گزارش حسابرس (جدید) شفافیت بیشتر در حسابرسی صورتهای مالی

گزارش حسابرس

گزارش حسابرس (جدید) شفافیت بیشتر در حسابرسی صورتهای مالی

IAASB ( هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی ،2015 در ژانویه )با انتشار استانداردهای 1 حسابرسان را، در مورد شرکت هایی که حسابرسی می کنند، ملزم ،) گزارشگری حسابرس (جدید و تجدید نظر شده به تهیه گزارش های شفاف تر و مفید تر کرد .این استانداردها در پاسخ به تقاضای استفاده کنندگان صورتهای منتشرشده است .هدف این استانداردها ارائه ، مالی، به دنبال بحران مالی، برای اطلاعات مرتبط تر در مورد حسابرسی گزارش حسابرس به گونه ای است که اعتماد عمومی را هم به فرآیند حسابرسی و هم به صورتهای مالی شرکت )همچنین معتقد است که IAASB( ها افزایش دهد .

شفافیت بیشتر در حسابرسی

هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی ارتقای گزارشگری حسابرس باعث بهبود ارتباط بین حسابرس و سرمایه گذاران، و همچنین بین حسابرسان و ارکان راهبری می شود .استانداردهای گزارشگری حسابرس (جدید و تجدید نظر شده) برای حسابرسی صورتهای مالی که . ] یا بعد از آن است، لازم الاجرا است 1395 آذر 25 [ 2016 دسامبر15 پایان دوره مالی آنها پیامدهای این استانداردهای جدید و تجدید نظر شده قابل توجه است و بر افراد مرتبط با فرایند گزارشگری مالی TCWG ( (مانند، مدیریت، ارکان راهبری از جمله کمیته های حسابرسی )و همچنین حسابرسان مستقل و ،) 2 و نیز ، تاثیر می گذارد .گزارش جدید، گزارشگری موضوعات تداوم فعالیت ، استفاده کنندگان صورتهای مالی گزارشگری سایر اطلاعات واحد های تجاری خاص و موضوعات کلیدی حسابرسی واحد های تجاری مشخصی ( مانند، شرکت های پذیرفته شده در بورس )را فراهم می کند .این گزارش البته با روشن ساختن دامنه کار حسابرس . شفافیت بیشتری فراهم می کند ، )TCWG ( و همچنین، نقش و مسئولیت حسابرس، مدیریت و ارکان راهبری چرا گزارش حسابرس تغییر کرد؟ گزارش حسابرس نتیجه نهایی فرایند حسابرسی است .بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی و ذینفعان خواستار گزارش حسابرس حاوی اطلاعات مفید تر و مربوط تر هستند .انتقاد شدید در مورد جمله بندی استاندارد شده وجود دارد و برای گزارش حسابرس شفافیت بیشتری درخواست شده است و اینکه متناسب با هر یک از واحد های حسابرسی شده باشد.شفافیت بیشتر در حسابرسی

1 International Auditing and Assurance Standards Board 2 Those charged with governanceشفافیت بیشتر در حسابرسی
mortezaassadi@yahoo.comشفافیت بیشتر در حسابرسی
) معتقد است گزارشگری بهبود یافته IAASB( هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی حسابرس ، بر ارزش حسابرسی صورتهای مالی و تداوم مربوط بودن حرفه حسابرسی، تاثیر گذار است. ) از پروژه IAASB( بنابراین، هدف کلی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی گزارش حسابرس در جهت منافع عمومی است. 3 بهبود ارزش اطلاع رسانی ،گزارشگری حسابرس
مزایای مورد نظر چیست؟ ) از استانداردهای گزارشگری IAASB( قصد هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی جدید و تجدیدنظر شده مربوط به گزارش حسابرس، افزایش اعتماد به حسابرسی و صورتهای مالی است. ) معتقد است که علاوه بر افزایش IAASB( هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی شفافیت و افزایش ارزش اطلاعاتی گزارش حسابرس، تغییرات گزارشگری حسابرس مزایای زیر را نیز دارد: بهبود ارتباطات بین سرمایه گذاران و حسابرس و همچنین حسابرس و ارکان راهبری. افزایش توجه مدیران اجرایی و ارکان راهبری به آن افشائیاتی در صورتهای مالی که در گزارش حسابرس به آنها عطف داده شده است. که بطور غیر ، تمرکز مجدد حسابرس روی موضوعات جهت اطلاع رسانی در گزارش حسابرس مستقیم باعث افزایش تردید حرفه ای حسابرس می شود. ) با اطلاع از تحقیقات علمی IAASB( هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی بین المللی، مشاوره های عمومی و مشارکت ذینفعان، که یک تغییرات مهم در عمل را نشان می داد و پشتیبانی می کرد، استانداردهای جدید و تجدیدنظر شده را تدوین نمود.
)جدید IAASB( چه مواردی در گزارش حسابرس هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی است ؟ الزاماتی برای حسابرسی صورتهای مالی واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، که بکارگیری داوطلبانه آنها در مورد واحدهای تجاری خارج از بورس مجاز است، شامل : KAM ( بخش جدید برای اطلاع رسانی موضوعات کلیدی حسابرسی ) .موضوعات کلیدی 4 حسابرسی آن موضوعاتی است که به قضاوت حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری اهمیت بیشتری داشته است.

افشای نام شریک کار حسابرسی برای تمام حسابرسی ها بخش اظهارنظر الزاماً در ابتدا ارائه می شود و به دنبال آن بخش مبانی اظهارنظر، مگر اینکه قانون یا مقررات شکل دیگری را تجویز کرده باشد. بهبود گزارشگری حسابرس روی تداوم فعالیت از جمله: . توصیف مسئولیتهای مربوط به مدیریت و حسابرس برای تدوام فعالیت o هنگامیکه ابهام با اهمیت وجود دارد و افشای کافی نیز صورت گرفته است، یک بخش o جداگانه تحت عنوان “ابهام با اهمیت مربوط به تداوم فعالیت” الزامات جدید برای چالش کفایت افشا در رابطه با ” نزدیک بودن به توقف فعالیت o ) ”

شفافیت بیشتر در حسابرسی

در بررسی بکارگیری چارچوب گزارشگری مالی وقتی رویدادها و شرایطی CLOSe CaIIS( مشخص شده که ممکن است تردید عمده ای در توانایی واحد تجاری به ادامه فعالیت ایجاد کند. گزاره ای مثبت در باره استقلال حسابرس و تحقق مسئولیت های اخلاقی مربوط، با افشای حوزه قضایی منشاء این الزامات یا عطف به آیین اخلاقی حسابداران حرفه هیئت استانداردهای 5 ای بین .6(IESBA) المللی اخلاقی حسابداران توصیف بیشتر مسئولیت های حسابرس و جنبه هایکلیدی یک حسابرسی. اجزای معین توصیف مسئولیتهای حسابرس که ممکن است در یک ضمیمه گزارش حسابرس یا جایی که قانون، مقررات یا استانداردهای ملی حسابرسی به صراحت مجاز دانسته، ارائه شود یا در گزارش حسابرس به وب سایت یک مرجع صلاحیت دار عطف داده شود.شفافیت بیشتر در حسابرسی

