ابـلاغ اصـلاحیه مصـوبه شمـاره128381/ت41044هـ مـورخ 28/7/1387در مـرکـز اسـتـان خـراسـان شـمـالـی بـه مـوجـب مـصــوبـه شـمـاره174728/ت43428 ک مورخ 3/9/88

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

ابـلاغ اصـلاحیه مصـوبه شمـاره128381/ت41044هـ مـورخ 28/7/1387در مـرکـز اسـتـان خـراسـان شـمـالـی بـه مـوجـب مـصــوبـه شـمـاره174728/ت43428 ک مورخ 3/9/88

شماره:20516/200
تاریخ:11/07/1389
پیوست:دارد

بخشنامه

044
89
تبصره 1 ماده 132
م

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابـلاغ اصـلاحیه مصـوبه شمـاره128381/ت41044هـ مـورخ 28/7/1387در مـرکـز اسـتـان خـراسـان شـمـالـی بـه مـوجـب مـصــوبـه شـمـاره174728/ت43428 ک مورخ 3/9/88
نـظـر بـه ایـنکـه بـا اصـلاح مـصـوبـه شــمـاره 128381/ت41044هـ مـورخ 28/7/1387 هیأت محترم وزیران در مرکز استان خراسان شمالی به موجب مصوبه شماره 174728/ت43428ک مورخ 3/9/1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد(تصویر پیوست)،1- عبارت ” فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده” جایگزین عبارت “واحدهای احداث شده” می شود.
2- عبارتهای ” و گردشگری” و “سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد” از تصویب نامه یاد شده حذف و عبارت” و در” قبل از عبارت ” خارج از” اضافه شود. بنابراین متن اصلاح شده مصوبه مورد بحث به شرح زیر ابلاغ می گردد:
” فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه(128381/ت41044هـ مورخ 28/7/1387) در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن(پس از شروع بهره برداری) و در خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت 10 سال مشمول معافیت مالیـاتـی مـوضـوع مـاده 132 قـانون مـالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند.”
شایان ذکر است مصوبه اصلاحی فوق الذکر با رعایت مفاد بخشنامه شماره 61488 مورخ 29/7/88 قابل اعمال خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:1- داخلی:
2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:27- 39903926
تاریخ اجراء:تاریخ اجرای بخشنامه منسوخ
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:90667 مورخ 9/9/87

شماره:61488
تاریخ: 29/07/1388
پیوست:

بخشنامه

047
88
132- 92
م

مخاطبین
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی…
موضوع
چگونگی اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره (1) ماده 132 ق.م.م
پیرو بخشنامه شماره 54829/210 مورخ 31/5/1388 در خصوص قابلیت اجرایی دیگر مصوبات هیأت محترم وزیران که با استناد به تبصره (1) ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 تصویب شده متذکر می گردد:
حسب اظهارنظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که به موجب نامه شماره 110320/8833 مورخ 21/6/88 واصل گردیده،مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه ضمیمه بخشنامه فوق الذکر نیامده مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد.
مطابق بند 3 مصوبه یاد شده واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده فوق الاشاره که از تاریخ اجرای مصوبات مذکور تا پایان تیر ماه 1388 به بهره برداری برسند مشروط به اخذ پروانه بهره برداری و رعایت کلیه مقررات به استناد ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری مشمول معافیت موضوع تبصره (1) ماده 132 خواهند بود.
واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط مندرج در وصوبات قبلی فوق الذکر به بهره برداری برسد در صورت عدم ذکر در فهرست بند(1) مصوبه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10/4/88 هیأت محترم وزیران مشمول این حکم نخواهند بود.
در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته،بعد از مصوبه اخیر الذکر به تصویب برسد از تاریخ لازم الاجرا شدن به عنوان اصلاح بند(1) مذکور محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند(1) فوق خواهند بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:1- داخلی:* 2- خارجی:*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903912
تاریخ اجراء:به پیروی از بخشنامه صدرالذکر
مدت اجراء:-
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-

شماره: 90667
تاریخ: 09/09/1387
پیوست:
بخشنامه

057
87
تبصره 1 ماده 132
م

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت41044هـ مورخ 28/7/87 هیأت محترم وزیران
تصویر تصویب نامه شماره 128381/ت41044هـ مورخ 28/7/1387 هیأت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18540 مورخ 1/8/87 مبنی بر: «واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی و گردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گـردشگـری حـسب مورد (پـس از شروع بهره برداری) خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی بـه مــدت ده (10) سـال مـشـمـول مـعافـیـت مـالیاتی مــوضوع مــاده (132) قانـون مـالـیاتهـای مـستقیـم و اصـلاحات بعدی آن می شوند» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

1- داخلی: 2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:39903912
تاریخ اجراء:15 روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:

شماره:174728/ت43428ک
تاریخ:03/09/1388
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 18/7/1388 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 25549/294هـ/ب مـورخ 21/5/1388 و بـا رعـایـت جـزء “ی” بـند (1) تـصویـب نامـه شـماره 158783/ت 38855 هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
از تاریخ اعلام ایراد، تصویب نامه شماره 128381/ت41044هـ مورخ 28/7/1387 به شرح زیر اصلاح می شود:
1- عبارت “فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده” جایگزین عبارت “واحدهای احداث شده ” می شود.
2- عبارتهای ” و گردشگری” و “سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد” از تصویب نامه یاد شده حذف و عبارت ” و در “قبل از عبارت “خارج از “اضافه شود.

این تصویب نامه در تاریخ 20/8/1388 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 128381/ت41044هـ
تاریخ: 28/07/1387
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/7/1387 که در مرکز استان خراسان شمالی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شدهبعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن (پس از شروع بهره برداری) و در خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی، به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

مواد قانونی وابسته
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …

تاریخ سند: 1389/07/11
شماره سند: 200/20516
کد سند: م/تبصره 1 ماده 132/1389/044
وضعیت سند: –
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)

اسناد منسوخ شده
بخشنامه ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت41044هـ مورخ 28/7/87 هیأت محترم وزیران استان خراسان شمالی
بازگشت به ماده قانونی

سایر بخشنامه ها
*بخشنامه در خصوص تولید ماشین آلات تعمیر خودرو شامل بالانس چرخ , لاستیک درآور , میزان فرمان , دستگاه شستشو و میزان موتور
بخشنامه در خصوص تصویب نامه هیات محترم وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص ایجاد و اصلاح و…
*فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در سال 84لازم الاجرا می باشد0
*تاریخ صدور پروانه تاسیس و اصلاحیه قانون
*قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی…
*موارد اضافه شده به فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای
در خصوص پروانه بهره برداری موقت
*تعیین فاصله از مرکز شهرها
*معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری – صنایع روستایی
بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور
اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
*مرجع ذیصلاح تعیین فاصله واحدهای تولیدی و معدنی از مراکز شهرها
*20% معافیت تبصره ها محدودیت جغرافیایی ندارد
*مصوبه اولویتها تا پایان 72 اعتبار دارد
*تعدادی دیگر از کالاهای سرمایه ای
سایر اسناد مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...