بخشنامه 30/4/13467/63762 هزینه نرم افزاری کامپیوتری

بخشنامه

بخشنامه مالیاتی 30/4/13467/63762

*هزینه نرم افزاری کامپیوتری

 

شماره: 63762/13467/4/30

تاریخ: 16/112/1372

پیوست:

 

اداره کل نظربه این که در مورد هزینه نرم افزارهای کامپیوتری ازحیث انطباق با احکام مواد  ماده 147و ماده 148 و ماده 149قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن ابهاماتی بروزکرده است . لذا بدینوسیله متذکر میشود مورد یاد شده از مصادیق بند های 17 و 19 ماده 148قانون مذکورحسب مورد می باشد مفاد این بخشنامه درجلسه مورخ 14/12/72 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و مورد تائید قرار گرفته است .

 

احمدحسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

بخشنامه مالیاتی 30/4/13467/63762

مواد قانونی وابسته

‌ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدو…

 

ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: 1- قیمت خرید کالای فروخته شد…

 

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 147قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 147

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 147

 

‌ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره1ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره2ـ هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره3ـ پذیرش هزینه­های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.(1)

1 . به موجب بند 37 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/1394، تبصره ماده(147) قانون حذف و سه تبصره به ماده (147) قانون الحاق ‌شد.
تبصره حذفی ماده 147:
“تبصره- از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(95) این قانون”

 

بخشنامه مالیاتی 30/4/13467/63762

ایین نامه ها

[1371/02/07][30/4/704/45269] *آئین نامه اجرائی 149 قانون کار

 

[1379/11/18][52454/ت 23821هـ] آئین نامه اجرایی ماده 169 برنامه سوم توسعه اقتصادی در خصوص هزینه های مربوط به اماکن ورزشی که جز هزینه های قبول است

 

[1379/11/25][52608/ت23895] *آئین نامه ماده 103برنامه سوم در خصوص قابل قبول بودن هزینه هایی که به جهت کمک به محیط زیست می شود

 

[1380/05/27][24844/ت 24469هـ] آئین نامه اجرایی بند الف ماده 175 برنامه سوم موضوع کمک به ارتش 20 میلیونی

 

[1381/02/02][3666/ت 26300هـ] آئین نامه اجرایی بند ز تبصره 7 بودجه 81 در خصوص یک پنجم دریافتی هتل ها که بایستی به حساب خزانه واریز گردد

 

[1381/06/04][26538/ت 26961هـ] آئین نامه اجرایی بند ی تبصره 12 بودجه 81 جهت اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی وقطعی بودن هزینه های مربوطه

 

[1384/05/08][27960/ت 33411هـ] وجوه پرداختی بابت کمک به تربیت بدنی هزینه قابل قبول است

 

[1384/05/08][27955/ت 33413هـ] کمک به بسیج هزینه قابل قبول است

بخشنامه مالیاتی 30/4/13467/63762

بخشنامه ها

[1368/04/04][408/10551] *نحوه برخورد پرونده های سنوات قبل از 68 که به بعد از 68 به هیات 3 نفری می رود

 

[1371/02/01][30/5/9/3376] *2 در صدفروش تبصره 8 قانون بودجه جز هزینه های قابل قبول است

 

[1371/10/08][30/4/9403/29189] * 2% سود موضوع بند (1) تبصره 8 قانون

 

[1372/12/16][30/4/13467/63762] *هزینه نرم افزاری کامپیوتری

 

[1374/01/08][30/5/4223/344] *نحوه صدور سند مالکیت اسناد عادی

 

[1374/06/27][30/4/6649/35290] *در خصوص مراجع ذیصلاح نظارت بر بند ه تبصره 8 قانون بودجه سال 1374

 

[1376/03/26][56/16667/44435] *بشرط پذیرش هزینه 1/1000 تربیت بدنی پرداخت نقدی بحساب خزانه می باشد

 

[1376/04/24][11468] *2% آموزش و پرورش جزء هزینه های قابل قبول

 

[1376/08/25][30/4/9034/36846] *شرایط پذیرش دو در هزار فروش جز هزینه های قابل قبول

 

[1380/06/12][30/5/2981] هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

[1380/06/20][30/5/3417] قبول هزینه های انجام شده در رابطه با پایین آوردن آلودگی محیط زیست

 

[1380/11/28][30/4/8714/71433] در مورد ماخذ محاسبه 10% مالیات غیر مستقیم و سود تخفیفهای اعطایی به مشتریان خودرو جز هزینه های قابل قبول است

 

[1381/04/05][30/5/582/18298] درموردیک پنجم دریافتی ازهتلها توسط ارشاد به عنوان هزینه قابل قبول

 

[1381/04/06][211-1074/197] *تصویب نامه در خصوص هزینه های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول

 

[1381/06/18][211/3664/35072] دستورالعمل حسابرسی مالیاتی

 

[1381/08/06][211/1074/197] کمک به منظور پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست جزءهزینه های قبول است

 

[1382/04/08][211/1694/2142] بخشنامه در خصوص دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تائید بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 وزارتی

 

[1382/05/14][211/1979/24752] پذیرش هزینه های اشخاص حقیقی که دراجرای احکام مقرر در برنامه سوم پرداخت می شود بدون قید شرط وعدم ارتباط موضوع به قبولی دفاتر یا علی الراسی آن

 

[1382/06/18][211/3719/4013] بخشنامه در خصوص آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

 

[1382/06/29][211/3916] در خصوص سود وتخفیف های خودرو سازان

 

[1382/08/18][211/4495/44603] سود وتخفیفات اعطایی تولیدکنندگان موتور سیکلت هزینه قابل قبول است

 

[1382/12/26][211/6598/14120] آئین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور

 

[1383/01/15][211/7023/190] کلیه وجوه پرداختی شرکتهای پذیرفته شده در بورس برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

[1383/06/22][230/2559/10264] *بخشنامه در خصوص مفاد بندهای 6 ،7 و8 و تبصره بند 8 دستورالعمل حسابداری مالیاتی موضوع 272 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1383/06/30][211/2726/10999] تصویب نامه هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نو سازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و…

 

[1384/05/29][232/1376/10124] تهیه هزینه های مشترک بین درآمد های معاف ومشمول

 

[1384/10/27][211/3709/19035] مصوبه شماره 42678/ ت 32829هـ مورخ 84/7/24که ماده یکم آن مربوط به هزینه های قابل قبول مالیاتی است

 

[1385/04/12][211/1074/12721] کمکها و هدایا و پرداختنی ها به سازمان بهزیستی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است

 

[1385/04/21][211/1311/14023] استهلاک زیان سنواتی

بخشنامه مالیاتی 30/4/13467/63762

[1385/07/18][232/2401/28345] ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی

 

[1386/11/24][104412] کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک، شهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر در سال مالی 85 به عنوان هزینه قابل قبول

 

[1387/02/30][210/17505] ابلاغ ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

 

[1387/05/06][43302] کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران وشرکتهای تابع به یکدیگر برای سالهای مالی منتهی به پایان سالهای 86تا89 هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی

 

[1387/09/13][92890] کمک به احداث مساجد، مصلاها ومدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

 

[1387/12/07][127292] اعلام شماره حساب جهت کمک به بازسازی غزه

 

[1388/02/20][210/17338] از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1388 کل کشور

 

[1388/02/23][210/18806] هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای تابعه وزارت نیرو و …

 

[1388/05/21][210/54080] هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها

 

[1389/01/29][200/1715] ارسال موافقتنامه شماره 257612/44248 مورخ 23/12/88 هیئت محترم وزیران

 

[1390/02/13][210/3176] احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

[1390/07/06][230/22555/د] هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 87 و بعد آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت …

 

[1390/08/23][230/29257/د] وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سالهای 86 ، 88، 89 و 90 بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

[1391/02/04][200/1816] تصویب نامه شماره 212317/ت44248هـ در خصوص هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

[1391/05/25][230/19853/د] تصویب نامه شماره80676/ت48002 هـ مورخ27/4/1391 در ارتباط با سود کارمزد پرداختی توسط اشخاص به صندوقها

بخشنامه مالیاتی 30/4/13467/63762

[1391/09/07][230/29621/د] مـصـوبـه شـمـاره 146307/ت 48175ک مـورخ 24/7/1391 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن.

