بيانيه مفاهيم نظري حسابداري مالي دولت مركزي شماره 6

حسابداري مالي

بيانيه مفاهيم نظري حسابداري مالي دولت مركزي شماره 6

اين بيانيه تجديدنظري در بيانية شمارهي2 تحت عنوان ” واحد گزارشگر و گزارشگري” بـوده و

فراهم كننده رهنمودهايي است كه ميتوان از آنها در تمايز اطلاعات بنيـادي، اطلاعـات مكمـل

الزامي و ساير اطلاعات همراه استفاده نمود. اگر چه هر كدام از اين طبقهبنديها، اطلاعـاتي را در

اختيار خوانندگان گزارشهاي مالي قرار مـيدهـد امـا هـر كـدام از ايـن طبقـهبنـديها براسـاس

استانداردهاي عمومي پذيرفته شده حسابرسي دولتي، در معرض فرآيندها و الزامات گزارشـگري

متعددي قرار دارند.اين بيانيه، طبقهبنديهاي فوقالذكر را به صورت زير تعريف مينمايد:

اطلاعات بنيادي(BI :(اطلاعاتي هستند كه براي صورتهاي مالي و يادداشتهاي توضيحي منطبق بـر

اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري، ضروري ميباشند.

اطلاعات مكمل الزامي(RSI :(اطلاعاتي هستند كه هيأت تـدوين اصـول عمـومي پذيرفتـه شـده

حسابداري، ارائه آنها را همراه با اطلاعات بنيادي الزامي نموده است.

ساير اطلاعات همـراه (OAI :(اطلاعاتي هستند كه همراه با اطلاعات بنيادي و اطلاعـات مكمـل

الزامي، ارائه ميگردد اما توسط هيأت واضع اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري الزامي نـشده

است.

اين بيانيه به تشريح فرآيند مورد استفاده در انتخاب طبقهبنديهاي فوقالذكر جهت انتقال اطلاعات

ميپردازد. اين فرآيند با تعيين اطلاعات الزامي، آغاز ميشود. اطلاعات الزامي مطابق بـا اهـداف

گزارشگري، خصوصيات كيفي و محدوديتهاي هزينه- منفعت بحث شده در بيانيه مفـاهيم نظـري

حسابداري مالي دولت مركزي شماره 1 تحت عنوان اهداف گزارشـگري مـالي دولـت مركـزي

ميباشند. اطلاعات بنيادي و اطلاعات مكمل الزامي مطابق با معيارهاي اطلاعات الزامي ميباشند.

براي اين كه اطلاعات بنيادي از اطلاعات مكمل الزامي متمايز شود، اين بيانيه ليستي از عـواملي

كه هيأت در اين رابطه مدنظر قرار ميدهد، ارائه مينمايد. ساير اطلاعات همراه (OAI ،(مطـابق

با معيارهاي اطلاعات الزامي نميباشند. ممكن است واحدهاي گزارشگر، ساير اطلاعات همراه را

به منظور پشتيباني از اطلاعات الزامي يا پيروي از قوانين يا رهنمودهاي اجرايي، گزارش نماينـد.

هيأت ممكن است، ساير اطلاعات همراه را به منظور كمك به ارتقاي گزارشـگري مـالي جـامع

دولت مركزي، ترغيب نمايد.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...