برنامه حسابرسي مــالي سرمایه گذاریها

برنامه آزمون رعايت روشها فروش / درآمد خدمات هدف از اجراي اين برنامه اطمينان از اعمال كنترلها توسط واحد مورد رسيدگي و بررسي صحتاعمال کنترل حسابرس

موسسه حسابرسي …

حسابرسي مــالي سرمایه گذاریها

صفحه : …………E1……نام صاحبكار : ………………                                                دوره مورد رسيدگي : …………

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سـرمـايـه‌گذاريهــا

 

هــــدف

 

هدف از رسيدگيهاي حسابرسي درمورد سرمايه‌گذاريها بطور خلاصه بشرح زير است :

 

الف ـ اينكه سرمايه‌گذاريها بشرحي كه درصورتهاي مالي تفكيك شده و دريادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي قيد مي‌‌گردد واقعاً وجود داشته و مشخصات داده شده با واقعيت تطبيق مي‌نمايد.

 

ب ـ  اينكه موسسه مورد رسيدگي مالك بدون شك سرمايه‌گذاريها بوده و چنانچه هرشخص ثالث بهرعنوان حقي نسبت به مالكيت آنها داشته باشد مراتب افشاء گردد.

 

ج  ـ  اينكه سرمايه‌گذاريها از لحاظ ارزش درحدود مبلغي كه درصورتهاي مالي قيد مي‌گردد قابل بازيافت بوده و چنانكه موسسه مورد رسيدگي بهرنحو ممكن نسبت به دستگاه مربوطه اعمال نفوذ يا كنترل مينمايد، درآنصورت سرمايه‌گذاريها طبق استانداردهاي حسابداري مربوطه به روش ارزش ويژه ثبت شده و يا حسب مورد صورتهاي مالي تلفيقي تهيه و ارائه شود.

 

د  ـ  اينكه هرگونه سود يا زيان تحقق يافته سرمايه‌گذاريها به نحو مناسبي مورد شناسائي وثبت قرارگرفته‌اند.

موسسه حسابرسي …

حسابرسي مــالي سرمایه گذاریها

صفحه : …………E2……

نام صاحبكار : ………………                                                دوره مورد رسيدگي : …………

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

سركاربرگ‌ها

 

يك سركاربرگ تهيه كنيد كه ارزش دفتري سرمايه‌گذاريها و خلاصه مشخصات هريك را با ذكر تعداد سهام و تاريخ خريداري يا اكتساب نشان دهــد. جمع‌هاي ريالي اين كاربرگ بايستي با مبالغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان سرمايه‌گذاريهاي جاري و بلندمدت تطبيق نمايد. مواردي را كه از نظر استانداردهاي حسابداري بايستي روشي غير از روش قيمت تمام شده درمورد آنها اعمال شود (ارزش ويژه يا صورتهاي مالي تلفيقي) مشخص نمائيد.

 

بصورت نمونه‌اي مبالغ مندرج در كاربرگ فوق را به سوابق حسابداري كه صورت مزبور براساس آن تهيه شده ، رديابي كنيد.

 

اضافات و يا فروشهاي طي سال مورد رسيدگي را با بررسي قراردادها، مجوزات مربوط از جمله صورتجلسات هيات مديره ، موافقت‌نامه‌ها و يا مكاتبات مربوطه بررسي نمائيد.

 

اثبات وجود ، مالكيت و ارزش

 

درصورتيكه سهام مربوطه صادر شده است با بازرسي عين اوراق سهام ، وجود و مالكيت سرمايه‌‌گذاريها را اثبات كنيد. درغيراينصورت ممكن است اين اثبات را از طريق تائيديه شركت مربوطه ، كارگزار بورس و يا درصورتيكه سهام نزد بانك يا وكيل حقوقي شركت سپرده شده باشد از طريق تائيديه ايشان انجام داد. دقت كنيد كه دراين موارد بايستي تائيديه‌ها روشن كند كه آيا اشخاص ثالثي حق يا حقوقي نسبت به سرمايه‌‌گذاريها دارند و يا آنـكه كاملاً آزاد مي‌باشند.

