ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 105

ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات ‌به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

 

تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به ‌منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت ‌انتفاعی باشند،از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

 

تبـصـره 2 ـ اشـخاص حـقـوقی خـارجی و مـوسـسات مـقیم خـارج ‌از ایـران بـه اسـتثنای مـشمولان تبصرة (5) مادة (109) و مادة (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری‌ سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی‌از قبیل شعبه‌، نماینده‌، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی‌، دادن ‌تعلیمات‌، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران ‌تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به ‌درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق ‌مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 105

تبصره 3 ـ در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی‌، مالیات هایی که قبلا پرداخت شده‌است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است‌.

 

تبصره 4 ـ اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه‌پذیر مشمول‌مالیات دیگری نخواهند بود.

 

تبصره 5 ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی ‌تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ‌مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

 

تبصره 6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%)تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

 

تبصره7- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک­ واحد­درصد و حداکثر تا پنج واحد­درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.(1)

 

 

 

  1. به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394، متن تبصره(7) به ماده (105) قانون الحاق ‌شد.</li>

 

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 105

 

 

ایین نامه ها

[1383/02/02][1907/ت 30370هـ] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه

[1384/05/09][28207/ت 33391هـ] معافیت مالیات وبیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند

[1391/08/06][154028/ت48319هـ] آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

[1392/04/18][90836] آیین نامه اجرایی ماده (??) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشورآیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور

[1393/11/13][50976ت/136590هـ] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 105

بخشنامه ها

[1370/12/20][30/5/4013/58260] *اعمال معافیت مستلزم ارائه گواهی از بورس است

[1371/09/22][30/5/104/1454] *معافیت از پرداخت ده درصد مالیات قابل کسر از درآمد نمی باشد

[1371/10/13][30/5/3325/50504] *محاسبه مالیات کامل اشخاص حقوقی

[1372/08/11][30/4/9596/40604`] *شرکتهای منحله مشمول 10% مالیات می باشند

[1373/04/27][30/5/1338] *عدم معافیت صید ماهی و میگو شرکت شیلات و سایر آبزیان موضوع فعالیت شرکت سهامی شیلات ایران

[1373/11/08][30/4/9146/59486] *محاسبه مالیات پیمانکاران

[1375/03/23][30/4/3144/11864] *حق عضویت اتحادیه و مجامع امور صنفی

[1375/11/10][30/4/11862/52510] *الزام اشخاص حقوقی به ارسال فهرست سهامداران در هر سال

[1377/04/08][30/4/3311/15546] *عدم تسلیم صورتجلسه مجمع عمومی یا فهرست سهامداران هر یک موجب احتساب مالیات به نرخ 131میشود

[1377/04/16][30/4/3705/17236] *در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و … اشتغال دارند

[1377/09/04][30/4/7994/42520] *احتساب 10% مالیات در منبع بعنوان مالیات علی الحساب سرمایه گذار

[1377/11/21][55364] *خودداری از اجرای بخشنامه شماره 30/4/79994/42520 مورخ 77/9/4

[1378/11/30][30/4/13401/59910] *رسیدگی به مالیات پیمانکاران خارجی و شعب و نمایندگی های آنها

[1380/08/21][30/4/6720/38517] تسری لغو معافیتهای مالیاتی نسبت به سازمان گسترش و نوسازی و شرکتهای تابعه

[1381/01/17][30/4/10448/854] صرفامالیات پرداختی سهم سود سهامداران بعنوان پیش پرداخت مالیات قابل قبول است و10%مالیات قابل قبول نیست

[1381/02/01][1050] در خصوص فعالیتهای اقتصادی اشخاص ماده 2 و مشمول مالیات بودن از عملکرد سال 81 به بعد

[1381/06/19][35485] دستورالعمل ارشادی در خصوص ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و….

[1382/01/31][211/479/3347] صورتجلسه در مورد مسایل مالیاتی شرکتهای برق تابعه وزارت نیرو

[1382/06/10][31042] *در خصوص معافیت های مالیاتی نهادها و بنیادها

[1382/06/24][211/2620/4092] دریافت مالیات سود دولت از بانکها

[1382/07/16][211/3838/38373] در خصوص لغو معافیت های نهادها وبنیادها

[1382/11/15][201/6247/11304] فعالیت های اقتصادی موسسات موضوع ماده 2

[1383/02/05][212/215/1248] همکاری ادارات امور مالیات با ضابطین احصاء شده در قانون آئین دادرسی ویا مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه در خصوص ارائه اطلاعات

[1383/02/21][211/471/2183] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه

[1383/09/01][232/1671/3708/14905] اضافه نمودن هزینه های سهم معاف به در آمدمشمول مالیات

[1383/09/08][211/3648/15337] *تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 83/7/26 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 3258-20 مورخ 82/3/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

[1384/05/25][211/1942/9996] واریز 30درصد سود ویژه شرکتهای دولتی به حساب درآمدهای عمومی علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1383

[1384/06/12][211/2029/10889] بخشنامه در خصوص عدم پذیرش 10% مالیات شرکت های سرمایه پذیر از مالیات

[1384/07/27][211/2562/13567] اجرای بند «ه» ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و

[1385/05/29][232/1623/18921] در خصوص رسیدگی به پرونده مالیاتی شعب و نمایندگی های شرکتهای خارجی در ایران

[1385/07/18][232/2401/28345] ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی

[1387/08/12][210/79791] احکام مالیاتی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)

[1390/11/30][200/26994] مـلـغی الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/88 موضوع تصویب نامه شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/88 وزیران عضو کارگروه مسکن و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 11/6/1388

[1391/03/08][200/4984] تبصره4ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 105

[1392/06/12][10545] مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود

[1392/10/14][200/17848] ابلاغ رأی شماره 831 مورخ 19/11/89 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 11/9/85

[1392/11/16][200/20384/ص] دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی

[1392/12/24][200/23468/ص] عدم امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیاتهای تکلیفی و حقوق و سایر منابع همچون عدم امکان اصلاح قبوض مالیاتی که به هر دلیلی در صدور آن اشتباهاتی رخ داده است

[1393/05/20][200/93/61] نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی

[1393/07/20][200/93/81] تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء

[1393/08/24][200/93/93] ابلاغ فهرست شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان به همراه مصادیق فعالیت­های دانش­بنیان که در سال 1392 ازسوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان تایید شده­اند

[1393/11/12][200/93/126] اصلاحی بخشنامه شماره 4984/200 مورخ 8/3/1391 در ارتباط با تبصره 4 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

[1393/12/12][230/93/141] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

[1394/05/13][200/94/52] نرخ مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه­های تعاونی متعارف و شرکت­های تعاونی سهامی عام

[1394/08/24][200/94/84] ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان به همراه مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال 1393 از سوی کارگروه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند

[1395/11/16][200/95/88] معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت ها و موسسات وابسته

[1396/03/03][200/96/35] ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 12/8/1395 درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی

[1396/05/11][200/96/67] ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 20/4/1396 در خصوص صورتجلسه مورخ 3/6/1393 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

[1396/06/07][200/96/87] معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 105

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

[1383/02/02][1907/ ت 30370هـ] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل و نوسازی صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه

[1383/07/12][37991/ت 30331هـ] مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای سرمایه ای

[1383/11/05][64282/ت 31713هـ] لغو تصویب نامه 37991

[1384/03/16][15628/ت33005هـ] *ما به التفاوت فروش برق به قیمت صردراتی مشمول هیچ عوارض ومالیاتی نمی باشد

[1388/03/24][63189/ت42687ک] نقل وانتقال املاک وحق واگذاری توسط اشخاص بیش از دو بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز

[1388/08/02][152753/ت43505هـ] انتخاب کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور

[1391/08/06][154028/ت48319هـ] آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

[1392/04/18][90836] آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

[1393/11/13][50976ت/136590هـ] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

 

دستورالعمل ها

[1381/06/19][35485] دستورالعمل ارشادی در خصوص ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و….

[1387/11/07][114495] برخی نکات لازم الرعایه در رسیدگی مالیاتی به مالیات شرکتهای بازرسی کالا

[1388/06/11][200/56352/ص] دستورالعمل اجرایی مالیات بر درآمد شغلی نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار در سال

[1391/10/25][200/21012] رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی

[1391/11/30][200/23720] دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم

[1392/04/30][230/11640] معافیت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 29/9/1389 موضوع بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور

 

دیوان عدالت اداری

[1380/08/13][251] ابطال بخشنامه 1454 در مورد کسر 10% معافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس از درآمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات سهامداران

[1381/02/01][35] ابطال بخشنامه 55364 که در خصوص عدم احتساب 10% مالیاتی که شرکت های سرمایه پذیر پرداخت می نماید و نبایستی در حساب سرمایه گذار منظور گردد

[1383/09/01][424] ابطال بخشنامه شماره 854-10448-4/30 مورخ 17/1/1381 سازمان امور مالیاتی کشور

[1392/09/25][670] ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیصمالیاتی

[1393/02/01][1049] دادنامه شماره 1049 مورخ 1/2/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قسمت 4-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 114495 مورخ 7/11/1387

[1396/04/20][348] ابطال بخشنامه شماره 81/93/200 -20/7/1393 سازمان امور مالیاتی کشور

[1396/05/03][404] ابطال بند 5-1 دستورالعمل 23720/200 مورخ 1391/11/30

 

رای شوراها

[1367/07/17][30/4/7039] *سرقفلی اشخاص حقوقی

[1368/04/28][30/4/5468] *سهام بانکها در شرکتها

[1369/03/29][30/4/4796] *سازمان گسترش و نوسازی

[1369/12/21][30/4/17050] *سرمایه گذاری بانکها

[1369/12/28][30/4/17330] *سود سهامدار

[1371/12/26][30/4/14807] *موقوفات خاص

[1371/12/26][30/4/12855] *محاسبه مالیات شرکت

[1372/07/21][30/4/8852] *ذخائر شرکتهای تعاونی

[1377/09/02][30/4/8902] *پرداختی کشتیرانی از نظر مالیات تکلیفی پرداخت کرایه حمل از مبادی خارج از کشور

[1378/10/19][30/4/11778] *مالیات در آمد بانکهای خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب در ایران

[1379/02/25][30/4/1546] در خصوص سودهای اوراق مشارکت پرداختی قبل از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 76 و وضعیت معافیت یا عدم معافیت سودهای مربوطه

[1379/10/06][30/4/8728] سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند مشمول مالیات نمی باشد

[1384/03/17][201/2565] 10% مالیات شرکتهای سرمایه پذیرقابل کسر از مالیات شرکت های سرمایه گذار نمی باشد

[1386/07/08][201/8916] تعلق مالیات موضوع ماده 105 به سود خالص حاصل از مشارکت در پرتفوی سهام شرکت دیگر

[1388/08/03][201/14302] شمول نرخ های مالیاتی نسبت به درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی

[1393/07/20][200/93/81] تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 105

فرامین رهبری

[1371/04/24][12281] *نحوه تشخیص و وصول مالیات بنیاد مستضعفان و واحدهای تابعه

[1372/02/06][2747] *نحوه اخذ مالیات از بنیاد مستضعفان و جانبازان

[1373/08/01][30/4/7073/24659] *معافیت مالیات آستان حضرت عبدالعظیم

[1378/12/23][30/4/14585/29735] *وار یز مالیاتهای شرکت سرمایه گذاری تدبیر با توجه به اینکه سرمایه آن متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...