حسابرسي

بودجه حسابرسی
بودجه حسابرسی
آذر ۱۱, ۱۳۹۶
حسابداری
قانون تجارت
آذر ۱۱, ۱۳۹۶

نکات عمده حسابرسی در واقع ضعفهای عمده حسابرسی که استانداردهای حسابداری ویا حسابرسی میا عدم رعایت قانون مالیاتهای مستقیم وتجارت سایر قوانین شامل می شود

حسابرسی

نکات عمده حسابرسی  در واقع  افشاضعفهای عمده حسابرسی که استانداردهای حسابداری ویا حسابرسی ویا عدم رعایت قانون مالیاتهای مستقیم وتجارت سایر قوانین شامل می شودنکات عمده حسابرسی در حسابرسی مالی وداخلی ومالیاتی وحسابرسی رعایت افشا می گردد

در گزارس حسابرسی  نکات عمده حسابرسی را در همه نوع گزارس حسابرسی به عنوان بند استفاده می کنند نکات عمده حسابرسی به چند نوع تقسیم می گردد  نکات عمده حسابرسی  به نکات مالی ومالیاتی وسایر تقسیم می گردد

نکات مالی در حسابرسی در واقع افشا عدم رعایت استانداردهای حسابداری را شامل می شود

نکات عمده مالیاتی در حسابرسی نکاتی در گزارش حسابرسی شامل می شود که قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت نکرده است که این بندها در گزارش حسابرسی تبعات مالیاتی دارد

سایر نکات حسابرسی نکاتی گفته میشود که ربطی به رعایت استاندارد حسابداری ویا قوانین مالیاتهای مستقیم ندارد در این نکات عدم رعایت قانون تجارت که تبعات مالی ومالیاتی ندارد در گزارش حسابرسی به عنوان بند حسابرسی استفاده می شود

 

فرمت ۶۵۵۰

۱ مطالبات سال های گذشته تا ۱۶۱میلیارد تا آخر ۱۳۸۹هنوز به حیطه وصول درنیامده . ازاین بابت معادل ۲۰میلیارد ذخیره مطالبلت درحساب ها منظور شده است ..کفایت این ذخیره به دلیل نرسیدن تأییدیه های بدهکاران برای این حسابرس اطمینان بخش نیست عطف به کاربرگ ۱- ۴۵۰۰ضمیمه

۲ طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶بند ۳۴شرکت هایی که که وظیفه گزارشگری درقبال و احدهای مستقل خارجی خود دارند می بایست اقلام تراز ارزی را با نرخ های ارز چند گانه ،تسعیر نمایند :دارایی وبدهی ارزی را به نرخ تاریخ ترازنامه . درآمد وهزینه را درشرایط عادی اقتصادی به نرخ زمان معامله . درآمد وهزینه را درشرایط تورم حاد به نرخ تاریخ ترازنامه

شرکت پستاکو به عنوان واحد مستقل خارجی شرکت مورد رسیدگی محسوب وباید چنین عمل می کرد . درصورتی که فقط از نرخ تاریخ ترازنامه استفاد ه کرده که نتیجه عدم حاصل شدن سود(زیان)تسعیرارز گردیده وخلاف استاندار موصوف عمل نموده است.لذا اظهار نظر درخصوص تسعیر ارز برای حسابرس مقدور نمی باشد .

مبلغ ۱۷۳۵۲۹۹۰۰اختلاف بین دفاتر وکارت معین سهامداران (این مبلغ دردفاتر بیشتر ثبت است ) موجود که علت آن برای حسابرس مشخص نگردید . عطف به کاربرگ رسیدگی ۴۵۳۱

برنامه رسیدگی : حساب ها واسناددریافتنی وپیش پرداخت ها

فرمت ۴۵۰۰

اهداف

روش ها ی رسیدگی

کاربرگ های ۴۵۰۰تا ۴۵۸۰

تکمیل /ملاحظات/ نتیجه گیری . مانده های حساب موصوف تا تاریخ این گزارش ۱۶۱میلیارد مطالبات راکد سنواتی ازاشخاص که هنوز به حیطه وصول درنیامنده واین درحالی است که ۲۰میلیار ذخیره م.م درحساب ها منظور شده که به دلیل عدم دریافت تأییدیه بدهکاران کفایت این ذخیره برای حسابرس مشخص نیست .

سرپرست : نام . امضا تاریخ تیر ۱۳۹۰

وسپس تیک ( یامورد ندارد) ردیف های فرم ۸صفحه ای

تکمیل کاربرگ دست نویس به شماره غطف ۴۵۰۰ شرکت بابت : حساب ها واسناددریافتنی وپیش پرداخت هابرای ۲۹/۱۲/۸۹

باستون های : دست نویس کدحساب سرفصل حساب عطف مانده طبق دفاتر ۲۹/۱۲/۸۸ اصلاحات طبقه بندی بد وبس مانده نهایی۲۹/۱۲/۸۸مانده طبق دفاتر ۲۹/۱۲/۸۹ اصلاحات طبقه بندی بد وبس ومانده نهایی ۲۹/۱۲/۸۹ردیف های ستون سرفصل وعطف، صرف نظر ازبقیه ستون های مبلغ ذیلا شرح می شود:

بدهکاران داخلی عطف ۴۵۱۰

بدهکاران موقت ۴۵۲۰

جاری اشخاص۴۵۳۰

جاری فروش ۴۵۵۵

جاری سایر۴۵۶۰

جاری اشخاص ب ۴۵۷۰

سهم تعاون ۴۵۸۰

ردیف جمع بدهکاران و…

وتیک کنترل جمع T

وتیک چک مارک به شرح مطابقت با مانده دفاتر

وتیک مطابقت با مانده صورت های مالی پایان .و

تکمیل کاربرگ ۱-۴۵۰۰برای لیست اقلام راکدحساب های دریافتنی سال مورد رسیدگی ۲۹/۱۲/۸۹ باستونهای دست نویس زیر :

کد عنوان حساب عطف مبلغ :

۱۶-۵ جاری –سایر ۴۵۶۰مبلغ

۲۲-۱بدهکاران موقت ۴۵۲۰مبلبغ

۱۱۱-۱۴-۵ جاری اشخاص ۲-۴۵۳۱مبلغ

۱۵-۵جاری فروش ۲-۴۵۵۵مبلغ

۰۰جاری اشخاص –ب ۱-۴۵۷۰مبلغ

جمع مبالغ . پایان

تکمیل کاربرگ دست نویس ۱۰ستونی ۴۵۱۰مربوط به دفتر تهران دریک ردیف پایان

تکمیل کاربرگ دست نویس ۴۵۱۱ بدهکاران داخلی – دفتر تهران

شرح دست نویس مطالبی پیرامون : کلیه عملیات مربوط به فروش نماینده ها در خارج ازکشور ودریافت وجوه ارزی وتبدیل ارز به ریال ( توسط صرافی هآ) به عهده دفتر تهران است . تهران پروژه ساخت ساختمان تهران حیابان وزرا را با نظارت خود انجام می دهد که هزینه های مربوط نیز پس از بررسی صورت وضعیت ها وتأیید آن پرداخت می گردد.

شرح گردش ثبت حسابداری امورمالی رفسنجان درحساب دفتر تهران :

بدهکاران داخلی – دفتر تهران **

جاری اشخاص **

برای واریز وجه توسط نماینده ها به حساب دفتر تهران

بدهکاران داخلی – دفتر تهران **

فروش ارز ***

برای تبدیل وجوه ارزی نزد دفتر تهران به ریال توسط صرافی ها

دارایی درجریان تکمیل **

بدهکاران داخلی – دفتر تهران **

بابت هزینه های انجام شده پروژه ساختمان درتهران

درآمد جایزه صادراتی **

بدهکاران داخلی – دفتر تهران **

بابت واریز جوایز صادراتی بر مبنای ۱%به حساب دفتر تهران

بدهکاران داخلی – دفتر تهران **

سرمایه گذاری بلندمدت – سهام فولاد مبارکه **

بابت فروش سهام فولاد مبارکه – دریافت بخشی از جایزه صادراتی

سرمایه گذاری بلند مدت **

بدهکاران داخلی – دفتر تهران **

واریزبابت افزایش سرمایه درشرکت های سرمایه پذیر توسط شرکت

هزینه اجاره – دفتر تهران **

بدهکاران داخلی – دفتر تهران **

بابت هزینه اجاره دفتر تهران

حساب پرداختنی – خودروسازی بهمن **

بدهکاران داخلی – دفتر تهران **

بابت پرداحت به خودروسازی بهمن

پایان

تکمیل کاربرگ دست نویس ۱۰ستونی بدهکاران متفرقه کاربرگ ۴۵۲۰

باستون های : دست نویس کدحساب سرفصل حساب عطف مانده طبق دفاتر ۲۹/۱۲/۸۸ اصلاحات طبقه بندی بد وبس مانده نهایی۲۹/۱۲/۸۸مانده طبق دفاتر ۲۹/۱۲/۸۹ اصلاحات طبقه بندی بد وبس ومانده نهایی ۲۹/۱۲/۸۹ردیف های ستون سرفصل وعطف، صرف نظر ازبقیه ستون های مبلغ ذیلا شرح می شود:

کد ۱۱۵شرکت خدمات صنعتی کشاورزی عطف ۴۵۲۱

کد ۱۱۶متفرقه

کد ۱۱۷ماشیت آلات

کد ۱۱۹بدهکاران موقت (شعب)۴۵۲

کد ۱۲۰آزمایشکاه مواد غذایی بهداشتی رفسنجان

۱۲۲اداره بازرگانی

۱۲۵فروش فرش اقساطی رفسنجان

۱۲۶فروش فرش اقساطی بانک سپه

۱۳۱اتاق تعاون تهران

۱۳۶بدهکاران راکد سنواتی

۱۳۷آقای علاقبندان ۴۵۲۳

۱۳۸اداره استاندارد ازمایش شیمیایی

۱۳۹MRIبیمارستان

۱۴۰جاری ایرتویا

۱۴۱سپرده تأمین اجتماعی

۱۴۲رضا هاشمیان

۱۴۳بدهکاران موقت خارج ازکشور

۱۴۴مرتضی کارگر ۴۵۲۴

۱۴۵بیمه تکمیلی (دانا)پرسنل

جمه

تیک ها

پایان

تکمیل کاربرگ دست نویس

ستونی ۱-۴۵۲۰لیست اقلام راکد دریافتنی / بدهکاران موقت

کد عنوان مبلغ

۱۱۶-۲۲-۱ بدهکاران موقت /متفرقه مبلغ

۱۱۷-۲۲-۱بدهکاران موقت /ماشین آلات

۱-۲۲-۱۲۰۱بدهکاران موقت /آزمایشگاه مواد غذایی

۱۲۵-۲۲-۱بدهکاران موقت /فروش اقساطی /اداره آب وفاضلاب

۱۳۱-۲۲-۱بدهکاران موقت اتاق تعاون

۱۳۶-۲۲-۱بدهکاران موقت /بدهکاران راکدسنواتی

۱۳۷-۲۲-۱بهکاران موقت /احمد علاقبندیان

۱۳۹-۲۲-۱″/mriبیمارستان

۱۴۰-۲۲-۱″ /جاری ارتویا

۱۴۱-۲۲-۱″ سپرده تأمین اجتماعی

۱۴۲-۲۲-۱″ /جاری رضا هاشمیان

جمع ۲۲۳۰۰۰۴۵۶۲۲

تکمیل کاربرگ دست نویس ستونی۴۵۲۱

شرکت خدمات صنعتی کشاورزی

شرکت مورد رسیدگی درامر ساخت لوله های آب رسانی با شرکت ریاسکو(خدمات صنعتی کشاورزی ) فعالیت دارد . علاوه بر بدهی ریاسکو دردفاتر شرکت ، شرکت مبلغ ۱۱۰۷۰۵۰۰۰۰۰ریال نیز در ریاسکو سرمایه گذاری بلند مدت نموده است . دررسیدگی های به عمل آمده مشخص شد که تا سال گذشته بدهی راکد ریاسکو به واحد مورد رسیدگی بالغ بر ۵۷۱۳۶۵۵۵۸۶ریال ره عنوان راکد بوده است . تنها درسال جاری مبلغ ۱۴۰۳۳۴۲۷۳۸ریال به دفتر تهران پرداخته که بدهی ریاسکو به مبلغ ۴۳۱۰۳۱۲۸۴۸ریال تنزل نموده .

ثبت واریز بدهی چنین بوده :

بدهکاران داخلی (پرداخت به اشخاص)۱۳۶۳۳۴۲۷۳۸

بدهکاران داخلی (پرداخت به اشخاص)۴۰۰۰۰۰۰۰

بدهکاران موقت (خدمات صنعتی کشاورزی )۱۴۰۳۳۴۲۷۳۸

نکات عمده حسابرسی

هیچ مدرکی در امورمالی واحد مورد رسیدگی مشاهده نشد مگر این که بنا به اظهار مدارک دردفتر تهران موجود است که عطف به ۳-۴۵۲۲ گردآوری شده مبتنی بر کپی برگه گزارش دفتر جزء۲۰۰۰۰۱۰۰۳پرینت حساب

تکمیل کاربرگ دست نویس ستونی ۲-۴۵۲۲

شرکت خدمات صنعتی کشاورزی

کدحساب ۱۱۵-۲۲-۱

ماند هابتدای دوره ۵۷۱۳۶۵۵۵۸۶

دریافت ازریاسکوسند (۳۱۵) ۱۳۶۳۳۴۲۷۳۸

دریافت دوفقره ازریاسکوسند (۳۱۷) ۴۰۰۰۰۰۰۰

اقلام رسیدگی شده ۱۴۰۳۳۴۲۷۳۸

سایر –

جمع ماانده ۴۳۱۰۳۱۲۸۴۸

۱- کنترل ثبت صحیح وطرف حساب

۲- کنترل مدارک مثبته شامل اسناد دریافتنی ویا رسید وجه نقد

۳- کنترل صورت حساب بانک . پایان

تکمیل کاربرگ دست نویس شرحی ۴۵۲۲

بدهکاران موقت (شعب)

دفتر تهران درقبال فعالیت های صادراتی وساخت وساز وسرمایه گذاری با اشخاص فعالیت دارد که این وظایف از رفسنجان گرفته شده . لذا طلب واحد مورد رسیدگی از دفتر تهران با عنوان بدهکاران موقت (شعب) شناسایی شده که طی سال جاری ۴۵۱۹۵۵۷۹۹۵ریال به حساب فوق بدهکارشده که مستند به مدارک ارایه شده به حسابرس نمی باشد . تنها تهران به ارایه برگه ای به امورمالی رفسنجان قناعت نموده . عطف به ۲-۴۵۲۲گردآوری شده مبتنی بر کپی برگه گزارش دفتر لیست مانده حساب های معین از شماره ۰۰۰-۰۰۱-۱۰۲تا شماره ۰۰۰-۰۹۹-۱۰۲۳پرینت حساب

بقیه کاربرگ ها نیز درادامه تحت عناوین کدهای عنوان شده کاربرگ ۴۵۲۰به صورت بالا وبه فراخور خود تکمیل ودرامتداد کلاسور بایگانی است .

