برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث )موضوع ماده ۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم( ماترک ردیف 1 ماده 11 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴1/4۳/1۴3۳

سازمان امورمالیاتی کشور دراجراي بند 1 ماده 97 وماده 229 قانون مالیاتهاي مستقیم تاریخ:

سازمان امورمالیاتی کشور دراجراي بند 1 ماده 97 وماده 229 قانون مالیاتهاي مستقیم تاریخ: جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارائی برگ در خواست ارائه اسناد ومدارك شماره: سازمان امورمالیاتی کشور دراجراي بند 1 ماده 97 وماده 229 قانون مالیاتهاي مستقیم تاریخ: ادارهکل امورمالیاتی اداره امورمالیاتی واحد مالیاتی شماره پرونده نشانی: تلفن نام شخص حقیقی /…

وزارت اموراقتصادي ودارائی برگ درخواست ارائه اسناد ومدارك شمار سازمان امورمالیاتی کشور دراجراي بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهاي مستقیم تاریخ:

وزارت اموراقتصادي ودارائی برگ درخواست ارائه اسناد ومدارك شمار سازمان امورمالیاتی کشور دراجراي بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهاي مستقیم تاریخ: ه:

  وزارت اموراقتصادي ودارائی برگ درخواست ارائه اسناد ومدارك شمار سازمان امورمالیاتی کشور دراجراي بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهاي مستقیم تاریخ:     ه: جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارائی برگ درخواست ارائه اسناد ومدارك شماره: سازمان امورمالیاتی کشور دراجراي بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهاي مستقیم تاریخ: ادارهکل امورمالیاتی اداره امورمالیاتی واحد مالیاتی…

فرم

فرم های مربوط به مشاغل

فرم های مربوط به مشاغل صورتمجلس در اجرای بند2 ماده 97اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 برگ درخواست ارائه اسناد ومدارک دراجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم برگ در خواست ارائه اسناد ومدارک دراجرای بند 1 ماده 97 وماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم برگ اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم درخواست…

وزارت اموراقتصادي ودارائی برگ درخواست ارائه اسناد ومدارك شمار سازمان امورمالیاتی کشور دراجراي بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهاي مستقیم تاریخ: ه:

جمهوري اسلامی ایران شماره: وزارت امور اقتصادي ودارایی پیشنهاد ممنوع الخروجی :

جمهوري اسلامی ایران شماره: وزارت امور اقتصادي ودارایی پیشنهاد ممنوع الخروجی تاریخ: سازمان امور مالیاتی کشور پرونده: 1 -مشخصات بدهکار مالیاتی نام: نام خانوادگی: سمت: نام پدر: تاریخ تولد: شماره شناسنامه: شماره ملی: محل صدور شناسنامه: نام شخص حقوقی: نشانی و تلفن: شماره پستی: موظف غیر موظف 2 -مشخصات پرونده مالیاتی منبع مالیات: عملکرد: سابقه…

فرم

وزارت اموراقتصادي ودارایی دستور بازداشت اموال تاریخ:

وزارت اموراقتصادي ودارایی دستور بازداشت اموال تاریخ: جمهوري اسلامی ایران شماره: وزارت اموراقتصادي ودارایی دستور بازداشت اموال تاریخ: سازمان امورمالیاتی کشور شماره پرونده: آقاي…………………………………………………………….مسئول هیأت اجرائی اداره……………………………… شماره شناسایی: خانم نظر به اینکه آقاي ……………………………………….. به شماره شناسنامه/ملی/ثبت……………………………….. شرکت محل کار تلفن: شماره پستی: به نشانی ـــــــــــــ ……………………………………………………………………………………. محل سکونت تلفن: شماره پستی: مبلغ(به حروف)…

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 270

وزارت اموراقتصادي و دارایی به استناد ماده210 قانون مالیاتهاي مستقیم شماره: جمهوري اسلامی ایران برگ اجرایی

وزارت اموراقتصادي و دارایی به استناد ماده210 قانون مالیاتهاي مستقیم شماره: جمهوري اسلامی ایران برگ اجرایی اموراقتصادي و دارایی به استناد ماده210 قانون مالیاتهاي مستقیم شماره: سازمانامورمالیاتیکشور تاریخ: اداره کل امورمالیاتی اداره امورمالیاتی واحدمالیاتی شماره پرونده نشانی: تلفن نام مودي: شماره ملی: نوع فعالیت: شماره شناسائی: تاریخ ثبت/تولد روز ماه سال شهرت کسبی: شماره پستی:…

فرم

. کنترل غیرمستقیم و مالکیت متقابل

 کنترل غیرمستقیم و مالکیت متقابل مباحث مربوط به صورتهای مالی تلفیقی در فصل‌های گذشته براساس ساختار معمول کنترل، یعنی کنترل مستقیم، تشریح شده است. در عمل، همه روابط اصلی- فرعی بین شرکت‌ها، مبتنی بر کنترل مستقیم نیست. در موارد زیادی شرکت اصلی به طور غیرمستقیم یا اینکه با ترکیبی از رابطه مستقیم و غیرمستقیم، یک…

آموزشی با استانداردهای حسابداری هم برای اثربخشی آموزشی و هم اجرای صحیح استانداردها از اصول مهم در تهیه کتب آموزشی دانشگاهی است.

آموزش استانداردهای حسابداری

آموزش استانداردهای حسابداری هم برای اثربخشی آموزشی و هم اجرای صحیح استانداردها از اصول مهم در تهیه کتب آموزشی دانشگاهی است. کتابهایی که تاکنون براساس این سیاست تهیه شده است با استقبال گرم جامعه دانشگاهی مواجه شده و نقشی مهم در ارتقای کیفیت آموزش داشته است. کتاب حاضر نیز براساس همین سیاست برای پاسخگویی به…

صورتهای مالی تلفیقی ابتدا و پایان دوره اقدام به تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی می‌شد. اما در صورتی که صورت جریان وجوه نقد تلفیقی برای سال تحصیل تهیه شو

تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی در سال تحصیلی شرکت فرعی

تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی در سال تحصیلی شرکت فرعی           در بخش قبلی فرض بر این بود که صورت جریان وجوه نقد برای سال پس از تحصیل تهیه می‌شود. در این صورت به کمک صورتهای مالی تلفیقی ابتدا و پایان دوره اقدام به تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی…

وزارت اموراقتصادي ودارائی برگ درخواست ارائه اسناد ومدارك شمار سازمان امورمالیاتی کشور دراجراي بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهاي مستقیم تاریخ: ه:

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی و سود هر سهم تلفیقی

 صورت جریان وجوه نقد تلفیقی و سود هر سهم تلفیقی در این فصل دو موضوع نحوه تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی و سود هر سهم تلفیقی تشریح می‌شود. نحوه تهیه این اطلاعات در سطح یک شرکت در حسابداری میانه توصیف می‌شود. در صورتهای مالی تلفیقی، این موضوعات از جنبه‌های خاصی مورد بحث قرار می‌گیرد.…

حسابداری

تشریح حسابداری انتقال موجودی کالا به دارایی ثابت مشهود و برعکس

تشریح حسابداری انتقال موجودی کالا به دارایی ثابت مشهود و برعکس. معاملات درون‌گروهی ممکن است موجب انتقال موجودی کالا از شرکتی به دارایی ثابت مشهود شرکت دیگر شود. چنین حالتی زمانی رخ می‌دهد که شرکت خریدار کالای خریداری شده از شرکت دیگر عضو گروه را به عنوان دارایی ثابت مشهود به کار گیرد. در اینجا…

معاملات

تجزیه و تحلیل معاملات درون‌گروهی.

تجزیه و تحلیل معاملات درون‌گروهی. شما اخیراً به سمت مشاور مالی شرکتی انتخاب شده‌اید. این شرکت دارای یک شرکت فرعی است و بررسی‌های شما نشان می‌دهد که هر دو شرکت اصلی و فرعی از روش ادواری برای موجودی کالای خود استفاده می‌کنند. همچنین شواهد نشان می‌دهد که شرکت اصلی کالاهای خود را با حاشیه‌های سودی…

فروش

تأثیر فروش درون‌گروهی بر بهای تمام شده فروش

تأثیر فروش درون‌گروهی بر بهای تمام شده فروش. شرکت املن خریدهای زیر را از شرکت افشین (که 100 درصد مالکیت آن را در اختیار دارد) طی سال‌های 1382 تا 1384 انجام داده است. مانده خرید و موجودی کالا در پایان سال شرکت امین ناشی از معاملات درون‌گروهی و بهای تمام شده فروش گروه قبل از…

تعدیل حساب سود انباشته اول دوره و سهم اقلیت از سود خالص

تعدیل حساب سود انباشته اول دوره و سهم اقلیت از سود خالص

تعدیل حساب سود انباشته اول دوره و سهم اقلیت از سود خالص شرکت البرز در سال بعد، از محل موجودی‌های کالای اول دوره، باقیمانده کالاهای خریداری شده از شرکت دماوند در سال 1387 را به اشخاص خارج از گروه می‌فروشد. در این صورت سود حاصل از کالاهای اول دوره تحقق یافته است و در کاربرگ…

سود خالص

محاسبه سود خالص تلفیقی و سهم اقلیت

محاسبه سود خالص تلفیقی و سهم اقلیت. در اولین فروردین 1389، شرکت همراهان، 90 درصد سهام شرکت راهدار را تحصیل نمود. استهلاک سالیانه مابه‌التفاوت ناشی از این معامله 8 میلیون ریال می‌باشد. کل رقم مابه‌التفاوت مربوط به دارایی‌های ثابت مشهود شرکت راهدار است. سود تحصیل شده شرکت فرعی در سالهای 1389 و 1390 به ترتیب…

صورتهای مالی

در فرآیند تهیه صورتهای مالی تلفیقی در پایان سال 1390،

در فرآیند تهیه صورتهای مالی تلفیقی در پایان سال 1390، مجدداً همانند سال اول، مانده حساب سرمایه‌گذاری در شرکت البرز در مقابل مانده حسابهای حقوق صاحبان سرمایه شرکت البرز در تاریخ تحصیل، حذف می‌شود. بر این اساس، تعدیلات تلفیقی به صورت زیر خواهد بود. تعدیلات تلفیقی تعدیلات تلفیقی در سال دوم مجدداً انجام می‌شود. باید…