ابطال بخشنامه مالیاتی 1464/267/د مورخ 29/3/95 سازمان امور مالیاتی

ایین نامه

ابطال بخشنامه مالیاتی 1464/267/د مورخ 29/3/95 سازمان امور مالیاتی

تاریخ تنظیم گزارش: 14 آذر 1396

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع /95/1129 دادنامه : 200 تاریخ: 14/9/96

* شـاکــی : آقای محمدرضایی راد فرزند الیاس

* طرف شکایت : مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع خـواستـه : ابطال نامه شماره 1464/267/د مورخ 29/3/95 سازمان امور مالیاتی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت

« با عنایت به مقررات ماده ( 18 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و وفق مفاد ماده (25 ) قانون مذکور در خصوص شناسایی ، نحوه رسیدگی و تشخیص ، مطالبه و وصول مالیات ها و عوارض که به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است و به موجب بند « 5» اطلاعیه مرحله دوم ، ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای از جمله مشاوران مالیاتی ( به استثناء مشاورین حقوقی که به طور مجزا در زمره مشاغل بند « ب» ماده 96 قانون مالیات های مستقیم قرار گرفته اند) ، چنانچه واجد شرایط مرحله اول ثبت نام نبوده باشند ، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای مقررات قانون از تاریخ 1/7/1388 خواهند بود . شایان ذکر اینکه با توجه به مفاد اطلاعیه مذکور ، تکالیف مقرر شامل کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند الف و اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات یاد شده می باشد .

خاطر نشان می سازد از آنجائیکه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مستقل از مقررات قانون مالیات های مستقیم بوده ، لذا مفاد آن به استثنای احکام احصاء شده در ماده ( 33 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قابل تسری به قانون فوق نخواهد بود . ابطال بخشنامه مالیاتی 1464/267/د

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به تاریخ 1/7/1388 بوده و جامعه مشاوران رسمی مالیاتی از اواخر سال 1393 رسماً شروع به فعالیت نموده و کارت عضویت اعضاء از نیمه دوم 94 صادر و تحویل گردیده است . در ماده 32 قانون مالیات بر ارزش افزوده حکم ماده 96 احصاء گردیده است با توجه به استثناء شدن مشاورین حقوقی به استناد ماده 96 قانون مالیات های مستقیم منظور قانونگذار صاحبان موسسات مدیریتی و مشاوره ای بوده است چگونه ممکن است فعالیتی در نیمه دوم سال 1393 باشد ولی فراخوان آن از سال 1388 باشد و شرح فعالیت نیز در ماده 96 قانون مورد استناد موجود نباشد به استناد تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31/4/94 حق مشاوره مشمول مالیات مقطوع می باشد و در بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند ، با توجه به معافیت مشاغل مشابه مشاورین مالیاتی نیز معاف می باشند .

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

مطابق مواد 18 و 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام و شناسایی ، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات و عوارض ، به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است . سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه های شماره 123393 مورخ 27/11/1387 و شماره 17712 مورخ 21/2/1388 اقدام به جمع آوری اطلاعات مؤدیان نموده است . در فراخوان مرحله دوم ثبت نام مؤدیان موضوع بند « الف » ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گردیده اند و بـراساس بند 5 اطلاعیه مرحله دوم ، ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای چنانچه واجد شرایط مرحله اول ثبت نام نبوده باشند مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای مقررات قانون یاد شده از تاریخ 1/7/1388 خواهند بود و نامه شماره 1464/267/ د مورخ 29/3/95 دقیقاً مطابق مقررات موضوعه بوده و برخلاف قانون نمی باشد و حکم مقرر در بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در خصوص خدمات مشمول مالیات بردرآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم جاری است و موجبی برای معافیت مشمولین قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست . موضوع به استناد مقررات مـاده 5 قانون مادامی کـه فعالان اقتصادی اقدام به ارائه خدمات غیر معاف قانون برای غیر در مقابل مابه ازاء می نمایند مشمول مالیات و عوارض قانون خواهند بود . ابطال بخشنامه مالیاتی 1464/267/د

 

رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :

بـر مبنای مـاده 18 قانون مالیات بـر ارزش افزوده ، مؤدیان مکلفند بـه ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند و مطابق ماده 25 قانون یاد شده ، شناسایی ، نحوه رسیدگی و تشخیص ، مطالبه و وصول مالیات ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی ، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه ، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون بـه استثناء موادی کـه برای آن دستورالعمل یا آئین نامه پیش بینی شده است ، بـه موجب ترتیبات ماده 219 قانون مالیت های مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود . و براساس اصل 51 قانون اساسی ، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود . نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای قوانین فوق الذکر اصدار یافته و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

ابطال بخشنامه مالیاتی 1464/267/د

دکتـر زین العابدین تقـوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...