نحوۀ ثبت حسابداری در دفاتر کارفرما

حسابداری

نحوۀ ثبت حسابداری در دفاتر کارفرما

 

 

مطالعات مقدماتی طرح توسعه مهندسین مشاور صورت می­پذیرد که عملیات آن در دفاتر از مرحله مناقصه تا اتمام کار به شرح زیر می­باشد:

تمرینات

تمرین 1) پیمان شماره 38 به مبلغ 6000000 ریال بوده که مخارج زیر در ارتباط با آن انجام شده است:

مواد و مصالح          1200000ریال

دستمزد       1644000ریال

ماشین­آلات         200000 ریال

هزینه غیرمستقیم 86000 ریال

وجوه دریافتی از کارفرما مبلغ 2400000 ریال بود که معادل 80% کار گواهی شده است. ارزش مواد و مصالح پایان دوره مبلغ 100000 ریال بوده است. استهلاک ماشین­آلات را 10% در سال محاسبه نمایید.حسابداری در دفاتر کارفرما

مطلوبست: تنظیم حساب پیمان 38 و تهیه حساب سود و زیان در پایان سال 1×13. (جواب: سود 80000ریال)

تمرین 2) مانده­های زیر در تاریخ 31/6/1× از دفاتر پیمانکار استخراج شده است:حسابداری در دفاتر کارفرما

مواد و مصالح ارسال شده به کارگاه62720ریالهزینه­های مستقیم پرداخت­شده2515 ریال
دستمزد پرداخت­شده73455ریالهزینه تأسیس5650ریال
ماشین­آلات ارسال­شده6000ریالموجودی مواد و مصالح پایان دوره1200ریال
دستمزد پرداختنی720 ریالکار گواهی نشده165000ریال
ارزش کار گواهی­نشده3500 ریالوجوه دریافتی از کارفرما141075 ریال

بهای اولیه پیمان مبلغ 245000 ریال است. استهلاک ماشین­آلات 25% می­باشد.حسابداری در دفاتر کارفرما

مطلوبست: تهیه حساب پیمان و حساب سود و زیان و ترازنامه به تاریخ 29/12/1×.

(جواب: سود انتقال­یافته به حساب سود و زیان 13075 ریال)

تمرین 3) شرکت ساختمانی راه بر ساختمان پلی را اجرا می­نماید. ارزش این قرارداد 75000000 ریال بوده که 20% از مبلغ کار گواهی­شده توسط دستگاه نظارت نزد کارفرما باقی می­ماند. اطلاعات زیر دربارۀ این پیمان موجود است:

مواد و مصالح مستقیم ارسال­شده به کارگاه19200000ریال
مواد و مصالح ارسال­شده از انبار4972000ریال
کرایه­ ماشین­آلات- نگهداری ماشین­آلات726000ریال
هزینه­های مستقیم1380000 ریال
سربار تسهیم­شده به پیمان2226000 ریال
موجودی مواد و مصالح پایان دوره738000 ریال
دستمزد پرداختنی96000 ریال
دستمزد مستقیم24300000ریال
کار گواهی نشده990000ریال
کار گواهی شده66000000ریال
وجوه دریافتی از کارفرما52800000 ریال
مواد از بین رفته100000 ریال

مطلوبست: الف) حساب پیمان

ب) حساب کارفرما

ج) نشان­دادن این حساب در ترازنامه

تمرین 4) یک پیمانکار ساختمانی یک قرارداد ساختمان را در آغاز سال 1/1/1× برای اجرا به عهده گرفت. بهای پیمان 4000000 ریال می­باشد. مخارج در ارتباط با پیمان در سال 1× چنین است:

مواد و مصالح مستقیم خریداری­شده200000ریالماشین­آلات400000ریال
مواد و مصالح مستقیم ارسال­شده از انبار500000ریالهزینه­های غیرمستقیم100000ریال
دستمزد مستقیم150000ریال

مطوبست: تهیه حساب پیمان در سال مزبور و همچنین محاسبه مبلغ کار در جریان ساخت هر کدام از این موارد را در ترازنامه پیمانکار نشان دهید.

ارزش ماشین­آلات در پایان دوره300000ریالمواد و مصالح برگشتی به انبار10000 ریال
موجودی مواد و مصالح پای کار در پایان دوره50000 ریالکار گواهی­شده750000ریال
وجوه دریافتی از کارفرما700000ریالارزش کار گواهی­نشده40000 ریال

(جواب: مخارج خالص 540000 ریال)

تمرین 5) اطلاعات زیر در ارتباط با پیمان شماره 20 که در اول فروردین­ماه شروع شده است، وجود دارد:

بهای پیمان500000ریالسربار8240ریال
ماشین­آلات30000ریالمواد برگشتی به انبار1600 ریال
مواد و مصالح170600 ریالموجودی مواد و مصالح پایان دوره3700 ریال
دستمزد148750 ریالماشین­آلات در پایان دوره22000 ریال
هزینه­های مستقیم6330 ریالارزش کار گواهی­شده390000ریال
دستمزد معوق5380وجوه دریافتی از کارفرما351000 ریال
کار گواهی­نشده9000 ریال

مطلوبست: تهیه حساب پیمان، حساب سود و زیان، کار در جریان ساخت، نشان­دادن پیمان در ترازنامه

(جواب: کار در جراین ساخت 452000 ریال)

تمرین 6) یک شرکت ساختمانی، قرارداد بزرگی را امضا می­نماید. این شرکت حسابهای جداگانه­ای برای هر پیمان نگهداری می­کند. مخارج زیر در ارتباط با این پیمان انجام گرفته است.

ماشین­آلات اضافی خریداری شده3610 ریال
دستمزد مستقیم73634 ریال
هزینه­های مستیقم2026 ریال
هزینه­های تأسیس8720 ریال

مبلغ پیمان 300000 ریال است. وجوه دریافتی از کارفرما پس از کسر 20% مبلغ 120800 ریال است. ارزش موجودی مواد و مصالح در کارگاه 9858 ریال است. مبلغ بستانکار شده به حساب پیمان نسبت به ماشین­آلات 1130 ریال می­باشد.حسابداری در دفاتر کارفرما

مطلوبست: تهیه حساب سود و زیان پیمان.

(جواب: سود 6500 ریال)

تمرین 7: اطلاعات زیر را در ارتباط با پیمان شماره 51 در تاریخ 29/12/1× از دفاتر پیمانکار استخراج شده است:

مواد و مصالح ارسالی مستقیم35000 ریالهزینه تأسیس8000 ریال
مواد و مصالح ارسالی انبار7000 ریالماشین­آلات34200 ریال
دستمزد18000 ریالفروش اسقاطی1820 ریال
هزینه­های مستقیم7000 ریال

سایر اطلاعات به شرح زیر در دست است:

 1. دستمزد و هزینه­های مستقیم معوق به ترتیب 900 ریال و 1200 ریال می­باشد.
 2. ارزش کار گواهی­نشده شامل مواد مبلغ 2600 ریال، دستمزد 1000 ریال و هزینه­ها 1500 ریال می­باشد.حسابداری در دفاتر کارفرما
 3. ماشین­آلاتی به ارزش 2000 ریال به مبلغ 3000 ریال فروخته شد و مبلغ 3000 ریال مواد در آتش­سوزی از بین رفت.
 4. ماشین­آلاتی به ارزش 5000 ریال به مبلغ 3000 ریال فروخته شد و موادی که ارزش آن 5000 ریال بود به مبلغ 6000 ریال فروخته شد.
 5. استهلاک ماشین­آلات در پایان سال 1× مبلغ 10000 ریال بود.
 6. ارزش موجودی مواد و مصالح در کارگاه 5000 ریال است.
 7. وجوه دریافتی از کارفرما مبلغ 60000 ریال بود که معادل 80% کار گواهی شده است.
 8. مبلغ پیمان 100000 ریال بوده است.

مطلوبست: تنظیم حساب پیمان و کار در جریان ساخت و تهیه ترازنامه.

(جواب: کار در جریان ساخت 16450 ریال)

مسائل:

مسئله 1: اطلاعات زیر در ارتباط با پیمان شماره 21 از دفاتر پیمانکار استخراج شده است:

مواد و مصالح420000 ریال
موجودی مواد و مصالح پایان دوره20000 ریال
دستمزد300000 ریال
وجوه دریافتی از کارفرما1200000 ریال که معادل 75% کار گواهی شده است.
هزینه­های مستقیم250000 ریال
ارزش کار گواهی­نشده150000 ریال
بهای اولیه پیمان3000000 ریال

مطلوبست: محاسبه سود و زیان پیمان شماره 21.

مسئله 2: مخارج زیر در ارتباط با پیمان شماره 45 از دفاتر کل شرکت پیمانکاری طاق­ساز استخراج شده است:

مواد و مصالح600000ریالدستمزد مستقیم820000 ریال
ماشین­آلات100000 ریالهزینه تأسیس43000 ریال

این قرارداد در اول فروردین­ماه منعقد گردیده و مبلغ اولیه آن 3000000 ریال می­باشد. وجوه دریافتی از کارفرما مبلغ 120000 ریال می­باشد که نشان­دهنده 80% کار گواهی­ شده است، و 20% تا تکمیل کار باقی می­ماند. ارزش موجودی مواد و مصالح پایان دوره 20000 ریال و ارزش کار تمام­شده ولی تأییدنشده تا تاریخ 29/12/1×، 30000 ریال می­باشد.حسابداری در دفاتر کارفرما

مطلوبست: تهیه حساب پیمان با فرض اینکه استهلاک ماشین­آلات 10% در سال باشد. تهیه حساب سود و زیان پیمان شرکت و رقمی که باید به حساب سود شرکت منظور گردد. (جواب: مبلغ 40000 ریال)

مسئله3: شرکت پیمانکاری الف چندین پیمان بزرگ را اجرا می­کند و از این رو لازم است برای هر پیمان حساب جداگانه­ای تهیه شود. در مورد حساب پیمان شماره 51 مخارج زیر انجام پذیرفته شده است:

مواد و مصالح خریداری­شده که مستقیماً به حساب پیمان منظور شده است900000 ریال
مواد و مصالح ارسال شده از انبار250000 ریال
ماشین­آلات خریداری شده800000 ریال
دستمزد مستقیم1220000 ریال
هزینه­های مستقیم120000 ریال
هزینه­های شرکت در مناقصه270000 ریال

بهای اولیه پیمان  مبلغ 7500000 ریال و مبلغ 2900000 ریال وجوه دریافتی از کارفرماست که معادل کار گواهی شده است که 20% آن به عنوان سپرده نگهداری شده است. موجودی مواد و مصالح مصرف­نشده در پایان دوره مبلغ 75000 ریال و ارزش ماشین­آلات در پایان دوره پیمان 80000 ریال بوده است.

مطلوبست: تهیه حساب پیمان و سودی که تا آن تاریخ حاصل شده است و سودی که به حساب شرکت منظور می­شود. (جواب: 458666 ریال به حساب شرکت)

مسئله 4: از اطلاعات زیر حساب پیمان و سود آن را به دست آورید:

شرایط پیمان عبارتست از 200 ریال برای هر متر مربع سطح کف ساخته شده است که به وسیله دستگاه نظارت تأیید شده باشد.

مواد

موجودی مواد و مصالح ساختمانی در آغاز پیمان مبلغ 100000 ریال و مواد خریداری شده در خلال کار پیمان عبارتست از:حسابداری در دفاتر کارفرما

الف) سیمان شامل 9000 کیسه به ارزش هر کیسه 100 ریال

ب) آجر 100000 عدد به ارزش 1000 ریال در هر 1000 عدد

ج) شن 10000 متر مکعب به ارزش 200 ریال در هر متر مکعب

د) چوب و الوار 900 متر مکعب به ارزش 200 ریال در هر متر مکعب

ارزش مواد و مصالح پایان دوره مبلغ 200000 ریال است.

و ارزش کار تمام شده ولی تأیید نشده تا تاریخ 29/12/1×، 30000 ریال می­باشد.

مطلوبست: تهیه حساب پیمان با فرض اینکه استهلاک ماشین­آلات 10% در سال باشد. تهیه حساب سود و زیان پیمان شرکت و رقمی که باید به حساب سود شرکت منظور گردد، (جواب: مبلغ 40000 ریال)

مسئله 3: شرکت پیمانکاری الف چندین پیمان بزرگ را اجرا می­کند و از این رو لازم است برای هر پیمان حساب جداگانه­ای تهیه شود. در مورد حساب پیمان شماره 51 مخارج زیر انجام پذیرفته شده است:

مواد مصالح خریداری­شده که مستقیماً به حساب پیمان منظور شده است     900000ریال

مواد و مصالح ارسال­شده از انبار                           250000ریال

ماشین­آلات خریداری شده                            800000 ریال

دستمزد مستقیم                                        1220000ریال

هزینه­های مستقیم                                 120000ریال

هزینه­های شرکت در مناقصه                             270000ریال

بهای اولیه پیمان مبلغ 7500000 ریال و مبلغ 2900000 ریال وجوه دریافتی از کارفرماست که معادل کار گواهی­شده است که 20% آن به عنوان سپرده نگهداری شده است موجودی مواد و مصالح مصرف­نشده در پایان دوره مبلغ 75000 ریال و ارزش ماشین­آلات در پایان دوره پیمان 80000 ریال بوده است.حسابداری در دفاتر کارفرما

مطلوبست: تهیه حساب پیمان و سودی که تا آن تاریخ حاصل شده است و سودی که به حساب شرکت منظور می­شود.

(جواب: 458666 ریال به حساب شرکت)

مسئله 4: از اطلاعات زیر حساب پیمان و سود آن را به دست آورید:

شرایط پیمان عبارتست از 200 ریال برای هر متر مربع سطح کف ساخته شده است که به وسیله دستگاه نظارت تأیید شده باشد.

مواد

موجودی مواد و مصالح ساختمانی در آغاز پیمان مبلغ 100000 ریال و مواد خریداری­شده در خلال کار پیمان عبارتست از:

الف) سیمان شامل 9000 کیسه به ارزش هر کیسه 100 ریال

ب) آجر 100000 عدد به ارزش 1000 ریال در هر 1000 عدد

ج) شن 10000 متر مکعب به ارزش 200 ریال در هر متر مکعب

د) چوب و الوار 900 متر مکعب به ارزش 200 ریال در هر متر مکعب

ارزش مواد و مصالح پایان دوره مبلغ 200000 ریال است.

کارگر: دستمزد مستقیم

100 نفر به ارزش 70 ریال در روز برای 40 روز

500 نفر کارگر ساده به ارزش 20 ریال در روز برای 40 روز

ماشین­آلات و ابزار

دو دستگاه مخلوط­کننده سیمان هر کدام به ارزش 100000 ریال خریداری شد که ارزش باقیمانده آنها پس از تکمیل این پیمان هر کدام 35000 ریال بود.حسابداری در دفاتر کارفرما

سرپرستی

از 4 نفر مهندس که در هر ماه هر کدام 5000 ریال دریافت می­کند. 50% برای 2 ماه بر این پیمان نظارت داشتند. از 100 نفر سرکارگر که در هر ماه هر کدام 2500 ریال دریافت می­کنند 50% برای 4 ماه بر این پیمان­کار نمودند.

سربار مدیریت

20% از هزینه­های دفتری برای دوره این پیمان به آن سرشکن می­گردد. هزینه­های دفتری 50000 ریال می­باشد.

مقدار کار انجام­شده

15000 متر مربع از سطح کف توسط دستگاه نظارت تأیید و گواهی شده است.

(جواب: سود 907000 ریال)

مسئله 5: شرکت پیمانکاری دادگستر پیمانی را برای اجرای ساخت به مبلغ 10000000ریال از مؤسسه دولتی الف قبول نمود. در خلال سال مخارج زیر انجام گرفت.

مواد و مصالح1200000 ریالماشین­آلات300000 ریال
دستمزد مستقیم1500000 ریالسایر هزینه­ها900000 ریال

در پایان سال ماشین­آلات و مواد و مصالح موجود به ترتیب برابر 200000 ریال و 50000 ریال بود. کار گواهی­شده طی سال کلاً 4000000 ریال بود. ارزش کار گواهی­نشده در پایان سال 150000 ریال بوده است. کارفرما 90% از کار گواهی شده را پرداخت می­نماید.

مطلوبست: تهیه حساب پیمان، تهیه صورت سود و زیان و تعیین مبلغ سودی که باید به حساب صورت سود و زیان شرکت انتقال یابد.حسابداری در دفاتر کارفرما

(جواب: 150000 ریال سود)

مسئله 6: اطلاعات زیر در ارتباط با پیمان شماره 89 در شرکت پیمانکاری راه­ساز وجود دارد.

مواد و مصالح ارسال­شده به انبار کارگاه85349 ریالارزش کار گواهی­شده4500 ریال
دستمزد پرداخت­شده در کارگاه74375ریالموجودی مواد و مصالح پایان دوره1883 ریال
ماشین­آلات نصب­شده در کارگاه15000 ریالدستمزد پرداختنی در پایان دوره2400 ریال
مخارج مستقیم3167 ریالهزینه­های مستقیم پرداختنی240 ریال
هزینه تأسیس4126 ریالارزش ماشین­آلات در پایان دوره11000 ریال
مواد برگشتی به انبار549 ریالارزش پیمان250000 ریال
کار گواهی­شده195000 ریال
وجوه دریافتی از کارفرما180000ریال

مطلوبست: تهیه حساب پیمان، صورت سود و زیان، حساب کارفرما و نشاندادن ترازنامه (جواب: سود انتقال یافته به شرکت 17400 ریال)

مسئله 7: دو قرارداد (پیمان) در تاریخهای فروردین­ماه و مهرماه منعقد گردیده است. درباره آنها اطلاعات زیر در تاریخ 29/12/1× در دست است:

پیمان 1پیمان 2
مبلغ پیمان40000002700000
مخارج:
مواد و مصالح720000580000
دستمزد پرداخت­شده11000001120000
هزینه­های کلی و عمومی4000028000
ماشین­آلات نصب­شده200000160000
موجودی مواد و مصالح پایان دوره4000040000
دستمزد پرداختنی4000040000
کار گواهی­شده20000001600000
وجوه دریافتی از کارفرما15000001200000
ارزش کار گواهی­نشده6000080000

استهلاک ماشین­آلات 10% در سال می­باشد.

مطلوبست: تهیه حساب پیمان، صورت سود و زیان و محاسبه مبلغ سودی که به حساب شرکت منظور می­شود.

(جواب: زیان پیمان ب 60000، سود پیمان الف 90000)

مسئله 8: مؤسسه دولتی الف در نظر دارد پروژه ساختمانی خود را به ارزش 160000000 ریال به مرحله اجرا درآورد. طرح مقدماتی این پروژه شامل مطالعات مقدماتی، تهیه نقشه و مشخصات اجرایی آن به مبلغ 5000000 ریال پس از مناقصه به مهندسین مشاور کاف واگذار گردید.

مهندسین مشاور کاف برای شرکت در مناقصه 250000 ریال ضمانتنامه به مؤسسه دولتی الف سپرد. مهندسین مشاور کاف پس از برنده­شدن سه صورت وضعیت در سه مرحله به ترتیب به مبالغ 1500000 ریال 3500000 ریال و 5000000 ریال به مؤسسه دولتی الف ارسال نمود که کارفرما پس از کسور قانونی، خالص آنها را به مهندسین مشاور کاف پرداخت نمود. کارفرما مبلغ 200000 ریال بابت تکثیر اسناد پرداخت نموده است.حسابداری در دفاتر کارفرما

مؤسسه دولتی الف کار ساختمانی را به مناقصه گذاشت. پیمانکار طاق­ساز مبلغ 50000 ریال بابت خرید نقشه­های مناقصه به کارفرما پرداخت نمود.