تغییرات مهم چیست؟ تغییرات گزارش حسابرس و الزامات گزارشگری جدید برای همه حسابرسی ها اظهار نظر حسابرس از پایان گزارش حسابرس به ابتدای آن منتقل شده است. •
اظهار نظر حسابرس
بیان صریح استقلال حسابرس مطابق با الزامات اخلاقی مربوط و اجرای دیگر مسئولیت های اخلاقی حسابرس • آیین اخلاقی واستقلال حسابرس یک بخش جداگانه تحت عنوان “ابهام با اهمیت نسبت به تداوم فعالیت”، زمانی که یک عدم اطمینان (ابهام) • بااهمیت مربوط به توانایی یک واحد تجاری درادامه فعالیت به عنوان یک واحد در حال تداوم وجود دارد و افشا کافی در صورت های مالی انجام شده است. تداوم فعالیت، زمانی که یک واحد تجاری سایر اطلاعات دیگری تهیه می »سایر اطلاعات« یک بخش جداگانه تحت عنوان • کند (مثلا یک گزارش سالیانه) حاوی یا همراه صورتهای مالی واحد تجاری و گزارش حسابرس نسبت به آن، برای توضیح مسئولیت های مدیریت و حسابرس نسبت به سایر اطلاعات و نتیجه گیری حسابرس ازمطالعه و توجه به سایراطلاعات درمورد این که آیا سایر اطلاعات به طور بااهمیتی متناقض صورتهای مالی یا شناخت کسب شده ما در حسابرسی نیست یا در غیر این صورت تحریف با اهمیتی رخ داده است برای حسابرسی واحد تجاری غیر بورسی، این بخش زمانی اضافه خواهد شد که در تاریخ گزارش حسابرسی، • حسابرس برخی یا همه سایر اطلاعات را به دست آورده باشد برای حسابرسی واحد تجاری پذیرفته شده دربورس، این بخش زمانی اضافه خواهد شد که در تاریخ گزارش • حسابرسی، حسابرس سایر اطلاعات را به دست آورده باشد،یا انتظاررود، بدست آورد نکته: “سایراطلاعات ” اطلاعات مالی یا غیر مالی (غیر از صورتهای مالی و گزارش حسابرس) است که در گزارش سالانه شرکت موجود است. گزارش سالانه یک شرکت ممکن است یک سند مجزا باشد یا مجموعه ای از اسناد و مدارک باشد که برای هدف مشابه استفاده می شود. )عبارتند از: بررسی و تجزیه و تحلیل مدیریت، بررسی و تجزیه و OI مثال ها: نمونه های معمول سایر اطلاعات ( تحلیل صورت های مالی، گزارش مدیریت وجوه عملکرد وجه نقد و گزارش سالانه شفاف “سایر 720 )لطفا به استاندارد OI برای جزئیات بیشتر در مورد الزامات گزارشگری مربوط به سایر اطلاعات ( • اطلاعات ” مراجعه کنید

سایر اطلاعات (OI)شفافیت بیشتر در حسابرسی
توضیح بیشترمسئولیت های مدیریت برای ارزیابی توانایی واحد تجاری برای ادامه به عنوان یک واحد در حال • تداوم و اینکه آیا بکارگیری فرض تداوم فعالیت حسابداری مناسب است یا خیر (زمانی که کاربرد دارد) و مسئولیت آنها در نظارت بر فرایند گزارشگری مالی TCWG شناسایی ارکان راهبری • توضیح بیشترمسئولیت های حسابرس، به ویژه توضیحات جدید مربوط به مسئولیت های حسابرس: • – برای نتیجه گیری نسبت به مناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت حسابداری توسط مدیریت – در حسابرسی صورتهای مالی گروه – در موضوع اطلاع رسانی به ارکان راهبری

نقش ها ومسئولیت ها
برای واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس شرح جدیدی از مسئولیت های حسابرس برای ارائه توضیحی به ارکان راهبری که حسابرس از الزامات اخلاقی • مربوط در موضوع استقلال پیروی کرده است.شفافیت بیشتر در حسابرسی
نقش ها و مسئولیت ها افشای جدید نام شریک مسئول کار • شریک مسئول کار

ISAs کدام استانداردهای بین المللی حسابرسی( ) تغییر کرده است؟
و انجام اصلاحات در استانداردهای بین المللی 701 در نتیجه استاندارد 706 و260 تجدید نظر در استانداردهای 710 و600 ،580 ،540 ،510 ،230 ،220 ،210 حسابرسی مرتبط
موضوعات کلیدی حسابرسی
جدید “اطلاع رسانی موضوعات کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس 701 استاندارد بین المللی حسابرسی مستقل” برای حسابرسی مجموعه کاملی از صورتهای مالی با مقاصد عمومی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و شرایطی که حسابرس به ترتیب دیگری می خواهد موضوعات کلیدی حسابرسی را در گزارش خود اطلاع رسانی کند، کاربرد دارد .علاوه بر این، این استاندارد هنگامی کاربرد دارد که حسابرس طبق قوانین یا
ساختار گزارش حسابرس (جدید) و استاندارد های حسابرسی مربوط بخش آیا اجباری است؟ استاندارد(های) حسابرسی مربوط 705 و 700 اظهار نظر بله 705 و 700 مبنای اظهار نظر بله 70 تاکید بر مطلب خاص اگر ضرورت داشته باشد 6 570 ابهام با اهمیت مربوط به تداوم فعالیت اگر ضرورت داشته باشد 701 موضوعات کلیدی حسابرسی برای شرکتهای بورسی، بله 706 سایر بند های توضیحی اگر ضرورت داشته باشد 720 سایر اطلاعات بله (در موارد لزوم) 700 مسئولیتهای (مدیران اجرایی و ارکان راهبری) در قبال صورتهای مالی بله 700 مسئولیتهای حسابرس برای حسابرسی صورتهای مالی بله گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی اگر طبق قوانین/ مقررات /استاندارد های حسابرسی محلی مربوط باشد، بله 700
استاندارد جامع برای گزارشگری حسابرس – ) (تجدید نظرشده 700 استاندارد
اطلاع رسانی موضوعات کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل
استاندارد حسابرسی جدید 701
اظهار نظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل
استاندارد حسابرسی تجدید نظرشده 705
بهبود گزارشگری حسابرس در ارتباط با تداوم فعالیت
استاندارد حسابرسی تجدید نظرشده 570
مسئولیت های حسابرس در رابطه با سایر اطلاعات
استاندارد حسابرسی تجدید نظرشده 720
مقررات ملزم به اطلاع رسانی موضوعات کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس باشد. در ادامه خلاصه ای از جدید ارایه می شود. 701 استاندارد بین المللی حسابرسی
هدف از اضافه کردن بخش “موضوعات کلیدی حسابرسی ” در گزارش حسابرس چیست؟ ” هدف از اطلاع رسانی موضوعات کلیدی حسابرسی، افزایش ارزش اطلاع رسانی گزارش حسابرس با ارائه شفافیت بیشتر در باره حسابرسی انجام شده می باشد. اطلاع رسانی موضوعات کلیدی حسابرسی، اطلاعات بیشتری را برای استفاده کنندگان مورد نظر صورتهای مالی فراهم می کند تا به آنها در درک آن موضوعاتی که بر اساس قضاوت حرفه ای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری اهمیت بیشتری دارند، کمک کند . بعلاوه این اطلاع رسانی ممکن است به درک استفاده کنندگان مورد نظر از واحد تجاری و حوزه های قضاوت عمده مدیران در صورتهای مالی حسابرسی شده کمک کند .” ( استاندارد بین المللی حسابرسی )2 بند 701 به طور کلی هدف از اطلاع رسانی موضوعات کلیدی حسابرسی : تقویت ارزش اطلاع رسانی گزارش حسابرس با ارائه شفافیت بیشتر در مورد حسابرسی انجام شده کمک به درک استفاده کنندگان از واحد تجاری و حوزه های قضاوت عمده مدیران در صورتهای مالی موضوعات کلیدی حسابرسی آن موضوعاتی است که : ، در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری اهمیت بیشتری دارند، . به قضاوت حرفهای حسابرس 1 و، . از بین موضوعاتی انتخاب میشود که به اطلاع ارکان راهبری رسیده است 2 . . مستلزم توجه بیشتر حسابرس در انجام حسابرسی است 3
توجه بیشترحسابرس به : حوزههایی که خطر تحریف بااهمیت ارزیابیشده در سطح بالاست یا خطرهای عمدهای شناسایی شده است. قضاوتهای عمده مربوط به صورتهای مالی آثار معاملات یا رویدادهای عمده طی دوره اطلاعرسانی موضوعات کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس جایگزینی برای موارد زیر نیست :
موارد افشا ی ضروری در صورتهای مالی موضوعاتی که باعث تعدیل اظهار نظر می شود ابهام با اهمیت در رابطه با تداوم فعالیت نحوه اطلاعرسانی موضوعات کلیدی حسابرسی تقریباً نزدیک “موضوعات کلیدی حسابرسی” ارایه بخش جداگانهای درگزارش حسابرس با عنوان اظهارنظر حسابرس و توصیف هر موضوع کلیدی حسابرسی با استفاده از عناوین فرعی مناسب پس از ارایه مقدمه . در مقدمه این بخش حسابرس باید بیان کند که: .