۱-۲۲-۱۲۰۱بدهکاران موقت /آزمایشگاه مواد غذایی

۱۲۵-۲۲-۱بدهکاران موقت /فروش اقساطی /اداره آب وفاضلاب

۱۳۱-۲۲-۱بدهکاران موقت اتاق تعاون

۱۳۶-۲۲-۱بدهکاران موقت /بدهکاران راکدسنواتی

۱۳۷-۲۲-۱بهکاران موقت /احمد علاقبندیان

۱۳۹-۲۲-۱″/mriبیمارستان

۱۴۰-۲۲-۱″ /جاری ارتویا

۱۴۱-۲۲-۱″ سپرده تأمین اجتماعی

۱۴۲-۲۲-۱″ /جاری رضا هاشمیان

جمع ۲۲۳۰۰۰۴۵۶۲۲

تکمیل کاربرگ دست نویس ستونی۴۵۲۱

شرکت خدمات صنعتی کشاورزی

شرکت مورد رسیدگی درامر ساخت لوله های آب رسانی با شرکت ریاسکو(خدمات صنعتی کشاورزی ) فعالیت دارد . علاوه بر بدهی ریاسکو دردفاتر شرکت ، شرکت مبلغ ۱۱۰۷۰۵۰۰۰۰۰ریال نیز در ریاسکو سرمایه گذاری بلند مدت نموده است . دررسیدگی های به عمل آمده مشخص شد که تا سال گذشته بدهی راکد ریاسکو به واحد مورد رسیدگی بالغ بر ۵۷۱۳۶۵۵۵۸۶ریال ره عنوان راکد بوده است . تنها درسال جاری مبلغ ۱۴۰۳۳۴۲۷۳۸ریال به دفتر تهران پرداخته که بدهی ریاسکو به مبلغ ۴۳۱۰۳۱۲۸۴۸ریال تنزل نموده .

ثبت واریز بدهی چنین بوده :

بدهکاران داخلی (پرداخت به اشخاص)۱۳۶۳۳۴۲۷۳۸

بدهکاران داخلی (پرداخت به اشخاص)۴۰۰۰۰۰۰۰

بدهکاران موقت (خدمات صنعتی کشاورزی )۱۴۰۳۳۴۲۷۳۸

هیچ مدرکی در امورمالی واحد مورد رسیدگی مشاهده نشد مگر این که بنا به اظهار مدارک دردفتر تهران موجود است که عطف به ۳-۴۵۲۲ گردآوری شده مبتنی بر کپی برگه گزارش دفتر جزء۲۰۰۰۰۱۰۰۳پرینت حساب

تکمیل کاربرگ دست نویس ستونی ۲-۴۵۲۲

شرکت خدمات صنعتی کشاورزی

کدحساب ۱۱۵-۲۲-۱

ماند هابتدای دوره ۵۷۱۳۶۵۵۵۸۶

دریافت ازریاسکوسند (۳۱۵) ۱۳۶۳۳۴۲۷۳۸

دریافت دوفقره ازریاسکوسند (۳۱۷) ۴۰۰۰۰۰۰۰

اقلام رسیدگی شده ۱۴۰۳۳۴۲۷۳۸

سایر –

جمع ماانده ۴۳۱۰۳۱۲۸۴۸

۱- کنترل ثبت صحیح وطرف حساب

۲- کنترل مدارک مثبته شامل اسناد دریافتنی ویا رسید وجه نقد

۳- کنترل صورت حساب بانک . پایان

تکمیل کاربرگ دست نویس شرحی ۴۵۲۲

بدهکاران موقت (شعب)

دفتر تهران درقبال فعالیت های صادراتی وساخت وساز وسرمایه گذاری با اشخاص فعالیت دارد که این وظایف از رفسنجان گرفته شده . لذا طلب واحد مورد رسیدگی از دفتر تهران با عنوان بدهکاران موقت (شعب) شناسایی شده که طی سال جاری ۴۵۱۹۵۵۷۹۹۵ریال به حساب فوق بدهکارشده که مستند به مدارک ارایه شده به حسابرس نمی باشد . تنها تهران به ارایه برگه ای به امورمالی رفسنجان قناعت نموده . عطف به ۲-۴۵۲۲گردآوری شده مبتنی بر کپی برگه گزارش دفتر لیست مانده حساب های معین از شماره ۰۰۰-۰۰۱-۱۰۲تا شماره ۰۰۰-۰۹۹-۱۰۲۳پرینت حساب

بقیه کاربرگ ها نیز درادامه تحت عناوین کدهای عنوان شده کاربرگ ۴۵۲۰به صورت بالا وبه فراخور خود تکمیل ودرامتداد کلاسور بایگانی است .

۱-۲۲-۱۲۰۱بدهکاران موقت /آزمایشگاه مواد غذایی

۱۲۵-۲۲-۱بدهکاران موقت /فروش اقساطی /اداره آب وفاضلاب

۱۳۱-۲۲-۱بدهکاران موقت اتاق تعاون

۱۳۶-۲۲-۱بدهکاران موقت /بدهکاران راکدسنواتی

۱۳۷-۲۲-۱بهکاران موقت /احمد علاقبندیان

۱۳۹-۲۲-۱″/mriبیمارستان

۱۴۰-۲۲-۱″ /جاری ارتویا

۱۴۱-۲۲-۱″ سپرده تأمین اجتماعی

۱۴۲-۲۲-۱″ /جاری رضا هاشمیان

جمع ۲۲۳۰۰۰۴۵۶۲۲

تکمیل کاربرگ دست نویس ستونی۴۵۲۱

شرکت خدمات صنعتی کشاورزی

شرکت مورد رسیدگی درامر ساخت لوله های آب رسانی با شرکت ریاسکو(خدمات صنعتی کشاورزی ) فعالیت دارد . علاوه بر بدهی ریاسکو دردفاتر شرکت ، شرکت مبلغ ۱۱۰۷۰۵۰۰۰۰۰ریال نیز در ریاسکو سرمایه گذاری بلند مدت نموده است . دررسیدگی های به عمل آمده مشخص شد که تا سال گذشته بدهی راکد ریاسکو به واحد مورد رسیدگی بالغ بر ۵۷۱۳۶۵۵۵۸۶ریال ره عنوان راکد بوده است . تنها درسال جاری مبلغ ۱۴۰۳۳۴۲۷۳۸ریال به دفتر تهران پرداخته که بدهی ریاسکو به مبلغ ۴۳۱۰۳۱۲۸۴۸ریال تنزل نموده .

ثبت واریز بدهی چنین بوده :

بدهکاران داخلی (پرداخت به اشخاص)۱۳۶۳۳۴۲۷۳۸

بدهکاران داخلی (پرداخت به اشخاص)۴۰۰۰۰۰۰۰

بدهکاران موقت (خدمات صنعتی کشاورزی )۱۴۰۳۳۴۲۷۳۸

هیچ مدرکی در امورمالی واحد مورد رسیدگی مشاهده نشد مگر این که بنا به اظهار مدارک دردفتر تهران موجود است که عطف به ۳-۴۵۲۲ گردآوری شده مبتنی بر کپی برگه گزارش دفتر جزء۲۰۰۰۰۱۰۰۳پرینت حساب

تکمیل کاربرگ دست نویس ستونی ۲-۴۵۲۲

شرکت خدمات صنعتی کشاورزی

کدحساب ۱۱۵-۲۲-۱

ماند هابتدای دوره ۵۷۱۳۶۵۵۵۸۶

دریافت ازریاسکوسند (۳۱۵) ۱۳۶۳۳۴۲۷۳۸

دریافت دوفقره ازریاسکوسند (۳۱۷) ۴۰۰۰۰۰۰۰

اقلام رسیدگی شده ۱۴۰۳۳۴۲۷۳۸

سایر –

جمع ماانده ۴۳۱۰۳۱۲۸۴۸

۱- کنترل ثبت صحیح وطرف حساب

۲- کنترل مدارک مثبته شامل اسناد دریافتنی ویا رسید وجه نقد

۳- کنترل صورت حساب بانک . پایان

تکمیل کاربرگ دست نویس شرحی ۴۵۲۲

بدهکاران موقت (شعب)

دفتر تهران درقبال فعالیت های صادراتی وساخت وساز وسرمایه گذاری با اشخاص فعالیت دارد که این وظایف از رفسنجان گرفته شده . لذا طلب واحد مورد رسیدگی از دفتر تهران با عنوان بدهکاران موقت (شعب) شناسایی شده که طی سال جاری ۴۵۱۹۵۵۷۹۹۵ریال به حساب فوق بدهکارشده که مستند به مدارک ارایه شده به حسابرس نمی باشد . تنها تهران به ارایه برگه ای به امورمالی رفسنجان قناعت نموده . عطف به ۲-۴۵۲۲گردآوری شده مبتنی بر کپی برگه گزارش دفتر لیست مانده حساب های معین از شماره ۰۰۰-۰۰۱-۱۰۲تا شماره ۰۰۰-۰۹۹-۱۰۲۳پرینت حساب

بقیه کاربرگ ها نیز درادامه تحت عناوین کدهای عنوان شده کاربرگ ۴۵۲۰به صورت بالا وبه فراخور خود تکمیل ودرامتداد کلاسور بایگانی است .

