صورتهاي مالي نمونه شركتهاي پيمانكاري

صورتهاي مالي نمونه شركتهاي پيمانكاري مبتني بر استانداردهاي حسابداري ايران سازمان بورس و اوراق بهادار خرداد 1397 شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام) صورتهاي مالي

صورتهاي مالي نمونه

شركتهاي پيمانكاري

مبتني بر استانداردهاي حسابداري ايران

سازمان بورس و اوراق بهادار

خرداد 1397

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

صورتهاي مالي

13X سال مالي 2

1397

پيشگفتار

وجود اطلاعات مالي شفاف يكي از الزامات اساسي كارآيي بازار سرمايه است و در قانون بازار اوراق بهادار در راستاي حمايت از

حقوق سرمايهگذاران، و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارآي اوراق بهادار، وظايف و اختياراتي براي

سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تهيه و انتشار اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت درنظر گرفته شده است.

1384 )، “سازمان موظف است بورسها، ناشران اوراق /09/ همچنين طبق مواد 41 و 42 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 01

بهادار، كارگزاران، معاملهگران، بازارگردانان، مشاوران سرمايهگذاري و كليه تشكلهاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا براساس

استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند.” و “ناشر اوراق بهادار موظف است

صورتهاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارشدهي مالي و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي كه

توسط سازمان ابلاغ ميشود، تهيه نمايد.”

با توجه به تغييرات بعمل آمده در استانداردهاي حسابداري و در جهت بهبود افشاي اطلاعات در صورتهاي مالي شركتهاي

پيمانكاري، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود و به منظور تامين نيازهاي اطلاعاتي سرمايهگذاران

و ساير ذينفعان، صورتهاي مالي نمونه براي شركتهاي پيمانكاري را با همكاري كميته فني سازمان حسابرسي و برخي اعضاي

جامعه حسابداران رسمي ايران تهيه نموده و سعي شده است كه صورتهاي مالي مذكور حاوي اطلاعات لازم براي كليه ذينفعان

جهت انجام ارزيابيهاي مختلف باشد. در اين خصوص، توجه استفادهكنندگان محترم را به نكات زير جلب مينمايد:

اين صورتهاي مالي در برگيرنده حداقل الزامات ارائه و افشا توسط شركتهاست و در صورتيكه سازمان بورس و اوراق 

بهادار، الزامات بيشتري براي ارائه و افشا در صورتهاي مالي اعلام نمايد، شركتها مكلف به ارائه اطلاعات موردنياز

ميباشند.

در تهيه صورتهاي مالي نمونه، به افشاي مناسب و كافي اطلاعات تحت شرايط عمومي و كلي تاكيد گرديده و از پرداختن 

به اطلاعات مرتبط با شرايط خاص، خودداري شده است. در موارد بااهميت، اطلاعات مرتبط با شرايط خاص نيز بايد حسب

مورد و ضرورت طبق استانداردهاي حسابداري گزارش شود.

در برخي شركتها ممكن است سرفصلهايي وجود داشته باشد كه در اين مجموعه پيشبيني نگرديده است. در چنين 

شرايطي، سرفصلهاي مذكور بايد حسب مورد در جاي مناسب خود به اين مجموعه اضافه شود.

در صورتيكه يك قلم در يادداشتهاي توضيحي حداقل برابر 10 درصد مجموع اقلام در آن يادداشت باشد، بايد افشاي 

كافي در مورد آن صورت گيرد.

پيمان بلند مدت، پيماني است كه براي طراحي، توليد يا ساخت يك دارايي منفرد قابل ملاحظه يا ارائه خدمات (يا تركيبي 

از داراييها يا خدمات كه تواما يك پروژه را تشكيل دهد) منعقد ميشود و مدت زمان لازم براي تكميل پيمان عمدتا چنان

است كه فعاليت پيمان در دورههاي متفاوت قرار ميگيرد. با اين حال، مدت بيش از يك سال مشخصه اصلي يك پيمان

بلندمدت نيست. برخي پيمانها با مدت كمتر از يك سال، هرگاه از نظر فعاليت دورهاي، داراي چنان اهميت نسبي باشد

كه عدم انعكاس درآمد و هزينه عملياتي و سود مربوط به آن به مخدوش شدن درآمد و هزينه عملياتي و نتايج دوره و

عدمارائه تصوير مطلوب توسط صورتهاي مالي گردد، بايد به عنوان پيمان بلندمدت محسوب شود، مشروط بر اينكه رويه

متخذه در واحد تجاري از سالي به سال ديگر به طور يكنواخت اعمال گردد.

مفروضات بكار رفته در تهيه اين صورتهاي مالي به شرح زير است:

– شركت نمونه، شركتي غيردولتي است.

– شركت نمونه شركتى فرعى است كه شركت فرعي، وابسته و مشاركت خاص ندارد. بنابراين، مشمول تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و مجموعه

نميباشد.

در پايان، از اعضاي محترم كميته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار و كميته فني سازمان حسابرسي و ساير

صاحبنظراني كه در تهيه اين صورتهاي مالي نقش داشتهاند قدرداني ميشود.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامى عام)

صورتهاى مالى

13x سال مالى منتهى به 29 اسفند 2

مجمع عمومى عادى صاحبان سهام

با احترام

13 تقديم x به پيوست صورتهاى مالى شركت پيمانكاري نمونه (سهامى عام) مربوط به سال مالى منتهى به 29 اسفند 2

مىشود. اجزاى تشكيلدهنده صورتهاى مالى به قرار زير است:

شماره صفحه

ترازنامه 2 

صورت سود و زيان 3 

گردش حساب سود (زيان) انباشته 3

صورت سود و زيان جامع 4 

صورت جريان وجوه نقد 5 

يادداشتهاى توضيحى: 

تاريخچه و فعاليت 6

11- اهم رويههاى حسابدارى 6

41- يادداشتهاى مربوط به اقلام مندرج در صورتهاى مالى و ساير اطلاعات مالى 12

13 به تأييد هيئت مديره رسيده x صورتهاى مالى براساس استانداردهاى حسابدارى تهيه شده و در تاريخ …../…../ 3

است.

اعضاي هيئت مديره و

مديرعامل نام نماينده اشخاص حقوقي سمت امضا

……… ……… رئيس هيئت مديره ………

……… ……… نايب رئيس هيئت مديره ………

……… ……… عضو هيئت مديره و مدير عامل ………

……… ……… عضو هيئت مديره و مدير پروژه ………

……… ……… عضو هيئت مديره ………

……… ……… ……… ………

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

ترازنامه

13x در تاريخ 29 اسفند 2

2

(تجديد ارائه شده) (تجديد ارائه شده)

13×1/12/29 13×2/12/ 13 بدهيها و حقوق صاحبان سهام يادداشت 29 x1/12/29 13×2/12/ داراييها يادداشت 29

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

داراييهاي جاري بدهيهاي جاري

………. ………. موجودي نقد 3 ………. ………. پرداختنيهاي تجاري و غيرتجاري 14

………. ………. سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت 4 ………. ………. ماليات پرداختني 15

………. ………. دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري 5 ………. ………. سود سهام پرداختني 16

………. ………. موجودي كالا 6 ………. ………. تسهيلات مالي 17

………. ………. پيمانهاي در جريان پيشرفت 7 ………. ………. ذخاير 18

………. ………. پيشپرداختها 8 ………. ………. پيشدريافتها 19

داراييهاي نگهداريشده براي فروش 9 ………. ………. جمع بدهيهاي جاري ………. ……….

جمع داراييهاي جاري ………. ………. بدهيهاي غيرجاري

………. ………. داراييهاي غيرجاري پرداختنيهاي بلندمدت 14

………. ………. دريافتنيهاي بلندمدت 5 ………. ………. تسهيلات مالي بلندمدت 17

………. ………. سرمايهگذاريهاي بلندمدت 10 ………. ………. ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان 20

داراييهاي نامشهود 11 ………. ………. جمع بدهيهاي غيرجاري ………. ……….

داراييهاي ثابت مشهود 12 ………. ………. جمع بدهيها ………. ……….

ساير داراييها 13 ………. ………. حقوق صاحبان سهام

………. ………. جمع داراييهاي غيرجاري ………. ………. سرمايه 21

– ………. افزايش سرمايه در جريان 22

………. ………. صرف سهام 23

– ………. صرف سهام خزانه 24

………. ………. اندوخته قانوني 25

………. ………. ساير اندوختهها 26

– ………. مازاد تجديد ارزيابي داراييها 27

………. ………. تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي 28

سود (زيان) انباشته ………. ……….

(……….) (……….) سهام خزانه 29

جمع حقوق صاحبان سهام ………. ……….

جمع داراييها ………. ………. جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام ………. ……….

يادداشتهاي توضيحي، بخش جداييناپذير صورتهاي مالي است.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

صورت سود و زيان

13x براى سال مالى منتهى به 29 اسفند 2

3

13x يادداشت سال 2

(تجديدارائهشده)

13x سال 1

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

………. ………. درآمدهاي عملياتي 30

(……….) (……….) بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي 30

سود (زيان) ناخالص ………. ……….

(……….) (……….) هزينههاى ادارى و عمومى 31

– (……….) هزينه مطالبات مشكوكالوصول (هزينه استثنايي) 32

………. ………. ساير اقلام عملياتى 33

(……….) (……….)

سود (زيان) عملياتى ………. ……….

(……….) (……….) هزينههاى مالى 34

………. ………. ساير درآمدها و هزينههاى غيرعملياتى 35

………. ……….

سود (زيان) قبل از ماليات ………. ……….

ماليات بر درآمد:

(……….) (……….) سالجاري 15

(……….) (……….) سالهاي قبل 15

(……….) (……….)

سود (زيان) خالص ………. ……….

سود (زيان) پايه هر سهم:

عملياتي ………. ……….

غيرعملياتي ………. ……….

………. ………. سود پايه هر سهم 36

گردش حساب سود (زيان) انباشته

سود (زيان) خالص ………. ……….

سود (زيان) انباشته ابتداي سال ………. ……….

(……….) ………. تعديلات سنواتى 37

سود (زيان) انباشته ابتداي سال- تعديلشده ………. ……….

(……….) (……….) سود سهام مصوب 16

(……….) (……….) افزايش سرمايه 21

………. ……….

(……….) ………. برگشت كسر سهام خزانه (كسر سهام خزانه) 24

– ………. انتقال از ساير اقلام حقوق صاحبان سهام 27

سود قابل تخصيص ………. ……….

(……….) (……….) اندوخته قانونى 25

(……….) (……….) 26 ساير اندوختهها 1

(……….) (……….)

سود (زيان) انباشته پايان سال ………. ……….

يادداشتهاي توضيحي، بخش جداييناپذير صورتهاي مالي است.

1 اندوختههاي الزامي طبق اساسنامه در اين بخش ارايه ميشود و اندوختههاي مصوب مجمع، قبل از سود قابل تخصيص ارايه خواهد شد.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

صورت سود و زيان جامع 1

13x براى سال مالى منتهى به 29 اسفند 2

4

(تجديد ارائه شده)

13x 13 سال 1 x يادداشت سال 2

ميليون ريال ميليون ريال

سود خالص سال ………. ……….

– ………. مازاد تجديد ارزيابي داراييها 27

………. ………. تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي 28

سود جامع سال ………. ……….

(……….) ………. تعديلات سنواتي 37

سود جامع شناسايي شده از تاريخ گزارشگري سال قبل ………. ……….

يادداشتهاي توضيحي، بخش جداييناپذير صورتهاي مالي است.

چنانچه اجزاى صورت سود و زيان جامع محدود به سود يا زيان خالص سال و تعديلات سنواتى باشد، ارائه صورت سود و زيان جامع ضرورتى ندارد.

در چنين حالتى بايد در يادداشتى ذيل صورت سود و زيان، نبود الزام ارائه صورت سود و زيان جامع افشا شود.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

صورت جريان وجوه نقد

13x براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

5

(تجديد ارائه شده)

13x 13 سال 1 x يادداشت سال 2

ميليونريال ميليونريال ميليونريال

فعاليتهاى عملياتى:

(……….) ………. جريان خالص ورود (خروج) وجه نقدناشىازفعاليتهاىعملياتى 38

بازده سرمايهگذاريها و سودپرداختىبابتتأمينمالى:

سودسهام دريافتى ………. ……….

سوددريافتى بابت ساير سرمايهگذارىها ………. ……….

سودپرداختى بابت تسهيلات (……….) (……….)

سود پرداختي بابت اوراق مشاركت (……….) (……….)

سودپرداختى بابت اجاره سرمايهاي (……….) –

سود سهام پرداختي (……….) (……….)

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از بازده سرمايهگذاريها و سود پرداختى

بابتتأمين مالى ………. (……….)

ماليات بردرآمد:

ماليات بر درآمد پرداختى (……….) (……….)

فعاليتهاى سرمايهگذارى:

وجوه دريافتي بابت فروش داراييهاىثابتمشهود ………. ……….

وجوه پرداختى بابت خريد داراييهاىثابتمشهود (……….) (……….)

وجوه دريافتي بابت فروش داراييهاىنامشهود ………. ……….

وجوه پرداختى بابت خريد داراييهاىنامشهود (……….) (……….)

وجوهدريافتي بابت فروش سرمايهگذاريهايبلندمدت ………. ……….

وجوهپرداختي بابت تحصيل سرمايهگذاريهايبلندمدت (……….) (……….)

تسهيلات اعطايي به اشخاص (……….) (……….)

استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص ………. ……….

وجوه دريافتي بابت فروش سرمايهگذاريهاىكوتاهمدت ………. ……….

وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايهگذاريهاىكوتاهمدت (……….) (……….)

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقدناشىازفعاليتهاىسرمايهگذارى (……….) ……….

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليتهاي تأمين مالي ………. (……….)

فعاليتهاى تأمين مالى:

وجوه حاصل از افزايش سرمايه ………. ……….

وجوه حاصل از صرف سهام – ……….

وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه ………. ……….

وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه (……….) (……….)

دريافت تسهيلات ………. ……….

بازپرداخت اصل تسهيلات (……….) (……….)

وجوه حاصل از اوراق مشاركت ………. ……….

بازپرداخت اصل اوراق مشاركت (……….) (……….)

بازپرداخت اقساط اجاره سرمايهاي (اصل) (……….) –

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعاليتهاى تأمين مالى ………. (……….)

خالص افزايش (كاهش) در وجه نقد ………. (……….)

موجودي نقد در ابتداي سال ………. ……….

تأثيرتغييرات نرخ ارز ………. ……….

موجودي نقد در پايان سال ………. ……….

………. ………. مبادلات غيرنقدي 39

يادداشتهاي توضيحي، بخش جداييناپذير صورتهاي مالي است.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

6

-1 تاريخچه و فعاليت

-1-1 تاريخچه

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام) در تاريخ …….. به صورت شركت سهامى خاص تأسيس شده و طى شماره ……..

مورخ …….. در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتى ……… (محل ثبت) به ثبت رسيد. شركت در تاريخ ………. به موجب صورتجلسه

مجمع عمومي فوقالعاده مورخ ………. به شركت سهامى عام تبديل و در تاريخ ……… در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده است.

در حال حاضر، شركت پيمانكاري نمونه جزء واحدهاى تجارى فرعى شركت ………. است و واحد تجارى نهايى گروه، شركت

………. ميباشد. نشاني مركز اصلى شركت ………. و محل فعاليت اصلي آن در شهر ………. واقع است.

-1-2 فعاليتهاى اصلى

موضوع فعاليت شركت طبق ماده ……. اساسنامه، ……. ميباشد. فعاليت اصلي شركت نمونه طي سال مورد گزارش

……. بوده است.

-1-3 تعداد كاركنان

ميانگين ماهانه تعداد كاركنان در استخدام و نيز تعداد كاركنان شركتهاي خدماتي كه بخشي از امور خدماتي شركت

را به عهده دارند، طى سال به شرح زير بوده است:

13×1 13×2

نفر نفر

كاركنان دائم ….. …..

كاركنان قراردادي ….. …..

….. …..

كاركنان شركتهاي خدماتي ….. …..

….. …..

-2 اهم رويههاي حسابدارى 1

-2-1 مبناى تهيه صورتهاى مالى

صورتهاى مالى برمبناى بهاى تمام شده تاريخى تهيه و در موارد زير از ارزشهاى جارى استفاده شده است:

( الف) سرمايهگذاريهاي جاري سريعالمعامله با استفاده از روش ارزش بازار (يادداشت 4

(12- ب) ماشينآلات و تجهيزات با استفاده از روش تجديدارزيابي (يادداشت 3

-2-2 موجودى كالا

هر « اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش » موجودي كالا شامل موجودى مصالح و قطعات و لوازم يدكي به

يك از اقلام/گروههاى اقلام مشابه ارزشيابى ميشود. در صورت فزونى بهاى تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش،

مابهالتفاوت به عنوان ذخيره كاهش ارزش موجودى شناسايى ميشود. بهاى تمام شده موجوديها با بكارگيرى روشهاى

زير تعيين ميشود:

روش مورد استفاده

مواد و مصالح ساختماني ميانگين موزون

قطعات و لوازم يدكى ميانگين موزون

………. ……….

1 رويههاي حسابدارى كه موضوعيت ندارد، نبايد افشا شود.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

7

-2-3 سرمايهگذاريها

اندازهگيري:

سرمايهگذاريهاى بلندمدت:

سرمايهگذاري در اوراق بهادار بهاى تمام شده به كسر كاهش ارزش انباشته هر يك از سرمايهگذاريها

سرمايهگذاريهاى جارى:

سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار ارزش بازار

ساير سرمايهگذاريهاى جارى اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش هر يك از سرمايهگذاريها

شناخت درآمد:

سرمايهگذاريهاى جاري و بلندمدت در

سهام شركتها

در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام شركت سرمايهپذير (تا

تاريخ ترازنامه)

سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادار در زمان تحقق سود تضمين شده

-2-4 داراييهاي نگهداريشده براي فروش

-2-4-1 داراييهاي غيرجاري كه مبلغ دفتري آنها، عمدتا از طريق فروش و نه استفاده مستمر بازيافت ميگردد، به

طبقهبندي ميشود. اين شرايط تنها زماني احراز ميشود كه داراييهاي غيرجاري جهت « نگهداريشده براي فروش » عنوان

فروش فوري در وضعيت فعلي آن، فقط برحسب شرايطي كه براي فروش چنين داراييهايي مرسوم و معمول است، آماده

بوده و فروش آن بسيار محتمل باشد و سطح مناسبي از مديريت، متعهد به اجراي طرح فروش داراييهاي غيرجاري باشد

به گونهاي كه انتظار رود شرايط تكميل فروش طي يكسال از تاريخ طبقهبندي، به استثناي مواردي كه خارج از حيطه اختيار

مديريت شركت است، احراز گردد.

اندازهگيري « اقل مبلغ دفتري و خالص ارزش فروش » -2-4-2 داراييهاي غيرجاري نگهداريشده براي فروش، به

ميگردد.

-2-5 داراييهاي نامشهود

-2-5-1 داراييهاي نامشهود، برمبناى بهاى تمام شده اندازهگيري و در حسابها ثبت مىشود.

-2-5-2 استهلاك داراييهاي نامشهود با عمر مفيد معين، با توجه به الگوي مصرف منافع اقتصادي آتي مورد انتظار

مربوط و براساس نرخها و روشهاي زير محاسبه ميشود:

نوع دارايي نرخ استهلاك روش استهلاك

دانش فني ….. …..

نرمافزارهاي رايانهاي ….. …..

….. ….. …..

-2-5-3 سرقفلي محل كسب به دليل داشتن عمر مفيد نامعين، مستهلك نميشود.