شفافیت بیشتر در حسابرسی

موضوعات کلیدی حسابرسی، آن موضوعاتی هستند که طبق قضاوت حرفهه ای حسهابرس در 1 حسابرسی صورتهای مالی (دوره جاری) اهمیت بیشتری دارند؛ . به این موضوعات در حسابرسی صورتهای مالی به عنوان یهک مجموعهه واحهد و شهکل دادن 2 پرداخته شده است و حسابرس، اظهارنظر جداگانهای نسهبت بهه ایهن ، اظهارنظر نسبت به آن ، موضوعات ارائه نمیکند . جلب توجه به این موضوع که موضوعات کلیدی حسابرسی توصیف شده فقهط بهه حسابرسهی 3 صورتهای مالی دوره جاری مربوط است، ( ممکهن اسهت بهه دوره خهاص تحهت پوشهش ایهن ،)13X1 اسفند 29 صورتهای مالی اشاره شود. برای مثال، برای سال مالی منتهی به . اشاره به بخش(های) مبنای اظهارنظر مشروط (مردود) یا ابهام بااهمیهت مهرتبط بها تهداوم 4 فعالیت (در صورت وجود) . ترتیب ارائه هر یک از موضوعات کلیدی حسابرسی مستلزم اعمال قضاوت حرفه ای است .برای مثال، این اطلاعات ممکن است به ترتیب اهمیت نسبی، بر مبنای قضاوت حسابرس سازماندهی شوند، یا ممکن است در تطابق با نحوه افشا در صورتهای مالی باشد .الزام برای درج عناوین فرعی تمایز بیشتری بین موضوعات قائل می شود. توصیف هر یک از موضوعات کلیدی حسابرسی باید با اشاره به موارد افشای مرتبط (در صورت وجود )در صورتهای مالی باشد و باید موارد زیر را در برگیرد : الف. چرا این موضوع به عنوان یک موضوع کلیدی تعیین شده است. ب. چگونه به این موضوع در حسابرسی پرداخته شده است . نمونه بند موضوعات کلیدی حسابرسی : موضوعات کلیدی حسابرسی
در حسابرسی ما (این ،) موضوعات کلیدی حسابرسی آن موضوعاتی هستند که به قضاوت حرفه ای ما (این موسسه )اهمیت بیشتری داشته است .این 1396 اسفند29 موسسه )از صورتهای مالی دوره جاری(برای سال مالی منتهی به موضوعات در حوزه حسابرسی ما (این موسسه )از صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد و در شکل گیری نظر ما (این موسسه )نسبت به آنها مورد توجه قرار گرفته است و ما (این موسسه ) نظر جداگانه ای در مورد این موضوعات ارائه نمی کنیم. سرقفلی گروه ملزم است سهالانه آزمهون کهاهش ارزش سهرقفلی ، )IFRSs( طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی میلیارد ریالی سرقفلی در تهاریخ XX انجام دهد .این آزمون سالیانه کاهش ارزش برای حسابرسی ما مهم بود زیرا مانده برای صورتهای مالی با اهمیت است .علاوه بر این، فرایند ارزیابی مدیریت پیچیده و بسیار قضاوتی و بر 1396 اسفند29 اساس مفروضات است، به طور خاص [توصیف برخی مفروضات ]که تحت تأثیر شرایط پیش بینهی شهده آتهی بهازار یها شرایط اقتصادی به ویژه در ایران است. ارزیابی ابزارهای مالی ] از کل مبلغ مالی آن ابزارهای مهالی اسهت .بها ٪ x [ سرمایه گذاری شرکت در ابزارهای مالی سازمان یافته نشان دهنده توجه به ساختار و شرایط منحصر به فرد آنها، ارزیابی این ابزارها بر اساس مدل های داخلی توسعه یافته واحهد تجهاری انجام شده است و مبتنی بر قیمت های تعیین شده در بازارهای فعال نمی باشد .بنابراین، عدم اطمینان اندازه گیری در این ارزیابی وجود دارد .در نتیجه، ارزیابی این ابزارها برای حسابرسی ما(این موسسه )مهم بود.

شفافیت بیشتر در حسابرسی

آثاراستانداردهای حسابداری جدید 12 (مشهارکت ههای خهاص )و 11 ،) )(صورتهای مهالی تلفیقهی IFRS 10( 10 استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 10 موثر بودند .استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 1391 دی10 (افشای منافع در سایر واحدهای تجاری )از تاریخ مستلزم آن است که گروه برای تمام واحدهای تجاری ارزیابی انجام دهد مبنی بر اینکهه در کهدام یهک از آنهها :قهدرت و یا حقوق مالکیت وجود ، ) سرمایه گذار بالاست (وجود کنترل )؛ قرار گرفتن در معرض سرمایه گذار(نفوذ قابل ملاحظه دارد، و این به متغیر دخالت سرمایه گذار؛ و توانایی استفاده از قدرت سرمایه گذار به تاثیر بر مقدار بازده سرمایه گذار بر می گردد .ساختار پیچیده، نوع خدمات دهی و مالکیت هر یک از سرمایه گذاریها و مشارکت های انجام شده، گروه را به ارزیابی و تفسیر ذاتی از تعداد قابل توجهی از توافقنامه های قراردادی ملزم کرده است. شناخت درآمد و خدمات پس از فروش آن، بهه ارزیهابی مناسهب xxx میزان درآمد و سود شناسایی شده ناشی از فروش سال محصول این موضوع بستگی دارد که آیا هر قرارداد بلندمدت خدمات پس از فروش مرتبط بها قهرارداد فهروش اسهت یها جهدا از است .در نتیجه، توافق های تجاری می تواند پیچیده باشد، قضاوت قابل توجهه در انتخهاب xxx قرارداد فروش محصول مبانی حسابداری در هر مورد اعمال می شود .طبق بررسی های ما، شناخت درآمد برای حسابرسی ما بسیار مهم است، و توافق نامه های بلند مدت خدمات پهس از فهروش را بهه xxx زیرا ممکن است گروه به طور نامناسب فروش محصول عنوان یک توافق واحد برای اهداف حسابداری به حساب بگیرد و این معمولا منجر به درآمد وهمچنین سهود شناسهایی شده زود تر می شود زیرا حاشیه سود در توافق نامه های بلند مدت خدمات پس از فروش معمولا بالاتر از حاشیه سهود . است xxx در قرارداد فروش محصول
شکل و محتوای بخش موضوعات کلیدی حسابرسی در سایر شرایط چنانچه حسابرس بسته به واقعیتها و شرایط واحد تجاری و حسابرسی تعیین کند که هیچ موضوع کلیدی حسابرسی برای اطلاعرسانی وجود ندارد یا تنها موضوعات کلیدی حسابرسی ، موضوعاتی هستند که در بخش (های) مبانی اظهار نظرمشروط (مردود) یا ابهام بااهمیت مرتبط با تداوم فعالیت آمده است، وی باید موضوعات کلیدی ” یادداشتی را در این خصوص در بخش جداگانهای از گزارش حسابرس با عنوان هنگامی که حسابرس ،705 درج نماید .با وجود این، طبق استاندارد بین المللی حسابرسی “حسابرسی نسبت به صورتهای مالی عدم اظهارنظر ارائه می کند، گزارش حسابرس نباید شامل بخش موضوعات کلیدی حسابرسی باشد، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات الزامی شده باشد. گزارشگری حسابرس نسبت به تداوم فعالیت اکنون حسابرسان ملزم به اضافه کردن اطلاعات بیشتری در رابطه با تداوم فعالیت در گزارش حسابرس می باشند : همیشه :بیان مسئولیت های مدیریت و حسابرس در رابطه با موضوع تداوم فعالیت، در بخش های مربوط به مسئولیت های مدیریت و مسئولیت های حسابرسان؛ مسئولیت مدیریت برای ارزیابی توانایی واحد تجاری به و اینکه آیا استفاده از مبنای حسابداری تداوم فعالیت ،ادامه فعالیت به عنوان یک واحد در حال تداوم و در صورت لزوم، افشای موارد مربوط به تداوم فعالیت مناسب است. و همچنین ،همانگونه که افشا شده مسئولیت حسابرس برای نتیجه گیری در مورد مناسب بودن استفاده مدیریت از مبنای حسابداری تداوم فعالیت و بر اساس شواهد حسابرسی به دست آمده، اینکه آیا ابهام بااهمیتی مربوط به رویدادها یا شرایط وجود دارد که ممکن است تردید قابل ملاحظه ای در توانایی واحد تجاری برای ادامه فعالیت به عنوان یک واحد در حال تداوم ایجاد کند یا خیر.
(تداوم فعالیت )سه شکل از گزارش های حسابرس در ارتباط با تداوم 570استاندارد بین المللی حسابرسی فعالیت ارایه می دهد : . هنگامی که حسابرس نتیجه گیری کند که ابهام بااهمیت وجود دارد و افشا در صورتهای مالی به نحو 1 مناسب انجام شده است، گزارش حسابرس حاوی اظهارنظر تعدیل نشده است . هنگامی که حسابرس موضوعاتی را در ارتباط با تداوم فعالیت تشخیص داده است، از جمله ” نزدیک بودن به توقف فعالیت – ” (اگر رویدادها یا شرایط مشخص کند،که ممکن است تردید قابل close calls ملاحظه ای درمورد توانایی واحد تجاری برای ادامه فعالیت به عنوان یک واحد در حال تداوم وجود داشته باشد، اما بر اساس شواهد حسابرسی به دست آمده حسابرس نتیجه گیری کند که ابهام بااهمیتی وجود ندارد): حسابرس ممکن است این موضوعات را موضوعات کلیدی حسابرسی تعیین کند و بنابر این آنها را در بخش موضوعات کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس (مشابه بند نمونه به شرح زیر) منعکس نماید.شفافیت بیشتر در حسابرسی

-مشاور مالیاتی-شرکت حسابداری -مشاور مالی -وکیل مالیاتی

موضوعات کلیدی حسابرسی ارزیابی تداوم فعالیت صورتهای مالی توضیح داده شده است، گروه ملزم به انجام تعدادی الزامات مقرراتی سرمایه 2 همانطورکه در یادداشت توضیحی است که تعیین کننده کلیدی توانایی گروه برای ادامه فعالیت است .به تشخص ما مهمترین پیش فرض در ارزیابی توانایی گروه و [بخش های مهم آن ]برای ادامه فعالیت به عنوان یک واحد درحال تداوم، سودآوری مورد انتظارآینده [بخش مهم] در نتیجه، تعیین کننده کلیدی وضعیت سرمایه پیش بینی شده است .محاسبات پشتیبانی کننده ارزیابی مربوط به ،است مدیریت بر اساس قضاوت بسیار ذهنی انجام شده و همچنین نیازمند تعدیل ارقام حسابداری برای نشان دادن الزامات قانونی تعیین شده توسط [نام چارچوب (های )قانونی قابل اجرا ]می باشد .این محاسبات مبنایی برای برآورد عملکرد آینده است و جهت ارزیابی مناسب بودن مبنای مورد قبول برای تهیه صورت های مالی اساسی هستند .از این رو، برای ارزیابی مناسب بودن این فرضیه، ما (این موسسه )تلاش های حسابرسی قابل توجه انجام دادیم، از جمله مدت زمانی که اعضای ارشد گروه حسابرسی ما(این موسسه ) صرف کرد.
هنگامی که یک ابهام بااهمیت وجود دارد و به طور کامل افشا شده است: بخش جداگانه ای تحت عنوان ” ابهام بااهمیت مربوط به تداوم فعالیت” (در روال عادی آن یک موضوع کلیدی حسابرسی است، اما به طور جداگانه تحت عنوان ” ابهام بااهمیت مربوط به تداوم فعالیت ” گزارش می شود) در گزارش حسابرس اضافه می شود. به عنوان مثال به شرح بند زیر: ابهام با اهمیت مربوط به تداوم فعالیت صورتهای مالی در رابطه با ابهام با اهمیت مربوط به تداوم فعالیت ، که نشان می دهد 6با جلب توجه به یادداشت توضیحی ، معادل ……..میلیون ریال زیان خالص داشته، و از آن تاریخ، بدهی های 13×1 اسفند 29شرکت طی سالی مالی منتهی به صورتهای 6 جاری شرکت ………. میلیون ریال بیش از مجموع دارایی های آن شده است. همانطور که در یادداشت توضیحی ذکر شده است، نشان می دهد ابهام 6مالی درج شده است، این رویدادها یا شرایط همراه با مسائل دیگری که در یادداشت بااهمیتی وجود دارد که ممکن است موجب تردید قابل ملاحظه در توانایی شرکت به ادامه فعالیت به عنوان یک واحد در حال تداوم شود. اظهار نظر ما (این موسسه) در مورد این موضوع تعدیل نشده است.
. هنگامی که حسابرس نتیجه گیری کند که ابهام بااهمیت وجود دارد و صورتهای مالی به دلیل افشا 2 گزارش حسابرس حاوی اظهارنظر تعدیل شده است. یک ،ناکافی به طور بااهمیتی تحریف شده است نمونه بند مبنای اظهار نظر در این خصوص به شرح زیر است : مبنای اظهار نظر مشروط همانطور که در یادداشت توضیحی ……..صورتهای مالی ذکر شده است، قراردادهای تامین مالی شرکت منقضی شده وکل مبلغ سررسید شده است .شرکت نتوانسته مدت قراردادهای مزبور را تمدید کند و یا تامین مالی 13×2 اسفند 29 آن در تاریخ جایگزینی را بدست آورد .این وضعیت نشان می دهد که یک ابهام بااهمیت وجود دارد که ممکن است تردید قابل ملاحظه ای در توانایی شرکت به ادامه فعالیت به عنوان یک واحد در حال تداوم ایجاد نماید .این موضوع در صورتهای مالی به نحو مناسب افشا نشده است. IAS ( ما (این موسسه )حسابرسی را طبق استانداردهای بین المللی حسابرسی )انجام داده ایم (است .)مسئولیت های ما s (این موسسه )طبق این استانداردها در ادامه در بخش مسئولیتهای حسابرس نسبت به حسابرسی صورتهای مالی در گزارش ما (این موسسه )شرح داده شده است .ما (این موسسه )در رعایت الزامات اخلاقی مربوط به حسابرسی صورتهای مالی در [منطقه و ما (این موسسه )دیگر مسئولیت های اخلاقی را طبق این الزامات ،) قضایی مورد حسابرسی ]مستقل از شرکت هستیم (است
انجام داده ایم (است .)ما معتقدیم (این موسسه اعتقاد دارد )که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی کافی و مناسب است. . هنگامی که حسابرس نتیجه گیری کند که ابهام بااهمیت وجود دارد و در صورتهای مالی افشا لازم در 3 گزارش حسابرس حاوی اظهارنظر مردود است. یک نمونه بند ، ارتباط با ابهام بااهمیت انجام نشده است مبنای اظهار نظر در این خصوص به شرح زیر است :

شفافیت بیشتر در حسابرسی

مبنای اظهارنظر مردود سررسید شده است .شرکت نتوانسته 13×2 اسفند 29 قراردادهای تامین مالی شرکت منقضی شده و کل مبلغ آن در تاریخ مدت قراردادهای مزبور را تمدید کند و یا تامین مالی جایگزینی را بدست آورد و قصد دارد اعلان ورشکستگی را ثبت کند .این وضعیت نشان می دهد که یک ابهام بااهمیت وجود دارد که ممکن است تردید قابل ملاحظه ای در توانایی شرکت به ادامه فعالیت به عنوان یک واحد در حال تداوم ایجاد نماید .این واقعیت در صورتهای مالی به نحو مناسب افشا نشده است. )انجام داده ایم (است .)مسئولیت های ما IASs( ما (این موسسه )حسابرسی را طبق استانداردهای بین المللی حسابرسی (این موسسه )طبق این استانداردها در ادامه در بخش مسئولیتهای حسابرس نسبت به حسابرسی صورتهای مالی در گزارش ما (این موسسه )شرح داده شده است .ما (این موسسه )در رعایت الزامات اخلاقی مربوط به حسابرسی صورتهای مالی در [منطقه و ما (این موسسه )دیگر مسئولیت های اخلاقی را طبق این الزامات ،) قضایی مورد حسابرسی ]مستقل از شرکت هستیم (است انجام داده ایم (است .)ما معتقدیم (این موسسه اعتقاد دارد )که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مردود نسبت به صورتهای مالی کافی و مناسب است. گزارشگری حسابرس نسبت به سایر اطلاعات (تجدید نظر شده) ” مسئولیت های حسابرس در 720 استاندارد بین المللی حسابرسی 11طبق بند رابطه با سایر اطلاعات” اهداف حسابرس از خواندن سایر اطلاعات عبارت است از : بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی وجود دارد؛ 7الف) بررسی اینکه آیا تناقض بااهمیتی ب ) بررسی اینکه آیا تناقض بااهمیتی بین سایر اطلاعات و شناخت کسب شده حسابرس در حسابرسی وجود دارد؛ پ) برخورد مناسب، زمانی که حسابرس مشخص می کند که چنین تناقض های بااهمیتی وجود دارد یا زمانی که حسابرس به طرق دیگر آگاه شود که سایر اطلاعات به نظر می رسد بطور بااهمیتی تحریف شده است؛ و ت)طبق این استاندارد بین المللی حسابرسی [در رابطه با موارد فوق] گزارش دهد.

-مشاور مالیاتی-شرکت حسابداری -مشاور مالی -وکیل مالیاتی

شفافیت بیشتر در حسابرسی
تغییرات اصلی در این استاندارد عبارتند از: و روشن کردن دامنه سایر اطلاعات با پیوند دادن آن به مفهوم “گزارش 8 گسترش دادن سالیانه”؛

بهبود تلاش های کاری حسابرس نسبت به سایر اطلاعات؛ و فراهم کردن شفافیت از طریق گزارشگری الزامی در مورد کار حسابرس در ارتباط با سایر اطلاعات.
) مفهوم موجود در IAASB( نکته مهم این که هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی در مورد اینکه سایر اطلاعات در دامنه حسابرسی قرار نمی گیرد را حفظ 720 استاندارد بین المللی حسابرسی کرده است (یعنی حسابرسان نسبت به سایر اطلاعات اطمینان بخشی فراهم نمی کنند).
در رابطه با سایر اطلاعات، با استفاده از عنوان ” سایر اطلاعات ” و یا عنوان مناسب دیگر ، گزارش حسابرس شامل موارد زیر خواهد بود: . شرحی مبنی بر این که مدیریت مسئول سایر اطلاعات است • مشخص کردن این که سایر اطلاعات قبل از تاریخ گزارش حسابرس دریافت شده است .در مورد واحدهای • تجاری پذیرفته شده در بورس، حسابرس همچنین ملزم است هر گونه سایر اطلاعات که انتظار می رود پس از تاریخ گزارش حسابرسی به وی ارایه شود، را شناسایی کند. شرحی مبنی بر این که اظهار نظر حسابرس سایر اطلاعات را پوشش نمی دهد و بنابراین، حسابرس یک • اظهارنظر حسابرسی و یا هیچ نوع نتیجه گیری اطمینان بخشی در مورد آن اظهار نمی کند. توصیفی از مسئولیت های حسابرس در رابطه با خواندن، در نظر گرفتن و گزارش دادن نسبت به سایر • . (تجدید نظر شده) الزام نموده است720اطلاعات همانگونه که استاندارد بین المللی حسابرسی : هنگامی که سایر اطلاعات قبل از تاریخ گزارش حسابرس به دست آمده است، یکی از موارد زیر • شرحی مبنی بر این که حسابرس هیچ مطلبی برای گزارش دادن[ در رابطه با سایر اطلاعات] o ندارد ؛ یا اگر حسابرس نتیجه گیری کند که تحریف بااهمیت اصلاح نشده در سایراطلاعات وجود دارد، o یک شرحی دال براین که سایر اطلاعات دارای تحریف بااهمیت اصلاح نشده است، گزارش می کند. نمونه ای از گزارش زمانی که حسابرس تمام سایراطلاعات را قبل از تاریخ گزارش حسابرس به دست آورده و تحریف بااهمیتی را در سایر اطلاعات مشخص نکرده است در زیر ارایه می شود :شفافیت بیشتر در حسابرسی

