مفروضات بنياني حسابداري

مفروضات بنياني حسابداري فرضياتي عام و بديهي تلقي مي شوند كه زير بناي اصول پذيرفته شده حسابداري بوده و فرآيندهاي شناخت، (Pastulates) مفروضات بنياني حسابداري

مفروضات بنياني حسابداري
فرضياتي عام و بديهي تلقي مي شوند كه زير بناي اصول پذيرفته شده حسابداري بوده و فرآيندهاي شناخت، (Pastulates) مفروضات بنياني حسابداري
اندازه گيري، طبقه بندي و تلخيص رويدادهاي مالي بر اساس اين فرضيات م يباشند.
چهار فرض بنياني حسابداري عبارتند از:
Accounting Entity Assumption 1 فرض شخصيت حسابداري
Going concern Assumption 2 فرض تداوم فعاليت
Financial Period Assumption 3 فرض دوره مالي
Money Measurement Assumption 4 فرض سنجش پولي
فرض شخصيت حسابداري
فرض شخصيت حسابداري به اين موضوع اشاره دارد كه شخصيت حسابداري واحد انتفاعي مستقل از شخصيت حقيقي مالك يا مالكان آن م ي باشد . اين
فرض مرزهايي را تعيين مي كند كه چه اطلاعاتي بايد در صورت هاي مالي واحد تجاري موجود بوده و منعكس گردد . بايد توجه داشت كه شخصيت
حسابداري مي تواند دارايي هايي را تحت تملك درآورد و در قبال اين دارايي ها تعهداتي داشته باشد . فرض تفكيك شخصيت يك مفهوم حسابداري است و نه
يك ساختار قانوني و لذا در محاكم حقوقي كاربرد ندارد.
نكته 6: معادله اصلي حسابداري بازتابي از مفهوم شخصيت حسابداري است.
نكته 7: فرض شخصيت حسابداري يك مفهوم حسابداري است و نه يك ساختار قانوني.
نكته 8: شخصيت حسابداري كه گزارشات مالي براي آن تهيه م يشود لزوماً نبايد يك شخصيت حقوقي باشد.
مثال 1: كداميك از گزارشات مالي زير منطبق بر فرض بنياني شخصيت حسابداري است؟ 
1) صورت هاي مالي اساسي يك شركت سهامي عام 2) گزارش سود و زيان عمليات متوقف شده يك شركت دولتي
3) صورت هاي مالي تلفيقي يك گروه شرك تها 4) كليه موارد فوق
به نكته 8 رجوع شود. «4» پاسخ: گزينه 
مثال 2: تهيه صورت هاي مالي تلفيقي براي گروه شركت ها بازتابي از كدام فرض بنياني حسابداري است؟ 
1) فرض سنجش پولي 2) فرض تداوم فعاليت 3) فرض شخصيت حسابداري 4) فرض دوره مالي
«3» پاسخ: گزينه 
فرض تداوم فعاليت
در حسابداري فرض بر اين است كه يك واحد تج اري به فعاليت اقتصادي خود براي آينده اي نامعلوم ادامه خواهد داد مگر اينكه شواهد مستند ي بر عدم
تداوم فعاليت (توقف فعاليت ) وجود داشته باشد . حداقل زماني كه بر طبق اين فرض مورد انتظار است كه واحد تجاري به فعاليت خود ادامه دهد تا زماني
است كه بتواند تعهدات ايجاد شده اش را ايفا نمايد.
اهم عواملي كه م يتوانند منجر به نقض اين فرض و توقف فعاليت شوند عبارتند از:
الف) توقف قهري يا اختياري واحد تجاري هر چند كه منجر به ورشكستگي نشود.
ب) چنانچه واحد تجاري براي موضوع يا مدت معيني تشكيل شده باشد و آن موضوع يا مدت منتفي شده باشد.
پ) توقف فعاليت هاي واحد تجاري بنا به تصميم اركان صاحب صلاحيت.
ت) زيان هاي انباشته پياپي كه منجر شود تا تصميم گيري در مورد بقا يا انحلال واحد تجاري به اركان ذيصلاح در داخل واحد تجاري يا مراجع قانوني احاله شود.
نكته 9: واحده اي انتفاعي بخش عمومي كه بموجب قوانين تاسيس شد ه اند و يا تحت تملك دولت و يا ساير نهادهاي بخش عمومي م ي باشند تا
زماني كه قانوناً تعطيل، واگذار و يا منحل نشد هاند داراي تداوم فعاليت فرض م يشوند.
طبقه بندي عناصر صورت هاي مالي به جاري و غير جاري، طبقه بندي حقو ق مالكين، طبقه بندي هزينه ها به عملياتي و غير عملياتي، مستهلك نمودن
دارايي ها در طول عمر مفيد و … همچنين بكارگيري مبناي تعهدي در حسابداري و گزارشگري ادواري بر مبناي فرض تداوم فعاليت است . هرگاه شواهدي بر
عدم تداوم فعاليت در دست باشد ضرورت دارد روش هاي حسابداري و نحوه گزارشگري مالي تغيير يافته و از خاص ههاي اندازه گيري متفاوتي استفاده شود.
نكته 10 : طبقه بندي عناصر صورت هاي مالي بهمنظور انعكاس در صورت هاي مالي اساسي مبتني بر فرض تداوم فعاليت است.
حسابداري مالي 11
نكته 11 : صورت هاي مالي بايد بر مبناي تداوم فعاليت تهيه شود . مگر اينكه مديريت قصد انحلال يا توقف عمليات واحد تجاري را داشته باشد .
2 بيانيه 1 استاندارد حسابداري ايران)  (بند
نكته 12 : اندازه گيري عناصر صورت هاي مالي مبتني بر ارزش خالص بازيافتني صرفاً زمان كنار گذاشتن فرض تداوم فعاليت و در شرايط انحلال و
توقف فعاليت معنا م ييابد.
مديريت واحدهاي تجاري براي ارزيابي تداوم فعاليت ، تمامي اطلاعات موجود درباره آينده قابل پيش بيني را بررسي مي كند. بررسي مواردي از قبيل عوامل
موثر بر سودآوري جاري و مورد انتظار، جداول زماني بازپرداخت بده يها و منابع بالقوه تامين مالي ضروري است.
مثال 3: ثبت منافع اقتصادي بهعنوان دارايي و ثبت تعهدات اقتصادي بهعنوان بدهي، مبتني بر كدام اصل يا فرض حسابداري است؟ 
1) اهميت 2) بهاي تمام شده 3) تداوم فعاليت 4) تفكيك شخصيت
به نكته 10 رجوع شود. «3» پاسخ: گزينه 
فرض دوره مالي
اگر عمر واحد اقتصادي را نامحدود بدانيم پس صرفاً در زمان اتمام فعاليت ها مي توانيم ارزيابي دقيقي از نتايج عملكرد واحد تجاري داشته باشيم كه اين خود
در تضاد با علائق كاربران اطلاعا ت حسابداري مالي است كه مي خواهند بر اساس اين اطلاعات به تصميم گيري اقتصادي بپردازند لذا عمر نامحدود واحد
تجاري را به دوره هاي زماني مشخص تقسيم بندي كرده و آن را دوره مالي مي ناميم. تهيه گزارشات ادواري حسابداري مبتني بر فرض دوره مالي است . دوره
مالي معمولاً يك ساله است و به آن سال مالي نيز مي گويند. اما ضرورتي ندارد كه منطبق بر سال تقو يمي باشد. از سوي ديگر رشد بازار سرمايه و نياز به
اطلاعات بموقع ممكن است برخي از واحدهاي تجاري را ملزم به تهيه صورت هاي مالي ميان دوره اي كند.
نكته 13 : تهيه صورتها و گزارشات مالي ادواري مبتني بر فرض دوره مالي است.
مثال 4: ضرورت فرض تعهدي ناشي از كدام فرض يا اصل حسابداري است؟ 
1) بهاي تمام شده 2) تفكيك شخصيت 3) دوره مالي 4) واحد اندازه گيري
تهيه صورت هاي مالي اساسي مبتني بر مبناي ت عهدي در حسابداري است و چون براساس فرض دوره مالي ، واحدهاي تجاري «3» پاسخ: گزينه 
مي توانند مبادرت به تهيه صور تهاي مالي اساسي كنند لذا فرض تعهدي ناشي از پذيرش فرض دوره مالي است.
فرض سنجش پولي
از آنجا كه پول مقياس مشترك سنجش معاملات است ، در حسابداري براي انداز هگيري و گزارشگ ري رويدادهاي مالي از اين مقياس مشترك استفاده
مي شود. هر چند در حسابداري براي انداز ه گيري كميت ها و ارائه اطلاعات مربوط از مقيا سهاي اندازه گيري ديگري نيز استفاده م يشود. نقطه ضعف اصلي
پول به عنوان معيار سنجش رويدادهاي م الي كاهش ارزش آن در صورت وجود ت ورم در طول زمان است اما در حسابداري ب هجز شرايط حاد تورمي فرض بر
اين است كه پول تغيير ارزش با اهميتي پيدا نمي كند. در ايران بدليل وجود تورم استفاده از فرض سنجش پولي بر مربوط بودن اطلاعات حسابداري صدمه
جدي وارد كرده است و لذا براي جبران اين نقيصه تجديد ارزيابي دا رايي هاي غير پولي بطور ادواري مجاز شمرده شده است. به اين فرض بنياني ، فرض واحد
اندازه گيري نيز م يگويند.
نكته 14 : تورم بر اعتبار فرض سنجش پولي لطمه وارد كرده است.
مثال 5: كداميك از اصول يا فرضي ههاي حسابداري بيشتر از همه تحت تاثير پديده تورم قرار م يگيرد؟ 
1) اصل بهاي تمام شده 2) فرض واحد انداز هگيري 3) اصل تحقق درآمد 4) فرض تداوم فعاليت
به نكته 14 رجوع شود. «2» پاسخ: گزينه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...