مشاور مالی

 

در شرایط امروز ، نقش مشاور  مالی در یک شرکت ساختمانی  برای موفقیت شرکت ضروری است و مهمتر از همه ، برای جلوگیری از شکست ضروری است. این ممکن است بسیار افراطی به نظر برسد ، اما در بسیاری از شرایط ، رقابت بسیار شدید است و حاشیه ها بسیار کم هستند ، اطلاعات و تجزیه و تحلیل مالی قابل اعتماد مطمئناً می تواند تفاوت موفقیت و عدم موفقیت را ایجاد کند.

 

نقش مشاور  مالی شرکت ساختمانی  ممکن است در شرکت متفاوت باشد ، تا حدودی به دلیل اینکه مدیران مهارت ها و شخصیت های متفاوتی دارند. نقش نیز بسته به اندازه شرکت متفاوت است. پیشینه مشاور  مالی شرکت ساختمانی  غالباً زمینه هایی را نشان می دهد که مدیر در آن متمرکز خواهد شد.

به عنوان مثال ، یک مشاور  مالی شرکت ساختمانی  که پیشینه آن در عملیات ساختمانی است (برآورد و مدیریت پروژه) در ابتدا روی ثبت صحیح هزینه های شغلی تمرکز خواهد کرد.

یک مشاور مالی شرکت ساختمانی  که سابقه آن در حسابداری عمومی است احتمالاً در ابتدا بر گزارشگری مالی و برنامه ریزی مالیات بر درآمد تأکید خواهد کرد. مشاور  مالی باید این عوامل تأثیرگذار را بشناسد و برای جبران هرگونه نقاط ضعف تلاش خود تلاش کند.

مهارت ها و شخصیت های سایر اعضای تیم مدیریت نیز بر نقش مشاور مالی شرکت ساختمانی  تأثیر می گذارد. اکثر کارهای اداری یک شرکت در هر بخش قابل انجام است و بخشی از آن براساس مهارت و شخصیت های مدیران بخش مربوطه در بین بخش ها اختصاص خواهد یافت.

به عنوان مثال ، بیشتر مشاور مالی شرکت ساختمانی  احساس می کنند که نظارت بر وجه نقد وظیفه آنها است.

 

اگر سایر اعضای تیم مدیریت این احساس را به اشتراک بگذارند ، احتمالاً مسئولیت نظارت وجه نقد به بخش مالی واگذار خواهد شد. اما اگر یکی دیگر از اعضای تیم مدیریت احساس کند که مسئولیت مدیریت نقدی باید به اشتراک گذاشته شود ، برخی از مصالحه حاصل می شود. تا حد زیادی ، تقسیم مسئولیت ها به مهارت ها و شخصیت های اعضای تیم مدیریت بستگی دارد.

مشاور مالی موفق ، نیاز به سازش را در تقسیم مسئولیت ها احترام می گذارند.

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، اندازه شرکت غالباً بر نقش مشاور مالی تأثیر می گذارد ، زیرا نقش ها و مسئولیت ها در شرکت های بزرگتر از شرکت های کوچکتر تخصصی تر است.

در شرکت های کوچک ، مسئولیت ها به گروه کوچکتر از مدیران واگذار می شود و بر این اساس ، هر مدیر باید مسئولیت طیف گسترده تری از مسئولیت ها را داشته باشد.

به عنوان مثال ، مشاور مالی در یک شرکت کوچک با سه مدیر ارشد (مالک ، مدیر عملیات و مدیر مالی) به طور معمول مسئولیت  نظارت برکلیه کارهای اداری و مالی را بر عهده خواهد گرفت.

دو مدیر ارشد دیگر معمولاً روی بازاریابی ، تخمین و مدیریت پروژه تمرکز می کنند. در شرکت های بزرگتر ، با مسئولیت هایی که به گروه بزرگی از مدیران اختصاص یافته است ، به هر مدیر مسئولیت های تخصصی تری اختصاص می یابد.

 

به عنوان مثال ، مشاور مالی یک شرکت بزرگ با چندین مدیر ارشد اغلب مسئولیت محدود در مورد نظارت برکارهای اداری شامل تماس با مشتریان و پیمانکاران فرعی را بر عهده دارد. دپارتمان با مسئولیت اصلی در رابطه با مشتری و فرعی (معمولاً واحد عملیات ساخت و ساز) ترجیح می دهد که تماس اصلی باشد تا احتمال سوء تفاهم بین طرفین به حداقل برسد.

از آنجا که یک مجموعه استاندارد از مسئولیت های مشاور مالی شرکت ساختمانی  وجود ندارد ، هر مشاور  مالی باید برای مناطقی از مسئولیت که به طور واضح در سازمان تعریف نشده اند ، هوشیار باشد. مشاور مالی  باید این کار را انجام دهد

اهداف اعضای تیم مدیریت

کارآیی مشاور مالی بستگی به توانایی مشاور در حضور هیئت مدیره دارد. خدمت به عنوان عضو هیئت مدیره به معنای کمک به سایر مدیران در دستیابی به اهداف خود و در عین حال برآورده کردن مسئولیتهای مستقیم مشاور مالی است.

 

برای کمک به سایر مدیران در دستیابی به اهداف خود ، مشاور مالی شرکت ساختمانی  ابتدا باید برای دستیابی به اهداف خود ، آنچه که اعضای دیگر تیم از عملکرد مشاور مالی شرکت ساختمانی  نیاز دارند را در نظر بگیرد. به عنوان مثال ، مشاور مالی باید درک کند که مدیر بخش برآورد برای حفظ سوابق دقیق تاریخچه کار شغلی به حسابداری متکی است. بخش تخمین از این سوابق برای تهیه تخمین شغل های آینده استفاده می کند.

در نگهداری سوابق حسابداری ، مشاور مالی شرکت ساختمانی  ممکن است به طور دوره ای هنگام تهیه صورت های مالی شرکت ، ورودی های تعهدی را نظارت کند. وقتی مشاور مالی شرکت ساختمانی  این مطالب تعهدی را آماده می کند ، مدیر باید تأثیر این اقلام تعهدی را در سوابق هزینه شغلی در نظر بگیرد.

اگر مطالب تعهدی بر سودمندی سوابق هزینه شغلی برای بخش تخمین تأثیر بگذارد ، مشاور مالی شرکت ساختمانی  باید رویه هایی را اجرا کند تا اطمینان حاصل شود که مخارج هزینه های شغلی در استفاده از سوابق توسط بخش تخمین تداخل ایجاد نمی کند. نمونه دیگر ، نیاز مدیران پروژه برای پیگیری پرداختهای مربوط به پیمانکاران فرعی به صورت نقدی است.

ثبت اقلام تعهدی در هزینه های پیمانکاری ممکن است مانع از توانایی مدیر پروژه در استفاده از سوابق حسابداری برای ردیابی پرداخت های نقدی به پیمانکاران شود.

مشاور مالی شرکت ساختمانی  باید ابتکار عمل را برای اندیشیدن به این مسائل اتخاذ کند و باید اطمینان حاصل کند که نیازهای اطلاعاتی سایر ادارات برآورده می شود.

مشاور مالی شرکت ساختمانی  همچنین باید هنگام توزیع اطلاعات مالی داخلی از قبیل صورتهای مالی ، گزارش واریانس واریز بودجه و مقایسه حاشیه شغل “به عنوان پیشنهاد” با “به دست آورده” نسبت به سایر مدیران بخش حساس باشد.
در اکثر چنین شرایطی مشاور مالی باید بررسی کند. گزارش های مالی داخلی با سایر مدیران بخش قبل از بررسی آنها با مدیر ارشد ، تا حدودی به دلیل اینکه از سایر مدیران بخش خواسته می شود واریانس گزارش های مالی را توضیح دهند.

گذشته از این که توجه سایر اعضای تیم مدیریت را به خود جلب کند ، پیش نمایش اطلاعات مربوط به بخشهای مختلف با مدیران آن بخشها به اطمینان از صحت و اعتبار اطلاعات کمک خواهد کرد.

 

مشاور مالی شرکت ساختمانی  باید اطمینان حاصل کند که گزارش های مالی داخلی منبعی برای همه اعضای تیم مدیریت است. با این حال ، در همان زمان ، مدیران مالی باید اطلاعاتی را که متناقض هستند یا منطقی به نظر نمی رسند ، زیر سؤال ببرند.

در حالی که وظیفه این است که مشاور مالی شرکت ساختمانی  عضوی مؤثر در تیم مدیریت باشد ، بر عهده مدیر مالی است که از یکپارچگی و اعتبار اطلاعات مالی اطمینان حاصل کند.

