آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394 سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

حسابداري

آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

1
سوالات سراسري 1388
1 کدام مورد در خصوص رابطه بين خطر ذاتي و برآورد خطر کنترل صحيح است؟ –
1 ( حسابرس بايد خطر ذاتي و خطر کنترل را به صورت ترکيبي برآورد نمايد.
2 ( حسابرس بايد خطر ذاتي و خطر کنترل را جداگانه برآورد نمايد.
3 ( بين خطر ذاتي و خطر کنترل هيچگونه ارتباطي وجود ندارد.
4 ( بين خطر ذاتي و خطر کنترل رابطه منفي وجود دارد.
2 تأييديه مديران در ايران توسط کدام شخص يا اشخاص امضاء ميشود؟ –
1 ( رئيس کميته حسابرسي 2 ( مديرعامل و رئيس امور مالي
3 ( مديرعامل و هيئت مديره 4 ( يک مدير اجرايي، رئيس هيئت مديره و وکيل حقوقي شرکت
3 ميزان و حجم کاربرگهاي حسابرسي به کدام مورد بستگي دارد؟ –
1 ( برنامهريزي کار 2 ( سرپرستي کار 3 ( قضاوت حرفهاي 4 ( تقسيم کار حسابرسي
4 مسئوليت شناسايي و افشاي روابط با اشخاص وابسته و معاملات انجام شده با آنان برعهده چه شخص يا اشخاصي است؟ –
1 ( مديريت واحد مورد رسيدگي 2 ( مدير مالي و رئيس هيئت مديره
3 ( مديرعامل و رئيس هيئت مديره 4 ( حسابرس مستقل و بازرس قانوني
5 دو بخش برنامه حسابرسي مبتني بر ريسک به ترتيب عبارتند از ………. –
1 ( شناسايي ريسکهاي مختلف و ارزيابي آنها
2 ( ارزيابي سيستم کنترلهاي داخلي و اثبات ماندهها
3 ( شناسايي ريسکهاي ذاتي و کنترل و ارزيابي آنها
4 ( تهيه برنامههاي حسابرسي و شناسايي و ارزيابي ريسکهاي مختلف
6 مسئوليت پيشگيري و کشف تقلب يا اشتباه با ………. است. –
1 ( حسابرس داخلي 2 ( حسابرس مستقل 3 ( مجمع عمومي شرکت 4 ( مديريت واحد مورد رسيدگي
7 کدام مورد در نهايت، روشهاي حسابرسي لازم جهت تعيين مبناي منطقي براي اظهارنظر حسابرسان را مشخص ميسازد؟ –
1 ( برنامه حسابرسي 2 ( قضاوت حسابرسي
3 ( کاربرگهاي حسابرسي 4 ( استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي
8 در صورت وجود ابهام با اهميت درباره تداوم فعاليت و افشاي کافي در صورتهاي مالي، حسابرس بايد ………. –
1 ( اظهارنظر مقبول بدهد.
2 ( اظهارنظر مشروط با درج بند شرط بدهد.
3 ( عدم اظهارنظر همراه با درج بند مربوط به موضوع بدهد.
4 ( اظهارنظر مقبول بدهد و در بند توضيحي موضوع را مطرح ميسازد.
9 حسابرس شرکت اصلي براي تشخيص کفايت و نتايج کار حسابرس ديگر از لحاظ مقاصد حسابرسي خود روشهاي مناسبي از –
جمله اعلام ………. به حسابرس ديگر را اجرا مينمايد.
1 ( لزوم استقلال
2 ( حدود کار حسابرسي
3 ( لزوم استقلال، استفاده از نتايج کار وي و الزامات حسابداري و حسابرسي
4 ( لزوم استقلال، استفاده از کارمندان حسابرس مجرب، تهيه صورتهاي مالي توسط شرکت
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

2
10 حسابرس در جريان حسابرسي حسابهاي حقوق صاحبان سهام مشخص ميکند کهه محهدوديتي ناشهي از دريافهت وام و –
موافقتنامه استقراض بر سود انباشته وجود دارد يا خير، اين روش حسابرسي به احتمال بسيار زياد براي اثبات کهدام ادعهاي
مديريت است؟
1 ( کامل بودن 2 ( وجود و وقوع 3 ( ارائه و افشاء 4 ( ارزشگذاري يا تخصيص
11 موجب ميشود که گزارش حسابرس نسبت بهه – » سهيل « محدوديت اساسي در رسيدگي به صورتهاي مالي شرکت توليدي
صورتهاي مالي به صورت ………. باشد.
1 ( اظهارنظر مشروط 2 ( اظهارنظر مقبول 3 ( اظهارنظر مردود 4 ( عدم اظهارنظر
12 سهم حسابرس مستقل در گزارشگري مالي عبارت است از ………. –
1 ( اظهارنظر نسبت به عملکرد تهيهکننده صورتهاي مالي 2 ( اعتبار بيشتر بخشيدن به صورتهاي مالي
3 ( تهيه صورتهاي مالي 4 ( تأييد صورتهاي مالي
13 قسمت اعظم ماشينآلات و تأسيسات کارخانه سپهر بعد از پايان سال مالي و قبل از تکميل کار حسابرسي پايان سال مالي و –
انتشار گزارش حسابرسي، در اثر حادثه سيل از بين رفته است. مسئولان شرکت سپهر معتقدند که اين واقعه، اثهر مسهتقيم
بسيار با اهميتي بر صورتهاي مالي شرکت دارد. در چنين حالتي حسابرس بايد ……….
1 ( از مسئولان شرکت بخواهد که صورتهاي مالي شرکت را تعديل نمايند.
2 ( موضوع را در گزارش حسابرسي خود افشاء نموده و اظهارنظر مردود ارائه کنند.
3 ( از مسئولان شرکت بخواهد که موضوع را در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي افشاء نمايد.
4 ( تا زمان مشخص شدن ميزان اثر مستقيم واقعه روي صورتهاي مالي، گزارش حسابرسي را منتشر ننمايد.
14 حسابرس به اين نتيجه رسيده است که يک عمل غيرقانوني صاحبکار که اثر با اهميتي بر صهورتهاي مهالي دارد بهه رهور –
تهأثير آن بهر صهورتهاي مهالي، » اساسهي بهودن « و يا » اهميت بودن « مناسبي گزارش و يا افشاء نشده است. با توجه به با
حسابرس ………. يا ………. ارائه خواهد کرد.
1( اظهارنظر مردود عدم اظهارنظر – 2( اظهارنظر مشروط اظهارنظر مردود –
3( عدم اظهارنظر اظهارنظر مقبول با يک بند توضيحي – 4( اظهارنظر مقبول مشروط با بند توضيحي جداگانه –
15 در صورت با اهميت بودن موضوع، در کدام يک از موارد زير ممکن است حسابرس مستقل گزارش مشروط صادر کند؟ –
افشاء ناکافي محدوديت در رسيدگي عدم توافق با مديريت
1 ( بلي بلي بلي
2 ( بلي خير بلي
3 ( خير بلي بلي
4 ( خير خير بلي
16 بخش با اهميتي از اسناد و مدارک فروشهاي نقدي شرکت اميد در حادثه آتشسوزي از بين رفته است و حسابرس با ساير –
روشهاي حسابرسي نيز نسبت به مبلغ فروشهاي مذکور قانع نشده است. گزارش حسابرسي چگونه خواهد بود؟
1 ( مقبول 2 ( مشروط 3 ( مردود 4 ( عدم اظهارنظر
17 در شرايط خاص، چنانچه اهميت آثار موارد عدم توافق با مديريت، محدوديت در دامنه رسيدگي و ابهام اساسي بر هريک از –
صورتهاي مالي متفاوت باشد، ……….
1 ( حسابرس بايد نظر خود را نسبت به کليت صورتهاي مالي به صورت مردود ارائه کند.
2 ( ممکن است اظهارنظر متفاوت نسبت به هريک از صورتهاي مالي ضرورت يابد.
3 ( حسابرس بايد نظر خود را نسبت به کليت صورتهاي مالي به صورت عدم اظهارنظر ارائه کند.
4 ( اظهارنظر به ترازنامه به صورت متفاوت از صورتهاي سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد صورت گيرد.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

3
18 کدام روش بيشتر احتمال دارد که قبل از تاريخ ترازنامه انجام شود؟ –
1 ( آزمون رعايت پرداختهاي نقدي 2 ( مشاهده و ارزشيابي موجوديهاي مواد و کالا
3 ( ارسال تأييديه حسابها و اسناد پرداختني 4 ( ارزيابي کفايت ذخيره مطالبات مشکوکالوصول
19 يکي از اهداف آزمون انقطاع زماني )ميانبر( – (cut-off) خريد و فروش حصول ارمينان از ………. ميباشد.
1 ( وجود مستندات کافي براي خريدها و فروشها 2 ( انجام معاملات خريدها و فروشها طبق ضوابط
3 ( ثبت به موقع خريدها و فروشها در حسابهاي ذيربط 4 ( تنظيم مستندات خريدها و فروشها براساس ضوابط موجود
20 مقايسه نسبتها، يکي از روشهاي حسابرسي مورد استفاده حسابرسان به عنوان روشهاي تحليلي است. کهاهش توجيهه –
نشده در نسبت سود ناويژه به فروش مؤيد کدام مورد است؟
1 ( فروش ثبت نشده 2 ( خريد ثبت نشده
3 ( فروش صوري 4 ( خريد کالاهايي که به بدهکار حساب توزيع و فروش ثبت شدهاند
21 حسابرس در هنگام برآورد ذخيره مطالبات مشکوکالوصول با بررسي جدول سني بدهکاران ميکوشد کدام ادعاي مديريت –
را اثبات کند؟
1 ( وجود 2 ( کامل بودن 3 ( مالکيت و حقوق 4 ( ارزشگذاري و تخصيص
22 حسابرس براي کشف بدهيهاي ثبت نشده، به احتمال زياد کدام روش را اجرا ميکند؟ –
1 ( مرور پرداختهاي نقدي ثبت شده پيش از پايان سال مالي براي يافتن نشانهاي از معاملات غيرعادي
2 ( مقايسه نمونهاي از سفارشهاي خريد صادر شده پس از سال مالي با تراز آزمايشي حسابهاي پرداختني در پايان سال مورد رسيدگي
3 ( رديابي نمونهاي از اقلام حسابهاي پرداختني ثبت شده نزديک به پايان سال مالي به پرونده گزارشهاي دريافت کالاي تطبيق نشده
4 ( سندرسي نمونهاي از پرداختهاي بلافاصله پس از پايان سال مالي و تطبيق آنها با گزارشهاي دريافت )رسيد انبار( کالا و فاکتورهاي خريد
23 در رسيدگي حسابرسان به معاملات با اشخاص وابسته حصول ارمينان از ………. –
1 ( صحت معاملات است. 2 ( انجام وظيفه بازرس قانوني است.
3 ( افشاء آن در يادداشتهاي پيوست است. 4 ( عادي بودن شرايط معامله و افشاء صحيح آن است.
24 با وجود حسابرسي داخلي در يک واحد اقتصادي و استفاده از گزارش آنها توسط حسهابرس مسهتقل، تصهميمگيري دربهاره –
مواردي که بايد رسيدگي شود، مؤثر بودن سيستم کنترل داخلي و مطلوبيت صورتهاي مالي به عهده ………. است.
1 ( حسابرسان مستقل 2 ( حسابرس داخلي 3 ( کميته حسابرسي 4 ( هيئت مديره
25 آزمون محتوا براي کدام مورد رراحي ميشود؟ –
1 ( اتکا به کنترل داخلي 2 ( آگاهي حسابرس از روشهاي موجود
3 ( کشف اشتباهات با اهميت 4 ( آگاهي از صحت اقلام سود و زيان
26 را به عنوان بخشي از برنامهريزي و بررسي – »…« استاندارد حسابرسي، حسابرسان را ملزم ميکند تا در هر نوبت حسابرسي
کلي اجرا کنند.
1 ( روشهاي اثباتي 2 ( روشهاي تحليلي
3 ( روشهاي آموزش حسابرسان 4 ( روشهاي کسب شناخت از سيستم کنترل داخلي
27 در مواردي که موجوديها نزد اشخاص ثالث نگهداري ميشود حسابرس …… –
1 ( براي مقادير و وضعيت موجودي به تأييديه مديران اتکاء ميکند.
2 ( به بررسي مدارک و رسيد موجودي صادره توسط شخص ثالث اتکا ميکند.
3 ( با توجه به نتايج حاصل از آزمون کنترل داخلي رسيدگي را انجام ميدهد.
4 ( از شخص ثالث درباره مقادير و وضعيت موجودي تأييديه مستقيم دريافت ميکند.
28 شواهد حسابرسي به دست آمده از منابع برون سازماني ………. –
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

4
1 ( براي استفاده مديريت است. 2 ( صرفاً براي استفاده حسابرس داخلي است.
3 ( صرفاً براي حصول اطمينان از وجود شواهد است. 4 ( قابل اعتمادتر از شواهد حسابرسي درون سازماني است.
29 نبود اشتباه يا تحريف در ماندههاي اول دوره، درستي انتقال ماندههاي آخر دوره به سال جاري، يکنواختي در اعمال رويهه –
مناسب حسابداري يا اعمال صحيح تغييرات در ……….
1 ( حسابرسي نخستين بايد مورد توجه قرار گيرد. 2 ( حسابرسي داخلي بايد مورد توجه قرار گيرد.
3 ( آزمون کنترل داخلي بايد مورد توجه قرار گيرد. 4 ( حسابرسي هر سال مالي توسط حسابرس مورد توجه است.
30 هدف از بررسي رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه توسط حسابرس مستقل چيست؟ –
1 ( تقويت شواهد حسابرسي در آزمون کنترل داخلي
2 ( حصول اطمينان از درج آن در يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي
3 ( حصول اطمينان از عمليات ارسال تأييديهها
4 ( ارزيابي آثار رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه بر صورتهاي مالي و گزارش حسابرسي
سوالات آزاد 1388
31 کدام جمله دليل ضرورت رسيدگي ويژه حسابرس به معاملات اشخاص وابسته را به بهترين وجه بيان ميکند؟ –
1 ( اين گونه معاملات از موارد عدم رعايت است.
2 ( امکان دارد محتواي اين معاملات متفاوت از شکل آنها باشد.
3 ( اين گونه معاملات نوعي از تقلب مديران است.
4 ( اين گونه معاملات همواره ادعاي ارزشيابي يا اندازهگيري را با ابهام روبرو ميسازد.
32 کداميک از مجموعههاي رسيدگيهاي زير کلاً جزو آزمونهاي رعايت روشها نميباشد؟ –
1 ( اخذ تائيديه از اشخاص، مشاهده داراييها، انجام محاسبات کلي در مورد ماندهها
2 ( مشاهده مدارکي دال بر انجام کنترل، انجام مجدد کنترل توسط حسابرس، کنترل تسلسل مدارک
3 ( کنترل تسلسل مدارک، انجام کنترل هاي متقابل در مورد انتقال اطلاعات، مشاهده داراييها
4 ( اخذ تائيديه از اشخاص، انجام مجدد کنترل توسط حسابرس، بررسي اسناد و مدارک مربوط به اقلام تشکيل دهنده ماندهها
33 هدف اصلي رعايت آيين رفتار حرفهاي توسط حسابرسان عبارتست از: –
1 ( مسئوليت خدمت به جامعه
2 ( آشنايي با استانداردهاي حسابرسي و رعايت آنها
3 ( بهبود کيفيت ضوابط حرفهاي
4 ( يکنواخت نمودن گزارشات حسابرسي صادره توسط کليه حسابرسان
34 حسابرس با افزودن يک بند توضيحي به گزارش استاندارد خود، بر معاملات عمده واحد مورد رسيدگي با اشخاص وابسهته –
تاکيد کرد، افزودن اين بند توضيحي:
1 ( متضمن تغيير اظهار نظر مقبول است. 2 ( مغاير استانداردهاي حسابرسي است.
3 ( به معناي مشروط شدن گزارش حسابرسي است. 4 ( مناسب است و نافي اظهارنظر مقبول نيست.
35 کدام جمله در خصوص تائيديه مديران مصداق دارد؟ –
1 ( تائيديه مديران بايد به تاريخي پس از تاريخ گزارش حسابرسي تاريخگذاري شود.
2 ( حسابرس بايد در هر کار حسابرسي تائيديهاي مناسب از مدير دريافت کند.
3 ( تائيديه مديران بايد به تاريخي پيش از تاريخ گزارش حسابرسي تاريخگذاري شود.
4 ( تائيديه مديران ميتواند جايگزين ساير شواهدي شود که حسابرس منطقاً انتظار دارد آنها را به دست آورد.
36 کدام موقعيتها يا رويدادها به احتمال زياد سبب آن خواهد شد که حسابرس ترديدي چشمگير نسبت به تهداوم فعاليهت –
صاحبکار پيدا کند؟
1 ( به جاي سود نقدي، سود سهمي توزيع شود.
2 ( خالص جريانهاي وجوه نقد حاصل از عمليات منفي شود.
3 ( پروژههاي تحقيق و توسعه به تعويق افتد.
4 ( حجم معاملات با اشخاص وابسته زياد باشد.
37 کداميک از موارد زير جزء چرخه توليد محسوب نميشود؟ –
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

