اصلاح و تصویب قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 100

قانون
قانون مالياتهاي مستقيم ماده 100

 

‌ماده 100 – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.(1)

1.به موجب بند 23 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، در ماده (100) عبارت «تیر» به عبارت «خرداد» اصلاح، تبصره‌ها حذف و یک تبصره الحاق ‌شد.”تبصره های حذفی ماده 100:تبصره 1- در مورد کارگاه­ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مودی مکلف‌ است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید. قانون مالياتهاي مستقيم ماده 100

‌تبصره 2 – در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی‌می‌گردد.

‌تبصره 3 – در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود .این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی‌باشد.

تبصره 4 – اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه،‌حسب مورد طبق نمونه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهدبود.

‌تبصره 5 – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات‌ تمام یا برخی از مودیان مشمول بند (ج) ماده( 95 ) این قانون را با نظر اتحادیه مربوط به تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مودی ترک‌ کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول‌مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.”

 

 

 

بخشنامه ها

[1369/07/15][30/5/2962/30712] *مالیات مشاغل وسائط نقلیه

 

[1371/03/20][30/5/732/11958] *تفویض اختیار به مدیران در مورد قطعی نمودن مالیات مشاغل با توجه به تبصره 6 ماده 100

 

[1371/07/01][31092] *نحوه احتساب درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1370

 

[1371/09/15][30/4/10819/45294] *تعیین مالیات عملکرد 70 مشاغل بر اساس نظر اتحادیه صنف

 

[1373/04/26][30/5/579] *جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات بر اساس مالیات قطعی

 

[1374/02/09][5932] *دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 1373 مشاغل

 

[1374/07/17][39558] *مالیات مقطوع کامیون، اتوبوس و مینی بوس

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 100

[1374/08/23][47848] *جمع آوری پرونده های مشاغل در حوزه های خاص

 

[1375/02/09][4758] *وصول مالیات ماشین آلات راهسازی و شناورها

 

[1375/02/26][31/19969] *توافق موکول و پرداخت 50% آخرین مالیات قطعی شده

 

[1375/04/05][14054] *مالیاتهای توافق شده با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها

 

[1376/02/08][5004] *توافق با مجامع امور صنفی مربوط به عملکرد 1375

 

[1376/03/18][31/29229/10752] *توافق با اتحادیه های صنف انواع وسائط نقلیه موتوری جهت دریافت مالیات مشاغل

 

[1377/10/24][30/4/10616/50860] *اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 توافق با اتحادیه های صنفی و صاحبان مشاغل

 

[1378/03/18][12382] *توافق با نمایندگان انجمن داروسازان در موردمالیات داروخانه ها

 

[1379/08/07][30/4-7123/37002] تعیین حوزه های مالیاتی صلاحیتدار در خصوص محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی

 

[1380/08/02][30/4/5805/44425] در خصوص اطلاعیه های خرید و فروش که بعد از صدور برگ تشخیص واصل می گردد بایستی بررسی شود آیا قبلا به عنوان خرید و در محاسبات آمده یا خیر

 

[1381/02/09][5733] دستورالعمل ارشادی در مورد وصول مالیات ماهیانه از شرکت های دولتی نحوه تقسیط وبخشودگی جرایم مودیان ومالیات عملکرد 80 وتوافق با اتحادیه

 

[1381/02/11][6165] توافق با انجمن داروسازان ایران در مورد مالیات داروخانه ها

 

[1381/02/31][10275] اضافه نمودن مهلت تسلیم اظهار نامه عملکرد 80 مشاغل تا 81/3/8

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 100

[1382/02/23][211/647/7600] ارسال اطلاعات مربوط به مودیان موضوع ماده 95 از طرف ادارات کل طبق جداول پیوست به سازمان امور مالیاتی

 

[1382/04/18][230/2312/19636] تعیین مالیات مشاغل وصاحبان وسایط نقلیه عمومی بانظر تحادیه صنف

 

[1382/05/07][230/2818/23836] در مورد خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 81

 

[1382/09/15][7218] نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1381

 

[1383/03/17][3897] خوداظهاری و تسلیم اظهار نامه 82و مالیات متعلقه طبق توافق

 

[1383/04/03][230/1342] تعیین درآمد مشمول مالیات مشمول بند ج با نظر اتحادیه صنف

 

[1383/04/13][211/1511/5830] خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 82

 

[1383/05/20][230/2240/8551] نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی

 

[1384/04/06][5990] حوزه ذیصلاح مالیات های تکلیفی

 

[1384/04/21][232/1036/7098] مالیات صاحبان نقلیه در عملکرد 83 که اظهارنامه نداده اند با نظر اتحادیه

 

[1384/04/27][211/1411/7592] مهلت تسلیم اظهارنامه 83 تا پایان روز 84/05/01 می باشد

 

[1384/04/30][211/1563/7932] مفتوح بودن ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور در روز 84/5/1 تا ساعت 18 جهت اخذ اظهارنامه

 

[1384/10/18][211/4252/19462] دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر

 

[1384/11/11][211/4275/19823] پرداختی به مالک وسائط نقلیه (اشخاص حقیقی) نیازی به کسر مالیات ندارد

 

[1384/11/23][211/4515/20529] فرم درخواست ارجاع پرونده به هیآت موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م

 

[1385/02/26][232/545/6544] در خصوص توافق مالیات با اتحادیه ها

 

[1385/02/27][232/546/6643] اصلاح توافق خوداظهاری مالیات با اتحادیه های امور صنفی

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 100

[1385/04/24][14362] وصول اظهارنامه های مالیاتی

 

[1385/04/25][232/1329/14628] دستورالعمل خوراظهاری

 

[1385/04/31][232/1472/15578] توافقات مالیاتی سال 1384 با اتحادیه اصناف

 

[1385/08/01][211/2534/30109] طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

 

[1385/11/18][75113] تفویض اختیار جهت توافق با اتحادیه ها

 

[1386/02/19][13416] در خصوص تفویض اختیار انجام توافق و تفاهم خوداظهاری

 

[1386/02/19][232/426/13367] بند ج ماده 95 مشاغل عملکرد 85

 

[1386/02/19][232/427/13364] خوداظهاری و تعیین قرینه مالیاتی از طریق تفاهم با مجامع امور صنفی

 

[1386/04/24][234/1054/36505] حضور همکاران در اداره کل جهت دریافت اظهارنامه های مالیاتی در ایام تعطیل

 

[1389/01/25][200/1359] انجام توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات

 

[1389/04/14][231/11504/ص] نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه جدید توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل

 

[1391/04/05][230/11971/د] بند 25 به صورتجلسه مذکور اضافه و بند 25 به بند 26 تغییر می یابد.

 

[1391/04/26][230/15208/د] در خصوص درج کدپستی محل فعالیت صاحبان مشاغل برای استفاده از مزایای توافق وخوداظهاری مالیاتی عملکرد سال 90

 

[1391/05/18][200/10387] دریافت اظهارنامه الکترونیکی

 

[1392/02/10][200/1690] رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 25/10/1391

 

[1393/04/31][200/93/51] دریافت اظهارنامه های دستی عملکرد سال 1392

 

[1393/05/18][200/93/60] اشخاص مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیات های مستقیم

 

[1393/11/07][200/93/124] نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه

 

[1395/05/17][230/20248/د] مرحله اول صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 مودیان موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم

 

دستورالعمل ها

[1370/12/18][63562] *دستورالعمل تشخیص مالیات سال 69 مشاغل

 

[1374/02/09][5932] *دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 1373 مشاغل

 

[1381/02/09][5733] دستورالعمل ارشادی در مورد وصول مالیات ماهیانه از شرکت های دولتی نحوه تقسیط وبخشودگی جرایم مودیان ومالیات عملکرد 80 وتوافق با اتحادیه

 

[1384/10/18][211/4252/19462] دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر

 

[1384/10/18][42543] دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر

 

[1387/03/07][232/4220/202543] صورتجلسه توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1387/03/07][232/420/20516] دستورالعمل نحوه ی تعیین در آمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد 1386

 

[1387/04/29][232/1080/39685] صورتجلسه توافق با اتحادیه نانهای حجیم ونیمه حجیم تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 ق.م.م برای عملکرد 1386

 

[1387/07/03][232/1714/63887] مالیات صاحبان وسائط نقلیه عمومی

 

[1387/12/05][126190] دسـتورالـعمـل تـوافـق و تـفاهم خـوداظهاری با اتـحادیه ها و مـجـامـع امـور صـنفی در اجـرای مـقررات تبـصـره 5 مـاده 100و مــاده 158 ق.م.م. و تـصـویـب نـامـه شـمـاره 150866/ت38842ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1388/03/12][28411] توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی

 

[1388/12/26][200/78012/ص] چگونگی اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان وسایط نقلیه عمومی

 

[1389/02/25][200/4778] دستورالعمل توافق و تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی(مشمول قانون نظام صنفی) در اجرای مـقـررات تـبصـره 5 مـاده 100و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند 8 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 17/11/86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی

 

[1389/03/31][200/9752] دستورالعمل نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه جدید توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل

 

[1389/04/16][200/11756] توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی- صورتجلسه کارگروه کشوری

 

[1389/04/22][200/12160] توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م

 

[1389/04/28][200/12972] توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م

 

[1389/10/08][200/29052] دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل

 

[1390/03/02][200/4968] چگونگی اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان وسایط نقلیه عمومی

 

[1390/03/02][200/5116] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط

 

[1390/03/02][200/5117] دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1390/04/19][230/11737/د] دریافت اظهارنامه ها به صورت الکترونیکی و کاغذی

 

[1390/04/20][200/9443] اصلاحیه جدول های 6،5،3 و 7 پیوست دستورالعمل شماره 200/4968مورخ 1390/3/4

 

[1391/03/31][200/6578] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط

 

[1391/04/03][230/11744/د] ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1391/04/13][200/7716] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1391/08/16][230/27557/د] عدم امکان تمدید مهلت ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در اجرای توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390

 

[1391/08/29][200/17469] تمدید مهلت ثبت نام و پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390

 

[1391/09/07][230/29622/د] صدور برگ قطعی پرونده های مشاغل که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب شده اند

 

[1391/09/13][200/18274/ص] تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390

 

[1391/09/18][200/18423] تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390

 

[1391/10/10][230/19931/ص] نحوه انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1391

 

[1392/01/28][200/953] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1390صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1392/04/04][200/5765] دستورالعمل خود اظهاری ماده 158 ق . م .م سال 1391 صاحبان مشاغل

 

[1392/04/31][200/8072] دریافت اظهارنامه های دستی عملکرد 1391

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 100

[1392/12/28][200/24195/ص] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1392صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1393/03/12][200/93/505] اصلاح جدول پیوست 1 و بند 14 دستورالعمل شماره 24195/200 مورخ 28/12/1392موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری،ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1393/06/30][200/93/525] دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه

 

[1393/09/18][200/93/535] رسیدگی به مالیات املاک اجاری در اختیار کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان و مشاغل مشابه

 

[1394/02/01][502/94/200] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1393 صاحبان وسایط نقلیه مسافری ، باری ، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1394/02/13][200/94/503] اصلاحیه دستورالعمل تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1393 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1394/03/25][200-94-505] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95، در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1394/03/30][200/94/506] ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1393

 

[1394/06/11][200/94/508] پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1394/06/25][200/94/511] پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1395/01/29][200/95/504] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1394 صاحبان وسایط نقلیه مسافری ، باری ، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1395/02/15][200/95/506] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 100

[1395/05/27][230/95/512] ضوابط و شرایط صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل بند ج ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 5 ماده 100 اصلاحی 27-11-1380

 

[1395/06/11][230/23873/د] صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره 506-95-200 مورخ 15-2-1395 درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها با نظر اتحادیه ذی ربط تعیین گردیده است

 

[1396/02/18][200/96/504] نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستانها،سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج

 

[1396/03/09][200/96/507] تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1396/03/20][200/96/508] تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم

 

رای شوراها

[1373/12/01][30/4/12205] * بخشودگی جریمه تأخیر

 

[1382/04/24][201/3382] تسری مفاد تبصره ماده 193 نسب به کارگاه ها

 

سایر اطلاعات

[1378/12/17][صورتجلسه] *توافق با اتحادیه ها در مورد عملکرد 1378

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...