-مشاور مالیاتی-شرکت حسابداری -مشاور مالی -وکیل مالیاتی

شفافیت بیشتر در حسابرسی
سایر اطلاعات است .اظهار نظر ما 9″ مدیریت مسئول سایراطلاعات است .سایراطلاعات شامل اطلاعات موجود در “گزارش تفسیری مدیریت (این موسسه )نسبت به صورتهای مالی سایر اطلاعات را پوشش نمی دهد و ما (این موسسه ) هیچ گونه نتیجه گیری اطمینان بخشی نسبت به آن ارایه نمی کنیم (نمی کند). در ارتباط با حسابرسی ما (این موسسه )از صورتهای مالی، مسئولیت ما (این موسسه )این است که سایر اطلاعات را بخوانیم و با انجام این کار، در نظر بگیریم که آیا سایراطلاعات با صورتهای مالی یا شناختی که در حسابرسی به دست آمده است تناقض یا در غیر این صورت، به صورت تحریف بااهمیت در گزارش مورد توجه قرار گرفته است. یا به بیان دیگر به ، با اهمیتی ندارد نظر می رسد بطور بااهمیتی تحریف شده است .اگر براساس کارهایی که انجام داده ایم، نتیجه گیری کنیم که تحریف بااهمیت در سایراطلاعات وجود دارد، ما (این موسسه )ملزم به گزارش این واقعیت هستیم(می باشد .)ما (این موسسه )در این زمینه هیچ مطلبی برای گزارش دادن نداریم (ندارد.) هنگامی که حسابرس نسبت به صورتهای مالی عدم ،705 با وجود این، طبق استاندارد بین المللی حسابرسی اظهارنظر ارائه می کند، گزارش حسابرس نباید شامل بخش سایر اطلاعات باشد، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات الزامی شده باشد.

و سایر بندهای توضیحی (EOM) ) با بند های تاکید بر مطلب خاص KAMرابطه موضوعات کلیدی حسابرسی ( و اظهار نظرهای تعدیل شده (OM) ) حفظ می شوند. OM(11 )و سایر بندهای توضیحی EOM(10 مفاهیم بند های تاکید بر مطلب خاص ) نمی توانند به عنوان OM( )و سایر بندهای توضیحی EOM( بند های تاکید بر مطلب خاص جایگزین برای اطلاع رسانی موضوع تعیین شده به عنوان موضوع کلیدی حسابرسی قرار گیرند.
[بند های شرط] اظهار نظر تعدیل شده با توجه به ماهیت آنها در بر دارنده موضوعات کلیدی ) هستند، اما [تنها] در بخش مبنای اظهارنظر شرح داده می شوند. KAM( حسابرسی الزام جدید برای استفاده از اصطلاح “تاکید بر مطلب خاص” در عنوان بخش جداگانه ای از گزارش ) است. EOM( حسابرس زمانی که گزارش حسابرس شامل یک بند تاکید بر مطلب خاص زمانی که بخش موضوعات کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس ارائه مهی شهود، بنهد تاکیهد بهر بر مبنای قضاوت حسابرس در مورد اهمیت نسهبی اطلاعهات موجهود در ، مطلب خاص ممکن است بند تأکید بر مطلب خاص مستقیماً قبل یا بعد از بخش ، موضوعات کلیهدی حسابرسهی ارائهه شهود . تاکیهد ” نظیر “ تاکید بر مطلب خاص ” علاوه بر این، حسابرس ممکن است متن بیشتری را در عنوان اضافه کند تا بند “ بر مطلب خاص- رویداد پس از تاریخ صورتهای مالی تا کید بر مطلب خهاص را از هر یک از موضوعات بیان شده در بخش موضوعات کلیدی حسابرسی متمایز کند. زمانی که بخش موضوعات کلیدی حسابرسی در گزارش حسهابرس ارائهه مهی شهود و سهایر بنهدهای توضیحی نیز ” ضروری است، حسابرس ممکن است متن بیشتری را به عنوان سایر بندهای توضهیحی ” نظیر “ سایر بندهای توضیحی دامنه حسابرسی اضافه کند تا سایر بندهای توضیحی را از هر یک “ از موضوعات بیان شده در بخش موضوعات کلیدی حسابرسی متمایز کند . )GC( )و تداوم فعالیت KAM( تعامل بین موضوعات کلیدی حسابرسی
close – از جمله ” نزدیک بودن به توقف فعالیت ، )GC( 12 مسائل مربوط به تداوم فعالیت ممکن است به عنوان ،” calls موضوعات کلیدی حسابرسی )مشهخص شهود و در KAM( )جدیهد ISA 701( 701 گزارش حسابرس مطابق بها اسهتاندارد بهین المللهی حسابرسهی گزارش شود . )وجود دارد، بهه طهور طبیعهی GC( هنگامی که یک ابهام بااهمیت مربوط به تداوم فعالیت )است، اما به طور جداگانه تحت عنهوان “ابههام KAM( این یک موضوع کلیدی حسابرسی . گزارش می شود ، بااهمیت مربوط به تداوم فعالیت” در گزارش حسابرس چالش های گزارشگری حسابرسی های گروه هنگامی که گزارشگری موضوعات کلیدی حسابرسهی درگهزارش حسهابرس نسهبت بهه صهورتهای مهالی جداگانه انجام می شود، مجموعه ای از چالش ها را با خود دارد، که انتظار مهی رود در حسابرسهی ههای و حسابرسی های صورت های مالی تلفیقی افزایش یابد .در مهورد حسابرسهی ههای مشهترک، 13مشترک برنامه ریزی مشترک، اجرای حسابرسی جداگانه، گزارشگری مشترک و مسئولیت جداگانه است .بنابراین

بین حسابرسان مشترک موضوعی حیاتی است و به عنوان بعد چهارم بهرای داسهتان گهزارش 14همترازی های حسابرسی عمل می کند. در مورد صورتهای مالی تلفیقی وجود بخش های چندگانه، ابعاد جدیدی را برای گزارشگری اضهافه مهی کند .این می تواند به سطح جدیدی برسد، زمانی که موارد زیر وجود دارد: بخش های فهرست نشده در بورس که گزارشگری موضوعات کلیدی حسابرسی برای آنها الزامهی • نیست؛ و /یا واحدهای تجاری خارج از کشور که ادغام شده اند (در برخی از حوزه ههای قضهایی گزارشهگری • • موضوعات کلیدی حسابرسی الزامی نیست /گزارشگری موضوعات کلیدی حسابرسهی بهرای بخهش های فهرست نشده در بورس اجباری نیست) در موارد فوق، به نظر می رسد که حسابرس گروه، بهرای تعیهین موضهوعاتی کهه در تعریهف موضهوعات کلیدی حسابرسی مذاکره و گفتگو کند .

