در شرایط امروز ، نقش مشاور  مالی در یک شرکت ساختمانی  برای موفقیت شرکت ضروری است و مهمتر از همه ، برای جلوگیری از شکست ضروری است. این ممکن است بسیار افراطی به نظر برسد ، اما در بسیاری از شرایط ، رقابت بسیار شدید است و حاشیه ها بسیار کم هستند ، اطلاعات و تجزیه و تحلیل مالی قابل اعتماد مطمئناً می تواند تفاوت موفقیت و عدم موفقیت را ایجاد کند.

 

نقش مشاور  مالی شرکت ساختمانی  ممکن است در شرکت متفاوت باشد ، تا حدودی به دلیل اینکه مدیران مهارت ها و شخصیت های متفاوتی دارند. نقش نیز بسته به اندازه شرکت متفاوت است. پیشینه مشاور  مالی شرکت ساختمانی  غالباً زمینه هایی را نشان می دهد که مدیر در آن متمرکز خواهد شد.

به عنوان مثال ، یک مشاور  مالی شرکت ساختمانی  که پیشینه آن در عملیات ساختمانی است (برآورد و مدیریت پروژه) در ابتدا روی ثبت صحیح هزینه های شغلی تمرکز خواهد کرد.

یک مشاور مالی شرکت ساختمانی  که سابقه آن در حسابداری عمومی است احتمالاً در ابتدا بر گزارشگری مالی و برنامه ریزی مالیات بر درآمد تأکید خواهد کرد. مشاور  مالی باید این عوامل تأثیرگذار را بشناسد و برای جبران هرگونه نقاط ضعف تلاش خود تلاش کند.

مهارت ها و شخصیت های سایر اعضای تیم مدیریت نیز بر نقش مشاور مالی شرکت ساختمانی  تأثیر می گذارد. اکثر کارهای اداری یک شرکت در هر بخش قابل انجام است و بخشی از آن براساس مهارت و شخصیت های مدیران بخش مربوطه در بین بخش ها اختصاص خواهد یافت.

به عنوان مثال ، بیشتر مشاور مالی شرکت ساختمانی  احساس می کنند که نظارت بر وجه نقد وظیفه آنها است.

 

اگر سایر اعضای تیم مدیریت این احساس را به اشتراک بگذارند ، احتمالاً مسئولیت نظارت وجه نقد به بخش مالی واگذار خواهد شد. اما اگر یکی دیگر از اعضای تیم مدیریت احساس کند که مسئولیت مدیریت نقدی باید به اشتراک گذاشته شود ، برخی از مصالحه حاصل می شود. تا حد زیادی ، تقسیم مسئولیت ها به مهارت ها و شخصیت های اعضای تیم مدیریت بستگی دارد.

مشاور مالی موفق ، نیاز به سازش را در تقسیم مسئولیت ها احترام می گذارند.

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، اندازه شرکت غالباً بر نقش مشاور مالی تأثیر می گذارد ، زیرا نقش ها و مسئولیت ها در شرکت های بزرگتر از شرکت های کوچکتر تخصصی تر است.

در شرکت های کوچک ، مسئولیت ها به گروه کوچکتر از مدیران واگذار می شود و بر این اساس ، هر مدیر باید مسئولیت طیف گسترده تری از مسئولیت ها را داشته باشد.

به عنوان مثال ، مشاور مالی در یک شرکت کوچک با سه مدیر ارشد (مالک ، مدیر عملیات و مدیر مالی) به طور معمول مسئولیت  نظارت برکلیه کارهای اداری و مالی را بر عهده خواهد گرفت.

دو مدیر ارشد دیگر معمولاً روی بازاریابی ، تخمین و مدیریت پروژه تمرکز می کنند. در شرکت های بزرگتر ، با مسئولیت هایی که به گروه بزرگی از مدیران اختصاص یافته است ، به هر مدیر مسئولیت های تخصصی تری اختصاص می یابد.

