آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1373

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1373

1- رعایت اصل استقلال در انتخاب کدام‌یک از افراد زیر رعایت می‌شود؟

الف- اعضاء هیأت مدیره                    ب- مدیرعامل

ج- حسابرسان مستقل و بازرس قانونی         د- حسابرس داخلی

2- در استاندارد جدید گزارشگری موضوع برنامه‌ریزی کار حسابرسان به چه صورت عنوان می‌گردد؟

الف- در پاراگراف اول به عنوان مسئولیت حسابرسی عنوان می‌گردد.

ب- در پاراگراف حدود رسیدگی در تعریف کار حسابرسی انجام شده عنوان می‌گردد.

ج- در پاراگراف اظهارنظر، نسبت به این موضوع اشاره می‌شود.

د- اصولاً برنامه‌ریزی از جمله کارهای عمومی حسابرسی بوده و قابل درج در گزارش نمی‌باشد.

3- در استاندارد جدید گزارشگری در مواردی‌که به علت محدودیت رسیدگی، حسابرسان قادر به اظهارنظر نمی‌باشند؟

الف- پاراگراف حدود رسیدگی حذف می‌شود.

ب- گزارش حسابرسی معمول سه پاراگراف با درج پاراگراف‌های اضافی موضوع در حسابها عنوان می‌شود.

ج- به موارد محدودیت رسیدگی تنها در پاراگراف دوم به آن اشاره می‌شود.

د- هیچ‌یک از موارد فوق

4- هدف از رسیدگی عملیات در طی یک دوره مالی توسط حسابرسان مستقل عبارت است از:

الف- شروع کار حسابرسی در طی یک سال

ب- رسیدگی به عملیات یک دوره مالی و ارزیابی کنترلهای داخلی مستقر در شرکت و استفاده از نتایج آن در تعیین حدود رسیدگی آخر سال.

ج- بررسی و ارزیابی کنترلهای داخلی به منظور ارائه گزارش نقاط ضعف کنترلهای داخلی.

د- انجام برخی از عملیات رسیدگی در چهارچوب زمان انجام کار

5- حسابرس مستقل در رسیدگی به حساب سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها به کدام‌یک از روشهای زیر عمل می‌کند؟

الف- رسیدگی به اسناد و مدارک خرید سهام مذکور

ب- رسیدگی به اسناد و مدارک خرید و بررسی صورتهای مالی شرکت سرمایه‌پذیر و مشاهده اوراق سهام

ج- رسیدگی به اسناد و مدارک خرید و اخذ تاییدیه از شرکت سرمایه‌پذیر

د- بررسی صورتهای مالی شرکتهای سرمایه‌پذیر

6- یکی از اهداف آزمون میان‌بر یا انقطاع زمانی (cut off) فروش کالا چیست؟

الف- حصول اطمینان از اینکه کلیه فروشهای شرکت مستند به فاکتور فروش می‌باشد.

ب- حصول اطمینان از اینکه کلیه فروشهای شرکت طبق آیین‌نامه فروش بوده است.

ج- حصول اطمینان از اینکه کالای فروش رفته در حساب فروش ثبت و از حساب موجودی کالا کسر شده است.

د- حصول اطمینان از صحت ریالی موجودی‌های جنسی

7- در رسیدگی به حساب اسناد دریافتنی تجاری شرکت مورد رسیدگی متوجه می‌شویم که تعدادی از اسناد دریافتنی ارزی بوده و معادل ریالی آن به نرخ برابری ارز در تاریخ انجام معامله (تاریخی) در حسابها منظور گردیده است. حسابرس با این موضوع به صورت زیر برخورد می‌نماید:

الف- روش فوق‌ را قابل قبول می‌داند.

ب- با توجه به اهم روش حسابداری مورد استفاده توسط شرکت در این‌خصوص، تفاوت تسعیر ارز بروش ترازنامه‌ای شناسایی و در گزارش حسابرسی به عنوان بند شرط ذکر می‌گردد.

ج- با توجه به روش حسابداری مورد استفاده شرکت، تفاوت تسعیر ارز به روش ترازنامه‌ای شناسایی و در یادداشتهای پیوست افشاء می‌گردد.

د- موضوع به عنوان استفاده از روش تاریخی به جای روش مورد قبول ترازنامه‌ای، به عنوان محدودیت رسیدگی در گزارش حسابرسی عنوان می‌شود.