 

 

موسسه حسابرسي …

حسابرسي مــالي سرمایه گذاریها

صفحه : …………E3……

نام صاحبكار : ………………                                                دوره مورد رسيدگي : …………

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

درمورد اثبات ارزش، با توجه به آخرين قيمت بورس رسيدگي كنيد كه ارزش قابل بازيافت سهام كمتر از ارزش دفتري نباشد . درمورد سهامي كه دربورس معامله نميشوند با توجه به درآمد ساليانه و با بررسي صورتهاي مالي شركتهاي مربوطه و بالاخره با مذاكره با مقامات مسئول موسسه مورد رسيدگي كه دراين امر اطلاعات لازم را داشته باشد اطمينان حاصل كنيد كه ارزش قابل بازيافت سرمايه‌گذاريها كمتر از ارزش دفتري نميباشد. درموارديكه شركت صاحبكار از روش ارزش جاري براي سرمايه‌گذاريهاي سريع‌المعامله دربازار استفاده مي‌نمايد، دقت نمائيد كه قيمت مورد عمل قيمت بازار پس از كسر ماليات و هزينه انتقال باشد . دراينصورت تطبيق نحوه عمل حسابداري شركت با افزايش و كاهش قيمت را با استاندارد حسابداري مربوطه كنترل نمائيد.

رسيدگي كنيد كه درمورد هر سرمايه‌گذاري درآمد حاصل به مبلغ كامل دريافت شده و به حساب درآمد منظور شده است . اگر مالياتي از سود سهام دريافتي كسر شده است، با توجه به مفاد اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم بررسي كنيد كه نحوه ثبت درآمد خالص از ماليات انجام شده باشد. درمورد سرمايه‌گذاريهائي كه بدون درآمد ميباشند تاريخ آخرين سود سهام را تحقيقاً اخذ نموده بررسي كنيد كه ارزش سرمايه‌گذاريها كمتر از ارزش دفتري نباشد. درموردسرمايه‌گذاريهاي‌جديددرسهام مطمئن شويد كه هرگونه‌سود تعلق‌گرفته به‌سهام خريداري‌شده تاتاريخ خريداز قيمت‌تمام‌شده‌كسرو ‌بعنوان حسابهاي‌دريافتني درحسابها منعكس شده باشند .

 

مبناي به حساب گرفتن سود(زيان) سرمايه‌گذاريها را درمواردي كه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري بفروش

موسسه حسابرسي …

حسابرسي مــالي سرمایه گذاریها

صفحه : …………E4……

نام صاحبكار : ………………                                                دوره مورد رسيدگي : …………

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
9

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

1314

رسيده كنترل نمائيد . هرگونه موارد غير عادي را يادداشت نمائيد. نحوه عمل حسابداري با سهام جايزه ، حق تقدم و سهامي كه بعنوان سود سهام دريافت مي‌شود را بررسي نمائيد .

سود سرمايه‌گذاريها اعم از سود سهام يا سود تضمين شده دريافتي يا تعلق گرفته را با مراجعه به صورتهاي مالي شركتهاي سرمايه‌پذير و نيز مصوبات مجامع عمومي آنها و ساير اطلاعات و مدارك مثبته مورد رسيدگي آزمايشي قرار دهيد.

با مراجعه به صورتهاي مالي شركتهاي سرمايه‌پذير و ساير اطلاعات و مدارك ، هرگونه بدهيهاي احتمالي و تعهدات سرمايه‌اي شركت مورد رسيدگي نظير تعهدات صاحبان سهام درمورد سرمايه‌ مطالبه نشده را مورد بررسي قرار داده، بارديابي موارد درحسابها و صورتهاي مالي شركت مورد رسيدگي از ثبت و صحت نحوه انعكاس‌آن‌درصورتهاي‌مالي شركت‌كسب اطمينان‌نمايد.

درمورد سرمايه‌گذاريهائي كه موسسه مورد رسيدگي به نحوي نسبت به آنها اعمال كنترل مينمايد، با رسيدگي به حسابهاي جاري فيمابين اطمينان حاصل كنيد كه حسابها درطي سال درفواصل زماني معين تطبيق داده ميشوند و ارقام آخر سال درهر دو سري دفاتر يكسان است . درجريان اين رسيدگي هرنوع اقلام غيرعادي را طي كاربرگي يادداشت كرده آنها را رسيدگي كنيد .

درمورد شركتهاي تابعه اطمينان حاصل كنيد كه ذخائر لازم براي جبران سهم زيانهاي احتمالي از تاريخ مالكيت سهام درنظرگرفته شده و درحسابها منظور شده است .

 

درموارديكه سرمايه‌گذاريهاي غيرجاري براساس روش تجديد ارزيابي درصورتهاي مالي منعكس مي‌شوند، از تطبيق نحوه عمل شركت با استاندارد حسابداري مربوطه كسب اطمينان حاصل نمائيد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...