حسابداری بر مبنای ارزش جاری مبتنی بر حفظ سرمایه فیزیکی (CC/PC)

حسابداری
طرز تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر ارزش جاری واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (CC/CD)
اسفند ۲۸, ۱۳۹۶
حسابداری
اهداف کلی حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری
اسفند ۲۸, ۱۳۹۶
حسابداری

حسابداری

حسابداری بر مبنای ارزش

جاری مبتنی بر حفظ سرمایه فیزیکی (CC/PC)

اگر ظرفیت تولیدی[۱] یک واحد تجاری مبنای اندازه‌گیری سود، در گزارشگری مالی باشد، از سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش جاری – حفظ سرمایه‌ فیزیکی[۲]، استفاده می‌شود.

در این رویکرد، اندازه‌گیری سود واقعی پس از کسر مالیات و توزیع حداکثر سود بین سهامداران با ظرفیت تولیدی واحد تجاری مورد توجه قرار گرفته، و واحد تجاری توانایی جایگزینی دارای مصرف شده در فرآیند تولیدی با دارایی‌های مشابه در پایان دوره مالی را داشته، و در سال‌های بعد پایادار می‌ماند.

تفاوت بین سیستم فوق با سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش جاری این است که، سود ناشی از نگهداری اقلام دارایی باید به طور جداگانه تحت عنوان «تعدیل حفظ سرمایه [۳] » طبقه‌بندی و در ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سهام قبل از سود انباشته گزارش می‌گردد.[۴]

به منظور تشریح حسابداری بر مبنای ارزش‌های جاری مبتنی بر حفظ سرمایه فیزیکی مثال زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

مثال: فرض کنید که در صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفنده سال ۳×۱۳ شرکت (ب)، ارزش جاری بهای تمام شده کالای فروخته شده به مبلغ ۲۷۰۰ ریال از درآمد حاصل از فروش سال جاری که بالغ بر ۳۶۰۰ ریال می‌باشد کسر شده، موجب بدست آمدن سودی معادل ۹۰۰ ریال خواهد شد، (جدول شماره ۱۱-۲) این مبلغ نشانگر حداکثر سود قابل توزیع بین سهامداران بوده و انتظار می‌رود واحد تجاری بتواند موجودی کالای فروخته شده را جایگزین نماید.

در صورتی‌که جریان‌های ورودی وجوه نقد به مبلغ ۳۶۰۰ ریال و توزیع سود سهام ۹۰۰ ریال باشد، انتظار می‌رود موجودی کالای فروخته شده که ارزش جاری آن به مبلغ ۲۷۰۰ ریال است، جایگزین گردد.

جدول (۱۱-۲) صورت‌های مالی بر مبنای ارزش جاری مبتنی بر حفظ و نگهداشت سرمایه فیزیکی

شرکت سهامی ب

ترازنامه – ۲۹/۱۲/۲x 13

وجوه نقد

۳۶۰۰

موجودی کالای (۴۵۰×۴ واحد)

۱۸۰۰

جمع دارایی‌ها

سهام عادی

تعدیل حفظ سرمایه

۳۰۰

سود انباشته

۱۵۰۰

جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

۹۰۰

شرکت سهامی ب

صورت سود و زیان

سال ۲ x13

درآمد حاصل از فروش                     ۳۶۰۰

بهای تمام شده کالای فروخته شده (۴۵۰×۶ واحد)      (۲۷۰۰)

سود خالص

از آنجا که هدف اساسی سیستم حسابداری بر مبنای ارزش‌های جاری مبتنی بر حفظ سرمایه فیزیکی، تأمین توان و ظرفیت تولیدی واحد تجاری می‌باشد، سود ناشی  نگهداشت دارائی بالغ بر ۱۵۰۰ ریال باید تحت عنوان «تعدیل حفظ سرمایه[۵] » طبقه‌بندی و در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش خواهد شد. (جدول شماره ۱۱-۲)

l فاصله استهلاک: تفاوت بین استهلاک در سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش تاریخی و استهلاک در حسابداری بر مبنای ارزش‌های جاری را فاصله استهلاک[۶] گویند. نظر به این‌که، ارزش جاری دارایی‌های استهلاک‌پذیر (دارایی بلند مدت[۷] ) به طور مستمر در دوران تورم افزایش می‌یابد، ممکن است، واحد تجاری با توجه به محاسبه استهلاک به ارزش‌های جاری قادر نباشد دارایی‌ها را جایگزین و ظرفیت تولیدی را حفظ نماید، در این شرایط، برخی از حسابداران، بر این باورند که، تفاوت بین مبلغ فاصله استهلاک انباشته[۸] و ارزش جایگزینی دارایی استهلاک‌پذیر سود انباشته را کاهش می‌دهد، و برخی دیگر معتقدند که مابه‌التفاوت بین مبلغ فاصله استهلاک انباشته و ارزش جایگزینی دارایی به عنوان هزینه استهلاک هر دوره مالی اندازه‌گیری و در دفاتر ثبت گردد.[۹]

مثال: فرض کنید که واحد تجاری یک دارایی استهلاک‌پذیر بالغ بر ۱۵۰۰ ریال در اول سال ۱×۱۳ نقداً تحصیل نمود، عمر مفید اقتصادی دارایی استهلاک‌پذیر ۴ سال، (فاقد ارزش اسقاط)، روش استهلاک خط مستقیم، نحوه محاسبه استهلاک مبتنی بر ارزش جاری به شرح زیر خواهد بود (اقلام فرضی است)

پایان سال

ارزش جاری دارایی استهلاک‌پذیر

هزینه استهلاک

بر مبنای ارزش جاری

۱

۲۰۰۰

* ۵۰۰

۲

۲۵۰۰

۶۲۵

۳

۲۸۰۰

۷۰۰

۴

۳۰۰۰

۷۵۰

جمع

در صورتی‌که، در پایان سال چهارم ارزش جاری (جایگزینی) دارایی جدید بالغ بر ۳۰۰۰ ریال باشد، تفاوت بین جمع استهلاک انباشته به ارزش جاری (۲۵۷۵ ریال) و ارزش جاری دارایی جدید (۳۰۰۰ ریال) را فاصله استهلاک گویند.

* نتیجه‌گیری: در حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی، سود خالص بعد از کسر مالیات بالغ بر ۶۰۰۰۰ ریال و در حسابداری مبتنی بر ارزش‌های جاری بالغ بر ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد، در هر دو روش، درآمد فروش واقعی آنها یکسان بوده، اما در سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش‌های جاری، برای محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته شده و سایر هزینه‌ها، از ارزش جایگزینی استفاده شده است. در طی دوره‌های تورم، سود ناخالص حسابداری مبتنی بر ارزش‌های جاری کمتر از حسابداری مبتنی بر ارزش‌های تاریخی است. زیرا مبالغ بیشتر برای ارزش‌های جاری (جایگزینی) مورد استفاده قرار گرفته است.

سود خالص مبتنی بر ارزش‌های تاریخی همواره مساوی سود تحقق یافته بر مبنای ارزش‌های جاری است. در سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش‌های جاری، سود تحقق یافته ناشی از نگهداری همواره به طور جداگانه نشان داده شده، و علاوه بر این سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری در صورت سود و زیان مبتنی بر ارزش‌های جاری گزارش می‌شود، اما در سیستم تاریخی، سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری گزارش نمی‌گردد.

دارایی استهلاک‌پذیر، در سیستم تاریخی، به بهای تمام شده در زمان تحصیل در ترازنامه گزارش شده، و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری بر مبنای بهای تاریخی طی عمر مفید مستهلک می‌شود، اما، در سیستم ارزش‌های جاری، دارای استهلاک‌پذیر بر مبنای ارزش جاری (ارزش جایگزینی) در پایان هر سال مبنای اندازه‌گیری قرار گرفته، و بر اساس همین مبنا استهلاک انباشته تعدیل می‌شود.

سود انباشته، در سیستم تاریخی همواره بر مبنای تاریخی اقلام اندازه‌گیری و گزارش می‌گردد، اما در سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش‌های جاری همواره، ارزش‌های جاری (جایگزینی) اقلام مبنای اندازه‌گیری قرار گرفته و تعدیل می‌شود.

n اهداف و مزایای سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش‌های جاری:

از هدف‌های عمده حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر ارزش‌های جاری، ارائه اطلاعات «مربوط» برای تصمیم‌گیری، پیش‌بینی اهداف معین در آتی و از سویی دیگر این سیستم معیار بهتری برای ارزیابی عملکرد (کارایی) مدیریت واحد تجاری می‌باشد، تفکیک دو ارزشی سود و (زیان) عملیاتی مبتنی بر ارزش‌های جاری و سود (زیان) ناشی از نگهداری دارایی در گزارشگری مزایایی را برای استفاده کنندگان فراهم می‌آورد، که مهم‌ترین آن به شرح زیر است:

 1. در پیش‌بینی اهداف، بهتر و دقیق‌تر می‌باشد. تهیه اطلاعات بر اساس ارزش جاری نسبت به تاریخی منجر به افزایش توان مالی شرکت، بازده سرمایه‌گذاری و وضعیت مناسب اهرم مالی می‌گردد.

 2. سود و زیان عملیاتی بر مبنای ارزش‌های جاری، توانایی واحد تجاری بر اساس کارایی عملیات، در شرایطی که اقتصاد جامعه در حال تورم می‌باشد را فراهم می‌آورد. تفکیک دو ارزشی بین سود عملیاتی جاری[۱۰] و سود و زیان ناشی از نگهداری، جهت داوری و ارزشیابی، در ارتباط با کارایی مدیریت، از طریق مقایسه عملکرد گذشته مدیریت واحد تجاری مؤثر بوده، زیرا، سود عملیاتی جاری و سود (زیان) ناشی از نگهداری نتایج جداگانه برای تصمیم‌گیری در ارتباط با سرمایه‌گذاری جدید، تولید مجدد و یا نگهداری دارایی را نشان می‌دهد. «ادواردز»[۱۱] و «بل» در این زمینه چنین اظهار می‌دارند:

«تفکیک دو نوع سود غالباً موجب بدست آمدن نتایج متفاوتی در تصمیم‌گیری می‌شود. از این رو، واحدهای تجاری معمولاً در مورد این‌که چه مقدار از دارایی در طول زمان، در مراحل مختلف فرایند تولید نگهداشته و چه مقدار از دارایی در فرایند تولید جاری مورد استفاده قرار دهند، آزادی عمل دارند، تفاوت بین انگیزه‌های غیرارادی واحد تجاری، در تحصیل سود و ترجیح دادن یکی، نسبت به دیگری، به رویدادهایی که دو روش تحصیل سود، از محل آن کسب می‌شود، بستگی دارد. تصمیم‌گیری معنی‌دار بودن آن مستلزم ارزشیابی دو نوع سود به طور به طور جداگانه می‌باشد».

 1. تفکیک دوارزشی بین سود حاصل از عملیات جاری مستمر و سود (زیان) ناشی از نگهداری در تصمیم‌گیری‌های واحد تجاری مفید بوده، و چنین تفکیک دو ارزشی به واحد تجاری این امکان را می‌دهد تا سودآوری بلندمدت واحد تجاری با فرض ادامه شرایط موجود (فرض تداوم فعالیت) ارزیابی شود. زیرا آن به طور مکرر و نسبی قابل کنترل بوده و سود حاصل از عملیات جاری مستمر این امکان را به وجود می‌آورد که برای اهداف پیش‌بینی شده قابل استفاده باشد.

 2. سود قابل توزیع بین سهامداران به حفظ و نگهداری توان ظرفیت فیزیکی تولیدات واحد تجاری بستگی دارد، بدین معنی که: سود قابل توزیع مبلغی است که واحد تجاری قادر خواهد بود، پس از توزیع، توان ظرفیت فیزیکی تولیدات را حفظ نماید.

به همین دلیل بهتر است، سود حاصل عملیات مستمر به عنوان سود قابل توزیع یا سود پایا (Sustainable income) و یا به عبارت دیگر تحت عنوان سود بادوام نامیده شود.

مهم‌ترین ویژگی سود قابل توزیع حاصل از عملیات مستمر، پایدار و بادوام (Sustainable) بودن آن می‌باشد، که اگر در شرایط جهانی تغییری حاصل نشود، واحد تجاری قادر خواهد بود، توان ظرفیت فیزیکی تولیدات خود را حفظ نموده، و در سال‌های بعد، مبلغی به عنوان سود به همان اندازه سال جاری بین سهامداران توزیع نماید. به همین دلیل می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش‌های جاری، در برآورد سود قابل توزیع مبنای دقیق‌تری نسبت به ارزش‌های تاریخی را نشان می‌دهد.

 1. تفکیک دو ارزشی بین سود حاصل از عملیات جاری مستمر و سود (زیان) ناشی از نگهداشت مهم‌ترین اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و مقایسه بازده سود عملیاتی بین شرکت‌های عضو گروه و میان دوره‌ای را که ضرورت دارد، فراهم می‌سازد.

 2. طبقه‌بندی بر اساس روش ارزش ورودی جاری، تفکیک بین سود و زیان تحقق یافته ناشی از نگهداشت و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداشت را امکان‌پذیر می‌سازد. این امر حاکی از نادیده، انگاشتن مفهوم محافظه‌کاری و اصل تحقق درآمد تلقی شده به طوری‌که سود و زیان ناشی از نگهداشت باید بگونه‌ای که روی می‌دهد شناسایی شود نه آن چنان‌که تشخیص داده می‌شود.

 3. تفکیک دو ارزشی بین سود حاصل از عملیات جاری مستمر و سود (زیان) ناشی از نگهداشت دارای اهمیت بسیار زیاد بوده، زیرا که ارزش آینده‌نگری و کنترل را در بر دارد. سود (زیان) ناشی از نگهداشت شواهدی در مورد تغییر روند سود عملیاتی آتی را نشان می‌دهد.

 4. تفکیک دو ارزشی، در پیش‌بینی خالص جریان‌های نقدی و برآورد عایدات نقدی آتی واحد تجاری نقش اساسی را ایفا نموده، و مبنایی قابل اعتماد برای پیش‌بینی سود حاصل از عملیات مستمر در آینده می‌باشد. به عبارت دیگر می‌توان گفت، در برآورد خالص جریان‌های نقدی آتی، سود آتی، سود سهام قابل توزیع، به طور مناسب امکان‌پذیرتر خواهد بود.

 5. تفکیک دو ارزشی بین سود حاصل از عملیات جاری و سود (زیان) ناشی از نگهداشت توسط واحد تجاری تحلیل کامل و دقیق‌تری از سود گزارش شده، بدست می‌دهد.

l محدودیت‌های سیستم ارزش جاری:

 1. مبنای اندازه‌گیری ارزش جاری ذهنی است و عینیت ندارد، و مستلزم صرف هزینه زیاد می‌باشد.

 2. روش‌های ارزشیابی متنوع بوده و استاندارد خاصی در تعیین ارزش جاری در دست نیست، به همین دلیل نتایج یکسانی را نشان نداده، قابلیت مقایسه صورت‌های مالی امکان‌پذیر نیست. بازاری که برای ارزشیابی دارایی‌ها بکار گرفته می‌شود، ممکن است موجود نباشد.

 3. فاقد ویژگی قابلیت اعتماد می‌باشد.

 4. در مواردی اگر، تغییر قیمت‌های وارده و صادره با یک روند یکسانی در حرکت نباشند، پیش‌بینی سود جاری عملیاتی، سود نگهداری، جریان‌های نقدی آتی معنی‌دار نخواهد بود.

l موارد افشاء لازم بابت تغییر قیمت‌ها:

طبق بیانیه شماره ۸۹ هیأت تدوین استاندارهای حسابداری مالی[۱۲] زمانی که واحدهای تجاری طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت‌های مالی تهیه می‌نمایند، افشاء اطلاعات مربوط به رویدادهای حسابداری مبتنی بر ارزش‌های جاری، اثرات تغییر قیمت‌ها در گزارشگری مالی به عنوان اطلاعات تکمیلی توصیه شده است. راهنمایی‌های لازم در مورد افشاء مربوط به رویدادهای سال جاری به شرح زیر است:

 1. سود حاصل از عملیات مستمر بر مبنای ارزش جاری مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت.

 2. سود یا زیان از قدرت خرید بر خالص اقلام پولی در سال جاری.

 3. افزایش یا کاهش در ارزش جاری (یا اقل مبلغ قابل پرداخت[۱۳] ) موجودی کالا و اموال ماشین‌آلات و تجهیزات پس از حذف آثار تورم (سود نگهداری پس از حذف آثار تورم).

 4. واحد اندازه‌گیری ممکن است بر مبنای میانگین واحد پول در محاسبات شاخص قیمت مصرف کننده[۱۴] (CPI) در پایان سال باشد.

خلاصه موارد افشاء مربوط به ۵ سال اخیر:

– اطلاعات بر مبنای میانگین واحد پول در پایان سال یا واحد پول سالانه که در محاسبات مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارتند از:

 1. خالص فروش (Net Sale) و سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی

 2. سود حاصل از عملیات مستمر بر مبنای ارزش جاری مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت.

 3. سود یا زیان ناشی از قدرت خرید خالص اقلام پولی.

 4. افزایش یا کاهش بر ارزش جاری (یا اقل مبلغ قابل بازیافت) موجودی کالا و اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات، پس از حذف آثار تورم.

 5. مجموعه کلی تعدیل مبادله تسعیر ارز، بر مبنای ارزش جاری.

 6. خالص دارایی‌ها در پایان دوره بر مبنای ارزش جاری مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (CC/CD).

 7. سود هر سهم از سهام عادی به عملیات مستمر مبتنی بر ارزش جاری بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت. (CC/CD)ک

 8. سود نقدی اعلام شده هر سهم از سهام عادی.

 9. قیمت بازار هر سهم از سهام عادی در پایان سال.

سایر موارد افشاء عبارتند از:

 1. واحدهای تجاری، اطلاعات معنی‌دار مربوط به آثار تغییر قیمت‌ها روی فعالیت‌هایی که جهت کمک به استفاده کنندگان در تصمیم‌گیری موثر می‌باشد را باید به عنوان اطلاعات اضافی افشاء نمایند.

 2. افشاء موارد مربوط به مقادیر و قیمت منابع معدنی برای واحدهای تجاری همراه با ذخایر معادن (گاز، نفت …) نیز توصیه شده است.

 3. اطلاعات مربوط به ارزش تاریخی واحد پول دارای قدرت خرید ثابت، در مواردی که اثر سود حاصل از فعالیت عملیاتی قابل اهمیت (معنی‌دار) نباشد می‌تواند جایگزین اطلاعات مربوط به ارزش جاری گردد.

 4. برآورد سود (زیان) حاصل از عملیات مستمر بر مبنای ارزش جاری مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت جهت نیل به هدف ارائه مجدد بهای تمام شده کالای فروخته شده، استهلاک منابع طبیعی، استهلاک اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات، استهلاک دارایی نامشهود.

? سؤالات

 1. اثرات بالقوه تغییر قیمت‌ها بر اقلام حسابداری توسط سازمان حرفه‌ای و روند تکاملی آن تا بیانیه شماره ۸۹ هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی را تشریح نمائید؟ (FASB – No – ۸۹).

 2. نظرات و پیشنهادات کمیته سندی لندز در انگلستان را توضیح دهید؟

 3. پیشنهادات مراکز حرفه‌ای استاندارد در باره حسابداری تغییر قیمت‌ها را توضیح دهید؟

 4. کدامیک از مفروضات یا اصول حسابداری بیش از همه تحت تأثیر پدیده تورم قرار دارد؟

 5. در شرایط تورمی، فرض واحد اندازه‌گیری چه مشکلاتی را از لحاظ حسابداری پدید می‌آورد؟

 6. آیا واحد پول در گذر زمان دارای ارزش یکسانی می‌باشد، نظرات مختلف را در این زمینه بیان نمائید؟

 7. آیا اقلام مندرج در گزارشگری مالی «همان گونه‌ای که هست» بازگو می‌نماید؟ چرا؟

 8. نظریه ویلیام پیتون در باره واحد اندازه‌گیری پول کدام است؟

 9. اندازه‌گیری سود و مفهوم حفظ سرمایه را توضیح دهید؟

 10. حفظ سرمایه بر اساس واحدهای پولی را توضیح دهید؟

 11. حفظ سرمایه بر اساس واحدهای پولی را توضیح دهید؟

 12. حفظ سرمایه فیزیکی را توضیح دهید؟

 13. مبانی اندازه‌گیری ارزش جاری کدامند؟

 14. روش ارزش فعلی را تعریف نمائید و روش محاسبه آن کدام است؟

 15. روش ارزش خروجی را توضیح دهید؟

 16. روش ارزش ورودی را توضیح دهید؟

 17. منظور از نرخ تاریخی تنزیل، نرخ جاری تنزیل، نرخ میانگین مورد انتظار تنزیل، نرخ میانگین تأمین مالی، نرخ تفاضلی (اضافی) استقراض کدام است؟

 18. منظور از اقلام پولی و غیرپولی چیست؟

 19. منظور از خالص وضعیت پولی مثبت یا منفی چیست؟

 20. در چه زمانی سهام ممتاز و سهام عادی پولی و چه زمانی غیرپولی تلقی می‌شود؟

 21. نحوه محاسبه سود یا زیان ناشی از قدرت خرید کدام است؟

 22. سود یا زیان ناشی از نگهداری یعنی چه؟

 23. تفاوت دو سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش تاریخی و حسابداری مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت کدام است؟

 24. تفاوت دو سیستم حسابداری مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت با سیستم حسابداری ارزش جاری کدام است؟

 25. نحوه تبدیل غیرپولی به واحد پول دارای قدرت خرید ثابت کدام است؟

 26. نحوه تبدیل سود حاصل از فروش دارای اموال و ماشین آلات به واحد پول دارای قدرت خرید ثابت کدام است؟

 27. مبانی اندازه‌گیری ارزش‌های جاری کدامند؟

 28. ویژگی‌های مهم حسابداری مبتنی بر ارزش جاری کدام است؟

 29. نحوه تبدیل ارزش‌های تاریخی به جاری کدام است؟

 30. نحوه محاسبه سود انباشته تاریخی به ارزش جاری کدام است؟

 31. تفاوت بین سود تحقق یافته و سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری را بیان نمایید؟

 32. نحوه تبدیل هزینه استهلاک به ارزش جاری کدام است؟

 33. هدف از گزارشگری مالی در سیستم حسابداری به ارزش‌های جاری مبتنی بر قدرت خرید ثابت واحد پولی کدام است؟

 34. نحوه گزارش تعدیل حفظ سرمایه در سیستم حسابداری بر مبنای ارزش جاری سرمایه مبتنی بر حفظ سرمایه فیزیکی کدام است؟

 35. مزایا و معایت سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش جاری کدام است؟ بیان نمائید؟

?  تمرین

 1. با توجه به شاخص قیمت در زمان‌های مختلف، عامل تبدیل برای گزارش اقلام تبدیل شده بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت در پایان سال ۹×۱۳ کدام است؟

شاخص قیمت

– در پایان سال جاری (۹×۱۳)

۱۶۶

– متوسط سال جاری (۹×۱۳)

۱۶۲

– شروع سال جاری (۹×۱۳)

۱۵۸

– فروردین ماه سال (۱×۱۳)

۱۲۲

– تیرماه سال (۶×۱۳)

۱۴۴

– میانگین سه ماه آخر سال (۹×۱۳)

۱۶۵

– میانگین سه ماه اول سال (۱×۱۳)

۱۵۹

– میانگین سه ماهه آخر سال (۸×۱۳)

۱۵۶

۱-۱- حساب‌های دریافتنی

۲-۱- استهلاک انباشته – تحصیل دارایی در تیرماه ۶×۱۳

۳-۱- سهام عادی – زمان انتشار فروردین ماه سال ۱×۱۳

۴-۱- حساب‌های پرداختنی

۵-۱- هزینه حقوق و دستمزد که به طور مستمر در سراسر سال به طور یکنواخت صورت گرفته است.

۶-۱- هزینه استهلاک تجهیزات: تحصیل دارایی در تیرماه ۶×۱۳

۷-۱- موجودی کالا پایان دوره: روش ارزشیابی موجودی کالا Fifo، زمان خرید سه ماهه آخر سال قبل.

۸-۱- موجودی کالا اول دوره: روش ارزشیابی Lifo، زمان تحصیل اول سال ۱×۱۳

۹-۱- موجودی کالا آخر دوره: روش ارزشیابی موجودی کالا Fifo، زمان تحصیل سه ماهه آخر سال ۸×۱۳٫

۱۰-۱- موجودی کالا آخر دوره: روش ارزشیابی موجودی کالا Lifo، زمان تحصیل سه ماهه آخر سال ۸×۱۳

۱۱-۱- شرکت (الف) وجوه نقد بالغ بر ۱۰۰۰۰۰ ریال از اول فروردین ماه تا پایان خرداد ماه نگهداری نموده، شاخص قیمت در اول فروردین ۱۷۶ و پایان خرداد ماه ۱۷۰ می‌باشد، سود یا زیان ناشی از قدرت خرید کدام است؟

۱۲-۱- شرکت (الف) مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال، در اول سال بدهی دارد، در اول تیرماه بدهی توسط شرکت پرداخت گردید، شاخص قیمت در اول فروردین مساوی ۱۷۶ و در اول تیرماه مساوی ۱۷۰ بوده سود یا زیان ناشی از قدرت خرید کدام است؟

 1. دارایی‌های شرکت سهامی (م) در پایان سال ۵×۱۳ به شرح زیر است: (شاخص قیمت در پایان سال جاری معادل ۱۲۵ می‌باشد).

دارایی

بهای تمام شده

شاخص قیمت در زمان تحصیل

وجوه نقد

۲۰۰۰۰

۱۲۰

زمین (قطعه الف)

۶۵۰۰۰

۱۱۰

زمین (قطعه ب)

۵۰۰۰۰

۱۳۰

ارزش دارایی‌ها در پایان سال بر اساس واحد پول دارای قدرت خرید ثابت کدام است؟

الف-                      ۱۲۸۴۰۰ ریال

ب –                       ۱۲۹۲۰۰ ریال

ج –                       ۱۴۱۹۴۱ ریال

د –                       ۱۴۲۷۷۴ ریال

هـ –                           هیچکدام

 1. سود حاصل از فروش تجهیزات شرکت سهامی سامان در سال ۸×۱۳ بالغ بر ۷۰۰۰ ریال می‌باشد. بهای تحصیل تجهیزات در سال ۱×۱۳ بالغ بر ۵۰۰۰۰ ریال، شاخص قیمت در زمان تحصیل تجهیزات معادل ۱۰۵، استهلاک در زمان فروش جمعاً بالغ بر ۴۲۰۰۰ ریال، شاخص قیمت در زمان فروش تجهیزات معادل ۱۵۰ و شاخص قیمت در پایان سال جاری معادل ۱۶۰، مبلغ سود (زیان) گزارش شده در صورت سود و زیان سال ۸×۱۳ بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت دام است؟

الف – ۱۰۰۰ ریال سود               ب – ۳۸۱۰ ریال سود

ج – ۳۵۷۱ ریال سود                 د – ۳۵۷۱ ریال زیان

هـ – ۱۰۰۰ ریال زیان

 1. در طی دوران تورم: مانده یک حساب بدهی ثابت مانده است. با توجه به وضعیت موجود کدامیک از موارد زیر درست می‌باشد؟

 2. در مواردی، بدهی غیرپولی باشد، سود حاصل از تغییر قدرت خرید روی می‌دهد.

 3. در مواردی، بدهی پولی باشد، زیان حاصل از تغییر قدرت خرید روی می‌دهد.

 4. در مواردی، بدهی غیرپولی باشد، زیان حاصل از تغییر قدرت خرید روی می‌دهد.

 5. در مواردی، بدهی پولی باشد، سود حاصل از تغییر قدرت خرید روی می‌دهد.

 6. شرکتی در اول دوره دارای ۱۰۰۰ ریال دارایی پولی و ۳۰۰ ریال بدهی پولی و نیز در پایان دوره مالی ۱۹۴۰ ریال دارایی پولی و ۵۰۰ ریال بدهی پولی می‌باشد، اگر شاخص عمومی کالا و خدمات مصرفی در ابتدای دوره ۱۴۰ و پایان دوره ۱۸۰ باشد، سود (زیان) نگهداری خالص اقلام پولی کدامیک از موارد زیر است؟ (با فرض این‌که مبنای محاسبه این رقم در تاریخ تنظیم صورت‌های مالی «شاخص متوسط» باشد).

الف – ۲۶۰ ریال زیان               ب – ۲۶۰ ریال سود

ب – ۱۲۲۰ ریال زیان                د – ۱۲۲۰ ریال سود

 1. برخی از اقلام ترازنامه واحد تجاری الفباء در ۲۹/۱۲/۲× به شرح زیر می‌باشد:

سپرده‌های بانکی                     ۵۰۰۰۰ ریال

حساب‌های دریافتنی بلندمدت               ۳۰۰۰۰۰ ریال

بدهی مالیات بر درآمد                   ۱۰۰۰۰۰ ریال

در تهیه صورت‌های مالی بر اساس ارزش‌های تاریخی مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت، خالص اقلام پولی کدام است؟

الف – ۵۰۰۰۰۰ ریال                 ب – ۴۰۰۰۰۰ ریال

ب – ۷۰۰۰۰۰ ریال              د – ۹۰۰۰۰۰ ریال

 1. در محاسبات سود (زیان) حاصل از تغییر قدرت خرید، کدامیک از موارد زیر منظور نخواهد شد؟

الف – ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول

ب – استهلاک انباشته تجهیزات

ج – صرف مستهلک نشده اوراق قرضه

د – سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه غیرقابل تبدیل

 1. در تهیه صورت‌های مالی بر مبنای ارزش تاریخی – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (HC/CD) اقلام غیرپولی کدامیک از موارد زیر را شامل می‌شود:

الف – حساب‌های پرداختنی، وجه نقد

ب- اوراق قرضه پرداختنی

ج – حساب‌های دریافتنی

د – ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول

هـ – هیچ‌یک از موارد فوق

 1. کدامیک از روش‌های ارزشیابی موجودی کالا نزدیک به ارزش جاری بهای تمام شده کالای فروخته شده در صورت سود و زیان و موجودی کالا در ترازنامه به ترتیب می‌باشد؟

الف – Fifo , Lifo

ب – Fifo , Fifo

ج – Lifo , Fifo

د – Lifo , Lifo

هـ – Average Cost, Averag Cost

 1. واحد تجاری (ج) موجودی کالا را به مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال طی سال ۱×۱۳ تحصیل نمود. موجودی کالای فوق در سال ۳×۱۳ به مبلغ ۳۴۰۰۰ ریال فروخته شد. ارزش جایگزینی کالا در پایان سال ۱×، ۲× و در زمان فروش در سال ۳× به ترتیب:

۲۸۰۰۰ ریال، ۳۰۰۰۰ ریال، ۳۱۰۰۰ ریال بود. با فرض این‌که واحد تجاری هیچ‌گونه دارایی و مبادله طی سه سال به استثناء کالای فوق در اختیار نداشته، سود خالص مبتنی بر ارزش تاریخی و ارزش جاری و در پایان سال ۲، به ترتیب کدام است:

الف – صفر، ۳۰۰۰                ب – صفر، ۲۰۰۰

ج – صفر، ۵۰۰۰             د – صفر، صفر

هـ – هیچ‌یک از موارد فوق

 1. با توجه به مثال شماره (۱۰) سود خالص مبتنی بر ارزش تاریخی و ارزش جاری در پایان سال ۳× به ترتیب کدام است؟

الف – ۹۰۰۰، ۴۰۰۰               ب- ۹۰۰۰، ۱۰۰۰

ج – ۹۰۰۰، ۸۰۰۰                 د – ۹۰۰۰، ۹۰۰۰

 1. صورت سود و زیان شرکت پرشیا بر مبنای ارزش تاریخی و اطلاعات مربوط به شاخص قیمت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱×۱۳ به شرح زیر است:

صورت سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱×۱۳

فروش

۱۰۰۰۰۰

هزینه‌ها:

بهای تمام شده کالای فروخته شده

۷۰۰۰۰

استهلاک

۱۰۰۰

جمع

۸۱۰۰۰

۱۹۰۰۰

سود خالص قبل از مالیات

مالیات بر درآمد

۴۷۵۰

سود خالص

در ۲۹/۱۲/۱×

در زمان خرید تجهیزات

۱۲۵

در اول سال ۱×۱۳

۱۰۰

میانگین سال ۱×۱۳

۱۲۰

زمان خرید موجودی کالای فروخته شده

۱۰۰

– خرید و فروش کالا به طور یکنواخت در سراسر سال صورت گرفته و مالیات در پایان سال پرداخت شده است.

–  از دارایی‌های پولی واحد تجاری اول دوره مالی مبلغ ۵۰۰۰ ریال وجه نقد بوده و در پایان دوره مالی معادل ۲۰۲۵۰ ریال می‌باشد. واحد تجاری بدون بدهی می‌باشد. با توجه به اطلاعات فوق به سؤالات زیر پاسخ دهید:

۱-۱۲- سود خالص قبل از سود یا زیان ناشی از قدرت خرید در پایان سال مالی منتهی به ۲۰/۱۲/۱× به واحد پول کدام است؟

الف – ۲۴۹۳۰                    ب- ۱۴۸۴۴

ج – ۴۸۶۱                  د – ۱۱۱

۲-۱۲- سود یا زیان قدرت خرید در پایان دوره مالی ۱×۱۳ بر مبنای واحد پولی ثابت کدام است؟

الف – ۲۰۸۳ ریال زیان

ب – ۱۲۵۰۰ ریال سود

ج – ۲۰۸۳ ریال سود

د – ۱۲۵۰۰ ریال زیان

 1. در حسابداری تورمی محاسبه سود (زیان) ناشی از قدرت خرید مربوط به کدامیک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

الف – دارایی و بدهی‌های پولی

ب – دارایی و بدهی غیرپولی

ج – فقط دارایی‌های پولی

د – فقط بدهی‌های پولی

 1. سود (زیان) ناشی از قدرت خرید مربوط به کدام گزینه‌های زیر می‌باشد؟

ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول

تعهدات برای تضمین تولید

الف –

پولی

غیرپولی

ب –

پولی

پولی

ج –

غیرپولی

غیرپولی

د –

غیرپولی

پولی

 1. شرکت الف ۱/۱/۸× تأسیس گردیده، مانده‌های انتخاب شده از ترازنامه هب ارزش تاریخی در تاریخ ۲۹/۱۲/۹× به شرح زیر است؟

زمین (خریداری شده در سال ۸×)           ۱۲۰ میلیون ریال

سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه غیرقابل تبدیل     ۶۰ میلیون ریال

بدهی‌های بلندمدت                    ۸۰ میلیون ریال

شاخص قیمت در سال‌های ۸× و ۹× به ترتیب ۱۰۰ و ۱۱۰ بوده است. اقلام تعدیل شده بر مبنای شاخص قیمت در ۲۹/۱۲/۹× کدام است؟

زمین

سرمایه‌گذاری

بدهی

الف –

۱۲۰

۶۰

۸۸

ب –

۱۲۰

۶۶

۸۸

ج –

۱۳۲

۶۰

۸۰

د –

۱۳۲

۶۶

۸۰

 1. شرکت سهامی رجاء تجهیزاتی را به بهای تمام شده ۱۵۰۰۰۰ ریال در اول سال ۱×۱۳ تحصیل نمود. عمر مفید تجهیزات ۱۰ سال، روش استهلاک خط مستقیم، ارزش اسقاط صفر، ارزش جایگزینی تجهیزات در پایان سال ۵×۱۳ و ۶×۱۳ به ترتیب بالغ بر ۱۷۵۰۰۰ ریال و ۱۸۲۰۰۰ ریال بود:

