نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری

حسابداری

 نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 

 

 

دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 : عنوان درسی میباشد، که به طور خلاصه این دروس را معرفی میکنیم 5 دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته حسابداری شامل

 زبان عمومی و تخصصی « »

  سؤال دیگر آن مربوط به زبان تخصصی 55  سؤال آن مربوط به زبان عمومی و 55  تا میباشد که معموالا 03 تعداد سؤالات درس زبان . )میباشد 2( میباشد و ضریب آن

تسلط به زبان دوره دبیرستان و دوره لیسانس (از لحاظ گرامر و لغت )میتواند در پاسخگویی به تستهای زبان عمومی به دانشجو کمک کند، اما برای پاسخگویی به تستهای زبان تخصصی مطالعه لغات تخصصی حسابداری و مرور تستهای زبان سالهای قبل میتواند مفید باشد. کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری

برای درس زبان عمومی و تخصصی حسابداری موسسه مدرسان شریف دو کتاب به بازار عرضه کرده که این کتابها با توجه به   سال گذشته کمک شایانی در 55 سؤالات کنکورها، با آوردن لغات کلیدی، توضیحات گرامری و ترجمه کامل سؤالات کنکورهای یادگیری این درس به دانشجویان میکند.

 

 

 حسابداری مالی « »

 

 

  )بوده و به دلیل ضریب بالای آن 2(  )و برای رشته های حسابرسی و حسابداری مدیریت 0( ضریب این درس برای رشته حسابداری و آشنایی نسبی اکثر دانشجویان با این درس از اهمیت بالایی در آزمون برخوردار میباشد .این درس تحت عناوین مختلف (مباحث   واحد در 02 جاری، اصول حسابداری، حسابداری میانه، حسابداری دولتی و حسابداری پیشرفته )در طول چند ترم حدوداا در قالب  سؤال می باشد .منابع مهم این درس کتاب 25 دانشگاههای کشور تدریس میشود و تعداد سوالات آن در کنکور کارشناسی ارشد های مروری جامع بر حسابداری مالی دکتر نوروش، دکتر کرمی، دکتر مهرانی، دکتر مرادی، دکتر تاری وردی و همچنین کتاب استانداردهای حسابداری ایران میباشند .مباحث مهم این درس برای کارشناسی ارشد صورت های مالی اساسی، حسابداری سرمایه گذاری ها، داراریی های غیرجاری و صورت های مالی تلفیقی هستند.

کتاب حسابداری مالی موسسه مدرسان شریف با بیان ساده و روان از مطالب کتابهای مرجع مختلف و حل کامل سوالات کنکور   و ارایه مثالهای متعدد و بیان روشهای تستی تقریباا دانشجو را از مراجعه به کتابهای 5031  تا 5035 کارشناسی ارشد از سال مختلف بینیاز میکند.

 % برای این درس خیلی دور از 53 با نگاهی به کارنامه قبولیهای کارشناسی ارشد، میتوان به این نتیجه رسید که کسب درصد دسترس نیست. کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری

 

 

 حسابداری صنعتی « »

 

  )برای رشته حسابداری مدیریت به لحاظ اهمیت قطعاا 0(  )برای رشته های حسابداری و حسابرسی و ضریب 2( این درس با ضریب  تست می باشد .درست است که در دوره کارشناسی حجم 25 در شرایط پائینتری نسبت به حسابداری مالی قرار دارد .تعداد سوالات این درس کمتر از حسابداری مالی میباشد، ولی رسیدن به تسلط و مهارت برای پاسخگویی به تستها در این درس کمی مشکلتر است و باید به روشهای پاسخگویی تستی (که در بعضی از مسائل میتوان از آنها استفاده کرد )آشنا شد، دانشجویان باید با تمرین زیاد و مرور و تستزنی و آشنایی با تستهای گوناگون در این درس به مهارت کافی برسند .تا بتوانند با توجه به مدت زمان کم آزمون   انتشارات 2و5  اسکندری، عثمانی و حسابداری صنعتی 2و5 به تستها پاسخ دهند .منابع مهم این درس کتاب حسابداری صنعتی سازمان حسابرسی میباشد.

