آشنایی با تخفیفات فروش و انواع تخفیفات فروش و ثبت های حسابداری مربوطه

تسهیلات مناطق آزاد

آشنایی با تخفیفات فروش و انواع تخفیفات فروش و ثبت های حسابداری مربوطه

تخفیفات فروش و انواع تخفیفات یکی از مباحثی است که شما حسابداران گرامی می بایستی با آن نحوه ثبت آنهادر اسناد حسابداری آشنا باشید.با توجه به اهمیت مبحث تخفیفات فروش ،در این پست، تخفیفات فروش و انواع تخفیفات فروش را برای شما بیان کرده و شرایط ثبت تخفیفات فروش در اسناد حسابداری را برای شما بیان خواهیم کرد.

? در خصوص مبحث تخفیفات و انواع آن میتوان تخفیفات را به ۴ دسته متفاوت تقسیم بندی کرد .

  • تخفیفات تجاری
  • تخفیفات توافقی
  • تخفیف به علت عیب یا عدم تطابق کالا
  • تخفیفات نقدی

? اول – تخفیفات تجاری

این نوع تخفیف در واقع شامل تخفیفی است که معمولا فروشنده کالا تخفیف خاصی را برای عده ای از مشتریان و یا شرایط فروش متفاوت در نظر می گیرد .مثلا بیان می دارد خریدارانی که بیش از مقدار مشخصی کالا خریداری نمایند مبلغ مشخصی تخفیف دریافت می کنند .

? از آنجایی که این نوع تخفیفات قبل از تحقق درآمد و احراز مالکیت کالا ، از سوی خریدار مشخص و تعیین می شوند در دفتر ثبت نمی گردند .و قیمت خرید یا فروش کالا پس از کسر تخفیفات در دفاتر درج می شوند .

مثال ۱ : مؤسسۀ بازرگانی حمیدی در تاریخ  ۸۱/۰۳/۰۲ تعداد ۳۰ دستگاه تلویزیون به صورت نقد به فروش رساند. مؤسسۀ بازرگانی حمیدی برای خریدارانی که بیشتر از ۱۰ دستگاه تلویزیون خریداری نمایند، مبلغ ۳ درصد تخفیف تجاری در نظر می گیرد. لذا در این معامله، قیمت هر یک از تلویزیون های فروخته شده که ۳۲۰,۰۰۰ ریال تعیین شده بود، با احتساب ۳ درصد تخفیف به مبلغ هر دستگاه ۳۱۰,۴۰۰ ریال محاسبه و از خریدار دریافت گردید. این رویداد به صورت زیر در دفتر روزنامۀ مؤسسه حمیدی ثبت می شود:

صندوق          9312000

فروش     9312000

? دوم – تخفیفات توافقی

? این نوع تخفیف در واقع بر اساس چانه زدن بین خریدار و فروشنده و آن هم در زمان انجام معامله صورت می گیرد .

توجه به این نکته ضروری است که طبق اصل قیمت تمام شده : درآمد حاصل از فروش به مبلغی بیش از ارزش واقعی و همچنین خالص پرداخت نقدی خرید ، بیش از مبلغ واقعی خرید نمی تواند در دفاتر ثبت گردد . لذا این گونه تخفیفات نیز قابل ثبت در دفاتر نیستند .

ادامه سوم – تخفیف به علت نقص و یا عدم تطابق کالا

? هر گاه خریدار بخواهد تمام یا بخشی از کالای خریداری شده را به علت معیوب بودن یا عدم تطابق و … عودت دهد و فروشنده حاضر باشد جبران خسارت خریدار را بر عهده گیرد .به وجهی که فروشنده به خریدار پرداخت می نماید عنوان تخفیفات فروش داده می شود و باید در دفاتر ثبت شوند .

? همانطور که میدانیم حساب تخفیفات فروش مانند حساب برگشت از فروش دارای ماهیت یکسان و هر دو کاهنده فروش هستند و همواره دارای مانده بدهکار از این رو معمولا تلفیق این دوحساب را در کدینگهای متفاوت می توان مشاهده نمود .

مثال ۲ : مؤسسۀ بازرگانی حمیدی در تاریخ ۸۱/۰۳/۱۷ مبلغ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال کالا به صورت نسیه به فروش رساند.در تاریخ ۸۱/۰۳/۲۱ خریدار ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال از کالای خریداری شده را به مؤسسه برگشت داد و با توافق طرفین، مبلغ ۲۴۰,۰۰۰ ریال تخفیف نیز بابت معیوب بودن بخشی از کالا در نظر گرفته شد. این رویداد به صورت زیر در دفتر روزنامه مؤسسۀ حمیدی ثبت می شود:

17/3      حسابهای دریافتنی        9800000

فروش       9800000

21/3  برگشت از فروش و تخفیفات   1540000

حسابهای دریافتنی                1540000

? چهارم – تخفیفات نقدی

? در هنگام انجام معاملات غیر نقدی ( نسیه ) معمولا فروشنده مایل است طلب خود از خریدار را زود تر از موعد مقرر دریافت نماید ، از این رو امتیازاتی را برای خریدارانی که زودتر از موعد مقرر بدهی خود را پرداخت می نمایند قائل می شود که از آن جمله تخفیف می باشد ، به این گونه تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش گفته می شود .

? این حساب هم همانند حساب برگشت فروش و تخفیفات حسابی موقت و کاهنده فروش و همواره داری مانده بدهکار می باشد .

? برای ثبت تخفیفات نقدی ۳ راه وجود دارد که عبارتند از :

  • فروش پس از کسر تخفیفات نقدی در دفاتر ثبت می شوند ، در این روش عملا تخفیفات نقدی ثبت نمی گردند .
  • تخفیفات نقدی به عنوان هزینه در دوره مالی شناسایی می شوند و ثبت میگردند .
  • تخفیفات نقدی به عنوان کاهنده حساب فروش ناحالص ثبت می شوند و در دفتر نشان داده می شوند .

مثال ۳ : مؤسسۀ بازرگانی حمیدی در تاریخ ۸۱/۰۴/۰۱ مبلغ ۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال کالا با شرط نسیۀ ۵۰ روزه، ۳ درصد تخفیف اگر تا ۱۰ روز پرداخت شود (ن/۵۰- ۱۰/۳)، به فروش رساند. خریدار به منظور استفاده از این تخفیف، در تاریخ ۸۱/۰۴/۱۰ مبلغ کالای مذکور را به صورت نقد مؤسسۀ بازرگانی حمیدی پرداخت کرد. این رویدادها به صورت زیر در دفتر روزنامۀ مؤسسه حمیدی ثبت می گردد:

¼        حسابهای دریافتنی    9800000

فروش          9800000

10/4   برگشت از فروش و تخفیفات  1540000

حسابهای دریافتنی 1540000

…???

? سوم – تخفیف به علت نقص و یا عدم تطابق کالا

? هر گاه خریدار بخواهد تمام یا بخشی از کالای خریداری شده را به علت معیوب بودن یا عدم تطابق و … عودت دهد و فروشنده حاضر باشد جبران خسارت خریدار را بر عهده گیرد .به وجهی که فروشنده به خریدار پرداخت می نماید عنوان تخفیفات فروش داده می شود و باید در دفاتر ثبت شوند .

? همانطور که میدانیم حساب تخفیفات فروش مانند حساب برگشت از فروش دارای ماهیت یکسان و هر دو کاهنده فروش هستند و همواره دارای مانده بدهکار از این رو معمولا تلفیق این دوحساب را در کدینگهای متفاوت می توان مشاهده نمود .

مثال ۲ : مؤسسۀ بازرگانی حمیدی در تاریخ ۸۱/۰۳/۱۷ مبلغ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال کالا به صورت نسیه به فروش رساند.در تاریخ ۸۱/۰۳/۲۱ خریدار ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال از کالای خریداری شده را به مؤسسه برگشت داد و با توافق طرفین، مبلغ ۲۴۰,۰۰۰ ریال تخفیف نیز بابت معیوب بودن بخشی از کالا در نظر گرفته شد. این رویداد به صورت زیر در دفتر روزنامه مؤسسۀ حمیدی ثبت می شود:

17/3      حسابهای دریافتنی        9800000

فروش       9800000

21/3  برگشت از فروش و تخفیفات   1540000

حسابهای دریافتنی                1540000

? چهارم – تخفیفات نقدی

? در هنگام انجام معاملات غیر نقدی ( نسیه ) معمولا فروشنده مایل است طلب خود از خریدار را زود تر از موعد مقرر دریافت نماید ، از این رو امتیازاتی را برای خریدارانی که زودتر از موعد مقرر بدهی خود را پرداخت می نمایند قائل می شود که از آن جمله تخفیف می باشد ، به این گونه تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش گفته می شود .

? این حساب هم همانند حساب برگشت فروش و تخفیفات حسابی موقت و کاهنده فروش و همواره داری مانده بدهکار می باشد .

? برای ثبت تخفیفات نقدی ۳ راه وجود دارد که عبارتند از :

  • فروش پس از کسر تخفیفات نقدی در دفاتر ثبت می شوند ، در این روش عملا تخفیفات نقدی ثبت نمی گردند .
  • تخفیفات نقدی به عنوان هزینه در دوره مالی شناسایی می شوند و ثبت میگردند .
  • تخفیفات نقدی به عنوان کاهنده حساب فروش ناحالص ثبت می شوند و در دفتر نشان داده می شوند .

مثال ۳ : مؤسسۀ بازرگانی حمیدی در تاریخ ۸۱/۰۴/۰۱ مبلغ ۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال کالا با شرط نسیۀ ۵۰ روزه، ۳ درصد تخفیف اگر تا ۱۰ روز پرداخت شود (ن/۵۰- ۱۰/۳)، به فروش رساند. خریدار به منظور استفاده از این تخفیف، در تاریخ ۸۱/۰۴/۱۰ مبلغ کالای مذکور را به صورت نقد مؤسسۀ بازرگانی حمیدی پرداخت کرد. این رویدادها به صورت زیر در دفتر روزنامۀ مؤسسه حمیدی ثبت می گردد:

¼        حسابهای دریافتنی    9800000

فروش          9800000

10/4   برگشت از فروش و تخفیفات  1540000

حسابهای دریافتنی 1540000

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...