دستورالعمل 200/95/511نحوه اجرای بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال 1395 کل کشور

رای شورا

دستورالعمل: 200/95/511

نحوه اجرای بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال 1395 کل کشور

شماره: 511-95-200

تاریخ: 05-05-1395

پیوست: دارد

دستورالعمل

511

95

بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال 1395 کل کشور

الف

مخاطبین/ذینفعان

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع

نحوه اجرای بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال 1395 کل کشور

نظر به اینکه به موجب بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال 1395کل کشور مقرر گردیده ((از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال و تولید مشترک سیصدو پنجاه (350) ریال و تولید داخل مبلغ یکصد (100) ریال به عنوان عوارض اضافه می شود . وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از وارد کنندگان و تولید کنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره «5» این قانون واریز نماید )) ، لذا ضرورت دارد به منظور اجرایی نمودن موضوع نامه شماره 45406-56 مورخ 17-03-1395 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص اخذ وجوه یاد شده و واریز آن به حساب درآمد عمومی ، ادارات کل امور مالیاتی اقدامات لازم را در راستای اجرای حکم مذکور به شرح ذیل معمول نمایند:

1–با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، نسبت به شناسایی تولیدکنندگان ( اعم از داخلی و مشترک ) اقدام و اجرای تکالیف قانونی جهت دریافت و واریز وجوه مزبور به حساب  شماره 4001000901013574 بنام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «تمرکز وجوه درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع بند (د) تبصره (7) قانون بودجه سال 1395» را  به اشخاص موضوع بند یاد شده (به شرح فرم پیوست)کتبا ابلاغ و اجرای حکم را مورد تأکید قرار دهند.

2–میزان عوارض مذکور  برای هرنخ سیگار تولید داخل یکصد (100) ریال و برای هر نخ سیگار تولید مشترک سیصد و پنجاه(350) ریال میباشد.

3–تولیدکنندگان سیگار  مکلفند عوارض مزبور را به صورت ماهانه و با توجه به میزان تولید و فروش هر ماه محاسبه و حداکثر ظرف پانزده روز از پایان هر ماه به حساب  یاد شده ‌واریز و مراتب را کتبا به همراه مستندات به اداره  کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

4-– ادارات کل امور مالیاتی موظفند با اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ریزی مناسب بطور مستمر بر ارائه دقیق اطلاعات فروش و محاسبه عوارض و  واریز آن به حسابهای تعیین شده نظارت نمایند و در صورت عدم واریز عوارض در مهلت های مقرر ، نسبت به مطالبه و وصول آن پس از انقضای مهلت مزبور اقدام نمایند.

5–   مأخذ محاسبه عوارض در هر ماه تعداد سیگارهای تولید و فروش رفته توسط تولیدکنندگان می باشد .

6– در صورت عدم پرداخت عوارض توسط تولید کنندگان در مهلت مقرر موضوع بند 3 این دستورالعمل ، ادارات امور مالیاتی ذیربط موظفند نسبت به مطالبه و وصول عوارض مزبور در چارچوب مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند .

7-  مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مذکور نسبت به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات مزبور که طبق مقررات اجرائی مالیاتها
قابل مطالبه می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده «216» قانون مالیات مستقیم خواهد بود که برابر حکم ماده مذکور به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.
رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است .

8–  تاریخ اجرای مقررات مزبور از ابتدای سال 1395 می باشد.

9– مسولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشد

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد: 1- داخلی£       2- خارجی £

مرجع پاسخگوئی: دفتر نظارت بر امور اجرایی تلفن 88806052

تاریخ اجرا:1/1/1395

مدت اجرا:

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

مواد قانونی وابسته

ماده 216 ـ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قا…

ماده 16- نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک ونیم درصد (5/1%) می باشد.
تبصره– نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

عضویت در خبر نامه

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...