1 ( صدور مواد از انبار 2 ( خريد مواد 3 ( دريافت سفارش از مشتري 4 ( پرداخت حقوق و دستمزد
38 کداميک از موارد زير در حدود رسيدگيهاي حسابرسي قرار نميگيرد؟ –
1 ( مجاز بودن معاملات 2 ( رسيدگي اثباتي به معاملات 3 ( صحت ثبت معاملات 4 ( تحقق معامله
39 اگر عدم توافق با اهميت و اساسي باشد اظهارنظر حسابرس چگونه خواهد بود؟ –
1 ( عدم اظهارنظر 2 ( مشروط 3 ( مردود 4 ( مقبول
40 کدام جمله نادرست است؟ –
1 ( برآورد اوليه بالاتر از خطر کنترل موجب انتخاب نمونه کوچکتر در آزمونهاي محتوا ميشود.
2 ( برآورد اوليه بالاتر از خطر کنترل موجب انتخاب نمونه کوچکتر در آزمونهاي کنترل ميشود.
3 ( تعداد اقلام جامعه معمولاً اثري بر اندازه نمونه در آزمونهاي کنترل ندارد.
4 ( تعداد اقلام جامعه معمولاً اثري بر اندازه نمونه در آزمونهاي محتوا ندارد.
41 کدام جمله در خصوص مفاهيم مرتبط با برآورد خطر و سيستم کنترل داخلي صحيح است؟ –
1 ( هرچه قدر برآورد خطر ذاتي و خطر کنترل بالاتر باشد، حسابرس بايد شواهد حسابرسي کمتري را با اجراي آزمونهاي محتوا گردآوري کند.
2 ( حسابرس پس از پايان حسابرسي و براساس نتايج حاصل از اجراي آزمونهاي کنترل و ساير شواهد حسابرسي بدست آمده بايدد تائيدد يدا لدزوم تعدديل
برآورد خود از خطر کنترل را مورد توجه قرار دهد.
3 ( در مواردي که حسابرس به اين نتيجه ميرسد که خطر عدم کشف مربوط به هر يک از ماندههاي حسابهاي با اهميت يا گروههاي عمدده معداملات و سداير رويددادهاي
مالي عمده مندرج در صورتهاي مالي نميتواند به سطحي قابل قبول کاهش يابد، بايد نظر مشروط يا مردود ارائه کند.
4 ( سطح خطر عدم کشف مستقيماً به آزمونهاي محتواي حسابرس مربوط ميشود.
42 حسابرس به هنگام حسابرسي صورتهاي مالي تنها به آن گروه از سياستها و روشهاي موجود در سيستمهاي حسابداري –
و کنترل داخلي ميپردازد که:
1 ( از تخطي مديريت جلوگيري ميکند.
2 ( به محيط کنترلي مربوط ميباشد.
3 ( ديدگاه و شيوههاي عملياتي موردنظر مديريت را بازتاب ميدهد.
4 ( به ادعاهاي متبلور در صورتهاي مالي مربوط ميشود.
43 به احتمال بيشتر چه شرايطي سبب ميشود که حسابرس نسبت به وقوع تقلب در حقوق و دستمزد کارکنان ترديد کند؟ –
1 ( وجود مغايرتهاي عمده، اما بدون توضيح قابل قبول، بين هزينههاي استاندارد و هزينههاي واقعي
2 ( کارتهاي ساعت کار به تصويب سرپرستان هر يک از دواير برسد.
3 ( چکهاي حقوق و دستمزد صرفاً توسط يک فرد مشخص تحويل ذينفعان شود.
4 تخصيص يافته باشد. » تنخواهگردان گونه « ( يک حساب بانکي جداگانه حقوقي بر مبناي
44 اگر حسابرس در انجام رسيدگي خود به اين نتيجه برسد که مبلغ اشتباه قابل تحمل پايينتر از برآورد قبلي او است، اقدام –
حسابرس در کداميک از موارد زير ميباشد؟
1 ( در صورت امکان از طريق اجراي آزمونهاي اضافي کنترلها براي کاهش سطح برآوردي خطر کنترل.
2 ( در صورت امکان از طريق اجراي آزمونهاي اضافي کنترلها براي افزايش سطح برآوردي خطر کنترل.
3 ( از طريق کاهش آزمونهاي کنترل براي کاهش سطح خطر عدم کشف.
4 ( از طريق تعديلي اجراي آزمونهاي محتوا براي افزايش سطح خطر عدم کشف.
45 خطر رد کردن نادرست در آزمونهاي محتوا و خطر اتکاي کمتر از واقع در آزمونهاي کنترل در کداميک از موارد زير تاثير دارد؟ –
1 ( کنترلهاي کيفي حسابرسي 2 ( انتخاب نمونه آماري آزمونهاي محتوا
3 ( کارايي حسابرسي 4 ( انتخاب نمونه آماري آزمونهاي کنترل
46 کداميک از موارد زير باعث برنامهريزي خاص از ررف حسابرسان به هنگام رسيدگي به موجوديها ميشود؟ –
1 ( تهيه درخواست و سفارش خريد 2 ( فروش موجوديها به يک مشتري جديد
3 ( نگهداري مدارک موجوديها بيش از يک مبلغ معين 4 ( وجود موجوديهاي گرانبها
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

47 حسابرس در بررسي مانده حساب بانکي ربق صورتحساب بانک به کداميک از شواهد زير کمتر نياز دارد؟ –
1 ( کسب تائيديه از بانک 2 ( صورتحساب مقطعي بانک
3 ( صورتحساب بانک در پايان سال 4 ( آزمونهاي انقطاع زماني
48 از خدمات حسابرسان داخلي در کداميک از موارد زير ميتوان استفاده نمود؟ –
1 ( حسابرسي صورتهاي مالي، حسابرسي رعايت و حسابرسي عملياتي
2 ( حسابرسي رعايت و حسابرسي عملياتي
3 ( حسابرسي صورتهاي مالي و حسابرسي عملياتي
4 ( هيچکدام
49 اظهارنظر حسابرس در کداميک از موارد زير با توجه به اينکه وي اعتقاد به ضرورت تعديل صورتهاي مالي په از تهاريخ –
گزارش حسابرسي و پيش از انتشار صورتهاي مالي و قبل از ارائه گزارش حسابرس به مديريت دارد، ولي مديريت از تعهديل
آن خودداري مينمايد، ميباشد؟
1 ( صرفاً مردود 2 ( مشروط يا قبول 3 ( مشروط يا مردود 4 ( مشروط يا عدم اظهار نظر
50 در حسابرسي ضمني معمولا کداميک از عمليات حسابرسي انجام ميشود؟ –
1 ( بررسي رعايت استانداردهاي حسابداري در تنظيم صورتهاي مالي
2 ( بررسي سيستم کنترلهاي داخلي مستقر در شرکت مورد رسيدگي
3 ( رسيدگي ضمني و اجمالي پس از رسيدگي دقيق به مانده حسابها
4 ( همه موارد فوق معمولاً در حسابرسي ضمني انجام ميشود.
پاسخنامه سوالات کنکور سراسري 1388
1 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
در متن استاندارد حسابرسي ايران آمده است اگرچه استانداردهاي حسابرسي معمولاً به برآورد ترکيبي خطر تحريف با اهميت اشاره ميکند
ولي حسابرسان ميتوانند خطر ذاتي و کنترل را بصورت جداگانه و يا ترکيبي برآورد کنند. کليد سازمان سنجش گزينه 2 ميباشد.
2 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
استانداردهاي حسابرسي، حسابرسان را ملزم به دريافت تأييديه مديريت در هر کار حسابرسي نموده و در مورد شکل و محتواي آن
پيشنهادهايي ارائه نموده و معمولاً توسط مديرعامل و بالاترين مقام امور مالي صاحبکار و اعضاي هيئت مديره امضاء ميشود.
3 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
ميزان و حجم کار برگهاي حسابرسي در هر کار حسابرسي به قضاوت حرفهاي حسابرس بستگي دارد.
4 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
مسئوليت شناسايي و افشاي روابط با اشخاص وابسته با مديريت واحد مورد رسيدگي يا هيئت مديره است.
5 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
برنامه حسابرسي از دو بخش 1 ارزيابي سيستم کنترل داخلي و – 2 اثبات ماندهها تشکيل ميشود. –
6 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
مسئوليت پيشگيري و کشف تقلب و اشتباه با مديريت واحد مورد رسيدگي )هيئت مديره( است.
7 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
قضاوت حرفهاي حسابرسان روشهاي لازم جهت تعيين مبنايي منطقي براي اظهارنظر حسابرسان را مشخص ميسازد.
8 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
در صورت وجود ابهام با اهميت که در يادداشتهاي پيوست افشا شده باشد حسابرس يک بند تأکيد بر مطلب خاص به گزارش خود اضافه ميکند.
9 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
حسابرس شرکت اصلي براي استفاده از کار حسابرس ديگر از روشهاي لزوم استقلال، استفاده از نتايج کار وي و الزامات حسابداري و
حسابرسي استفاده ميکند.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

7
10 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
11 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
محدوديت اساسي در دامنه رسيدگي حسابرسان منجر ميشود که حسابرسان گزارش عدم اظهارنظر صادر کنند.
12 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
وظيفه تهيه و نگهداري صورتهاي مالي با مديريت صاحبکار است و وظيفه حسابرس تنها از نظر نسبت به صورتهاي مالي است و وظيفه
حسابرس مستقل اعتباردهي ميباشد.
13 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
ابهام در تداوم فعاليت بااهميت است و فقط بايد در يادداشتهاي توضيحي پيوست صورتهاي مالي افشا شود.
14 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
15 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
نوع گزارش
عدم توافق با مدير
ابهام
محدوديت
مقبول
مشروط
مردود
عدم اظهار نظر
بياهميت
با اهميت
با اهميت فراگير
ددددد
بي اهميت
با اهميت
ددددددد
با اهميت فراگير
بي اهميت
با اهميت
دددددددد
با اهميت فراگير
در صورت با اهميت بودن هر سه مورد در صورتيکه موارد غيرفراگير باشد گزارش مشروط صادر ميگردد.
16 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
در صورتي که با اهميت و غيراساسي باشد گزارش مشروط و در صورتي که با اهميت و اساسي باشد گزارش عدم اظهارنظر صادر ميشود.
17 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
حسابرس در شرايط خاص ميتواند اظهارنظر متفاوت ارائه کند.
18 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
آزمونهاي رعايت قبل از تاريخ ترازنامه و آزمونهاي محتوا بعد از تاريخ ترازنامه انجام ميشود.
19 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
آزمون انقطاع زماني نشان ميدهد معاملات هر سال در حسابهاي همان سال ثبت ميگردد.
20 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
هنگامي که فروشهاي شرکت ثبت نگردد نسبت سود ناويژه به فروش پايين ميآيد.
21 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
جدول سني مطالبات ادعاي ارزشيابي را اثبات ميکند.
22 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
سندرسي پرداختهاي بعد از تاريخ ترازنامه يکي از روشهاي کشف بدهيهاي ثبت نشده ميباشد.
23 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
معاملات با اشخاص وابسته بايد به طور کامل در يادداشتهاي پيوست افشا شود.
24 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
براساس استانداردهاي حسابرسي کار حسابرسان داخلي نميتواند جايگزين کارحسابرسان مستقل شدود امدا حسابرسدان مسدتقل بايدد وجدود
کيفيت واحد حسابرسي داخلي را هنگام ارزيابي سيستم کنترل داخلي صاحبکار مورد توجه قرار دهند.
25 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
آزمونهاي محتوا )آزمونهاي مانده حسابها( براي کشف اشتباهات با اهميت در صورتهاي مالي طراحي ميشوند.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

8
26 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
روشهاي تحليلي بايد در مقام مراحل حسابرس و به عنوان آزمونهاي محتوا انجام شود.
27 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
در مواردي که موجوديهاي شرکت نزد اشخاص ثالث است حسابرسان تأييديه کالاهاي اماني را دريافت ميکنند.
28 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
شواهد حسابرسي که از بيرون سازمان صاحبکار تهيه ميشود قابل اتکاتر از شواهد درون سازماني است.
29 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
حسابرس در حسابرسي نخستين بايد شواهدي کافي و قابل قبول درباره موارد زير گردآوري ميکند.
1 نبود اشتباه يا تحريف درماندههاي اول دوره که بر صورتهاي مالي دوره جاري اثري با اهميت دارد. –
2 درستي انتقال ماندههاي آخر دوره قبل به دوره جاري يا درصورت لزوم، تجديد نظر و ارائه مجدد آنها. –
3 يکنواختي در اعمال رويههاي مناسب حسابداري يا اعمال صحيح تغييرات در رويههاي حسابداري در صورتهاي مالي و کفايت افشاي مربوط. –
30 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
پاسخنامه سوالات کنکور آزاد 8813
31 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
حسابرسان معاملات با اشخاص وابسته را به دليل اينکه محتواي اينگونه معاملات متفاوت از شکل آنها ميباشد رسيدگي ميکنند.
32 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
همه موارد گزينه 4 از نوع آزمونهاي محتوا هستند.
33 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
هدف اصلي از رعايت آيين رفتار حرفهاي توسط حسابرسان بهبود کيفيت ضوابط حرفهاي ميباشد.
34 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
حسابرسان براي جلب توجه استفادهکنندگان از معاملات با اشخاص وابسته که در يادداشتهاي پيوست افشا شده است، يک بند توضيحي بعد
از بند اظهار نظر به گزارش خود اضافه ميکنند، اين بند، گزارش مقبول را نفي نميکند.
35 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
حسابرسان در هر کار حسابرسي بايد تاييديه مديران را دريافت کنند اين تاييديه از کم اهميتترين شواهد حسابرسي ميباشد و هرگز
نميتواند جايگزين ساير روشهاي حسابرسي شود. تاييديه مديران بايد به آخرين روز اجراي عمليات تاريخ گذاري شود.
36 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
هنگامي که خالص جريانهاي وجوه نقد حاصل از عمليات منفي ميشود حسابرسان نسبت به تداوم فعاليت صاحبکار ترديد مينمايند.
37 گزينه صحيح وجود ندارد. –
صدور مواد از انبار جزء چرخه توليد، خريد مواد جزء، چرخه خريد، دريافت سفارش از مشتري جزء چرخه فروش و پرداخت حقوق و دستمزد
جزء چرخه حقوق و دستمزد ميباشد.
38 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
39 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
سوال ابهام دارد: اگر توافق بااهميت باشد، گزارش مشروط است و اگر عدم توافق اساسي باشد، گزارش مردود است.
40 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
برآورد اوليه بالاتر از خطر کنترل موجب انتخاب نمونه بزرگتري در آزمونهاي محتوا ميگردد.
41 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
هرچه آزمونهاي محتوا افزايش يابد، خطر عدم کشف کاهش و هرچه آزمونهاي محتوا کاهش يابد، خطر عدم کشف افزايش مييابد.
42 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
43 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
44 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

9
45 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
خطر رد کردن نادرست در آزمونهاي محتوا و خطر اتکاي کمتر از واقع بر آزمونهاي کنترلي به کارايي حسابرسي تاثير ميگذارد.
46 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
هنگام حسابرسي موجوديهاي گرانبها مانند فلزات و جواهرات حسابرسان برنامهريزي خاصي را طراحي ميکنند.
47 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
آزمون انقطاع زماني (Cut off) در چند روز آخر سال و چند روز بعد از اول سال مالي توسط حسابرس انجام ميگردد و هدف آن اطمينان از
ثبت تمام معاملات در همان سال مالي است و در مورد مانده حساب بانکي کاربرد چنداني ندارد.
48 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
فعاليتهاي واحد حسابرس داخلي به شرح زير است: 1 بررسي سيستمهاي حسابداري و کنترل داخلي، – 2 رسيدگي به گزارشهاي مالي و –
عملياتي، 3 بررسي صرفه اقتصادي، کارايي و اثربخشي و – 4 بررسي رعايت قوانين، تصورات و ساير الزامات برون سازماني و سياستها و –
دستورالعملهاي مديريت
49 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
50 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
حسابرس براي انجام حسابرسي ضمني بايد از سيستم کنترل داخلي شناخت حاصل نمايد.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

سوالات کنکور سراسري 1389
1 سه استاندارد عمومي، استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي، کدامند؟ –
1 ( برنامهريزي کافي، شواهد کافي و قابل اطمينان و استقلال رأي
2 ( صلاحيت و آموزش فني کافي، استقلال رأي و مراقبت حرفهاي لازم
3 ( صلاحيت و آموزش فني کافي، برنامهريزي کافي و استقلال رأي
4 ( صلاحيت و آموزش فني کافي، مراقبت حرفهاي لازم و برنامهريزي کافي
2 يکي از اهداف انقطاع زماني )ميانبر( خريد و فروش عبارت است از حصول ارمينان از…….. –
1 ( اين که مستندات خريد و فروش براساس ضوابط موجود در شرکت تنظيم شده است.
2 ( اين که انجام معاملات خريد و فروش طبق ضوابط انجام شده است.
3 ( اين که خريدها و فروشها داراي مستندات کافي ميباشند.
4 ( ثبت به موقع خريد و فروش در حسابهاي مربوط و احتساب يا عدم احتساب آن در موجودي پايان دوره مالي
3 در بند مقدمه گزارش حسابرس مستقل، کدام مورد درج نميشود؟ –
1 ( تاکيد بر مسئوليت تهيهکنندگان صورتهاي مالي
2 ( مشخصات صورتهاي مالي حسابرسي شده
3 ( اشاره به استانداردهاي حسابرسي
4 ( تصريح مسئوليت حسابرس در مورد حسابرسي صورتهاي مالي
4 هدف حسابرس مستقل از برآورد ريسک کنترل، کدام است؟ –
1 ( برآورد ريسک عدم کشف براي ادعاهاي مندرج در صورتهاي مالي
2 ( تعيين سطح اهميت براي مقاصد حسابرسي مالي
3 ( ارزيابي اثربخشي کنترلهاي داخلي صاحب کار
4 ( شناسايي رويدادهاي مالي و مانده حسابهايي که ريسک ذاتي بالايي دارند
5 هدف واقعي و مهم از اجراي آزمون رعايت روشها، کدام است؟ –
1 ( ارزيابي کارآيي عملياتي سيستم کنترل داخلي 2 ( کشف موارد عدم رعايت کنترلهاي داخلي
3 ( مستندسازي سطح ارزيابي خطر کنترل 4 ( به دست آوردن شواهد لازم براي ارزيابي خطر ذاتي
6 رعايت اصل استقلال در مورد کدام يک از خدماتي که حسابرسان انجام ميدهند، الزامي است؟ –
1 ( تمام خدمات اعتباردهي 2 ( فقط خدمات حسابرسي صورتهاي مالي
3 ( خدمات بررسي صورتهاي مالي 4 ( تمام خدماتي که حسابرسان ارائه ميکنند
7 استاندارهاي اجراي عمليات حسابرسي، کدامند؟ –
1 ( اعمال يکنواخت استانداردها نسبت به دوره قبل 2 ( افشاي اطلاعات به نحو مناسب و کافي
3 ( حفظ استقلال راي توسط حسابرس 4 ( کسب شناخت از ساختار کنترل داخلي توسط حسابرس
8 معيار حسابرسان در هنگام حسابرسي صورتهاي مالي، کدام است؟ –
1 ( قوانين موضوعه 2 ( استانداردهاي حسابرسي
3 ( عرف 4 ( استانداردهاي حسابداري
9 هدف از حسابرسي عملکرد يک واحد تجاري عبارت است از ………………. –
1 ( ايجاد اطمينان نسبت به استقرار سيستم کنترلهاي داخلي
2 ( کمک به حسابرسان مستقل در رسيدگي به صورتهاي مالي
3 ( گزارش حسابرسي صورتهاي مالي
4 ( تعيين ميزان کارآيي و اثربخشي و صرفه اقتصادي در اداره واحد تجاري
10 استانداردهاي حسابرسي عبارتند از: …………… –
1 ( استانداردهاي عمومي، استانداردهاي اجراي عمليات و استانداردهاي گزارشگري
2 ( استانداردهاي رسيدگي، استانداردهاي اجراي عمليات و استانداردهاي گزارشگري
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

3 ( استانداردهاي عمومي، استانداردهاي رسيدگي و استانداردهاي گزارشگري
4 ( استانداردهاي عمومي، استانداردهاي اجراي عمليات و استانداردهاي مراقبت حرفهاي
11 مسئوليت تهيه صورتهاي مالي با ……… است. –
1 ( حسابرس داخلي 2 ( مدير مالي 3 ( هيئت مديره 4 ( حسابرس مستقل
12 در کدام يک از بندهاي گزارش حسابرسان مستقل به ترتيب به استانداردهاي حسابداري و استانداردهاي حسابرسي اشاره ميشود؟ –
استانداردهاي حسابداري استانداردهاي حسابرسي
1 ( حدود رسيدگي مقدمه
2 ( اظهار نظر حدود رسيدگي
3 ( مقدمه حدود رسيدگي
4 ( حدود رسيدگي اظهارنظر
13 هنگامي که حسابرس اظهارنظر غيرمقبول ارائه مينمايد، بايد همه دلايل اساسي براي اظهارنظر غيرمقبول را حسب مورد در –
يک يا چند بند توضيحي جداگانه ………… ذکر نمايد.
1 ( بعد از بند مقدمه، قبل از بند حدود رسيدگي 2 ( بعد از بند اظهارنظر
3 ( قبل از بند مقدمه 4 ( بعد از بند حدود رسيدگي و قبل از بعد اظهارنظر
14 هنگامي صادر ميشود که در حسابرسي صورتهاي مالي، ………….. وجود داشته باشد. – » عدم اظهارنظر « گزارش حسابرسي حاوي
1 ( عدم توافق اساسي 2 ( محدوديت اساسي 3 ( ابهام 4 ( ابهام و محدوديت با اهميت
15 خطر ذاتي بايد ………… ارزيابي شود. –
1 ( هنگام صدور گزارشنامه مديريت 2 ( در مرحله برنامهريزي حسابرسي
3 ( قبل از پذيرش کار حسابرسي 4 ( هنگام ارزيابي سيستم کنترل خطي
16 در حسابرسي صورتهاي مالي، برنامهريزي حسابرسي با هدف ………………. ميباشد. –
1 ( تدوين طرح کلي حسابرسي 2 ( انجام به موقع و اثربخشي حسابرسي
3 ( تدوين طرح تفضيلي حسابرسي 4 ( تعيين نوع و ماهيت و زمانبندي اجرا و حدود روشهاي حسابرسي
17 احتمال خطر اين که حسابرس نسبت به صورتهاي مالي حاوي اشتباه يا تحريف با اهميت، نظر حرفهاي نامناسب اظهار کند، –
خطر ………….. ناميده ميشود.
1 ( حسابرسي 2 ( کنترل 3 ( عدم کشف 4 ( ذاتي
18 نظارت بر شمارش موجوديهاي کالا )در مواردي که از لحاظ صورتهاي مالي با اهميت است(، يک ………… است. –
1 ( نوع آزمون محتوا 2 ( نوع رعايت استاندارد حسابرسي
3 ( نوع رعايت استاندارد حسابداري 4 ( راه کسب شواهد کافي و قابل قبول حسابرسي
19 در صورتي که صاحبکار، اسناد اصلاحي پيشنهادي حسابرس در مورد صورتهاي مالي که ضروري تشخيص داده شده است –
را در حسابها ثبت ننمايد حسابرس نسبت به صورتهاي مالي مورد رسيدگي اظهارنظر …………….. ارائه ميکند.
1 ( مردود 2 ( مشروط يا عدم اظهارنظر
3 ( مشروط يا مردود 4 ( عدم اظهار نظر
20 در حسابرسي صورتهاي مالي، بررسي تحليلي مورد استفاده در برنامهريزي حسابرسي، بر ……….. تاکيد دارد. –
1 ( کاهش حدود آزمونهاي کنترل 2 ( اطمينان يافتن از شناسايي اشتباهات با اهميت احتمالي
3 ( شناسايي اعمال غيرقانوني صاحب کار 4 ( شناخت و تشخيص ويژگيهاي مالي فعاليت واحد تجاري
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

21 در حسابرسي صورتهاي مالي براساس استانداردهاي حسابرسي، دريافت …………………. در تمام سالهاي مورد حسابرسهي –
الزامي است.
1 ( نامه مديريت 2 ( تأييديه مديران )گواهينامه مديران(
3 ( پرسشنامه کنترلهاي داخلي 4 ( موافقتنامه براي ارزيابي کنترلهاي داخلي
22 کنترلهاي داخلي که ربق استانداردهاي حسابرسي مورد توجه حسابرسان قرار ميگيرد، کدام است؟ –
1 ( کنترل داخلي پايه 2 ( کنترلهاي داخلي حسابداري
3 ( کنترلهاي داخلي اداري 4 ( کنترلهاي داخلي اداري و حسابداري
23 استانداردهاي حسابرسي مقرر ميدارد که حسابرسان ………………… –
1 ( آزمون کنترلها را براي ارزيابي اثربخشي سيستم کنترل داخلي اجرا کنند.
2 ( نارساييهاي موجود در سيستم کنترل داخلي صاحبکار را شناسايي و مستند کنند.
3 ( اطلاعات کسب شده از سيستم کنترل داخلي صاحبکار را مستند کنند.
4 ( اطمينان حاصل نمايند که آيا کنترلها به نحو صحيح براي پيشگيري يا کشف تحريفها طراحي شدهاند يا خير.
24 هدف از برآورد خطر کنترل توسط حسابرس مستقل، کدام است؟ –
1 ( شناخت از محيط کنترلي 2 ( تعيين اثر خطر کنترل بر سطح خطر عدم کشف
3 ( تعيين سطح اهميت خطر ذاتي 4 ( ارزيابي اين که کنترلها به طور موثر عمل ميشود.
25 در حسابرسي صورتهاي مالي، براي کشف تعهدات و بدهيهاي ثبت نشده، کدام روش اجرا ميشود؟ –
1 ( سند رسمي نمونهاي از پرداختها، بلافاصله پس از پايان سال مالي و همچنين گزارشهاي دريافت کالا و فاکتورهاي خريد
2 ( بررسي پرداختهاي نقدي ثبت شده پيش از پايان سال مالي براي شناسايي احتمالي معاملات غيرعادي
3 ( مقايسه نمونهاي از سفارشهاي خريد صادر شده پس از سال مالي با حسابهاي پرداختي در پايان سال مورد رسيدگي
4 ( رديابي نمونهاي از اقلام حسابهاي پرداختني ثبت شده پايان سال مالي و تطبيق با مستندات دريافت کالا
26 اعضاي هيئت مديره شرکت آلفا داراي فعاليت رقابتي با شرکت بوده ربق مستندات موجود از امکانات شرکت )دارايي ثابت –
مشهود و نامشهود( براي فعاليت رقابتي شخصي خود استفاده نمودهاند و براي اين موارد شرکت مورد رسهيدگي، ههي گونهه
درآمدي شناسايي نشده و موضوع را در صورتهاي مالي افشا ننمودهاند. حسابرس صورتهاي مالي با اين موضوع …………..
1 ( مطلب را صرفاً در نامه مديريت به اطلاع هيئت مديره ميرساند.
2 ( به علت نبود مستندات براي تعيين ميزان ضرر و زيان، موضوع بند شرط است و اظهارنظر مردود ارائه ميدهد.
3 ( مطالب را به عنوان فعاليت رقابتي جزو وظايف بازرس منتخب مجمع ميداند.
4 ( به علت نبود مستندات براي تعيين ميزان ضرر و زيان انتقال منافع، موضوع را به صورت محدوديت رسيدگي گزارش مينمايد.
27 قسمتي از موجوديهاي جن شرکت )حدود – 30 %( در پايان سال مورد شمارش قرار نگرفته )بها اهميهت( و سهوابق مهالي
دفتري آن ملاک قيمتگذاري موجوديها در صورتهاي مالي بوده است. حسابرس ايهن محهدوديت رسهيدگي را چگونهه در
گزارش حسابرسي خود اعلام خواهد کرد؟
1 ( اشاره به آن در پاراگراف حدود رسيدگي و عدم اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي
2 ( بند شرط و اظهارنظر مردود نسبت به صورتهاي مالي
3 ( اشاره به آن در پاراگراف حدود رسيدگي و بند شرط قبل از پاراگراف اظهارنظر
4( اظهارنظر مقبول و پاراگراف توضيحي
28 در حسابرسي صورتهاي مالي هنگامي که خطر کنترل در سطح پاييني ارزيابي شود، حسابرس چگونه اقدام مينمايد؟ –
1 ( کاهش حجم کار حسابرسي 2 ( کاهش ميزان آزمون کنترلها
3 ( کاهش سطح خطر عدم کشف 4 ( افزايش ميزان آزمونهاي محتوا
29 در تعيين ميزان و حجم کاربرگهاي حسابرسي،…………. حائز اهميت اساسي است. –
1 ( قضاوت حرفهاي حسابرسي 2 ( کنترلهاي داخلي حسابداري
3 ( برنامه حسابرسي 4 ( خطر حسابرسي
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

30 شرکت آلفا در پايان سال – 1387 روش ثبت درآمد را از تعهدي به نقدي تبديل نموده و صورتهاي مالي مورد حسابرسي بهر
اين اساس تهيه گرديده است. حسابرس ضمن تعيين آثار مالي ناشي از اين تغيير روش )که قابل توجه اسهت(، موضهوع را در
گزارش حسابرسي به صورت بند شرط مطرح نموده و حسب مورد اظهارنظر …….. مينمايد.
1 ( عدم اظهارنظر و يا مردود 2 ( مشروط و يا مردود
3 ( مشروط و يا عدم اظهارنظر 4 ( مردود و يا مقبول پاراگراف توضيحي
پاسخنامه سوالات کنکور سراسري 1389
1 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
استاندارد عمومي حسابرسي شامل؛ داشتن صلاحيت فني لازم و کافي، استقلال و اعمال مراقبتهاي ميباشد.
2 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
آزمون انقطاع زماني ) cut off ( نشان دهند. ايناست که خريدها و فروشهاي هر سال در سال مالي مربوط به خود ثبت شوند.
3 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
اشاره با استانداردهاي حسابرسي در بند دامنه )حدود رسيدگي( ميآيد.
4 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
ريسک کنترل = احتمال رخ دادن يک تحريف با اهميت در يک حساب يا عدم کشف به موقع آن توسط سيستم کنترل داخلي.
5 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
6 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
رعايت اصل استقلال تنها در مقام خدمات اعتباردهي ضروري است و در ساير خدمات حسابرسان مانند )مشاوره مالياتي و حسابداري( احتياج نيست.
7 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
استاندارد اجراي عمليات حسابرسي شامل، برنامهريزي و سرپرستي کارکنان، کسب شناخت از ساختار کنترل داخلي و کسب شواهد کافي و
قابل اطمينان ميباشد.
8 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
معيار حسابرسان در حسابرسي صورتهاي مالي، استانداردهاي حسابداري و ابزار کار استانداردهاي حسابرسي ميباشد.
9 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
هدف از حسابرسي عملکرد )مديريت( تعيين اثربخشي و کارايي مديران ادارهکننده شرکتها ميباشد.
10 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
استانداردهاي حسابرسي به سه دسته، عمومي، اجراي عمليات و گزارشگري تقسيم ميشوند.
استانداردهاي حسابرسي
الف( عمومي: 1 آموزش فني و صلاحيت حرفهاي – 2 استقلال – 3 دقت و مراقبت حرفهاي –
ب( اجراي عمليات: 4 برنامهريزي و سرپرستي کارکنان – 5 کشف شناخت از ساختار کنترل داخلي – 6 جمعآوري شواهد کافي و قابل اطمينان –
ج( گزارشگري: 7 رعايت يا عدم رعايت استانداردهاي حسابداري – 8 رعايت يا عدم استانداردهاي ثبات رويه – 9 گزارش موارد عدم افشاي کامل –
10 اظهارنظر حرفهاي –
11 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
مسئوليت تهيه صورتهاي مالي با هيئت مديره )صاحبکار( ميباشد.
12 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
حسابرسان دربند دامنه به استانداردهاي حسابرسي و در بند اظهارنظر به استانداردهاي حسابداري اشاره ميکنند.
13 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

