آيين نامه خريد هاي جاري

معافیت های منازل مسکونی
 • آيين نامه خريد هاي جاري

 

 

 

 • آئين نامه زير بمنظور تامين اجناس مورد نياز واحدهاي تهيه وبه شرح ذيل به اجرا درمي آيد .

 • اجناس مورد نياز طي درخواستي پس از تائيد مسئول قسمت از انبار درخواست مي شود .

 • در صورت موجود بودن جنس در انبار ، به واحد درخواست كننده تحويل ودر ذيل برگ درخواست جنس ، امضاء از تحويل گيرنده دريافت مي شود وحواله انبار مربوطه صادر وجهت ثبت هاي لازم يك نسخه به امور مالي ارسال مي گردد .

 • در صورت عدم وجود جنس در انبار ، انباردار مبادرت به صدور برگ درخواست خريد جنس نموده وپس از تائيد مدير عامل ويا شخصي كه از طرف ايشان معرفي مي گردد ، خريد انجام مي گيرد .

 • مامور خريد مسئوليت خريد را به عهده دارد ومكلف است برابر نمونه ومشخصات در برگ درخواست خريد به فروشندگان كالا وياانجام دهندگان خدمات مراجعه وپس از تحقيقات كامل از قيمت وكيفيت كالاي مورد نياز ، معامله را بارعايت صرفه وصلاح شركت با حداقل قيمت ممكن انجام مي دهد .

 • جنس خريداري شده توسط مامور خريد به همرا ه صورتحساب معتبر مربوطه به انباردار تحويل وپس از مطابقت جنس خريداري شده با موضوع درخواست خريد ، مبادرت به صدور رسيد انبار مي نمايد .

 • رسيد صادره وصورتحساب مربوطه جهت دريافت وجه به مامور خريد تحويل تا ضمن تنظيم صورت هزينه نسبت به دريافت وجه آن از امور مالي اقدام نمايد .

 • خريد انجام شده توسط امور مالي به حساب موجودي انبار منظور مي گردد .

 • اجناس درخواستي طي صدور حواله انبار به واحد درخواست كننده تحويل ويك نسخه از حواله مذكور جهت ثبت هاي لازم به امور مالي ارسال مي گردد .

 • رعايت مفاد آئين نامه معاملات ، در مورد خريدهاي جاري بقوت خود باقي مي باشد .

 • 1

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...