 

به عنوان مثال ، مشاور مالی یک شرکت بزرگ با چندین مدیر ارشد اغلب مسئولیت محدود در مورد نظارت برکارهای اداری شامل تماس با مشتریان و پیمانکاران فرعی را بر عهده دارد. دپارتمان با مسئولیت اصلی در رابطه با مشتری و فرعی (معمولاً واحد عملیات ساخت و ساز) ترجیح می دهد که تماس اصلی باشد تا احتمال سوء تفاهم بین طرفین به حداقل برسد.

از آنجا که یک مجموعه استاندارد از مسئولیت های مشاور مالی شرکت ساختمانی  وجود ندارد ، هر مشاور  مالی باید برای مناطقی از مسئولیت که به طور واضح در سازمان تعریف نشده اند ، هوشیار باشد. مشاور مالی  باید این کار را انجام دهد

اهداف اعضای تیم مدیریت

کارآیی مشاور مالی بستگی به توانایی مشاور در حضور هیئت مدیره دارد. خدمت به عنوان عضو هیئت مدیره به معنای کمک به سایر مدیران در دستیابی به اهداف خود و در عین حال برآورده کردن مسئولیتهای مستقیم مشاور مالی است.

 

برای کمک به سایر مدیران در دستیابی به اهداف خود ، مشاور مالی شرکت ساختمانی  ابتدا باید برای دستیابی به اهداف خود ، آنچه که اعضای دیگر تیم از عملکرد مشاور مالی شرکت ساختمانی  نیاز دارند را در نظر بگیرد. به عنوان مثال ، مشاور مالی باید درک کند که مدیر بخش برآورد برای حفظ سوابق دقیق تاریخچه کار شغلی به حسابداری متکی است. بخش تخمین از این سوابق برای تهیه تخمین شغل های آینده استفاده می کند.

در نگهداری سوابق حسابداری ، مشاور مالی شرکت ساختمانی  ممکن است به طور دوره ای هنگام تهیه صورت های مالی شرکت ، ورودی های تعهدی را نظارت کند. وقتی مشاور مالی شرکت ساختمانی  این مطالب تعهدی را آماده می کند ، مدیر باید تأثیر این اقلام تعهدی را در سوابق هزینه شغلی در نظر بگیرد.

اگر مطالب تعهدی بر سودمندی سوابق هزینه شغلی برای بخش تخمین تأثیر بگذارد ، مشاور مالی شرکت ساختمانی  باید رویه هایی را اجرا کند تا اطمینان حاصل شود که مخارج هزینه های شغلی در استفاده از سوابق توسط بخش تخمین تداخل ایجاد نمی کند. نمونه دیگر ، نیاز مدیران پروژه برای پیگیری پرداختهای مربوط به پیمانکاران فرعی به صورت نقدی است.

ثبت اقلام تعهدی در هزینه های پیمانکاری ممکن است مانع از توانایی مدیر پروژه در استفاده از سوابق حسابداری برای ردیابی پرداخت های نقدی به پیمانکاران شود.

مشاور مالی شرکت ساختمانی  باید ابتکار عمل را برای اندیشیدن به این مسائل اتخاذ کند و باید اطمینان حاصل کند که نیازهای اطلاعاتی سایر ادارات برآورده می شود.

مشاور مالی شرکت ساختمانی  همچنین باید هنگام توزیع اطلاعات مالی داخلی از قبیل صورتهای مالی ، گزارش واریانس واریز بودجه و مقایسه حاشیه شغل “به عنوان پیشنهاد” با “به دست آورده” نسبت به سایر مدیران بخش حساس باشد.
در اکثر چنین شرایطی مشاور مالی باید بررسی کند. گزارش های مالی داخلی با سایر مدیران بخش قبل از بررسی آنها با مدیر ارشد ، تا حدودی به دلیل اینکه از سایر مدیران بخش خواسته می شود واریانس گزارش های مالی را توضیح دهند.

گذشته از این که توجه سایر اعضای تیم مدیریت را به خود جلب کند ، پیش نمایش اطلاعات مربوط به بخشهای مختلف با مدیران آن بخشها به اطمینان از صحت و اعتبار اطلاعات کمک خواهد کرد.

 

مشاور مالی شرکت ساختمانی  باید اطمینان حاصل کند که گزارش های مالی داخلی منبعی برای همه اعضای تیم مدیریت است. با این حال ، در همان زمان ، مدیران مالی باید اطلاعاتی را که متناقض هستند یا منطقی به نظر نمی رسند ، زیر سؤال ببرند.

در حالی که وظیفه این است که مشاور مالی شرکت ساختمانی  عضوی مؤثر در تیم مدیریت باشد ، بر عهده مدیر مالی است که از یکپارچگی و اعتبار اطلاعات مالی اطمینان حاصل کند.

ذخایر و قراردادهای زیانبار و سود سهام عادی و ناخالص حق بیمه

ذخایر و قراردادهای زیانبار و سود سهام عادی و ناخالص حق بیمه

اهداف مشاور مالی

مسئولیت ها و اهداف مشاور مالی شامل نظارت بر سودآوری شرکت ، نقدینگی و پرداخت بدهی شرکت ضمن اطمینان از گزارشگری به موقع و دقیق مالی و اطمینان از ایجاد مجموعه مؤثر و کنترل های حسابداری داخلی در شرکت می باشد.

 

سودآوری

مشاور  مالی مسئولیت نظارت و گزارش دقیق سودآوری شرکت را بر عهده دارد. این کار ممکن است به چهار مؤلفه تقسیم شود:

(۱) سودآوری شغلی.
(۲) هزینه های مربوط به قرارداد غیر عملی
(۳) هزینه های عمومی و اداری؛ و
(۴) هزینه های مربوط به تأمین اعتبار و درآمد سرمایه گذاری.

سودآوری شغلی

مشاور  مالی باید اطمینان حاصل کند که از طریق بهبود هزینه ، امنیت  شغل به حداکثر می رسد. همانطور که در اینجا استفاده می شود ، “بهبود هزینه” به شرایطی اطلاق می شود که ضبط صحیح هزینه های شغلی بر درآمد حاصل از آن تأثیر می گذارد.

بارز ترین مثال ، قراردادهای زمانی و مادی است که براساس آن ، پیمانکار هزینه های مجاز را به مشتری پرداخت می کند ، با درصد یا مبلغ مقرر اضافه شده برای سربار و سود اضافه می کند.

برای این قراردادها ، بی توجهی به ثبت هزینه شغلی مجاز ، همان تأثیر بی توجهی به صورتحساب برای هزینه ها ، سربار و سود را در پی دارد. وضعیت مخالف قراردادهای قیمت ثابت است که مبلغ قابل پرداخت برای مشتری قیمت ثابت است .

 

حفظ سوابق هزینه شغلی تأثیر مستقیمی بر مبلغ صورتحساب ندارد. در بین این دو مثال ، قراردادهای متداول دیگری وجود دارد که (۱) قراردادهای قیمت ثابت با مقررات مربوط به سفارشات تغییر یا (۲) حداکثر قیمت تضمین شده (“قیمت هدف”) قراردادهایی است که امکان تخصیص هرگونه صرفه جویی در هزینه خالص بین. پیمانکار و مشتری در این شرایط ، ضبط صحیح هزینه های شغلی مهم است زیرا هزینه های انجام شده مبنای تغییر سفارش و محاسبه پس انداز هزینه است.

حفظ سوابق هزینه شغلی حتی برای قراردادهای قیمت ثابت مهم است ، زیرا اینگونه سوابق برای مدیریت پروژه ، گزارشگری مالی ، گزارش مالیات بر درآمد ، ارزیابی عملکرد و هزینه های تاریخی مورد استفاده در برآوردهای بعدی مورد نیاز است و همچنین ممکن است برای پشتیبانی از درخواست درخواست شود یک درخواست اضافی یا قراردادی
5 نکته مهم در مورد چک بلامحل

۵ نکته مهم در مورد چک بلامحل

مشاور  مالی باید اطمینان حاصل کند که سوابق هزینه شغلی حفظ شده است که: (۱) توسط اسناد مستقل (کارت های زمانی ، فاکتورهای فروشنده و پیمانکار یا سوابق هزینه شغلی تجهیزات) پشتیبانی می شوند.

