بنابراین واحدهای گزارشگر باید موارد زیر را تعیین کنند

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

بنابراین واحدهای گزارشگر باید موارد زیر را تعیین کنند:

الف-الزامات مرتبط با گزارشگری بر مبنای تعهدی

ب-اطلاعات در دسترس از سیستمهای موجود و قابلیتهای آن سیستمها

پ-تفاوتهای بین اطلاعات لازم و اطلاعات موجود و

ت-راه حل های احتمالی که میتواند شامل تعدیل سیستمهای موجود یا توسعه سیستمهای جدید باشد.

پذیرش حسابداری تعهدی مستلزم ملاحظاتی برای محاسبه پرداختهای اصل و فرع بدهیهای استقراضی است که عبارتند از:

الف:محاسبه هزینه بهره شامل بهره تحقق یافته پیچیده میشود.برای مثال،بهره تحقق یافته پرداخت نشده اوراق قرضه معمولا برمبنای بازده تا سررسید محاسبه میشود.

ب-کسر یک ابزار مالی معمولا طی دوره آن مستهلک شده و به عنوان یک هزینه اضافی به پرداختهای اصل و فرع افزوده میشود. برعکس در حسابداری نقدی ،ممکن است کسر انتشار اوراق بدهی به عنوان هزینه مربوط به پرداختهای اصل و فرع بدهیهای استقراضی محسوب نشودو به عنوان تعدیل مبلغ ناخالص بدهیهای استقراضی از آن کسر میگردد یا در روز انتشار به حساب گرفته میشود.

پ-صرفهای قابل پرداخت برای بازخرید اوراق قرضه های مرتبط با شاخص در طی عمر اوراق به عنوان پرداختهای اصل و فرع بدهیهای استقراضی شناسایی میشوند.در مبنای نقدی،این قبیل صرفها معمولا به عنوان هزینه های خدماتی بدهیهای استقراضی در نظر گرفته نمیشوند.

ت-تاریخ انتشار دیون،تاثیر بسیار زیادتری بر محاسبه بهره دارد. این تاریخ برای تهیه و نظارت بر بودجه های تعهدی کاربرد دارد.

ث-درمواردی که دولت دارای بدهیهای استقراضی به ارز خارجی است ،سودها و زیانهای ناشی از نوسانات ارزی آن بدهیهای استقراضی مستقیما بر صورت عملکرد مالی تاثیر خواهد داشت . یک پرتفوی مخاطره آمیز منجر به افزایش نوسان در صورت عملکرد مالی خواهد شد.

واحدهایی که در حال پذیرش حسابداری تعهدی هستند ،باید کامل بودن و صحت اطلاعات موجود را ارزیابی کنند. هدف از این  ارزیابی مشخص کردن کفایت صحت اطلاعات موجود را ارزیابی کنند. هدف ازاین ارزیابی باید شاخصی برای میزان صحت ثبت معاملات و رویدادهای طی دوره در سیستمهایی که بر اساس مبنای حسابداری فعلی عمل میکنند ،فراهم آورد.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...