استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۵ حسابداری‌ سرمایه‌گذاریها

استاندارد حسابداری‌

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۵ حسابداری‌ سرمایه‌گذاریها

 

 

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۵ باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود.

دامنه‌ کاربرد
۱ . این‌ استاندارد به نحوه‌ حسابداری‌ سرمایه‌گذاریها و الزامات‌ افشای‌ اطلاعات‌ مربوط‌ می‌پردازد.

تعاریف‌
۵ . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بکار رفته‌ است‌:

سرمایه‌گذاری‌ : نوعی‌ دارایی‌ است‌ که‌ واحد سرمایه‌گذار برای‌ افزایش‌ منافع‌ اقتصادی‌ ازطریق‌ توزیع‌ منافع‌ (به‌ شکل‌ سود سهام‌، سود تضمین‌ شده‌ و اجاره‌)، افزایش‌ ارزش‌ یا سایر مزایا (مانند مزایای‌ ناشی از مناسبات‌ تجاری‌) نگهداری‌ می‌کند.
سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت : به‌ طبقه‌ای‌ از سرمایه‌گذاریها گفته‌ می‌شود که‌ بهقصد استفاده‌ مستمر در فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ نگهداری‌ شود.استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۵
سرمایه‌گذاری‌ جاری‌ : به‌ طبقه‌ای‌ از سرمایه‌گذاریها گفته‌ می‌شود که‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ نباشد.

 

سرمایه‌گذاری‌ سریع‌المعامله‌ در بازار : نوعی‌ سرمایه‌گذاری‌ است‌ که‌ برای‌ آن‌ بازار فعالی‌ که‌ آزاد و در دسترس‌ است‌ وجود دارد به‌طوری‌ که‌ از طریق‌ آن‌ بتوان‌ به‌ ارزش‌ بازار یا شاخصی‌ قابل‌ اتکا که‌ محاسبه‌ ارزش‌ بازار را امکان‌پذیر سازد، دست‌ یافت‌.استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۵

 

سود سهمی‌ (یا سهام‌ جایزه‌) : عبارت‌ است‌ از توزیع‌ سود به‌ شکل‌ سهم‌ بین‌ صاحبان‌ سهام‌ یک‌ واحد تجاری‌ از محل‌ سود تقسیم‌ نشده‌ یا اندوخته‌ها
حق‌ تقدم‌ : بهموجب‌ ماده‌ ۱۶۶ اصلاحیه‌ قانون‌ تجارت‌، حقی‌ است‌ قابل‌ نقل‌ و انتقال‌ که‌ در زمان‌ خرید سهام‌ جدید توسط‌ صاحبان‌ سهام‌ واحد تجاری‌ به‌ نسبت‌ سهامی‌ که‌ مالکند به‌ ایشان‌ تعلق‌ می‌گیرد.

سرمایه‌گذاری‌ در املاک‌ : عبارت‌ از سرمایه‌گذاری‌ در زمین‌ یا ساختمانی‌ است‌ که‌ عملیات‌ ساخت‌ و توسعه‌ آن‌ به‌ اتمام‌ رسیده‌ و به‌جهت‌ ارزش‌ بالقوه‌ای‌ که‌ ازنظر سرمایه‌گذاری‌ دارد و نه‌ به قصد استفاده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ سرمایه‌گذار یا شرکتهای‌ همگروه‌ آن‌، نگهداری‌ می‌شود.

 

طبقه‌بندی‌ سرمایه‌گذاریها
۱۳ . آن‌ گـروه‌ از واحدهای‌ تجـاری‌ که‌ طبق‌ الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شمـاره‌ ۱۴ با عنوان‌

 

” نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری”، داراییهای‌ جاری‌ و غیرجاری‌ را در صورتهای‌ مالی‌ خود تفکیک‌ می‌کنند باید سرمایه‌گذاریهای‌ جاری‌ را به عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ و سرمایه‌گذاریهای‌ بلندمدت‌ را به عنوان‌ دارایی‌ غیرجاری‌ منعکس‌ کنند.

۱۴ . آن‌ گروه‌ از واحدهای‌ تجاری‌ که‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ خاص‌ یا مفاد قوانین‌ آمره‌ داراییهای‌ جاری‌ و غیرجاری‌ را در ترازنامه‌ تفکیک‌ نمی‌کنند باید به منظور تعیین‌ مبلغ‌ دفتری‌ سرمایه‌گذاریها، بین‌ آنها تمایز قائل‌ شوند و مبلغ‌ دفتری‌ سرمایه‌گذاریها را مطابق‌ با بندهای‌ ۲۹ تا ۳۸ تعیین‌ کنند.

 

۱۷ . تعریف‌ سرمایه‌گذاری‌ سریع‌المعامله‌ در بازار، دربرگیرنده‌ دو شرط‌ اصلی‌ است‌. اول‌ وجود بازاری‌ فعال‌ که‌ آزاد و قابل‌ دسترس‌ باشد و دوم‌ اینکه‌ قیمتهای‌ معاملاتی‌ در چنین‌ بازاری‌ معلوم‌ باشد و علنی‌ اعلام‌ شود. بعلاوه‌ قیمت‌ اعلام‌ شده‌ باید به‌ گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا بیانگر قیمتی‌ باشد که‌ بتوان‌ براساس‌ آن‌ معامله‌ کرد. درصورت‌ تحقق‌ این‌ شرایط‌، سرمایه‌گذاری‌ یک‌ ”سرمایه‌گذاری‌ سریع‌المعامله‌ در بازار“ است‌.استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۵

 

 

۱۸ . سرمایه‌گذاری‌ سریع‌المعامله‌ در بازار را، هم‌ می‌توان‌ به عنوان‌ سرمایه‌گذاری‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ کرد و هم‌ در موارد مندرج‌ در بند ۱۵ آن‌ را سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ تلقی‌ کرد.استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۵

بهای‌ تمام‌ شده‌ سرمایه‌گذاریها
۲۰ . بهای‌ تمام‌ شده‌ یک‌ سرمایه‌گذاری‌، مخارج‌ تحصیل‌ آن‌، ازقبیل‌ کارمزد کارگزار، حق‌الزحمه‌ها و عوارض‌ و مالیات‌ را نیز دربر می‌گیرد لیکن‌ شامل‌ مخارج‌ مالی‌ تحمل‌شده‌ در رابطه‌ با ایجاد تدریجی‌ یک‌ سرمایه‌گذاری‌ نیست‌. بهای‌ تمام‌ شده‌ پرتفوی‌ سرمایه‌گذاریها برمبنای‌ تک‌ تک‌ سرمایه‌گذاریهای‌ آن‌ تعیین‌ می‌شود.

۲۱ . اگر سرمایه‌گذاری‌ کلاً یا جزئاً درمقابل‌ مابه‌ازای‌ غیرنقد تحصیل‌ شود، بهای‌ تمام‌ شده‌ آن‌ معادل‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ یا اوراق‌ بهاداری‌ خواهد بود که‌ به عنوان‌ مابه‌ازا واگذار شده‌ است‌.

 

 

۲۳ . چنانچه‌ سرمایه‌گذاری‌ تحصیل‌ شده‌ دربرگیرنده‌ حداقل‌ سود تضمین‌ شده‌ یا سود سهام‌ تعلق‌ گرفته‌ و دریافت‌ نشده‌ باشد، بهای‌ تمام‌ شده‌ سرمایه‌گذاری‌ عبارت‌ از بهای‌ خرید بعد از کسر هرگونه‌ سود تعلق‌ گرفته‌ و دریافت‌ نشده‌ خواهد بود.