*****

موارد ۴۵۰۰حساب ها واسناد دریافتنی وپیش پرداخت ها قبلا بررسی واینک :

۴۷۰۰موجودیس نقد وبانک :

فرمت

برنامه رسیدگی : گزارش ریزنکات عمده

ردیف شرح نکات عطف کاربرگ رسیدگی نظر سرپرست

سرفصل موجودی نقد وبانک ۴۷۰۰

۱ طی رسیدگی های به عمل آمده دررابطه با سر فصل فوق نتایج زیر حاصل :

– شرکت مورد رسیدگی دارای چندین حساب بانکی راکد از سنوات

– قبل بوده که اقدامی برای مسدودکردن آن نکرده ۴۷۱۰

-صورت مغایرات بانکی به طور منظم ماهانه تهیه نشده

شرکت دارای آیین نامه تنخواه وصندوق نیست

وتضمینی نیز از تنخواه وصندوق داران اخذ ننموده ۴۷۳۰

ازتنخواه دراختیار نیر بهمبلغ …..ریال هنوز تسویه نگردید ه ۴۷۴۰

مانده صندوق نیز درپایان سال به حساب بانک واتریز نگردیده ۴۷۳۰

نگهداری ، طبقه بندی وافشای کامل حساب های بانکی

به طرز صحیح انجام نشده است . ۴۷۱۰

ته سوش دسته چک ها نگهداری نشده بود

لذا انجام آزمون انقطاع زمانی میسور نگردید ۴۷۱۰

فرمت :

برنامه رسیدگی : موجودی نقد وبانک

اهداف رسیدگی : شرح استاندارد

روش های رسیدگی:

شرح متنی …. کاربرگ های شماره ۴۷تا ۱-۴۷۴۰

تکمیل /ملاحظات / نتیجه گیری : ۱ به دلیل محدودیت دردست رسی به ته سوش چک ها (cut off)صورت نپذیرفت

۲ شرکت فاقد آیین نامه تنخواه وصندوق است

۳تضمین کافی از دارندگان وجه نقد اخذ نشده

۴صورت مغایرات منظم وماهانه تهیه نشده

اقدامی درخصوص انسداد حساب های راکد بانکی انجام نشده

طبقه بندی وافشای کامل حساب های بانکی به طور صحیح انحام نشده

سرپرست حسابرسی تاریخ امضا

سپس تکمیل ۴برگ فرم جک لیست وارجاع به شماره عطف ها وتیک زدن آن

تکمیل کاربرگ دست نویس ۱۰ستونی ۴۷۰۰ موجودی نقد وبانک

کد حساب: بانک ، صندوق وتنخواه شرح عطف مانده سال قبل دفاتر اصلاحات طبقه بندی مانده نهایی سال قبل مانده امسال اصلاحات طبقه بندی مانهده نهای سال مورد

موارد ۴۵۰۰حساب ها واسناد دریافتنی وپیش پرداخت ها قبلا بررسی واینک :

۴۷۰۰موجودیس نقد وبانک :

فرمت

برنامه رسیدگی : گزارش ریزنکات عمده

ردیف شرح نکات عطف کاربرگ رسیدگی نظر سرپرست

سرفصل موجودی نقد وبانک ۴۷۰۰

۱ طی رسیدگی های به عمل آمده دررابطه با سر فصل فوق نتایج زیر حاصل :

– شرکت مورد رسیدگی دارای چندین حساب بانکی راکد از سنوات

– قبل بوده که اقدامی برای مسدودکردن آن نکرده ۴۷۱۰

-صورت مغایرات بانکی به طور منظم ماهانه تهیه نشده

شرکت دارای آیین نامه تنخواه وصندوق نیست

وتضمینی نیز از تنخواه وصندوق داران اخذ ننموده ۴۷۳۰

ازتنخواه دراختیار نیر بهمبلغ …..ریال هنوز تسویه نگردید ه ۴۷۴۰

مانده صندوق نیز درپایان سال به حساب بانک واتریز نگردیده ۴۷۳۰

نگهداری ، طبقه بندی وافشای کامل حساب های بانکی

به طرز صحیح انجام نشده است . ۴۷۱۰

ته سوش دسته چک ها نگهداری نشده بود

لذا انجام آزمون انقطاع زمانی میسور نگردید ۴۷۱۰

فرمت :

برنامه رسیدگی : موجودی نقد وبانک

اهداف رسیدگی : شرح استاندارد

روش های رسیدگی:

شرح متنی …. کاربرگ های شماره ۴۷تا ۱-۴۷۴۰

تکمیل /ملاحظات / نتیجه گیری : ۱ به دلیل محدودیت دردست رسی به ته سوش چک ها (cut off)صورت نپذیرفت

۲ شرکت فاقد آیین نامه تنخواه وصندوق است

۳تضمین کافی از دارندگان وجه نقد اخذ نشده

۴صورت مغایرات منظم وماهانه تهیه نشده

اقدامی درخصوص انسداد حساب های راکد بانکی انجام نشده

طبقه بندی وافشای کامل حساب های بانکی به طور صحیح انحام نشده

سرپرست حسابرسی تاریخ امضا

سپس تکمیل ۴برگ فرم جک لیست وارجاع به شماره عطف ها وتیک زدن آن

تکمیل کاربرگ دست نویس ۱۰ستونی ۴۷۰۰ موجودی نقد وبانک

کد حساب: بانک ، صندوق وتنخواه شرح عطف مانده سال قبل دفاتر اصلاحات طبقه بندی مانده نهایی سال قبل مانده امسال اصلاحات طبقه بندی مانهده نهای سال مورد

****

تکمیل کاربرگ موجودی نقد وبانک – بانک ها کد۱۱-۱

کدحساب شرح عطف ماندهدرسال قبل اصلاحات بد وبس طبقه بندی ماندهنهایی سال قبل مانده پایان سال مورد طبق دفاتر . اصلاحات طبقه بندی مانده نهایی سال مورد

درفرم قریب ۲۹ردیف بانک با کدهای حسابداری ذکر گردیده وستون عطف از شماره عطف ۱-۴۷۱۰ تا ۸-۴۷۱۰برخوردارشده مثلا برای کدهای ۱۱۳-۱۱-۱تا ۱۲۲-۱۱-۱یعنی ۹فقره بانک اعم ازصادرات ،سپه و ملی شماره عطف کاربرگ فرعی به شماره ۱-۴۷۱۰نوشته شده . برای بانک با کدهای حسابداری از ۱۲۳-۱۱-۱تا ۱۳۷-۱۱-۱ده فقره بانک ملی ، کشاورزی ، تجارت ، ارزی ، صندوق تعاون شماره کاربرگ فرعی ۲-۴۷۱۰نوشته شده والی آخر تا ۸-۴۷۱۰برای بقیه بانک ها وسپرده ها که ظاهرا برای هرسپرده یک شماره فرعی کاربرگ درستون عطف نوشته شد ه. ودرنهایت تیک برای کنترل جمع . مطابقت با مانده دفاتر مطابقت با صورت های مالی

برای ضمیه کلیه صورت های مغایرک بانک ها پرینت حساب ها وتأییدیه بانک ها ضمیه وعطف گذاری شده ومبالغ با آنچه در کاربرگ اصلی آمده یکسان است

اینک ۴۸۰۰ سفارش های خارجی

در ذیل فرمت حسابرسی بیان شده : شرکت مورد رسیدگی فاقد حساب سفارشات خارجی است و ۵برگ فرمت ضمیه نیز سفید مانده


ثبت آنلاین درخواست خدمات حسابداری

جهت درخواست هرگونه خدمات حسابداری و مالیاتی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.