برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

سود حسابداری و سود اقتصادی

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري   ﻫﻤﻪ ي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت )ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ (اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫـﺎي ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت ﺧـﻮد را ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن      ﺳﺎزي و ﺳﺪ ﺳﺎزي و  …را در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ اﻧﻌﻘـﺎد ﻗـﺮارداد ﺑـﯿﻦ     ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. …

ﺧرﯾد ﭘﻠه ای

ﺧرﯾد ﭘﻠه ای

 ﺧرﯾد ﭘﻠه  ای در ﺧرﯾد ﭘﻠﮫ ای ھر ﮐس ﺑﺎ ﺷﯾوه ی ﺧود ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧﮫ در اﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﭼﻧد ﺧرﯾد ﭘﻠﮫ ای ﺑﺎ درﺻد ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑررﺳﯽ  ﺷده…..ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﮐﻠﯽ ﺑرﺳﯾم!!!!…… ﷼…..ﺑﺎﺷد ….و اﯾن ﺳﮭم ھر روز 1000ﻓرض ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺳﮭﻣﯽ ﻗﯾﻣﺗش !….. ﻣﯾﺧورد 4 ﻣﻧﻔﯽ !….. %اﻓت 12  ﻣﺳﻠﻣﺎ اﮔﮫ…

تکنیک های حسابداری مدیریت

مدل های ارزش گذاری

مدل های ارزش گذاری 1 مقدمه ارزش گذاری دارائی ها از جمله اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاری است. ارزش گذاری اصولی و صحیح دارائی ها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه ای می شود .اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایه گذاری و تخصیص بهینه زیرا به قیمت های بازار نمی توان چندان…

حسابداری پیمانهای بلند مدت

حسابداری پیمانهای بلند مدت

  حسابداری پیمانهای بلند مدت Page1 حسابداري پيمانهاي بلند مدت مقدمه تعاریف: کارفرما پيمانکار قرارداد مبلغ قرارداد قرارداد دست دوم صورت وضعيت پيمان در جریان پيشرفت کارگواهی شده کار گواهی نشده: قرارداد امانی قرارداد مقطوع ناظر مقيم: کارگاه: حسابداری پیمانهای بلند مدت Page2 طرح عمرانی موضوعات اساسی حسابداري پيمانکاري روشهاي حسابداري پيمانهاي بلند مدت روش…

نرخ لایبور

نرخ لایبور چیست؟

 نرخ لایبور چیست؟ نرخ لایبور میانگین نرخ بهره بین بانکی است که بانکها در کوتاه مدت به یکدیگر وام میدهند. یکی از مفاهیم پایهای در تحلیل بازار پول، تحلیل نرخهای بهره لایبور است و از آنجایی که نرخهای ارز به نرخهای بهره در بازار پول بسیار عکسالعمل نشان میدهد، بررسی نرخهای لایبور میتواند نتایج بسیار…

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ اول  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﺟﺎري   4ﻧﻮع داراﯾﯽ ﻋﻤﺪه ﺟﺎري:وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، اوراق ﺑﻬﺎدار ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﺣﺴﺎب ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ و ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺎ  .1  ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در داراﯾﯽ ﺟﺎري:05% .2  ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در داراﯾﯽ ﺟﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ .3  ﮐﺴﺐ ﺳﻮد داراﯾﯽ ﺟﺎري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ. .4  ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ…

بخشنامه

سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

سرمایه گذاری  در واحدهای تجاری وابسته هدف مدیریت افزایش ثروت مالکان سرمایه گذاری  در داخل واحد  تجاری سرمایه گذاری  در خارج از   واحد تجاری خلق ارزش  افزوده 3 اهداف سرمایه گذاری 4 حسابداری سرمایه گذاری 100% 50% 20% 0% حق کنترل نفوذ قابل ملاحظه ناچیز روش مالکانه (روش ارزش ویژه)روش های غیر مالکانه در قالب…

اصول حسابرسی

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎي رﻳﺴﻚ ﭘﺮوژه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رواﺑﻂ ﻋّﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎزي

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ   ﻫﺎي رﻳﺴﻚ ﭘﺮوژه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رواﺑﻂ ﻋّﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎزي ﭼﻜﻴﺪه  ﻫﺮ ﭘﺮوژه داراي رﻳﺴﻚ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ  ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺎدي در   ﻫﺎي اﻣﺮوزي وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ دﺳﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ  ﻛ ﻫﺎي رﻳﺴﻚ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﭘﺮوژه ﺎراﻣﺪي   ﻫﺎ…

ایجاد شرکت

مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات در بازار مبادلات ارز

مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات در بازار مبادلات ارز شناسايي استفاده از اصول احتمالات در معاملات  آشنايي با  و اندازه گيري بازگشت از ضرر Drawdown شناسايي اصول استفاده از نسبت سود به ضرر  شناسايي اصول محاسبه حداکثر ميزان ضرر بر اساس سرمايه  آشنايي با اشتباهات رايج معاملگران مبتدي  جمع بندي:…

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

    معرفی مالیات بر ارزش افزوده معرفی مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش کشور جهان عملیاتی و 160 افزوده در حال حاضر در بیش از اجرایی گردیده است. کشورهایی که از لحاظ توسعه یافتگی شامل کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافمعرفیته و از لحاظ مبانی اقتصادی، کشورهایی با اقتصاد…

نسبتهای مالی

نسبتهای مالی هشداردهنده برای شناسایی شرکت های در آستانه ورشکستگی

 نسبتهای مالی هشداردهنده برای شناسایی شرکت های در آستانه ورشکستگی کدام نسبتهای مالی هشداردهنده هستند؟ درحالی سرمایه‌گذاران سهام را‌با‌استفاده‌از‌روش ‌که‌ نسبتهای‌‌ بدهی و ‌های‌مختلف،‌مثل‌نسبتهای‌سودآوری،‌نسبتهای‌ نقدینگی،‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌می دهند‌باید‌حواسشان‌باشد‌که‌نسبتهای‌مالی‌را‌که‌می‌ توانند‌سیگنال‌ ورشکستگی‌هایی‌از‌یک‌ قریب می‌الوقوع‌باشند،‌نیز‌در‌نظر‌بگیرند.‌نسبتهای‌مالی‌کلیدی‌وجود‌دارند‌که‌ توانند‌این‌هشدارها‌را‌از‌قبل‌بدهند‌تا‌شما‌‌ .از‌شر‌سهام‌این‌شرکت‌ها‌رها‌شوید‌زمانی‌کافی‌داشته‌باشید‌که   :)نسبت جاری ۱نسبتهای مالی ( دارایی‌های‌جاری را‌بر‌بدهی‌های‌جاری‌تقسیم‌می ‌نسبت‌جاری‌که کند،‌یکی‌از‌اصلی‌ مورداستفاده‌‌ترین‌نسبتهای‌نقدینگی‌ برای‌ارزیابی‌امنیت‌مالی‌یک‌شرکت‌است.‌این‌نسبت‌با‌اندازه کفایت‌منابع‌جاری‌شرکت‌برای‌پوشش‌همه‌تعهدات‌‌گیری‌ توانایی‌شرکت‌را‌در‌پرداخت‌تعهدات‌بدهی‌کوتاه‌ماه‌آینده،‌۱۲بدهی‌اش‌در‌ مدتش‌ارزیابی‌می‌ جاری‌بالاتر‌‌کند.‌نسبت‌ نشان‌می ‌‌ یا‌بیشتر‌مناسب‌است.‌نسبتهای‌کمتر‌از‌یک،‌علامت‌‌۲ جاری‌نسبت‌،ًعموما‌.دارد‌بیشتری‌نقدینگی‌شرکت‌که‌دهد هشدار‌هستند. :)۲نسبتهای مالی…

دستورالعمل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دستورالعمل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات– ارزشگذاری داراییهای نامشهود

دستورالعمل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات– دستورالعمل مالیات ارزشگذاری داراییهای نامشهود دستورالعمل ارزشگذاری داراییهای نامشهود نظر به اهميت روزافزون نقش داراییهای نامشهود در فعاليتهای اقتصادی و شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات دستورالعمل حاضر، برای ارزشگذاری دارایی ، و ارتباطات و لزوم روشمند کردن ارزشگذاری این داراییها نامشهود شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت از…

مالیااﺳﺘﻘﺮارﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶت بطور کلی حق عمومی دولت نامیده میشه - در دو قسمت کلی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده که

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﺮارﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﺮارﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ  در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ     ،   ﭼﮑﯿﺪه – اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي داﺧﻠﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ ﮐﻮزو اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ…

طرح گزارش حسابرسی داخلی بر مبنای مدل COSO

طرح گزارش حسابرسی داخلی بر مبنای مدل COSO

  طرح گزارش حسابرسی داخلی بر مبنای مدل COSO مقدمه ارائه گزارش حسابرسی داخلی در جمعبندی فعالیتها و همچنین بازخورد عملیات حسابرسی داخلی نقشی غیرقابلانکار دارد، اما نحوه تهیه و ارائه گزارش حسابرسی داخلی یکی دیگر از مواردی است که افراد در این حرفه با آن روبرو هستند ازاینرو در  ) که سـازگـار با استانـداردهـای…

صورتهای مالی ترازنامه

پنج اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ

پنج اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﺗﻨﻮع در رﺷﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﮑﯽ  ، در ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎري ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن داﺧﻠﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﻪ داراي ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ…

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ : اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  30 ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ:  13،000 :  ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن   ﺳﯿﺴﺘﻢ )ﺣﺮﻓﻪ(: ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )ﻋﺎﻟﯽ(  ( ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ) در آﻣﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ302 – در آﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ   ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ 5 – ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ 1  ﻣﺨﺎرج/ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ…