استاندارد حسابداري شماره 5 رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

استاندارد حسابداري

استاندارد حسابداري شماره 5
رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
( (تجديدنظر شده 1384

استاندارد حسابداري شماره 5
رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
( (تجديدنظر شده 1384

 

فهرست مندرجات
شماره بند
(1) – ( پيشگفتار ( 3
استاندارد حسابداري شماره 5 ” رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه“
• هدف 1
• دامنه كاربرد 2
3 – • تعاريف 5

 

6 – • شناخت و اندازه گيري 11
8 – − رويدادهاي تعديلي بعد از تاريخ ترازنامه 9
10 – − سود سهام 11
12 – • تداوم فعاليت 13
14 – • افشا 19
14 – − تاريخ تأييد صورتهاي مالي 15
16 – − به روز كردن افشا درباره شرايط موجود در تاريخ ترازنامه 17
18 – − رويدادهاي غيرتعديلي بعد از تاريخ ترازنامه 19
• تاريخ اجرا 20
• مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري 21
• پيوست: مباني نتيجه گيري


استاندارد حسابداري شماره 5
رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
( (تجديدنظر شده 1384
پيشگفتار
1) استاندارد حسابداري شماره 5 با عنوان رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنام ه كه در تاريخ تيرماه )
1385 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است جايگزين استانداردحسابداري شماره 5 باعنوان رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنام ه مصوب 1379 مي شود و1385 و بعد ازآن /1/ الزامات آ ن در مورد صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1شروع مي شود، لازم الاجراست.

 

 

دليل تجديدنظر در استاندارد
2) اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين المللي حسابداري و بهبود )
استاندارد قبلي، انجام شده است.
تغيير اصلي
3) تغيير اصلي نسبت به استاندارد قبلي، مربوط به سود سهام پيشنهادي است كه در بندهاي )
10 و 11 ارائه شده است . براساس الزامات مندرج در اين بندها، سود سهام مصوب بعد از
تاريخ ترازنامه يا سود سهام پيشنهادي، به عنوان بدهي در تاريخ ترازنامه شناسايي نمي شود.

 

 


استاندارد حسابداري شماره 5
رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
( (تجديدنظر شده 1384
اين استاندارد بايد با توجه به ” مقدمه اي بر استانداردهاي حسابداري“مطالعه و
بكار گرفته شود.
هدف
1 . هدف اين استاندارد تعيين الزامات زير است:

 

 

الف . مواردي كه صورتهاي مالي بابت رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه تعديل مي شود، و
ب . افشاي اطلاعات درباره رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه تا تاريخ تأييد صورتهاي مالي.
همچنين طبق اين استاندارد اگر رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه بيانگر نامناسب بودن
بكارگيري فرض تداوم فعاليت باشد، واحد تجاري نبايد صورتهاي مالي خود را برمبناي
تداوم فعاليت تهيه كند.

 

دامنه كاربرد
2 . اين استاندارد بايد براي گزارشگري مالي رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه بكار گرفته شود.
تعاريف
3 . اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است :رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه : رويدادهاي مطلوب و نامطلوبي است كه بين تاريخ ترازنامه وتاريخ تأييد صورتهاي مالي رخ مي دهد. اين رويدادها را مي توان به دو گروه طبقه بندي كرد :الف. رويدادهاي تعديلي بع د از تاريخ ترازنامه : رويدادهايي كه شواهدي د ر مورد شرايطموجود در تاريخ ترازنامه فراهم مي كند، و

 

 

ب . رويدادهاي غيرتعديلي بعد از تاريخ ترازنام ه: رويدادهايي كه بيانگر شرايط ايجاد شده
بعد از تاريخ ترازنامه است.
استاندارد حسابداري شماره 5
رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
( (تجديدنظر شده 1384

 


تاريخ تأييد صورتهاي مال ي: تاريخي است كه مديريت، صورتهاي مالي را ب ه طور رسمي و برايآخرين بار ب ه منظور انتشار، تأييد م ي كند. تاريخ تأييد صورتهاي مالي تلفيق ي، تاريخي است كهصورتهاي مالي ياد شده توسط مديريت واحد تجاري اصلي به منظور انتشار تأييد مي شود.

 

 

4 . فرايند تأييد صورتهاي مالي به منظور انتشار باتوجه به ساختار مديريت، الزامات قانوني وروشهاي تهيه و نهايي كردن صورتهاي مالي، متفاوت مي باشد.5 . در اغلب موارد، واحدهاي تجاري ملزمند صورتهاي مالي خود را بعد از انتشار، به تصويبمجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيتدار برسانند . در چنين مواردي، تاريخ تأييد صورتهايمالي، تاريخ تأييد براي انتشا ر اوليه است، نه تاريخي كه در آن صورتهاي مالي توسط اركانياد شده تصويب شده است.

 

شناخت و اندازه گيري
رويدادهاي تعديلي بعد ازتاريخ ترازنامه
6 . واحد تجاري بايد ب ه منظور انعكاس رويدادهاي تعديلي بعد از تاريخ ترازنامه، مبالغ شناسايي
شده در صورتهاي مالي خود را تعديل كند.
7 . موارد زير نمونه هايي از رويدادهاي تعديلي بعد از تاريخ ترازنامه است كه واحد تجاري را
ملزم مي كند تا مبالغ شناسايي شده در صورتهاي مالي را تعديل يا اقلامي را شناسايي كند

 

 

كه قبلاً شناسايي نشده است :
الف . حل و فصل يك دعواي حقوقي بعد از تاريخ ترازنامه كه وجود تعهد فعلي واحد
تجاري در تاريخ ترازنامه را تأييد مي كند. واحد تجاري هرنوع ذخيره شناسايي شده
قبلي مربوط را طبق استاندارد حسابداري شماره 4 باعنوان ذخاير، بدهيهاي احتمالي و
داراييهاي احتمال ي تعديل مي كند. واحد تجاري نبايد تنها به افشاي بدهي احتمالي
استاندارد حسابداري شماره 5
رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
( (تجديدنظر شده 1384

 

ناشي از حل و فصل دعواي حقوقي فوق اكتفا كند، زيرا حل و فصل دعو اي يادشده شواهد اضافي مبني بر لزوم تعديل ذخيره را در تاريخ ترازنامه تأييد مي كند.ب . اطلاعات دريافتي بعد از تاريخ ترازنامه بيانگر آن باشد كه ارزش يك دارايي درتاريخ ترازنامه كاهش يافته يا مبلغ زيان كاهش ارزش شناسايي شده قبلي براي آندارايي نيازمند تعديل است، براي مثال :

 

– ورشكستگي يك مشتري كه بعد از تاريخ ترازنامه رخ مي دهد، معمولاً مؤيد
وجود زيان در مورد يك حساب دريافتني تجاري در تاريخ ترازنامه است و واحد
تجاري لازم است مبلغ دفتري حسابهاي دريافتني تجاري را تعديل كند، و
– فروش موجودي كالا بعد از تاريخ ترازنامه ممكن است شواهدي درباره خالص
ارزش فروش آنها در تاريخ ترازنامه فراهم كند.

 

ج . مشخص شدن بهاي تمام شده داراييهاي خريداري شده يا عوايد حاصل از فروش
داراييها بعد از تاريخ ترازنامه ، چنانچه معاملات قبل از تاريخ ترازنامه انجام شده
باشد،

 

د . تعيين مبلغ پرداختهاي مربوط به مشاركت در سود يا پاداش بعد از تاريخ ترازنامه ،
در صورتي كه واحد تجاري در تاريخ ترازنامه تعهد فعلي قانوني يا عرفي براي
چنين پرداختهايي، درنتيجه رويدادهاي قبل از تاريخ مذكور، داشته باشد،
ه . تصويب سود سهام توسط مجمع عمومي شركتهاي فرعي و وابسته براي دوره يا
دوره هاي قبل از تاريخ ترازنامه شركت اصلي يا همزمان با آن،
و . دريافت وجه يا مشخص شدن مبلغ قابل وصول بابت ادعاهاي خسارت از
شركتهاي بيمه كه در تاريخ ترازنامه در مرحله مذاكره بوده است، و
ز . كشف موارد تقلب يا اشتباهي كه حاكي از نادرست بودن صورتهاي مالي است.

 

 

استاندارد حسابداري شماره 5
رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
( (تجديدنظر شده 1384

رويدادهاي غيرتعديلي بعد از تاريخ ترازنامه
8 . واحد تجاري نبايد ب ه منظور انعكاس رويدادهاي غيرتعديلي بعد از تاريخ ترازنامه، مبالغ شناسايي
شده در صورتهاي مالي خود را تعديل كند.

 

9 . نمونه اي از رويداد غيرتعديلي بعد از تاريخ ترازنامه، كاهش ارزش با زار سرمايه گذاريها
بين تاريخ ترازنامه و تاريخ تأييد صورتهاي مالي است . كاهش ارزش بازار معمولاً
به وضعيت سرمايه گذاريها در تاريخ ترازنامه مربوط نمي شود، بلكه منعكس كننده وضعيتهايي
است كه پس از تاريخ ترازنامه ايجاد شده است . بنابراين، واحد تجاري مبالغ شناسايي شده
از بابت سرمايه گذاريها را در صورتهاي مالي خود تعديل نمي كند. همچنين، واحد تجاري
مبالغ افشا شده در مورد سرمايه گذاريها را در تاريخ ترازنامه به روز نمي كند، اگرچه ممكن
است براساس الزامات مندرج در بند 19 اطلاعات بيشتري افشا كند.

 

 

سود سهام
10 . واحد تجاري نبايد سود سهام مصوب بعد از تاريخ ترازنامه يا سود سهام پيشنهادي را ب ه عنوان
بدهي در تاريخ ترازنامه شناسايي كند.