 

 

تعیین‌ ارزش‌ بازار اوراق‌ سریع‌المعامله‌
۲۶ برای‌ بیشتر واحدهای‌ تجاری‌، قیمت‌ صحیح‌ در تئوری‌، قیمت‌ پیشنهاد خرید است‌ لیکن‌ در عمل‌ قیمت‌ میانگین‌ نیز قابل‌ قبول‌ است‌. به‌هرحال‌ هرمبنایی‌ که‌ انتخاب‌ شود به‌طور یکنواخت‌ اعمال‌ خواهد شد.استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۵

مبلغ‌ دفتری‌ سرمایه‌گذاریها
۲۹ . سرمایه‌گذاری‌ سریع‌المعامله‌ در بازار هرگاه‌ به عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ نگهداری‌ شود باید در ترازنامه‌ به‌ یکی‌ از دو روش‌ زیر منعکس‌ شود:

الف . ارزش‌ بازار، یا

ب‌ . اقل‌ بهای‌ تمام‌شده‌ و خالص‌ ارزش‌ فروش‌.

۳۱ . سایر سرمایه‌گذاریهایی‌ که‌ تحت‌ عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود، باید در ترازنامه‌ به‌ یکی‌ از دو روش‌ زیر منعکس‌ شود:

الف‌. اقل‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ و خالص‌ ارزش‌ فروش‌، یا

 

ب . خالص‌ ارزش‌ فروش‌.

۳۴ . سرمایه‌گذاریهایی‌ که‌ تحت‌ عنوان‌ دارایی‌ غیرجاری‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود باید در ترازنامه‌ به‌ یکی‌ از روشهای‌ زیر منعکس‌ شود:

الف. بهای‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از کسر هرگونه‌ ذخیره‌ کاهش‌ دائمی‌ در ارزش‌.

 

 

ب . مبلغ‌ تجدید ارزیابی‌ به عنوان‌ یک‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌.

۳۷ . چنانچه‌ یک‌ ” سرمایه‌گذاری‌ سریع‌ المعامله‌ در بازار“ به عنوان‌ دارایی‌ غیرجاری‌ نگهداری‌ شود، چون‌ واحد تجاری‌ در واگذاری‌ آن‌ محدودیت‌ دارد یا تمایلی‌ به‌ واگذاری‌ آن‌ ندارد تا افزایش‌ در ارزش‌ آن‌ در عمل‌ متبلور شود، تلقی‌ هرگونه‌ افزایش‌ در ارزش‌ بازار آن‌ به عنوان‌ تحقق‌ یافته‌، مناسب‌ نیست‌ و درنتیجه‌ نباید این‌ تغییرات‌ را در صورت‌ سود و زیان‌ منعکس‌ کرد.

 

تغییر مبلغ‌ دفتری‌ سرمایه‌گذاریها
۳۹ . هرگاه‌ سرمایه‌گذاریهای‌ سریع‌المعامله‌ای‌ که‌ به عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ نگهداری‌ شده‌ است‌، به‌ ارزش‌ بازار منعکس‌ شود، هر گونه‌ افزایش‌ یا کاهش‌ در مبلغ‌ دفتری‌ سرمایه‌گذاری‌ باید به عنوان‌ درآمد یا هزینه‌ شناسایی‌ شود.

 

 

۴۰ . هرگاه‌ سایر سرمایه‌گذاریهای‌ جاری‌ (یعنی‌ غیر از سریع‌المعامله‌ در بازار) به‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌ منعکس‌ شود، هرگونه‌ افزایش‌ و کاهش‌ مبلغ‌ دفتری‌ سرمایه‌گذاری‌ باید به‌عنوان‌ درآمد یا هزینه‌ شناسایی‌ شود.

 

 

۴۱ . هرگاه‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ به‌ مبلغ‌ تجدید ارزیابی‌ ثبت‌ شود، نحوه‌ حسابداری‌ آن‌ باید طبق‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۱ با عنوان‌ ”داراییهای‌ ثابت‌ مشهود“ باشد. افزایش‌ مبلغ‌ دفتری‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ درنتیجه‌ تجدید ارزیابی‌ باید به عنوان‌ مازاد تجدید ارزیابی‌ ثبت‌ و در ترازنامه‌ به عنوان‌ بخشی‌ از حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منعکس‌ شود.

 

 

هرگاه‌ افزایش‌ مزبور عکس‌ یک‌ کاهش‌ قبلی‌ ناشی از تجدید ارزیابی‌ باشد که‌ به عنوان‌ هزینه‌ شناسایی‌ شده‌ است‌، این‌ افزایش‌ باید تا میزان‌ هزینه‌ شناسایی‌ شده‌ در رابطه‌ با همان‌ دارایی‌ به عنوان‌ درآمد شناسایی‌ شود. کاهش‌ مبلغ‌ دفتری‌ یک‌ قلم‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ در نتیجه‌ تجدید ارزیابی‌ باید به عنوان‌ هزینه‌ شناسایی‌ شود. چنانچه‌ کاهش‌ مزبور عکس‌ یک‌ افزایش‌ قبلی‌ ناشی از تجدید ارزیابی‌ باشد که‌ به‌ حساب‌ مازاد تجدید ارزیابی‌ منظور شده‌ است‌، دراین‌صورت‌ این‌ کاهش‌ باید تا میزان‌ مازاد تجدید ارزیابی‌ مربوط‌ به‌ همان‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ حساب‌ مازاد تجدید ارزیابی‌ بدهکار گردد و باقیمانده‌ به عنوان‌ هزینه‌ شناسایی‌ شود.استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۵

 

 

۴۲ . باتوجه‌ به‌ مفهوم‌ تحقق‌ که‌ عبارت‌ است‌ از الزام‌ به‌ اینکه‌ درآمد مستند به‌ دریافت‌ وجه‌ نقد (یا دارایی‌ دیگری‌ که‌ با قطعیت‌ معقول‌ انتظار تبدیل‌ آن‌ به‌ وجه‌ نقد وجود دارد) شده‌ باشد و یا با انتظار قریب‌ به‌ یقین‌ مستند شود، مازاد تجدید ارزیابی‌ مذکور در بند ۴۱، درآمد تحقق‌ نیافته‌ تلقی‌ می‌گردد. بنابراین‌ افزایش‌ سرمایه‌ به‌طور مستقیم‌ از محل‌ مازاد مزبور مجازنیست‌ و تنها در زمان‌ تحقق‌، طبق‌ بند ۴۵ به‌ حساب‌ سود و زیان‌ انباشته‌ منتقل‌ می‌شود.

۴۳ . دریافت‌ سود سهمی‌ (یا سهام‌ جایزه‌) موجب‌ تغییر در مبلغ‌ دفتری‌ سرمایه‌گذاری‌ نمی‌شود بلکه‌ به منظور تعیین‌ مبلغ‌ دفتری‌ هر سهم‌، مبلغ‌ دفتری‌ سرمایه‌گذاری‌ باید به‌ تعداد کل‌ سهام‌ موجود بعد از دریافت‌ سود سهمی‌ تقسیم‌ شود.

 

 

واگذاری‌ سرمایه‌گذاریها
۴۵ . هرگاه‌ یک‌ سرمایه‌گذاری‌ واگذار شود، تفاوت‌ عواید حاصل‌ از واگذاری‌ و مبلغ‌ دفتری‌ باید به عنوان‌ درآمد یا هزینه‌ شناسایی‌ شود. در مورد سرمایه‌گذاریهای‌ جاری‌ که‌ به‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌ یا ارزش‌ بازار ثبت‌ شده‌ و سرمایه‌گذاریهای‌ بلندمدتی‌ که‌ به‌ مبلغ‌ تجدید ارزیابی‌ انعکاس‌ یافته‌ است‌، سود یا زیان‌ واگذاری‌ باید نسبت‌ به‌ آخرین‌ مبلغ‌ دفتری‌ و در مورد سرمایه‌گذاریهای‌ جاری‌ سریع‌المعامله‌ که‌ براساس‌ پرتفوی‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ اقل‌ بهای‌ تمام‌شده‌ و خالص‌ ارزش‌ فروش‌ نشان‌ داده‌ می‌شود، سود یا زیان‌ واگذاری‌ باید نسبت‌ به‌ بهای‌ تمام‌شده‌ تعیین‌ شود.

 

 

در مورد سرمایه‌گذاریهایی‌ که‌ به عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ نگهداری‌ شده‌ است‌، تفاوت‌ ناشی از واگذاری‌ باید به عنوان‌ درآمد یا هزینه‌ سرمایه‌گذاری‌ و در مورد سرمایه‌گذاریهای‌ بلندمدت‌، تفاوت‌ مذکور باید به عنوان‌ سود یا زیان‌ واگذاری‌ شناسایی‌ شود. هر گونه‌ خالص‌ مازاد ناشی از تجدید ارزیابی‌ یک‌ سرمایه‌گذاری‌ که‌ قبلاً در حساب‌ مازاد تجدید ارزیابی‌ منظور و در آن‌ نگهداری‌ شده‌ است‌، باید به عنوان‌ تغییر در اجزای‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، به‌ بستانکار حساب‌ سود و زیان‌ انباشته‌ منظور شود.

 

۴۶ . هرگاه‌ تنها بخشی‌ از مجموع‌ یک‌ سرمایه‌گذاری‌ خاص‌ واحد تجاری‌ که‌ به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ منعکس‌ شده‌ است‌، واگذار شود، مبلغ‌ دفتری‌ برمبنای‌ میانگین‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ مجموع‌ سرمایه‌گذاری‌ محاسبه‌ خواهد شد.استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۵

 

 

تغییر طبقه‌بندی‌ سرمایه‌گذاریها
۴۹ . تغییر طبقه‌بندی‌ سرمایه‌گذاریهای‌ بلندمدت‌ به‌ جاری‌ باید براساس‌ یکی‌ از دو مبنای‌ زیر صورت‌ گیرد:

 

 

الف‌ . به‌ اقل‌ بهای‌ تمام‌شده‌ و مبلغ‌ دفتری‌، چنانچه‌ سرمایه‌گذاریهای‌ جاری‌ به‌ روش‌ اقل‌ بهای‌ تمام‌شده‌ و خالص‌ ارزش‌ فروش‌ منعکس‌ می‌شود. اگر سرمایه‌گذاریهای‌ مزبور قبلاً تجدید ارزیابی‌ شده‌ است‌ هر گونه‌ باقیمانده‌ مازاد تجدید ارزیابی‌ مربوط‌ باید هنگام‌ تغییر طبقه‌بندی‌ از حساب‌ سرمایه‌گذاری‌ برگشت‌ داده‌ شود، یا

ب‌ . به‌ مبلغ‌ دفتری‌، چنانچه‌ سرمایه‌گذاریهای‌ جاری‌ به‌ ارزش‌ بازار یا خالص‌ ارزش‌ فروش‌ منعکس‌ می‌شود. در مواردی‌ که‌ تغییرات‌ در ارزش‌ بازار سرمایه‌گذاریهای‌ جاری‌ به‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود باید هر گونه‌ باقیمانده‌ مازاد تجدید ارزیابی‌ مربوط‌ را به‌ حساب‌ سود و زیان‌ انباشته‌ منتقل‌ کرد.

۵۰ . تغییر طبقه‌بندی‌ سرمایه‌گذاریهای‌ جاری‌ به‌ بلندمدت‌ باید به‌ اقل‌ بهای‌ تمام‌شده‌ و خالص‌ ارزش‌ فروش‌، یا چنانچه‌ قبلاً به‌ ارزش‌ بازار (یا خالص‌ ارزش‌ فروش‌) ثبت‌ شده‌ است‌ به‌ این‌ ارزش‌ انتقال‌ یابد.

 

 

صورت‌ سود و زیان‌
۵۳ . علاوه‌ بر موارد ذکر شده‌ در بندهای‌ بالا، اقلام‌ زیر باید به‌ سود و زیان‌ منظور شود:

الف ‌. هرگونه‌ هزینه‌ ناشی از کاهش‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌ سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدتی‌ که‌ به‌ اقل‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ و خالص‌ ارزش‌ فروش‌ ارزیابی‌ می‌شود،

ب . هرگونه‌ هزینه‌ کاهش‌ دائمی‌ در ارزش‌ سرمایه‌گذاریهای‌ بلندمدتی‌ که‌ به‌ روش‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ ارزیابی‌ می‌شود، و

ج‌ . هرگونه‌ برگشت‌ کاهشهای‌ قبلی‌ موارد ” الف‌ “ و ” ب‌ “ با توجه‌ به‌ تغییر در شرایط‌.استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۵

 

مؤسسات‌ تخصصی‌ سرمایه‌گذاری‌
۵۷ . مؤسسات‌ تخصصی‌ سرمایه‌گذاری‌ که‌ از توزیع‌ سود حاصل‌ از واگذاری‌ سرمایه‌گذاری‌ منع‌ شده‌اند، باید سود یا زیان‌ حاصل‌ از واگذاری‌ سرمایه‌گذاری‌ و نیز تغییرات‌ ارزش‌ سرمایه‌گذاریها را که‌ طبق‌ الزامات‌ این‌ استاندارد به‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود، نخست‌ درصورت‌ سود و زیان‌ منعکس‌ و سپس‌ از طریق‌ تخصیص‌ سود به‌ حساب‌ اندوخته‌های‌ غیرقابل‌ تقسیم‌ منتقل‌ کنند.

 

افشـا
۵۸ . اطلاعات‌ زیر باید در صورتهای‌ مالی‌ افشا شود:

الف ‌. رویه‌های‌ حسابداری‌ مورد استفاده‌ برای‌ سرمایه‌گذاریها مشتمل‌ بر نحوه‌ حسابداری‌ تغییرات‌ مبلغ‌ دفتری‌،

ب . مبلغ‌ سرمایه‌گذاریهای‌ سریع‌المعامله‌ در بازار که‌ به عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ نگهداری‌ شده‌ است‌،

 

ج . مبلغ‌ درآمد حاصل‌ از سرمایه‌گذاریهای‌ سریع‌المعامله‌ در بازار که‌ به عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ نگهداری‌ و به‌ روش‌ ارزش‌ بازار ارزیابی‌ شده‌ است‌،

د . ارزش‌ بازار سرمایه‌گذاریهای‌ سریع‌المعامله‌ در بازار که‌ به عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ نگهداری‌ شده‌ و به‌ روش‌ اقل‌ بهای‌ تمام‌شده‌ و خالص‌ ارزش‌ فروش‌ ارزیابی‌ شده‌ است‌،

ﻫ . ارزش‌ بازار سرمایه‌گذاریهای‌ سریع‌المعامله‌ در بازار که‌ به عنوان‌ دارایی‌ غیرجاری‌ نگهداری‌ شده‌ است‌،

 

و . مبلغ‌ هر گونه‌ سود یا زیان‌ ناشی از واگذاری‌ سرمایه‌گذاریهای‌ بلندمدت‌،

ز . مبلغ‌ هرگونه‌ ذخیره‌ برای‌ کاهش‌ دائمی‌ در ارزش‌ سرمایه‌گذاریهای‌ بلندمدت‌،

تاریخ‌ اجرااستاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۵
۶۱ . الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد کلیه‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آنها از تاریخ‌ ۱/۱/۱۳۸۰ و بعد از آن‌ شروع‌ می‌شود، لازم‌الاجراست‌.

مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌
۶۲ . با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ ۲۵ با عنوان‌ حسابداری‌ سرمایه‌گذاریها نیز رعایت‌ می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...