8- در بررسی پاسخ تاییدیه دریافتی از بانکها طرف حساب شرکت، حسابرس متوجه می‌شود که یک سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت در مقابل بدهی شخصی مدیرعامل در تضمین بانک می‌باشد حسابرس با این موضوع چگونه برخورد می‌نماید؟

الف- در شرایطی که مسئولیت صورتهای مالی با هیأت‌مدیره است، موضوع از نظر حسابرس دارای اهمیت نمی‌باشد.

ب- در شرایطی که موضوع دارای مصوبه هیأت‌مدیره نباشد، به عنوان بند شرط در گزارش حسابرس عنوان می‌شود.

ج- در شرایطی که موضوع دارای مصوبه مدیر مربوطه باشد، قابل درج در گزارش حسابرس نمی‌باشد.

د- موضوع ربطی به حسابرس ندارد.

9- در رسیدگی به حسابهای شرکت آلفا، حسابرس متوجه می‌شود که خرید تجهیزات از طریق تعهدات فاینانس (FINNCE) که کلیه اسناد و مدارک در محل شرکت موجود است، به دلیل عدم دریافت اعلامیه بانکی در حسابها ثبت نشده و شرکت مقرر داشته که پس از دریافت اعلامه واریز اقساط وام تعهدات، نسبت به ثبت تعهدات اقدام نماید. حسابرس با این موضوع چگونه برخورد می‌کند؟

الف- روش نقدی شرکت مورد قبول بوده و هیچگونه ایرادی از نظر حسابرس ندارد.

ب- موضوع عدم ثبت بدهی و دارایی ثابت در جریان به مبالغ صحیح، به عنوان بند شرط در گزارش حسابرسی عنوان می‌شود.

ج- موضوع فوق به علت محدودیت رسیدگی بوده و موجب می‌شود که حسابرس قادر به تعیین ارزش دارایی و بدهی فوق نباشد.

د- عدم ثبت بدهی فوق به دلیل عدم اطلاع از نرخ ارز در سنوات آتی به صورت بدهی احتمالی در یادداشتهای پیوست صورت مالی مطرح می‌شود.

10- حسابرس در رسیدگی پایان سال 1371 به حساب بستانکاران ارزی متوجه می‌شود که مانده بدهی فوق بر مبنای نرخ جاری شرکت (متوسط نرخ رسمی/شناور/ رقابتی) در حسابهای پایان سال انعکاس دارد. در شرایطی که نرخ شناور تنها نرخ قابل اعمال خواهد بود، حسابرس با این موضوع به صورت زیر برخورد می‌نماید:

الف- از آنجا که بدهی فوق قابل پرداخت است، روش شرکت را قبول می‌نماید.

ب- بدهی ارزی فوق را برمبنای نرخ شناور در پایان سال تعدیل، و سود و زیان تسعیر ارز را در یادداشتهای پیوست افشاء می‌نماید.

ج- بدهی ارزی فوق را برمبنای نرخ شناور در پایان سال تعدیل، و عدم احتساب سود یا زیان تسعیر ارز فوق را به صورت بند شرط در گزارش عنوان می‌نماید.

د- به دلیل عدم احتساب سود یا زیان تسعیر ارز، به حسابهای سال 1371 اظهارنظر نمی‌نماید.

11- حسابرس جدید برای رسیدگی به حسابهای سال 1371 شرکت آلفا انتخاب گردیده، و حسابرس سال مالی قبل مونسسه دیگری بوده که در گزارش خود موارد شرط به دلیل عدم احتساب ذخیره به حساب هزینه‌ها درج نموده است. حسابرس در رسیدگی به حسابهای جاری متوجه می‌شود که یکی از موارد شرط سال قبل رفع شده و دیگری که مرتبط با ذخیره هزینه‌های پایان خدمت است کماکان ادامه دارد. در این‌خصوص:

الف- حسابرس جدید تنها به درج بند شرط نسبت به ذخیره مزایای پایان خدمت اکتفا می‌کند.

ب- اصولاً حسابرس جدید به بندهای شرط گزارش حسابرس در سال قبل توجهی ندارد.

ج- موضوع رفع بند شرط در پاراگراف اول (حدود رسیدگی) اشاره شده و موضوع اشکال جدید نیز در بند شرط گفته می‌شود.

د- موضوع در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشاء می‌شود.

12- مدیریت شرکت مهروز در پایان سال 1371 روش حسابداری نگهداری حسابهای دارایی و بدهی ارزی را از روش تاریخی به روش ترازنامه‌ای تغییر داده و تعدیلات لازم را در حسابهای سال 1371 ملحوظ داشته است. حسابرس مستقل شرکت با این موضوع چگونه برخورد می‌کند؟

الف- اگر موضوع تغییر روش در یادداشت‌های پیوست افشاء شده باشد، موضوع از نظر حسابرس بلامانع خواهد بود.