ذخایر و قراردادهای زیانبار و سود سهام عادی و ناخالص حق بیمه

ذخایر و قراردادهای زیانبار و سود سهام عادی و ناخالص حق بیمه

اهداف مشاور مالی

مسئولیت ها و اهداف مشاور مالی شامل نظارت بر سودآوری شرکت ، نقدینگی و پرداخت بدهی شرکت ضمن اطمینان از گزارشگری به موقع و دقیق مالی و اطمینان از ایجاد مجموعه مؤثر و کنترل های حسابداری داخلی در شرکت می باشد.

 

سودآوری

مشاور  مالی مسئولیت نظارت و گزارش دقیق سودآوری شرکت را بر عهده دارد. این کار ممکن است به چهار مؤلفه تقسیم شود:

(۱) سودآوری شغلی.
(۲) هزینه های مربوط به قرارداد غیر عملی
(۳) هزینه های عمومی و اداری؛ و
(۴) هزینه های مربوط به تأمین اعتبار و درآمد سرمایه گذاری.

سودآوری شغلی

مشاور  مالی باید اطمینان حاصل کند که از طریق بهبود هزینه ، امنیت  شغل به حداکثر می رسد. همانطور که در اینجا استفاده می شود ، “بهبود هزینه” به شرایطی اطلاق می شود که ضبط صحیح هزینه های شغلی بر درآمد حاصل از آن تأثیر می گذارد.

بارز ترین مثال ، قراردادهای زمانی و مادی است که براساس آن ، پیمانکار هزینه های مجاز را به مشتری پرداخت می کند ، با درصد یا مبلغ مقرر اضافه شده برای سربار و سود اضافه می کند.

برای این قراردادها ، بی توجهی به ثبت هزینه شغلی مجاز ، همان تأثیر بی توجهی به صورتحساب برای هزینه ها ، سربار و سود را در پی دارد. وضعیت مخالف قراردادهای قیمت ثابت است که مبلغ قابل پرداخت برای مشتری قیمت ثابت است .

 

حفظ سوابق هزینه شغلی تأثیر مستقیمی بر مبلغ صورتحساب ندارد. در بین این دو مثال ، قراردادهای متداول دیگری وجود دارد که (۱) قراردادهای قیمت ثابت با مقررات مربوط به سفارشات تغییر یا (۲) حداکثر قیمت تضمین شده (“قیمت هدف”) قراردادهایی است که امکان تخصیص هرگونه صرفه جویی در هزینه خالص بین. پیمانکار و مشتری در این شرایط ، ضبط صحیح هزینه های شغلی مهم است زیرا هزینه های انجام شده مبنای تغییر سفارش و محاسبه پس انداز هزینه است.

حفظ سوابق هزینه شغلی حتی برای قراردادهای قیمت ثابت مهم است ، زیرا اینگونه سوابق برای مدیریت پروژه ، گزارشگری مالی ، گزارش مالیات بر درآمد ، ارزیابی عملکرد و هزینه های تاریخی مورد استفاده در برآوردهای بعدی مورد نیاز است و همچنین ممکن است برای پشتیبانی از درخواست درخواست شود یک درخواست اضافی یا قراردادی
5 نکته مهم در مورد چک بلامحل

۵ نکته مهم در مورد چک بلامحل

مشاور  مالی باید اطمینان حاصل کند که سوابق هزینه شغلی حفظ شده است که: (۱) توسط اسناد مستقل (کارت های زمانی ، فاکتورهای فروشنده و پیمانکار یا سوابق هزینه شغلی تجهیزات) پشتیبانی می شوند.

(۲) با هر قرارداد جداگانه سازگار است. و (۳) به درستی منعکس کننده تمام هزینه های انجام شده است.

احتمالاً  مشاوران هنگام اجرای چندین قرارداد مختلف به طور همزمان با چالشهای خاصی روبرو خواهند شد. مشاور مالی  و سایر کارمندان اداری گاهی تصور می کنند که قراردادهای ساخت و سازهای مختلف از آنچه در واقع است ، مشترکات بیشتری دارند.

مشاور مالی باید اطمینان حاصل کند که کارکنان از اختلافات بین قراردادهای مختلفی که در حال انجام است آگاه هستند.

 

به عنوان مثال ، اگر شرکت معمولاً فقط قراردادهای قیمت ثابت را انجام می دهد ، ممکن است کارکنان نسبت به اطمینان از اینکه تمام هزینه های مجاز برای شغل شارژ می شوند ، حساس نباشند.

