قوانین

 
مهر ۸, ۱۳۹۶
مالياتي

پرسش وپاسخ مالیاتی

پرسش وپاسخهای مالیاتی به پرسشهای رایج متداول مالیاتی پاسخ می دهد ودر آن راهکارهای مالیاتی برای حل مشکل مالیاتی جهت تنظیم اظهار نامه ودفاتر قانونی پاسخ
مهر ۸, ۱۳۹۶
خدمات كشوري

تمدید اعتبار قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال ۹۳

تمدید اعتبار قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال ۹۳ […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
عدم ابطال بخشنامه شماره 46502-27/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور در مورد درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی

عدم ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲-۲۷/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی

عدم ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲-۲۷/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور در […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
رای شورای عالی مالیاتی راجع به سود و زیان تسعیر ارز

قانون مبارزه با فساد اداری

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد فصل […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
آزمون محتوا

راهنمای ثبت شرکت با مسولیت محدود

راهنمای ثبت شرکت با مسولیت محدود ( بامسئولیت محدود ) […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
ضروری است همکاران در حوزههای مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل،

مبحث قانون تجارت در شرکت با مسولیت محدود

مبحث دوم – شرکت با مسئولیت محدود [ویرایش] ماده ۹۴ […]
مهر ۸, ۱۳۹۶

عدم ۱- ابطال بند (ز) و شقوق «۱، ۲، ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوا

عدم ۱- ابطال بند (ز) و شقوق «۱، ۲، ۳» […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
قانون

قانون تجارت

قانون تجارت باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی

فصل اول : معافیت ها معافیت مالیاتی که معافیتهای مالی عملکرد راشامل می شود معافیت ماده 132 به واحدهای تولیدی ویا معدنی که تازه تاسیس شده است معافیت ماده 138 به واحدهی تولیدی تعلق می گیرد که طی مجوزی به طرح وتوسعه واحد تولیدی می پردازند که 50%معاف هستند معافیت مالیاتی ماده 136: وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود ازپرداخت مالیات معاف است .معافیت مالیاتی ماده 139 به موقافات مثل آستان قدس رضوی وغره از پرداخت مالیات معاف هست معافیت مالیاتی 141که درآمد صد درصد صادرات کاالاوخدمات معاف می باشد معافیت مالیاتی ماده142 درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنلیع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است معافیت مالیاتی شرکنهای پذیرفته شده بورس از 10% مالیات مالیات عملکرد معاف هستند معافیت مالیاتی ماده 144: جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گرد از پرداخت مالیات معاف می باشد معافیت مالیاتی ماده 145: سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است همه معافیت مالیاتی زمانی تعلق می گیرد که همه قوانین مالیاتی را رعایت کنی
مهر ۸, ۱۳۹۶
حسابداری

تشویقها وجرایم مالیاتی

ماده 189: اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود وزیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم ااظهار نامه بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشد معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه براستفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد . جایزه مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . ماده 190: علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهدشد .پرداخت مالیات پس ازآن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود . مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهار نامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولا مکلف به تسلیم اظهار نامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد . تبصره 1- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حسا ب سود وزیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده 239 این قانون هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نماید و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از 80% جرائم مقرر در این قانون معاف خواهند بود . همچنین درصورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایداز40% جرائم متعلقه دراین قانون معاف خواهندبود . تبصره 2- چنانچه قاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید , جریمه دوونیم درصد در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد. ماده 191: تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلائل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد . ماده 192:در کلیه مواردی که مودی یانماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهار نامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعدمقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهد بود . تبصره : عدم تسلیم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای الف و ب ماده 95 این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل 40% مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود . در مورد مودیانی که اظهار نامه خود را تسلیم می نماید حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود . ماده 193: نسبت به مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل 10% مالیات خواهند بود . تبصره : عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر درسال مربوط خواهدشد . ماده 194: مودیانی که اظهار نامه آنها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون مورد رسیدگی قرارمی گیرد درصورتی كه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده ازطرف مودی بیش از 15% اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات وبخشودگی های مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد . ماده 195: جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال ماده 196: جریمه تخلف مدیریا مدیران تسویه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تسویه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده 118 این قانون معادل 20% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تسویه وصول می گردد. ماده 197: نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند , درصورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا ب برخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و درخصوص پیمانکاری 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود . ماده 198:درشرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وهمچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسرو ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت . یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود . تبصره 1- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه , شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود . تبصره 2- هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تادینی از سه ماه تا دوسال محکوم خواهند شد . این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات های مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهد بود . تبصره 3- چنانچه کسرمالیات شخص حقیقی باشد حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهدشد . تبصره 4- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره های 2و3 این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد . ماده 200: در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسنادرسمی مقرر گردیده است درصورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات ویا مالیاتهای متعلق مربوط مشمول جریمه ای معادل 20% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانوئن نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهدشد . ماده 201: هر گاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود وزیان یا به دفاتر و اسناد ومدارک که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید با برای سه سال متوالی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه و سود وزیان خودداری کند علاوه برجریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهدشد . تبصره : تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهدآمد . ماده 202: وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از 10میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید .حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیاتهای که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند . تبصره : درصورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خودبه همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به ابطال اسنادمذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید .
مهر ۸, ۱۳۹۶
مالیاتی

قراین وضرایب مالیاتی

فصل سوم : قرائن و ضرایب مالیاتی ماده ۱۵۲:قرائن مالیاتی […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
ارزيابي تحريفهاي شناسايي شده در حسابرسي

ماده ۱۶۹قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 169قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فـعالیت اقـتصادی مبـادرت مـی نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامـنه شــمول قـانون مـالیاتهــای مسـتقیـم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند