برنامه حسابرسي معاملات با اشخاص وابسته

هدف از رسيدگي به حسابها و معاملات تابعه و وابسته، حصول اطمينان از اين امراست كه درمورد معاملات با اشخاص وابسته،

موسسه حسابرسي …

برنامه حسابرسي معاملات با اشخاص وابسته

صفحه : …………G1……نام صاحبكار : ………………                                                                                                             دوره مورد رسيدگي : …………

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

اهـداف رسيـدگي

هدف از رسيدگي به حسابها و معاملات تابعه و وابسته، حصول اطمينان از اين امراست كه درمورد معاملات با اشخاص وابسته، ماهيت روابط با اشخاص وابسته و همچنين معاملات و جزئياتي كه جهت درك صورتهاي مالي لازم است، افشاء شده و اينگونه معاملات درشرائط عادي تجاري بعمل آمده‌اند .

 

مقـــدمــــه

 

جزئيات معاملات با اشخاص وابسته، همراه با رسيدگيهاي انجام شده بايد دركاربرگهاي حسابرسي (كه درقسمت G پرونده جاري بايگاني مي‌شود.) به نحوي ثبت گردد كه بتوان درزمان مقتضي كنترل نمود كه آيا تمامي آنها درصورتهاي مالي افشاء شده است ياخير . بعلاوه كليه اقدامات زير، حتي اگر انجام آنها منجر به تشخيص معاملات با اشخاص وابسته نشود، بايد دركاربرگهاي مربوطه ثبت گردد.

 

تعيين وجود يا عدم وجود اشخاص وابسته

 

الف ـ صورت اسامي اشخاص وابسته شناخته شده را براساس بررسي‌هاي بعمل آمده و اطلاعات موجود تهيه نمائيد.

 

ب ـ   رويه‌هاي واحد مورد رسيدگي درمورد نحوه به حساب گرفتن معاملات با اشخاص وابسته را ارزيابي نمائيد.

ج ـ   نام كليه اشخاص وابسته و درصورت انجام معاملات باآنها ، جزئيات معاملات را از طريق پرس‌وجو از مسئولين واحد مالي مورد رسيدگي بدست آوريد.

 

 

موسسه حسابرسي …

برنامه حسابرسي معاملات با اشخاص وابسته

صفحه : …………G2……

نام صاحبكار : ………………                                                                                                             دوره مورد رسيدگي : …………

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

د ـ    صورت‌ريز سهامداران ، اعضاي هيات مديره و مسئولين اصلي موسسه مورد رسيدگي را جهت تعيين ميزان وابستگي بررسي نمائيد.

 

ه‍ ـ    معاملات سرمايه‌گذاري را بررسي و تعيين نمائيد كه آيا ماهيت و ميزان سرمايه‌گذاري سبب ايجاد اشخاص وابسته مي‌گردد يا خير.

 

و  ـ   برحسب مورد از حسابرسان قبلي و يا حسابرسان واحدهاي تجاري وابسته، دررابطه با اطلاعات آنها درباره روابط موجود و ميزان معاملات مهم شركت با مديريت تحقيق نمائيد.

 

تشخيص معاملات با اشخاص وابسته

 

الف ـ با استفاده از اطلاعات بدست آمده دربند 1 فوق جدولي تهيه كرده و معاملات شناخته شده بين اشخاص مزبور رادرآن ثبت نمائيد.

ب ـ   صورتجلسات هيات مديره و كميته‌هاي اجرائي يا عملياتي را بمنظور دستيابي به اطلاعاتي درباره معاملات مورد بحث يا تصويب شده درآن جلسات ، بررسي نمائيد.

 

جدول تهيه شده را بايد به صورتجلسات مربوط عطف متقابل داده و يا خلاصه‌هايي از اين صورتجلسات را تهيه و ضميمه جدول نمود.

 

ج ـ    ميزان و ماهيت معاملات با مشتريان و فروشندگان و دريافت‌كنندگان تسهيلات مالي و تامين كنندگان عمده تسهيلات مالي را به منظور دستيابي به اطلاعات مربوط به روابطي كه قبلا‌ً افشاء نشده است ، بررسي نمائيد.

 

موسسه حسابرسي …

برنامه حسابرسي معاملات با اشخاص وابسته

صفحه : …………G3……

نام صاحبكار : ………………                                                                                                             دوره مورد رسيدگي : …………

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
د ـ   بررسي نمائيد كه آيا معاملاتي (از قبيل دريافت يا ارائه خدمات حسابداري ، مديريت يا ساير خدمات بصورت رايگان يا تقبل هزينه‌هاي شركت توسط يكي از سهامداران عمده) صورت مي‌گيرد كه درحسابهاي مربوط منعكس نگردد.

 

ه‍ ـ    سوابق حسابداري را براي يافتن معاملات يا مانده‌هاي با اهميت ، غيرعادي ، يا غيرمستمر بررسي كرده و به معاملات پايان سال توجه خاص معطوف نمائيد.

 

و  ـ   چنانچه دررابطه با اشخاص بخصوصي توافق شده باشد كه معاملات متقابل درحساب واحدي ثبت و با يكديگر تهاتر شود، مدارك مبني براين نوع توافقها را بمنظور دستيابي به مانده‌هاي مربوط به اشخاص وابسته بررسي نمائيد.

 

ر ـ    مدارك و تائيديه‌هاي تسهيلات مالي دريافتي و پرداختي را دررابطه با ضمانتهاي احتمالي بررسي نمائيد . درصورت وجود ضمانت ، ماهيت ضمانت و نوع رابطه ضامن را مشخص نمائيد.

 

ح  ـ  سوابق مربوطه به سفته‌هاي صوري (دوستانه) دريافتي و يا صادره توسط شركت مورد رسيدگي را ازنظر روابط با اشخاص وابسته بررسي نمائيد (بويژه درمواردي كه اينگونه اسناد با يكديگر تهاتر شده باشند)

 

 

 

 

 

 

 

موسسه حسابرسي …

برنامه حسابرسي معاملات با اشخاص وابسته

صفحه : …………G4……

نام صاحبكار : ………………                                                                                                             دوره مورد رسيدگي : …………

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

رسيدگي‌ به معاملات شناسائي‌شده با اشخاص وابسته

 

الف ـ هدف تجاري اين معاملات را بررسي و مشخص نمائيد.

 

ب ـ  مبالغ و شرايط معاملات را بطور نمونه از طريق بررسي فاكتورها ، قراردادها ، پيمانها و ساير مدارك مربوط مورد رسيدگي قراردهيد. همچنين معقول بودن اقلامي را كه مجموعاً درصورتهاي مالي افشاء خواهد شد بررسي نمائيد.

 

ج ـ   تعيين نمائيد كه آيا اين معاملات بنحو مناسب تائيد و تصويب شده‌اند يا خير.

 

د  ـ   حتي‌اگر سال مالي موسسه مورد رسيدگي و اشخاص وابسته با هم تفاوت داشته باشد، ترتيبي دهيد كه رسيدگي به مانده حسابهاي فيمابين دريك تاريخ انجام شود. همچنين دررابطه با معاملات مهم بخصوصي كه بين اشخاص وابسته صورت گرفته، ترتيبات لازم جهت بررسي معاملات (حتي‌الامكان توسط حسابرسان هريك از شركتها) و تبادل اطلاعات مربوط بين آنها را فراهم آوريد .

 

افشاي معاملات با اشخاص وابسته

 

اطمينان حاصل كنيد كه كليه معاملات مهم با اشخاص وابسته دريادداشتهاي همراه صورتهاي مالي، بصورت انفرادي يا درمجموع همراه با اطلاعات زير افشاء گرديده است .

 

 

موسسه حسابرسي …

برنامه حسابرسي معاملات با اشخاص وابسته

صفحه : …………G5……

نام صاحبكار : ………………                                                                                                             دوره مورد رسيدگي : …………

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

6

 

 

 

7

الف ـ  ماهيت روابط.

ب ـ   شرح و مبلغ معاملات طي دوره مالي كه درموارد لزوم همراه با اطلاعات ديگري ، جهت درك بهتر از تاثير اين معاملات برصورتهاي مالي خلاصه شده‌اند.

 

ج ـ    اثرات هرگونه تغيير درمفاد قراردادها درمقايسه با دوره قبل .

 

د ـ    مبالغ دريافتي از و پرداختي به اشخاص وابسته و شرايط و نحوه تسويه آنها .

 

يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي نبايد حاوي اظهارنظر درباره شرايط معامله با اشخاص وابسته باشد.

 

اطمينان حاصل كنيد كه دررابطه با كامل بودن و صحت اطلاعاتي كه طبق بند 4 فوق افشاء مي‌گردد، تائيد صاحبكار درنامه تائيديه مديران ، درج شده است.

 

جدول اشخاص وابسته شناخته شده را به روز كنيد و درفايل دائمي بخش Y قراردهيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...