 2. مبلغ تجهیزات به کسر استهلاک انباشته به ارزش تاریخی در ۲۹/۱۲/۶× کدام است؟

 3. مبلغ تجهیزات به کسر استهلاک انباشته به ارزش جاری در ۲۹/۱۲/۶× کدام است؟

 4. مبلغ هزینه استهلاک به ارزش جاری در ۲۹/۱۲/۶× کدام است؟

 5. مبلغ هزینه استهلاک به ارزش جاری در ۲۹/۱۲/۶× کدام است؟

 6. مبلغ سود تحقق یافته حاصل از نگهداری تجهیزات کدام است؟

 7. مبلغ سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری تجهیزات در پایان سال ۶×۱۳ کدام است؟

 8. مبلغ تغییر سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری تجهیزات در طی سال ۶×۱۳ کدام است؟

تمرین ۱۸٫ کدامیک از مفروضات حسابداری زیر بیشتر از همه تحت تأثیر نوسانات اقتصادی مانند تورم و رکود قرار می‌گیرد:

الف – فرض دوره مالی

ب – فرض تعهدی

ج – فرض تداوم فعالیت

د – فرض واحد اندازه‌گیری

 1. مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی از مصادیق بارز کاربرد کدامیک از مفروضات حسابداری زیر است؟

الف – فرض واحد اندازه‌گیری              ب – فرض تداوم فعالیت

ج – فرض تعهدی                  د – فرض دوره مالی

 1. اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت تولیدی الفبا در دو سال متوالی به شرح زیر است:

شرکت تولیدی الفبا

ترازنامه

۲۹/۱۲/۹×۱۳

۲۹/۱۲/۸×۱۳

ارزش تاریخی

ارزش جاری

ارزش تاریخی

ارزش جاری

جمع دارایی‌ها

۴۳۵۰۰۰

۴۹۲۰۰۰

۳۹۹۰۰۰

۴۴۱۰۰۰

جمع بدهی و سرمایه

۴۳۵۰۰۰

۴۹۲۰۰۰

۳۹۹۰۰۰

۴۴۱۰۰۰

شرکت تولیدی الفبا

صورت سود و زیان

۲۹/۱۲/۹×۱۳

۲۹/۱۲/۸×۱۳

ارزش تاریخی

ارزش جاری

ارزش تاریخی

ارزش جاری

فروش

۹۲۵۰۰۰

۹۲۵۰۰۰

۸۷۸۰۰۰

۸۷۸۰۰۰

هزینه‌ها

۷۷۲۰۰۰

۸۴۴۰۰۰

۶۹۶۰۰۰

۷۵۱۰۰۰

سود خالص قبل از سود حاصل از نگهداری

مطلوبست:

 1. سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری دارایی در پایان سال ۹×۱۳ کدام است؟

 2. سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری دارایی در پایان سال ۸×۱۳ کدام است؟

 3. تغییر سود تحقق نیاته حاصل از نگهداری دارایی در طی سال ۹×۱۳ کدام است؟

 4. سود تحقق یافته حاصل از نگهداری دارایی در طی سال ۹×۱۳ کدام است؟

 5. سود خالص مبتنی بر ارزش جاری قبل از تغییر در سوت تحقق نیافته حاصل از نگهداری دارایی برای سال ۹×۱۳ کدام است؟

 6. سود خالص مبتنی بر رازش جاری برای سال ۹×۱۳ کدام است؟

 7. تفاوت بین سود خالص مبتنی بر ارزش جاری و ارزش تاریخی برابر است با:

 8. a. سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری دارایی شناسایی شده در طی دوره

 9. b. سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری دارایی شناسایی شده در پایان دوره

 10. c. تغییر در سود تحقق یافته حاصل از نگهداری دارایی در طی دوره

 11. d. تغییر در سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری دارایی در طی دوره

 12. شرکت سهامی (م) دو قطعه زمین را در سال ۱×۱۳ تحصیل نمود. قطعه الف) به مبلغ ۵۰۰۰ ریال و قطعه (ب) به مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال، ارزش جایگزینی هر یک از قطعات در پایان سال ۱×۱۳ و ۲×۱۳ به شرح زیر است. هر دو قطعه از زمین تا سال ۳×۱۳ نگهداری شده و قطعه (ب) در سال ۳×۱۳ بالغ بر ۲۴۰۰۰ ریال فروخته شد.

ارزش جایگزینی

پایان سال

قطعه (الف)

قطعه (ب)

۱×۱۳

۶۲۰۰

۱۷۰۰۰

۲×۱۳

۶۰۰۰

۱۸۲۰۰

با توجه به مثال فوق به سؤالات زیر پاسخ دهید:

 1. سود تحقق یافته حاصل از نگهداری دارایی برای سال ۱×۱۳ کدام است؟

 2. تغییر در سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری دارایی برای سال ۱×۱۳ کدام است؟

 3. با فرض این‌که واحد تجاری هیچ‌گونه فعالیتی در سال ۱×۱۳ نداشته باشد، سود خالص بر مبنای ارزش تاریخی و جاری کدام است؟

 4. سود تحقق یافته حاصل از نگهداری دارایی برای سال ۲×۱۳ کدام است؟

 5. تغییر در سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری دارایی برای سال ۲×۱۳ کدام است؟

 6. با فرض این‌که واحد تجاری هیچ‌گونه فعالیتی در سال ۲×۱۳ نداشته باشد، سود خالص بر مبنای ارزش تاریخی و جاری کدام است؟

 7. سود تحقق یافته حاصل از نگهداری در سال ۳×۱۳ کدام است؟

 8. با فرض این‌که ارزش جاری قطعه (الف) در پایان سال ۳×۱۳ بالغ بر ۸۰۰۰ ریال باشد، تغییر در سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری طی سال ۳×۱۳ کدام است؟

 9. سود خالص بر مبنای ارزش تاریخی و جاری در سال ۳×۱۳ کدام است؟

 10. شرکت الفبا در ۱/۱/۲×۱۳ تأسیس و عملیات خود را به شرح زیر آغاز نمود:

 11. انتشار سهام به مبلغ ۳۰۰۰ ریال به طور نقد.

 12. خرید ۱۰ واحد کالای صوتی به مبلغ ۳۰۰۰ ریال. شرکت ۶ دستگاه از کالای صوتی فوق را به مبلغ ۳۶۰۰ ریال به طور نقد در پایان سال ۲× فروخت. چهار واحد از بقه کالای فوق را در سال ۳× به مبلغ ۲۴۰۰ ریال به فروش رسانید. شاخص عمومی قیمت طی سال‌های ۲× و ۳× به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ

شاخص عمومی قیمت

ارزش جاری هر واحد

۱/۱۲×

۱۰۰

۳۰۰ ریال

۲۹/۱۲/۲×

۱۱۰

۴۵۰ ریال

۲۹/۱۲/۳×

۱۲۱

۴۵۰ ریال

مطلوبست:

 1. تهیه صورت‌های مالی به ارزش تاریخی در دو سال متوالی (HC/ND)

 2. تهیه صورت‌های مالی بر مبنای ارزش تاریخی مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (HC/CD).

 3. تهیه صورت‌های مالی بر مبنای ارزش جاری (CC/ND)

 4. تهیه صورت‌های مالی بر مبنای ارزش جاری – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (CC/CD).

 5. تهیه صورت‌های مالی بر مبنای ارزش جاری مبتنی بر حفظ سرمایه فیزیکی.

 6. شرکت سهامی نمونه در پایان سال ۴×۱۳ تشکیل شد. در همان زمان کالایی به ارزش ۷۲۰۰ ریال خریداری کرد. فروش نقدی و شاخص قیمت در سال‌های آتی به شرح زیر خواهد بود:

سال

فروش

شاخص قیمت در پایان سال

شاخص قیمت خاص در پایان سال

۴×۱۳

۹۰

۱۲۰

۵×۱۳

۴۰۰۰۰

۹۵

۱۳۰

۶×۱۳

۳۰۰۰۰

۱۱۰

۱۶۵

۷×۱۳

۶۸۰۰۰

۱۳۵

۱۹۲

مطلوبست:

محاسبه سود خالص شرکت سهامی نمونه طی سه ماهه سال با توجه به مفهوم حفظ سرمایه:

 1. بر مبنای واحد اسمی پولی (ریال)

 2. بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت

 3. بر مبنای ظرفیت تولید (حفظ سرمایه فیزیکی)

 4. اطلاعات زیر در دست است:

– خالص بدهی پولی اول و آخر سال مالی ۴×۱۳ به ترتیب به مبلغ ۷۸۵۰ و ۹۷۰۰ ریال

– فروش طی سال به طور یکنواخت بالغ بر ۱۱۵۰۰۰ ریال

– فروش تجهیزات طی سال بالغ بر ۱۳۸۰۰ ریال

– وصول درآمد بهره (سود تضمین شده) به مبلغ ۱۵۰۰ ریال

– خرید کالا طی سال ۹۷۸۰۰ ریال

– خرید تجهیزات طی سال ۱۵۷۰۰ ریال

– هزینه‌های طی سال ۱۰۹۰۰ ریال

– مالیات بردرآمد ۲۹۰۰ ریال

– سود سهام پرداختی ۴۸۹۵۰ ریال

– شاخص قیمت در پایان سال ۱۴۹، شاخص زمان خرید و فروش تجهیزات ۱۴۲، میانگین شاخص طی سال ۱۴۵، شاخص اول دوره مساوی ۱۴۰ بود.

مطلوبست:

محاسبه سود یا زیان ناشی از قدرت خرید برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹×

 1. اطلاعات زیر در دست است:

– خالص دارایی پولی در اول و آخر سال مالی ۹×۱۳ به ترتیب بالغ بر ۴۸۵۰ ریال و ۵۱۹۵ ریال

– فروش طی سال ۹×۱۳ بالغ بر ۱۱۰۰۰۰ ریال

– فروش تجهیزات طی سال بالغ بر ۱۲۵۰۰ ریال

– وصول درآمد بهره (سود تضمین شده) بالغ بر ۵۰۰ ریال

– خرید کالا طی سال بالغ بر ۹۰۸۰۰ ریال

– خرید تجهیزات طی سال بالغ بر ۱۷۸۰۰ ریال

– هزینه‌های طی سال بالغ بر ۱۲۲۵۰ ریال

– مالیات بر درآمد به مبلغ ۸۰۵ ریال

– سود سهام پرداختی بالغ بر ۱۰۰۰ ریال

– شاخص قیمت در پایان سال ۱۶۸، شاخص زمان خرید و فروش تجهیزات ۱۷۰، میانگین شاخص طی سال مساوی ۱۷۳، شاخص قیمت اول دوره، مساوی ۱۷۵ بود.

