برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ : اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  30 ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ:  13،000 :  ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن   ﺳﯿﺴﺘﻢ )ﺣﺮﻓﻪ(: ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )ﻋﺎﻟﯽ(  ( ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ) در آﻣﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ302 – در آﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ   ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ 5 – ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ 1  ﻣﺨﺎرج/ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ…

معاف از مالیات بر ارزش افزوده

فهرست کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده

  فهرست کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده     ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ                            ﻋﻨﻮان                                                                  ﺻﻔﺤﻪ    ﻧﺸﺪه 1 ﺑﻨﺪ  1  ————————————   ـ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻓﺮآوري ﻧﻮﻏﺎن 2 ﺑﻨﺪ  6  —————————–   ـ دام و ﻃﻴﻮر زﻧﺪه، آﺑﺰﻳﺎن، زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﺳﻢ، -3 ﺑﻨﺪ اﻧﻮاع ﻛﻮد،      7  ——————————————  ﺑﺬر و ﻧﻬﺎل روﻏ -4 ﺑﻨﺪ آرد ﺧﺒﺎزي، ﻧﺎن، ﮔﻮﺷﺖ،…

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت141

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ مالیاتی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت141 ﻓﺼﻞ اول  – ﺗﻌـﺎرﯾﻒ و ﮐﻠﯿﺎت    ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي 1384  ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ج.ا.اﯾﺮان، ﻣﺼﻮب آذرﻣﺎه 1 : اﺻﻄﻼﺣﺎت و واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎده 1 ﻣﺎده اﺳﻼﻣﯽ و ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در…

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ، اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

˺ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ، اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﮑﯿﺪه: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺟﺎﻣﻊ…

گزارش حسابرس

گزارش حسابرس (جدید) شفافیت بیشتر در حسابرسی صورتهای مالی

گزارش حسابرس (جدید) شفافیت بیشتر در حسابرسی صورتهای مالی IAASB ( هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی ،2015 در ژانویه )با انتشار استانداردهای 1 حسابرسان را، در مورد شرکت هایی که حسابرسی می کنند، ملزم ،) گزارشگری حسابرس (جدید و تجدید نظر شده به تهیه گزارش های شفاف تر و مفید تر کرد…

تسهیلات مناطق آزاد

گزارش نویسی حسابرسی داخلی

  گزارش نویسی حسابرسی داخلی     مقدمه گزارش نویسی حسابرسی داخلی ارتباط متقاعد کننده  یک مهارت ضروری برای حسابرسان در تمام سطوح است، و گزارش های حسابرسی با کیفیت بالا، یک ابزار ارتباطی کلیدی است.گزارش نویسی حسابرسی داخلی نتایج کار حسابرسی را اطلاع رسانی می کند. به همین دلیل شاید بتوان آن را یکی…

بیمه تامین اجتماعی

نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی (ویژه کارفرمایان- اجرائیات و بازرسی)

نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی (ویژه    کارفرمایان- اجرائیات و بازرسی)     ویژه    کارفرمایان  دانستنی های بیمه ای در دنیای کنونی توجه به مفهوم توسعه پایدار و پیشبرد آن از دغدغه های اصلی هر ساختار حکومتی مردم سالار محسوب می شود. در این میان صیانت از نیروی انسانی و توجه به فرایندهای تولیدی در مسیر…

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺰاﯾﺎي ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي ﻣﺴﺘﻤﺮ    ﻣﺰاﯾﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ    ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺰاﯾﺎي ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻧﻘﺪي    ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق   ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ95  ﻣﺎده    ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ  : ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر  اﻟﻒ  :ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ                        ب  :ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ    ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰاﯾﺎي ﻏﯿﺮ…

ایجاد شرکت

هزینه های جذب نشده در تولید شامل چه هزینه هایی است؟

  هزینه های جذب نشده در تولید شامل چه هزینه هایی است؟ در کدام قسمت از گزارش حسابرسی درج می شود؟ (در خود نظر یا تاکید بر مطلب خاص) هزینه ای جذب نشده در تولید در واقع همان انحراف ظرفیت نا مساعد می باشد که از تفاوت بین سطوح ظرفیت برآوردی با تولید واقعی بدست می…

دلایل تدوین استاندارد

دلایل تدوین استاندارد

دلایل تدوین استاندارد حصول اطمینان از عدم گزارش داراییها به مبلغی بیش از مبلغ بازیافتنی، رفع ابهامات موجود در مورد آزمون کاهش ارزش دارایيها به ویژه واحدهاي مولد وجه نقد، ایجاد یکنواختی در گزارشگری مالیِ کاهش ارزش داراییهای منفرد و واحدهای مولد وجه نقد. بهبود اطلاعات در دسترس استفاده کنندگان صورتهاي مالي؛ هماهنگي با استانداردهاي…

دستورالعمل پلاک کوبی اموال

دستورالعمل پلاک کوبی اموال

      دستورالعمل پلاک کوبی اموال 2 ﻣﻘﺪﻣﻪ 1  3  ﺗﻌﺎرﻳﻒ 2  آﻧﻬﺎ 3 4  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻣﻮال و ﺷﻴﻮه)ﻧﺤﻮه (ﭘﻼك ﻛﻮﺑﻲ   3 -ﻧﻤﻮد 1 4   اﻣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮروي آﻧﻬﺎ ﭘﻼك اﻟﺼﺎق   3  2 اﻣﻮال ﺷﻤﺎره داراي ﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل ﻳﺎ ﺧﺎص 4  ﻫﺎي   3 -ﮔﺮوﻫﻲ 3 4  اﻣﻮال ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت   3 -ﻣﻲ 4…

ستهلاک دارایی های نامشهود و نسبت نقدینگی

5 شیوه برتر واحدهای حسابرسی داخلی موفق

  5  شیوه برتر واحدهای حسابرسی داخلی موفق ﺷيوه برتر و بﻬترين عﻤلكرد كه حسابرﺳان داخلي موﻓق به ٥ به Grant Thornton Internationalموﺳسه  ﺷيوه ترجﻤه گرديده و جﻬﺖ اﺳتﻔاده حسابرﺳان داخلي ايران قرار مي ٥  اﺷاره كرده اﺳﺖ اين ، كار گرﻓته اﻧد گيرد – مﻨﺸور حسابرﺳي داخلي به موقﻊ توﺳط كﻤيته ي حسابرﺳي براي…

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی در شرکت فیلیپس

  حسابرسی داخلی در شرکت فیلیپس مرکز شرکت هلند  06 تعداد کشورهایی که در آنها شعبه دارد:  000،666تعداد کارمندان: صنعت: لوازم الکترونیک مصرفی   میلیارد یورو32درآمد سالانه:  57تعداد افراد بخش حسابرسی داخلی:  56 تعداد سالهایی که حسابرسی داخلی در حال اجراست: مدیر حسابرسی داخلی به مدیر عامل و  مدیریت ارشد گزارش می دهد.  صحت دارد.3662 دسامبر…

رعایت چهل نکته مهم درتنظیم قراردادها

قالب گزارش حسابرسی داخلی

    قالب گزارش حسابرسی داخلی     گزارش حسابرسی داخلی شرکت (نام واحد/طرح حسابرسی) گروه ………، وزارت ………، دهلی نو  برای دوره ………الی ……… حسابرسی داخلی انجام شده توسط (نام حسابرس را ذکر کنید) از …………. تا ………….. تاریخ صدور گزارش: ../../….     گزارش حسابرسی داخلی . مقدمه 1  نام صاحبکار (واحد حسابرسیشده)…

اظهارنامه

متقاضی پلمب دفاتر اشخاص حقوقی ثبت شده

  متقاضی پلمب دفاتر اشخاص حقوقی ثبت شده – می بایست پس از ارسال مدارک ازطریق پست ، شماره بارکدپستی و تاریخ تحویل مدارک به پست  را در قسمتهای 1 مشخص شده تکمیل نمائید و با استفاده ازکلید “ارسال اطلاعات پستی”  اطلاعات مربوط به ارسال مدارک به پست را به سازمان ثبت شرکتها و موسسات…

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

تحلیل بنیادی چیست و به ما چه میآموزد؟

تحلیل بنیادی چیست و به ما چه میآموزد؟ Fundamental (تحلیل بنیادی   )به بررسی و مطالعه عوامل موثر بر وضعیت یک متغیر اقتصادی خاص اطلاق Analysis می شود  .این روش به تلاش برای پیش بینی تغییرات قیمت و روند حاکم بر بازار با استفاده از شاخص های اقتصادی نظیر نرخ تورم یا تصمیمات دولت بر چرخه…