كنترل هاي موجودیها-رسیدانبار

كنترل هاي فروش
آذر ۲, ۱۳۹۶
بحسابداری
نامه درخواست مدارک حسابداری
آذر ۲, ۱۳۹۶

كنترل هاي موجودیها-رسیدانبار

درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطفا”درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده ذکر شود.

شماره كنترل شرح كنترل عدم رعايت

 =كنترل بادرخواست خرید ۱

 ۲=کنترل بافاکتورفروشنده(قرارداد ) ۲

 ۳=کنترل امضاءها ۳

 ۴=کنترل باآئین نامه معاملات ۴

 ۵=کنترل محاسبات ۵

 ۶=کنترل باتاییدیه کنترل کیفی ۶

 ۷=کنترل باثبت درکاردکس حسابداری انبار( مقداری-ریالی) ۷

 ۸=کنترل مانده اول دوره وپايان دوره باگردش موادو محصول ۸

 ۹=كنترل باثبت دركاردکس انبار(مقداری) ۹

 ۱۰=کنترل باموجودی مقداری پایان دوره طبق کاردکس حسابداری ۱۰
باليست انبارگرداني

 ۱۱=كنترل با پوشش بيمه اي موجوديها ۱۱

 ۱۲=كنترل حدسفارش ۱۲

 ۱۳=تست cut off(خریدهای پایان سال) ۱۳

 ۱۴=كنترل احتساب ذخيره كاهش ارزش درپایان سال(درصورت نیاز) ۱۴

مواداولیه و محصول

 ۱۵=کنترل روش ارزش گذاری وتعیین قیمت موجودیها ۱۵

 ۱۶=اثبات ارزش موجودیها درپایان سال مالی: ۱۶

مقدارطبق لیست انبارگردانی کاردکس حسابداری مبلغ
شرح کالا-مقدار نرخ مبلغ

کنترل مبلغ مذکوربادفاتر

 ۱۷=کنترل عطف متقابل رسیدانبار به برگ درخواست ۱۷

 ۱۸=کنترل اخذوثیقه ازانبارداران ۱۸

 ۱۹=کنترل ثبت صحیح حسابداری رویدادمالی ۱۹

-استخراج سیستم وثبت های حسابداری به انضمام نمونه فرمها

-به روزآوری آزمون رعایت هادرپرونده دائم

-تکمیل برنامه رسیدگی خرید(پرونده جاری)

 ۲۰=کنترل نحوه قیمت گذاری درکاردکس حسابداري ومطابقت آن ۲۰

 با رویه های حسابداری مندرج درصورتهای مالی

 ۲۱=کنترل مانده اول دوره(مقداری کاردکس حسابداری انبار)بالیست ا
انبارگرداني ۲۱

 ۲۲=کنترل داشتن دفتر ورود وخروج کالادر درب نگهبانی ۲۲

 ۲۳=کنترل مانده کلیه کاربرگهاباآخرین تراز نهائی دریافتی ۲۳

درپایان رسیدگی-عطف گذاری متقابل-تعیین ماهیت اقلام رسیدگی

نشده درترازحسابها

________________________________________

كنترل های حواله انبار

شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت

 ۱=کنترل بابرگ درخواست کالا ازانبار ۱
 ۲=کنترل باحواله انبار ۲
 ۳=کنترل امضاءها ۳
 ۴=کنترل محاسبات ۴
 ۵=کنترل باثبت درکاردکس انبار(مقداری) ۵
 ۶=کنترل باثبت درکاردکس حسابداری(مقداری ریالی) ۶
 ۷=کنترل باتائیددریافت کننده ۷
 ۸=کنترل صحت ثبت حسابداری ۸
 ۹=کنترل عطف متقابل حواله انبار به برگ درخواست ۹
 ۱۰=كنترل كل مقدارصادره طبق كاردكس ها با گردش موادومحصول ۱۰  ۱۱=کنترل شماره سریال چاپی حواله ها ۱۱
 ۱۲=کنترل ثبت صحیح حسابداری رویدادمالی ۱۲

کنترل های پوشش بیمه ای دارائیهای ثابت وموجودیها
درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطفا”درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده ذکر شود.
تهیه کننده:حسن نیک زاد(nikhesab)

جدول زیر تهیه شود:
کدحساب شرح(نام دارائی) بهای تمام شده ارزش دفتری
ساختمان
تاسیسات
ماشین آلات
ابزارآلات
اثاثه ومنصوبات
موجودیها
جمع .
ادامه جدول:
ارزش بیمه شده شماره وتاریخ بیمه نامه کسری پوشش بیمه ای تاریخ پایان بیمه نامه

جمع
نسبت به جدول فوق کنترل های زیر اعمال گردد:
شماره کنترل شرح کنتر ل عدم رعایت
T=کنترل جمع عمودی
C.C=کنترل جمع افقی
 ۱=کنترل بامانده طبق دفاتر(بهای تمام شده) ۱
 ۲=کنترل بامانده طبق سیستم(دفتر)اموال ۲
 ۳=کنترل باصورتهای مالی(بهای تمام شده+ارزش دفتری) ۳
 ۴=کنترل بابیمه نامه ها(رونوشت بیمه نامه ها ضمیمه شود) ۴
 ۵=کنترل ثبت هزینه بیمه دردفاتر(اصلاح حساب پیش ۵
پرداخت بیمه).
 ۶=کنترل تاریخ پایان بیمه نامه طبق جدول فوق بابیمه نامه ۶

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *