آيين نامه اداري و استخدامي

آيين نامه اداري و استخدامي ماده 1: مقررات اين آئين نامه از تاريخ تصويب شامل كليه كاركنان مي باشد. ماده 2: شركت كه اساسنامه آن تحت شماره 26800 در مورخ 10/10/1379 به تصويب مجمع عمومي رسيده است در اين آئين نامه به اختصار شركت ناميده مي شود.

آيين نامه مالیاتی اداري و استخدامي

ماده 1: مقررات اين آئين نامه از تاريخ تصويب شامل كليه كاركنان مي باشد.

ماده 2: شركت كه اساسنامه آن تحت شماره 26800 در مورخ 10/10/1379 به تصويب مجمع عمومي رسيده است در اين آئين نامه به اختصار شركت ناميده مي شود.

ماده 3: استخدام
عبارتست از پذيرفتن شخص حقيقي به موجب قرارداد كتبي ( يا طبق نمونه هاي مصوب،) به خدمت شركت كه دائم – موقت- مشاوره خواهد بود.
ماده 4: استخدام ثابت
عبارتست از پذيرفتن شخص حقيقي بطور تمام وقت و براي مدت نامحدود جهت تصدي مشاغل مستمر.

ماده 5: استخدام موقت
عبارتست از پذيرفتن شخص حقيقي براي كار معين و يا مدت موقت.

ماده6: شغل
خدمات مشاوره اي : عبارتست از پذيرفتن شخص حقيقي و يا حقوقي براي انجام كارهاي مشاوره اي معين .

ماده 7: شغل
عبارتست از مجموعه اي مشخص از وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مستمر كه بعنوان كار واحد شناخته شده باشد.
.
ماده 7: پست سازماني
عبارتست از محلي كه در چارت سازماني شركت تعين گرديده و بطور مستمر جهت واگذاري تمام يا بخشي از وظايف شغل به يك نفر پيش بيني شده است اعم از اينكه داراي متصدي و يا بدون متصدي باشد.

ماده 8 : نمودار كلي شركت چارت سازماني و همچنين جدول تعداد پست هاي سازماني به تفكيك مشاغل كارشناسي (اداري- مالي- فني) و ديگر رده هاي شغلي به تصويب هيئت مديره خواهد رسيد. هرگونه تغيير در نمودار كلي و تعداد جدول مذكور با يستي به همين ترتيب صورت پذيرد. آيين نامه مالیاتی اداري و استخدامي

ماده 9: انتصاب
عبارتست از واگذاري يكي از پست هاي سازماني مصوب به يكي از كاركنان براساس شرايط احراز مربوط .

ماده 10 : حقوق
حقوق عبارتست از مبلغي است كه براساس ضوابط تعيين و در مقابل انجام كار به هريك از كاركنان تعلق مي گيرد.

ماده 11 : اضافه حقوق
عبارتست از افزايش حقوق هريك از كاركنان هر شغل مورد تصدي براساس ضوابط مربوطه .

ماده 12 : فوق العاده يا مزايا
از نظر اين آيئن نامه عبارت است از مبلغي كه به صورت نقدي يا غير نقدي بر حسب نوع خدمت و مسئوليت يا در قبال انجام وظيفه و ماموريت خاصي به هر يك از كاركنان تعلق ميگيرد.

ماده 13 : ترفيع
عبارتست از احراز شغل با مسئوليت و وظايف بالاتر.

ماده 14 : ابلاغ اضافه حقوق(حكم كارگزيني)
فرم مجوزي است كه به موجب آن مبلغ تغييرات در حقوق و مزاياي شاغل و نيز تاريخ اجرا ء ، علت و چگونگي تغييرات در آن قيد و به تائيد مسئولين برسد.
2
ماده 15 : آموزش
منظور از آموزش فراگيري علوم و فنون و با كسب تجربه و تخصص و تحصيل مهارت طي دوره و ويژ ه اي در يكي از موسسات يا سازمانهاي آموزشي معتبر مورد قبول شركت مي باشد.

ماده16 : ترفيع سنوات
به حركت افقي فرد در داخل گروه مربوط و تغيير مزد ناشي از آن اطلاق مي شود.

ماده 17 : تشويق كتبي
تشويق كتبي نامه اي است كه به موجب آن همكاري و فعاليت فوق العاده شاغل در آن قيد و مورد قدرداني قرار مي گيرد و نوع تصميم گيري شركت به منظور تشويق و تشكر آن ذكر شده و به شاغل ابلاغ مي گردد.