مطلوبست:

محاسبه سود یا زیان ناشی از قدرت خرید برای سال ۹×۱۳

 1. موجودی کالا اول دوره شرکت آسمان بالغ بر ۲۸۸۰۰ ریال خرید طی دوره جمعاً بالغ بر ۱۵۹۵۰۰ ریال، موجودی کالا آخر دوره به مبلغ ۳۸۰۰۰ ریال ارزیابی شده است. شاخص قیمت در زمان‌های مختلف به شرح زیرا است:

در پایان سال ۷×۱۳                  ۱۸۵

سه ماهه چهارم سال ۷×۱۳                 ۱۸۱

میانگین سال ۸×۱۳                   ۱۷۸

سه ماهه اول سال ۷×۱۳               ۱۶۸

پایان سال ۶×۱۳                     ۱۶۵

سه ماهه چهارم سال ۶×۱۳                 ۱۶۲

سه ماهه اول سال ۲×۱۳               ۱۴۰

مطلوبست:

محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته شده بر مبنای ارزش تاریخی – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت:

 1. با فرض این‌که روش ارزیابی موجودی کالا بر اساس اولین صادره از اولین وارده باشد (Fifo)

 2. با فرض کنید روش ارزیابی موجودی کالا بر اساس اولین صادره از آخرین وارده باشد (Lifo)

 3. شرکت دماوند در صورت سود و زیان تاریخی خود در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸×، سود حاصل از فروش اوراق بهادار را بالغ بر ۱۵۲۰ ریال گزارش نموده است. تجزیه و تحلیل سود حاصل از فروش اوراق بهادار نشانگر این است که، شرکت در سه نوبت طی سال اوراق بهادار را فروخته است، بهای فروش، بهای خرید اولیه، شاخص قیمت در زمان فروش و در زمان خرید، برای هر یک از اقلام مربوط به اوراق بهادار را به شرح زیر می‌باشد. شاخص قیمت در پایان سال ۸×۱۳ مساوی ۱۳۳٫

اوراق بهادار

بهای فروش

شاخص قیمت در زمان فروش در زمان فروش

بهای خرید

شاخص قیمت در زمان خرید

الف

۲۵۰۰۰

۱۳۰

۲۸۸۰۰

۱۱۸

ب

۳۲۰۰۰

۱۲۸

۲۱۲۴۰

۹۸

ج

۱۱۵۶۰

۱۳۲

۱۷۰۰۰

۱۲۶

مطلوبست:

محاسبه سود حاصل از فروش اوراق بهادار به مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (HC/CD)

 1. صورت‌های مالی به ارزش جاری و تاریخ در ۲۹/۱۲/۵× و ۲۹/۱۲/۶× گزارش گردیده، صورت سود و زیان زیر را با درج مبالغ صحیح تکمیل کنید.

شرکت سهامی الفبا

ترازنامه مقایسه‌ای دو سال متوالی

۲۹/۱۲/۶×۱۳

۲۹/۱۲/۵×۱۳

ارزش تاریخ

ارزش جاری

ارزش تاریخی

ارزش جاری

دارایی‌ها

بدهی و حقوق صاحبان سهام

صورت سود و زیان مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۶×۱۳

ارزش تاریخ

ارزش جاری

فروش

۸۸۳۰۰۰

؟

هزینه‌های

؟

۸۰۲۰۰۰

سود خالص قبل از سود (زیان) ناشی از نگهداشت دارایی

؟

سود تحقق یافته ناشی از نگهداشت دارایی

۲۱۰۰۰

سود خالص قبل از تغییر در سود یا زیان

تحقق نیافته ناشی از نگهداشت دارایی

؟

؟

سود (زیان) تحقق یافته ناشی از نگهداشت دارایی

؟

سود خالص

؟

 1. جمع دارایی‌های اول و پایان دوره به ارزش تاریخی و جایگزینی واحد تجاری به طور خلاصه به شرح زیر خواهد بود:

ارزش جایگزینی

ارزش تاریخی

پایان سال

۳۳۵۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

اول سال

۲۸۵۰۰۰

۲۶۰۰۰۰

مطلوبست:

محاسبه تغییر سود تحقق نیافته ناشی از نگهداشت دارایی

 1. اطلاعات در باره جمع دارایی‌های اول دوره و پایان دوره به ارزش تاریخی و جایگزینی واحد تجاری به طور خلاصه به شرح زیر خواهد بود.

ارزش جایگزینی

ارزش تاریخی

پایان سال

۴۸۵۰۰۰

۵۱۰۰۰۰

اول سال

۵۲۵۰۰۰

۵۶۰۰۰۰

مطلوبست:

محاسبه تغییر سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری دارایی.

 1. شاخص عمومی قیمت‌ها در پایان هر سال به شرح زیر است:

سال

شاخص

۱×۱۳

۲×۱۳

۳×۱۳

۴×۱۳

۵×۱۳

۱۰۰

۱۱۰

۱۱۵

۱۲۰

۱۴۰

با توجه به شاخص قیمت به سؤالات زیرین پاسخ دهید:

 1. فرض کنید در پایان ۴×۱۳ شرکت تارا زمینی را به مبلغ ۳۶۰۰۰۰ ریال خریداری کرد. زمین را در ۲۹/۱۲/۵×۱۳ بالغ بر ۴۰۰۰۰۰ ریال فروخت. سود یا زیان حاصل از فروش بر مبنای ارزش تاریخی – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت در پایان سال ۵× کدام است.

 2. با فرض این‌که شرکت تارا در اول فروردین ماه ۲×۱۳ تجهیزاتی را به مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال خریداری کرد. عمر مفید تجهیزات ۱۰ سال، روش استهلاک خط مستقیم (بدون ارزش اسقاط) ۲۹/۱۲/۵×۱۳ تجهیزات به مبلغ ۵۰۰۰ ریال فروخته شد. سود یا زیان حاصل از فروش تجهیزات در پایان سال ۵×۱۳ بر مبنای ارزش تاریخی – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت کدام است؟

 3. تجزیه و تحلیل حساب اثاثه شرکت ترا را در ۲۹/۱۲/۵× به شرح زیر است:

تحصیل اثاثه در اسفند ۲× (ریال)                     ۵۰۰۰۰۰

تحصیل اثاثه در اسفند ۴× (ریال)                     ۱۲۵۰۰۰

استهلاک انباشته:

اثاثه تحصیل شده در اسفند ۲× (ریال)                     ۲۰۰۰۰۰

اثاثه تحصیل شده در اسفند ۴× (ریال)                       ۲۵۰۰۰

مطلوبست:

محاسبه استهلاک انباشته اثاثه بر مبنای

مسائل

 1. صورت سود (زیان) و سود انباشته شرکت (ب) بر مبنای ارزش تاریخی – واحد اسمی پول برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۳×۱۳ به شرح زیر است:

فروش

۱۸۰۰۰۰

بهای تمام شده کالای فروخته شده:

موجودی کالا اول دوره

۱۰۰۰۰

خرید طی دوره

۸۸۰۰۰

بهای تمام شده کالای آماده برای فروش

۹۸۰۰۰

موجودی کالا آخر دوره

(۸۰۰۰۰)

۹۰۰۰۰

سود ناخالص

۹۰۰۰۰

هزینه‌های عملیاتی

۱۵۰۰۰

هزینه استهلاک

۲۵۰۰۰

۴۰۰۰۰

سود قبل از مالیات

۵۰۰۰۰

مالیات با درآمد

۲۰۰۰۰

سود خالص

۳۰۰۰۰

سود انباشته اول دوره

کسر می‌شود سود سهام پرداختی

۵۰۰۰

سود انباشته پایان دوره

اطلاعات اضافی:

 1. فروش، خرید، هزینه‌های عملیاتی و مالیات بر درآمد به طور یکنواخت در سراسر سال صورت گرفته است.

 2. روش ارزشیابی موجودی کالا Lifo می‌باشد. موجودی کالا اول دوره در ۱/۱/۳× تحصیل شده است.

 3. هزینه استهلاک مربوط به ماشین آلات در ۱/۳/۳× تحصیل شده است.

 4. سود سهام در اول بهمن ماه سال ۳×۱۳ اعلام شده است.

 5. سود ناشی از قدرت خرید طی سال شرکت بالغ بر ۱۸۰۰ ریال می‌باشد.

 6. شاخص عمومی قیمت‌ها طی سال ۳×۱۳:

– اول فروردین             ۱۰۰      – اول خرداد ماه       ۱۵۰

– اول بهمن            ۲۵۰      – پایان سال           ۳۰۰

– میانگین سال جاری        ۲۰۰

مطلوبست:

تهیه صورت سود و زیان و سود انباشته (ترکیبی) بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت برای سال ۳×۱۳

 1. ترازنامه شرکت سهامی سمن در پایان سال ۸×۱۳ به ارزش تاریخی واحد اسمی پول به شرح زیر است:

ترازنامه ۲۹/۱۲/۸×

وجوه نقد

۵۵۰۰

حساب‌های پرداختنی

۴۸۰۰

حساب‌های دریافتنی

۱۲۲۰۰

اسناد پرداختتنی

۱۲۹۰۰

اسناد دریافتنی

۲۰۰۰

سهام عادی

۱۰۰۰۰

موجودی کالا (Fifo)

۱۸۰۰۰

صرف سهام

۷۸۰۰

زمین

۱۰۰۰۰

سود انباشته

۴۴۲۰۰

ساختمان (خالص)

۳۲۰۰

جمع

۷۹۷۰۰

جمع

۷۹۷۰۰

اطلاعات در باره شاخص قیمت:

شاخص

شاخص

پایان سال ۸×۱۳

۱۷۵

سه ماهه آخر سال ۸×۱۳

۱۷۴

اول سال ۸×۱۳

۱۶۸

زمان تحصیل زمین

۱۱۰

سه ماهه آخر سال ۷×۱۳

۱۶۶

زمان انتشار سهام عادی

۹۵

زمان تحصیل ساختمان

۱۲۴

زمان امضاء اسناد پرداختنی

۱۴۸

میانگین سال ۸×۱۳

۱۷۲

مطلوبست:

تهیه ترازنامه به ارزش تاریخی – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت.

 1. شرکت سهامی مینو در پنجمین سال فعالیت خود، صورت‌های مالی خود را بر مبنای ارزش تاریخی، به شرح زیر تهیه نموده است:

شرکت سهامی مینو – ترازنامه مقایسه‌ای

ارقام میلیون ریال

۲۹/۱۲/۶×

۲۹/۱۲/۵×

وجوه نقد

۴۱۴۰۰

۳۰۰۰۰

حساب‌ها و اسناد دریافتنی

۹۹۰۰۰

۷۴۰۰۰

موجودی کالا

۳۹۰۰۰

۲۵۰۰۰

زمین

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

ساختمان

۳۲۰۰۰۰۰

۳۲۰۰۰۰

استهلاک انباشته ساختمان

(۴۱۲۰۰)

(۳۸۴۰۰)

تجهیزات

۱۲۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

استهلاک انباشته تجهیزات

(۵۸۲۵۰)

(۴۱۰۰۰)

جمع

۶۱۹۹۵۰

۵۵۹۶۰۰

حساب‌های پرداختنی

۸۰۰۰۰

۵۴۰۰

حقوق پرداختنی

۱۰۲۵۰

اسناد پرداختنی بلندمدت

۴۵۰۰۰

۴۵۰۰۰

سهام عادی

۲۵۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

سود انباشته و اندوخته‌ها

۲۳۴۷۰۰

۲۱۰۱۰۰

جمع

۶۱۹۹۵۰

۵۵۹۶۰۰

اطلاعات اضافی:

l فروش، خرید، هزینه‌ها به طور یکنواخت در سراسر سال صورت گرفته است.

l روش ارزشیابی موجودی کالا بر مبنای اولین صادره از آخرین وارده می‌باشد.

l موجودی کالا اول دوره مربوط به زمانی که شاخص قیمت ۱۱۵ بوده است.

l شاخص قیمت در اول سال مساوی ۱۲۰، شاخص قیمت در پایان سال معادل ۱۳۲٫

l شاخص میانگین طی سال مساوی ۱۲۶٫

l تجهیزات در اول سال ۶× به مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال تحصیل نمود، شاخص قیمت تجهیزات قبلی مربوط به زمانی بود که شاخص قیمت ۹۵ بوده است.

l نرخ استهلاک ۱۵٪ اقساط (بدون ارزش باقیمانده).

l شاخص قیمت در زمان تحصیل زمین و ساختمان مساوی ۹۵ بوده است. روش استهلاک خط مستقیم، عمر مفید ساختمان ۲۵ سال (بدون ارزش باقیمانده).

l سود نقدی سهام به مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال در پایان سال اعلام و پرداخت شده است.

l مبلغ انتشار سهام اولیه شرکت بالغ بر ۲۰۰۰۰۰ ریال بود.

l شاخص قیمت در زمان تأسیس معادل ۱۰۰ و سهام بعدی در اول سال ۵×۱۳ منتشر شده و شاخص قیمت در آن زمان مساوی ۱۱۰ بوده است.

شرکت سهامی مینو

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۶×

(ارقام میلیون ریال)

فروش

۹۵۰۰۰۰

بهای تمام شده کالای فروخته شده:

موجودی کالا اول دوره

۲۵۰۰۰

خرید طی دوره

۵۸۴۰۰۰

بهای تمام شده کالای آماده برای فروش

۶۰۹۰۰۰

موجودی کالا آخر دوره

(۳۹۰۰۰)

۵۷۰۰۰۰

سود ناخالص

۳۸۰۰۰۰

کسر می‌شود هزینه‌ها:

هزینه‌های اداری و فروش

۲۲۵۰۰۰

هزینه استهلاک ساختمان

۱۲۸۰۰

هزینه استهلاک تجهیزات

۱۸۰۰۰

۲۵۵۸۰۰

سود قبل از مالیات

۱۲۴۲۰۰

مالیات بر درآمد

۴۹۶۰۰

سود خالص

مطلوبست:

تهیه صورت‌های مالی شرکت بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (HC/CD)

 1. صورت‌های مالی شرکت الف، بر مبنای واحد پول (ریال) همراه با اطلاعات اضافی مربوط به شاخص عمومی قیمت‌ها به شرح زیر است:

شرکت سهامی (الف)

ترازنامه مقایسه‌ای

۲۹/۱۲/۴×

۲۹/۱۲/۳×

وجوه نقد

۱۵۰۰۰

۱۲۰۰۰

حساب‌های دریافتنی

۲۱۰۰۰

۲۴۰۰۰

موجودی کالا (Lifo)

۳۷۰۰۰

۴۲۰۰۰

اسناد دریافتنی بلندمدت

۱۰۰۰۰

دارایی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات

۷۵۰۰۰

۶۵۰۰۰

جمع دارایی‌ها

(۵۰۰۰۰)

(۴۲۰۰۰)

حساب‌های پرداختنی

۱۰۸۰۰۰

۱۰۱۰۰۰

اسناد پرداختنی بلندمدت

۲۰۰۰۰

۴۲۰۰۰

سود انباشته

۱۰۰۰۰

۴۳۰۰۰

۸۰۰۰

۲۶۰۰۰

جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

۱۰۸۰۰۰

۱۰۱۰۰۰

شرکت سهامی الف

صورت سود و زیان – سال منتهی به ۲۹/۱۲/۴×۱۳

فروش

۲۸۰۰۰۰

بهای تمام شده کالای فروخته شده:

موجودی کالا اول دوره

۴۲۰۰۰

خرید

۱۵۶۰۰۰

بهای تمام شده کالای آماده برای فروش

۱۹۸۰۰۰

موجودی کالا آخر دوره

۳۷۰۰۰

بهای تمام شده کالای فروخته شده

۱۶۱۰۰۰

سود ناخالص

۱۱۹۰۰۰

کسر می‌شود هزینه‌ها:

هزینه‌های اداری و فروش

۶۹۰۰۰

هزینه استهلاک

۱۲۰۰۰

زیان حاصل از فروش تجهیزات

۳۰۰۰

جمع

۸۴۰۰۰

سود خالص قبل از مالیا

۳۵۰۰۰

مالیات بر درآمد

۱۴۰۰۰

سود خالص

۲۱۰۰۰

شرکت سهامی الف

صورت سود و زیان – سال منتهی به ۲۹/۱۲/۴×۱۳

سود انباشته ۱/۱/۴×

۲۶۰۰۰

سود خالص

۲۱۰۰۰

جمع

۴۲۰۰۰

۴۷۰۰۰

کسر می‌شود سود سهام پرداختی

۴۰۰۰

سود خالص قبل از مالیات

۴۳۰۰۰

سایر اطلاعات:

پایان سال ۴×۱۳

شاخص

اول مهرماه سال ۴×۱۳

۱۶۳

پایان سال ۳×۱۳

۱۵۵

زمان فروش تجهیزات

۱۵۰

زمان خرید تجهیزات

۱۵۷

زمان انتشار سهام عادی

۱۲۴

زمان تحصیل موجودی کالای اول دوره در سال ۲×۱۳

۱۲۹

میانگین سه ماهه اول سال ۴×۱۳

۱۵۴

میانگین سال ۴×۱۳

۱۵۵

l تجهیزات با بهای تمام شده ۱۲۰۰۰ ریال و استهلاک انباشته به مبلغ ۴۰۰۰ ریال بالغ بر ۵۰۰۰ ریال طی سال جاری فروخته شد. شاخص قیمت در زمان خرید تجهیزات معادل ۱۲۴ می‌باشد. کلیه تجهیزات موجود در اول سال خریداری شده بود. تجهیزات جدید در پایان سال ۴×۱۳ به مبلغ ۲۲۰۰۰ ریال خریداری شد. برای تجهیزات تحصیل شده جدید استهلاک محاسبه نشده است.

l صدور و انتشار سهام عادی توسط شرکت الف بالغ بر ۲۰۰۰ ریال در اول مهرماه ۴×۱۳

l سود سهام و مالیات در پایان سال پرداخت شده است.

l سود انباشته گزارش شده مربوط به سال ۳×۱۳ بر مبنای واحد پول ثابت بالغ بر ۳۳۷۷۹ ریال که شاخص قیمت معادل ۱۵۰ بود.

مطلوبست:

تهیه صورت‌های مالی تاریخی بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (ارزش تاریخی همگن):

 1. ترازنامه شرکت سهامی (الف) ۲۹ اسفند اسفند ۵×۱۳ به شرح زیر است:

شرکت سهامی الف

ترازنامه – ۲۹/۱۲/۵×۱۳

وجوه نقد

۱۰۰۰۰

حساب‌های پرداختنی

۲۵۰۰۰

حساب‌های دریافتنی

۳۲۰۰۰

اسناد پرداختنی

۱۳۰۰۰

اسناد دریافتنی

۶۰۰۰

سهام عادی

۱۰۰۰۰

موجودی کالا (Fifo)

۲۲۰۰۰

صرف سهام

۱۷۰۰۰

زمین

۱۵۰۰۰

سود انباشته

۴۶۰۰۰

ساختمان

۴۶۰۰۰

استهلاک انباشته

(۲۰۰۰۰)

جمع

۱۱۱۰۰۰

جمع

۱۱۱۰۰۰

l شاخص قیمت:

شاخص

پایان سال ۵×۱۳

۱۴۰

میانگین سه ماهه آخر سال ۵×۱۳

۱۳۸

زمین خریداری شده در ۱/۱/۱×۱۳

۱۰۵

ساختمان تحصیل شده در ۱/۳/۳×۱۳

۱۱۵

زمان امضاء سفته در تیرماه ۴×۱۳

۱۱۸

زمان انتشار سهام عادی

۱۰۲

شرکت سهامی (الف) برای ارزیابی موجودی کالا از روش اولین صادره از اولین وارده (Fifo) استفاده می‌نماید.

مطلوبست:

تهیه ترازنامه بر مبنای ارزش تاریخی واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (HC/CD)

 1. صورت‌های مالی شرکت سهامی (ج) بر مبنای ارزش تاریخی و اطلاعات اضافی مربوط به ارزش جایگزینی برخی از اقلام به شرح زیر است:

شرکت سهامی (ج)

ترازنامه – ۲۹/۱۲/۸×

وجوه نقد

۴۵۰۰۰

حساب‌های پرداختنی

۳۷۰۰۰

حساب‌های دریافتنی

۹۲۰۰۰

اسناد پرداختنی

۱۹۰۰۰۰

موجودی کالا

۸۵۰۰۰

سهام عادی

۸۰۰۰۰

پیش پرداخت بیمه

۱۸۰۰

سود انباشته

۱۶۸۰۰

زمین

۴۰۰۰۰

ساختمان

۱۰۰۰۰۰

استهلاک انباشته

(۴۰۰۰۰)

جمع دارایی‌ها

۳۲۳۸۰۰

جمع

۳۲۳۸۰۰

ارزش جایگزینی برخی از اقلام ترازنامه:

– موجودی کالا     ۷۵۰۰۰

– ساختمان             ۹۵۰۰۰

– زمین                ۲۸۰۰۰

l سایر اطلاعات:

– عمر مفید ساختمان ۲۰ سال.

– روش استهلاک خط مستقیم، فاقد ارزش اسقاط.

– زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری دارایی در اول دوره بالغ بر ۳۲۰۰۰ ریال.

– ارزش جایگزینی ساختمان در اول دوره بالغ بر ۹۰۰۰۰ ریال.

صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸×

فروش

۱۸۵۰۰۰

کسر می‌شود هزینه:

بهای تمام شده کالای فروخته شده

۱۲۵۰۰۰

هزینه بیمه

۳۶۰۰

هزینه استهلاک

۵۰۰۰

سایر هزینه‌ها

۶۲۰۰۰

جمع هزینه‌ها

۶۲۰۰۰

زیان خالص

۱۹۵۶۰۰

۱۰۶۰۰

اطلاعات ارزش جایگزینی:

بهای تمام شده کالای فروخته شده

۱۰۵۰۰۰

سایر هزینه‌ها

۵۵۰۰۰

مطلوبست:

 1. تهیه ترازنامه به ارزش جاری

 2. محاسبه سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداشت دارایی

 3. تهیه صورت سود و زیان به ارزش جاری

 4. صورت‌های مالی شرکت سهامی خرداد به شرح زیر می‌باشد:

ترازنامه مقایسه‌ای شرکت سهامی خرداد بر مبنای ارزش تاریخی – واحد اسمی پول.

۱/۱/۳/×۱۳

۲۹/۱۲/۳×۱۳

وجوه نقد

۲۲۰۰۰

۱۱۲۰۰۰

حساب‌های دریافتنی

۱۴۷۴۰۰۰

موجودی کالا

۲۲۰۰۰۰

۱۹۸۰۰۰

زمین

۱۵۴۰۰۰۰

۱۵۴۰۰۰

تجهیزات

۲۶۴۰۰۰

۲۶۴۰۰۰

استهلاک انباشته

(۲۶۴۰۰)

جمع دارایی‌ها

۶۶۰۰۰۰

۸۴۹۰۰۰

حساب‌های پرداختنی

۷۷۰۰۰

اسناد پرداختنی

۱۹۸۰۰۰

۱۹۸۰۰۰

سهام عادی

۴۶۲۰۰۰

۴۶۲۰۰۰

سود انباشته

۱۱۲۰۰۰

جمع

۶۶۰۰۰۰

۸۴۹۰۰۰

صورت سود و زیان و سود انباشته ترکیبی

بر مبنای ارزش تاریخی – واحد اسمی پول

فروش

۹۲۰۰۰۰

بهای تمام شده کالای فروخته شده:

موجودی کالا اول دوره

۲۲۰۰۰۰

خرید طی دوره

۴۶۲۰۰۰

کالای آماده برای فروش

۶۸۲۰۰۰

موجودی کالا آخر دوره

(۱۹۸۰۰۰)

۴۸۴۰۰۰

سود ناخالص

۴۳۶۰۰۰

هزینه عملیاتی

۱۴۹۶۰۰

هزینه استهلاک

۲۶۴۰۰

۱۷۶۰۰۰

سود قبل از مالیات

۲۶۰۰۰۰

مالیات بر درآمد

سود خالص

۱۰۴۰۰۰

سود انباشته ۱/۱

سود سهام پرداختتی

۴۴۰۰۰

سود انباشته پایان دوره

۴۴۰۰۰

۱۱۲۰۰۰

اطلاعات ارزش جاری مربوط به اقلام شرکت سهامی خرداد:

 1. ارزش جاری تجهیزات (قبل از کسر استهلاک انباشته) در پایان سال به مبلغ ۳۰۸۰۰۰ ریال بود.

 2. ارزش جاری زمین در پایان سال ۳× به مبلغ ۳۵۲۰۰۰ ریال بود.

 3. ارزش جاری موجودی کالا در پایان سال ۳× به مبلغ ۲۲۴۴۰۰ ریال بود.

 4. ارزش جاری بهای تمام شده کالای فروخته شده در زمان فروش طی سال ۳× به مبلغ ۵۷۲۰۰۰ ریال بود.

سایر اطلاعات:

 1. فروش‌ها، خریدها، هزینه‌های عملیاتی، مالیات بر درآمد به طور یکنواخت در سراسر سال اتفاق افتاده است.

