دستورالعمل: 200/96/517نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه¬های استخراج اطلاعات مالیاتی

دستورالعمل

دستورالعمل مالیاتی 200/96/517

نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه¬های استخراج اطلاعات مالیاتی
________________________________________
شماره: 517/96/200
تاریخ: 22/07/1396
دستورالعمل
517 96 169 م
مخاطبین اصلی/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه¬های استخراج اطلاعات مالیاتی
پیرو دستورالعمل شماره 537/93/200 مورخ 28/10/1393 موضوع نحوه برخورد و اقدام در خصوص اطلاعیه¬های واصله از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، علیرغم تأکیدهای مکرر بر اجرای مفاد دستورالعمل صدرالذکر طی بخشنامه¬هاودستورالعمل¬های متعدد از جمله بخشنامه شماره 26699/230/د مورخ 07/07/1395،شماره 26648/230/د مورخ 06/07/1395،شماره 521/95/230مورخ 24/11/1395 و شماره 12520/230/د مورخ 14/04/1394، بعضا مشاهده می-شود ترتیبات مقرر از سوی ادارات کل امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی نادیده گرفته می¬شود، لذا مجددا تأکید می¬شود که اطلاعیه¬های استخراج¬شده از سامانه صدرالذکر بیانگر همه واقعیت¬های مرتبط باپرونده مالیاتی مودیان نبوده وصرفا قرینه¬ای برای رسیدگی مالیاتی وتشخیص نزدیک به-واقعیت درآمدهای مکتسبه مودی می¬باشد. بنابراین مقرر می¬دارد ادارات امور مالیاتی رسیدگی¬کننده به پرونده¬های مالیاتی مودیان و همچنین مراجع حل اختلاف مالیاتی به منظور احتراز از شمولیت در مفاد بند (1) ماده (270) قانون مالیات¬های مستقیم، مراتب ذیل را در تعامل با اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه ذیربط مدنظر قرار داده و رعایت نمایند:
1- ادارات امور مالیاتی رسیدگی¬کننده به پرونده مالیاتی مکلفند در زمان ابلاغ دعوت¬نامه موضوع ماده ( 229 ) قانون مالیات¬های مستقیم به مودیان ذیربط، نسبت¬به ارائه اطلاعات مالیاتی استخراج شده ازسامانه¬های مالیاتی از جمله فهرست اطلاعیه¬های خرید، فروش، واردات، صادرات و قرارداد حسب مورد به مودیان مالیاتی اقدام نمایند.
2- درهر مرحله از رسیدگی¬های مالیاتی که مودیان محترم به اطلاعات استخراج شده ازسامانه¬های اطلاعات مالیاتی اعتراض داشته باشند، مسئول مربوط درهمان مرحله مکلف به راهنمایی دقیق مودی بوده ومی¬بایست حداکثر همکاری لازم را برای رفع مغایرت با افراد ذینفع به عمل آورد و در صورت لزوم کسب اطلاعات تکمیلی و اخذ مدارک و مستندات لازم از اشخاص ثالث، نسبت به انجام مکاتبات با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و از احاله کردن موضوع رفع مغایرت به مودیان مالیاتی اجتناب نماید. دستورالعمل مالیاتی 200/96/517
3- کلیه مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور می¬بایست بر اساس ادله، مستندات و مدارک مثبته ارائه شده و یا به¬دست آمده با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام مقتضی به منظور احراز درآمد واقعی مودیان را به عمل آورند و نسبت به اعتراض ایشان در خصوص اطلاعات بهره¬برداری شده پیگیر و پاسخ¬گو باشند.
4- در موارد ارجاع پرونده های مالیاتی به هیات موضوع بند 3 ماده (97) قانون مالیات¬های مستقیم به-دلیل عدم ثبت اطلاعیه¬های واصله، در اجرای ماده (17) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394، هیأت مذکور با توجه به دفاعیات و دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و نظر به درجه اهمیت ایرادات وارده توسط اداره امور مالیاتی، چنانچه ایرادات مطروحه به طور کلی خللی به دفاتر وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نماید. بنابراین اعضای هیات مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین در آمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می¬باشد رای مقتضی مبنی برقبولی دفاتر بنابر اختیار این ماده صادر نمایند.
بدیهی است در این¬صورت منوط نمودن موضوع به اصلاح اطلاعات در سامانه جایز نمی¬باشد.
