برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه: 13323*خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95

بخشنامه مالیاتی 13323 *خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95   شماره: 13323 تاریخ: 21/03/1382 پیوست:   اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی تهران ( قابل توجه کلیه صاحبان محترم مشاغل در سراسرکشور)   در راستای اصلاحات نظام مالیاتی کشور و بمنظور توسعه و ترویج روش خود اظهاری در پرداخت مالیات و احترام و…

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه: 13325*خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95

بخشنامه مالیاتی 13325 *خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95   شماره: 13325 تاریخ: 21/03/1382 پیوست:   سازمان اموراقتصادی و دارایی استان شورایعالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی   در راستای گسترش و توسعه سیاست خوداظهاری مالیاتی و مشارکت هرچه بیشتر صاحبان محترم…

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه: 211/647/7600ارسال اطلاعات مربوط به مودیان موضوع ماده 95 از طرف ادارات کل طبق جداول پیوست به سازمان امور مالیاتی

بخشنامه مالیاتی 211/647/7600   ارسال اطلاعات مربوط به مودیان موضوع ماده 95 از طرف ادارات کل طبق جداول پیوست به سازمان امور مالیاتی   شماره :7600/647/230 تاریخ: 23/02/1382 پیوست:   اداره کل امور مالیاتی استان ……. اداره کل …..   از آنجا که صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود…

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه: 211/148/118آئین نامه تحریردفاتر

آئین نامه مالیاتی تحریر دفاتر بخشنامه: 211/148/118 آئین نامه تحریردفاتر   شماره: 118/148/211 تاریخ: 18/01/1382 پیوست:   سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی…

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه: 230/3382/61643واحدهای مالیاتی دفاتر مشاغل را صرف نظر از اعتبار یا عدم اغتبار ثبت وامضاءنمایند

بخشنامه مالیاتی 230/3382/61643   واحدهای مالیاتی دفاتر مشاغل را صرف نظر از اعتبار یا عدم اغتبار ثبت وامضاءنمایند   شماره:61643/3382/230 تاریخ :01/11/1381 پیوست:     سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل …… هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر …… دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی…

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه: 211/4678/42770بخشنامه به ثبت اسناد مبنی بر پلمپ دفاتر برای اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95

بخشنامه مالیاتی 211/4678/42770 بخشنامه به ثبت اسناد مبنی بر پلمپ دفاتر برای اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95   شماره:42770/4678/211 تاریخ:28/07/1381 پیوست:   رئیس کل سازمان ثبت اسناد واملاک کشور   احتراما همانطور که استحضار دارید: بر اساس مقررات بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم موضوع اصلاحیه مصوب 27/11/1380، صاحبان مشاغل موضوع بند الف…

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه: 14247مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی برای نگهداری دفاتر درآمد وهزینه موضوع بندب ماده 95 و صورتجلسه توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی با کانون سردفتر و دفتر یاران در ارتباط با چگونگی تعیین و پرداخت مالیات عملکرد سالهای 79و80

بخشنامه مالیاتی 14247   مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی برای نگهداری دفاتر درآمد وهزینه موضوع بندب ماده 95 و صورتجلسه توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی با کانون سردفتر و دفتر یاران در ارتباط با چگونگی تعیین و پرداخت مالیات عملکرد سالهای 79و80   شماره:14247 تاریخ: 16/02/1381 پیوست:   نظر به اینکه بموجب بند 15 ذیل ماده 96اصلاحی…

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه: 3246نحوه استفاده از دفاتر درآمد وهزینه صاحبان مشاغل موضوع بند«ب» ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه مالیاتی 3246   نحوه استفاده از دفاتر درآمد وهزینه صاحبان مشاغل موضوع بند«ب» ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم   شماره:3246 تاریخ: 28/01/1381 پیوست:   اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل مالیاتهای شرق، غرب و مرکز تهران   احتراما ، باتوجه به استعلام مکرر ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در خصوص نحوه استفاده…

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه مالیاتی30/4/8980/67334دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد 1380 شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر

بخشنامه مالیاتی 30/4/8980/67334 دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد 1380 شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر   شماره:67334/8980/4/30 تاریخ:10/11/1380 پیوست:   با عنایت به موافقت اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و پیرو…

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه: 10085دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف

دستورالعمل مالیاتی ارشادی تخفیف بخشنامه: 10085   دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف   شماره:10085 تاریخ:30/03/1380 پیوست: دستورالعمل مالیاتی ارشادی تخفیف نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به…

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه: 30/4/2405/9790*عدم کسب مجوز جهت تغییر وسایل نگهداری حسابها موجب رد دفاتر نمی شود

بخشنامه مالیاتی 30/4/2405/9790 *عدم کسب مجوز جهت تغییر وسایل نگهداری حسابها موجب رد دفاتر نمی شود   شماره: 9790/2405/4/30 تاریخ: 11/03/1376 پیوست:   پیرو بخشنامه شماره 2814/605-4/30 مورخ 26/1/1376 چون بقرار اطلاع دفاتر مودیانیکه بلحاظ استفاده از ماشینهای محاسب الکترونیکی یاوسایل دیگر ، روش نگاهداری حسابهای خود را تغییر داده اند ،بعضا درسنوات قبل مورد…

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه: 30/4/605/2814*لزوم اخذ مجوز جهت تعیین سیستم نگهداری حسابها

بخشنامه مالیاتی 30/4/605/2814 *لزوم اخذ مجوز جهت تعیین سیستم نگهداری حسابها   شماره: 2814/605/4/30 تاریخ: 26/01/1376 پیوست:   اداره کل بطوریکه اطلاع دارند به موجب تبصره 3 ماده  95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مربوطه ” وزارت اموراقتصادی و دارائی میتواند بنابه تقاضای قبلی مودی بانمونه دفاتر و وسایل دیگر نگاهداری حساب…

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه: 49278*در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خرید و فروش

بخشنامه مالیاتی 49278 *در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خرید و فروش   شماره: 49278 تاریخ: 20/10/1375 پیوست:   اطلاعیه مهم وزارت اموراقتصادی و دارایی پیرواطلاعیه وزارت اموراقتصادی و دارایی در خصوص فرم نمونه صورتحساب فروش که بنا به اختیار حاصل از ماده 169و در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه…

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه: 30/4/1753/7378 *صورتحساب فروش کامپیوتری

بخشنامه مالیاتی 30/4/1753/7378   *صورتحساب فروش کامپیوتری   شماره: 7378/1753/4/30 تاریخ: 25/02/1375 پیوست: چون درخصوص چگونگی تهیه صورتحساب فروش کالا تهیه شده بوسیله ماشینهای چاپگر کامپیوتری ابهاماتی مطرح گردیده , لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و با توجه به ماده (8) آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر که مقرر میدارد ”…

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه: 30/4/1308/6764*دفتر مشاغل

بخشنامه مالیاتی 30/4/1308/6764   *دفتر مشاغل   شماره: 6764/1308/4/30 تاریخ: 16/02/1368 پیوست: اداره کل بپیوست یک برگ فرم مربوطه با صحفه اول وصفحات بعدی دفتر مشاغل موضوع قسمت اخیر ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی که بشرح مندرجات هامش گزارش شماره 342/4/30 مورخ 20/1/1368 شورای عالی مالیاتی , مورد تائید وزارت متبوع…

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه: 30/5/4699/66072*مالیات شغلی وسائط نقلیه

بخشنامه مالیاتی 30/5/4699/66072   *مالیات شغلی وسائط نقلیه   شماره: 66072/4699/5/30 تاریخ: 28/12/1367 پیوست:   بمنظور ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از مشکلات اجرائی و تسرع در امر وصول مالیات مشاغل صاحبان وسایل نقلیه عمومی و نهایتا” صدور گواهی پرداخت مالیات اینگونه وسایل نقلیه ، واحدهای مالیاتی ذیربط مکلف به رعایت نکات زیر می باشند…