-2-6 داراييهاى ثابت مشهود

2، بر مبناى بهاى تمام -6- 2 و 3 -6- -2-6-1 داراييهاى ثابت مشهود، به استثناى موارد مندرج در يادداشتهاي 2

شده اندازهگيري ميشود. مخارج بعدي مرتبط با داراييهاى ثابت مشهود كه موجب بهبود وضعيت دارايي در مقايسه با

استاندارد عملكرد ارزيابيشده اوليه آن گردد و منجر به افزايش منافع اقتصادي حاصل از دارايي شود، به مبلغ دفتري دارايي

اضافه و طي عمر مفيد باقيمانده داراييهاي مربوط مستهلك ميشود. مخارج روزمره تعمير و نگهداري داراييها كه به

منظور حفظ وضعيت دارايي در مقايسه با استاندارد عملكرد ارزيابيشده اوليه دارايي انجام ميشود، در زمان وقوع به عنوان

هزينه شناسايي ميگردد.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

8

-2-6-2 ماشينآلات و تجهيزات بر مبناى مبلغ تجديد ارزيابى در حسابها انعكاس يافته است. تجديد ارزيابي در

تاريخ ……. و با استفاده از كارشناسان مستقل، صورت پذيرفته است. دوره تناوب تجديد ارزيابي …… ساله ميباشد مگر اينكه

ارزش منصفانه داراييهاي تجديد ارزيابيشده، تفاوت بااهميتي با مبلغ دفتري آن داشته باشد، در اينصورت تجديدارزيابي

در دوره كوتاهتر انجام ميشود.

اقل ارزش منصفانه » -2-6-3 داراييهاي ثابت مشهود تحصيل شده از طريق قرارداد اجاره به شرط تمليك، به

اندازهگيري ميشود. جهت محاسبه ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره، « دارايي در آغاز اجاره و ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره

از نرخ ضمني سود تضمينشده اجاره استفاده ميگردد.

-2-6-4 استهلاك داراييهاى ثابت مشهود، مشتمل بر داراييهاي ناشي از اجاره سرمايهاي، با توجه به الگوي

مصرف منافع اقتصادي آتي مورد انتظار (شامل عمر مفيد برآوردى) داراييهاى مربوط و با در نظر گرفتن آييننامه

استهلاكات موضوع ماده 149 قانون مالياتهاى مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن و براساس نرخها

و روشهاى زير محاسبه ميشود:

نوع دارايي نرخ استهلاك روش استهلاك

ساختمان ….. …..

تاسيسات ….. …..

ماشينآلات و تجهيزات ….. …..

وسايل نقليه ….. …..

اثاثه و منصوبات ….. …..

ابزارآلات ….. …..

….. ….. …..

-2-6-4-1 براى داراييهاى ثابتى كه طى ماه تحصيل ميشود و مورد بهرهبردارى قرار مىگيرد، استهلاك از اول

ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور ميشود. در مواردى كه هر يك از داراييهاى استهلاكپذير (به استثناي ساختمانها

و تاسيسات ساختماني) پس از آمادگى جهت بهرهبردارى به علت تعطيل كار يا علل ديگر براى بيش از 6 ماه متوالي در

يك دوره مالي مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهلاك آن براى مدت ياد شده معادل 30 درصد نرخ استهلاك منعكس

در جدول بالاست. در اين صورت چنانچه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد، 70 % مدت زماني كه دارايي مورد استفاده

قرار نگرفته است، به باقيمانده مدت تعيين شده براي استهلاك دارايي در اين جدول اضافه خواهد شد.

-2-6-4-2 استهلاك داراييهاي تجديدارزيابيشده با توجه به مبلغ دفتري جديد (پس از تجديدارزيابي)، طي عمر

مفيد باقيمانده محاسبه و در حسابها منظور ميشود.

-2-7 مازاد تجديدارزيابي داراييها

-2-7-1 افزايش مبلغ دفتري يك دارايي ثابت مشهود در نتيجه تجديد ارزيابي آن (درآمد غيرعملياتي تحققنيافته

ناشي از تجديد ارزيابي) مستقيماً تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشي از حقوق صاحبان

سهام طبقهبندي ميشود و در صورت سود و زيان جامع انعكاس مييابد. هرگاه افزايش مزبور عكس يك كاهش قبلي

ناشي از تجديد ارزيابي باشد كه به عنوان هزينه شناسايي گرديده است، در اين صورت، اين افزايش تا ميزان هزينه قبلي

شناسايي شده در رابطه با همان دارايي بايد بهعنوان درآمد به سود و زيان دوره منظور شود.

-2-7-2 كاهش مبلغ دفتري يك دارايي ثابت مشهود در نتيجه تجديد ارزيابي آن به عنوان هزينه شناسايي ميشود.

هرگاه كاهش مزبور عكس يك افزايش قبلي ناشي از تجديد ارزيابي باشد كه به حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور شده

است، در اين صورت، اين كاهش بايد تا ميزان مازاد تجديد ارزيابي مربوط به همان دارايي به بدهكار حساب مازاد تجديد

ارزيابي منظور گردد و در صورت سود و زيان جامع انعكاس يابد و باقيمانده بهعنوان هزينه شناسايي شود.

-2-7-3 مازاد تجديد ارزيابي منعكس شده در سرفصل حقوق صاحبان سهام، در زمان بركناري يا واگذاري دارايي

مربوط يا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاري، مستقيماً به حساب سود (زيان) انباشته منظور شود. مبلغ مازاد قابل

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

9

انتقال معادل تفاوت بين استهلاك مبتني بر مبلغ تجديد ارزيابي دارايي و استهلاك مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي آن

است. افزايش سرمايه به طور مستقيم، از محل مازاد تجديد ارزيابي مجاز نيست، مگر در مواردي كه بهموجب قانون تجويز

شده باشد.

-2-8 زيان كاهش ارزش داراييهاي غيرجاري

-2-8-1 در پايان هر دوره گزارشگري، در صورت وجود هرگونه نشانهاي دال بر امكان كاهش ارزش داراييها، آزمون

كاهش ارزش انجام ميگيرد. در اين صورت مبلغ بازيافتني دارايي، برآورد و با ارزش دفتري آن مقايسه ميگردد.

-2-8-2 آزمون كاهش ارزش داراييهاي نامشهود با عمر مفيد نامعين، بدون توجه به وجود يا عدموجود هرگونه

نشانهاي دال بر امكان كاهش ارزش، به طور سالانه انجام ميشود.

-2-8-3 مبلغ بازيافتني يك دارايي، ارزش فروش به كسر مخارج فروش يا ارزش اقتصادي، هر كدام بيشتر است

ميباشد. ارزش اقتصادي برابر با ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي ناشي از دارايي با استفاده از نرخ تنزيل قبل از ماليات

كه بيانگر ارزش زماني پول و ريسكهاي مختص دارايي كه جريانهاي نقدي آتي برآوردي بابت آن تعديل نشده است،

ميباشد.

-2-8-4 تنها در صورتيكه مبلغ بازيافتني يك دارايي از مبلغ دفتري آن كمتر باشد، مبلغ دفتري دارايي تا مبلغ

بازيافتني آن كاهش يافته و تفاوت به عنوان زيان كاهش ارزش بلافاصله در صورت سود و زيان شناسايي ميگردد، مگر

اينكه دارايي تجديدارزيابيشده باشد كه در اين صورت منجر به كاهش مبلغ مازاد تجديدارزيابي ميگردد.

-2-8-5 در صورت افزايش مبلغ بازيافتني از زمان شناسايي آخرين زيان كه بيانگر برگشت زيان كاهش ارزش دارايي

ميباشد، مبلغ دفتري دارايي تا مبلغ بازيافتني جديد حداكثر تا مبلغ دفتري با فرض عدمشناسايي زيان كاهش ارزش در

سالهاي قبل، افزايش مييابد. برگشت زيان كاهش ارزش دارايي نيز بلافاصله در صورت سود و زيان شناسايي ميگردد

مگر اينكه دارايي تجديدارزيابيشده باشد كه در اين صورت منجر به افزايش مبلغ مازاد تجديدارزيابي ميگردد.

-2-9 اوراق مشاركت

در حسابها ثبت ميگردد. مبلغ كسر اوراق مشاركت « روش ناخالص » اوراق مشاركت منتشر شده به كسر، بر مبناي

« نرخ سود تضمينشده موثر » و همچنين مخارج انتشار آن در مقاطع سررسيد پرداخت سود و كارمزد بر اساس روش

مستهلك ميگردد.

-2-10 ذخاير

-2-10-1 ذخيره زيانهاي قابل پيشبيني

جهت كليه زيانهاي قابل پيشبيني تا تكميل هر پيمان ذخيره لازم محاسبه و در حسابها منظور ميشود. ذخيره

زيان قابل پيشبيني هر پيمان تا سقف مانده حساب پيمان در جريان پيشرفت مربوط، از آن كسر و مازاد آن به عنوان ذخيره

زيانهاي قابل پيشبيني در سرفصل ذخاير منعكس ميشود.

-2-10-2 ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان

ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان براساس يك ماه آخرين حقوق ثابت و مزاياى مستمر براى هر سال خدمت آنان

محاسبه و در حسابها منظور ميشود.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

10

-2-11 درآمد عملياتي و بهاي تمام شده درآمد عملياتي

-2-11-1 هرگاه بتوان ماحصل يك پيمان بلندمدت را به گونهاي قابل اتكا برآورد كرد، سهم مناسبي از درآمد و

مخارج كل پيمان (با توجه به ميزان تكميل پيمان در تاريخ ترازنامه و متناسب با نوع عمليات و صنعت مورد فعاليت) به

ترتيب به عنوان درآمد و هزينه شناسايي ميشود. هرگاه ماحصل يك پيمان بلندمدت را نتوان بهگونهاي قابلاتكا برآورد

كرد: (الف) درآمد تا ميزان مخارج تحمل شدهاي كه احتمال بازيافت آن وجود دارد شناسايي ميشود، و (ب) مخارج پيمان

در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي ميشود. درآمد پيمان، بيانگر ارزش كار انجام شده طي سال ميباشد كه با توجه به

2 محاسبه گرديده و در نتيجه در برگيرنده مبالغ صورت وضعيت نشده -11- ميزان تكميل پيمان طبق روش مندرج در بند 2

نيز ميباشد. هرگاه انتظار رود كه پيمان منجر به زيان گردد (كل مخارج پيمان از كل درآمد پيمان تجاوز كند)، زيان مربوط،

فوراً به عنوان هزينه دوره شناسايي و در سرفصل بهاي تمام شده درآمد عملياتي منعكس ميشود.

-2-11-2 ميزان تكميل پيمان با استفاده از نسبت مخارج تحمل شده پيمان جهت انجام كار انجام شده تا تاريخ

ترازنامه به برآورد كل مخارج پيمان تعيين ميشود.

-2-11-3 مخارج پيمان

مخارج پيمان مشتملبر (الف) مخارجي كه مستقيماً با يك پيمان مشخص مرتبط است، (ب) مخارجي كه بين

پيمانها مشترك بوده و تسهيم آن به پيمانهاي جداگانه امكانپذير است، و (ج) ساير مخارجي كه به موجب مفاد پيمان

مشخصاً قابل مطالبه از كارفرما است، ميباشد.

-2-12 مخارج تأمين مالى

مخارج تأمين مالى در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايى ميشود به استثناى مخارجى كه مستقيماً قابلانتساب به

است. « داراييهاى واجد شرايط » تحصيل

-2-13 تسعير ارز

-2-13-1 اقلام پولي ارزي با نرخ رسمي 1 ارز در تاريخ ترازنامه و اقلام غيرپولي كه به بهاي تمام شده تاريخي بر

حسب ارز ثبت شده است، با نرخ رسمي 1 ارز در تاريخ انجام معامله، تسعير ميشود. تفاوتهاي ناشي از تسويه يا تسعير

اقلام پولي ارزي حسب مورد به شرح زير در حسابها منظور ميشود:

الف) تفاوتهاي تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به “داراييهاي واجد شرايط”، به بهاي تمام شده دارايي منظور

ميشود.

ب) در ساير موارد، به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي و در صورت سود و زيان گزارش ميشود.

-2-13-2 داراييها و بدهيهاي عمليات خارجي به نرخ رسمي 1 ارز در تاريخ ترازنامه و درآمدها و هزينههاي آنها به

نرخ ارز در تاريخ انجام معامله تسعير ميشود. تمام تفاوتهاي تسعير حاصل، در صورت سود و زيان جامع شناسايي و تحت

سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقهبندي ميشود. مضافا تفاوتهاي تسعير اقلام پولي كه ماهيتا بخشي از

خالص سرمايهگذاري در عمليات خارجي را تشكيل ميدهد، در صورت سود و زيان جامع شناسايي و تا زمان واگذاري

سرمايهگذاري، تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقهبندي ميشود.

-2-14 سهام خزانه

-2-14-1 سهام خزانه به روش بهاي تمام شده در دفاتر شناسايي و ثبت ميشود و به عنوان يك رقم كاهنده در

بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه ارائه ميشود.

1 در موارد استفاده از نرخ ارز قابلدسترس ديگر، نرخ مربوط افشا ميشود.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

11

-2-14-2 هنگام فروش سهام خزانه، هيچگونه مبلغي در صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع شناسايي

شناسايي و ثبت ميشود. « صرف (كسر) سهام خزانه » نميشود و مابهالتفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتري تحت عنوان

به حساب سود (زيان) انباشته منتقل « صرف (كسر) سهام خزانه » -2-14-3 در تاريخ گزارشگري، مانده بدهكار

ميشود. مانده بستانكار حساب مزبور تا ميزان كسر سهام خزانه منظور شده قبلي به حساب سود (زيان) انباشته، به آن

در ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه و در زمان فروش « صرف سهام خزانه » حساب منظور و باقيمانده به عنوان

كل سهام خزانه، به حساب سود (زيان) انباشته منتقل ميشود.

-2-14-4 هرگاه تنها بخشي از مجموع سهام خزانه، واگذار شود، مبلغ دفتري هر سهم خزانه بر مبناي ميانگين بهاي

تمام شده مجموع سهام خزانه محاسبه ميشود.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

12

-3 موجودى نقد

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

………. ………. موجودي نزد بانكها – ريالي 1

………. ………. موجودي نزد بانكها – ارزي 1

موجودي صندوق و تنخواهگردانها ………. ……….

وجوه در راه ………. ……….

………. ……….

-3-1 موجودي نقد در تاريخ ترازنامه شامل وجوه ارزي به مبلغ ….. ميليون ريال (سال قبل به مبلغ ….. ميليون ريال)

است.

-3-2 مبلغ ….. ميليون ريال از موجودي نزد بانكها به دليل ….. توسط …..، مسدود شده است كه انتظار ميرود ظرف

چند ماه آينده حل و فصل شود.

13 ميباشد كه براي وصول به بانك ارائه شده است. x2/12/ -3-2 وجوه در راه، مربوط به چكهاي به تاريخ تا 29

-4 سرمايهگذاريهاى كوتاهمدت

13×1 13×2

شده بهاي تمام كاهش ارزش خالص خالص

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله در بازار:

………. ………. 2- سهام شركتهاي پذيرفتهشده در بورس/فرابورس – 2

………. ………. 2- ساير اوراق بهادار – 2

………. ………. – –

سرمايهگذاري در سهام ساير شركتها ………. (……….) ………. ……….

سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادار ………. (……….) ………. ……….

سرمايهگذاري در اوراق بهادار ………. (……….) ………. ……….

سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت بانكي ………. – ………. ……….

………. ………. (……….) ……….

1 موجودى فوق شامل سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت بدون سررسيد (ديدارى) در بانك است.

2 از آنجا كه سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله در بازار به ارزش بازار انعكاس مييابد لذا درج بهاي تمامشده و كاهش ارزش، موضوعيت نداشته ليكن چنانچه از

روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده شود، مبالغ مربوط بايد درج گردد.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

13

-5 دريافتنىهاي تجارى و غيرتجاري

-5-1 دريافتنىهاي كوتاهمدت

13×1 13×2

ريالي ارزي جمع

ذخيره مطالبات

مشكوكالوصول خالص خالص

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

تجاري:

اسناد دريافتني:

………. ………. (……….) ………. ………. ………. (42- اشخاص وابسته (يادداشت 2

ساير كارفرمايان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ……….

حسابهاي دريافتني:

اشخاص وابسته:

صورت وضعيت ………. ………. ………. (……….) ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ………. (42- (يادداشت 2

ساير كارفرمايان:

صورت وضعيت ………. ………. ………. (……….) ………. ……….

………. ………. – ………. ………. ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ……….

مبلغ قابل بازيافت پيمانها ………. ………. ………. (……….) ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ……….

غيرتجاري:

اشخاص وابسته:

اسناد دريافتني ………. ………. ………. (……….) ………. ……….

سود سهام دريافتني ………. – ………. – ………. ……….

………. ………. – ………. ………. ………. ………

………. ………. (……….) ………. ………. ………. (42- (يادداشت 2

ساير اشخاص:

اسناد دريافتني ………. ………. ………. (……….) ………. ……….

خسارت دريافتني از پيمانكاران ………. ………. ………. (……….) ………. ……….

كاركنان (وام و مساعده) ………. – ………. (……….) ………. ……….

سود سهام دريافتني ………. – ………. – ………. ……….

سود تحققيافته اوراق مشاركت ………. – ………. – ………. ……….

………. ………. – ………. ………. ………. ………

ساير ………. ………. ………. (……….) ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ……….

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

14

-5-2 دريافتنىهاي بلندمدت

13×1 13×2

ريالي ارزي جمع

ذخيره مطالبات

مشكوكالوصول خالص خالص

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

تجاري:

اسناد دريافتني:

………. ………. (……….) ………. ………. ………. (42- اشخاص وابسته (يادداشت 2

ساير كارفرمايان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ……….

حسابهاي دريافتني:

اشخاص وابسته:

صورت وضعيت ………. ………. ………. (……….) ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ………. سپرده حسن انجام كار 1

………. ………. (……….) ………. ………. ………. سپرده بيمه 1

………. ………. (……….) ………. ………. ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ………. (42- (يادداشت 2

ساير كارفرمايان:

صورت وضعيت ………. ………. ………. (……….) ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ………. سپرده حسن انجام كار 1

………. ………. (……….) ………. ………. ………. سپرده بيمه 1

………. ………. – ………. ………. ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ……….

غيرتجاري:

اشخاص وابسته:

اسناد دريافتني ………. ………. ………. (……….) ………. ……….

………. ………. – ………. ………. ………. ………

………. ………. (……….) ………. ………. ………. (42- (يادداشت 2

ساير اشخاص:

اسناد دريافتني ………. ………. ………. (……….) ………. ……….

كاركنان (وام) ………. – ………. (……….) ………. ……….

………. ………. – ………. ………. ………. ………

ساير ………. ………. ………. (……….) ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ……….

1 در صورتيكه انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يكسال از تاريخ ترازنامه، هر كدام طولانيتر است، وصول شود، كوتاهمدت تلقي ميشود.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

15

-5-3 مبلغ قابل بازيافت پيمانها و مازاد مبلغ دريافتي و دريافتني به درآمد انباشته به تفكيك هر پيمان به شرح زير است:

13×1 13×2

نام كارفرما

درآمد انباشته

پيمان

مبالغ دريافتي و دريافتني بابت

پيشرفت كار تا تاريخ ترازنامه

مبلغ

قابلبازيافت

مازاد مبلغ دريافتي و

دريافتني به درآمد انباشته

درآمد انباشته

پيمان

مبالغ دريافتي و دريافتني بابت

پيشرفت كار تا تاريخ ترازنامه

مبلغ

قابلبازيافت

مازاد مبلغ دريافتي و

دريافتني به درآمد انباشته

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

پيمان ………. ………. ………. (……….) ………. – ………. (……….) – ……….

