09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

کنترل حسابرسی هزینه ها

نکات کلیدی درآزمون رعایت خرید در حسابرسی طبق استاندارد حسابرسی ایراندرراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی لطفا”درصورت استفاده از کنترل های زیرنام تهیه کننده ذکرشود .
کنترل های کاربردی حسابرسی هزینه ها
شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت
 ۱٫ کنترل ارتباط بافعالیت شرکت ۱
 ۲ .کنترل کفایت اسنادومدارک ۲
 ۳٫ کنترل ارتباط بادوره مالی ۳
 ۴٫کنترل اعتبارمدارک(مهروامضاء برروی فاکتورومدارک فروشندگان ۴
کالاوخدمات به شرکت
 ۵٫کنترل امضاءهای مجاز ۵
 ۶٫ کنترل محاسبات ۶
 ۷٫کنترل باآیین نامه معاملات ۷
 ۸٫کنترل ممهورشدن اسنادومدارک به مهر”باطل شد” ۸
 ۹٫کنترل ثبت صحیح حسابداری ۹
 ۱۰٫کنترل احتساب ذخیره کافی برای هزینه هادرپایان دوره(برق ۱۰
آب-تلفن-پاداش سنوات-ه.م.م. و……….)
 ۱۱٫کنترل سرمایه ای یاجاری بودن هزینه ها ۱۱
 ۱۲٫کنترل داشتن دستورالعمل تفکیک هزینه های جاری وسرمایه ای ۱۲
 ۱۳٫کنترل بامجوزخریداقلام هزینه ای وخدمات(درصورتداشتن آیین ۱۳
نامه معاملات)
 ۱۴٫کنترل کسر کسورقانونی ازهزینه هاب حق الزحمه ای/اجاره ۱۴
 ۱۵٫کنترل مدارک پرداخت (رسیدنقدی-رسیدچک-واریزبه حساب ۱۵
شخص حقوقی یاحقیقی)
 ۱۶٫کنترل صدوربرگ تحویل مستقیم برای کالاهای مصرفی(قبض
وحواله تواما”) ۱۶
 ۱۷٫کنترل کالاهای مصرفی تحویلی از انبارباحواله
 ۱۸٫کنترل کالاهای مصرفی تحویلی از انباربابرگ درخواست ۱۷
کالاتوسط قسمت مربوطه ۱۸
 ۱۹٫کنترل هزینه های جاری دارای قراردادبامفادقراردادواستخراج خلاصه قرارداد ۱۹
 ک

درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی لطفا”درصورت استفاده از کنترل های زیرنام تهیه کننده ذکرشود . تهیه کننده:حسن نیک زاد(nikhesab)

كنترل هاي هزینه حق حضوردرجلسات وپاداش هیات مدیره
:جدول زیرازصاحب کاردریافت شود
کدحساب نام سهامدارنام-نام خانوادگی نماینده موظف -غیرموظف عطف شماره وتاریخ جلسات هیات مدیره دردوره موردرسیدگی

:ادامه جدول

تعدادجلسات حاضر مبلغ مصوب حق حضورهرجلسه مبلغ هزینه حق حضور متعلقه سالیانه مبلغ هزینه حق حضورطبق دفاتر مغایرت

:ادا مه جدول

مالیات خالص پرداختی پاداش مصوبه طبق دفاتر مالیات خالص پرداختی کنترل های حسابرسی

:کنترل های زیرنسبت به جدول فوق اعمال شود
شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت
T= کنترل جمع عمودی
C.C=کنترل جمع افقی
۱=کنترل مبلغ حق حضوروپاداش بامصوبه مجمع ۱
 ۲=کنترل عدم پرداخت حق حضوربه اعضاءموظف ۲
 ۳=کنترل کسرمالیات طبق ق.م.م.(حقیقی وحقوقی) ۳
 ۴=کنترل ثبت صحیح حسابداری ۴
 ۵=کنترل بامدارک پرداخت(مشخصات ۵
دریافت کننده)
 ۶=کنترل تقسیم پاداش متعلقه هرعضوبا ۶
مدارک مربوطه(مصوبه مجمع یاصورت ریز
دریافتی ازشخصی که به او تنفیذاختیارشده)
 ۷=کنترل تعدادجلسات تشکیل شده دردوره ۷
رسیدگی باقانون تجارت ,اساسنامه ومصوبه مجمع(ماده
۱۳۴ ق.ت)
 ۸=کنترل درصدپاداش هیات مدیره به سود ۸
سهام پرداختی باقانون تجارت واساسنامه شرکت(ماده
۱۳۴و۲۴۱ ق.ت)
 ۹=کنترل عدم مغایرت جمع هزینه سالانه حق ۹
حضورمصوب باهزینه حق حضورمندرج دردفاتر
 ۱۰=کنترل حضوردرجلسات بامصوبات ۱۰
هیات مدیره(امضای زیرجلسات)-
 ۱۱=کنترل پاداش مصوب بادفاتر

با ما در ارتباط باشید