شفافیت بیشتر در حسابرسی

از آنجا کهه ، قرار می گیرند، با ارکان راهبری و حسابرس بخش کار حسابرسی توسط حسابرس بخش انجهام خواههد شهد، مشهخص نیسهت کهه چهه میهزان مسهئولیت حسابرسان گروه را بر عهده خواهد گرفت، و درغیاب کنترل توسط واحد اصلی، کار سخت تر می شود. به ویژه هنگامی که هیچ تغییری در استانداردهای حسابرسی در رابطه با مسئولیت جداگانه در مورد بخهش های حسابرسی شده توسط دیگر حسابرسان در مورد مشارکت ها یا واحهد ههای تجهاری تحهت کنتهرل مشترک وجود نداشته باشد. انتظار می رود این موارد نقش ها و مسئولیت های ارکان راهبری واحد اصلی را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهد.شفافیت بیشتر در حسابرسی

-مشاور مالیاتی-شرکت حسابداری -مشاور مالی -وکیل مالیاتی

نمونه گزارش حسابرس (جدید)
گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت نمونه (سهامی عام) گزارش حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر 29به نظر ما ( این مؤسسه)، صورتهای مالی همراه، وضعیت مهالی شهرکت نمونهه (سههامی عهام) در تهاریخ و عملکرد مالی و جریانهای نقد آن را برای سهال مهالی منتههی بهه تهاریخ مزبهور، از تمهام 13×1اسفند ماه جنبه )، به نحو مطلوب نشان می IFRSs های بااهمیت، طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی( دهد. و صورت سود و زیان، صورت سود 13×1 اسفند ماه 29صورتهای مالی شرکت نمونه شامل ترازنامه به تاریخ و زیان جامع، صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی بهه تا … صورتهای مالی توسط ما (این مؤسسه)، حسابرسی شده است. 1تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی مبنای اظهارنظر حسابرسی ما (این موسسه) بر اساس اسهتانداردهای حسابرسهی انجهام شهده اسهت. مسهئولیتهای مها (ایهن موسسه) طبق این استانداردها در ادامه در بخش مسئولیتهای حسابرس بهرای حسابرسهی صهورتهای مهالی توصیف شده است. ما (این موسسه) طبق آیهین رفتهار حرفهه ای حسهابداران و الزامهات اخلاقهی مربهوط بهه حسابرسی صورتهای مالی، مستقل از شرکت هستیم (است) ودیگر مسئولیتهای اخلاقی را طبق این الزامات و آیین رفتار حرفه ای انجام داده ایم(داده است). ما (این موسسه) اعتقاد داریم ( دارد) که شواهد حسابرسهی کسب شده برای ارائه مبنایی برای اظهارنظر کافی و مناسب است. تاکید بر مطلب خاص- رویدادهای بعد از تاریخ صورتهای مالی
ما (این موسسه) توجه صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی … صورتهای مالی جلب می کند که در آن آثار آتش سوزی تجهیزات تولیدی شرکت توصیف شده است. اظهار نظر ما (این موسسه) در اثهر مفهاد ایهن بنهد تعدیل نشده است. موضوعات کلیدی حسابرسی موضوعات کلیدی حسابرسی،آن موضوعاتی هستند که بهر مبنهای قضهاوت حرفهه ای مها (ایهن موسسهه) در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری، اهمیت بسیاری دارند. موضوعات کلیدی حسابرسی از بین موضوعاتی که به ارکان راهبری اطلاع رسانی شده، انتخاب شده اند، اما همه موضوعاتی را که با آنهها مهورد بحهث قهرار گرفته است در بر نمی گیرد.

شفافیت بیشتر در حسابرسی

روشهای حسابرسی ما (این موسسهه) در ارتبهاط بها ایهن موضهوعات در زمینهه حسابرسی ما (این موسسه) از صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه، طراحی شده است . اظهارنظر مها (ایهن موسسه) نسبت به صورتهای مالی با توجه به هیچ یک از موضوعات کلیدی حسابرسهی کهه در زیهر توصهیف شده، تعدیل نشده است و ما (این موسسه) نسبت به این موضوعات نظر جداگانه اظهار نمی کنیم(نمی کند). سرقفلی ) ، گهروه ملهزم اسهت سهالانه آزمهون کهاهش ارزش IFRSs( طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی میلیهارد XXسرقفلی انجام دهد. این آزمون سالیانه کاهش ارزش برای حسابرسی ما مهم بهود زیهرا مانهده برای صورتهای مالی با اهمیت است. علاوه بر این، فراینهد ارزیهاب ی 13×1 اسفند 29ریالی سرقفلی در تاریخ مدیریت پیچیده و بسیار قضاوتی و بر اساس مفروضات است، به طور خاص [توصیف برخهی مفروضهات] کهه تحت تأثیر شرایط پیش بینی شده آتی بازار یا شرایط اقتصادی ، به ویژه در (نام منطقه) است. شناخت درآمد مربوط به قراردادهای بلند مدت شرایط و ضوابط قراردادهای بلند مدت شرکت درقسمت (نام قسمت) بردرآمدهایی که شرکت در یک دوره شناسایی می کند تأثیر می گذارد و درآمد حاصل از چنین قراردادهایی، مبلغ با اهمیتی از کل درآمد شرکت است. فرایند اندازه گیری مبلغ درآمد برای شناسایی در [نام صنعت]، از جمله تعیین زمان مناسب برای شناسایی، مستلزم قضاوت های عمده مدیریت است. ما (این موسسه) شناسایی درآمد قراردادهای بلندمدت را به عنوان یک ریسک مهم و نیازمند ملاحظات خاص حسابرسی تشخیص دادیم (داده است). این به این علت است که ممکن است از طرف دیگرتوافقهایی وجود داشته باشد که به طور موثر قراردادهای اصلی را اصلاح کند و چنین توافقنامه هایی ممکن است به طور ناخواسته ثبت نشده یا به طور عمدی پنهان شده باشند که در این صورت ریسک تحریف با اهمیت ناشی از تقلب وجود دارد. علاوه بر آزمون کنترل های شرکت برای فرآیند وارد شدن و ثبت قراردادهای طولانی مدت و سایر روش های حسابرسی، ما (این موسسه) ضروری دانستیم (دانست ) که شرایط قراردادها را از طریق مدیریت از مشتریان مستقیما تأییدیه دریافت شود و آزمون های ثبت دفاتر مربوط به شناخت درآمد بر اساس روش های حسابرسی انجام شده است، شواهدی از وجود توافق نامه های جانبی وجود ندارد. افشاییات شرکت در باره شناسایی درآمد در . آمده است18 و همچنین یادداشت توضیحی 3خلاصه اهم رویه های حسابداری در یادداشت توضیحیتداوم فعالیت صورتهای مالی شرکت با استفاده ازمبنای حسابداری تداوم فعالیت تهیه شده است. استفاده از این مبنای حسابداری مناسب است مگرآنجاینکه، مدیریت قصد تصفیه یا توقف عملیات شرکت را دارد یا جایگزین واقع بینانه ای بجز انجام این کار ندارد. به عنوان بخشی از حسابرسی ما (این موسسه) از صورتهای مالی، ما (این موسسه) نتیجه گرفتیم (گرفته است) که استفاده مدیریت از مبنای حسابداری تداوم فعالیت در تهیه صورتهای مالی شرکت، مناسب است. مدیریت ابهام بااهمیتی را که ممکن است تردید قابل ملاحظه در توانایی شرکت برای ادامه فعالیت ایجاد کند، تشخیص نداده است و بر این اساس ابهامی در این خصوص در صورتهای مالی افشا نشده است. بر اساس حسابرسی ما(این موسسه) از صورتهای مالی، ما (این موسسه) نیز چنین ابهام بااهمیتی را تشخیص ندادیم(نداد). با این وجود، نه مدیریت و نه حسابرس نمی تواند توانایی شرکت را به عنوان یک واحد در حال تداوم فعالیت تضمین کند. حسابرسی سال قبل– سایر بندهای توضیحی توسط حسابرس دیگری حسابرسی 13×0 اسفند ماه 29 صورتهای مالی شرکت نمونه برای سال منتهی به . ارائه کرده است 13×1 خرداد ماه 31 شده است و اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی در سایر اطلاعات مدیریت مسئول سایراطلاعات است.