مؤسسه دولتی الف اخذ ضمانتنامه را از پیمانکاران براساس تصویب­نامه هیأت وزیران مورخ 22/6/71 انجام می­دهد.

تا 10000000 ریال         5%

نسبت به مازاد 10000000 ریال تا 1000000000 ریال برابر 5 در هزارم

پیمانکار طاق­ساز مبلغ 4000 ریال بابت کارمزد بانکی ضمانتنامه پرداخت نمود.حسابداری در دفاتر کارفرما

طاق­ساز در مناقصه مؤسسه دولتی الف برنده شد و قرارداد با این شرکت منعقد گردید. مبلغ قرارداد 180000000 ریال می­باشد.

طاق­ساز ضمانتنامه انجام تعهدات را به کارفرما سپرد و شماره پیمان را 55 تعیین کرد.

شرکت طاق­ساز تقاضای پیش­دریافت نمود و مقرر شد به ترتیب زیر مبالغی به او پرداخت گردد: قسط اول هنگام تحویل زمین 8% قسط دوم 6.5% قسط سوم 5.5% در تمام موارد ضمانتنامه­ها تهیه و تحویل شده و وجوه آن دریافت گردیده است. کارمزد صدور ضمانتنامه­ها در هر مورد 2500 ریال می­باشد.

شرکت طاق­ساز مبلغ 40000000 ریال تنخواه­گردان به کارگاه 55 ارسال نمود.

کارگاه یک حساب جاری در بانک ملت به شماره 825 افتتاح نمود و وجود تنخواه گردان دریافتی را به آن حساب واریز نمود.

– دستمزد مستقیم پرداخت­شده توسط کارگاه 55 به کارگران 16200000 ریال می­باشد. کارگران تابع قانون کار بوده و مالیات دستمزد کارگران 12% قرض شود.

مخارج جاری کارگاه مبلغ 9000000 ریال بوده است.

استهلاک ماشین­آلات به کار گرفته­شده در کارگاه 55 مبلغ 5000000 ریال است.

دریافتی­های کارگاه 55 بابت فروش مواد و ماشین­آلات اسقاطی مبلغ 1000000 ریال می­باشد.حسابداری در دفاتر کارفرما

– تعمیرات اساسی انجام­شده برای ماشین­آلات در کارگاه مبلغ 6000000 ریال می­باشد.

– کلیه اسناد برای ثبت در حساب پیمان به دفتر مرکزی ارسال شد و دفتر مرکزی تنخواه­گردان را صفر نمود.

– شرکت سه صورت وضعیت به مبالغ 60000000 ریال، 110000000 ریال و 180000000 ریال برای کارفرما ارسال نمود. کارفرما پس از تأیید دستگاه نظارت و کسر کسور قانونی، خالص آن را به پیمانکار پرداخت نمود.

– مخارج دفتر مرکزی در ارتباط با این یمان به شرح زیر بوده است.

ارسال مواد و مصالح به انبار کارگاه              55000000 ریال

مخارج انجام­شده برای پیمان 55           15000000 ریال

ارسال مواد و مصالح از کارگاه 65 به کارگاه 55    10000000 ریال

 • موجودی مواد و مصالح پایان دوره 600000 ریال است.
 • از هر صورت وضعیت برای واریز اقساط پیش­پرداخت 22.5% کسر می­گردد.
 • سپرده نقدی ضمانتنامه­های مورد نیاز 10% می­باشد.حسابداری در دفاتر کارفرما

مطلوبست: 1. ثبت عملیات در دفاتر مهندس مشاور

 1. ثبت عملیات در دفاتر پیمانکار
 2. ثبت عملیات در دفتر کارفرما
 3. نشاندادن حساب پیمان و سود و زیان پیمان

مسئله 9: اطلاعات زیر در ارتباط با پیمان شماره 79 از دفاتر شرکت ایران سازه استخراج شده است:

