آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1383

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1383

1- کار انجام شده توسط حسابرسی داخلی در مورد کدام ادعای ذیل، به احتمال زیاد بر نوع، ماهیت و زمان‌بندی اجارء و حدود روش‌های رسیدگی حسابرسی مستقل تاثیر می‌گذارد؟

الف- وجود بدهی‌های احتمالی  ب- وجود بدهی‌های احتمالی

ج- ارزشیابی معاملات با اشخاص وابسته       د- وجود اضافات دارایی‌های ثابت

2- تاییدخواهی حساب‌های دریافتنی درباره اثبات کدام‌یک از ادعاهای ذیل می‌تواند به احتمال زیاد شواهد مربوط را فراهم کند؟

الف- وجود                  ب- ارزشیابی

ج- کامل بودن               د- افشاء مناسب

3- هر برنامه حسابرسی عمدتاً شامل دو بخش است که یکی از آنها بخش مربوط به سیستم کنترل داخلی است. این بخش معمولاً در حول کدام مورد ذیل سامان‌دهی می‌شود؟

الف- آزمون‌های محتوا        ب- روشهای تحلیلی

ج- چرخه‌های معاملات عمده     د- برآورد ریسک ذاتی

4- آزمون‌های محتوا، روشهای حسابرسی هستند که:

الف- در شرایط خاصی انجام نمی‌شود.

ب- فقط برای آزمون معاملات طراحی می‌شوند.

ج- با افزایش ریسک عدم کشف حسابرس، افزایش خواهند یافت.

د- فقط برای کشف رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه طراحی می‌شوند.

5- کدام مورد، بهترین مثال از یک آزمون محتوایی است؟

الف- ترسیم نمودگر سیستم پرداخت‌های نقدی

ب- تاییدخواهی مانده‌های حسابهای دریافتنی

ج- آزمون درستی اجرای مصوبه‌های هزینه

د- مقایسه امضاهای چک‌ها با فهرست امضاءکنندگان مجاز چک‌ها

6- کدام عبارت مسئولیت حسابرس را در مورد کشف تقلب و اشتباه نشن می‌دهد؟

الف- حسابرس مسئول کشف تقلب و اشتباه نیست جز آن‌که اجرای عملیات حسابرس به چنین مواردی بیانجامد.

ب- حسابرس باید حسابرسی را برای کشف اشتباه یا تقلبی که موجب انحراف از استانداردهای حسابداری است برنامه‌ریزی کند.

ج- حسابرس باید حسابرسی را برای حصول اطمینان معقول از کشف تقلب و یا اشتباه که اثر با اهمیتی بر صورتهای مالی دارد برنامه‌ریزی کند.

د- حسابرس مسئول کشف اشتباهات و تقلبات ساده‌ای است که توسط کارکنان انجام شده است. لکن مسئول کشف تقلبی که از تبانی و تخطی مدیریت ناشی شده، نمی‌باشد.

7- کدام مورد، یک محدودیت در رسیدگی را توصیف نمی‌کند؟

الف- حسابرس پس از انبارگردانی پایان سال انتخاب شده است.

ب- بخش با اهمیتی از تاییدیه‌های بانکی واصل نشده است.

ج- بخشی از مدارک با اهمیت حسابداری در حادثه آتش‌سوزی از بین رفته است.

د- بسیاری از نتیجه‌گیری‌های حسابرس براساس رسیدگی نمونه‌ای به شواهد انجام شده است.

8- در کدام بند گزارش حسابرسی مقبول به استانداردهای حسابداری و در کدام بند به استانداردهای حسابرسی اشاره می‌شود؟

استانداردهای حسابرسی

استانداردهای حسابداری

الف-

اظهارنظر

دامنه رسیدگی

ب-

دامنه رسیدگی

مقدمه

ج-

دامنه رسیدگی

اظهارنظر

د-

    مقدمه

اظهارنظر

9- کدام مورد، به احتمال زیاد بر قضاوت حسابرس درباره کمیت، نوع و محتوای کاربرگهای حسابرسی اثر دارد؟

الف- برآورد ریسک کنترل

ب- محتوای تاییدیه مدیریت صاحبکار

ج- احتمال بررسی کار توسط شریک دیگر

د- تعداد کارکنان تخصیص یافته برای انجام کار حسابرسی

10- کدام روش رسیدگی، برای کسب شواهد درباره ریسک کنترل به کار می‌رود؟

الف- محاسبه   ب- پرس‌وجو    ج- تاییدخواهی د- روش‌های تحلیلی

11- پرونده دائمی حسابرسی، شامل کدام مدارک نمی‌باشد؟

الف- اساسنامه شرکت         ب- کپی قرارداد اجاره

ج- پرسشنامه کنترل داخلی    د- پاسخ تاییدیه‌های ارسالی

12- پاسخ تاییدیه‌ ارسالی بدهکارانی که مانده بدهی آنها حدود 50% از کل مطالبات را تشکیل می‌دهد، (و مانده بدهی بدهکاران در این شرکت مرتبط با 2 ماه فروش و با اهمیت باشد) و اصل نشده است، حسابرس مستقل در ارتباط با اظهارنظر حسابرسی نسبت ه صورتهای مالی شرکت مزبور:

الف- موضوع محدودیت در رسیدگی به صورت بند شرط با درج موضوع در بند دامنه رسیدگی، مطرح و اظهارنظر حسابرس مشروط خواهد بود.

ب- موضوع عدم دریافت پاسخ تاییدیه مهم نبوده و در گزارش تنها به درج موضوع در نامه مدیریت اکتفا می‌کند.

ج- موضوع محدودیت در رسیدگی به صورت بند شرط ذکر شده و حسابرس گزارش به صورت «عدم اظهارنظر حسابرس» را ارائه می‌دهد.

د- موضوع محدودیت در رسیدگی به صورت بند شرط در گزارش حسابرسی مطرح و اظهارنظر حسابرس به صورت مردود خواهد بود.

13- با تصویب هیئت‌مدیره شرکت در طی سال 1382 یک آپارتمان شرکت به قیمتی حدود 50% قیمت بازار که با اهمیت می‌باشد به یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت به فروش رسیده است. حسابرس مستقل شرکت در این ارتباط به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف- موضوع به صورت بند شرط در گزارش حسابرسی مطرح خواهد شد.

ب- موضوع از جمله وظائف هیئت‌مدیره است و ارتباط به حسابرسی ندارد.

ج- حسابرس به درج موضوع در گزارش کنترل‌های داخلی (نامه مدیریت) اکتفا می‌‌کند.

د- موضوع معاملات با مدیران (ماده 129 قانون تجارت) از وظایف بازرس قانونی است و ارتباطی به حسابرس مستقل ندارد.

14- مدیریت شرکت از ثبت معاملات با اهمیت مربوط به تسعیر ارز بدهی وام ارزی که با نرخ تاریخی ارز در حساب‌ها منعکس است و می‌بایستی با توجه به نرخ برابری ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر گردد، خودداری نموده است:

الف- موضوع به صورت یادداشت در ضمیمه صورتهای مالی سال مربوطه افشا می‌شود.

ب- موضوع محدودیت در رسیدگی است و با درج بند شرط، گزارش حسابرسی به صورت عدم اظهارنظر ارائه می‌شود.

ج- موضوع به دلیل عدم رعایت اصول حسابداری با ذکر مبلغ تفاوت تسعیر ارز به صورت بند شرط در گزارش حسابرسی با اظهار نظر مشروط مطرح می‌شود.

د- موضوع به دلیل اهمیت و همچنین عدم رعایت اصول حسابداری در گزارش حسابرسی به صورت بند شرط و اظهارنظر مردود درج می‌شود.

15- در شرایطی که حسابرسان مستقل به هنگام رسیدگی به صورتهای مالی شرکت مورد حسابرسی با محدودیت اساسی روبه‌رو می‌شوند، ارائه گزارش حسابرسی و اظهارنظر حسابرس کدام مورد خواهد بود؟

الف- موضوع محدودیت اساسی در بند شرط گزارش ذکر شده، گزارش حسابرس به صورت عدم اظهارنظر خواهد بود.

ب-  موضوع محدودیت اساسی در بند شرط گزارش ذکر نشده، و اظهارنظر حسابرسی به صورت مشروط خواهد بود.

ج-  موضوع محدودیت اساسی در بند شرط گزارش حسابرسی ذکر می‌شود و اظهارنظر مردود نسبت به صورتهای مالی ارائه می‌شود.

د- حسابرس اقدامات لازم جهت رفع محدودیت اساسی را بنماید و سعی بر ارائه گزارش با اظهارنظر مقبول می‌نماید.

16- در حسابرسی صورت‌های مالی توسط حسابرسان مستقل، در ارتباط با ارائه منصفانه وضعیت مالی و نتایج عملیات، معیار ……… است.

الف- مجموعه قوانین تجاری   ب- استانداردهای حسابداری

ج- مجموعه قوانین مالیاتی   د- مجموعه قوانین مالیات و تجارت

17- کدام‌یک از شواهد کتبی ذیل، قابلیت اعتماد بیشتری را برای حسابرس فراهم می‌کند؟

الف- مدارک و اسنادی که توسط اشخاص ثالث تهیه و نگهداری می‌شود.

ب- مدارک و اسنادی که توسط صاحبکار تهیه، نگهداری و کنترل می‌شود.

ج- مدارک و اسنادی که به درخواست حسابرس توسط صاحبکار تهیه، نگهداری و کنترل می‌شود.

د- مدارک و اسنادی که توسط اشخاص ثالث تهیه ولی نزد واحد مورد حسابرسی نگهداری می‌شود.

18- مدیریت شرکت به هنگام تهیه صورتهای مالی سال 1381، روش ثبت درآمد را از روش نقدی به روش تعهدی تغییر داده و موضوع را در یادداشت‌های پیوست افشا نموده است. موضوع فوق به چه نحوی در گزارش حسابرسی انعکاس می‌یابد؟

الف- موضوع حائز اهمیت نبوده و هیچگونه انعکاسی در گزارش حسابرس ندارد.

ب- موضوع مورد تایید حسابرس است و تنها با ذکر آن به صورت یک بند توضیحی بعد از بند اظهارنظر اکتفا می‌کند.

ج- موضوع از نظر کنترل داخلی با اهمیت بوده و در نامه مدیریت (نکات ضعف کنترل داخلی) گزارش می‌شود.

د- موضوع با اهمیت است و به صورت بند شرط در گزارش حسابرسی به صورت اظهارنظر مشروط مطرح می‌شود.

19- هدف اجرای روشهای تحلیلی در مرحله برنامه‌ریزی حسابرسی عبارتست از شناسایی ………

الف- اشخاص وابسته و معاملات با آنها

ب- معاملات و رویدادهای غیرعادی

ج- اعمال غیرقانونی و معاملات مربوطه

د- معاملاتی که بدون مجوز در دفاتر ثبت شده‌اند.

20- مسئولیت مدیریت صاحبکار و مسئولیت حسابرس چگونه در گزارش حسابرسی مقبول توصیف می‌شود؟

مسئولیت حسابرس

مسئولیت مدیریت

الف-

صراحتاً

تلویحاً

ب-

تلویحاً

تلویحاً

ج-

تلویحاً

صراحتاً

د-

صراحتاً

صراحتاً

21- حسابرس برای اثبات کدام ادعای ذیل، به احتمال زیاد از کارکنان خط تولید و فروش صاحبکار درباره موجودی‌های ناباب یا کم‌گردش پرس‌وجو می‌کند؟

الف- ارزشیابی              ب- حقوق و مالکیت

ج- وقوع یا وجود            د- نحوه ارائه و افشاء

22- کدام مورد، به احتمال بسیار کم از هدف‌های سیستم کنترل داخلی محسوب می‌شود؟

الف- حفاظت از دارایی‌ها

ب- کشف تقلب‌های مدیریت صاحبکار

ج- تشویق کارکنان به رعایت سیاست‌های مدیریت

د- کنترل دقت و قابلیت اعتماد مدارک حسابداری

23- گزارش حسابرسی به کدام دسته از دلایل ذیل تعدیل می‌شود؟

الف- انحراف از استانداردهای حسابداری، ابهام، تأکید بر مسئولیت مدیریت و تأکید بر مطلب خاص

ب- ابهام، تأکید بر مطلب خاص، محدودیت در دامنه رسیدگی و تأکید بر مسئولیت مدیریت

ج- انحراف از استانداردهای حسابداری، تأکید بر مطلب خاص، محدودیت در دامنه رسیدگی و ابهام.

د- انحراف از استانداردهای حسابداری، محدودیت در دامنه رسیدگی، تأکید بر مسئولیت مدیریت و تأکید بر مطلب خاص

24- دعوایی علیه شرکت در محاکم صالحه مطرح است. به نظر وکیل حقوقی شرکت محتملاً جریمه با اهمیتی برای شرکت تعیین خواهد شد. موضوع در یادداشت‌های توضیحی پیوست صورتهای مالی به نحو مناسبی افشاء شده، لکن ذخیره‌ای از این بابت در حساب‌ها انعکاس نیافته است. گزارش حسابرس در این مورد چگونه خواهد بود؟

الف- مقبول    ب- مردود     ج- مشروط      د- عدم اظهارنظر

25- یکی از دلایلی که یک برنامه حسابرسی حول ترازنامه سامان می‌یابد و نه سود و زیان، کدام است؟

الف- اثبات مستقیم اقلام ترازنامه، اثبات غیرمستقیم اقلام سود و زیان است.

ب- اثبات مستقیم اقلام ترازنامه، اثبات مستقیم اقلام سود و زیان است.

ج- اثبات غیرمستقیم اقلام ترازنامه، اثبات مستقیم اقلام سود و زیان است.

د- اثبات غیرمستقیم اقلام ترازنامه، اثبات غیرمستقیم اقلام سود و زیان است.

26- حسابرس مستقلی پس از سال مالی منتهی به 29 اسفند 1380، برای حسابرسی صورتهای مالی سال مالی منتهی به صورتهای مالی، سال منتهی به 29 اسفند 1381 انتخاب شده است. بنابراین بر انبارگردانی موجودی ابتدای سال (پایان سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1380) نظارت نداشته است و با انجام سایر روشهای حسابرسی نیز نسبت به موجودی ابتدای سال که مبلغ آن با اهمیت می‌باشد، قانع شده است. در صورتی که مشکل دیگری وجود نداشته باشد، گزارش حسابرس برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1381 چگونه خواهد بود؟

الف- ترازنامه مشروط، سود و زیان مشروط

ب- ترازنامه مشروط، سود و زیان مقبول

ج- سود و زیان مقبول، ترازنامه مقبول

د- ترازنامه مقبول، سود و زیان مشروط

27- هدف اصلی از اجرای آزمون انقطاع زمانی (میان بر (cut-off) حصول اطمینان از رعایت کدام اصل حسابداری است؟

الف- احتیاط                ب- تطابق

ج- عینیت                   د- بهای تمام شده تاریخی

28- برای اجرای روشهای تحلیلی در مورد هزینه‌های فروش، عمومی و اداری، کدام مورد ذیل به ترتیب باید انجام شود؟

  • مانده حساب طبق دفاتر شرکت را با مانده مورد انتظار مقایسه کنید.

  • مبلغ انحراف از مانده مورد انتظار را که بدون پی‌جویی بیشتر قابل قبول است، تعیین کنید.

  • اصلاحات پیشنهادی را با مدیریت مطرح کنید.

  • خطای نمونه‌گیری را مشخص کنید.

  • انحراف‌های عمده از مانده مورد انتظار را پی‌جویی کنید.

  • مانده مورد انتظار حساب را با توجه به کلیه جوانب، برآورد کنید.

الف- 3-5-2-4               ب- 4-5-2-1

ج- 2-4-3-6                 د- 6-2-1-5

29- کدام روش حسابرسی ذیل احتمال بیشتری دارد که قبل از تاریخ ترازنامه انجام شود؟

الف- ارزشیابی موجودی‌های جنسی

ب- ارسال تاییدیه حسابهای پرداختنی

ج- بررسی نحوع صدور مجوز جهت پرداخت

د- دریافت تاییدیه وکیل حقوقی صاحب کار

30- اثبات کامل بودن در کدام مورد با اهمیت‌تر است؟

الف- فروش نسیه             ب- بدهی‌های بلندمدت

ج- حقوق صاحبان سهام        د- دارایی‌های ثابت مشهود

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...