ب- موضوع تغییر روش فوق به صورت بند شرط در گزارش حسابرسی و قبل از پاراگراف اظهارنظر درج می‌شود.

ج- در پاراگراف اظهارنظر موضوع تغییر روش حسابداری و قابل قبول بودن آن از نظر حسابرس عنوان می‌شود.

د- در پاراگراف حدود رسیدگی به موضوع تغییر روش حسابداری اشاره می‌شود.

13- ضمن بررسی پاسخ تاییدیه دریافتی از بانکها برای شرکتهای گاما، حسابرس مستقل متوجه می‌شود که سوابق دو فقره حساب بانکی مندرج در پاسخ تاییدیه در دفاتر شرکت انعکاس ندارد. حسابرس با این موضوع چگونه برخورد می‌کند؟

الف- موضوع در گزارش کنترل داخلی به اطلاع مدیران شرکت رسانده می‌شود.

ب- از شرکت درخواست می‌نماید که مانده‌های حساب بانکی فوق را عیناً در دفاتر به ثبت برساند.

ج- عدم ثبت سوابق حسابهای بانکی مذکور، محدودیت رسیدگی بوده و با توجه به اهمیت موضوع، موجب صدور گزارش عدم اظهارنظر خواهد بود.

د- عدم ثبت سوابق حسابهای بانکی موجب می‌شود که حسابرس نسبت به حسابهای سال مذکور اظهارنظر منفی بنماید.

14- حسابرسی شرکت آلفا در سال 1371 به عهده موسسه حسابرسی الف نبوده و شرکت در سنوات قبل حسابرس مستقل دیگری داشته است. حسابرس قبلی نسبت به حسابهای سال 1370 گزارش با اظهارنظر مشروط ارائه نموده است. حسابرس الف در بررسی حسابهای سال 1371 متوجه می‌شود که موارد مشروط سالهای قبل رفع شده است. در شرایطی که اظهارنظر حسابرس به حسابهای دو سال ارائه شود:

الف- چون موضوع فوق در سال 1371 رفع شده، در گزارش عنوان نمی‌شود.

ب- در پاراگراف حدود رسیدگی به موارد مشروط سال قبل که در سال 1371 رفع شده اشاره می‌شود.

ج- در گزارش حسابرس سال 1371 موضوع مجدداً عنوان می‌شود.

د- موضوع در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی درج می‌شود.

15- حسابرس مستقل در رسیدگی به حسابهای سال 1371 شرکت سهامی عام آلفا متوجه می‌شود که زیان سنواتی از سرمایه فزونی داشته، و با بررسی گزارشات هیأت مدیره به این نتیجه می‌رسد که در سنوات آتی تامین زیان از محل سود امکان‌پذیر نمی‌باشد. حسابرس با این موضوع چگونه برخورد می‌کند؟

الف- موضوع از نظر رعایت مفاد قانون تجاربه به بازرس مرتبط است، و حسابرس به آن توجهی نمی‌نماید.

ب- موضوع تداوم فعالیت شرکت، در یادداشت پیوست صورتهای مالی درج می‌شود.

ج- موضوع به عنوان محدودیت رسیدگی در گزارش درج، و اظهارنظر حسابرس منفی خواهد بود.

د- موضوع مرتبط با اصل تداوم فعالیت بوده که به صورت بند شرط در گزارش حسابرس مطرح، و با توجه به اهمیت موضوع اظهارنظر انجام خواهد گرفت.

16- حسابرس مستقل وقتی اظهارنظر منفی نسبت به صورتهای مالی ارائه می‌نماید که:

الف- هیأت‌مدیره از ارائه گواهینامه مدیران خودداری کند.

ب- براساس نتایج رسیدگی اقلام دارایی و بدهی به صورت غیرواقعی در حسابها انعکاس داشته باشد.

ج- وقتی که پاسخ به تاییدیه بدهکاران دریافت نشده باشد.

د- وقتی که حسابرس در شمارش موجودیهای جنسی در پایان سال حضور نداشته باشد.

17- حسابرس مستقل در رسیدگی به حسابهای شرکت سهامی عام روغن برای سال 1372 متوجه می‌شود که تفاوت مالیات سال 1370 یکجا به حساب سود سال منظور شده است در حالی‌که طبق مقررات مالیاتی، نحوه محاسبه مالیات براساس سود متعلق به هر سهم بوده است. در این مورد حسابرس کدام‌یک از روشهای زیر را اتخاذ می‌کند؟

الف- در گزارش کنترلهای داخلی به دلیل عدم رعایت اصل مساوی حقوق متعلق به هر سهم، از هیأت‌مدیره درخواست ثبت صحیح را برای سنوات آتی می‌نماید.

ب- عدم رعایت حقوق مساوی برای سهامداران موجب می‌شود که حسابرس قادر به اظهارنظر نسبت به صورتهای مای نباشد.

ج- عدم رعایت حقوق مساوی برای سهامداران به صورت بند شرط در گزارش حسابرس مطرح، و با توجه به اهمیت موضوع اظهارنظر صورت خواهد گرفت.

د- موضوع عدم رعایت حقوق مساوی برای سهامداران در یادداشت پیوست صورتهای مالی درج می‌شود.

18- اسناد و مدارک مرتبط با حسابهای بانکی (صورتحساب بانک، اعلامیه بانک و غیره) یک شرکت تولیدی در اختیار حسابرس قرار نگرفته است. با توجه به اینکه حجم عملیات بانکی شرکت قابل توجه و اساسی است. حسابرس در این خصوص:

الف- به دلیل غلط بودن حسابهای بانکی اظهارنظر منفی ارائه می‌دهد.

ب- موضوع محدودیت رسیدگی به صورت بند شرط درج و اظهارنظر حسابرس به صورت مشروط خواهد بود.

ج- با توجه به اینکه شرکت تولیدی است این موضع از نظر حسابرس اشکالی ندارد.

د- موضوع محدودیت رسیدگی بوده و حسابرس قادر به اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی نخواهد بود.

19- در مورد پرسشنامه کنترلهای داخلی کدام‌یک از موارد زیر صحیح است؟

الف- پرسشنامه کنترل داخلی با توجه به کنترلهای داخلی شرکت مورد رسیدگی به پرسشنامه داخلی پایه و استاندارد قابل طبقه‌بندی است.

ب- پرسشنامه کنترلی داخلی توسط مدیر مالی شرکت مورد رسیدگی تهیه، و جهت استفاده بعدی در شرکت نگهداری می‌شود.

ج- با تکمیل پرسشنامه کنترلهای داخلی قطعاً می‌توان از اجرای کنترلهای داخلی اطمینان حاصل نمود.

د- پرسشنامه کنترل داخلی توسط حسابرس تهیه، و جهت استفاده بعدی در سوابق شرکت مورد رسیدگی نگهداری می‌شود.

20- کدام‌یک از جملات زیر صحیح است؟

الف- اصل استقلال حسابرس از زمره استانداردهای گزارشگری است.

ب- بررسی و ارزیابی کنترلهای داخلی از جمله استانداردهای اجرای عملیات است.

ج- داشتن برنامه حسابرسی از جمله استانداردهای عمومی است.

د- لزوم کارآمد بودن حسابرس (برخوردار بودن از دانش و تجربه حرفه‌ای) از جمله استانداردهای عملیاتی است.

21- درخصوص انواع اظهارنظر حسابرسان، کدام‌یک از موارد زیر غلط است؟

الف- عدم توافق مهم و اساسی باعث ارائه اظهارنظر مردود می‌گردد.

ب- محدودیت و ابهام مهم و اساسی باعث عدم اظهارنظر حسابرس می‌گردد.

ج- عدم توافق مهم و اساسی باعث عدم اظهارنظر حسابرس می‌گردد.

د- عدم توافق و محدودیت و ابهام مهم و غیراساسی باعث ارائه مشروط می‌گردد.

22- با توجه به اینکه گزارشات حسابرسی حتماً باید دارای نتایج باشد، تاریخ درج شده در ذیل یا صدر گزارش حسابرس معمولاً نشان دهنده زمانی است که:

الف- عملیات حسابرسی شورع شده و حسابرسان به شرکت مورد رسیدگی مراجعه نموده‌اند.

ب- تایخ خروج حسابرسان از شرکت مورد رسیدگی است.

ج- زمان تحویل گزاررش به شرکت مورد رسیدگی است.

د- زمان امضاء گزارش توسط حسابرس است.

23- کدام‌یک از پاسخ‌های زیر صحیح است؟

الف- اساسنامه شرکت مود رسیدگی و قراردادهای طویل‌المدت در پرونده دائمی نگهداری می‌شود.

ب- پاسخ تاییدیه‌های واصله از اشخاص طرف حساب همراه با پرسشنامه کنترلهای داخلی در پرونده جاری نگهداری می‌شود.

ج- قراردادهای طویل المدت مشتری با اشخاص ثالث در پرونده مکاتباتی و قراردادهای حسابرس نگهداری می‌شود.

د- تاییدیه مدیران در پرونده دائمی و مدارک اولیه ثبت شرکت در پرونده جاری نگهداری می‌شود.

24- در ارتباط با انواع حسابرسی کدام مورد صحیح نمی‌باشد؟

الف- حسابرسی از لحاظ دلیل ارجاع کار به الزامی و اختیاری طبقه‌بندی می‌شود.

ب- حسابرسی از لحاظ ماهیت رسیدگی به بررسی سیستم، رسیدگی اثباتی و رسیدگی ویژه طبقه‌بندی می‌شود.

ج- حسابرسی از لحاظ زمان انجام کار به حسابرسی ضمنی، نهائی و مداوم (مستمر) طبقه‌بندی می‌شود.

د- فقط الف و ج صحیح است.

25- گزارش مردود زمانی صادر می‌گردد که:

الف- عدم توافق اساسی باشد.               ب- محدودیت مهم باشد.

ج- محدودیت اساسی باشد.                   د- عدم توافق مهم باشد.

26- موارد زیر کدام صحیح نمی‌باشد؟

الف- استفاده از شماره سریالی چاپی برای فرمهای مورد استفاده در شرکت، یک کنترل داخلی پایه است.

ب- نگهداری حسابهای کنترل مثلا برای بدهکاران و بستانکاران، یک کنترل پایه است.

ج- تقسیم وظایف از جمله کنترلهای انضباطی می‌باشد.

د- لزوم رعایت استانداردهای تعیین شده از جانب ارائه استاندارد، یک کنترل داخلی عملیاتی است.

27- با توجه به استانداردهای گزارشگری و حروف اختصاری زیر، کدام‌یک از پاسخ‌های ارائه شده به طور صحیح جدول زیر را تکمیل می‌نماید؟

حروف

نوع گزارش

      درجه اهمیت

ماهیت

بی‌اهمیت

با اهمیت

اهمیت اساسی

1

مقبول

عدم توافق

2

مشروط

3

مردود

4

عدم اظهارنظر

ابهام و محدودیت

الف- در حالت عدم توافق

(1)

(2)

(4)

  در حالت ابهام و محدودیت

(1)

(2)

(3)

ب- در حالت عدم توافق

(1)

(2)

(3)

  در حالت ابهام و محدودیت

(1)

(2)

(3)

ج- در حالت عدم توافق

(1)

(2)

(4)

  در حالت ابهام و محدودیت

(1)

(2)

(4)

د- در حالت عدم توافق

(1)

(2)

  در حالت ابهام و محدودیت

(1)

(2)

(4)

28- هدف از بررسی نظام کنترلهای داخلی در یک شرکت توسط حسابرس مستقل:

الف- منحصراً تهیه و تنظیم نامه مدیریت جهت ارائه به مدیران

ب- تهیه و تنظیم نامه مدیریت و استفاده از نتایج حاصله در حسابرسی نهایی

ج- تهیه و تنظیم نامه مدیریت و استفاده از نکات درج شده در آن توسط مجمع عموم صاحبان سهام

د- تهیه و تنظیم نامه مدیریت جهت تنظیم گزارش حسابی

29- کدام‌یک از پاسخ‌های زیر محورهای اساسی تهیه و تنظیم برنامه حسابرسی نهایی دارایی‌های ثابت را تشکیل می‌دهد:

الف- اثبات وجود فیزیکی

تعیین ارزش روز

اثبات طبقه‌بندی

اثبات مالکیت

ب- اثبات وجود فیزیکی

تعیین ارزش دفتری

اصلاح حساب

اثبات مالکیت

ج- مشاهده عینی

تعیین قیمت تمام شده

اثبات طبقه‌بندی

مشاهده اسناد مالکیت

د- اثبات وجود فیزیکی

تعیین قیمت تمام شده و استهلاک

اثبات طبقه‌بندی

اثبات مالکیت

30- اخذ گواهی‌نامه مدیران (تاییدیه) به منظور:

الف- پذیرش مسئولیت تهیه صورتهای مالی و مفاد آن

ب- تایید کامل صورتهای مالی و اعلام اینکه کلیه وقایع مالی در صورتهای مالی افشاء شده است.

ج- تایید مجدد صورتهای مالی و اعلام اینکه کلیه وقایع مالی و تعهدات در صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست درج شده است.

د- اعلام کلیه وقایع مرتبط با صورتهای مالی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...