 2. موجودی کالا اول دوره، زمین، تجهیزات در اول سال ۳×۱۳ خریداری شده بود.

 3. روش ارزشیابی موجودی کالا Lifo می‌باشد.

 4. عمر مفید تجهیزات ۱۰ سال، روش استهلاک خط مستقیم (بدون ارزش اسقاط).

 5. شاخص عمومی قیمت در زمان اعلام سود سهام مساوی ۱۳۲ بود.

 6. شاخص اول سال ۳× مساوی ۱۱۰، شاخص میانگین طی سال مساوی ۱۳۲ و شاخص پایان سال مساوی ۴/۱۵۸ بود.

مطلوبست:

 1. تهیه صورت سود و زیان و سود انباشته ترکیبی بر مبنای ارزش جاری – واحد اسمی پول در سال ۳×۱۳

 2. تهیه ترازنامه بر مبنای ارزش جاری – واحد اسمی پول در ۲۹/۱۲/۳×۱۳

 3. محاسبه سود یا زیان ناشی از قدرت عمومی مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت برای سال ۳×۱۳٫

 4. تهیه صورت سود و زیان و سود انباشته ترکیبی بر مبنای ارزش تاریخی – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (HC/CD) در سال ۳×۱۳٫

 5. تهیه ترازنامه بر مبنای ارزش تاریخی – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت از (HC/CD) در ۲۹/۱۲/۳×۱۳٫

 6. تهیه صورت سود و زیان و سود انباشته ترکیبی بر مبنای ارزش جاری – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (CC/CD) در سال ۳×۱۳٫

 7. تهیه ترازنامه بر مبنای ارزش جاری – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (CC/CD) در ۲۹/۱۲/۳×.

 8. صورت‌های مالی شرکت تولیدی (م) بر مبنای ارزش تاریخی به شرح زیر می‌باشد:

شرکت تولیدی (م)

ترازنامه مقایسه‌ای

۲۹/۱۲/۲×۱۳

۲۹/۱۲/۱×۱۳

وجوه نقد

۱۸۵۰۰

۶۰۰۰

حساب‌های دریافتنی

۱۰۵۰۰

۱۲۰۰۰

موجودی کالا (Fifo)

۱۸۵۰۰

۲۱۰۰۰

اسناد دریافتنی

۵۰۰۰

دارایی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات

۲۶۵۰۰

۳۲۵۰۰

استهلاک انباشته

(۲۵۰۰۰)

(۲۱۰۰۰)

جمع دارایی‌ها

۵۴۰۰۰

۵۰۵۰۰

حساب‌های پرداختنی

۱۷۵۰۰

۱۲۵۰۰

اسناد پرداختنی

۱۰۰۰۰

۲۱۰۰۰

سرمایه (م)

۲۶۵۰۰

۱۷۰۰۰

جمع بدهی و سرمایه

۵۴۰۰۰

۵۰۵۰۰

صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۲×

فروش

۱۴۰۰۰۰

بهای تمام شده کالای فروخته شده:

موجودی کالا اول دوره

۲۱۰۰۰

خرید کالا

۷۸۰۰۰

۷۸۰۰۰

بهای تمام شده کالای آماده برای فروش

۹۹۰۰۰

موجودی کالا آخر دوره

(۱۸۵۰۰)

بهای تمام شده کالای فروخته شده

۸۰۵۰۰

سود ناخالص

۵۹۵۰۰

کسر می‌شود هزینه‌های عملیاتی:

هزینه‌های اداری و فروش

۳۰۰۰۰

هزینه‌های بهره

۴۵۰۰

هزینه استهلاک

۶۰۰۰

زیان حاصل از فروش تجهیزات

۱۵۰۰

جمع

۴۲۰۰۰

سود خاص

۱۷۵۰۰۰

سایر اطلاعات:

– برداشت صاحب مؤسسه در پایان دوره مالی ۸۰۰۰ ریال.

– تجهیزات به بهای تمام شده ۶۰۰۰ ریال و استهلاک انباشته آن ۲۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰۰ ریال فروخته شده است.

شاخص قیمت:

در پایان سال ۲×۱۳                               ۱۸۰

میانگین طی سال ۲×۱۳                                 ۱۷۲

میانگین سه ماهه چهارم سال ۲×۱۳ (زمان تحصیل موجودی کالا)       ۱۷۷

در زمان تحصیل دارایی اموال و ماشین‌آلات                    ۱۲۰

میانگین سه ماهه چهارم سال ۱× در زمان تحصیل موجودی کالا ۱/۱        ۱۵۰

در زمان فروش تجهیزات                            ۱۶۰

در پایان سال ۱×۱۳                               ۱۵۵

مطلوبست:

 1. تعیین سود (زیان) ناشی از قدرت خرید برای سال ۲×۱۳

 2. تهیه صورت‌های مالی بر مبنای ارزش تاریخی – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (HC/CD)

 3. ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت سهامی ایران بر مبنای ارزش تاریخی و اطلاعات اضافی آن به شرح زیر است:

ترازنامه شرکت سهامی ایران ۲۹/۱۲/۶×۱۳

وجوه نقد

۵۰۰۰

حساب‌های پرداختنی

۴۷۰۰۰

حساب‌های دریافتنی

۷۸۰۰۰

اسناد پرداختنی

۳۲۰۰۰

موجودی کالا

۴۲۰۰۰

سهام عادی

۵۰۰۰۰

زمین

۳۶۰۰۰

سود انباشته

۱۲۷۰۰۰

ساختمان

۷۵۰۰۰

استهلاک انباشته

(۲۵۰۰۰)

جمع

۲۵۶۰۰۰

جمع

۲۵۶۰۰۰

اطلاعات اضافی:

ارزش جایگزینی برخی از اقلام به شرح زیر می‌باشد:

موجودی کالا                                  ۴۹۰۰۰

زمین                                   ۳۴۰۰۰

ساختمان در ۲۰/۱۲                            ۱۱۰۰۰۰

ساختمان در ۱/۱                              ۱۰۰۰۰۰

ارزش جایگزینی ناشی از نگهداشت دارایی در اول دوره ۲۲۸۰۰۰ ریال و بهای تمام شده تاریخی آن به مبلغ ۲۰۷۰۰۰ ریال.

n سایر اطلاعات:

– زمین به مبلغ ۲۴۰۰۰ ریال فروخته شد.

– عمر مفید ساختمان ۳۰ سال (بدون ارزش باقیمانده).

– روش استهلاک ساختمان خط مستقیم.

صورت سود و زیان شرکت سهامی ایران در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۶×

جمع فروش

۳۹۰۰۰۰

بهای تمام شده کالای فروخته شده:

۲۵۰۰۰۰

سود ناخالص

۱۴۰۰۰۰

کسر می‌شود هزینه‌ها:

هزینه‌های اداری و فروش

۷۲۰۰۰

هزینه استهلاک

۲۵۰۰

زیان ناشی از فروش زمین

۴۰۰۰

سود خالص قبل از مالیات

۶۱۵۰۰

مالیات برآمد

۲۴۶۰۰

سود خالص

۳۶۹۰۰

اطلاعات مربوط به ارزش جایگزینی:

بهای تمام شده کالای فروخته شده

۳۰۵۰۰۰

فروش زمین

۱۵۰۰

۲۴۰۰۰

مطلوبست:

تهیه صورت‌های مالی شرکت ایران بر مبنای ارزش جاری واحد اسمی پول (CC/ND)

 1. صورت‌های مالی شرکت الف بر مبنای ارزش تاریخی به شرح زیر می‌باشد:

ترازنامه ۲۹/۱۲/۳

وجوه نقد

۳۸۰۰۰

حساب‌های پرداختنی

۸۸۰۰۰

حساب‌های دریافتنی

۷۱۰۰۰

اسناد پرداختنی

۱۲۰۰۰۰

موجودی کالا

۸۳۰۰۰

سرمایه – الف

۷۸۴۰۰

پیش پرداخت بیمه

۲۴۰۰

زمین

۲۰۰۰۰

ساختمان

۹۰۰۰۰

استهلاک انباشته

(۱۸۰۰۰)

جمع

۲۸۶۴۰۰

جمع

۲۸۶۴۰۰

اطلاعات اضافی:

ارزش جایگزینی برخی از اقلام ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

موجودی کالا                             ۹۵۰۰۰ ریال

پیش پرداخت بیمه                        ۳۶۰۰ ریال

زمین                               ۲۴۰۰۰ ریال

ساختمان                            ۱۲۰۰۰۰ ریال

– عمر مفید ساختمان ۳۰ سال – روش استهلاک خط مستقیم (بدون ارزش باقیمانده).

– سود تحقق نیافته ناشی از نگهداشت دارایی در اول دوره مالی ۲۷۸۰۰ ریال.

– ارزش جایگزینی ساختمان در اول دوره مالی ۱۱۴۰۰۰ ریال.

شرکت الف

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۳×

فروش

۴۵۰۰۰۰

بهای تمام شده کالای فروخته شده:

۳۲۰۰۰۰

سود ناخالص

۱۳۰۰۰۰

کسر می‌شود هزینه‌ها:

هزینه بیمه

۱۲۰۰

هزینه استهلاک

۳۰۰۰

سایر هزینه‌ها

۸۶۲۰۰

۹۰۴۰۰

سود خالص

۳۹۶۰۰

 

اطلاعات اضافی:

ارزش جایگزینی برخی از اقلام سود و زیان:

بهای تمام شده کالای فروخته شده                   ۳۶۰۰۰۰ ریال

هزینه بیمه                                  ۱۸۰۰ ریال

سایز هزینه‌ها                                ۸۵۰۰۰ ریال

مطلوبست:

تهیه صورت‌های مالی به ارزش جاری (CC/ND)

 1. خلاصه رویدادهای مربوط به شرکت الفبا طی سال ۶×۱۳ به شرح زیر است:

 2. فروش کالا به طور نسیه به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ ریال با فرض این‌که فروش به طور یکنواخت در سراسر سال اتفاق افتاده است.

 3. خرید کالا به طور نسیه به مبلغ ۸۵۰۰۰ ریال با فرض این‌که خرید به طور یکنواخت در سراسر سال اتفاق افتاده است.

 4. نرخ استهلاک تجهیزات ۴٪ در سال، بدون ارزش اسقاط، تاریخ تحصیل تجهیزات ۱/۱/۱×، شاخص عمومی قیمت در زمان تحصیل تجهیزات معادل ۱۲۷ بود.

 5. سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام شرکت ب بالغ بر ۲۵۰۰۰ ریال، تاریخ تحصیل سهام ۳۱ خرداد ماه سال ۲×۱۳ شاخص عمومی قیمت در زمان تحصیل معادل ۱۳۸، شاخصص عمومی قیمت در ۲۹ اسفند سال ۶×۱۳ معادل ۱۵۹ بود. نصف این سهام که بهای تمام شده آن ۱۲۵۰۰ ریال بود، به مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال به طور نقد فروخته شده.

 6. هزینه‌های عمومی (شامل بهره) به مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال، با فرض این‌که هزینه‌ها به طور یکنواخت در سراسر سال اتفاق افتاده است.

 7. وصول مطالبات به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ ریال، با فرض این‌که وصول مطالبات به طور یکنواخت در طول سال اتفاق افتاده است.

 8. پرداخت بدهی (حساب‌های پرداختنی) به مبلغ ۸۰۰۰ ریال، با فرض این‌که بدهی به طور یکنواخت در طول سال پرداخت شده است.

 9. سود سهام در پایان شهریور ماه به مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال اعلام شده است، شاخص عمومی قیمت در زمان اعلام سود معادل ۱۵۱ بوده است. سود سهام در آخر مهرماه پرداخت گردید.

 10. تحصیل ساختمان انبار در اول سال ۶×۱۳ به مبلغ ۵۰۰۰ ریال در قبال واگذاری سفته با نرخ سود تضمین شده ۱۲٪ قابل پرداخت در اول هر فصل، شاخص عمومی قیمت در زمان تحصیل ساختمان معادل ۱۴۷ بود، نرخ استهلاک ساختمان ۴٪ در سال، بدون ارزش اسقاط.