  در برگیرنده تمام نکات مهم مورد نیاز در آزمونها ،5031 کتاب حسابداری صنعتی موسسه مدرسان شریف با ویرایش جدید سال  سال اخیر، ارایه مثالهای متنوع در متن درس، دانشجویان را 55 میباشد و با حل کامل تمامی سؤالات کنکورهای سراسری و آزاد آماده پاسخگویی به تستهای ارشد میکند.

  حسابرسی« »

  )برای رشته حسابرسی در کنکور 0(  )برای رشته های حسابداری و حسابداری مدیریت و ضریب 2( درس حسابرسی با ضریب کارشناسی ارشد حسابداری تنها درسی است که محاسبات ریاضی در آن وجود ندارد (بهتر است بگوییم محاسبات آن بسیار کم   سؤال می باشد .به همین دلیل میتوان آن را آسانترین درس در کنکور 25 است )و تعداد سوالات آن در آزمون کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد به حساب آورد .بهترین توصیه برای تسلط به این درس مطالعه ویرایش جدید کتابهای سازمان حسابرسی (اصول

  )و اصول حسابرسی 5( حسابرسی ) )و سپس پرداختن به مرور سوالات کنکور سالیان گذشته میباشد .با توجه به حجم بالا و ثقیل 2 ( بودن نشریات سازمان حسابرسی نیاز به یک کتاب خوب احساس میشود.

مطالعه کتاب موسسه مدرسان شریف که خود خلاصهای شیوا و کامل از کتابهای مرجع با اضافه کردن مثالهای تألیفی گوناگون و   میباشد، فرصتی است که 5031  تا 5035 همچنین در برگیرنده تمامی سوالات کنکور به همراه پاسخنامه تشریحی آنها از سال دانشجویان حسابداری نباید آن را از دست بدهند. کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری

 ریاضی و آمار « »

  )این دروس و تعداد سؤالات 0( در جلسات مشاوره دیدهایم دانشجویان این رشته از درس ریاضی و آمار گریزانند !اما نگاهی به ضریب  سؤال آن به درس آمار و احتمال اختصاص دارد )بدون شک 52  سؤال آن مربوط به درس ریاضی عمومی و 51  سؤال که 03( آن .» مهمترین درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته حسابداری درس ریاضی و آمار است « : میتواند این جمله را به ما تفهیم کند

البته همین که اکثر دانشجویان در این درس به نسبت دیگر دروس تخصصی ضعیف هستند، اهمیت این درس را دو چندان میکند و اگر دانشجویی در این درس به تسلط نسبی خوبی برسد، گام قابل ملاحظهای در جهت قبولی خود برداشته است.

منابع مهم مورد تدریس در این درس در دانشگاههای مختلف با هم فرق میکند و تدریس از روی جزوههای شخصی نیز بسیار دیده میشود .اما هیچکدام از آنها با توجه به نوع سؤالات چند سال اخیر نمیتواند نیاز داوطلب را برآورده کند.

بدون تردید کتابهای ریاضی عمومی و آمار موسسه مدرسان شریف میتواند داوطلب را به طور کامل از مراجعه به کتابهای دیگر بینیاز کند .آموزش گام به گام مطالب همراه با توضیحات کافی، ارایه مثالهای متعدد در ضمن تشریح درس، آوردن تمام سؤالات   با پاسخ تشریحی آنها، ارایه آزمونهای خودسنجی و تستهای تکمیلی 5031  تا سال 5035 کنکورهای سراسری و آزاد از سال برای تمرین بیشتر از مشخصات این کتابها میباشد .شرکت در کلاسهای موسسه با تدریس منحصر به فرد آقایان علیرضا عشقی و علی جعفری دهکردی به دانشجویان تهرانی توصیه میشود.   

 59 ضرایب دانشگاه سراسری مجموعه حسابداری براساس دفترچه آزمون سال

کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری

 -5 – حسابرسی، 1 – حسابداری صنعتی، 0 – حسابداری مالی، 2 ،) – زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی 5 : عناوین دروس امتحانی ریاضی و آمار.

 

ضریب  گرایش رشته کد

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب  دروس )از راست به چپ( 1 2 3 4 5      1)  – حسابداری 1 2 3 2 2 3      2)  – حسابرسی 2 2 2 2 3 3      3) حسابداری  – مدیریت 3 2 2 3 2 3      

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...