 

[1391/10/11][200/20064] عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

[1391/12/06][230/38408/د] تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و… به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان

 

[1392/03/18][4386/200/ص] وجوه پرداختی شرکت ملی نفت به شرکتهای تابعه و سایر اشخاص و به شرکتهای تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 ق.م.م

 

[1392/08/05][230/21688] دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان

 

[1392/11/06][200/19484/ص] صورتجلسه مورخ 20/8/1392 شورای عالی مالیاتی به شماره 27- 201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

[1392/12/28][200/24288/ص] تـصویب نـامه شماره 184704/ت49808هـ مـورخ 13/12/1392 هـیأت مـحترم وزیـران در خـصوص کـمک هـای بلاعـوض سـازمـان صنایع کوچک و شـهرک های صنعـتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

[1393/03/26][200/93/40] تصویب نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 18/3/1393 هیأت محترم وزیران در خصوص تلقی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بند 18 ماده 148

 

[1393/04/08][230/93/45] تصویب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هیأت محترم وزیران درخصوص هزینه­های قابل قبول مالیاتی

 

[1393/06/25][200/93/69] هزینه سود و کارمزد شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

 

[1393/09/04][230/93/99] احکام مالیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

 

[1393/11/28][200/93/131] ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 10/9/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388

 

[1394/03/03][200/94/20] حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

 

[1394/08/26][200/94/86] عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزایش قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه مالیات تولید کنندگان داروهای مزبور( دریافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

[1396/04/14][200/96/51] تصویب نامه شماره 33721/ت54369 هـ مورخ 24/03/1396 در خصوص پذیرش هزینه های شرکت ملی نفت در اجرای مصوبه 17/02/1387 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

 

[1396/05/01][230/96/64] ابلاغ تصویب­نامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم

 

[1396/06/07][200/96/87] معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات

 

[1396/10/04][200/96/131] اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه مالیاتی 30/4/13467/63762

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

[1369/10/08][41666/ت384] *قبول هزینه پذیرایی از هیات های خارجی

 

[1376/01/21][51943/ت17942هـ] *پرداختی جهت کمک به بنیاد امور بیماریهای خاص جز هزینه های قابل قبول می باشد

 

[1376/10/16][71722/ت19082هـ] *کمک به قانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران جزء هزینه قابل قبول است

 

[1378/03/06][10868/ت18920هـ] *سودهای پرداختی به سهامداران از طرف شرکتهایی که پرداخت سود آنها از طرف بانکها تضمین شده جزء هزینه های قابل قبول می باشد

 

[1379/02/03][58297/ت21849هـ] *کارمزد پرداختی گروه هتلهای هما جهت ساخت هتل همای 2مشهد بعنوان هزینه قابل قبول

 

[1379/07/27][32880/ ت 23136هـ] کمک به انجمن امداد بیماران سرطانی جز هزینه های قابل قبول است

 

[1379/11/18][52454/ت 23821هـ] هزینه های مربوط به احداث تکمیل یا توسعه اماکن ورزشی جزء هزینه های قابل اقبول است آئین نامه ماده 169 برنامه سوم

 

[1380/05/13][23301/ت 24859هـ] واریزی به حساب 90161 به نام پژوهشگاه دانش های بنیادی از جمله وجود ماده 172 می باشد

 

[1380/05/27][24872/ ت 24559هـ] کمک به انتفاضه فلسطین جز هزینه های قابل قبول است

 

[1380/05/28][25102/ ت 24798هـ] کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد جزء هزینه های قابل قبول است

 

[1380/08/23][38282/ ت 25538هـ] سود و تخفیفهای اعطایی در زمان فروش خودرو به صورت پیش پرداخت جز هزینه های قابل قبول است

 

[1381/02/02][3666/ ت 26300هـ] آیی نامه اجرایی بندز تبصره 7 بودجه 81 در مورد یک پنجم دریافتی هتلها که بایستی به حساب درآمد عمومی واریز گردد و جزء هزینه های قابل قبول است

 

[1381/06/04][26538/ت 26961هـ] آیین نامه اجرایی بند ی تبصره 12 بودجه 81 جهت اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی و قطعی بودن هزینه های مربوطه

 

[1382/02/27][9169/ 28496] استهلاک هزینه فناوری قابل قبول است

 

[1382/06/04][27130/ ت 29202هـ] هزینه چاپ قرآن اهدایی به آموزش و پرورش قابل قبول است

 

[1382/11/18][48572/ت29448هـ] آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره( 5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور

 

[1382/12/05][63747/ت30166هـ] *وجوه پرداختی شرکت های پذیرفته شده در بورس برای کمک به زلزله زدگان بم هزینه قابل قبول

 

[1384/05/08][27960/ت 33411هـ] وجوه پرداختی بابت کمک به تربیت بدنی هزینه قابل قبول است

 

[1384/05/08][27955/ت 33413هـ] کمک به بسیج هزنه قابل قبول است

 

[1384/07/24][42678/ت 32829هـ] توضیح در خصوص انواع هزینه ها وصرفه جویی در آنها

 

[1386/03/13][38162/ت 36191هـ] آئین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها

 

[1386/05/21][27722] کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود.

 

[1386/06/27][57903/210] کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود

بخشنامه مالیاتی 30/4/13467/63762

[1386/06/28][103617/ت37682 هـ] کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک، شهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر در سال مالی 85 به عنوان هزینه قابل قبول

 

[1386/10/01][158783/ت38855هـ] اختیارات تفویضی هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون

 

[1387/01/10][715/ت34870ک] ابلاغ ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

 

[1387/08/05][134020/ت41065هـ] کمک به احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

 

[1387/09/05][157373/ت41347 هـ] کمک به احداث مساجد،مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

 

[1387/09/16][165895/ت41223هـ] هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای تابعه وزارت نیرو و …

 

[1387/11/05][202071/ت41223 هـ] هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای تابعه وزارت نیرو و …

 

[1388/12/23][44248/257612] هزینه های قابل قبول مالیاتی توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی،عمران و آبادانی

 

[1390/01/14][3869/ت46126ک] احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

[1390/05/11][102730/ت46920هـ] وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران

 

[1391/04/27][80676/ت48002هـ] تصویب نامه شماره80676/ت48002 هـ مورخ27/4/1391 در ارتباط با سود کارمزد پرداختی توسط اشخاص به صندوقها

 

[1391/07/24][146307/ت48175ک] در مورد احتساب مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می شود به عنوان هزینه هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.

 

[1392/02/25][42681] وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود

 

[1392/12/13][184704/ت49808/ه] کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار مـوضوع بند (4)ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شـهرکهـای صنعـتی ایـران- مـصوب 1376- به عـنوان هـزینه های قابل قبول مالیاتی

 

[1393/03/05][24525/ت49921هـ] مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

[1396/03/24][33721/ت 54369 هـ] احتساب هزینه های شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 1387/02/17 ستاد راهببری و هماهنگی توسعه استان خوزستان تا مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

 

[1396/04/13][41858/ت54183هـ] مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم

بخشنامه مالیاتی 30/4/13467/63762

دستورالعمل ها

[1381/06/18][211/3664/35072] دستورالعمل حسابرسی مالیاتی

 

[1386/10/19][92475] پرداختی برای بازسازی عتبات عالیات

 

[1388/03/18][232/393/30545] دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود وکارمزد پرداختی

 

[1388/10/29][70793] رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی

 

[1391/10/25][200/21012] رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی

 

[1393/06/22][200/93/524] نسعیر ارز

 

دیوان عدالت اداری

[1382/02/13][61] تأیید بخشنامه شماره 8714/71443-30/4 مورخ 80/11/28

 

[1389/11/18][513- 517] ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388

 

[1392/06/25][412] دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان متبوع

 

[1393/09/10][1403] ابطال بخشنامه شماره70793-29/10/1388 سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه مالیاتی 30/4/13467/63762

رای شوراها

[1371/10/29][30/4/12356] *جریمه تاخیر وام

 

[1376/07/05][30/4/7180] *حق انشعابی دریافتی برق منطقه ای جزء درآمد محسوب میشود و مشمول مالیات می باشد

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...