5- صرف عدم اصلاح سیستمی اطلاعیه¬ها و یا عدم هم¬خوانی تاریخی اطلاعیه¬های واصله با مدارک ارائه شده از طرف مودیان مالیاتی، دلیل عدم ثبت نمی¬باشد بنابراین ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که در این گونه موارد ضمن بررسی موضوع در صورت احراز عدم ثبت اطلاعیه ها برابر مقررات اقدام شود. دستورالعمل مالیاتی 200/96/517
6- روسای امور مالیاتی در اجرای ماده (238) ق م.م موظفند بر اساس واقعیت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مودی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی، بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت احراز صحت ادعای مودی اقدام به تعدیل یا رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند و همچنین موظفند با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (157) ق.م.م، به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالیاتی را به اداره کل امور مالیاتی مودی طرف اول ( ارسال کننده اطلاعات ) ارسال نمایند.
بدیهی است در صورتی¬که با تعدیل یا رفع تعرض از مودی امکان مطالبه مالیات از مودی اصلی بعلت مرور زمان مالیاتی فراهم نباشد، روسای امور مالیاتی می¬بایست بدون انجام تعدیل یا رفع تعرض، پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا با رعایت تبصره ماده 157 قانون رای مقتضی صادر گردد.
7- پس از اعتراض مودی با ادعای عدم تعلق اطلاعیه به وی، در صورت ارجاع پرونده مالیاتی به هیات¬های حل اختلاف مالیاتی، هیأت مزبور در صورت احراز صحت اعتراض مودی بر اساس واقعیت امر و فارغ از اطلاعات مندرج در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی با استناد به تبصره ماده (157) قانون مالیات¬های مستقیم، اقدام مقتضی را معمول نماید.
بدیهی است حذف یا ویرایش رکوردهای اطلاعاتی موجود درسامانه فهرست معاملات درخصوص مواردی که مشمول اجرای تبصره ماده (157) قانون مالیات¬های مستقیم می¬باشند صرفا بر اساس آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی امکان¬پذیر خواهد بود و صدور آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی نباید منوط به تغییر اطلاعات در سامانه باشد. دستورالعمل مالیاتی 200/96/517
همچنین وفق تبصره ماده 157 قانون در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله¬ای که باشد کان لم یکن تلقی می¬گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک¬سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
8- در مواردی که مراجع رسیدگی کننده به پرونده مودیان معترض، به منظور احراز واقعیت و تکمیل مستندات از ادارات کل امور مالیاتی مودی طرف اول ( ارسال کننده اطلاعات ) استعلام به عمل می آورند، ادارات کل مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به ارسال پاسخ جامع و کامل اقدام نموده و از ارائه پاسخ های مبهم و بدون اظهار نظر صریح خودداری نمایند.
9- چنانچه براساس نتایج حاصل از فرآیند دادرسی مالیاتی ( موضوع مواد 238، 244، 247، 257 و 216 قانون مالیات¬های مستقیم ) لزوم اعمال ویرایش و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه احراز شود، اداره امور مالیاتی ذیربط موظف است نسخه¬ای از مستندات صادره از طرف مراجع مذکور را به-صورت مکتوب از طریق اداره کل امور مالیاتی به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذی¬ربط در اداره کل مودی طرف اول به منظور ویرایش اطلاعات و بایگانی در سوابق ارسال نماید. / 35-14-1/169
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا: از زمان ابلاغ مدت اجرا:نامحدود مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

مواد قانونی وابسته
ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای…

ماده 169 مکرر – به منظور شفافیت فعالیت¬های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالی…

تاریخ سند: 1396/07/22
شماره سند: 200/96/517
کد سند: م/169/1396/517
وضعیت سند: معتبر

دستورالعمل مالیاتی 200/96/517
________________________________________

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...