درآمد مشمول مالیات اتفاقی

تصویب نامه شماره 38282/ت 25538 ه مورخ 1380/08/23 الف- در مواردی که تولید کنندگان خودرو طبق قراردادهای منعقد شده با مشتریان خود

درآمد مشمول مالیات اتفاقی

مطابق ماده 120 ق.م.م درآمد مشمول مالیات اتفاقی عبارت است از:
1- صد در صد درآمد حاصله و در صورتیکه غیرنقدی باشد، ارزش مال به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات قانون مالیات¬های مستقیم تقویم و مشمول مالیات می¬شود، مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 ق.م.م برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.2- در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده 63 ق.م.م می¬باشد درآمد مشمول مالیات عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می¬شود نسبت به طرف معامله¬ای که از آن منتفع شده است. (مطابق ماده 63 ق.م.م نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می¬شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک ب اشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.برای مثال اگر دو نفر قرارداد صلح معوض در خصوص دو دستگاه خودرو منعقد نمایند و در صورتی که ارزش روز یکی از خودروها 160.000.000ریال و خودرو دیگر 200.000.000 ریال باشد شخصی که خودروی با ارزش بالاتر را تملک می¬نماید مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی به مأخذ 40.000.000 ریال خواهد بود ولی در صورتی که بین افراد موصوف قرارداد صلح معوض در خصوص دو دستگاه آپارتمان منعقد می¬شد هر یک از متعاملین بایستی مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت می-نمودند.
مثال 1- آقای یگانه مالک یک دستگاه اتومبیل به بهای روز 250.000.000 ریال و آقای رمضانی مالک یک دستگاه اتومبیل به بهای روز 200.000.000 می¬باشند که می¬خواهند از طریق عقد صلح معوض مالکیت اتومبیل¬ها را به یکدیگر انتقال دهند. گزینه مناسب را در مورد ملاک شمول مالیات انتخاب نمایید.
الف- مشمول مالیات نمی¬باشند.
ب- آقای یگانه به مأخذ 50.000.000 ریال مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می¬باشد.
ج- آقای رمضانی به مأخذ 50.000.000 ریال مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می¬باشد.
د- آقای رمضانی به مأخذ 50.000.000 ریال مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می¬باشد.
گزینه (ج) صحیح می¬باشد.
نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی
نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی در خصوص اشخاص حقیقی نرخ مقرر در ماده 131 ق.م.م و در مورد اشخاص حقوقی به استناد رأی شماره 14302/201 مورخ 3/8/88 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 ق.م.م قابل اعمال می-باشد.

درآمد مشمول مالیات اتفاقی

مطابق ماده 120 ق.م.م درآمد مشمول مالیات اتفاقی عبارت است از:
1- صد در صد درآمد حاصله و در صورتیکه غیرنقدی باشد، ارزش مال به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات قانون مالیات¬های مستقیم تقویم و مشمول مالیات می¬شود، مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 ق.م.م برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
2- در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده 63 ق.م.م می¬باشد درآمد مشمول مالیات عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می¬شود نسبت به طرف معامله¬ای که از آن منتفع شده است. (مطابق ماده 63 ق.م.م نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می¬شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک ب اشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.
برای مثال اگر دو نفر قرارداد صلح معوض در خصوص دو دستگاه خودرو منعقد نمایند و در صورتی که ارزش روز یکی از خودروها 160.000.000ریال و خودرو دیگر 200.000.000 ریال باشد شخصی که خودروی با ارزش بالاتر را تملک می¬نماید مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی به مأخذ 40.000.000 ریال خواهد بود ولی در صورتی که بین افراد موصوف قرارداد صلح معوض در خصوص دو دستگاه آپارتمان منعقد می¬شد هر یک از متعاملین بایستی مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت می-نمودند.
مثال 1- آقای یگانه مالک یک دستگاه اتومبیل به بهای روز 250.000.000 ریال و آقای رمضانی مالک یک دستگاه اتومبیل به بهای روز 200.000.000 می¬باشند که می¬خواهند از طریق عقد صلح معوض مالکیت اتومبیل¬ها را به یکدیگر انتقال دهند. گزینه مناسب را در مورد ملاک شمول مالیات انتخاب نمایید.
الف- مشمول مالیات نمی¬باشند.
ب- آقای یگانه به مأخذ 50.000.000 ریال مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می¬باشد.
ج- آقای رمضانی به مأخذ 50.000.000 ریال مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می¬باشد.
د- آقای رمضانی به مأخذ 50.000.000 ریال مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می¬باشد.
گزینه (ج) صحیح می¬باشد.
نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی
نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی در خصوص اشخاص حقیقی نرخ مقرر در ماده 131 ق.م.م و در مورد اشخاص حقوقی به استناد رأی شماره 14302/201 مورخ 3/8/88 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 ق.م.م قابل اعمال می-باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

عضویت در خبر نامه

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...