شفافیت بیشتر در حسابرسی

سایراطلاعات [شامل اطلاعات مندرج در گزارش فعالیت هیئت مدیره است، اما شامل صورتهای مالی و گزارش حسابرس ما (این موسسه) نسبت به آن را شامل نمی شود]. اظهارنظر ما (این موسسه) نسبت به صورتهای مالی، سایر اطلاعات را پوشش نمی دهد و ما (این موسسه) هیچ گونه نتیجه گیری اطمینان بخشی نسبت به آن ارایه نمی کنیم (نمی کند). در ارتباط با حسابرسی ما (این موسسه) از صورتهای مالی، مسئولیت ما(این موسسه) این است که سایر اطلاعات را بخوانیم و با انجام این کار، در نظر بگیریم که آیا سایراطلاعات با صورتهای مالی یا شناختی که در حسابرسی به دست آمده است تناقض با اهمیتی دارد یا خیر. اگر براساس کارهایی که انجام داده ایم، نتیجه گیری کنیم که تحریف بااهمیت در این سایراطلاعات وجود دارد، ما(این موسسه) ملزم به گزارش این واقعیت هستیم(می باشد). ما (این موسسه) در این زمینه هیچ مطلبی برای گزارش دادن نداریم (ندارد).شفافیت بیشتر در حسابرسی

-مشاور مالیاتی-شرکت حسابداری -مشاور مالی -وکیل مالیاتی

شفافیت بیشتر در حسابرسی
مسئولیتهای مدیران اجرایی و ارکان راهبری در قبال صورتهای مالی ) بها IFRSs مسئولیت تهیه و ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مهالی( مدیران اجرایی شرکت است ؛ و آنچنان کنترلهای داخلی لازم است توسط مدیران اجرایی تعیین شهود کهه قهادر بهه تهیه صورتهای مالی به گونه ای عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، باشد. ( ارکهان راهبهری) مسهئول نظارت بر فرایند گزارشگری مالی شرکت می باشند.مسئولیتهای حسابرس برای حسابرسی صورتهای مالی اهداف حسابرسی ما (این موسسه) عبارت است از کسب اطمینان معقول درباره این موضوع که آیا صهورتهای مهالی به عنوان یک مجموعه عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است یا خیر، وانتشار یک گهزارش حسهابرس شامل اظهارنظر ما (این موسسه) می باشد. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما تضمین نمی کند کهه حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی همیشه تحریف بااهمیت را در صورت وجود کشف کند. تحریهف می تواند از تقلب یا اشتباه ناشی شود و زمانی بااهمیت تلقی می شود که بطور منطقی انتظار رود بهه تنههایی یها در مجموع بتواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارد. -پ 41 -ب این استاندارد توضیح میدهد که مواد زیر میتواند در پیوست گزارش حسابرس قرار گیهرد. بنهد 41(بند توضیح میدهد، هنگامی که قوانین، مقررات یا استانداردهای حسابرسی ملی به طور صریح اجازه دهد، اشهاره بهه وب سایت مقامات ذی صلاح میتواند صورت گیرد که شامل توصیف مسئولیتهای حسابرس است بهه جهای اینکهه ایهن موارد در گزارش حسابرس قرار گیرد به شرط اینکه توصیف این موارد در وبسایت انجام شهده باشهد و متنهاقض بها توصیف مسئولیتهای حسابرس در زیر نباشد.) به عنوان بخشی از حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، ما قضاوت حرفهای را اعمال میکنیم و تردید حرفهه ای را در سراسر برنامه ریزی و اجرای حسابرسی حفظ میکنیم. ما علاوه بر این: خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه را مشخص و ارزیابی میکنهیم، روشههای حسابرسی مرتبط با این خطرها را طراحی و اجرا میکنیم و شواهد حسابرسی کافی و مناسهب بهه عنهوان مبنایی برای اظهارنظر کسب میکنیم. خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب بیشتر از خطر عهدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است، زیرا تقلب ممکن است شامل تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائهه اطلاعات نادرست و زیرپاگذاری کنترلهای داخلی شود. شناختی از کنترلهای داخلی مربوط به حسابرسی به منظور طراحی روشههای حسابرسهی مناسهب در ایهن .15 شرایط اما نه برای اهداف اظهانظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی شرکت کسب میکنیم مناسب بودن روشهای حسابداری مورد استفاده و معقول بودن براوردهای حسابداری و موارد افشای مهرتبط صورت گرفته توسط مدیران اجرایی را ارزیابی میکنیم. ارایه کلی، ساختار و محتوای صورتهای مالی شامل موارد افشا و اینکه آیا صورتهای مالی بیهانگر رویهدادها و معاملات به گونهای است که ارائه مطلوب دست یافته باشد یا خیر را ارزیابی کنیم. ما در مورد کلیا ت برنامه و برنامه زمانبندی و یافته ههای عمهده حسابرسهی شهامل ههر گونهه ضهعفهای عمهده در کنترلهای داخلی که طی حسابرسی شناسایی کرده ایم به ارکان راهبری اطلاع رسانی کرده ایم.
.در موارد مقتضی، در شرایطی که حسابرسی، مسئولیت ارائه اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل داخلی در ارتباط با حسابرسیی ویورتهای میالی را دارد، ایی 15 جمله تعدیل میشود.
علاوه بر این، ما یادداشتی به ارکان راهبری ارائه کردهایم مبنی بر اینکه مها الزامهات اخلاقهی مربه وط بهه اسهتقلال و اطلاعرسانی همه روابط و سایر موضوعات را که می توان انتظار معقولی داشت که بر استقلال اثرگهذار باشهد و تهدابیر ایمنی مربوط را رعایت کردیم. گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی [شکل و محتوای این بخش از گزارش حسابرس با توجه به ماهیت دیگر مسئولیتهای گزارشگری حسابرس، متفهاوت سهایر ”خواهد بود. موضوعاتی که از طریهق سهایر قهوانین یها مقهررات یها اسهتانداردهای حسابرسهی ملهی (بهه آنهها اطلاق می “مسئولیتهای گزارشگری شود) به آنها پرداخته شده است باید در بخش جداگانه ای قرار گیرند مگهر اینکهه سایر مسئولیتهای گزارشهگ ری بهه همهان مبهاحثی باهردازد کهه بها عنهوان مسهئولیتهای گزارشهگری الزامهی طبهق استانداردهای حسابرسی به عنوان قسمتی از بخش گزارش نسبت به حسابرسی صهورتهای مهالی قهرار دارد. گهزارش سایر مسئولیتهای گزارشگری که به همان مباحثی می پردازد که طبق استانداردهای حسابرسهی الزامهی شهده اسهت ممکن است ترکیب شده باشند (یعنی در بخش گزارش نسبت به حسابرسی صورتهای مالی با عنوان فرعی مناسهبی شامل شده باشد) به شرطی که عبارت در گزارش حسابرس به طور واضح متمایز از سهایر مسهئولیتهای گزارشهگری باشد که طبق استانداردهای حسابرسی الزامی شده است.] [ نام شریک کار حسابرس در گزارش حسابرس مستقل] [ امضا به نام موسسه حسابرسی، شخص حسابرس، یا هر دو متناسب با موقعیت جغرافیایی خاص] [تاریخ گزارش حسابرس] [نشانی حسابرس- می تواند در سربرگ مؤسسه حسابرسی نیز درج شود]شفافیت بیشتر در حسابرسی
شفافیت بیشتر در حسابرسی

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...