ماده 18 : تعليق
عبارتست از بركناري موقت شاغل از شغل خود به عنوان يك اقدام انضباطي كه علل، چگونگي و مدت تعليق كتباً به وي از طرف شركت ابلاغ خواهد شد و حقوق ومزاياي شاغل بركنار شده طبق مواد 14 الي 20 قانون كار در دوران تعليق مي باشد . آيين نامه مالیاتی اداري و استخدامي

ماده 19: حكم انتقال
عبارت است از توافق با مجوز انتقال شاغل از واحدي به واحدي ديگر در داخل شركت .

تبصره : كليه نقل و انتقالات پرسنلي در هريك از قسمتها به پيشنهاد مدير قسمت و تائيد مدير عامل بلامانع مي باشد.

ماده 20 : شرايط احراز شغل
عبارتست از مجموعه شرايط فكري ، جسمي ، تجربي و تحصيلي لازم براي قبول و انجام وظايف يك شغل كه شاغل بايد آنها را دارا باشد.

ماده21 : شرح طبقه
معرف و توصيف كننده ماهيت عمومي مشترك گروهي از مشاغل است كه در آن طبقه قرار دارد.

3
ماده 22 : قرارداد استخدام
توافق كتبي است كه به هنگام استخدام بين شركت و شاغل جديد برابر قانون كار و مقررات داخلي شركت تنظيم شده و به امضاء طرفين مي رسد.

ماده 23 : دوره آزمايشي
دوره كوتاهي است كه با توافق طرفين قرارداد و رعايت ماده قانون كار تعيين مي گردد تا طي آن استعداد ، فراگيري ، توانايي هاي ذهني و جسمي و خصوصيات اخلاقي شاغل جديد مورد بررسي و سنجش قرار گيرد و مقررات و ضوابط كلي شركت به وي اعلام مي گردد. آيين نامه مالیاتی اداري و استخدامي

فصل دوم : ورود به خدمت

ماده 24: شرايط عمومي ورود به خدمت شركت به شرح ذير است:
الف- تابعيت ايران و معتقد به نظام جمهوري اسلامي و متدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور .
ب – داشتن حداقل 18 و حداكثر 45 سال سن .
ج – انجام خدمت وظيفه يا داشتن معافيت قانوني .
د – داشتن توانايي و تندرستي لازم براي انجام كار مورد نظر و عدم اعتياد به مواد مخدر و مسكرات .
ه – نداشتن پيشينه كيفري موثر.
و – عدم اشتهار به فساد.
ز – نداشتن تعهد اشتغال تمام وقت در ساير موسسات .
ح – دارا بودن حداقل گواهي نامه پايان دوره متوسطه ، سيكل (سوم راهنمايي).

تبصره 1: استخدام كاركنان شركت با پيشنهاد مدير مربوطه و تصويب مدير عامل خواهد بود.

تبصره 2: استخدام كاركنان با سن بيش تراز حداكثر تعيين شده در موارد ضروري و براي مشاغل تخصصي با تائيد مدير عامل بلامانع خواهد بود.

ماده 25: استخدام اتباع بيگانه براساس ضوابط و مقررات مربوطه با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيئت مديره بلامانع است.

4

ماده 26: افرادي كه به خدمت در شركت پذيرفته مي شوند قبل از ورود به خدمت يك دوره آزمايشي را طي خواهند نمود و استخدام آنان منوط به موفقيت در دوره آزمايشي مي باشد .

تبصره 1:
مدير عامل مي تواند افرادي را كه داراي تجارب كاملاً مرتبط با شغل مي باشند از طي دوره آزمايش معاف و يا دروه آزمايش آنان را تقليل دهد.
تبصره 2:
مدت خدمت آزمايشي داوطلبان استخدام حداقل يك ماه و حداكثر سه ماه خواهد بود كه در متن قرارداد استخدامي هر يك از كاركنان قيد خواهد شد.

ماده 27: ضوابط حقوق و مزايا، فوق العاده ها و مرخصي كاركنان در دوره خدمت آزمايشي همان جدول حقوق و مزايا و مرخصي كاركنان است.
ماده 28: به خدمت افرادي كه در طي يا پايان دوره آزمايشي براي ايفاء در شغل مورد نظر صالح تشخيص داده نشوند بدون پرداخت هيچگونه خسارتي خاتمه داده مي شود و در اين صورت فقط حقوق و مزاياي ايام دوره آزمايشي و ذخيره مرخصي قابل پرداخت خواهد بود. درصورتي كه در طول دوره آ‍زمايشي فرد رابطه كاري خود را قطع نمايد فقط مستحق دريافت حقوق و مزايا و ذخيره مرخصي انجام كار ميباشد.

ماده 29 : شركت در فواصل زماني معين (حداقل 4 ماه يكبار ) طرز كار و شايستگي و استعداد كاركنان را برابر فرمهاي مورد عمل ارزشيابي نموده و نتيجه را پس از تائيد مديريت عامل جهت پرداخت انيسيتو(پاداش سه ماهه) به امور مالي منعكس مي سازد. آيين نامه مالیاتی اداري و استخدامي

ماده 30: كليه استخدامها و انعقاد قرارداد هاي استخدامي از طريق واحد امور اداري
( اداره كارگزيني) با توجه به مفاد اين آئين نامه و دستور العملهاي موجود انجام خواهد شد.

5

فصل سوم حقوق و مزايا
ماده 31: حقوق و مزاياي كاركنان شركت بر حسب درجه تحصيلي ، ميزان سوابق كاري مرتبط ، نوع مسئوليت و سر پرستي ، وظايف مورد تصدي ، شرايط محيط و سختي كارو محل جغرافيايي خدمت آنان تعيين مي گردد.
طرح طبقه بندي مشاغل و تعيين حقوق و مزايا و اضافات و ترفيعات با رعايت مقررات قانوني كار پس از تائيد هيئت مديره به تصويب اداره كل بهره وري و مزد وزارت كار و امور اجتماعي در تهران خواهد رسيد.

تبصره : درصورتيكه افزايش هاي ساليانه موضوع اين ماده بيشتر از مبالغ اعلام شده از سوي وزارت كار و امور اجتماعي باشد بايد به تصويب هيئت مديره برسد.

ماده 32: به منظور بالا بردن سطح كارآئي و بازدهي كاركنان و انجام وظايف شغلي و ايجاد انگيزه بيشتر و همچنين ارتباط منطقي بين حجم و ميزان كار ارائه شده با ميزان پرداختي ، شركت مي تواند علاوه با رعايت ماده 31 اين آئين نامه فوق العاده هاي متناسب با شغل به شرح زير برقرار و به كاركنان پرداخت نمايد.
الف- فوق العاده هاي اضافه كاري، نوبت كاري، جمعه كاري،‌ شيفت، كمك هزينه شب كاري ، مسكن و خواربار، كمك عائله مندي ، بن كالاي اساسي ، حق همسر ، انواع بن هاي نقدي و غير نقدي و …
ب – فوق العاده هاي جذب ، سختي شرايط و محيط كار، بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت … و غيره .
ج – فوق العاده هاي كشيك ، ماموريت ، تضمين و كسري صندوق .
د – هزينه هاي اياب و ذهاب ، غذا ، سفر، نقل ومكان ، بليط و عوارض خروج از كشور و تهيه گذرنامه و معادل ريالي ارزي براي كاركناني كه به منظور انجام ماموريت اداري به خارج از كشور عزيمت مي نمايند بعهده شركت خواهد بود. آيين نامه مالیاتی اداري و استخدامي

تبصره : ضوابط پرداخت فوق العاده هاي ملحوظ در ماده 33 اين آئين نامه حسب مورد برابر دستور العمل هاي مرتبط با آنها و با مصوبات هئيت مديره شركت خواهد بود.

ماده 33: پرداخت عيدي و پاداش پايان سال كاركنان با رعايت مقررات قانون كار وتامين اجتماعي (با تصويب مديرعامل شركت) خواهد بود.

6
ماده 34: شركت مي تواند به كاركناني كه خدمت برجسته اي انجام داده و يا با ارائه طرحهاي علمي و عملي باعث كاهش هزينه ها و افزايش سود و تسريع و پيشرفت و بهبود فعاليت هاي شركت شوند پاداش خاص پرداخت نمايد كه با پيشنهاد مدير قسمت و تصويب مدير عامل قابل پرداخت خواهد بود.

فصل چهارم: تامين رفاه و آسايش و حفظ سلامت كاركنان

ماده 35: كاركنان شركت تابع قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي مي باشند .

ماده 36: كاركنان تمام وقت شركت برابر مقررات مربوطه و قانون كار و قانون تامين اجتماعي حق استفاده از مرخصي هاي استحقاقي ، استعلاجي ، اضطراري و بدون حقوق را خواهند داشت.

ماده 37: پرداخت حقوق كاركنان شركت در ايام استفاده از مرخصي استعلاجي بيش از سه روز بعهده سازمان تامين اجتماعي خواهد بود بدين منظور كليه افراد فوق از بدو ورود به خدمت مشمول مقررات و تسهيلات سازمان مذكور و بيمه خواهند شد.

تبصره : با ارائه نسخه پزشك، درمانگاه حقوق مرخصي استعلاجي تا سه روز توسط شركت پرداخت ميشود.

ماده 38: حداكثر مدتي را كه هر يك از كاركنان شركت مي توانند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند برابر آئين نامه مرخصي خواهد بود.

تبصره : به هنگام موافقت شركت با مرخصي بدون استفاده از حقوق كاركنان چنانچه پست سازماني مناسبي پس از اتمام مرخصي جهت اشتغال وجود نداشته باشد تا پيدا شدن پست سازماني مناسب مرخصي بدون حقوق چنين فردي تمديد شده تلقي مي گردد و چنانچه در هنگام مرخصي بدون حقوق موضوع اين تبصره چنين فردي استعفاء نمايد شركت مكلف به قبولي استعفاي وي مي باشد.

ماده 39: شركت مي تواند در صورت وجود نقدينگي به منظور كمك و رفع مشكلات مالي كاركنان در موارد پرداخت بدهي ، خريد و تعمير مسكن ، تامين هزينه هاي تحصيلات دانشگاهي فرزندان ، ازدواج و … وام پرداخت نمايد. آيين نامه مالیاتی اداري و استخدامي
7

تبصره : ميزان سقف انواع وامها ، نحوه و شرايط اعطاي آنها به كاركنان براساس مفاد دستورالعملي است كه به تصويب هئيت مديره خواهد رسيد .

ماده 40: شركت با تصويب هئيت مديره مي تواند تسهيلات رفاهي مناسب از قبيل امكانات بيمه عمر و حادثه گروهي ، بهداشتي و درماني ، البسه ، امور تعاوني( مصرف و مسكن) و تفريحات سالم ورزشي ، مسافرت هاي تشويقي ، زيارتي و سياحتي و ساير موارد را براي كاركنان خود فراهم نمايد.

ماده 41: برنامه و ساعت كار روزانه شركت در هر فصل از طرف مدير عامل تعيين و اعلام مي شود.

فصل پنجم : آموزش و بهسازي نيروي انساني

ماده 42: مدير عامل مي تواند براساس آئين نامه اي كه به تصويب هيئت مديره مي رسد كاركنان تمام وقت را براي آموزش حرفه اي يا كارآموزي يا بازديد و شركت در سمينارهاي علمي به هزينه شركت به ماموريت آموزش داخل و خارج كشور اعزام نمايد.

ماده 43: كاركناني كه به ماموريت آموزشي اعزام مي شوند علاوه بر دريافت حقوق و مزاياي ماهيانه از فوق العاده روزانه ماموريت آموزشي استفاده خواهند كرد( در صورتي كه محل آموزش از محل كار جدا و در شهر ديگري باشد) .

تبصره : ماموريت آموزشي روزانه 50% حقوق روزانه و ماموريت بيش از يك روز 4/3 حقوق روزانه خواهد بود.

فصل ششم : تكاليف عمومي

ماده 44: كليه كاركنان مكلف به رعايت آئين نامه انضباطي كار شركت مي باشند آئين نامه مذكور با رعايت مقررات موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون كار و اصلاحات و تغييرات بعدي آن پس از تصويب هئيت مديره به تائيد اداره كار امور اجتماعي خواهد رسيد. آيين نامه مالیاتی اداري و استخدامي

8

ماده 45: كاركنان مي توانند با يكماه اعلام كتبي قبلي از خدمت شركت استعفاء كنند.

تبصره 1: چنانچه فرد مستعفي ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتباً به شركت اعلام نمايد موضوع استعفاء منتفي و در غير اينصورت در پايان مدت فوق استعفاي وي قطعي مي گردد.

تبصره 2: صرف تسليم استعفاء رافع مسئوليتهاي شخص مستعفي در برابر شركت نخواهد بود.

تبصره 3: نحوه بازخريد خدمت پرسنل در شركت به شرح زير مي باشد:
به ازاي هر سال سابقه خدمت بر اساس آخرين مزد ، حقوقي به ميزان 30 روز مزد به پرسنل قابل پرداخت است و مازاد بر آن با پيشنهاد مدير قسمت و تائيد مدير عامل و تصويب هئيت مديره انجام خواهد شد.

تبصره : بازخريد سنوات خدمت بنا به درخواست پرسنل و تائيد مدير عامل و تصويب هيئت مديره خواهد بود.

ماده 46: استخدام مجدد كاركنان مستعفي در شركت با رعايت ساير مقررات موضوع اين آئين نامه فقط براي يكبار بلامانع است .

ماده 47: درصورتي كه هر يك از كاركنان شركت مدت يكماه متوالي يا متناوب در سال بدون اطلاع و عذر موجه در محل كار خود حاضر نشوند به خدمت وي در شركت خاتمه داده مي شودو استخدام مجدد او به هر عنوان ممنوع است.

ماده 48: كاركنان موظف هستند در حفظ و نگهداري اموال و مدارك شركت كه در اختيار آنان است نهايت دقت را معمول دارند. در غير اينصورت جبران خسارت وارده طبق تشخيص شركت بعهده آنان خواهد بود.

ماده 49: درصورت عدم پيش بيني مواردي در اين آئين نامه قانون كار مصوب 14/12/1369 و اصلاحات و تغييرات بعدي آن نافذ خواهد بود.

9

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...