اگر شرکت یک قرارداد حداکثر قیمت تضمینی را بدست آورد ، مشاور  مالی باید اطمینان حاصل کند که همه افراد درگیر از تفاوت های بین کار در هزینه های تضمین شده با قیمت حداکثر قرارداد و قراردادهای قیمت ثابت شرکت آگاه هستند.

همانطور که در بالا ذکر شد ، مهم است که هزینه های مجاز را برای مشاغل مناسب پرداخت کنید. شناسایی هزینه مجاز یکی از راه های اطمینان از انجام این کار است. برخی از هزینه ها ، طبیعتاً ، هزینه های شغلی یا هزینه های سربار هستند.

هزینه های دیگر (مگر اینکه در قرارداد یا آیین نامه خرید دولتی ذکر شده باشد) مانند هزینه تجهیزات شرکت ، مواد برگرفته از موجودی شرکت و بخش های متغیر بدهی و بیمه غرامت کارگر ، ممکن است به صورت واضح تعریف نشده باشد. یا غیر قابل پرداخت در برخی موارد ، پیمانکار باید تصمیم خودسرانه راجع به نحوه پرداخت این هزینه ها اتخاذ کند.

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه

به عنوان مثال ، یک کامیون متعلق به شرکت که در مدت زمان چهار یا پنج سال در چند شغل مورد استفاده قرار می گیرد می تواند از راه های مختلفی به این شغل ها پرداخت شود.

یک روش این است که شغل ها را با هزینه ای که برای اجاره یک کامیون مشابه برای زمانی که استفاده شده است ، متحمل شوید. روش دیگر پرداخت مشاغل با هزینه های نگهداری و استهلاک کامیون است که به مشاغل یک سیستمی اختصاص می یابد

همانطور که قبلاً بحث شد ، شرکت ممکن است اقلام اضافی هزینه ای داشته باشد که مربوط به عملکرد قرارداد باشد ، اما به هزینه پرداخت نمی شود ، یا ممکن است یک تخمین به هزینه شارژ وارد شود ، اما هزینه واقعی ممکن است با تخمین ها متفاوت باشد.

گذشته از مثالهایی که قبلاً مورد بحث قرار گرفته است ، این شامل حقوق و دستمزد مدیر پروژه ، پاداش پایان سال ، هزینه ضمانت و موارد مشابه می باشد که احتمالاً در هنگام تحمل برای پروژه ها هزینه نمی شود ، اما هزینه های مربوط به عملکرد کلی پروژه است.

در حقیقت ، یک پیمانکار معمول نیست که متوسط ​​ناخالص پروژه ها را بالاتر از حد ناخالص در صورت های مالی خود تخمین بزند.

ضروری است که مشاور  مالی نه تنها هزینه های مربوط به پروژه را که در هزینه های کار گنجانده شده است درک کند ، بلکه هزینه های مربوط به قرارداد غیرمجاز را نیز تحت تأثیر قرار می دهد که در حاشیه ناخالص صورت های مالی تأثیر می گذارد و قادر به ارتباط بین حاشیه ناخالص در سیستم هزینه شغلی و صورت های مالی است.

نظارت مشاور مالی بر هزینه های عمومی واداری

مشاور  مالی باید اطمینان حاصل کند که هزینه های عمومی و اداری توسط مدیریت بررسی و کنترل می شود. مشاورمالی باید از سیستم بودجه ریزی استفاده کند که در آن هزینه های عمومی و اداری پیش بینی ، تصویب و با هزینه های واقعی که متحمل شده است ، در نظر بگیرد. مشاور مالی باید اطمینان حاصل کند که سیستم بودجه بندی به درستی توسط تیم مدیریت استفاده می شود.

نقش مشاور مالی در تأمین اعتبار هزینه های مرتبط و درآمد سرمایه گذاری

مشاور مالی باید اطمینان حاصل کند که شرکت حداکثر بازده داراییهای نقدینگی خود را بدست آورده و حداقل هزینه بهره را برای سرمایه وام گرفته شده متحمل می شود. بسیاری از مشاوران  مالی این کار را (خزانه داری) به عنوان فرصت اصلی خود برای کمک به عملکرد مالی شرکت می دانند.

