برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

بخشنامه

بخشنامه 200/94/43حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده یک آیین نامه

بخشنامه مالیاتی 200/94/43 حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده یک آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی شماره:43-94-200 تاریخ: 23-4-1394 پیوست:   بخشنامه   43 94 م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده یک آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای…

بخشنامه

بخشنامه 230/14973ماده 10 آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78)

بخشنامه مالیاتی 230/14973 ماده 10 آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی داراییها شماره:14973/230/د تاریخ: 03/06/1392 پیوست:   بخشنامه   061 92 – س   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ماده10 آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78)…

بخشنامه

بخشنامه 200/1690رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 25/10/1391

بخشنامه مالیاتی 200/1690 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 25/10/1391   شماره: 1690 /200 تاریخ: 10/02/1392 پیوست: دارد   بخشنامه   08 92 272 م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان… موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ…

بخشنامه

بخشنامه 232/269/19032نمونه فرم بازنگری شده گزارش حسابرسی مالیاتی

فرم گزارش حسابرسی مالیاتی بخشنامه: 232/269/19032 نمونه فرم بازنگری شده گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم عملکرد سال منتهی به …../……/13 مودی…………………….. دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مقررات ماده 272 قانون…

بخشنامه

بخشنامه 34796تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده

بخشنامه مالیاتی 34796 تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی   شماره: 34796 تاریخ: 27/03/1388 پیوست: دارد   بخشنامه   022 272 88 م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران – سازمان حسابرسی ادارات کل امور مالیاتی … – جامعه حسابداران رسمی ایران…

بخشنامه

بخشنامه 22268آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی

بخشنامه مالیاتی 22268 آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی   شماره: 22268 تاریخ: 30/02/1388 پیوست: دارد   بخشنامه   015 88 272 م   مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 9/2/88 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون…

بخشنامه

بخشنامه 232/269/19032نمونه فرم بازنگری شده گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای

فرم گزارش حسابرسی مالیاتی بخشنامه: 232/269/19032 نمونه فرم بازنگری شده گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای   مستقیمگزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم عملکرد سال منتهی به …../……/13 مودی……………………..دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای…

بخشنامه

بخشنامه 232/1724/65327تبصره 2ماده 5 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات

بخشنامه مالیاتی 232/1724/65327 تبصره 2ماده 5 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی   شماره:65327/1724/232 تاریخ:08/07/1387 پیوست:   بخشنامه   042 272 87 م   مخاطبین/ ذینفعان – امور مالیاتی شهر واستان تهران – سازمان حسابرسی – ادارات کل امور مالیاتی… -جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تبصره 2 ماده…

بخشنامه

بخشنامه 22051تعیین تاریخ اجرای بخشنامه شماره 24067

بخشنامه مالیاتی 22051 تعیین تاریخ اجرای بخشنامه شماره 24067 مورخ 1387/3/20 موضوع انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی   شماره: 22051 تاریخ: 09/04/1387 پیوست:   بخشنامه   025 87 272 م   مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی موضوع تعیین تاریخ بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/1387 موضوع انتخاب…

نابابی

بخشنامه 24067انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی

بخشنامه مالیاتی 24067 انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی   شماره: 24067 تاریخ: 20/03/1387 پیوست:   بخشنامه   018 87 272 م   مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی موضوع انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی نظر به اینکه در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در…

بخشنامه

بخشنامه 30546آخرین مهلت ارائه گزارش مالیاتی در مورد

بخشنامه مالیاتی 30546 آخرین مهلت ارائه گزارش مالیاتی در مورد مودیانیکه در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی استفاده می نمایند، شماره:30546/2524/232 تاریخ:07/08/1385 پیوست:   اداره کل امور مالیاتی استان… اداره کل امور مالیاتی…   احتراما، نظر به اینکه طبق مقررات تبصره 1 ماده 272…

بخشنامه

بخشنامه 232/2401/28345ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی

بخشنامه مالیاتی 232/2401/28345 ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی     شماره: 28345 /2401/232 تاریخ:18/07/1385 پیوست:     سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله…

بخشنامه

بخشنامه: 232/321/5020کافی به مقصود نبودن پاسخ حسابدار رسمی به اداره امور مالیاتی جهت طرح در هیأت سه نفره

بخشنامه مالیاتی 232/321/5020 کافی به مقصود نبودن پاسخ حسابدار رسمی به اداره امور مالیاتی جهت طرح در هیأت سه نفره   شماره:5020/321/232 تاریخ:17/02/1385 پیوست:     به منظور تسریع و تسهیل در حل وفصل پرونده های مالیاتی که در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیات های مستقیم امر حسابرسی مالیاتی آنها به حسابداران رسمی عضو…

بخشنامه

بخشنامه 232/1982/16155نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد

بخشنامه مالیاتی 232/1982/16155 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد     شماره: 16155/1982/232 تاریخ: 14/09/ 1384 پیوست:دارد   سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورایعالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفترفنی مالیاتی     بـه قـرار اطـلاع واصـله بـرخـی از واحـدهـای مـالیـاتی…

بخشنامه

بخشنامه 211/3074/13853آخرین مهلت گزارش حسابدار رسمی عملکرد 83مورخ 84/08/01می باشد

بخشنامه مالیاتی 211/3074/13853 آخرین مهلت گزارش حسابدار رسمی عملکرد 83مورخ 84/08/01می باشد   شماره :13853/3074/211 تاریخ : 07/08/1384 پیوست:   اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی بخشنامه مالیاتی 211/3074/13853 جامعه حسابداران…

بخشنامه

بخشنامه 13269در مورد گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی

بخشنامه مالیاتی 13269 در مورد گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی       شماره:13269 تاریخ:25/07/1384 پیوست:     سازمان امور اقتصادی دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی   نظر به اینکه در اجرای بخشنامه شماره…