قانون مالياتهاي مستقيم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل پنجم : هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده264 و 262

بخشنامه

قانون مالياتهاي مستقيم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل پنجم : هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده264 و 262

۲۶۱

ماده 261

ماده 261- حذف شد. (1) 
1 . به موجب بند 58
 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/ 1394، ماده (261) و تبصره آن حذف شد. “ماده 261 – هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور‌اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای شانزده سال ساب…

۲۶۲

ماده 262

ماده 262- حذف شد. (1) 
1. به موجب بند 58
 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/ 1394، ماده (262) قانون حذف شد. ‌”ماده 262- وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است: الف – رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع…

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 261

ماده 261- حذف شد.(1)

1.به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/ 1394، ماده (261) و تبصره آن حذف شد.
ماده 261 – هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور‌اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای شانزده سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می‌شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا ‌به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (267 ) این قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است.

‌رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای اصلی هیأت به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می‌شود.
‌تبصره – کارمندانی که مدارج مذکور در ماده (220) این قانون را طی نموده و در یکی از استان‌های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت‌کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.”

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 262

ماده 262- حذف شد.(1)

1. به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/ 1394، ماده (262) قانون حذف شد.
‌”ماده 262- وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف – رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند( 3 ) ماده (97 ) این قانون و سایر مأمورانی که طبق این قانون ‌مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و ‌رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.
ب – نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسایل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون مأموران مالیاتی ‌و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.
ج – رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آنها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیأت در این گونه موارد برای‌ مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود.”

بخشنامه ها

[1375/01/23][2066] *ابلاغ سریع بخشنامه ها به مامورین مالیاتی

بخشنامه: 2066

*ابلاغ سریع بخشنامه ها به مامورین مالیاتی

شماره:2066

تاریخ: 23/01/1375

پیوست:

به قراراطلاع ، برخی ازادارات کل بخشنامه هاو دستورالعمل های مالیاتی را که به منظور تشریح وتوضیح مقررات و نحوه اجرای آنها صادر و ارسال میشود به موقع به مامورین مالیاتی واحدهای تحت نظارت و سرپرستی خود ابلاغ نمینماین وعدم اطلاع مامورین مذکورازمفاد آنها اولا” موجب بروز اشتباه و اختلال در جریان صحیح امور واجرای کامل مقررات وافزایش اختلافات واعتراضات مالیاتی ومتعاقبا” ارجاع پرونده ها به هیئتهای حل اختلاف و نارضایتی مودیان وتاخیر درقطعیت و مختومه شدن پرونده های مالیاتی و کاهش سرعت وصول مالیات حقه قانونی میشود لذابه منظوراحتراز از نارساییها و مشکلات فوق و بنابرنظامات مقرره اداری موکدا” یادآوری مینماید: مسئولین ذیربط بارعایت سلسله مراتب اداری وبه ترتیب موظفند به محض وصول بخشنامه هاودستورالعملهای صادره مفاد آنرا سریعا” و بدون فوت وقت به کلیه مامورین مالیاتی ابوابجمعی خود ابلاغ و یک نسخه ازآنها را که به امضای خوانا و مشخص مامورین یاد شده رسیده و متضمن تاریخ ابلاغ نیز باشد به عنوان سابقه ابلاغ در بایگانی واحد مالیاتی ذیربط ضبط نمایند. علیهذا چنانچه ثابت شود اشتباه یاتخلف مامورین مالیاتی به علت عدم ابلاغ مفادبخشنامه هاودستورالعملهای صادره به آنهابوده است .مسئولین ذیربط در هرسمتی که باشند بدون اغماض تحت تعقیب قانونی واقع و مسئول کلیه عواقب حقوقی و جزایی عدم انجام وظیفه قانونی خود ازاین حیث خواهند بود. بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف رااعلام و اقدامات لازم را معمول خواهند نمود.

داریوش ایرانبدی

معاون درآمدهای مالیاتی

مواد قانونی وابسته

ماده 262- حذف شد. (1)
1. به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/ 1394، ماده (262) قا…

ماده 262- وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف – رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند( 3 ) ماده (97 ) این قانون و سایر مأمورانی که طبق این قانون ‌مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و ‌رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.
ب – نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسایل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون مأموران مالیاتی ‌و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.
ج – رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آنها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیأت در این گونه موارد برای‌ مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود.”

بخشنامه ها

[1375/01/23][2066] *ابلاغ سریع بخشنامه ها به مامورین مالیاتی

-…

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

عضویت در خبر نامه

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...