پيمان ………. ………. ………. (……….) ………. – ………. (……….) ………. –

پيمان ………. ………. ………. (……….) – ………. ………. (……….) – ……….

………. ………. (……….) ………. ………. ………. (……….) ……….

يادداشت 19 يادداشت 19

5 به تفكيك هر پيمان به شرح زير است: – 5 و 2 – -5-4 مطالبات از كارفرمايان به شرح يادداشتهاي 1

13×1 13×2

نام كارفرما صورت وضعيت سپرده بيمه سپرده حسن انجام كار ساير جمع صورت وضعيت سپرده بيمه سپرده حسن انجام كار ساير جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

اشخاص وابسته:

پيمان ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

پيمان ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

ساير (اقلام كمتر از 10 % جمع اقلام) ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

ساير كارفرمايان:

پيمان ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

پيمان ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

ساير (اقلام كمتر از 10 % جمع اقلام) ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

16

-6 موجودي كالا

13×1 13×2

تمام بهاي شده ذخيره كاهش ارزش خالص خالص

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

مواد و مصالح ساختماني ………. (……….) ………. ……….

قطعات و لوازم يدكي ………. (……….) ………. ……….

ساير موجوديها ………. (……….) ………. ……….

………. ………. (……….) ……….

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

17

-7 پيمانهاي در جريان پيشرفت

شرح

كل مخارج تحمل شده

انباشته تا تاريخ ترازنامه

هزينههاي شناسايي شده

انباشته تا تاريخ ترازنامه مانده مخارج

مانده ذخيره زيان

قابل پيشبيني

13×1 13×2

پيمان در جريان

پيشرفت

ذخيره زيان

قابل پيشبيني

پيمان در جريان

پيشرفت

ذخيره زيان

قابل پيشبيني

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

پيمان ….. ………. (………) ………. (………) – (………) – (………)

پيمان ….. ………. (………) ………. (………) ………. – ………. –

پيمان ….. ………. (………) ………. – ………. – ………. –

(………) ………. (………) ………. (………) ………. (………) ……….

( (يادداشت 18 ) (يادداشت 18

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

18

-8 پيشپرداختها

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

پيشپرداختهاي خارجي:

خريد مصالح ………. ……….

پيمانكاران ………. ……….

………. ………. …….

ساير ………. ……….

………. ……….

پيشپرداختهاي داخلي:

خريد مصالح ………. ……….

پيمانكاران ………. ……….

بيمه داراييها ………. ……….

………. ………. پيشپرداخت ماليات 1

ساير ………. ……….

………. ……….

………. ……….

انتقال به ماليات پرداختني (……….) (……….)

………. ……….

-9 داراييهاي نگهداريشده براي فروش

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

ماشينآلات ….. ………. –

13 تصميم گرفته است ماشينآلات ….. را واگذار نمايد. براي فروش اين ماشينآلات به قيمت x -9-1 شركت در سال مالي 2

منطقي، بازاريابي موثري انجام شده است.

-10 سرمايهگذاريهاي بلندمدت

13×1 13×2

شده بهاي تمام

كاهش ارزش

انباشته مبلغ دفتري مبلغ دفتري

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

سرمايهگذاري در سهام شركتها ………. (……….) ………. ……….

سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادار ………. (……….) ………. ……….

سپرده سرمايهگذاري بلندمدت بانكي ………. – ………. ……….

………. ………. (……….) ……….

1 شامل مورادي كه قبض مالياتي دريافت شده است.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

19

-10-1 سرمايهگذاري در سهام شركتها

13×1 13×2

تعداد

سهام

درصد

سرمايهگذاري بهاي تمام شده

كاهش ارزش

انباشته

مبلغ

دفتري

ارزش

بازار

مبلغ

دفتري

ارزش

بازار

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

شركتهاي بور سي/فرابور سي

(سريعالمعامله):

شركت ……… ….. ….. ………. (……….) ………. ………. ………. ……….

شركت ……… ….. ….. ………. (……….) ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. (……….) ……….

ساير شركتها:

شركت ……… ….. ….. ………. (……….) ………. – ………. –

شركت ……… ….. ….. ………. (……….) ………. – ………. –

– ………. – ………. (……….) ……….

………. ………. ………. ………. (……….) ……….

-10-2 سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادار

13×1 13x ناشر نوع اوراق نرخ سود 2

درصد ميليون ريال ميليون ريال

شركت ……. مشاركت ………. ………. ……….

شركت ……. مرابحه ………. ………. ……….

شركت …… صكوك ………. ………. ……….

شركت ……. ………. ………. ………. ……….

………. ……….

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

20

-11 داراييهاى نامشهود

مبالغ به ميليون ريال

بهاي تمام شده استهلاك انباشته و كاهش ارزش انباشته مبلغ دفتري

ابتداي مانده در سال افزايش فروختهشده مانده در پايان سال مانده در ابتداي سال استهلاك و كاهش ارزش فروختهشده

مانده در پايان

13×1 13x سال 2

نرمافزار رايانهاي ………. ………. (……….) ………. ………. ………. (……….) ………. ………. ……….

سرقفلي محل كسب ………. ………. (……….) ………. – – – – ………. ……….

دانش فني ………. ………. (……….) ………. – – – – ………. ……….

………. ………. ………. (……….) ………. ………. ………. (……….) ………. ……….

-12 داراييهاى ثابت مشهود

مبالغ به ميليون ريال

بهاي تمام شده يا مبلغ تجديدارزيابي استهلاك انباشته و كاهش ارزش انباشته مبلغ دفتري

مانده در ابتداي

سال افزايش

افزايش (كاهش)

ناشي از تجديدارزيابي فروختهشده

نقل و انتقالات و

ساير تغييرات

مانده در

پايان سال

مانده در

ابتداي سال

استهلاك و

كاهش ارزش فروختهشده

نقل و انتقالات و

ساير تغييرات

مانده در

13×1 13× پايان سال 2

زمين ………. ………. – (……….) – ……….      ………. ……….

ساختمان ………. ………. – (……….) – ………. ………. ………. (……….) – ………. ………. ……….

ساختمان (اجاره سرمايهاي) – ………. – – – ………. – ………. – – ………. ………. –

تاسيسات ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….

ماشينآلات و تجهيزات ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….

وسايل نقليه ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….

اثاثه و منصوبات ………. ………. – (……….) – ………. ………. ………. (……….) – ………. ………. ……….

ابزارآلات ………. ………. – (……….) – ………. ………. ………. (……….) – ………. ………. ……….

………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….

داراييهاي در جريان تكميل ………. ………. – – (……….) ………. ………. ……….

پيشپرداختهاي سرمايهاي ………. ………. – – (……….) ………. ………. ……….

اقلام سرمايهاي در انبار ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ……….

………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. ………. (……….) ………. ………. ……….

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

21

-12-1 نقل و انتقالات و ساير تغييرات شامل موارد زير است:

بهاي تمام شده استهلاك انباشته مبلغ دفتري

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

ماشينآلات (داراييهاي نگهداريشده براي فروش) ………. (……….) ……….

ساير نقل و انتقالات ………. (……….) ……….

………. (……….) ……….

-12-2 داراييهاى ثابت مشهود تا ارزش ….. ميليون ريال در مقابل خطرات احتمالى ناشى از حريق، سيل و زلزله از پوشش

بيمهاى برخوردار است.

13 مورد تجديدارزيابى قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ ….. ميليون ريال تحت x -12-3 ماشينآلات و تجهيزات، در سال 2

عنوان مازاد تجديدارزيابى در سرفصل حقوق صاحبان سهام طبقهبندى شده و در صورت سود و زيان جامع نيز انعكاس يافته است.

مقايسه مبلغ دفتري ماشينآلات و تجهيزات مبتني بر روش تجديدارزيابي با مبلغ دفتري مبتني بر روش بهاي تمام شده به شرح

زير است:

13×1 13×2

بر مبناي بهاي

تمام شده

بر مبناي

تجديدارزيابي

بر مبناي بهاي

تمام شده

بر مبناي

تجديدارزيابي

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

ماشينآلات و تجهيزات ………. ………. ………. –

-12-4 زمين و بخشى از ساختمانها و ماشينآلات در قبال تسهيلات مالى دريافتى در وثيقه بانكها ميباشد.

-12-5 مالكيت قانوني داراييهاي مورد استفاده شركت به شرح زير به شركت منتقل نشده يا شركت در اعمال حقوق قانوني

خود نسبت به آنها با محدوديت مواجه ميباشد:

نوع دارايي

مبلغ دفتري

13 نوع محدوديت x1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

زمين ….. ………. ………. ……….

ساختمان ….. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……

………. ……….

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

22

-12-6 داراييهاى در جريان تكميل

درصد تكميل

برآورد تاريخ

بهرهبرداري

برآورد مخارج

تكميل

مخارج انباشته

13×1 13×2 13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

ساختمان انبار ….. …… …… …… …… …… ……

-12-6-1 مبالغ زير به حساب داراييهاي در جريان تكميل منظور شده است:

مخارج انباشته

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

مخارج تامين مالي ………. ……….

زيان تسعير ارز تسهيلات مالي دريافتي ………. ……….

………. ……….

-13 ساير داراييها

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

………. ………. وجوه بانكي مسدودشده 1

سپرده نزد صندوق دادگستري ………. ……….

ساير ………. ……….

………. ……….

1 وجوه بانكي مسدودشده، وجوهي است كه انتظار نميرود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه قابلدسترس باشد.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

23

-14 پرداختنىهاي تجارى و غيرتجاري

-14-1 پرداختنيهاي كوتاهمدت

13×1 13×2

ريالي ارزي جمع جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

تجاري:

اسناد پرداختني:

………. ………. ………. ………. (42- اشخاص وابسته (يادداشت 2

ساير پيمانكاران ………. ………. ………. ……….

ساير فروشندگان كالا و خدمات ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. ………

………. ………. ………. ……….

