فرآیند تبدیل اقلام صورت سود و زیان تاریخی به واحد پول دارای قدرت خرید ثابت

اندازه‌گیری سود

 فرآیند تبدیل اقلام صورت سود و زیان تاریخی به واحد پول دارای قدرت خرید ثابت

به منظور تبدیل کلیه اقلام مندرج در صورت سود و زیان که در واقع، نتیجه مبادلات متعددی بوده، تابع روش خاصی می‌باشد. ارزشیابی برخی از این‌گونه اقلام، ممکن است مربوط به زمان خاصی از دوره مالی جاری بوده، و ارزشیابی برخی دیگر، همانند بهای تمام شده کالای فروخته شده و هزینه استهلاک، مربوط به دوره‌های مالی گذشته می‌باشند، بنابر این جهت تبدیل، از رزش تاریخی به واحد پول دارای قدرت خرید ثابت، همواره ضرورت دارد که، از یک قاعده و روش خاصی پیروی گردد، و هم‌چنین لازم است تا سود (زیان) ناشی از نگهداری خالص اقلام پولی نیز در این گزارش‌ها منظور شود.
بدین جهت برای تبدیل و ارائه مجدد کلیه اقلام صورت سود و زیان، آگاهی از شاخص قیمت مصرف کننده در دوره جاری و شاخص قیمت در دوره‌های تحصیل دارایی‌های مربوط به سود و زیان ضرورت دارد. نحوه تبدیل و ارائه مجدد ذیلاً تشریح می‌گردد:
 فروش: از لحاظ تئوری، فرایند تبدیل فروش، در مواردی که، در زمان‌های خاصی از دوره مالی جاری صورت گرفته باشد، در ارائه مجدد، باید از مبنای شاخص قیمت در زمان تحقق مبادله (فروش) استفاده گردد. اما به دلیل گستردگی فروش در طی دوره مالی و عدم دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط، چنان‌چه اگر، فروش در سراسر سال به طور یکنواخت انجام گیرد، می‌توان از میانگین شاخص عمومی قیمت‌ها در طی دوره مالی جهت تبدیل استفاده نمود، در مواردی اگر، فروش فصلی باشد، می‌توان در فرآیند تبدیل، از شاخص سطح عمومی قیمت همان دوره (فصل) نیز بهره گرفت.
چنان‌چه فروش در پایان دوره مالی صورت گیرد، چون درآمد بر اساس قدرت خرید جاری بوده، نیازی به تعدیل ندارد. نحوه محاسبه مربوط به ارائه مجدد درآمد فروش در مواردی که به طور یکنواخت در طول دوره مالی انجام گیرد به قرار زیر است:
شاخص در تاریخ گزارشگری × فروش تاریخ = فروش بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت
متوسط شاخص طی دوره مالی
 بهای تمام شده کالای فروخته شده: روش تبدیل و ارائه مجدد مقادیر بهای تمام شده کالای فروخته شده بستگی به روش ارزشیابی موجودی کالا دارد، اگر روش ارزشیابی موجودی کالا بر مبنای روش اولین صادره از اولین وارده (Fifo) باشد، در این صورت در تبدیل موجود کالای اول دوره از شاخص قیمت در تاریخ گزارشگری به شاخص قیمت در تاریخ تحصیل کالا استفاده می‌شود، در مواردی که شاخص قیمت در زمان تحصیل نامشخص باشد، می‌توان از شاخص قیمت اول دوره (پایان دوره مالی قبل) یا میانگین سه ماهه آخر دوره مالی قبل در تبدیل استفاده نمود.
به منظور تبدیل موجودی کالای آخر دوره با استفاده از روش ارزشیابی اولین صادره از اولین وارده (Fifo) می‌توان از شاخص قیمت پایان دوره مالی به میانگین شاخص قیمت در طی دوره مالی یا میانگین شاخص قیمت سه ماهه آخر سال استفاده نمود.
بکارگیری روش ارزشیابی موجودی کالا بر مبنای اولین صادره، از آخرین وارده (Lifo) در تبدیل اندکی پیچیدگی دارد، یکی از روش‌های متداول تبدیل و ارائه مجدد موجودی کالا آخر دوره، استفاده از شاخص قیمت در پایان دوره به شاخص قیمت در زمان تحصیل (یا اول دوره مالی) می‌باشد یعنی:
شاخص قیمت در تاریخ گزارشگری = عامل تبدیل
شاخص قیمت در اول دوره مالی
مثال – شرکت الف، بهای تمام شده کالای فروخته شده را به مبلغ 120000 ریال در پایان دوره مالی جاری به واحد اسمی پول گزارش نموده است. به منظور تبدیل تمام شده کالای فروخته شده به واحد پول پایان دوره مالی، فرض کنید که شاخص قیمت در پایان دوره مالی معادل 150 می‌باشد. اگر شرکت الف برای ارزشیابی موجودی کالا پایان دوره از روش اولین صادره از اولین وارده (Fifo) استفاده نماید، موجودی کالای اول دوره، شامل واحدهایی است که در سه ماهه چهارم دوره مالی قبل تحصیل گردیده، و از آنجا که خرید طی دوره مالی به طور یکنواخت در سراسر سال صورت گرفته، بنابر این، موجودی کالای پایان دوره مالی باید شامل واحدهایی باشد که در سه ماهه چهارم پایان دوره مالی تحصیل شده است. با فرض این‌که میانگین شاخص قیمت برای سال جاری 146 و میانگین شاخص قیمت در سه ماهه چهارم دوره مالی جاری معادل 149 باشد، نحوه تبدیل بهای تمام شده کالای فروخته شده به واحد پول پایان دوره مالی با استفاده از روش ارزشیابی مزبور به شرح زیر می‌باشد:
واحد اسمی پول عامل تبدیل مبلغ تبدیل شده
موجودی کالا اول دوره 290000 * 138/150 31522
خرید طی دوره 135000 146/150 138699
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش 1640000 170221
موجودی کالا آخر دوره 44000 149/150 44295
بهای تمام شده کالای فروخته شده

* شاخص پایان دوره مالی قبل
 هزینه حقوق، دستمزد و هزینه‌های اداری و فروش: اگر هزینه‌های حقوق، دستمزد، اداری، فروش به طور یکنواخت در سراسر سال صورت گیرد، می‌توان از شاخص قیمت در پایان دوره مالی به میانگین شاخص قیمت طی دوره مالی در تبدیل استفاده کرد.
 هزینه استهلاک: از آنجا که هزینه نشانگر مصرف دارایی‌های استهلاک‌پذیر برای تحصیل درآمد، طی دوره مالی می‌باشد. به منظور تبدیل، معمولاً می‌توان از نسبت شاخص قیمت پایان دوره مالی به شاخص قیمت در زمان تحصیل دارایی استهلاک‌پذیر در اندازه‌گیری مجدد استفاده نمود. در برخی از منابع حسابداری، بجای شاخص قیمت پایان دوره مالی، میانگین نسبت شاخص قیمت در دوره جاری به شاخص قیمت در تاریخ تحصیل دارایی استهلاک‌پذیر استفاده می‌شود.
 مالیات بر درآمد، هزینه بهره: اگر بهره و مالیات بردرآمد، به طور یکنواخت در سراسر سال پرداخت شود، می‌توان از شاخص قیمت پایان دوره مالی به میانگین شاخص قیمت طی دوره مالی، جهت تبدیل مورد استفاده قرار داد. چنانچه بهره و مالیات بردرآمد، در پایان دوره مالی پرداخت شوند، در ارائه مجدد، هیچ‌گونه تعدیلی ضرورت ندارد.
 سود سهام پرداختی: سود سهام پرداختی به کمک شاخص قیمت در تاریخ گزارشگری و شاخص قیمت در زمان اعلام تبدیل می‌شود یعنی:
شاخص در تاریخ گزارشگری × سود سهام تاریخی = سود سهام پرداختی
شاخص در تاریخ اعلام سود
 فرآیند تبدیل سود یا زیان حاصل از فروش دارایی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات
به منظور تبدیل اقلام خاص مانند سود یا زیان حاصل از فروش دارایی اموال و ماشین آلات ضرورت دارد که رویداد مربوط به فروش دارایی‌ها، باید به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. مثال – فرض کنید شرکت الف، سود حاصل از فروش اثاثه را بالغ بر 4000 ریال در سال مالی منتهی به 29/12/6×13 در صورت سود و زیان گزارش نموده است. شاخص قیمت در زمان فروش اثاثه معادل 152 می‌باشد. اثاثه در سال 1×13، زمانی که شاخص قیمت معادل 123 بود، به مبلغ 35000 ریال خریداری شده است.
مانده استهلاک انباشته اثاثه، در تاریخ فروش جمعاً بالغ بر 28000 ریال می‌باشد. با فرض این‌که، شاخص قیمت در پایان سال 6×13 معادل 148 باشد، نحوه تجزیه و تحلیل رویداد مربوط به فروش اثاثه و تعدیل سود حاصل از فروش اثاثه در سال مالی منتهی به 29/12/6×13 به شرح زیر خواهد بود:
وجوه نقد 11000
استهلاک انباشته 28000
تجهیزات 35000
سود حاصل از فروش 4000
ثبت فروش اثاثه بر مبنای ارزش اسمی
تجزیه و تحلیل فروش اثاثه بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (ارزش تاریخی همگن) به شرح زیر خواهد بود:
وجود نقد (152÷ 148) × 11000 10711
استهلاک انباشته (123 ÷ 148) 28000 33691
اثاثه (123÷ 148) 35000 42114
سود حاصل از فروش اثاثه 2288
محاسبه
152
148
10711
(152÷ 148 × 11000)
(2288 = 42114 – (33691 + 10733))
 سود یا زیان حاصل از قدرت خرید خالص اقلام پولی
در دوران پولی، به علت افزایش قیمت کالا و خدمات، نگهداری دارایی‌ها و بدهی‌های پولی، موجب ایجاد سود یا زیان قدرت خرید می‌گردد. تحقق مبادله در واحدهای تجاری موجب تغییر در اجزاء خالص دارایی‌های پولی شده و تجزیه و تحلیل این‌گونه مبادلات، پیچیده‌ترین بخش تهیه صورت‌های مالی بر مبنای قدرت خرید واحد پول ثابت می‌باشد. کلیه مبادلات عادی که در خالص دارایی‌های پولی اثر می‌گذارند، در جدول زیر، همراه با مفروضات عادی که نحوه چگونگی تأثیر بر خالص دارایی، در زمانی که مبادله رخ می‌دهد را نشان می‌دهد:
رویداد تأثیر مبادلات بر خالص دارایی‌های پولی زمان رویداد
فروش نقد و نسیه موجب افزایش در خالص دارایی‌های پولی می‌شود (معادل مبلغ فروش) مستمر طی دوره مالی
سود موجب افزایش در خالص دارایی‌های پولی می‌شود (معادل مبلغ سود) در زمان تحقق مبادله
خرید کالا موجب کاهش در خالص دارایی‌های پولی می‌شود (معادل مبلغ خرید) مستمر طی دوره مالی
هزینه‌ها موجب کاهش در خالص دارایی‌های پولی می‌شود (معادل مبلغ هزینه) مستمر طی دوره مالی
مالیات بردرآمد موجب کاهش در خالص دارایی‌هایی پولی می‌شود (معادل مبلغ مالیات) در پایان دوره مالی
سود سهام پرداختی موجب کاهش در خالص دارایی‌های پولی می‌شود (معادل مبلغ سود سهام) در زمان اعلام سود
خرید ماشین‌آلات … موجب کاهش در خالص دارایی‌های پولی می‌شود (معادل مبلغ پرداختی) در زمان تحصیل
انتشار سهام موجب افزایش در خالص دارایی پولی می‌شود (معادل مبلغ اعلام شده) در زمان انتشار
استهلاک دارایی‌ها هیچ‌گونه تأثیری در خالص دارایی‌های پولی ندارد –
* نتیجه‌گیری: هر نوه مبادله‌ای که موجب افزایش یا کاهش در دارایی‌های پولی گردد، باید در پایان دوره مالی با استفاده از شاخص قیمت مناسب به واحد پول ثابت تعدیل شود، مفروضات مربوط به زمان رویداد، برای تعیین شاخص مناسب جهت تبدیل و ارائه مجدد اقلام صورت‌های مالی کمک می‌نماید، حاصل جمع مبالغ تبدیل شده (ارائه مجدد) بیانگر مبلغ واقعی خالص دارایی‌های پولی مورد نیاز برای نگهداری قدرت خرید واحد تجاری می‌باشد.
 نحوه محاسبه سود یا زیان قدرت خرید ناشی از نگهداری اقلام پولی
1. محاسبه خالص دارایی‌های پولی اول دوره (دارایی‌های پولی منهای بدهی‌های پولی) و تبدیل آن به شاخص عمومی قیمت‌ها در پایان دوره مالی.
2. به علاوه، کلیه موارد مربوط به افزایش در خالص دارایی‌های پولی از منابع مختلف (فروش کالا، فروش دارایی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات، سود تضمین شده، وجوه حاصل از انتشار سهام، فروش اوراق قرضه، درآمد متفرقه …) و تبدیل آن با استفاده از شاخص عمومی قیمت‌ها در پایان دوره مالی.
3. منهای کلیه موارد مربوط به کاهش در خالص دارایی‌های پولی از منابع مختلف (خرید کالا، هزینه‌های عملیاتی خرید اموال، ماشین آلات و تجهیزات، تحصیل سهام، بازپرداخت اوراق قرضه، بازخرید سهام، سود سهام پرداختی، مالیات بر درآمد …) و تبدیل آن با استفاده از شاخص قیمت در پایان دوره مالی.
4. هنگامی که کلیه مراحل فوق بر مبنای واحد اسمی پول (تاریخی) و قدرت خرید واحد پول در پایان دوره مالی محاسبه گردید، می‌توان از مقایسه، حاصل جمع مبالغ خالص اقلام دارایی‌های پولی واقعی (اسمی) با مبالغ خالص اقلام دارایی‌های پولی، و در مواردی‌که، خالص دارایی‌های پولی بر مبنای قدرت خرید واحد پول ثابت کمتر باشد، نتیجه، سود ناشی از قدرت خرید نگهداری دارایی‌های پولی تلقی می‌گردد.
نحوه محاسبه سود یا زیان قدرت خرید واحد پول به شرح زیر خواهد بود:
به عبارت دیگر می‌توان گفت که:
به منظور دستیابی به سود یا زیان ناشی از نگهداری اقلام پولی، ضرورت دارد که خالص وضعیت پولی مشخص گردد. بدین ترتیب: «تفاوت بین دارایی‌های پولی و بدهی‌های پولی (بدهی‌های پولی – دارایی‌های پولی) در یک تاریخ معین، خالص وضعیت پولی نامیده می‌شود»، در مواردی که دارایی‌های پولی بیش از بدهی‌های پولی باشد، خالص وضعیت پولی مثبت (خالص دارایی‌های پولی)، و در مواردی که بدهی‌های پولی بیش از دارایی‌های پولی باشد خالص وضعیت پولی منفی (خالص بدهی‌های پولی) نامیده می‌شود. در دوران تورم، داشتن خالص پولی منفی به نفع واحد تجاری، و در مقابل، داشتن خالص وضعیت پولی مثبت به زیان واحد تجاری می‌باشد. فرایند محاسبه سود یا زیان قدرت خرید ناشی از نگهداری اقلام پولی واحد تجاری با مثال تشریح می‌گردد:
مثال – شرکت الف در اول سال 4×13 با خالص دارایی‌های پولی به مبلغ 42000 شروع به کارکرد. خالص دارایی‌های پولی در پایان دوره مالی به 51000 ریال افزایش یافت.
شاخص قیمت در اول سال مساوی 110 و در پایان مساوی 119 بوده است. شاخص متوسط قیمت در طول دوره مساوی 114 بود. شاخص قیمت در زمان فروش تجهیزات معادل 117 بوده و سود سهام و مالیات بر درآمد در پایان دوره مالی پرداخت شده است. برخی از اقلام مورد نیاز برای محاسبه سود یا زیان حاصل از قدرت خرید ناشی از نگهداری خالص اقلام پولی به شرح زیر است:
فروش 214000 ریال
خرید 188000 ریال
فروش تجهیزات 45000 ریال
درآمد بهره (سود تضمین شده) 8000 ریال
هزینه‌‌های عملیاتی 39000 ریال
سود سهام پرداختنی 10000 ریال
مالیات بردرآمد 21000 ریال 
شرکت سهامی الف
سود یا زیان قدرت خرید ناشی از نگهداری خالص اقلام پولی
سال مالی منتهی به 29/12/4×13
ارقام اسمی عامل تبدیل ارقام تبدیلی
خالص دارایی‌های پولی در اول دوره مالی
اضافه می‌شود: 42000 110/119 45436
افزایش در خالص دارایی پولی طی سال:
از فروش کالا 2140000 114/119 223386
از فروش تجهیزات 45000 117/119 45769
از سود تضمین شده (درآمد بهره) 8000 114/119 8351
کسر می‌شود:
کاهش در خالص دارایی‌های پولی طی سال:
از خرید کالا (188000) 114/119 (196246)
از هزینه‌های عملیاتی (39000) 114/119 (40711)
از سود سهام پرداختی (10000) 119/119 (10000)
از مالیات بر درآمد (21000) 119/119 (21000)
خالص دارایی‌های پولی در پایان سال بر مبنای قدرت خرید واحد پول ثابت
کسر می‌شود:
54980
خالص دارایی‌های پولی واقعی در پایان سال 51000 51000
زیان قدرت خرید ناشی از نگهداری خالص اقلام پولی 3985

مثال تشریحی در باره سیستم حسابداری مبتنی بر واحد پول دارای قدرت ثابت (ارزش تاریخی همگن):
به منظور تشریح گزارشگری مالی بر مبنای تغییر قیمت‌ها روش‌های اجرایی، تعدیل و ارائه مجدد صورت‌های مالی بر حسب واحد پول دارای قدرت خرید ثابت از مثال شرکت الفباء که اطلاعات آن به شرح زیر است مورد استفاده قرار می‌گیرد:
1. شرکت الفباء در اول فروردین سال 3×13 تأسیس و عملیات خود را آغاز نموده است.
2. ترازنامه مقایسه‌ای اول فروردین ماه و 29 اسفند سال 3×13 در جدول شماره
(1-2) صورت سود یا زیان و صورت سود و زیان انباشته در جدول شماره (2-2) ارائه شده است.
3. برخی از شاخص‌های مورد نیاز سطی سال 3×13 به شرح زیر خواهد بود:
– اول فروردین ماه 3×13 00/130
– میانگین طی سال 3×13 00/143
– آخر اسفند ماه سال 3×13 30/157
4. خرید و فروش در سراسر سال بطور یکنواخت انجام شده است.
5. هزینه‌های عملیاتی و مالیات بر درآمد در سراسر سال به طور یکنواخت صورت گرفته است.
6. سود سهام اعلام و پرداختی در 29 اسفند سال 3×13 انجام گرفته است.
7. واحد تجاری موجودی کالا، زمین و تجهیزات را در اول فروردین ماه سال 3×13 تحصیل نموده است.
8. ارزشیابی موجودی کالا پایان دوره بر مبنای روش اولین صادره از اولین وارده Fifo)) صورت می‌گیرد. هنگامی که شاخص قیمت مصرف کننده مساوی 143 بود موجودی کالا آخر دوره تحصیل شد.
9. روش استهلاک تجهیزات خط مستقیم، عمر مفید اقتصادی 10 سال، تجهیزات فاقد ارزش اسقاط می‌باشد.
10. عامل (نسبت) تبدیل مورد نیاز برای تبدیل مبالغ صورت‌های مالی به واحدهای پولی دارای قدرت خرید ثابت جهت محاسبه به شرح زیر است:
عامل تبدیل شاخص اول دوره (130÷3/157) 21/1
عامل تبدیل شاخص میانگین طی سال (143÷3/157) 10/1
عامل تبدیل شاخص آخر دوره (3/157÷3/157) 00/1
جدول شماره (1-2): ترازنامه مقایسه‌ای شرکت الفباء به ارزش تاریخی – واحد اسمی پول (HC/ND) به شرح زیر است:
1/1/3×13 20/12/3×13
وجوه نقد 10000 40000
حساب‌های دریافتنی
67000
موجودی کالا 100000 900000
زمین 700000 70000
تجهیزات 120000 120000
استهلاک انباشته
(12000)
جمع دارایی‌ها

حساب‌های پرداختنی
35000
اسناد پرداختنی بلندمدت 90000 90000
سهام عادی 210000 210000
سود انباشته
40000
جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

جدول شماره (2-2) صورت سود و زیان و سود انباشته به ارزش تاریخی – واحد اسمی پول (HC/ND) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 3×13 به شرح زیر است:
فروش 400000
بهای تمام شده کالای فروخته شده: (Fifo)
موجودی کالای اول دوره 100000
خرید 210000
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش 310000
موجودی کالا آخر دوره 90000 220000
سود ناخالص 180000
هزینه‌های عملیاتی
هزینه استهلاک 68000
سود قبل از مالیات 12000 80000
مالیات بردرآمد 100000
سود خالص بعد از مالیات 40000
سود انباشته 1/1 60000
سود سهام پرداختی

سود انباشته آخر دوره (2000)

جدول شماره (3-3) – صورت سود و زیان و سود انباشته ترکیبی به ارزش تاریخی مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت برای سال مالی منتهی به 29/12/3×13: (HC/CD)
فروش (10/1×400000) 440000
بهای تمام شده کالای فروخته شده: (Fifo)
موجودی کالای اول دوره (21/1×100000) 121000
خرید (1/1×210000) 231000
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش 252000
موجودی کالا آخر دوره (1/1×90000) (99000) 253000
سود ناخالص 187000
هزینه‌های عملیاتی (1/1×68000) 74800
هزینه استهلاک (21/1×12000) 14520 8320
سود قبل از مالیات 97680
مالیات بردرآمد (1/1×40000) 44000
سود قبل از سود ناشی از قدرت خرید 53680
سود ناشی از قدرت خرید (جدول 4-2) 8600
سود خالص 62280
سود انباشته آخر دوره

کسر می‌شود سود سهام پرداختی (1×20000) 20000
سود انباشته آخر دوره

جدول شماره (4-2) جدول محاسبه سود (زیان) ناشی از قدرت خرید برای سال مالی 3×13
بر مبنای ارزش تاریخی (واحد اسمی) عامل تبدیل بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت
خالص اقلام پولی اول دوره (یادداشت -1) (80000) 21/1 (96800)
اضافه می‌شود: منابع خالص اقلام پولی:
فروش 400000 10/1 440000
کسر می‌شود: مصرف خالص اقلام پولی:
خرید
هزینه‌های عملیاتی (210000) 10/1 (2310000)
مالیات بر درآمد (680000) 10/1 (74800)
سود سهام پرداختی (40000) 10/1 (44000)
جمع خالص اقلام پولی آخر دوره: (20000) 00/1 (20000)
بر مبنای ارزش تاریخی – واحد پول اسمی (یادداشت – 2) (18000)
بر مبنای ارزش تاریخی – واحد پولی دارای قدرت خرید ثابت
سود (زیان) قدرت خرید ناشی از نگهداری خالص اقلام پولی (18000-26600)

یادداشت 1: خالص اقلام پولی اول دوره (مانده طبق جدول شماره 1-2):
وجوه نقد
اسناد پرداختی بلندمدت 10000 ریال
خالص اقلام پولی اول دوره

یادداشت شماره 2: خالص اقلام پولی آخر دوره (مانده طبق جدول شماره 1-2):
وجوه نقد 40000 ریال
حساب‌های دریافتنی 67000
اسناد پرداختی بلند مدت (35000)
خالص اقلام پولی پایان دوره

جدول شماره (5-2): ترازنامه شرکت الفباء به ارزش تاریخی مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (HC/CD) در تاریخ 29 اسفند ماه سال 3×13
ارزش تاریخی عامل تبدیل ارقام تعدیل شده
وجوه نقد 40000 پولی 40000
حساب‌های دریافتنی 67000 پولی 67000
موجودی کالا 900000 10/1 99000
زمین 70000 21/1 84700
تجهیزات 1200000 21/1 145200
استهلاک انباشته (12000) 21/1 14520
جمع دارایی‌ها

حساب‌های پرداختنی 35000 پولی 35000
اسناد پرداختنی بلندمدت 90000 پولی 90000
سهام عادی 210000 21/1 254100
سود انباشته 40000 (جدول 3-2) 42280
جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...