شهریور ۲۸, ۱۳۹۶

سود سهام عدالت هفته آینده واریز می شود

معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی گفت: حدود ۶١ درصد […]
شهریور ۲۸, ۱۳۹۶
نکات کلیدی در تاییدیه سهام تائيديه

قیمت یورو بانکی از ۴ هزار تومان گذشت

بانک مرکزی امروز (سه شنبه) ارزش برابری ۳۹ ارز عمده […]
شهریور ۲۸, ۱۳۹۶
اوراق

بارقه‌ امید در بازار بورس در پی کاهش سود بانکی

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، شاخص کل قیمت و […]
مهر ۳, ۱۳۹۶
آزمون

تجزیه تحلیل صورتهای مالی

1-صورتهاي مالي صورتهاي مالي يك شركت شامل : تراز نامه ، صورت حساب و سود و زيان ، صورت سود و زيان جامع و صورت گردش جريان وجوه نقد ميباشد كه به آنها صورتهاي مالي اساسي نيز ميگويند. ترازنامه-1-1 تراز نامه بيانگر وضعيت مالي يك شركت د ريك مقطع زماني معين است، اين گزارش از يكسو بيانگر مصارف و از سوي ديگر بيانگر منابعي است كه براي مصارف بكار گرفته شدهاست. مصارف در تراز نامه كه همان دارائيها است شمامل : 1 - دارايي جاري (وجوه نقد – سرمايه گذاري كوتاه مدت ، حسابها و اسناد دريافتي ، موجودي كالا و سپردهها و پيش پرداختها است). 2 - دارايي ثابت (زمين ، ساختمان ، ماشين آلات ، وسايط نقليه ). 3 - سرمايه گذاري هاي بلند مدت (مانند خريد سهام ساير شركتها). 4 - ساير دارائيها. منابع شامل : بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است. بدهيها شامل : بدهي جاري (حسابها و اسناد پرداختني ، پيش دريافتها) بدهيهاي غير جاري (شامل بدهيهاي بلند مدت و ذخيره بازخريد خدمات كاركنان). حقوق صاحبان سهام ؛ منابعي است كه متعلق به سهامداران است و شامل (سرمايه ، اندوختههاي قانوني و توسعه ، سود (زيان) انباشته ، صرف سهام) چون مصارف از محل منابع تامين گرديدهاست. لذا: (1-2 (حقوق صاحبان سهام + بدهيها = دارايي ها ;نكته : براساس اصول و استانداردهاي حسابداري ، كليه دارائيها در تاريخ تحصيل بايد بر اساس اصل بهاي تمام شده تاريخي (قيمت تمام شده) ثبت و سپس مستهلك شوند، لذا تحليل گران وسرمايه گذران نميتوانند با استفاده از تراز نامه ، پي به ارزش خاصل بازيافتني دارايي هاي شركت ببرند.
مهر ۸, ۱۳۹۶
مالياتي

پرسش وپاسخ مالیاتی

پرسش وپاسخهای مالیاتی به پرسشهای رایج متداول مالیاتی پاسخ می دهد ودر آن راهکارهای مالیاتی برای حل مشکل مالیاتی جهت تنظیم اظهار نامه ودفاتر قانونی پاسخ
مهر ۸, ۱۳۹۶
خدمات كشوري

تمدید اعتبار قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال ۹۳

تمدید اعتبار قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال ۹۳ […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
جدول ارزیابی ریسک حسابرس

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیارزش افزودهخدمات حسابداریحسابرسی حسابداری صنعتی جدول ارزیابی […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
پرونده حسابرسی

پرونده حسابرسی

  مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداریحسابرسی پرونده حسابرسی فهرست اصلی […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
عدم ابطال بخشنامه شماره 46502-27/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور در مورد درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی

عدم ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲-۲۷/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی

عدم ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲-۲۷/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور در […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
نمودگر سيستم

پرسشنامه ارزیابی سیستم کنترل داخلی از دو بخش به شرح زیر تشکیل شده است :

پرسشنامه ارزیابی سیستم کنترل داخلی از دو بخش به شرح […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
آزمون کنترل

آزمون کنترل وجوه نقد

آزمون کنترل وجوه نقد کنترل وجوه نقدحصول اطمینان از اینکه […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
درمورد رسيدگي آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي سال منتهي به تاريخ 1394/12/29و انجام وظائف بازرسي قانوني اين شركت ، بدينوسيله اطلاعات اظهارشده زير را مطابق بهترين اطلاعات اولياء شركت تائيد

آزمون کنترل حقوق ودستمزد

آزمون کنترل حقوق ودستمزد حصول اطمینان از اینکه : الف) […]