بخشنامه مالیات71886دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت

بورس و ارز

بخشنامه مالیات71886

دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت

شماره:71886

تاریخ:29/11/1380

پیوست:دارد

 

به پیوست دستورالعمل موضوع ماده واحده((لایحه تغییر نرخ و میزان معافیت بر درآمد حقوق)) مصوب 13/11/80 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/11/80 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

عیسی شهسوار خجسته

 

پیوست:

 

دستورالعمل اجرایی ماده واحده((قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق                                 

 مصوب 13/11/ 1380 مجلس شورای اسلامی))

 

1- حکم ماده واحده از تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی (27/11/1380) لازم الاجراء می باشد.

2- معافیت درآمد حقوق بابت باقیمانده سال جاری بر اساس ماده 84 اصلاحی از تاریخ 27/11/1380 به نسبت مدت از ماخذ سالانه 000/600/15 ریال (ماهانه 000/300/1ریال) و بابت مدت قبل از آن یعنی لغایت تاریخ 26/11/1380 بر حسب میزان مقرر در قانون پیش از اصلاح (سالانه 000/240/6 ریال) قابل محاسبه و قطعی خواهد بود.

3-مالیات بر درآمد حقوق نسبت به کل دریافتی پس از کسر معافیت موضوع بند 2 بالا در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ ثابت ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران تا مبلغ 000/000/42 ریال (ماهانه 000/500/3 ریال) به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی اخیر ( 20%تا 35%) قابل محاسبه خواهد بود.بخشنامه مالیات71886

4- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر پرداخت کنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلی به عمل میاید ، لازم است پرداخت کننده، مدتی را که به ازاء آن وجه مورد نظر پرداخت می شود، در نظر گرفته، پرداختی و مالیات بر حسب سال و در نهایت از طریق تسهیم مالیات سالانه، مالیات مدت مذکور را محاسبه و کسر و پرداخت نماید.

5- از تاریخ 27/11/1380 فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک، جذب، مزایای ارزی و اشتغال ماموران در خارج از کشور، مزایای غیر نقدی و یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی در بخشهای عمومی و خصوصی به حقوق بگیران پرداخت می شود، همانندسایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشندکه حسب مورد عین وجوه نقد و یا بهای مزایای غیر نقدی طبق مقررات قانون به سایر درآمدهای حقوق اضافه و عند الاقتضاء در محاسبه مالیات به نرخ مقرر قرارخواهد گرفت، اما چون مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان تا میزان دو دوازدهم معافیت سالانه معاف گردیده است، لذا چنانچه در باقیمانده مدت سال جاری از تاریخ 27/11/80، مزایای غیر نقدی تعلق گیرد، لازم خواهد بود تا سقف 000/600/2 ریال در سا ل(به ازاء هر ماه ) از مزایای مزبور به عنوان رقم معاف کسر گردد.بخشنامه مالیات71886

6- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مربوط به سال 1380 تا مبلغ 000/300/1 ریال معاف و مازاد در خصوص کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ 10% و در خصوص سایر حقوق بگیران حسب مورد به نرخ 10% یا نرخ ماده 131( جدید) مشمول مالیات خواهد بود.

7– 50% درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته( طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد، بخشوده می شود و این بخشودگی جایگزین بخشودگی موضوع ماده 92 قبلی گردیده است.8- با رعایت بندهای بالا از تاریخ 27/11/1380، محاسبه مالیات نسبت به باقیمانده مدت از بهمن ماه (4روز) و تمامی مدت اسفند ماه سال جاری بایستی وفق مثال عددی زیر که طبق آن حقوق و مزایای در یافتی مستمر ماهانه حقوق بگیر 000/000/5 ریال فرض شده است، صورت گیرد.

توجه: از جهت سهولت کار، ابتدا مالیات بر درآمد حقوق اسفند ماه مورد محاسبه قرار می گیرد:

الف: محاسبات حقوقی اسفندماه:

الف-1- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد:

درآمد مشمول مالیات حقوق ماهانه                       000/700/3= 000/300/1 – 000/000/5

مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفند ماه          000/370 =10%× 000/700/3

الف-2- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد:

درآمد حقوق سالانه                                   000/000/60= 12× 000/000/5

000/400/44= 000/600/15- 000/000/60

رقم مشمول مالیات به نرخ 10%                                        000/000/42- 000/400/44

رقم مشمول مالیات به نرخ ماده 131 (20%) 000/400/2

مالیات سالانه طبق اصلاحیه اخیر            000/680/4= 20% × 000/400/2+10% × 000/000/42

مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفند ماه                                  000/390= 12÷ 000/680/4

ب- محاسبه مالیات حقوق بابت باقی مانده مدت بهمن(4روز):

ب-1- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد:

333/49= 4 × 000/370

30

مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقیمانده بهمن ماه به استناد قانون جدید

ب-2- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد:

  52000= 4× 000/390

 30

مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقیمانده بهمن به استناد قانون جدید.

در خصوص مالیات مربوط به حقوق 4 روزه آخر بهمن ماه، لازم است که اگر مالیات 000/000/5 ریال حقوق ماهانه طبق قانون پیش از اصلاح محاسبه می شد، مالیات ماهانه مبلغ 729/606/1 ریال و مالیات 4 روز برآن مبنای مبلغ 230/214 ریال بدست می آید، لذا چنانچه برخی پرداخت کنندگان قبلا با پرداخت یا تخصیص حقوق بهمن ماه، مالیات را کلا برابر قانون گذشته محاسبه و کسر و پرداخت نموده اند،  با مثال عددی فوق الذکر، در خصوص حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ مبلغ 164897 ریال ( ما به التفاوت 230/214 ریال و 333/49) و در مورد سایر کارکنان مبلغ 230/162 ریال قابل برگشت می باشد که پرداخت کنندگان حقوق مجاز خواهند بود مابه التفاوت را به عنوان مالیات علی الحساب مکسوره منظور و از مالیات ماه یا ماههای بعد حقوق بگیران کسر نمایند.بخشنامه مالیات71886

9- راجع به حق الزحمه اضافه کار بهمن ماه کارگران مشمول قانون کار توجه خواهدشد که رقم پرداختی از این بابت بایستی به نسبت مدتهای 26 روز و 4 روز تسلیم و حکم تبصره 2 ماده 84 قبل از اصلاح نسبت به مدت 26 روز اعمال گردد.

10- سایر اصلاحات و تعدیلات به عمل آمده در مصوبه اخیر مانند برقراری معافیت برای جانبازان انقلاب اسلامی و آزادگان و حذف معافیتهایی مانند معافیتهای کادر عملیاتی و تخصصی موسسات هواپیمایی باید مدنظر پرداخت کنندگان حقوق و دستگاه مالیاتی قرار گیرد.

 

بخشنامه مالیات71886

 

 

 

مواد قانونی وابسته

ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات…

بخشنامه مالیات71886

ماده 86 – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85)­ این قانون محاسبه و کسر و‌ تا …

 

ماده 91 – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است : 1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیأت‌های نم…

ماده 92- پنجاه‌درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود. (1) …

بخشنامه مالیات71886

ماده 82 ـ درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی‌) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت ‌اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انج…

 

ماده 83 ـ درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وض…

بخشنامه مالیات71886

ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود. (1

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

عضویت در خبر نامه

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...