 11. انتشار سهام عادی به طور نقد در ۲۹ اسفند ۶×۱۳ بالغ بر ۶۰۰۰۰ ریال، شاخص عمومی قیمت در زمان انتشار سهام معادل ۱۵۴ بود. سهام اولیه شرکت بالغ بر ۱۰۰۰۰۰ ریال در ۱/۱/۱×۱۳ منتشر شده است، شاخص عمومی قیمت در زمان انتشار سهام اولیه معادل ۱۲۷ بود.

 12. بدهی مالیات بالغ بر ۱۰۰۰۰ ریال به طور یکنواخت در سراسر سال اتفاق افتاده و قرار است در یکسال بعد پرداخت شود.

 13. ارزش موجودی کالا در پایان دوره بالغ بر ۲۵۰۰۰ ریال (روش ارزشیابی اولین صادره از اولین وارده بر مبنای اقل بهای تمام شده یا بازار).

 14. سود انباشته در پایان ۵×۱۳ بر مبنای ارزش تاریخی مبتنی بر واحدهای پولی دارای قدرت خرید ثابت بالغ بر ۴۳۶۰۴ ریال بود.

 15. اطلاعات مربوط به شاخص سطح عمومی قیمت در تاریخ‌های مختلف به شرح زیر است.

تاریخ

شاخص

۱/۱/۱×۱۳

۱۲۷

۲۹/۱۲/۵×۱۳

۱۴۷

۱/۷/۶×۱۳

۱۵۱

میانگین سه ماهه آخر ۶×

۱۵۹

۳۱/۳/۲×۱۳

۱۵۷

۱/۴/۶×۱۳

۱۳۸

۱/۱۰/۶×۱۳

۱۴۹

میانگین سه ماهه آخر ۵×

۱۴۶

میانگین سال ۶×

۱۵۲

ترازنامه مقایسه‌ای بر مبنای پول اسمی (HC/ND)

۲۹/۱۲/۶×

۲۹/۱۲/۵×

وجوه نقد

۱۳۶۰۰۰

۳۶۰۰۰

حساب‌های دریافتنی

۳۳۰۰۰

۲۴۰۰۰

موجودی کالا (Fifo)

۲۵۰۰۰

۲۰۰۰۰

سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها

۱۲۵۰۰

۲۵۰۰۰

تجهیزات

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

استهلاک انباشته تجهیزات

(۲۴۰۰۰)

(۲۰۰۰۰)

ساختمان انبار

۵۰۰۰۰

استهلاک انباشته ساختمان

(۲۰۰۰)

حساب‌های پرداختنی

۳۳۰۵۰۰

۱۸۵۰۰۰

مالیات بر درآمد پرداختنی

۱۰۰۰۰

اسناد پرداختنی ۱۲×

۵۰۰۰۰

سهام عادی بدون ارزش اسمی

۱۶۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

سود انباشته

۶۵۵۰۰۰

۴۵۰۰۰

۳۳۰۵۰۰

۱۸۵۰۰۰

صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۶×۱۳ (HC/ND)

فروش

۱۴۴۰۰۰

سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری

۲۵۰۰

جمع

۱۴۶۵۰۰

بهای تمام شده کالای فروخته شده (یادداشت ۱)

۸۰۰۰۰

هزینه‌های عمومی شامل سود تضمین شده

۲۰۰۰۰

هزینه استهلاک تجهیزات

۴۰۰۰

هزینه استهلاک ساختمان انبار

۲۰۰۰

۱۰۶۰۰۰

سود قبل از مالیات

۴۰۵۰۰

مالیات بر درآمد

۱۰۰۰۰

سود بعد از مالیات

۳۰۵۰۰

یادداشت شماره ۱- محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته شده (Fifo):

موجودی کالا اول دوره

۲۰۰۰۰

خرید طی دوره (نسیه)

۸۵۰۰۰

بهای تمام شده کالای آماده برای فروش

۱۰۵۰۰۰

موجودی کالا آخر دوره

(۲۵۰۰۰)

بهای تمام شده کالای فروخته شده

هزینه استهلاک تجهیزات

۸۰۰۰۰

صورت سود و زیان انباشته سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۶× (HC/ND)

سود انباشته اول دوره

۴۵۰۰۰

اضافه می‌شود: سود خالص سال جاری

۳۰۵۰۰

کسر می‌شود: سود سهام پرداختی طی سال

(۱۰۰۰۰)

سود انباشته پایان دوره

۶۵۵۰۰

تاریخ تحصیل و شاخص سطح عمومی قیمت‌ها مربوط به اقلام غیرپولی به شرح زیر است:

 1. موجودی کالا دوره ۵×۱۳ و ۶×۱۳ طی سه ماهه آخر سال به طور یکنواخت تحصیل شده است. شاخص عمومی قیمت‌ها به ترتیب، ۱۴۶ و ۱۵۷ بود.

 2. تاریخ تحصیل سهام ۳۱ خرداد ماه سال ۲× بوده و شاخص قیمت در زمان تحصیل معادل ۱۳۸ بود.

 3. تاریخ تحصیل تجهیزات در اول فروردین ماه سال ۱×۱۳ و شاخص قیمت در زمان تحصیل معادل ۱۲۷ بود.

 4. مبنای تبدیل استهلاک انباشته تجهیزات و ساختمان با سایر دارایی‌ها یکسان می‌باشد.

 5. تاریخ تخصیل ساختمان (انبار) در اول فروردین ماه سال ۶×۱۳ و شاخص سطح عمومی قیمت‌ها معادل ۱۴۷ بود.

 6. تاریخ انتشار سهام اولیه شرکت الفبا در اول فروردین ماه ۱×۱۳ بالغ بر ۱۰۰۰۰۰ ریال و شاخص قیمت در زمان انتشار سهام اولیه ۱۲۷ و تاریخ انتشار سهام بعدی در ۲۹ اسفند ۶× به مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال، شاخص قیمت در ۲۹ اسفند ۶× مساوی ۱۵۴ می‌باشد.

مطلوبست:

تهیه صورت‌های مالی ارزش تاریخی – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (HC/CD).

 1. ترازنامه شرکت حمل و نقل شمال در تاریخ ۱/۱/۱× بر مبنای اسمی پول مبتنی بر ارزش تاریخی (HC/ND) به شرح زیر است:

وجوه نقد و مطالبات

۱۲۰۰۰

بدهی‌های جاری

۱۰۰۰۰

وسائط نقلیه

۸۰۰۰۰۰

بدهی‌های غیرجاری

۳۰۰۰۰

استهلاک انباشته

حقوق مالکین

۵۲۰۰۰

۹۲۰۰۰

۹۲۰۰۰

l فرض کنید، که درآمد و هزینه‌های طی سال به طور یکنواخت صورت گرفته است.

l نقلیه در اول سال ۱×۱۳ خریداری شده، عمر مفید آن ۵ سال، روش استهلاک خط مستقیم، ارزش اسقاط ندارد.

l شاخص عمومی قیمت در اول سال مساوی ۱۰۰، در پانزدهم اردیبهشت مساوی ۱۰۲، میانگین طی سال مساوی ۱۰۴، پایان سال مساوی ۱۰۸، ارزش جاری نقلیه در ۲۹/۱۲/۱×۱۳ قبل از کسر مالیات بالغ بر ۸۸۰۰۰ ریال بود.

مبادلات طی سال:

 1. پرداخت بدهی جاری در ۱۵/۲/۱× بالغ بر ۱۰۰۰۰ ریال (اول دوره)

 2. درآمد حاصل از خدمات به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال، که مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال آن نقدی است.

 3. استهلاک به مبلغ ۱۶۰۰۰ ریال.

 4. سایر هزینه‌های طی سال ۷۵۰۰۰ ریال، که ۳۵۰۰۰ ریال آن در پایان سال پرداخت نشده است.

مطلوبست:

 1. تهیه ترازنامه شرکت حمل و نقل شمال بر مبنای ارزش جاری – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (CC/CD) در ۲۹/۱۲/۱×

 2. تهیه صورت سود و زیان شرکت بر مبنای ارزش جاری – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱×

 3. شرکت ایران پیما تجهیزاتی را به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال در اول سال ۲×۱۳ تحصیل نمود. عمر مفید تجهیزات ۵ سال (بدون ارزش اسقاط)، روش استهلاک خط مستقیم، شاخص عمومی قیمت و ارزش جاری (جایگزینی) به شرح زیر خواهد بود:

شاخص عمومی قیمت

ارزش جاری (جایگزینی)

اول سال ۲×

۱۲۰

۳۰۰۰۰۰۰

پایان سال ۲×

۱۴۰

۳۳۰۰۰۰

میانگین سال ۲×

۱۶۰

۳۶۰۰۰

مطلوبست:

 1. محاسبه هزینه استهلاک برای سال ۲× و ارزش دفتری دارایی در پایان سال ۲× با استفاده از ارزش جاری.

 2. محاسبه سود یا زیان ناشی از نگهداشت با استفاده از ارزش جاری – واحد اسمی پول در سال ۲× با استفاده از ارزش جاری پایان سال.

 3. محاسبه سود یا زیان ناشی از نگهداشت با استفاده از ارزش جاری – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت در سال ۲× با استفاده از ارزش جاری پایان سال.

 4. شرکت سهامی آفتاب در اول سال ۲×۱۳ تأسیس و ترازنامه شرکت به شرح زیر می‌باشد:

وجوه نقد

۱۶۰۰۰

سهام عادی

۳۲۰۰۰

موجودی کالا (۶۰ واحد نرخ ۱۰۰ ریال)

۶۰۰۰

ماشین‌آلات

۱۰۰۰۰

جمع

۳۲۰۰۰

جمع

۳۲۰۰

رویدادهای طی سال ۲× به شرح زیر است:

l فروش به طور یکنواخت طی سال صورت گرفته است: ۴۰ واحد هر واحد ۳۰۰ ریال.

l ارزش جایگزینی موجودی کالا در پایان سال ۲× هر واحد ۱۵۰ ریال.

l ارزش جاری ماشین آلات (جایگزینی) در پایان سال بالغ بر ۱۵۰۰۰ ریال.

l عمر مفید ماشین‌آلات و تجهیزات ۵ سال، روش استهلاک خط مستقیم.

l شاخص قیمت مصرف کننده: در اول دوره مساوی ۱۰۰، میانگین طی سال مساوی ۱۰۵ و پایان سال مساوی ۱۱۰ می‌باشد.

l فرض کنید که تغییرات قیمت خاص بعد از شروع سال صورت گفته است.

مطلوبست:

تهیه صورت سود و زیان برای سال ۲×۱۳ با مفروضات زیر:

 1. ارزش تاریخی – واحد اسمی پول.

 2. ارزش تاریخی – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (ارزش تاریخی همگن).

 3. ارزش جاری – واحد اسمی پول با استفاده از ارزش جاری پایان سال.

 4. ارزش جاری – واحد پول دارای قدرت خرید با استفاده از ارزش جاری پایان سال.

 5. ارزش جاری – ظرفیت فیزیکی – با استفاده از ارزش جاری پایان سال.

[۱] . Productive Capacity

[۲] . Current Cost – physical Capital

[۳] . Capital Maintenace Adjustment

[۴] . Intermediate Accounting Chasteen … ۱۹۹۲ . P. 1138

[۵] . Capital Maintenance Adjustment

[۶] . Backlog Depreciation (Amorization gap)

[۷] . Long Lived Asset

[۸] . Cumulative Backlog Amount

[۹] . Intermediated Accounting Chasteen … Fourth Edition P. 1148

[۱۰] . Current Operating Profit

[۱۱] . Edwards and Bell

ادواردز، در سال ۱۹۵۴ و بل در سال ۱۹۶۱ از نظریه پردازانی بودند، که اعتقاد داشتند، ثبت ارزش‌های تاریخی کافی نبوده، بلکه ارزش‌های جاری باید جایگزین گشته تا در تجزیه و تحلیل گزارشگری مفید واقع شوند.

[۱۲] . FASB – No, 89, Pars. 7-13

[۱۳] . Lower Recoverable Amount

[۱۴] . Consumer Price Index (CPI)

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.