مواد و مصالح ارسال­شده از انبار مرکزی به کارگاه 794000000 ریال
مواد و مصالح خریداری­شده برای کارگاه 796000000 ریال
مواد و مصالح ارسال­شده از کارگاه 79 به کارگاه 82600000 ریال
دستمزد پرداخت­شده کارگران کارگاه4000000 ریال
پرداخت حقوق کارمندان و سرپرستان کارگاه1000000 ریال
پرداخت کرایه ماشین­آلات و تجهیزات600000 ریال
فروش مواد و مصالح غیرقابل مصرف100000 ریال
هزینه شرکت در مناقصه و کارمزدهای بانکی400000 ریال
 • صورت وضعیتهای پرداخت­شده توسط کارفرما به ترتیب زیر بوده است:

صورت وضعیت شماره 1 مبلغ 20000000 ریال

صورت وضعیت شماره 2 مبلغ 35000000 ریال

سایر اطلاعات به شرح زیر در دست است:

الف) بهای تمام ماشین­آلات و ابزار کار ارسال­شده به کارگاه 79 در آغاز سال 4000000 ریال بوده است. استهلاک این ماشین­آلات 20% در سال می­باشد.حسابداری در دفاتر کارفرما

ب) موجودی مواد و مصالح در تاریخ 29/12/3× در انبار کارگاه مبلغ 200000 ریال و در پای کار معادل 100000 ریال بوده است.

ج) هزینه­های غیرمستقیم معادل 10% دستمزد مستقیم است.حسابداری در دفاتر کارفرما

د) کار گواهی نشده و دستمزد پرداختنی به ترتیب 200000 ریال و 300000 ریال است.

هـ) کسور قانونی از صورت وضعیتها کسر می­گردد.

و) پیش­دریافت از بابت این پیمان 10000000 ریال است.

مطلوبست: تهیه سود و زیان پیمان با این فرض که از هر صورت وضعیت مبلغ 4000000 ریال کسر می­گردد.

مسئله 10: اطلاعات زیر درمورد دو پیمان شرکت خانه­سازان که از روش درصد پیشرفت کار استفاده می­کند در دست است:

پیمان 8پیمان 9
مبلغ اولیه پیما ن5000070000
هزینه­های قطعی­شده تا پایان سال 743000025000
ارزش کار گواهی­شده4500030000
کار گواهی­نشده5001000
دستمزد پرداختنی1000500
هزینه­های مستقیم پرداختنی400200
مبلغ کار اضافی جدید5000
مخارج برآوردی برای تکمیل پیمان6000

مطلوبست: افشاء نمودن عملیات فوق در صورتهای مالی شرکت خانه­سازان (سود و زیان، ترازنامه) با فرض اینکه کارفرما فقط 10% به عنوان سپرده حسن انجام کار از هر صورت وضعیت نزد خود نگهداری کند.

مسئله 11: شرکت سهامی مرند که به امر پیمانکاری می­پردازد، حسابهای خود را در پایان هر دوره مالی تهیه می­کند. طی دو سال 3× و 4× شرکت به سه پیمان الف، ب و ج به شرح زیر منعقد می­نماید:

الفبج
بهای اولیه500008000040000
کار گواهی­شده در 3×2000040000
کار گواهی­شده در 4×300004000030000

هزینه­های انجام­شده هر یک از پیمانها به شرح زیر می­باشد:

مواددستمزدسربار
الفبجالفبجالفبج
سال 3×500080006000800030002000
سال 4×60007000110007000140007750350070003750

روش حسابداری شرکت در مورد هر سه پیمان روش درصد پیشرفت کار است. از منابع دریافتی از کارفرما در هر دوره مالی 10% سپرده حسن انجام کار کسر می­گردد.

دستمزد پرداختی هر سه پیمان در هر دوره مالیموجودی مواد و مصالح پای کار در هر دوره مالی در سه پیمان
الفبجالفبج
سال 3×500300400600
سال 4×10050100400

مطلوبست نحوۀ نشان­دادن سود پیمانهای فوق­الذکر در هر دوره مالی و نشاندان آن در صورت وضعیت مالی پایان دوره سال 4×.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...