هنگامي که حسابرسان گزارش غيرمقبول صادر ميکنند، طبق استانداردهاي حسابرسي ايران بايد دلايل خود را در بند يا بندهايي بعد از بند
حدود رسيدگي ولي قبل از بند اظهار نظر بيان کنند. هنگامي که حسابرسان گزارش مقبول با بند تاکيد بر مطلب خاص ميدهند، طبق
استانداردهاي حسابرسي ايران بندهاي تاکيد بر مطلب خاص را بعد از بند اظهار نظر بيان ميکنند.
14 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
گزارش عدم اظهار نظر زماني صادر ميشود که محدوديت اساسي و يا ابهام اساسي وجود داشته باشد.
15 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
خطرذاتي و کنترل در هنگام برنامهريزي حسابرسان برآورد ميشود و سپس براي کاهش خطر عدم کشف تا سطح مورد قبول روشهاي
رسيدگي کافي را برنامهريزي ميکنند.
16 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
برنامهريزي يعني تدوين يک طرح کلي و يک طرح تفصيلي براي تعيين نوع و ماهيت، زمانبندي اجرا و حدود روشهاي حسابرسي مربوط به هر
حسابرسي. هدف برنامهريزي انجام به موقع و اثربخشي حسابرسي است.
17 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
ريسک حسابرسي برآيندي از سه عامل است ريسک ذاتي، ريسک کنترل و ريسک عدم کشف. ريسک حسابرسي يعني احتمال خطر آنکه
حسابرسان نادانسته نظر خود را درباره صورتهاي مالي حاوي تحريفهاي با اهميت بهطور مناسبي تعديل نکنند. ريسک ذاتي يعني احتمال
خطر رخداد يک تحريف با اهميت در يک حساب با فرض اينکه براي آن، کنترل داخلي وجود نداشته باشد. ريسک کنترل يعني احتمال خطر
رخ دادن يک تحريف با اهميت در يک حساب و عدم جلوگيري و يا عدم کشف به موقع آن توسط سيستم کنترل داخلي. ريسک عدم کشف
يعني احتمال خطر اينکه روشهاي رسيدگي حسابرسان سبب شود به اين نتيجه برسند که تحريف با اهميتي در حساب مورد رسيدگي وجود
ندارد، در حاليکه حساب مزبور در واقع داراي تحريف با اهميت است. از سه عامل ريسک حسابرسي، ريسک عدم کشف در اختيار حسابرس
است و وي ميتواند با افزايش حجم آزمونهاي محتوا، اين ريسک را کاهش دهد.
18 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
19 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
هنگامي که صاحبکار اصلاحات پيشنهادي صاحبکار را نميپذيرد، حسابرسان گزارش مشروط يا مردود صادر ميکنند.
20 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
21 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
طبق استانداردهاي حسابرسي ايران، تأئيديه مديران در هر حسابرسي بايد اخذ شود.
22 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
انواع کنترلهاي داخلي 1 کنترل داخلي اداري )عملياتي( – 2 کنترل داخلي مالي )حسابداري( –
23 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
24 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
به پاسخ تست 15 مراجعه شود.
25 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
براي کشف بدهيهاي ثبت نشده حسابرسان پرداختهاي بعد از پايان سال مالي را بررسي ميکنند.
26 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
27 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
28 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
هنگامي که خطر کنترل پايين است، آزمونهاي محتوايي کمتري انجام شده و در نتيجه خطر عدم کشف افزايش مييابد.
29 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
30 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

سوالات کنکور سراسري 1390
1 آزمونهاي انقطاع زماني معاملات فروش رراحي شده براي کشف فروشهاي اعتباري سال جاري که در سال مالي بعهد ثبهت –
شده است، درباره کدام ادعا ارمينان ميدهد؟
1 ( کامل بودن 2 ( وجود 3 ( حقوق مالکانه 4 ( نحوه ارائه و افشاء
2 کدام مورد جزو اصول آيين رفتار حرفهاي حاکم بر مسئوليت حرفهاي حسابرس است؟ –
1 ( صلاحيت و مراقبت حرفهاي، رفتار حرفهاي، استقلال و امانتداري
2 ( استقلال، رازداري، بيطرفي، درستکاري و امانتداري
3 ( رفتار حرفهاي، صلاحيت و مراقبت حرفهاي، درستکاري، استقلال و رازداري
4 ( استقلال، درستکاري، صلاحيت و مراقبت حرفهاي، امانتداري و رازداري
3 هدف از نظارت بر شمارش موجوديهاي جنسي در حسابرسي صورتهاي مالي عبارت است از: –
1 ( اثبات وجود و کنترل مقداري موجوديها
2 ( اثبات وجود موجوديها
3 ( جمعآوري شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص موجوديها
4 ( جمعآوري شواهد حسابرسي در خصوص وجود و وضعيت موجوديها
4 درخواست تأييديه که به امضاي مديريت رسيده توسط ……………. ارسال و ري آن از بدهکاران خواسته ميشود پاسخ خود را –
مستقيماً براي …………… بفرستند.
1( حسابرس مديريت – 2( حسابرس حسابرس – 3( مديريت حسابرس – 4( مديريت مديريت –
5 دريافت تأييديه از بدهکاران، شواهد حسابرسي مربوط به کدام يک از ادعاهاي مديريت را فراهم ميکند؟ –
1 ( ارزشيابي 2 ( وجود 3 ( کامل بودن 4 ( حقوق و تعهدات
6 تدوين الگوي کيفيت حسابرسي حاکم بر مؤسسات و اعضاي جامعه حسابداران رسمي بر عهده …………. است. –
1 ( جامعه حسابداران رسمي 2 ( مدير مسئول کار حسابرسي
3 ( شرکاي مؤسسه حسابرسي 4 ( شريک مسئول کار حسابرسي
7 حسابرس براي کسب شواهد حسابرسي مربوط به خطر کنترل، آزمونها را از بين کدام روش انتخاب ميکند؟ –
1( بررسي تحليلي 2 ( محاسبات 3 ( پرس و جو 4 ( درخواست تأييديه
8 در يک ساختار کنترل داخلي مناسب، مسئول دايره اعتبارات بايد تحت سرپرستي کدام شخص فعاليت کند؟ –
1( مدير فروش 2 ( مدير مالي 3 ( مدير مستقل 4 ( مدير خدمات مشتريان
9 براساس استانداردهاي حسابرسي ايران هدف حسابرسي صورتهاي مالي اين است که حسابرس بتواند درباره ايهن کهه آيها –
صورتهاي مالي ………………………. اظهارنظر کند.
1 ( از تمام جنبههاي با اهميت، طبق اصول جامعه حسابداري تهيه شده است يا خير
2 ( طبق اصول متداول حسابداري تهيه شده است يا خير
3 ( از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري تهيه شده است يا خير
4 ( از تمام جنبههاي با اهميت، طبق اصول حسابداري و استانداردهاي حسابرسي تهيه شده است يا خير
10 اخذ تأييديه از حسابها و اسناد دريافتني، کدام مجموعه اهداف را تأمين ميکند؟ –
1 ( وجود و مالکيت 2 ( وجود و ارزشيابي 3 ( ارزشيابي و کامل بودن 4 ( افشاء مناسب و ارزشيابي
11 کدام گزينه تبيين مناسبي از روشهاي تحليلي است؟ –
1 ( آزمونهاي محتوايي اطلاعات مالي از طريق مطالعه و مقايسه ارتباط بين دادهها
2 ( آزمونهاي خاصي که به کمک آن اشکالات طبقهبندي در صورتهاي مالي مشخص ميشود.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

3 ( آزمونهاي آماري اطلاعات مالي براي تعيين حجم رسيدگيها و شواهد مورد نياز
4 ( نوعي از آزمونهاي اطلاعات مالي و تحليل آنها با رايانه و به کمک نرمافزار خاص
12 ارزيابي خطر تحريف با اهميت در سطح هر ادعا شامل خطرهاي …………. است. –
1 ( کنترل و عدم کشف 2 ( ذاتي و کنترل 3 ( ذاتي و عدم کشف 4 ( ذاتي، کنترل و عدم کشف
13 علت اصلي تفاوت ريسکهاي کنترل و ذاتي با خطر عدم کشف، کدام است؟ –
1 ( ريسکهاي کنترل و ذاتي، براساس افزايش حجم رسيدگيهاي حسابرس تغيير مينمايند.
2 ( ريسکهاي کنترل و ذاتي، هم براي اطلاعات کمي و هم براي اطلاعات کيفي وجود دارند.
3 ( ريسکهاي کنترل و ذاتي، از استفاده نادرست روشهاي حسابرسي حاصل ميشوند.
4 ( ريسکهاي کنترل و ذاتي، مستقل از حسابرسي صورتهاي مالي وجود دارند.
14 حسابرسي در هر کار حسابرسي ضمن ارزيابي اهميت، رابطه آن را با …………. ارزيابي ميکند. –
1 ( نوع و اندازه واحد اقتصادي 2 ( خطر حسابرسي
3 ( کميت، ماهيت و شرايط ايجاد اقلام 4( خطر حسابرسي و نوع و اندازه واحد اقتصادي
15 کدام مورد، استقلال حسابرسان را خدشهدار ميکند؟ –
1 ( داشتن روابط شخصي و خانوادگي با صاحبکار
2 ( ارائه خدمات مالي به صاحب کار در دو سال قبل از انتخاب شدن به عنوان حسابرس
3 ( دريافت حقالزحمه بر مبناي حقالزحمه حسابرسان قبلي
4 ( ارائه خدمات مالي به صاحبکار و روابط شخصي و خانوادگي با صاحبکار
16 خطر عدم کشف با خطر ذاتي رابطه …………… و با خطر کنترل رابطه ……………… دارد. –
1( مستقيم معکوس – 2( مستقيم مستقيم – 3( معکوس مستقيم – 4( معکوس معکوس –
17 ربق استانداردهاي حسابرسي، حسابرسي بايد به گونهاي رراحي شود که از نبود اشتباه يا تحريفي با اهميت در صورتهاي –
مالي ارمينان ………… به دست آيد.
1 ( مطلق 2 ( نسبي 3 ( معقول 4 ( محدود
18 در شرايط خاص، چنانچه اهميت آثار موارد عدم عدم توافق با مديريت، محدوديت در دامنه رسيدگي و ابهام اساسي بر هر –
يک از صورتهاي مالي متفاوت باشد، نوع اظهارنظر حسابرسي چگونه است؟
1 ( اظهارنظر مردود نسبت به کليت صورتهاي مالي
2 ( عدم اظهارنظر نسبت به کليت صورتهاي مالي
3 ( حسب مورد اظهارنظر متفاوت نسبت به هر يک از صورتهاي مالي
4 ( اظهارنظر مطلوب نسبت به ترازنامه و اظهارنظر مردود نسبت به صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد
19 در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي نيز به گونهاي مناسهب – » که حائز اهميت است « اشاره به معاملات با اشخاص وابسته
افشاء شده است، به چه نحوي در گزارش حسابرس درج ميشود؟
1 ( به صورت يک پاراگراف توضيحي پس از بند اظهارنظر
2 ( به صورت يک پاراگراف توضيحي قبل از بند اظهارنظر
3 ( به دليل کم اهميت بودن آثار آن، نيازي به درج در گزارش حسابرس نميباشد.
4 ( اگر موضوع کم اهميت باشد، پس از بند اظهارنظر، در غير اين صورت قبل از بند اظهارنظر
20 در صورت وجود ابهام اساسي درباره تداوم فعاليت و عدم افشاء موضوع در صورتهاي مالي حسابرسي بايد ………… –
1 ( حسب مورد نسبت به صورتهاي مالي نظر مشروط يا عدم ظاهر نظر ارائه شود.
2 ( نسبت به صورتهاي مالي گزارش عدم اظهارنظر ارائه شود.
3 ( چون موضوع ابهام درباره تداوم فعاليت در صورتهاي مالي افشاء شده گزارش مشروط ارائه شود.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

4 ( با افزودن يک بند توضيحي قبل از بند اظهارنظر، به موضوع اشاره شده و گزارش مقبول ارائه شود.
21 شرکت احمدي موجودي انبار مواد و کالاي خود را در پايان سال شمارش نميکند. بلکه آنها را به رور هفتگهي و براسهاس –
يک ررح آماري ري سال شمارش آزمايشي مينمايد. حسابرس شرکت، در رول سال و به حدي که بتواند نسبت به قابليهت
ارمينان روشهاي صاحب کار رضايت حاصل کند بر اين گونه شمارشهاي آزمايشي نظارت کرده است. حسابرس در هنگهام
صدور گزارش حسابرسي ……………….
1 ( در صورت با اهميت بودن موجوديها، بايد نسبت به کليت صورتهاي مالي، عدم اظهار نظر ارائه کند.
2 ( در صورت با اهميت بودن موجوديها بايد نظر مشروط اظهار کند.
3 ( ميتواند گزارش مقبول صادر کند، بدون آن که عدم نظارت بر شمارش موجوديهاي پايان سال را افشاء نمايد.
4 ( بايد در دامنه رسيدگي به عدم نظارت بر شمارش موجوديها در پايان سال اشاره کند، اما با وجود اين ميتواند گزارش مقبول صادر کند.
22 هزينه استهلاک داراييهاي ثابت که معادل – 35 % سود خالص است در حسابها منظور نشهده اسهت. موضهوع در گهزارش
حسابرسي مستقل به صورت ……………… ارائه ميشود.
1 ( اظهارنظر مقبول با پاراگراف توضيحي 2 ( محدوديت رسيدگي و عدم اظهارنظر
3 ( بند شرط تأثير قطعي، با اظهارنظر مردود 4 ( بند شرط تأثير قطعي، با اظهارنظر مشروط
23 تسهيلات اعطايي بدون سود و کارمزد به شرکت وابسته بتا براي تأمين مالي پروژههاي سرمايهاي در آن شرکت )که شرکت –
اصلي در آن 55 % سهم دارد( مبلغ با اهميت است. بررسي حسابرس )که سمت بازرس قانوني را نيز عههدهدار اسهت( نشهان
ميدهد که ساير سهامداران شرکت بتا به تناسب سهم در سرمايه در تأمين مالي مزبور شرکت نمودهاند. موضوع به چه صورت
در گزارشات نهايي درج ميشود؟
1 ( اظهارنظر مقبول و درج در گزارش بازرس قانوني
2 ( يک نوع محدوديت رسيدگي و عدم اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي
3 ( بند شرط در گزارش حسابرسي با اظهارنظر مردود
4 ( بند شرط در گزارش حسابرسي و همچنين درج موضوع در گزارش بازرس قانوني
24 در شرکت روکش چوبي شمال ارزش قسمتي از موجودي مواد اوليه چوب )حدود – 20 % از کل موجوديها( در پايان سال قابل
شمارش نبوده و مديريت شرکت ارزش دفتري آن را ملاک ارزيابي موجوديهاي پايان سال قرار داده است. نظهر بهه اهميهت
موضوع، حسابرس موضوع را در گزارش خود به شرح زير اعلام ميدارد:
1 ( بند توضيحي بعد از پاراگراف اظهارنظر 2 ( بند شرط و اظهارنظر مردود
3 ( بند محدوديت رسيدگي و عدم اظهارنظر 4 ( بند محدوديت رسيدگي و اظهارنظر مشروط
25 در شرکت باير روش نگهداري دارايي و بدهي ارزي )اقلام پولي(، روش تاريخي ميباشد. در پايان سال – 1388 هيئت مهديره
روش مزبور را به روش ترازنامهاي تغيير ميدهد و موضوع را در يادداشتهاي صورتهاي مالي افشاء مينمايد. نظر به اهميت
موضوع، حسابرس مستقل هنگام صدور گزارش حسابرسي آن را به صورت …………….. در گزارش خود درج مينمايد.
1 ( بند محدوديت رسيدگي و عدم اظهارنظر 2 ( بند شرط و اظهارنظر مشروط
3 ( بند تأکيد مطلب بعد از پاراگراف اظهارنظر 4 ( صرفاً اظهارنظر مقبول بودن اشاره به موضوع
26 مؤسسه حسابرسي آلفا مسئوليت حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي شرکت بهروز )سهام عام( را دارد در حهالي کهه تعهدادي از –
شرکتهاي فرعي و تابعه آن توسط حسابرسان ديگر مورد رسيدگي قرار گرفته است و مدارک و پرونده حسابرسي آنها در اختيهار
حسابرس شرکت اصلي قرار گرفته است. مسئوليت صدور گزارش حسابرسي نسبت به حسابهاي تلفيقي، چگونه است
1 ( گزارش حسابرسي به تفکيک براي شرکت اصلي و شرکتهاي تابعه تهيه ميشود.
2 ( بر عهده حسابرس شرکت اصلي است.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