حسابهاي پرداختني:

………. ………. ………. ………. (42- اشخاص وابسته (يادداشت 2

ساير پيمانكاران ………. ………. ………. ……….

ساير فروشندگان كالا و خدمات ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. ………

………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

غيرتجاري:

اشخاص وابسته:

اسناد پرداختني ………. ………. ………. ……….

خسارت پرداختني به كارفرمايان ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. ………

………. ………. ………. ………. (42- (يادداشت 2

ساير اشخاص:

اسناد پرداختني ………. ………. ………. ……….

خسارت پرداختني به كارفرمايان ………. ………. ………. ……….

مالياتهاي تكليفي ………. ………. ………. ……….

حقبيمههاي پرداختني ………. ………. ………. ……….

هزينههاي پرداختني ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. ………

ساير ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

24

-14-2 پرداختنيهاي بلندمدت

13×1 13×2

ريالي ارزي جمع جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

تجاري:

اسناد پرداختني:

………. ………. ………. ………. (42- اشخاص وابسته (يادداشت 2

ساير پيمانكاران ………. ………. ………. ……….

ساير فروشندگان كالا و خدمات ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. ………

………. ………. ………. ……….

حسابهاي پرداختني:

………. ………. ………. ………. (42- اشخاص وابسته (يادداشت 2

ساير پيمانكاران ………. ………. ………. ……….

ساير فروشندگان كالا و خدمات ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. ………

………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

غيرتجاري:

اشخاص وابسته:

اسناد پرداختني ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. ………

………. ………. ………. ………. (42- (يادداشت 2

ساير اشخاص:

اسناد پرداختني ………. ………. ………. ……….

مالياتهاي تكليفي ………. ………. ………. ……….

حقبيمههاي پرداختني ………. ………. ………. ……….

هزينههاي پرداختني ………. ………. ………. ……….

ساير ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

25

14 به تفكيك هر پيمان به شرح زير است: – 14 و 2 – -14-3 بدهي به پيمانكاران به شرح يادداشتهاي 1

مبالغ به ميليون ريال

13×1 13×2

نام

پيمانكار

اسناد

پرداختني

صورت

وضعيت

سپرده حسن

انجام كار

سپرده

بيمه ساير جمع

اسناد

پرداختني

صورت

وضعيت

سپرده حسن

انجام كار

سپرده

بيمه ساير جمع

اشخاص وابسته:

پيمان ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

پيمان ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

ساير (اقلام كمتر از 10 % جمع اقلام) ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

ساير پيمانكاران:

پيمان ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

پيمان ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

ساير (اقلام كمتر از 10 % جمع اقلام) ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

-14-4 سررسيد اسناد پرداختنى بلندمدت در تاريخ ترازنامه به شرح زير است:

سال مبلغ

ميليون ريال

………. 13×4

………. 13×5

………. 13×6

– 13×7

……….

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

26

-15 ماليات پرداختني

-13 ميليون ريال × -13 ميليون ريال 1 ×2

نحوه

تشخيص

سال مالي

سود (زيان)

ابرازي

درآمد

مشمول

ماليات ابرازي

ماليات

مانده پرداختني

ابرازي تشخيصي قطعي پرداختي

مانده

پرداختني

13 ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. عليالرأس x0

13 ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. رسيدگي به دفاتر x1

13 ……. ……. ……. – – – ……. ……. رسيدگينشده x2

……. …….

پيشپرداختهاي مالياتي (……….) (……….)

……. …….

13 قطعى و تسويه شده است. x -15-1 ماليات بر درآمد شركت براى كليه سالهاى قبل از 0

13 اعتراض كرده و موضوع توسط هيئت حل اختلاف x -15-2 شركت نسبت به ماليات تشخيصى براى عملكرد سال مالى 0

مالياتى در دست رسيدگى است.

13 ………. ميليون ريال) در × -15-3 مانده ماليات پرداختني در پايان سال شامل ………. ميليون ريال اسناد پرداختني (سال 1

وجه سازمان امور مالياتي ميباشد.

-15-4 جمع مبالغ پرداختي شامل اسناد پرداختني و ماليات پرداختني در پايان سال مورد گزارش بالغ بر ….. ميليون ريال كمتر

از مجموع برگهاى تشخيص يا قطعى مالياتى صادره توسط ادارات مالياتى مربوط است كه مورد اعتراض قرار گرفته لذا ذخيرهاى

بابت آنها در حسابها منظور نشده است.

مانده ماليات

پرداختني

ماليات

تشخيصي/قطعي

مبالغ پرداختي شامل

اسناد پرداختني

مازاد مورد مطالبه

حوزههاي مالياتي

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

………. ………. ………. ……….

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

27

-16 سود سهام پرداختنى

13×1 13×2

مانده پرداخت

نشده

اسناد

پرداختني جمع

مانده پرداخت

نشده

اسناد

پرداختني جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

………. ………. ………. ………. ………. ………. 13× سنوات قبل 0

………. ………. ………. ………. ………. ………. 13x سال 0

………. ………. ………. ………. ………. ………. 13x سال 1

………. ………. ………. ………. ………. ……….

13 مبلغ ….. ريال است. x 13 مبلغ ….. ريال و در سال 0 x -16-1 سود نقدي هر سهم در سال 1

-17 تسهيلات مالى

13×1 13×2

جاري بلندمدت جمع جاري بلندمدت جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

تسهيلات دريافتي ………. ………. ………. ………. ………. ……….

اوراق مشاركت ………. ………. ………. ………. ………. ……….

تعهدات اجاره سرمايهاي ………. ………. ………. – – –

………. ………. ………. ………. ………. ………. …..

………. ………. ………. ………. ………. ……….

-17-1 تسهيلات دريافتي بر حسب مبانى مختلف

-17-1-1 به تفكيك تأمينكنندگان تسهيلات

13×1 13×2

ريالي ارزي جمع جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

بانكها ………. ………. ………. ……….

اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….

ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

سود و كارمزد سالهاي آتي (……….) (……….) (……….) (……….)

………. ………. ………. ……….

حصه بلندمدت (……….) (……….) (……….) (……….)

حصه جاري ………. ………. ………. ……….

سود، كارمزد و جرائم معوق ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

28

-17-1-2 به تفكيك نرخ سود و كارمزد

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

25 درصد به بالا ………. ……….

20 تا 25 درصد ………. ……….

15 تا 20 درصد ………. ……….

10 تا 15 درصد ………. ……….

1 تا 10 درصد ………. ……….

بدون سود و كارمزد ………. ……….

………. ……….

-17-1-3 به تفكيك زمانبندي پرداخت

13×2

ميليون ريال

………. 13×3

………. 13×4

13 و پس از آن ………. ×5

……….

-17-1-4 به تفكيك نوع وثيقه

13×2

ميليون ريال

زمين، ساختمان و ماشينآلات ……….

چك و سفته ……….

موجودي مواد و كالا ……….

………. ……….

……….

تسهيلات بدون وثيقه ……….

……….

-17-2 به منظور اجراي پيمان ….. بر اساس مجوز شماره ….. مورخ ……. صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت

مبلغ ….. ميليون ريال اوراق مشاركت به سررسيد سال ….. و نرخ سود عليالحساب ….. درصد، در تاريخ ….. صادر نموده كه وضعيت

آن در تاريخ ترازنامه به شرح زير است:

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

ارزش اسمي ………. ……….

كسر اوراق (……….) (……….)

ناخالص ………. ……….

استهلاك كسر ………. ……….

مبلغ دفتري ………. ……….

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

29

-17-2-1 سود عليالحساب در مقاطع ….. ماهه به دارندگان اوراق پرداخت ميشود. سود قطعي پيمان در سررسيد طبق ضوابط

انتشار اوراق مشاركت، محاسبه و در صورت فزوني آن نسبت به سودهاي عليالحساب پرداختي، مابهالتفاوت به دارندگان اوراق

پرداخت ميشود. بر اساس برآورد مديريت تا تاريخ ترازنامه، سود قطعي پيمان كمتر از مبالغ سود عليالحساب متعلقه ميباشد.

-17-3 تعهدات اجاره سرمايهاي مرتبط با تحصيل ساختمان دفتر مركزي شركت از طريق اجاره به شرط تمليك ميباشد. طبق

قرارداد اجاره، مدت قرارداد ….. سال، مبلغ اجاره سالانه ….. ميليون ريال ميباشد و ضمنا اختيار خريد دارايي با پرداخت مبلغ …..

ميليون ريال در پايان قرارداد به آن شركت اعطا شده است.

-18 ذخاير

مانده ابتداي

سال افزايش

مبالغ استفاده

شده (مخارج

تامين شده از

محل ذخيره)

برگشت ذخيره

استفاده نشده

مانده پايان

سال

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

………. (……….) (……….) ………. ………. ( ذخيره زيانهاي قابل پيشبيني (يادداشت 7

ذخيره بيمه پيمانها ………. ………. (……….) (……….) ……….

………. (……….) (……….) ………. ………. ……….

………. (……….) (……….) ………. ……….

-19 پيشدريافتها 1

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

پيشدريافت از كارفرمايان:

………. ………. (42- اشخاص وابسته (يادداشت 2

ساير اشخاص ………. ……….

………. ……….

مازاد مبلغ دريافتي و دريافتني بابت پيشرفت كار

………. ………. (5- به درآمد انباشته پيمان (يادداشت 3

ساير پيشدريافتها ………. ……….

………. ……….

-20 ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

مانده در ابتداي سال ………. ……….

پرداخت شده طي سال (……….) (……….)

ذخيره تأمين شده ………. ……….

مانده در پايان سال ………. ……….

13 تسويه گردد، در اين صورت، بخش مزبور در سرفصل x3 /12/ 1 در مواردي كه پيشدريافتها مرتبط با پروزههايي باشد كه بخش عمده آن در سنوات بعد از 29

بدهيهاي غيرجاري طبقهبندي ميشود.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

30

-21 سرمايه

13 مبلغ ….. ميليون ريال، شامل ….. سهم ….. ريالي با نام تمام پرداخت شده ميباشد. x2/12/ سرمايه شركت در تاريخ 29

-21-1 تركيب سهامداران در تاريخ ترازنامه به شرح زير است:

13×1 13×2

تعداد سهام درصد مالكيت تعداد سهام درصد مالكيت

….. ………. ….. ………. ……….

….. ………. ….. ………. ……….

سايرين (كمتر از پنج درصد) ………. ….. ………. …..

100 ………. 100 ……….

-21-2 طي سال مورد گزارش، سرمايه شركت از مبلغ ….. ميليون ريال به مبلغ ….. ميليون ريال (معادل ….. درصد) از محل

13 به ثبت رسيده است. x سود انباشته، افزايش يافته كه در تاريخ …../…../ 2

-22 افزايش سرمايه در جريان

طي سال مالي مورد گزارش، سرمايه شركت به موجب مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام مورخ ….. از محل آورده

نقدي و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ….. ميليون ريال افزايش يافته و از اين بابت مبلغ ….. ميليون ريال در سرفصل افزايش

سرمايه در جريان انعكاس يافته است. مراحل ثبت افزايش سرمايه در جريان ميباشد.

-23 صرف سهام

13 ، افزايش سرمايه شركت با سلب حقتقدم صاحبان سهام به ميزان x طبق مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ …../…../ 1

….. درصد از محل فروش سهام تصويب و مقرر گرديد هر سهم به قيمت ….. ريال به فروش برسد و مابهالتفاوت مبلغ فروش و مبلغ

اسمي سهام جمعا به ميزان ….. ميليون ريال به حساب صرف سهام منظور شود.

-24 صرف سهام خزانه

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

مانده ابتداي سال – ………..

سود حاصل از فروش ……….. ………..

زيان حاصل از فروش – (………..)

(………..) …………

مانده انتقالي به سود (زيان) انباشته (………..) ………..

مانده پايان سال ……….. –

-25 اندوخته قانونى

در اجراى مفاد مواد 140 و 238 اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 مبلغ …. ميليون ريال از محل سود قابلتخصيص

به اندوخته قانونى منتقل شده است. به موجب مفاد مواد ياد شده تا رسيدن اندوخته قانونى هر شركت به ده درصد سرمايه همان

شركت، انتقال يك بيستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوقالذكر الزامى است. اندوخته قانونى، قابل انتقال به سرمايه نميباشد

و جز در هنگام انحلال شركت، قابلتقسيم بين سهامداران نيست.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

31

-26 ساير اندوختهها

13×1 13×2

مانده در

ابتداي سال افزايش كاهش

مانده در پايان

سال

مانده در

پايان سال

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

اندوخته توسعه و تكميل ………. – – ………. ……….

اندوخته عمومي ………. ………. – ………. ……….

………. ………. – ………. ……….

-27 مازاد تجديدارزيابي داراييها

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

مانده در ابتداي سال – –

افزايش ………. –

انتقال به سود (زيان) انباشته (……..) –

مانده در پايان سال ………. ……….

-28 تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي

تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي به شرح زير است:

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

شعبه ….. در كشور ….. ………. ……….

شعبه ….. در كشور ….. ………. ……….

………. ……….

مبلغ منظور شده به سود و زيان جامع ………. ……….

-29 سهام خزانه

13×1 13×2

تعداد مبلغ تعداد مبلغ

سهم ميليون ريال سهم ميليون ريال

مانده ابتداي دوره ………. ………. ………. ……….

خريد طي دوره ………. ………. ………. ……….

فروش طي دوره ………. ………. ………. ……….

مانده پايان دوره ………. ………. ………. ……….

خريد و فروش سهام خزانه طبق آييننامه و دستورالعمل اجرايي خريد، نگهداري و عرضه سهام خزانه صورت ميگيرد. شركت

نسبت به سهام خزانه، فاقد حق راي در مجامع بوده و حقتقدم در خريد سهام جديد را ندارد و در زمان انحلال حق دريافت هيچ

گونه دارايي ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسيم سود، سودي تعلق نميگيرد.

-29-1 صورت تطبيق برنامه خريد و فروش سهام خزانه با عملكرد واقعي:

……

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

32

-30 درآمدهاي عملياتي/ بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي

مبالغ به ميليون ريال

درآمد انباشته تا تاريخ

13×2/12/29

درآمد انباشته تا تاريخ

13×1/12/29

13×1/12/ 13 سال مالي منتهي به 29 ×2/12/ سال مالي منتهي به 29

درآمد

شناسايي شده

هزينه شناسايي

شده

زيان قابل

پيشبيني

بهاي تمام

شده

سود (زيان)

ناخالص

درآمد شناسايي

شده

بهاي تمام

شده

سود (زيان)

ناخالص

پيمان ……. ………. ………. ………. (………) (………) (………) ………. ………. (………) ……….

پيمان ……. ………. ………. ………. (………) (………) (………) ………. ………. (………) ……….

پيمان ……. ………. ………. ………. (………) (………) (………) (……….) ………. (………) (……….)

ساير ………. ………. ………. (………) (………) (………) ………. ………. (………) ……….

………. (………) ………. ………. (………) (………) (………) ………. ………. ……….

-30-1 درآمد عملياتي به تفكيك وابستگى اشخاص

13×1 13×2

مبلغ درصد نسبت به كل مبلغ درصد نسبت به كل

ميليون ريال ميليون ريال

اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….

ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….

………. ……….

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

33

-30-2 اطلاعات مرتبط با پيمانها به شرح زير است:

نام

كارفرما

مبلغ اوليه

پيمان

آخرين

مبلغ پيمان

زمان برآوردي

تكميل

مخارج انباشته

13x تا 2

مخارج برآوردي

تكميل

مخارج

برآوردي كل درصد پيشرفت

13×1 13x ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال 2

پيمان ……… ………. ………. ………. …/…/… ………. ………. ………. ………. ……….

پيمان ……… ………. ………. ………. …/…/… ………. ………. ………. ………. ……….

پيمان ……… ………. ………. ………. …/…/… ………. ………. ………. ………. ……….

-30-3 اطلاعات بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي به شرح زير است:

13×1 13×2

هزينههاي عملياتي دستمزد سربار جمع هزينههاي عملياتي دستمزد سربار جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

پيمان ……… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

پيمان ……… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

پيمانهاي در جريان پيشرفت (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) (…..)

بهاي تمام شده ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

34

-30-3-1 هزينههاي عملياتي از اقلام زير تشكيل شده است:

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

هزينههاي ساختماني ………. ……….

نصب و راهاندازي ………. ……….

تجهيزات ………. ……….

پيمانكاران ………. ……….

بيمه ………. ……….

………. ………. …….

ساير (اقلام كمتر از 10 درصد جمع اقلام) ………. ……….

………. ……….

-30-3-2 هزينههاي سربار از اقلام زير تشكيل شده است:

13×1 13×2

دستمزد غيرمستقيم ………. ……….

مواد غيرمستقيم ………. ……….

استهلاك ………. ……….

………. ………. ……….

ساير (كمتر از 10 درصد جمع اقلام) ………. ……….

………. ……….

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

35

-31 هزينههاي ادارى و عمومى

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

حقوق و دستمزد و مزايا ………. ……….

تبليغات ………. ……….

………. ………. پاداش هيئت مديره 1

حمل و نقل ………. ……….

استهلاك ………. ……….

………. ………. ……….

ساير (اقلام كمتر از 10 درصد جمع اقلام) ………. ……….

………. ……….

-32 هزينه مطالبات مشكوكالوصول (هزينه استثنايي)

در سال مورد گزارش مبلغ ….. ميليون ريال از مطالبات در نتيجه ورشكستگي يكي از مشتريان عمده شركت،

مشكوكالوصول شده است.

-33 ساير اقلام عملياتى

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

درآمد خسارت ناشي از تاخير در انجام تعهدات پيمانكاران ………. ……….

هزينه خسارت به دليل تاخير در انجام تعهدات (……….) (……….)

سود (زيان) ناشي از تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي ………. ……….

درآمد اجاره ………. ……….

زيان كاهش ارزش موجوديها (……….) (……….)

خالص كسري و اضافي انبار ………. ……….

………. ……….

-34 هزينههاي مالى

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

وامهاي دريافتي:

بانكها ………. ……….

اشخاص وابسته ………. ……….

ساير اشخاص ………. ……….

………. ……….

اوراق مشاركت ………. ……….

تعهدات اجاره سرمايهاي ………. –

………. ………. ……

………. ……….

1 پاداش هيئت مديره بر اساس سال عملكرد (و نه بر اساس سال تصويب) به حساب هزينه منظور ميشود.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

36

-35 ساير درآمدها و هزينههاي غيرعملياتى

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

سود (زيان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود ………. (……….)

سود (زيان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت نامشهود ………. (……….)

سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپردههاي سرمايهگذاري بانكي ………. ……….

سود سهام ………. ……….

زيان كاهش ارزش سرمايهگذاريهاي بلندمدت (……….) (……….)

سود ناشي از فروش سرمايهگذاريها ………. ……….

درآمد (هزينه) ناشي از ارزيابي سرمايهگذاريهاي جاري سريعالمعامله به ارزش بازار ………. (……….)

سود (زيان) تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي غيرمرتبط با عمليات ………. (……….)

………. ………. ………..

ساير ………. ……….

………. ……….

-36 سود (زيان) پايه هر سهم

13×1 13×2

سود (زيان)

عملياتي

سود (زيان)

غيرعملياتي

سود (زيان)

عملياتي

سود (زيان)

غيرعملياتي

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

سود (زيان) قبل از ماليات ………. ………. ………. ……….

اثر مالياتي (……….) (……….) (……….) (……….)

سود (زيان) خالص ………. ………. ………. ……….

تعداد تعداد

ميانگين موزون تعداد سهام عادي ………. ……….

ميانگين موزون تعداد سهام خزانه (……….) (……….)

ميانگين موزون تعداد سهام ………. ……….

ريال ريال ريال ريال

سود (زيان) پايه هر سهم ………. ………. ………. ……….