(۲) با هر قرارداد جداگانه سازگار است. و (۳) به درستی منعکس کننده تمام هزینه های انجام شده است.

احتمالاً  مشاوران هنگام اجرای چندین قرارداد مختلف به طور همزمان با چالشهای خاصی روبرو خواهند شد. مشاور مالی  و سایر کارمندان اداری گاهی تصور می کنند که قراردادهای ساخت و سازهای مختلف از آنچه در واقع است ، مشترکات بیشتری دارند.

مشاور مالی باید اطمینان حاصل کند که کارکنان از اختلافات بین قراردادهای مختلفی که در حال انجام است آگاه هستند.

 

به عنوان مثال ، اگر شرکت معمولاً فقط قراردادهای قیمت ثابت را انجام می دهد ، ممکن است کارکنان نسبت به اطمینان از اینکه تمام هزینه های مجاز برای شغل شارژ می شوند ، حساس نباشند.

اگر شرکت یک قرارداد حداکثر قیمت تضمینی را بدست آورد ، مشاور  مالی باید اطمینان حاصل کند که همه افراد درگیر از تفاوت های بین کار در هزینه های تضمین شده با قیمت حداکثر قرارداد و قراردادهای قیمت ثابت شرکت آگاه هستند.

همانطور که در بالا ذکر شد ، مهم است که هزینه های مجاز را برای مشاغل مناسب پرداخت کنید. شناسایی هزینه مجاز یکی از راه های اطمینان از انجام این کار است. برخی از هزینه ها ، طبیعتاً ، هزینه های شغلی یا هزینه های سربار هستند.

هزینه های دیگر (مگر اینکه در قرارداد یا آیین نامه خرید دولتی ذکر شده باشد) مانند هزینه تجهیزات شرکت ، مواد برگرفته از موجودی شرکت و بخش های متغیر بدهی و بیمه غرامت کارگر ، ممکن است به صورت واضح تعریف نشده باشد. یا غیر قابل پرداخت در برخی موارد ، پیمانکار باید تصمیم خودسرانه راجع به نحوه پرداخت این هزینه ها اتخاذ کند.

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه

به عنوان مثال ، یک کامیون متعلق به شرکت که در مدت زمان چهار یا پنج سال در چند شغل مورد استفاده قرار می گیرد می تواند از راه های مختلفی به این شغل ها پرداخت شود.

یک روش این است که شغل ها را با هزینه ای که برای اجاره یک کامیون مشابه برای زمانی که استفاده شده است ، متحمل شوید. روش دیگر پرداخت مشاغل با هزینه های نگهداری و استهلاک کامیون است که به مشاغل یک سیستمی اختصاص می یابد

همانطور که قبلاً بحث شد ، شرکت ممکن است اقلام اضافی هزینه ای داشته باشد که مربوط به عملکرد قرارداد باشد ، اما به هزینه پرداخت نمی شود ، یا ممکن است یک تخمین به هزینه شارژ وارد شود ، اما هزینه واقعی ممکن است با تخمین ها متفاوت باشد.

گذشته از مثالهایی که قبلاً مورد بحث قرار گرفته است ، این شامل حقوق و دستمزد مدیر پروژه ، پاداش پایان سال ، هزینه ضمانت و موارد مشابه می باشد که احتمالاً در هنگام تحمل برای پروژه ها هزینه نمی شود ، اما هزینه های مربوط به عملکرد کلی پروژه است.

در حقیقت ، یک پیمانکار معمول نیست که متوسط ​​ناخالص پروژه ها را بالاتر از حد ناخالص در صورت های مالی خود تخمین بزند.

ضروری است که مشاور  مالی نه تنها هزینه های مربوط به پروژه را که در هزینه های کار گنجانده شده است درک کند ، بلکه هزینه های مربوط به قرارداد غیرمجاز را نیز تحت تأثیر قرار می دهد که در حاشیه ناخالص صورت های مالی تأثیر می گذارد و قادر به ارتباط بین حاشیه ناخالص در سیستم هزینه شغلی و صورت های مالی است.

نظارت مشاور مالی بر هزینه های عمومی واداری

مشاور  مالی باید اطمینان حاصل کند که هزینه های عمومی و اداری توسط مدیریت بررسی و کنترل می شود. مشاورمالی باید از سیستم بودجه ریزی استفاده کند که در آن هزینه های عمومی و اداری پیش بینی ، تصویب و با هزینه های واقعی که متحمل شده است ، در نظر بگیرد. مشاور مالی باید اطمینان حاصل کند که سیستم بودجه بندی به درستی توسط تیم مدیریت استفاده می شود.

نقش مشاور مالی در تأمین اعتبار هزینه های مرتبط و درآمد سرمایه گذاری

مشاور مالی باید اطمینان حاصل کند که شرکت حداکثر بازده داراییهای نقدینگی خود را بدست آورده و حداقل هزینه بهره را برای سرمایه وام گرفته شده متحمل می شود. بسیاری از مشاوران  مالی این کار را (خزانه داری) به عنوان فرصت اصلی خود برای کمک به عملکرد مالی شرکت می دانند.

حسابداری برای دارایی های دانش: آیا ما به یک بیانیه مالی جدید نیاز داریم؟

   حسابداری برای دارایی های دانش: آیا ما به یک بیانیه مالی جدید نیاز داریم؟ شرکت های مبتنی بر دانش از شکست سیستم های گزارشگری مالی سنتی رنج می برند تا دارایی های دانش را در ترازنامه نشان دهند. به دلیل عدم اطمینان در ارتباط با هزینه های مربوط به دانش، حسابداران معمولا باید آنها…

تکنولوژی نرم افزار

موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در اظهارنظر، فرض کنید شرکت صورت سودوزیان ندارد مثلاً قبل از بهره‌برداریست) حسابرس مبلغ ۳۵ میلیارد ریال تحریف کشف میکند…

برنامه ریزی شرکت حسابداریری

روند دقیق برنامه ریزی مالیات در شرکت حسابداری چیست؟

  روند دقیق برنامه ریزی مالیات  چیست؟   یک شرکت خوب به توسعه طولانی مدت شرکت اهمیت زیادی می دهد. برای شرکت ، تجارت تنها یکی از جنبه های رشد شرکت است و مدیریت مالی شرکت هدفی برای دستیابی شرکت به منافع بلند مدت است. بهینه سازی مدیریت مالی  سودآوری شرکت ها با برنامه ریزی…

مالیات بر ارزش افزوده

ویژگی های یک شرکت حسابداری خوب چیست؟

ویژگی های یک شرکت حسابداری خوب چیست؟     هر مشاغلی که قصد دارد در دراز مدت در صنعت مربوطه بماند ، شرکت حسابداری خوب امور مالی آنهارا مرتب می کند ، از جریان پول نقد ، دارایی ، گرفته تا صورت های مالی و گزارش ها ، حتی به جذب و جمع آوری اعتبار تجاری…

اهمیت حسابداری

حسابداری شرکتها

 حسابداری شرکتها   1. نرم افزار  حسابداری نرم افزارهای حسابداری و دیگر برنامه های محبوب ، در حرفه حسابداری  به طور فزاینده ای مورد تأثیر قرار می گیرند. در حقیقت ، یک بررسی جدید نشان داد که حسابداران تقریباً 95 درصد کارهای حسابداری شرکتها را با استقاده از نرم افزار حسابداری انجام می دهند. این…

مشاور ه مالیاتی برتر و

چگونه به یک مشاور مالیاتی برتر تبدیل شویم

ه)

می توان گفت تمامی افرادی که به عنوان یک مشاور مالیاتی موفق و متخصص مشغول به کار هستند و نتایج پرباری در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده اند همواره دارای یک سری صفات و ویژگی های مثبت مشترکی هستند.

شرکت های حسابداری و جایگاه آنها در کسب و کار های نوین شرکت حسابداری حسابداری، حسابرسی، صورت های مالی حسابداری برای شرکت ها هم از منظر اطلاع و اشراف مدیران و تصیم گیران بر جنبه های مالی و اقتصادی فعالیت ها

شرکت های حسابداری و جایگاه آنها در کسب و کار های نوین

شرکت های حسابداری و جایگاه آنها در کسب و کار های نوین

شرکت حسابداری
حسابداری، حسابرسی، صورت های مالی
حسابداری برای شرکت ها هم از منظر اطلاع و اشراف مدیران و تصیم گیران بر جنبه های مالی و اقتصادی فعالیت ها

خدمات شرکت حسابرسی

حسابرسی چیست و شرکت حسابرسی چه کاری انجام می دهد؟

1-   عنوان محتوا: حسابرسی چیست و شرکت حسابرسی چه کاری انجام می دهد؟ 2-   کلمه کلیدی اصلی شرکت حسابرسی 3-   کلمه کلیدی مرتبط گزارشات 4-   خلاصه محتوا (50 تا 70 کلمه) وقتی گزارشات مالی شرکت توسط فردی مستقل و خارج از سازمان بررسی شود به آن حسابرسی می گویند. افرادی که این تخصص و مهارت…

مشاور ه مالی کیست و چه خدماتی می تواند ارائه دهد؟ خیلی وقت ها بدون اینکه خودمان متوجه شده باشید از خدمات این کارشناسان مالی بهره مند شده ایم. همین که برای

تخصص مشاور مالی

تخصص مشاور مالی تخصص مشاور مالی تخصص مشاور مالی فقط مخصوص شرکت ها و یا کسب و کارهای بزرگ و کوچک نیست و گاهی برای کنترل منابع مالی یک خانواده هم باید از آن استفاده کرد تا این منابع دچار اتلاف نشوند. خب پس دانستن اینکه تخصص مشاور مالی کیست و چه وظایفی بر عهده…

کار شرکت حسابداری

شرکت حسابداری چه خدماتی که ارائه می دهد؟

1-   عنوان محتوا: شرکت حسابداری چه خدماتی که ارائه می دهد؟ 2-   کلمه کلیدی اصلی شرکت حسابداری 3-   کلمه کلیدی مرتبط خدمات 4-   خلاصه محتوا (50 تا 70 کلمه) با توسعه کسب و کارهای کوچک و البته دقیق و جزئی شدن قوانین مربوط به مالیات بسیاری از صاحبان این کسب و کارها تمایل دارند امور…

پایه سنوات

پایه سنوات(مزد سنوات) چیست و چگونه محاسبه می شود ؟

     پایه سنوات(مزد سنوات) چیست و چگونه محاسبه می شود ؟    براساس مصوبه شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک‌سال سابقه کار شده و یا یک‌سال از…

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم

    ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم    سهام شناور شرکت اقیانوس (پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار) بیشتر از بیست درصد است. در صورتی که درآمد حاصل از فروش در بورس کالا 200 میلیون ریال و کل درآمد مشمول مالیات شرکت با احتساب 200 میلیون ریال، مبلغ 800 میلیون ریال باشد، مالیات شرکت کدام…

اطلاعات مربوط به قسمت های تجاری شرکت آلفا به شرح زیر است

     اطلاعات مربوط به قسمت های تجاری شرکت آلفا به شرح زیر است (ارقام به میلیون ریال است) :    قسمت الف   درآمد عملیاتی برون سازمانی 1000 درآمد عملیاتی درون سازمانی 1500    قسمت ب   درآمد عملیاتی برون سازمانی 3500 درآمد عملیاتی درون سازمانی 1000    قسمت پ   درآمد عملیاتی برون…