3 ( حسابرس شرکت اصلي اصولاً قادر به اظهارنظر نسبت به حسابهاي تلفيقي نميباشد.
4 ( مسئوليت هر يک از حسابرسان حسب مورد براي شرکت اصلي و براي شرکتهاي گروه به طدور جداگانده در گدزارش حسابرسدي شدرکت اصدلي ذکدر
ميشود.
27 مديريت شرکت مورد رسيدگي اعتقاد دارد که يک زيان با اهميت احتمالاً در نتيجه حل و فصل دعاوي در جريان به وقهوع –
ميپيوندد و حسابرس هم به همين نتيجه رسيده است. مديريت قادر به برآورد معقول از مبلغ و دامنه زيان مزبور نيست. لکن
موضوع را در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي افشاء کرده و ذخيرهاي از اين بابت در حسابها منظور نميکند. نظهر بهه
اهميت موضوع گزارش حسابرس چگونه خواهد بود؟
1 ( اظهارنظر مشروط به دليل محدوديت در دامنه رسيدگي
2 ( اظهارنظر مقبول با بند تأکيد بر مطلب خاص
3 ( اظهارنظر مقبول بدون طرح موضوع در ساير بندهاي گزارش
4 ( اظهارنظر مشروط به دليل افشاء موضوع در صورتهاي مالي
28 در کدام يک از گزارشات، بند دامنه رسيدگي بايد تعديل شود؟ –
1 ( گزارش مشروط با محدوديت در رسيدگي 2 ( گزارش مشروط عدم توافق
3 ( گزارش مقبول با تأکيد بر مطلب خاص 4 ( عدم اظهارنظر به علت ابهام اساسي
29 هدف اوليه روشهاي تحليلي از مرحله تکميلي کار حسابرسي چيست؟ –
1 ( نشان دادن تحريفهاي محتمل 2 ( شناخت صنعت کسب و کار صاحب کار
3 ( کاهش آزمون جزئيات 4 ( اندازهگيري ريسک تقلب
30 پاسخ تأييديه ارسالي براي بدهکاران تجاري به رور کامل واصل نشده است. نظر به اهميت موضهوع، حسهابرس ايهن محهدوديت –
رسيدگي را به ترتيب در پاراگراف …………….. به عنوان محدوديت رسيدگي و بند شرط ……………… پاراگراف اظهارنظر درج مينمايد.
1( مقدمه دامنه رسيدگي – 2( مقدمه بعد از –
3( اظهارنظر بعد از – 4( دامنه رسيدگي قبل از –
پاسخنامه سوالات کنکور سراسري 1390
1 گزينه ) – 1( صحيح است.
آزمون انقطاع زماني )ميانبر( ادعاي کامل بودن را اثبات ميکند. ادعاي کامل بودن به اين معنا ميباشد که تمامي اقلام صورتهاي مالي بايدد
به طور کامل در همان سال مخصوص به خود ثبت شوند.
2 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
طبق استانداردهاي حسابرسي ايران، آيين رفتار حرفهاي حسابرسان به شرح زير است:
1 استقلال –
2 درستکاري –
3 بيطرفي –
4 صلاحيت و مراقبت حرفهاي –
5 رازداري –
6 رفتار حرفهاي –
3 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
هدف از نظارت بر شمارش کالا، جمعآوري شواهد کافي و مناسب در خصوص وجود و وضعيت موجوديها ميباشد.
4 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
تأييديهها پس از امضا توسط مديريت، توسط حسابرس ارسال و از بدهکاران درخواست ميشود که پاسخ خود را براي موسسه حسابرسي ارسال
نمايند.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

5 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
دريافت تأييديه از بدهکاران تنها ادعاي وجود را اثبات ميکند و براي اثبات ادعاي ارزشيابي و کامل بودن احتياج به شدواهد ديگدري از جملده
تجزيه سني مطالبات و رديابي فاکتورهاي فروش به حساب بدهکاران داريم.
6 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
7 گزينه ) – 1 و 3 ( صحيح هستند.
طبق بخش 315 استانداردهاي حسابرس ايران، حسابرس براي کسب شناخت از واحد مورد رسيدگي و محيط آن، شامل کنتدرلهداي داخلدي
بايد روشهاي برآورد خطر زير را اجرا کند.
الف( پرس و جو از مديريت و ساير کارکنان واحد مورد رسيدگي،
ب( روشهاي تحليلي
ج( مشاهده و وارسي
8 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
مدير دايره اعتبارات بايد تحت سرپرستي مدير مالي فعاليت کند.
9 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
هدف حسابرسي صورتهاي مالي اين است که حسابرس بتواند درباره اين کده آيدا صدورتهداي مدالي از تمدام جنبدههداي بدا اهميدت، طبدق
استانداردهاي حسابداري تهيه شده است يا خير، اظهارنظر کند.
10 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
اخذ تأييديه از اسناد دريافتني ادعاي وجود را اثبات ميکند و در صورتي که اسناد به نام شرکت باشد، ادعاي مالکيت نيز اثبات ميشود.
11 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
12 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
خطر تحريف با اهميت در سطح هر حساب شامل سه خطر ذاتي، کنترل و عدم کشف ميباشد ولي در سطح هر ادعدا شدامل دو خطدر ذاتدي و
کنترل است.
13 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
ريسک عدم کشف بستگي به روشهاي حسابرسان دارد. در حالي که ريسک ذاتي و کنترل مستقل از حسابرس صورتهاي مالي وجود دارد.
14 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
اهميت يعني کوچکترين مبلغ اشتباهي که ميتواند بر تصميمات يک فرد منطقي که بر صورتهاي مالي اتکا ميکند اثدر بگدذارد. حسابرسدان
ضمن ارزيابي اهميت رابطه آن را با خطر حسابرسي و نوع و اندازه واحد اقتصادي ارزيابي ميکنند.
15 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
موارد زير استقلال حسابرسان را خدشهدار ميکند.
1 – داشتن روابط خانوادگي با صاحبکار
2 – دريافت و پرداخت هر گونه وام به صاحبکار
3 – دريافت هداياي گران قيمت
4 – حقالزحمه مشروط
5 – دعواي حقوقي
6 – عضويت در هيئت مديره صاحبکار
16 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
خطر عدم کشف با خطر ذاتي و کنترل داراي رابطه معکوس ميباشد.
17 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
هيچ نوع از حسابرسيها اطمينان مطلق نميدهند بلکه اطمينان معقول ميدهند.
18 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

در شرايط خاص، چنانچه اهميت آثار موارد عدم توافق با مديريت، محدوديت در دامنه رسيدگي و ابهام اساسي بدر هدر يدک از صدورتهداي مدالي
متفاوت باشد، حسابرسان ميتوانند حسب مورد اظهارنظر متفاوت نسبت به هر يک از صورتهاي مالي اظهار نمايند.
19 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
حسابرسان براي برجسته کردن موضوعي با اهميت که در يادداشتهاي پيوست افشاء شده است، پس از بند اظهارنظر، بندد تأکيدد بدر مطلدب
خاص را ميآورند.
20 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
در صورت وجود ابهام اساسي در مورد تداوم فعاليت صرفنظر از افشا يا عدم افشا در يادداشتهاي پيوست، حسابرسان گدزارش عددم اظهدارنظر
صادر مينمايند.
21 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
حسابرس به قابليت اطمينان نسبت به موجودي کالا رسيده است. بنابراين نيازي به تعديل گزارش و افشاي عدم نظارت پايان سال نيست.
22 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
23 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
24 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
محدوديت بااهميت است و حسابرس اظهارنظر مشروط ارائه مينمايد.
25 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
26 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
مسئوليت صدور گزارش نسبت به حسابهاي تلفيقي بر عهده حسابرسان اصلي ميباشد.
27 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
چون ابهام بااهميت است افشاي کافي نيز صورت گرفته است حسابرس اظهارنظر مقبول با بند تاکيد بر مطلب خاص ارائه ميکند.
28 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
به دليل محدوديت در رسيدگي که باعث صدور گزارش مشروط ميشود، بند دامنه رسيدگي تعديل ميشود.
29 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
هدف اوليه روشهاي تحليلي در مرحله تکميلي حسابرسي مشخص نمودن تحريفهاي محتمل ميباشد.
30 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
عدم دريافت پاسخ تأييديه، محدوديت در رسيدگي تلقي شده و بند دامنه رسيدگي تعديل شده و بند شرط قبل از بند اظهارنظر ميآيد.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

1 اثبات ارزش در کداميک از موارد زير بااهميتتر است؟ –
1 ( حسابهاي پرداختني تجاري 2 ( ذخيره خدمات پس از فروش
3 ( حقوق و دستمزد مطالبه نشده 4 ( نقد و بانک
2 چرا حسابرسان بر شمارش موجوديها نظارت و شمارش آزمايشي خود را يادداشت ميکنند؟ –
1 ( به منظور کسب اطمينان از اجراي کافي و مناسب دستورالعمل مديريت
2 ( براي گردآوري شواهد مربوط به نقل و انتقال موجوديها
3 ( حصول اطمينان از صحت ارزشگذاري موجودي پايان دوره
4 ( براي گردآوري برگههاي شمارش موجوديها و مشخص کردن وضعيت برگههاي شمارش استفاده نشده
3 حسابرس در هنگام شناخت از سيستم کنترل داخلي يک واحد مورد رسيدگي بايد نسبت به کدام مورد ذيل شناخت کسب کند؟ –
کارايي عملياتي کنترلها
مدت استقرار کنترلها
رراحي کنترلها
1 )
آري
خير
آري
2 )
خير
آري
آري
3 )
خير
خير
آري
4 )
آري
آري
خير
4 دليل اصلي تفاوت ريسکهاي کنترل و ذاتي با ريسک عدم کشف کدام است؟ –
1 ( ريسکهاي کنترل و ذاتي، هم به اطلاعات کمي و هم براي اطلاعات کيفي وجود دارند، در حالي که ريسک عدم کشف اينگونه نيست.
2 ( ريسکهاي کنترل و ذاتي، از استفاده نادرست روشهاي حسابرسي حاصل ميشوند، در حالي که ريسک عدم کشف اينگونه نيست.
3 ( ريسکهاي کنترل و ذاتي، براساس افزايش حجم رسيدگيهاي حسابرسي تغيير مينمايند، در حالي که ريسک عدم کشف اينگونه نيست.
4 ( ريسکهاي کنترل و ذاتي، مستقل از حسابرسي صورتهاي مالي وجود دارند، در حالي که ريسک عدم کشف اينگونه نيست.
5 شرکت سهيل انبار مواد و کالاي خود را در پايان سال شمارش نميکند بلکه آنها را به رور هفتگي و براساس يک ررح –
آماري، شمارش آزمايشي مينمايد. آقاي سپهر حسابرس شرکت، در رول سال و به حدي که بتواند نسبت به قابليت ارمينان
روشهاي صاحب کار رضايت حاصل کند بر اين گونه شمارشها آزمايشي نظارت کرده است. حسابرس مذکور به منظور گزارش
رسيدگيهاي خود، کدام راهکار زير را انتخاب ميکند؟
1 ( ميتواند گزارش مقبول صادر کند بدون آن که عدم نظارت بر شمارش موجوديهاي پايان سال را افشا کند.
2 ( در صورت بااهميت بودن موجوديها بايد نظر مشروط اظهار کند.
3 ( در صورت بااهميت بودن موجوديها، بايد نسبت به کليت صورتهاي مالي، عدم اظهارنظر کند.
4 ( بايد در دامنه رسيدگي، به عدم نظارت بر شمارش موجوديها در پايان سال اشاره کند، اما با وجود اين، ميتواند گزارش مقبول صادر کند.
6 تاييديه حسابها و اسناد دريافتني کداميک از مجموعه اهداف زير را تامين ميکند؟ –
1 ( افشا مناسب و ارزشيابي 2 ( وجود و مالکيت
3 ( وجود و ارزشيابي 4 ( ارزشيابي و کامل بودن
7 حسابرس براي اثبات کدام ادعاي ذيل از کارکنان خط توليد و فروش صاحبکار درباره موجوديهاي ناباب و کم گردش پرس و –
جو ميکند؟
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

1 ( نحوه ارائه و افشا 2 ( وقوع يا وجود
3 ( ارزشيابي 4 ( حقوق و مالکيت
8 قسمت اعظم ماشينآلات کارخانه شرکت سحر، بعد از پايان سال مالي و قبل از تکميل کار حسابرسي و انتشار گزارش –
حسابرسي، دچار آتشسوزي شده و از بين رفته است. مسئولان شرکت معتقد هستند که اين واقعه اثر مستقيم قابل ملاحظهاي
روي صورتهاي مالي شرکت دارد. در چنين حالتي حسابرس بايد:
1 ( تا زمان مشخص شدن ميزان اثر مستقيم واقعه روي صورتهاي مالي، گزارش حسابرسي را منتشر نکند.
2 ( از مسئولان شرکت بخواهد که صورتهاي مالي شرکت را معادل خسارت وارده تعديل کند.
3 ( موضوع را در گزارش حسابرسي افشا نموده و اظهارنظر مردود ارايه دهد.
4 ( از مسئولين شرکت بخواهد که موضوع را در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي افشا کند.
9 حسابرس وجود احتمال خطر حسابرسي را با بيان کدام جمله زير در گزارش استاندارد مطرح ميکند؟ –
1 ( درباره اينکه صورتهاي مالي عاري از تحريفهاي بااهميت است، اطمينان معقول ميدهد.
2 ( مسئوليت حسابرس براي بيان اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي
3 ( ارزيابي اصول حسابداري مورد استفاده و ارايه کلي صورتهاي مالي
4 ( آگاهي نسبت به موضوعهايي که به تنهايي يا به صورت کلي در مقايسه با ساير موضوعها بااهميت هستند.
10 در کداميک از شرايط زير، بندهاي دامنه رسيدگي و اظهارنظر گزارش حسابرسي تعديل ميشود؟ –
1 ( محدوديت در رسيدگي و تاکيد بر مطلب خاص 2 ( محدوديت در دامنه رسيدگي و ابهام
3 ( محدوديت در دامنه رسيدگي 4 ( محدوديت در دامنه رسيدگي و عدم توافق با مديريت
11 هدف حسابرس مستقل از برآورد ريسک کنترل کدام است؟ –
1 ( شناسايي رويدادهاي مالي و مانده حسابهايي که ريسک ذاتي بالايي دارند.
2 ( تعيين سطح اهميت براي مقاصد حسابرسي مالي
3 ( ارزيابي اثربخشي کنترلهاي داخلي صاحبکار
4 ( برآورد ريسک عدم کشف براي ادعاهاي مندرج در صورتهاي مالي
12 کداميک از گزينههاي زير، قابل اعتمادترين شواهد حسابرسي است؟ –
1 ( شواهد برونسازماني 2 ( مشاهدات حسابرس
3 ( محاسبات حسابرس 4 ( تاييديه مستقيم از اشخاص ثالث
13 حسابرس شرکت سينا به اين نتيجه رسيده است که در مورد توانايي تداوم فعاليت شرکت براي ادامه فعاليت به عنوان يک –
بنگاه داير شک و ترديد بااهميتي وجود دارد. در صورت افشاي اين موضوع در صورتهاي مالي شرکت سينا، گزارش حسابرس
چگونه خواهد بود؟
1 ( گزارش مشروط با تاکيد بر مطلب خاص 2 ( گزارش مشروط
3 ( گزارش مقبول 4 ( گزارش مقبول با تاکيد بر مطلب خاص
14 به دليل مقررات محيط زيست از خرداد – 1391 ، تداوم فعاليت کارخانه توليدي سيمان الف در اين شهر ممنوع شده است.
مديريت، برنامه خاصي براي رفع اين بحران ندارد. حسابرس صورتهاي مالي سال 1390 شرکت، اين موضوع را در گزارش
حسابرسي چگونه منعک ميکند؟
1 ( محدوديت اساسي و اظهارنظر مشروط
2 ( اساسي و عدم اظهارنظر
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

3( اظهارنظر مشروط
4( به درج مطلب در يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي اکتفا ميکند.
-15 شرکت توليدي بهروز اقساط وام بلندمدت دريافتي از يک بانک را پرداخت ننموده و بانک اقدام قانوني براي وصول اقساط و
توقيف اموال مورد تضمين را نموده است که توقيف اموال بر تداوم فعاليت شرکت موثر است. مديريت شرکت در يادداشتهاي
پيوست برنامه خروج از اين وضعيت را پيشبيني نموده است. موضوع در گزارش حسابرسي چگونه مطرح ميشود؟
1( محدوديت رسيدگي و عدم اظهارنظر 2( بند شرط و اظهارنظر مشروط
3( بند شرط و اظهارنظر مردود 4( بند توضيحي بعد از اظهارنظر با اشاره به يادداشت
قرارداد ساخت يک واحد توليدي را با وزارت صنايع منعقد نموده و بخشي از انجام کار را ري » الف « -16 شرکت پيمانکاري
واگذار نموده است. در رسيدگي انجام شده معلوم ميشود که اولا مبلغ اين قرارداد دست دوم » ب« قرارداد دست دوم به شرکت
است. اين موضوع در » ب« سهامدار و عضو هيئت مديره شرکت » الف « متعارف نبوده و مضافا يک عضو هيئت مديره شرکت
يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي افشا شده است. حسابرس با اين موضوع در ارتباط با وظيفه حسابرسي و بازرسي قانوني
نسبت به ماده 129 قانون تجارت ……………. درج خواهد نمود.
1( موضوع را در نامه مديريت
2( بند شرط در گزارش حسابرس
3( بند شرط در گزارش حسابرسي د درج موضوع در گزارش بازرس
4( موضوع را در گزارش بازرس
-17 حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي سال 1390 بانک الف، در رسيدگي به حساب تسهيلات اعطايي به شرکت بهروز به
مبلغ 50,000 ميليارد ريال و تضامين دريافتي نسبت به 75 % متوجه ميشود که قيمت اموال مورد وثيقه يک چهارم قيمت اعلام
شده مزبور است. اين تسهيلات 25 % کل تسهيلات بانک را تشکيل ميدهد در صورت بااهميت بودن، درج موضوع در گزارش
حسابرسي چگونه خواهد بود؟
1( محدوديت رسيدگي و اظهارنظر مشروط 2( محدوديت رسيدگي و عدم اظهارنظر
3( بند شرط و اظهارنظر مردود 4( عدم درج موضوع در گزارش اظهارنظر مطلوب
و شرکتهاي تابعه توسط موسسه » الف « -18 در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي شرکت ايران خودرو توسط حسابرسي
و 5 موسسه ديگر مسئوليت صدور گزارش حسابرسي با: » الف «
و ديگر حسابرسان مسئول هستند. » الف « 1( هر دو موسسه حسابرسي
2( هر يک گزارش حسابرسي جدا ارايه ميدهند.
3( حسابرس شرکت اصلي است.
4( براي هر شرکت موسسه حسابرسي ذيربط مسئول است.
-19 بدليل شرايط تحريم تحميلي، گشايش اعتبار اسنادي و رعايت تشريفات دريافت پيش فاکتور و انتخاب بهترين فروشنده از
نظر قيمت و کيفيت امکانپذير نيست و عملا شرکت خريد خارجي خود را با قيمتهاي متغير و غيرقابل تطبيق با قيمت معمول
انجام داده است. مبالغ خريد ري سال اين شرکت قابل توجه است حسابرس به اين موضوع در گزارش حسابرسي چگونه برخورد
خواهد کرد؟
1( درج موضوع به عنوان تاکيد مطلب در گزارش 2( محدوديت در رسيدگي و عدم اظهارنظر
3( ابهام در رسيدگي اظهارنظر مشروط 4( عدم رعايت تشريفات تعيين قسمت و اظهارنظر مردود
-20 حسابرس در بررسي پاسخ تاييد دريافتي از بدهکاران متوجه ميشود که سه فقره بدهکاري به مبلغ قابل توجه اعلام
داشتهاند. بدهي خود را به حساب بانکي معرفي شده توسط شرکت پرداخت نمودهاند که مشخص ميشود حساب شخصي
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

مديران است اما در دفاتر شرکت، اين بدهکاران مشکوکالوصول اعلام شدهاند مراتب برداشت غيرمجاز از وجوه شرکت در
گزارش حسابرسي و بازرسي …………….
1 ( بند توضيحي در گزارش بازرس به مجمع درج خواهد شد.
2 ( موضوع در نامه مديريت درج خواهد شد.
3 ( در بند شرط گزارش حسابرسي درج خواهد شد.
4 ( بند شرط گزارش حسابرسي، گزارش بازرسي درج و به اولين مجمع و مقام قضايي گزارش خواهد شد.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

پاسخنامه سوالات کنکور سراسري 91
1 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
اثبات ارزش در ذخيره خدمات پس از فروش به دليل استفاده از برآورد با اهميتتر است.
2 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
3 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
4 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
ريسک ذاتي و کنترل، مستقل از حسابرسي صورتهاي مالي وجود دارند، در حالي که ريسک عدم کشف بستگي به روشهاي حسابرسان دارد.
5 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
حسابرس به قابليت اطمينان نسبت به موجوديهاي کالا رسيده است و نيازي به تعديل گزارش و افشاي عدم نظارت نيست.
6 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
اخذ تأييديه از حسابها و اسناد دريافتني ادعاي وجود را اثبات ميکند و در صورتي که اسناد به نام شرکت باشد ادعاي مالکيت نيز اثبات ميشود.
7 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
از آنجايي که احتمالا اين نوع موجوديها نياز به ذخيره کاهش ارزش دارند بنابراين اين اقدام به منظور اثبات ارزشيابي موجوديها صورت ميگيرد.
8 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
چنين اتفاقي تداوم فعاليت شرکت را تحت تاثير قرار ميدهد؛ بنابراين بايد افشائيات کافي صورت گيرد.
9 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
10 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
محدوديت در دامنه رسيدگي هر دو، بند دامنه رسيدگي و اظهارنظر حسابرس را تحت تاثير قرار ميدهد.
11 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
دليل برآورد حسابرس از ريسک کنترل، برآورد ريسک عدم کشف است.
12 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
مشاهدات حسابرس به دليل قابليت عيني آن جزو قابل اعتمادترين شواهد محسوب ميشوند.
13 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
چون افشاء کافي در موردتداوم فعاليت صورت گرفته است و ابهام تداوم فعاليت اساسي نيست بنابراين گزارش حسابرس مقبول و با بند تاکيد
بر مطلب خاص ارائه ميشود.
14 گزينه ) – 2 ( صحيح است.
در صورت وجود ابهام اساسي در مورد تداوم فعاليت صرفنظر از افشا يا عدم افشا در يادداشتهاي پيوست حسابرس گزارش عدم اظهارنظر ارائه ميکند.
15 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
16 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
17 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
چون محدوديت بااهميت است بنابراين ارزش حسابرس بهصورت مشروط تعديل ميگردد.
18 گزينه ) – 3 ( صحيح است.
موسسه حسابرسي مسئوليت صدور گزارش شرکتي را که حسابرسي ميکند بر عهده دارد.
19 گزينه ) – 1 ( صحيح است.
20 گزينه ) – 4 ( صحيح است.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

سوالات کنکور سراسري 1392
1 اگر صاحبکار از ارائه تاييديه به مديران خودداري کند، اين موضوع چه تأثيري بر گزارش حسابرس و نوع اظهارنظر او دارد؟ –
تأثير بر گزارش حسابرسي
نوع اظهارنظر
1( ابهام اساسي
عدم اظهارنظر
2 ( تأکيد بر موارد خاص
تأثيري بر اظهارنظر ندارد
3( محدوديت در دامنه رسيدگي
مشروط يا عدم اظهارنظر
4 ( انحراف از استانداردهاي حسابداري
مشروط يا عدم اظهارنظر
2 حسابرس به اين نتيجه رسيده است که يک عمل غيرقانوني صاحبکار که اثر با اهميت بر صورتهاي مالي دارد بهرور مناسب –
گزارش يا افشا نگرديده است. با توجه به با اهميت بودن و يا اساسي )فراگير( بودن تأثير آن بر صورتهاي مالي، حسابرس چه
نوع گزارش )اظهارنظر( ارائه مينمايد؟
1 ( مشروط يا مردود 2 ( مردود يا عدم اظهارنظر
3 ( عدم اظهارنظر يا مقبول با يک بند توضيحي جداگانه 4 ( مقبول يا مشروط با يک بند توضيحي جداگانه
3 بررسي تحليلي مورد استفاده در برنامهريزي حسابرسي، بر کدام مورد تأکيد دارد؟ –
1 ( ارزيابي کفايت شواهد حسابرسي در دسترس 2 ( کاهش حدود آزمون کنترلها و آزمونهاي محتوا
3 ( افزايش شناخت حسابرس از فعاليت واحد مورد حسابرسي 4 ( اطمينان يافتن از شناسايي تحريفهاي با اهميت احتمالي
4 قسمت اعظم ماشينآلات کارخانه شرکت سپهر، بعد از پايان سال مالي و قبل از تکميل کار حسابرسي پايان سال مالي و –
انتشار گزارش حسابرسي، دچار آتشسوزي گرديده است. مسئولان شرکت سپهر معتقدند که اين واقعه، اثر مستقيم قابل
ملاحظهاي روي صورتهاي مالي شرکت دارد. در چنين حالتي حسابرس بايد:
1 ( از مسئولان شرکت بخواهد که صورتهاي مالي شرکت را تعديل نمايند.
2 ( موضوع را در گزارش حسابرسي خود افشاء نموده و اظهارنظر مردود ارائه دهد.
3 ( تا زمان مشخص شدن ميزان اثر مستقيم واقعه روي صورتهاي مالي، گزارش حسابرسي را منتشر ننمايد.
4 ( از مسئولان شرکت بخواهد که موضوع را در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي افشاء نمايند.
5 هدف برنامهريزي حسابرسي عبارت است از ……… –
1 ( تدوين طرح کلي
2 ( تدوين طرح تفضيلي
3 ( تدوين برنامه حسابرسي براي تعيين نوع و ماهيت، زمانبندي اجرا و حدود روشهاي حسابرسي
4 ( انجام به موقع و اثربخش بودن حسابرسي
6 کداميک از مدارک و شواهد حسابرسي، کمترين ميزان متقاعدکنندگي را دارد؟ –
1( شمارش آزمايشي موجودي کالا توسط حسابرس 2 ( فرمهاي سفارش خريد با شماره سريال چاپي
3 ( مکاتبات با وکيل حقوقي صاحبکار 4 ( صورتحساب بانک موجود نزد صاحبکار
7 چرا حسابرسان بر شمارش موجوديها نظارت و شمارش آزمايشي خود را يادداشت ميکنند؟ –
1 ( حصول اطمينان از صحت ارزشگذاري موجودي پايان دوره
2 ( براي گردآوري شواهد مربوط به نقل و انتقال موجوديها
3 ( براي گردآوري برگههاي شمارش موجوديها و مشخص کردن وضعيت برگههاي شمارش استفاده نشده
4 ( به منظور کسب اطمينان از اجراي کافي و مناسب دستورالعمل مديريت
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

8 کدام مورد مرتبط با اجزاء ساختار کنترل داخلي نيست؟ –
1 ( نظارت 2 ( محيط کنترلي 3 ( احتمال خطر کنترل 4 ( روشهاي )فعاليتهاي( کنترلي
9 کدام عبارت نادرست است؟ –
1 ( خطر عدم کشف با ترکيب دو خطر ذاتي و کنترل رابطه مستقيم دارد.
2 ( احتمال خطر پذيرش نادرست به مؤثر بودن رسيدگيها مربوط ميشود.
3 ( احتمال خطر رد کردن نادرست به کارايي حسابرس و نه مؤثر بودن رسيدگيها مربوط ميشود.
4 ( خطر نمونهگيري مورد پذيرش حسابرس با اندازه نمونه نسبت معکوس دارد.
10 در کدام مرحله حسابرسي ممکن است عوامل خطر )ريسک( تقلب شناسايي شود؟ –
برنامهريزي
کسب شناخت از ساختار کنترل داخلي
اجراي عمليات حسابرسي
1 )
بلي
خير
خير
2 )
بلي
بلي
بلي
3 )
بلي
بلي
خير
4 )
خير
بلي
خير
11 در مورد کداميک از اقلام زير، انجام آزمون معاملات )کنترل( کمترين مناسبت را دارد؟ –
1 ( هزينه اجاره محل 2 ( هزينه آگهي و تبليغات
3 ( هزينه مطالبات مشکوکالوصول 4 ( هزينه حقوق و دستمزد
12 حسابرسي صورتهاي مالي به گونهاي برنامهريزي ميشود که درباره کشف تحريف با اهميت ناشي از کداميک از موارد زير –
ارمينان حاصل شود؟
اشتباهات
گزارشگري مالي
سوءاستفاده از داراييها
1 )
بلي
خير
بلي
2 )
بلي
بلي
بلي
3 )
بلي
بلي
خير
4 )
خير
بلي
خير
13 علت اصلي تفاوت خطرهاي کنترل و ذاتي با خطر عدم کشف اين است که ……… –
1 ( مستقل از حسابرسي صورتهاي مالي وجود دارند. 2 ( براساس حجم رسيدگيهاي حسابرس تغيير مينمايند.
3 ( هم براي اطلاعات کمي و هم براي اطلاعات کيفي وجود دارند. 4 ( از استفاده نادرست روشهاي حسابرسي حاصل ميشوند.
14 در ارزيابي برآوردهاي حسابداري واحد مورد رسيدگي، تعيين کدام مورد درباره برآوردها از هدفهاي مهم حسابرسي است؟ –
1 ( مبتني بودن بر مفروضات ذهني 2 ( تأثيرناپذيري از جانبداري يک سويه
3 ( منطقي بودن برآوردها در شرايط موجود 4 ( يکنواختي برآوردها با رهنمودهاي صنعت
15 حسابرس پ از ارزيابي يافتههاي خود، براي ارائه نظر مقبول، بايد نسبت به کدام مورد ارمينان يابد؟ –
1 ( مبلغ موارد تحريف، در تأييديه مديران مطرح شده است.
2 ( برآورد مجموع موارد تحريف احتمالي، کمتر از مبلغ اهميت است.
3 ( برآورد مجموع موارد تحريف احتمالي شامل آنهايي است که صاحبکار، سند اصلاحي براي آنها صادر کرده است.
4 ( مبلغ موارد تحريف شناسايي شده، مورد پذيرش صاحبکار و توسط وي ثبت شده است.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

16 براي اعمال کنترل داخلي مناسب بر داراييهاي ثابت کدام دسته از روشها را بهعنوان روشهاي مناسب پيشنهاد ميکنيد؟ –
1 روش استفاده از دفتر و يا کارت دارايي ثابت –
2 روش تعمير داراييهاي ثابت توسط افراد متخصص –
3 روش وجود دستورالعمل مناسب براي تفکيک هزينههاي جاري و سرمايهاي –
4 روش صورت گرفتن افزايش و کاهش داراييهاي ثابت با مجوز هيئت مديره –
1 ) 1 ، 2 و 3 2 ) 1 ، 2 و 4 3 ) 1 ، 3 و 4 4 ) 2 ، 3 و 4
17 آزمون انقطاع عمليات – Cut Off در رسيدگي به آخرين حواله انبار کالا به منظور انجام آزمون محتوي براي حصول ارمينان
از کفايت کنترل خطر در فرآيند …………. است.
1 ( صرفا فروش کالا 2 ( خريد کالا و صحت موجوديها
3 ( فروش کالا و صحت موجوديها 4 ( صرفا صحت موجودي پايان سال
18 عدم احتساب هزينه استهلاک دارايي ثابت که با اهميت اساسي و فراگير است، موجب صدور گزارش حسابرس با ……… و –
……… ميشود.
1 ( بند شرط د اظهارنظر مردود 2 ( بند شرط د اظهارنظر مشروط
3 ( پاراگراف توضيحي د اظهارنظر مقبول 4 ( محدوديت رسيدگي د عدم اظهارنظر
19 عدم دريافت پاسخ تأييديه ارسالي براي بدهکاران تجاري که مبلغ بدهي آنها با اهميت است موجب ميشود که حسابرس –
مستقل نسبت به صورتهاي مالي مزبور گزارش حسابرسي را با ……… و ……… صادر نمايد.
1 ( بند توضيحي د اظهارنظر مقبول 2 ( بند شرط د اظهارنظر مشروط
3 ( بند شرط د عدم اظهارنظر 4 ( بند شرط د اظهارنظر مردود
20 با تشخيص حسابرس از بابت کالاي آسيب ديده به مبلغ – A ريال که با اهميت است، کسر ذخيره کاهش ارزش موجوديهاي
جنسي وجود دارد. موضوع در گزارش حسابرسي صورتهاي مالي، چگونه ارائه ميشود؟
1 ( بهصورت بند شرط با اظهارنظر مشروط درج ميشود.
2 ( در گزارش بازرس قانوني درج ميشود.
3 ( به عنوان محدوديت در رسيدگي در گزارش حسابرسي بهصورت عدم اظهارنظر درج ميشود.
4 ( در نامه مديريت )نقاط ضعف کنترل داخلي( درج ميشود.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي
گردآوري توسط محسن عالي خاني