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

37

-37 تعديلات سنواتى

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

(……….) ………. اصلاح اشتباهات 1

-37-1 اصلاح اشتباهات شامل اقلام زير است:

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

– ………. 13× اصلاح هزينه استهلاك ماشينآلات در سال 1

(……….) – ……….

(……….) ……….

-37-2 به منظور ارائه تصويرى مناسب از وضعيت مالى و نتايج عمليات، كليه اقلام مقايسهاى مربوط در

صورتهاى مالى مقايسهاى اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همين دليل اقلام مقايسهاى بعضاً با صورتهاى مالى

ارائه شده در سال مالى قبل مطابقت ندارد.

-38 صورت تطبيق سود عملياتى

صورت تطبيق سود عملياتى با جريان خالص ورود وجه نقد ناشى از فعاليتهاى عملياتى به شرح زير است:

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

سود عملياتي ………. ……….

استهلاك داراييهاي ثابت مشهود و داراييهاي نامشهود ………. ……….

خالص افزايش در ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان ………. ……….

افزايش دريافتنيهاي عملياتي (……….) (……….)

افزايش پيشپرداختها (……….) (……….)

افزايش پرداختنيهاي عملياتي ………. ……….

كاهش پيشدريافتهاي عملياتي (……….) (……….)

افزايش ذخاير ………. ……….

………. ………. ساير درآمدها و هزينههاي غيرعملياتي 2

(……….) ……….

-39 مبادلات غيرنقدى

13×1 13×2

ميليون ريال ميليون ريال

افزايش سرمايه از محل مطالبات حالشده سهامداران ………. ……….

تحصيل داراييهاي ثابت مشهود در قبال تسهيلات مالي ………. ……….

اجاره سرمايهاي ساختمان ………. –

جايگزيني وامهاي بلندمدت با وامهاي بلندمدت ………. ……….

………. ……….

1 لازم به تأكيد است به موجب بند 41 استاندارد حسابدارى شماره 6، با عنوان ” گزارش عملكرد مالى“ اصلاح اشتباهات در صورتى كه بااهميت نباشد، در سود

يا زيان خالص دوره جارى منظور ميگردد.

2 اقلامى كه در تعيين سود (زيان) عملياتى منظور نشده و در ساير سرفصلهاي اصلي صورت جريان وجوه نقد نيز قابلطبقهبندى نبوده است، در فعاليتهاى

عملياتى طبقهبندى ميشود.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

38

-40 تعهدات، بدهيهاى احتمالى و داراييهاي احتمالي

-40-1 تعهدات سرمايهاى ناشى از قراردادهاى منعقده و مصوب در تاريخ ترازنامه به شرح زير است:

مبلغ

ميليون ريال

خريد ماشينآلات ……….

مبلغ تعهدشده سرمايهگذاري در شركت ….. ……….

……….

-40-2 بدهيهاي احتمالي به شرح زير است:

مبلغ

ميليون ريال

بدهيهاى احتمالى موضوع ماده 235 اصلاحيه قانون تجارت:

تضمين وام شركت ….. ……….

تضمين بدهي كاركنان به بانكها ……….

……….

ساير بدهيهاى احتمالى:

فروش دين به بانكها ……….

دعاوي حقوقي مطروحه عليه شركت در خصوص ….. ……….

……….

……….

-40-2-1 دعوي حقوقي در تاريخ ….. توسط ….. عليه شركت به مبلغ ….. ميليون ريال در دادگاه مطرح گرديده كه

پيامدهاي ناشي از آن در شرايط حاضر مشخص نميباشد.

-40-3 داراييهاي احتمالي به شرح زير است:

-40-3-1 در تاريخ ….. ادعايي بر عليه شركت ….. مبني بر ورود خسارت به مبلغ ….. ميليون ريال به …. مطرح

شده است كه در حال بررسي است و وصول خسارت از اين بابت محتمل ميباشد.

-41 رويدادهاى بعد از تاريخ ترازنامه

رويدادهايى كه در دوره بعد از تاريخ ترازنامه تا تاريخ تأييد صورتهاى مالى اتفاق افتاده اما مستلزم تعديل اقلام

صورتهاى مالى نبوده، به شرح زير است:

13 تشكيل و به منظور تأمين وجوه لازم جهت …..، x3/03/ -41-1 مجمع عمومى فوقالعاده شركت در تاريخ 31

افزايش سرمايه شركت را به ميزان ….. ميليون ريال تصويب كرده است.

…….

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

39

-42 معاملات با اشخاص وابسته

-42-1 معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طي سال مورد گزارش

(مبالغ به ميليون ريال)

شرح

نام شخص

وابسته

نوع

وابستگي 1

مشمول

ماده 129 ساخت دارايي

ارائه

خدمات

فروش

…..

تسهيلات

دريافتي

تسهيلات

پرداختي

خريد

خدمات

خريد

… … … ….

واحد تجاري اصلي و

نهايي

… … … … … … … … … …  … . . . شركت

شركت … … – … … … … … … … … … …

جمع … … … … … … … … …

شركتهاي تحت كنترل

مشترك

شركت… … – … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …  … … شركت

جمع … … … … … … … … …

سهامداران داراي نفوذ

قابلملاحظه

شركت… … – … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …  … … شركت

مديران اصلي واحد تجاري/

واحد تجاري اصلي آن

شركت… … – … … … … … … … … … …

شركت… … – … … … … … … … … … …

ساير اشخاص وابسته

شركت… … – … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …  … … شركت

جمع … … … … … … … … …

جمع كل … … … … … … … … … …

1 تمام انواع وابستگي بايد ذكر شود. به عبارت ديگر، در صورتيكه طرف معامله هم شركت وابسته است و هم يكي از اعضاي هيئت مديره كه 5 درصد از سهام آنها را در اختيار دارد هر دو بايد افشا ودر جدول ارائه گردد.

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

40

-42-2 مانده حسابهاي نهايي اشخاص وابسته

(مبالغ به ميليون ريال)

شرح

نام شخص

وابسته

دريافتنيهاي

تجاري

دريافتنيهاي

غيرتجاري

تسهيلات

پرداختي

پيش پرداختها

پرداختنيهاي

تجاري

پرداختنيهاي

غيرتجاري

تسهيلات

دريافتي

سود سهام

پرداختني

پيش

دريافتها

13×1 13×2

خالص خالص

طلب بدهي طلب بدهي

واحد تجاري اصلي و نهايي

شركت … … … … … (…) (…) (…) (…) … … … (…) … (…)

شركت … … … … … (…) (…) (…) (…) … … … (…) … (…)

جمع … … … … (…) (…) (…) (…) … … … (…) … (…)

شركتهاي تحت كنترل

مشترك

شركت… … … … … (…) (…) (…) (…) … … … (…) … (…)

شركت… … … … … (…) (…) (…) (…) … … … (…) … (…)

جمع … … … … (…) (…) (…) (…) … … … (…) … (…)

سهامداران داراي نفوذ

قابل ملاحظه

شركت… … … … … (…) (…) (…) (…) … … … (…) … (…)

شركت… … … … … (…) (…) (…) (…) … … … (…) … (…)

مديران اصلي واحد تجاري/

واحد تجاري اصلي آن

شركت… … … … … (…) (…) (…) (…) … … … (…) … (…)

شركت… … … … … (…) (…) (…) (…) … … … (…) … (…)

ساير

شركت… … … … … (…) (…) (…) (…) … … … (…) … (…)

شركت… … … … … (…) (…) (…) (…) … … … (…) … (…)

جمع … … … … (…) (…) (…) (…) … … … (…) … (…)

جمع كل … … … … (…) (…) (…) (…) … … … (…) … (…)

شركت پيمانكاري نمونه (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13x سال مالي منتهي به 29 اسفند 2

41

-42-3 به استثناي موارد زير، ساير معاملات با اشخاص وابسته با شرايط حاكم بر معاملات حقيقي تفاوت بااهميتي

نداشته است:

-42-3-1 فروش ساختمان به شركت ….. بدون انجام كارشناسي و مزايده به مبلغ ….. ميليون ريال صورت گرفته

است.

-42-3-2 تسهيلات به شركت ….. با نرخ ترجيحي 10 درصد بدون دريافت وثيقه پرداخت شده است.

13x -42-4 به استثناي مورد زير هيچگونه هزينه يا ذخيرهاي در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سالهاي 2

13 شناسايي نشده است: x و 1

13 بابت طلب از شركت ….. بالغ بر ….. ميليون x -42-4-1 ذخيره مطالبات مشكوكالوصول در پايان سال مالي 1

ريال ميباشد كه به دليل ….. تعديل گرديده است.

-43 سود انباشته در پايان سال

تخصيص سود انباشته پايان سال در موارد زير موكول به تصويب مجمع عمومى عادى صاحبان سهام ميباشد:

مبلغ كل هر سهم

تكليف قانوني (طبق ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت):

13x تقسيم حداقل 10 درصد سود خالص سال 2

ميليون ريال ريال

…………. ………….

پيشنهاد هيئت مديره:

سود سهام پيشنهادي هيئت مديره

…………. …………

-44 وضعيت ارزى

داراييها و بدهيهاى پولى ارزى و تعهدات ارزي در پايان سال به شرح زير است:

يادداشت دلار آمريكا يورو پوند انگلستان درهم امارات ……..

………. ………. ………. ………. ………. موجودي نقد 3

………. ………. ………. ………. ………. دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري 5

جمع داراييهاي پولي ارزي ………. ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. (……….) پرداختنيهاي تجاري و غيرتجاري 14

(……….) (……….) (……….) (……….) (……….) تسهيلات مالي 17

جمع بدهيهاي پولي ارزي (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)

خالص داراييها (بدهيهاي) پولي ارزي ………. (……….) ………. (……….) ……….

………. (……….) ………. (……….) ………. 13×1/12/ خالص داراييها (بدهيهاي) پولي ارزي در تاريخ 29

………. ………. ………. ………. ………. تعهدات سرمايهاي ارزي 40

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...