-1 گزينه ) 3( صحيح است.
محدوديت . عدم ارائه تاييديه
-2 گزينه ) 1( صحيح است.
اگر يک عمل غير قانوني صاحبکار با اثر بااهميت صورتهاي مالي افشا نگردد در صورت بااهميت بودن، اظهارنظر مشروط و در صورت اساسي
بودن، اظهارنظر مردود خواهد بود.
-3 گزينه ) 3( صحيح است.
کسب شناخت . بررسي تحليلي در مرحله برنامهريزي
-4 گزينه ) 4( صحيح است.
از آنجايي که چنين واقعهاي تداوم فعاليت شرکت را تحت تاثير قرار خواهد داد بنابراين حتما بايد افشا گردد.
-5 گزينه ) 4( صحيح است.
انجام به موقع و اثربخشي حسابرسي . هدف نهايي برنامهريزي
-6 گزينه ) 2( صحيح است.
فرمهاي سفارش خريد با شماره سريال چاپي نوعي از مدارک درونسازماني است، در حالي که بقيه موارد به نوعي در خارج از شرکت و با
نظارت يک شخص ثالث تهيه گرديدهاند بنابراين مدرک درونسازماني از متقاعدکنندگي کمتري برخوردارند.
-7 گزينه ) 3( صحيح است.
-8 گزينه ) 3( صحيح است.
-9 گزينه ) 1( صحيح است.
AAR
DR
CR.IR
.
طبق رابطه، خطر عدم کشف با خطر ذاتي و کنترل رابطه غيرمستقيم دارد.
-10 گزينه ) 2( صحيح است.
-11 گزينه ) 4( صحيح است.
هزينهاي که دو طرف در شرکت حضور دارند به کنترلکننده نياز دارد.
-12 گزينه ) 2( صحيح است.
حسابرسي صورتهاي مالي به گونهاي برنامهريزي ميشود که باعث کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباهات و گزارشگري مالي و سوءاستفاده
از داراييها شود.
-13 گزينه ) 1( صحيح است.
خطر کنترل و خطر ذاتي، مستقل از حسابرسي صورتهاي مالي وجود دارند، در حالي که ريسک عدم کشف بستگي به روشهاي حسابرسان دارد.
-14 گزينه ) 3( صحيح است.
-15 گزينه ) 2( صحيح است.
حسابرس پس از ارزيابي يافتههاي خود به اين اطمينان دست پيدا ميکند که برآورد مجموع موارد تحريف احتمالي از مبلغ اهميت کمتر است.
-16 گزينه ) 2( صحيح است.
هزينههاي جاري به توليد مربوط ميشود نه به کنترل داخلي دارايي ثابت.
-17 گزينه ) 1( صحيح است.
در رسيدگي به آخرين حواله انبار کالا صرفا فقط براي حصول اطمينان از حساب فروش کالا است. cut off آزمون
-18 گزينه ) 1( صحيح است.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

عدم توافق . عدم شناخت
-19 گزينه ) 2( صحيح است.
عدم دريافت پاسخ تأييديه ارسالي براي بدهکاران تجاري يک محدوديت در حسابرسي است که اگر بااهميت باشد، اظهارنظر مشروط و اگر
اساسي باشد، عدم اظهارنظر ارائه ميگردد.
-20 گزينه ) 4( صحيح است.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي
گردآوري توسط محسن عالي خاني
@acctests کانال تلگرام آزمونهاي حسابداري 31
سوالات کنکور سراسري 1393
1 در شرکت توليد رزين پنبه ايران قسمتي از موجودي کالاي ساخته شده مواد اوليه چوب )حدود – 30 % از کل موجوديها و با اهميهت(
در پايان سال قابل شمارش نبوده و مديريت شرکت سوابق دفتري آن را ملاک ارزيابي موجوديهاي پايان سال قرار داده است. نظهر بهه
اهميت مبالغ )مبلغ در کل صورت هاي مالي فراگير نميباشد(، حسابرس موضوع را در گزارش خود به شرح زير اعلام ميدارد:
1 ( بند شرط و اظهار نظر مردود 2 ( بند مباني گزارش مشروط و اظهارنظر مشروط
3 ( بند محدوديت رسيدگي و عدم اظهارنظر 4 ( بند توضيحي بعد از بند اظهارنظر
2 خطر حسابرسي، تابعي است از: –
الف( خطر کنترل و خطر ذاتي
ب( خطرهاي تحريف با اهميت و خطر عدم کشف
ج( خطرهاي تحريف بااهميت و با خطر کنترل
1( الف و ب 2 ( الف و ج 3 ( ب و ج 4 ( ب
3 در حسابرسي صورت هاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابرسي، دريافت ………… در تمام سالهاي مورد حسابرسي الزامي است. –
1( نامه مديريت 2 ( موافقت نامه براي ارزيابي کنترلهاي داخلي
3 ( تاييديه مديران )گواهينامه مديران( 4( پرسش نامه کنترلهاي دخلي
4 دلايل بررسي رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه توسط حسابرس مستقل کدام است؟ –
1 ( درج در نامه مديريت
2 ( امکان دارد مستلزم تعديل صورتهاي مالي و يا افشاي آن در يادداشتهاي همراه باشد.
3( مطلع شدن حسابرس از موضوع و طرح آن با مديريت
4( کنترل اسناد حسابرس در دوره مالي بعد
5 با تشخيص حسابرس از بابت کالاي آسيبديده به مبلغ – A ريال )بيش از حد سطح اهميت( کسر ذخيره کاهش ارزش
موجوديهاي جنسي وجود دارد. موضوع در گزارش حسابرسي صورتهاي مالي به کدام صورت است؟
1 ( بند شرط با اظهار نظر مشروط
2( به عنوان محدوديت در رسيدگي در گزارش حسابرسي به صورت عدم اظهارنظر درج ميشود.
3 ( در نامه مديريت )نقاط ضعف کنترل داخلي( درج ميشود.
4 ( در گزارش بازرس قانوني درج ميشود.
6 بازرس قانوني و حسابرس در رسيدگي به حسابهاي شرکت سهامي بتا متوجه ميشود که مدير عامل با دستکاري –
قيمتگذاري کارشناسي زمين و ساختمان شرکت )که حدود 2 % جمع داراييها را تشکيل ميدهد( دارايي مزبور را به قيمت
بيشتري خريداري نموده است. اين موضوع در گزارش به چه صورت درج مي گردد؟
1( حسابرس و بازرس در اجراي وظايف قانوني و ماده 151 ، موضوع را طي نامه مديريت درج مينمايند.
2 ( موضوع در گزارش حسابرس و بازرس درج نميشود.
3 ( در گزارش حسابرس و بازرس به صورت بند شرط گزارش حسابرس درج ميشود.
4( در گزارش حسابرس و بازرس در قسمت وظايف بازرس ماده 151 قانون تجارت درج ميشود.
7 براي اهداف استانداردهاي حسابرسي، کافي بودن شواهد حسابرسي، معيار ………. شواهد حسابرسي است. –
1( کميت 2 ( ارزيابي حسابرس از خطرهاي تحريف با اهميت
3( مناسب بودن 4 ( کيفيت
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

8 در حسابرسي صورتهاي مالي، حسابرسان مستقل مدارک و مستندات و کاربرگ رسيدگي به حسابهاي هر سال را در –
پروندههاي …………. قرار ميدهند.
1 ( دائمي مشتريان 2 ( جاري هر سال و دائمي، حسب مورد
3 ( مکاتباتي هر سال 4 ( جاري هر سال
9 پاسخ تاييديه ارسالي به حسابهاي دريافتني عمدتا واصل نشده است. ضمن اينکه بر عمليات دريافت و پرداخت وجه –
کنترل داخلي استقرار نيافته است و اين عمليات عمدتا به صورت نقدي انجام ميگيرد. حسابرس موضوع را در گزارش
حسابرسي چگونه اعلام ميدارد؟
1 ( بند شرط با اظهارنظر مردود 2 ( بند تاکيد مطلب قبل از پاراگراف اظهارنظر )مقبول(
3( محدوديت در کسب شواهد کافي و مناسب و عدم اظهارنظر 4 ( بند محدوديت رسيدگي با اظهارنظر مشروط
10 در مواردي که حسابرس بند تأکيد بر مطلب خاص را در گزارش حسابرس درج ميکند، بايد اين بند: –
1 ( قبل از بند اظهارنظر درج شود. 2 ( بلافاصله پس از بند ساير مسئوليتهاي گزارشگري درج شود.
3( بلافاصله پس از بند ساير بندهاي توضيحي درج شود. 4( بلافاصله پس از بند اظهارنظر درج شود.
11 کدام يک از مواد زير جزء مواردي که حسابرس براي تدوين ررح کلي در نظر ميگيرد، نيست؟ –
1 ( کسب شناخت از فعاليت صاحبکار
2 ( هماهنگي، هدايت، سرپرستي و بررسي
3 ( شناخت از سيستمهاي حسابداري و کنترل داخلي
4 ( کسب شناخت و ارزيابي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت واحد مورد رسيدگي
12 در هنگام حسابرسي، اثبات ارزش درباره کدام يک از موجوديها ذيل در پايان سال اهميتي ندارد؟ –
1 ( موجودي مواد اوليه 2 ( موجودي کالاي ساخته شده
3 ( موجودي نقد نزد بانک 4 ( موجودي ارزي نزد بانک
13 کدام يک از روشهاي حسابرسي ذيل، بيشتر احتمال دارد که قبل از تاريخ ترازنامه انجام شود؟ –
1 ( آزمون معاملات فروش نسيه 2 ( ارزيابي کفايت ذخيره مطالبات مشکوکالوصول
3 ( ارسال تاييديه حسابهاي دريافتني 4 ( انقطاع زماني معاملات فروش
14 موسسه حسابرسي ايران مسئوليت حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي شرکت بهرام خودرو سهامي عام را دارد و صورتهاي مالي –
شرکتهاي فرعي و تابعه آن توسط موسسات حسابرسي ديگر مورد رسيدگي قرار گرفته است و مدارک حسابرسي آنها در اختيار
حسابرس شرکت اصلي قرار گرفته است. مسئوليت صدور گزارش حسابرسي نسبت به حسابهاي تلفيقي:
1( با بازرس قانوني شرکت اصلي است.
2 ( هريک از حسابرسان حسب مورد براي شرت اصلي و شرکتهاي گروه
3( با حسابرس داخلي شرکت اصلي است.
4( با حسابرس شرکت اصلي است.
15 دليل اصلي تفاوت خطرهاي کنترل و ذاتي با خطر عدم کشف، کدام است؟ –
1 ( خطرهاي کنترل و ذاتي، مستقل از حسابرسي صورتهاي مالي وجود دارند در حالي که خطر عدم کشف اينگونه نيست.
2 ( خطرهاي کنترل و ذاتي، بر اساس افزايش حجم رسيدگيهاي حسابرس تغيير مينمايند. در حالي که خطر عدم کشف اينگونه نيست.
3 ( خطرهاي کنترل و ذاتي، هم براي اطلاعات کمي و هم براي اطلاعات کيفي وجود دارند در حالي که خطر عدم کشف اينگونه نيست.
4 ( خطرهاي کنترل و ذاتي، از استفاده نادرست روشهاي حسابرسي حاصل ميشوند در حالي که خطر عدم کشف اينگونه نيست.
16 کدام يک از کنترلهاي زير موثرترين روش جهت ايجاد ارمينان در رابطه با نگهداري داراييهاي چرخه سرمايهگذاري است؟ –
1 ( خريد و فروش سرمايهگذاريها تنها با مجوز هيات مديره صورت ميپذيرد.
2 ( ماندههاي ثبت شده در دفتر معين سرمايهگذاريها به طور ادواري با موجودي اوراق بهادار موجود در صندوق امانات بانک توسط
کارکنان مستقل مقايسه ميشود.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

3 ( کارکناني که معاملات سرمايهگذاري را به دفتر کل انتقال ميدهند مجاز به بهروزرساني دفتر معين سرمايهگذاريها نيستند.
4 ( دسترسي مستقيم به اوراق بهادار موجود در صندوق امانات بانک فقط به يک مقام مسئول محدود ميشود.
17 در کدام نوع اظهارنظر، بند مسئوليت حسابرس از شکل استاندارد تغيير ميکند؟ –
1 ( مردود 2 ( مشروط 3 ( عدم اظهارنظر 4 ( مردود و عدم اظهارنظر
18 با انجام کدام مورد حسابرس اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد مورد رسيدگي را تعيين مينمايد؟ –
1 ( انجام آزمونهاي محتوا 2 ( ارزيابي سيستم کنترلهاي داخلي
3 ( انجام آزمون شناخت سيستم 4 ( انجام آزمون رعايت
19 کدام يک از موارد ذيل به احتمال کمتر در زمره آزمونهاي رعايت است؟ –
1( وارسي 2 ( مشاهده و نظارت 3 ( پرس و جو 4 ( اخذ تاييديه
20 بخشي از ارزيابي ساختار کنترلهاي داخلي توسط حسابرسان مستقل، آزمون معاملات است. اين آزمون شامل کدام يک از –
موارد ذيل نميشود؟
1 ( هزينه مطالبات مشکوکالوصول 2 ( صورت وضعيت پيمانکاران
3 ( هزينه حقوق و دستمزد 4 ( هزينههاي تحقيق و توسعه
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

پاسخنامه سوالات کنکور سراسري 1393
1 گزينه – 2 صحيح است.
با توجه به اينکه در دامنه رسيدگي حسابرس محدوديت مهم وجود دارد اين محدوديت باعث اظهارنظر مشروط با بند مشروط ميشود.
2 گزينه – 4 صحيح است.
خطر حسابرسي تابعي از خطر ذاتي، خطر کنترل )تحريف با اهميت( و خطر عدم کشف ميباشد.
3 گزينه – 3 صحيح است.
دريافت تاييديه مديران توسط حسابرس براي هر سال مورد بررسي الزامي ميباشد.
4 گزينه – 2 صحيح است.
بررسي رويدادهاي مالي بعد از تاريخ ترازنامه به منظور اطلاع از رويدادها و الزام به افشاي آنها در صورتهاي مالي صورت ميگيرد.
5 گزينه – 1 صحيح است.
اين مورد از موارد عدم توافق با مديريت ميباشد و منجر به گزارش مشروط ميشود.
6 گزينه – 3 صحيح است.
اين مورد از موارد عدم توافق با مديريت ميباشد و منجر به گزارش مشروط ميشود.
7 گزينه – 1 صحيح است.
کافي بودن شواهد از معيارهاي کميت در شواهد حسابرسي ميباشد.
8 گزينه – 4 صحيح است.
کاربرگ رسيدگيهاي هر سال در پروندههاي جاري همان سال نگهداري ميشود.
9 گزينه – 4 صحيح است.
اين مورد از موارد محدوديت در دامنه مورد رسيدگي ميباشد و منجر به گزارش مشروط ميشود.
10 گزينه – 4 صحيح است.
بنهد تاکيد بر مطلب خاص پس از اظهارنظر حسابرس درج ميشود.
11 گزينه – 4 صحيح است.
ارزيابي سيستمهاي اطلاعاتي مديريت در مرحله تدوين طرح حسابرسي نيست.
12 گزينه – 3 صحيح است.
موجودي نقد نزد بانک نيازي به اثبات ارزش ندارد.
13 گزينه – 1 صحيح است.
آزمون معاملات فروش نسيه ميتواند قبل از تاريخ ترازنامه صورت گيرد.
14 گزينه – 4 صحيح است.
مسئوليت صدور گزارش حسابرسي با حسابرس شرکت اصلي است.
15 گزينه – 1 صحيح است.
خطر کنترل و خطر ذاتي مستقل از حسابرسي ميباشد.
16 گزينه – 1 صحيح است.
خريد و فروش سرمايهگذاريها که تنها با مجوز هيئت مديره صورت ميگيرد راه موثري در ايجاد اطمينان از نگهداري سرمايهگذاريها ميباشد.
17 گزينه – 2 صحيح است.
در اظهارنظر مشروط بند مسئوليت حسابرس از شکل استاندارد خود تغيير ميکند.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

18 گزينه – 4 صحيح است.
حسابرس با انجام آزمونهاي رعايت اثربخشي سيستمهاي کنترل داخلي را مورد ارزيابي قرار ميدهد.
19 گزينه – 4 صحيح است.
اخذ تاييديه در مرحله آزمون رعايت قرار نميگيرد.
20 گزينه – 1 صحيح است.
هزينه مطالبات مشکوکالوصول ربطي به ساختار کنترل داخلي ندارد و مربوط به برآوردهاي مديريت ميباشد.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

سوالات کنکور سراسري 1394
1 در شرايط خاص، چنانچه اهميت آثار موارد عدم توافق با مديريت، محدوديت در دامنه رسيدگي و ابهام اساسي بر هر يک از –
صورتهاي مالي متفاوت باشد، حسابرس کدام اقدام را انجام ميدهد؟
1 ( ممکن است، اظهار نظر متفاوت نسبت به هر يک از صورتهاي مالي، ضرورت يابد.
2 ( حسابرس بايد نظر خود را نسبت به کليت صورتهاي مالي، بهصورت مردود ارائه کند.
3 ( اظهار نظر به ترازنامه بهصورت متفاوت از صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد صورت ميگيرد.
4 ( حسابرس بايد نظر خود را نسبت به کليت صورتهاي مالي، بهصورت عدم اظهار نظر ارائه کند.
2 سرپرست حسابرسي با بررسي کاربرگ نکات، بر اين باور است که به جز ابهامي با – ،» الف « در پايان عمليات حسابرسي شرکت
اهميت درباره تداوم فعاليت، مورد با اهميت ديگري وجود ندارد. در اين صورت، گزارش حسابرسي چگونه خواهد بود؟
1 ( مقبول 2 ( مشروط
3 ( مقبول با تاکيد بر مطلب خاص 4( مشروط با تاکيد بر مطلب خاص
3 شرکت آلفا، اولين سالي است که توسط يک موسسه – « : در بعد از بند اظهار نظر گزارش حسابرسي شرکت آلفا، آمده
اين بند، کدام است؟ ». حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي، حسابرسي شده است
1 ( ابهام اساسي 2 ( تاکيد بر مطلب خاص 3( محدوديت در رسيدگي 4( عدم توافق با مديريت
4 اثبات ارزش، در کدام مورد اهميت کمتري دارد؟ –
1 ( موجودي ارزي 2( کالاي در جريان ساخت
3( ذخيره کاهش ارزش مواد اوليه 4 ( حسابهاي پرداختني تجاري
5 هدف حسابرس مستقل، از برآورد ريسک عدم کشف کدام است؟ –
1 ( تعيين حجم نمونه
2 ( ارزيابي اثربخشي کنترلهاي داخلي صاحب کار
3 ( شناسايي رويدادهاي مالي و مانده حسابهايي که ريسک ذاتي بالايي دارند.
4 ( تعيين سطح اهميت براي مقاصد حسابرسي مالي
6 کدام مورد، جزو آزمون کنترلها است؟ –
1 ( شمارش وجه نقد 2( ارسال تاييديه بانکي
3 ( آزمون انقطاع زماني خريد 4 ( آزمون امضاي چکها
7 کدام مورد، اجزاي محيط کنترلي است؟ –
1 ( نمودار سازماني 2( اثربخشي کنترلي 3 ( اطلاعات و ارتباطات 4 ( نظارت بر کنترلها
8 کدام روش حسابرسي، قبل از تاريخ ترازنامه انجام ميشود؟ –
1 ( ارسال تاييديه منفي 2 ( ارزيابي ذخيره مطالبات مشکوکالوصول
3( مشاهده و ارزشيابي موجودي کالاي در جريان ساخت 4 ( ارزيابي طراحي مناسب کنترلهاي داخلي
9 مستندات حسابرسي، معمولا شامل کدام موارد است؟ –
1 ( تصاوير مدارک صاحب کار
2 ( ارزيابيهاي انجام شده از کار اعضاي تيم حسابرسي
3 ( روشهاي حسابرسي استفاده شده و آزمونهاي انجام شده براي کسب شواهد
4 ( نظرات حسابرس درباره کارايي و صلاحيت مديريت صاحبکار
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

10 در هنگام کسب شناخت از سيستم کنترل داخلي يک واحد مورد رسيدگي، حسابرسي بايد نسبت به کدام موارد شناخت –
پيدا کند؟
کارايي عملياتي کنترلها
مدت استقرار کنترلها
طراحي کنترلها
1 )
آري
خير
آري
2 )
آري
آري
خير
3 )
خير
خير
آري
4 )
خير
آري
آري
11 در مواردي که اجزايي از واحد مورد رسيدگي توسط حسابرسان ديگر حسابرسي ميشود. حسابرس اصلي بايد گزارش خود –
را چگونه صادر کند؟
1 ( با تقسيم مسئوليت
2( تنها با مسئوليت خود
3( با اشاره به کار انجام شده توسط حسابرسان ديگر و به مسئوليت خود
4( افشا کردن موضوع، در دامنه رسيدگي گزارش خود
12 هدف واقعي و مهم از اجراي آزمون رعايت روشها، کدام است؟ –
1 ( مستندسازي سطح ارزيابي خطر کنترل 2( ارزيابي کارايي عملياتي سيستم کنترل داخلي
3( به دست آوردن شواهد لازم براي ارزيابي خطر ذاتي 4 ( کشف موارد عدم رعايت کنترلهاي داخلي
13 اگر صاحبکار از ارائه تاييديه مديران خودداري کند. اين موضوع چه تاثيري بر گزارش حسابرس و نوع اظهار نظر او دارد؟ –
تاثير بر گزارش حسابرسي
نوع اظهار نظر
1 )
ابهام اساسي
عدم اظهار نظر
2 )
تاکيد بر مطلب خاص
تاثيري بر اظهار نظر ندارد
3 )
انحدددددراف از اسدددددتانداردهاي
حسابداري
مشروط يا عدم اظهار نظر
4 )
محدوديت در دامنه رسيدگيمشروط يا عدم اظهار نظر14 واحد تجاري براي ساخت داراييهاي خود در سال – 1392 ، از تسهيلات ارزي دريافتي از بانکها استفاده کرده و برابري واحدپول ملي در مقابل ارز خارجي، کاهش بيش از 40 درصد داشته است. اگر به هنگام تهيه صورتهاي مالي سال 1392 ، تفاوت زيانتسعير ارز که مبالغ با اهميتي است را به حساب سود و زيان سال منظور کرده باشد، نحوه انعکاس موضوع در گزارش حسابرسکدام است؟1 ( درج موضوع در بند قبل از اظهار نظر گزارش عدم اظهار نظر –2( درج موضوع در بند قبل از اظهار نظر گزارش مشروط يا مردود –3( درج موضوع در بند قبل از اظهار نظر صدور گزارش مشروط يا عدم اظهار نظر –4( درج موضوع در بند تاکيد بر مطلب خاص صدور گزارش مقبول –15 در صورتي که واحد تجاري، داراي واحد تجاري وابسته و فر عي بوده و همچنين، خود نيز بهعنوان واحد تجاري فرعي باشد -و تمامي شرايط و الزامات استانداردهاي حسابداري براي عدم تهيه صورتهاي مالي تلفيقي را دارا باشد، نحوه برخورد حسابرس
در گزارش حسابرسي کدام است؟
1 ( بند تاکيدي بر مطلب خاص بعد از اظهار نظر گزارش مقبول –
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

2( بند توضيحي قبل از اظهار نظر گزارش مردود يا مشروط –
3 ( با توجه به افشاي موضوع در صورتهاي مالي گزارش عدم اظهار نظر –
4 ( با توجه به افشاي موضوع در صورتهاي مالي گزارش مقبول –
16 اگر واحد تجاري، داراي سرمايهگذاري در شرکت وابسته بوده و اقدام به تهيه صورتهاي مالي تلفيقي نکرده باشد، نحوه –
برخورد حسابرس در گزارش حسابرسي کدام است؟
1 ( بند تاکيدي بر مطلب خاص اظهار نظر مقبول –
2( بند توضيحي قبل از اظهار نظر عدم اظهار نظر –
3( بند توضيحي قبل از اظهار نظر اظهار نظر دوگانه نسبت بهصورتهاي مالي شرکت و صورتهاي مالي با تلفيقي –
4( بند توضيحي قبل از اظهار نظر اظهار نظر مشروط يا مردود –
17 ابزار حسابرسان در هنگام حسابرسي صورتهاي مالي، کدام است؟ –
1 ( عرف 2( قوانين و مقررات 3 ( استانداردهاي حسابرسي 4( استانداردهاي حسابداري
18 در سال – » الف « بهدليل محدوديت واردات کالاي 1393 ، در تداوم فعاليت شرکت تجاري آلفا )سهامي خاص( ابهام فراگير
وجود دارد و موضوع به نحو مناسب در يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي 1392 افشا نشده است. موضوع در گزارشحسابرسي به کدام صورت درج ميشود؟1 ( ابهام اساسي اظهار نظر مردود – 2 ( محدوديت رسيدگي اظهار نظر مشروط –3( ابهام اظهار نظر مقبول با پاراگراف توضيحي – 4 ( محدوديت رسيدگي اساسي عدم اظهار نظر –19 چنانچه به نظر حسابرس، واحد رسيدگي قادر به ادامه فعاليت نباشد و صورتهاي مالي بر اساس فرض تداوم فعاليت تهيه -باشد، حسابرس بايد با اين موضوع چگونه برخورد کند؟1 ( حسابرس بايستي صرفا با درج يک بند مندرج قبل از اظهارنظر، گزارش را مشروط نمايد.2 ( با توجه به عدم ارائه صورتهاي مالي بر اساس فرض توقف فعاليت، يک بند مندرج قبل از اظهارنظر و گزارش حسدب مدرود مشدروطيا مردود ميشود.3 ( حسابرس از مديريت شرکت درخواست افشاي موضوع در صورتهاي مالي نموده و صرفا يک بند تاکيددي بعدد از اظهدارنظر گدزارشمقبول صادر کند.4( با توجه به وجود ابهام در فعاليت شرکت درج بند مندرج قبدل از اظهدارنظر نسدبت بده صدورتهاي مدالي و گدزارش بهصدورت عددم
اظهارنظر صادر نمايد.
20 در خردادماه – 1393 جهت رسيدگي بهصورتهاي مالي » ب« بهعنوان حسابرس شرکت » الف « ، موسسه حسابرسي 29 اسفند
1393 حاکي از اين است که بخش قابل توجهي از داراييهاي اين شرکت، » ب« انتخاب شده است. بررسي ترازنامه شرکت
موجودي کالا بوده و حسابرس در انبارگرداني پايان سال 1392 نظارت نداشته است. نحوه برخورد حسابرس در رسيدگي
بهصورتهاي مالي اين شرکت، کدام است؟
1 ( موضوع عدم نظارت حسابرس بر انبار گرداني پايان سال با مديريت شرکت مطرح و حسابرس به دليل محدوديت در رسديدگي
از کار کنارهگيري ميکند.
2 ( با توجه به محدوديت در انجام رسيدگيها، موضوع بهصورت بند توضيحي در گزارش حسابرس درج و اظهدار نظدر حسدابرس
حسب مورد، مشروط يا عدم اظهارنظر ميشود.
3 ( با توجه به ارزيابي سيستم کنترلهاي داخلي و انجام انبارگرداني در خرداد ماه و نظارت حسابرس بر انبارگرداني و با اسدتفاده
از ساير روشهاي حسابرسي نسبت به اثبات موجوديهاي پايان سال اقدام ميکند.
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

4 ( با توجه به ارزيابي سيستم کنترلهاي داخلي و انجام انبارگرداني در خردادماه و با استفاده از ساير روشهاي حسابرسي جهت
اثبات موجوديهاي پايان سال اقدام و موضوع بهعنوان بند توضيحي بعد از اظهارنظر در گزارش درج ميشود.
21 در مرحله برنامهريزي حسابرسي، استفاده از روشهاي تحليلي با تاکيد بر کدام مورد است؟ –
1 ( ارزيابي کفايت شواهد موجود
2 ( کاهش آزمونهاي کنترلي و محتوايي
3 ( حصول اطمينان از شناسايي تحريفهاي با اهميت بالقوه صاحبکار
4 ( افزايش شناخت حسابرس از فعاليت صاحبکار
22 کاهش سطح قابل پذيرش خطر عدم کشف، موجب کدام مورد ميشود؟ –
1 ( کاهش آزمونهاي محتوايي 2 ( کاهش آزمونهاي کنترلي
3 ( افزايش آزمونهاي محتوايي 4 ( افزايش آزمونهاي کنترلي23 حسابرسي بهمنظور ارزيابي زيانهاي احتمالي، به احتمال زياد کدام رويه را بهکار خواهد گرفت؟ -1 ( روشهاي مناسب تحليلي2 ( کنترل محاسبات رياضي اسناد حسابداري3 ( مطالعه و بررسي صورتهاي مالي به انضمام يادداشتهاي همراه آن4( دريافت تاييديه و يا استعلام از وکيل حقوقي شرکت24 درصورتي که صاحب کار يکي از اصول و رويههاي حسابداري خود را نسبت به سال گذشته تغيير داده باشد، اما اين تغيير با -اهميت نبوده و خللي به قابليت مقايسه اقلام مندرج در صورتهاي مالي وارد نکرده باشد، گزارش حسابرس با کدام مورد مطابقت دارد؟1 ( هيچ اشارهاي به اين تغيير در گزارش حسابرس نميشود.2 ( در بند تاکيد بر مطلب خاص، به موضوع تغيير رويههاي حسابداري اشاره ميشود.
3 ( در گزارش حسابرسي به يادداشت صورتهاي مالي که اين تغيير را افشا نموده است، اشاره ميشود.
4 ( حسابرس ميبايست به صراحت در خصوص انطباق تغيير رويه با استانداردهاي حسابدار اظهار نظر کند.
25 کدام ويژگي، حسابرسان را از حسابداران متمايز ميسازد؟ –
1 ( فراتر بودن تحصيلات دانشگاهي حسابرسان
2 ( روش حسابرسان در جمعآوري و تحليل شواهد مرتبط با صورتهاي مالي
3( بالاتر بودن توان تفسير استانداردهاي حسابداري و اصول پذيرفته شده عمومي حسابداري
4 ( بيشتر بودن توانايي درک و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي حسابرسان
آزمون ارشد رشته حسابداري،از سال 1388 تا سال 1394
سوالات درس حسابرسي همراه با پاسخ تشريحي

پاسخنامه سوالات کنکور سراسري 1394
-1 گزينه 1 صحيح است.
-2 گزينه صحيح وجود ندارد.
مشروط . مقبول با بند تاکيد بر مطلب خاص ابهام با اهميت اگر افشا نشود . ابهام با اهميت اگر افشا شود
-3 گزينه 2 صحيح است.
-4 گزينه 4 صحيح است.
-5 گزينه 1 صحيح است.
-6 گزينه 4 صحيح است.
-7 گزينه 1 صحيح است.
-8 گزينه 4 صحيح است.
-9 گزينه 3 صحيح است.
مستندات حسابرسي عموما شامل روشهاي حسابرسي استفاده شده و آزمونهاي انجام شده براي کسب شواهد است.
-10 گزينه 1 صحيح است.
-11 گزينه 2 صحيح است.
-12 گزينه 2 صحيح است.
هدف واقعي و مهم از اجراي آزمون رعايت روشها، ارزيابي کارايي عمليات سيستم کنترل داخلي است.
-13 گزينه 4 صحيح است.
-14 پاسخ در گزينهها وجود ندارد.
مطابق با اصلاحيه استاندارد حسابداري شماره 16 ، بند 29 ، تفاوت تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت داراييها ناشي از کاهش
شديد ريال درصورتيکه کاهش ارزش ريال حداقل % 20 باشد و در مقابل بدهي حفاظي وجود نداشته باشد. اين تفاوت تسعير به بهاي تمام
شده دارايي اضافه ميشود.
موضوع فوق تحريف است و با توجه به اهميت آن، گزارش صرفا از نوع مشروط ميشود که در گزينهها موجود نميباشد.
-15 گزينه 4 صحيح است.
16 – گزينه 3 صحيح است.
تهيه گردد و يا حساب سرمايهگذاري به روش ارزش ويژه افشا » مجموعه « اگر واحد تجاري داراي شرکت وابسته باشد ميبايد صورتهاي مالي
بوده است. » فرعي « گردد، احتمالا، منظور طراح سوال
-17 گزينه 3 صحيح است.
ابزار حسابرسان استاندارد حسابرسي و معيار آنها استاندارد حسابرسي ميباشد.
-18 گزينه صحيح وجود ندارد.
ابهام اساسي – عدم اظهارنظر
-19 گزينه 2 صحيح است.
-20 گزينه 3 صحيح است.
-21 گزينه 4 صحيح است.
-22 گزينه 3 صحيح است.
-23 گزينه 4 صحيح است.
-24 گزينه 1 صحيح است.
-25 گزينه 2 صحيح است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...