 

11 . با توجه به اينكه طبق اصلاحيه قانون تجارت تصويب سود سهام از اختيارات مجمع
عمومي صاحبان سهام است لذا پيشنهاد تقسيم سود توسط هيئت مد يره به عنوان بدهي در
تاريخ ترازنامه شناسايي نمي شود، زيرا با توجه به استاندارد حسابداري شماره 4 با عنوان
ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمال ي در تاريخ ترازنامه تعهد فعلي وجود ندارد .
پيشنهاد هيئت مديره در مورد تقسيم سود، در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي م الي افشا
مي شود.

 

تداوم فعاليت
12 . چنانچه بعد از تاريخ ترازنامه، انحلال واحد تجاري يا توقف فعاليتهاي آن توسط اركان صلاحيتدار
اعلام شود، ي ا اينكه واحد تجاري عملا ناگزير به انجام اين امر گردد، صورتهاي مالي نبايد برمبناي
تداوم فعاليت تهيه شود.
استاندارد حسابداري شماره 5
رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
( (تجديدنظر شده 1384


 

13 . روند نامط لوب نتايج عمليات و وضعيت مالي بعد از تاريخ ترازنامه ممكن است مبين لزوم
بررسي درخصوص مناسب بودن كاربرد فرض تداوم فعاليت باشد . چنانچه فرض تداوم
فعاليت مصداق نداشته باشد، آثار آن چنان فراگير است كه اين استاندارد به جاي تعديل
مبالغ شناسايي شده، تغييري اساسي در مبناي حسابداري مورد عمل را الزامي مي كند.
افشا

 

 

تاريخ تأييد صورتهاي مالي
14 . واحد تجاري بايد تاريخ تأييد صورتهاي مالي و اسامي تأييدكنندگان آن را افشا كند.
15 . آگاهي از تاريخ تأييد صورتهاي مالي براي استفاده كنندگان اهميت دارد، زيرا صورتهاي
مالي رويدادهاي بعد از آن تاريخ را منعكس نمي كند.
به روز كردن افشا درباره شرايط موجود در تاريخ ترازنامه

 

 

16 . چنانچه واحد تجاري بعد از تاريخ ترازنامه اطلاعاتي درباره شرايط موجود در تاريخ ترازنامه
كسب كند، بايد موارد افشاي مربوط به اين شرايط را باتوجه به اطلاعات جديد به روز كند.
17 . در برخي موارد ضرورت دارد كه واحد تجاري براساس اطلاعات دريافتي بعد از تاريخ
ترازنامه، موارد افشا در صورتهاي مالي خود را به روز كند ، حتي اگر اطلاعات مزبور بر مبالغ
شناسايي شده در صورتهاي مالي واحد تجاري تأثير نداشته باشد . به عنوان مثال، چنانچه بع د از
تاريخ ترازنامه شواهدي درخصوص بدهي احتمالي موجود در تاريخ ترازنامه فراهم شود، لازم
است موارد افشا به روز شود .

 

 

علاوه بر بررسي لزوم شناسايي يا تغيير ذخيره براساس استاندارد
حسابداري شماره 4 با عنوان ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمال ي، واحد تجاري م لزم
است موارد افشا درباره بدهي احتمالي را باتوجه به شواهد مذكور، به روز كند.
رويدادهاي غيرتعديلي بعد از تاريخ ترازنامه
18 . واحد تجاري بايد اطلاعات زير را براي هر گروه ب ا اهميت از رويدادهاي غيرتعديلي بعد از تاريخ
ترازنامه افشا كند :

 

الف . ماهيت رويداد، و
ب . براوردي از اثر مالي آن، يا بيان اينكه انجام چنين براوردي امكان پذير نيست.
استاندارد حسابداري شماره 5
رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
( (تجديدنظر شده 1384


 

19 . چنانچه رويدادهاي غيرتعديلي بعد از تاريخ ترازنامه با اهميت باشد، عدم افشاي آنها
مي تواند برتصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود،
تأثير بگذارد . موارد زير نمونه هايي از رويدادهاي غيرتعديلي بعد از تاريخ ترازنامه است
كه عموماً منجر به افشا مي شود :

 

الف. موارد عمده تركيب تجاري بعد از تاريخ ترازنامه (استاندارد حسابداري شماره 19
با عنوان تركيبهاي تجار ي افشاي موارد خاصي را الزامي مي كند ) يا واگذاري
يك واحد فرعي،

 

 

ب . اعلام برنامه اي براي توقف عمليات،
ج . موارد عمده خريد داراييها، طبقه بندي داراييها طبق استاندارد حسابداري شماره 31
با عنوان داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده به عنوان
نگهداري شده براي فروش، و ساير موارد واگذاري د اراييها يا مصادره داراييها
توسط دولت،

 

د . وارد شدن خسارت به تأسيسات و تجهيزات اصلي توليد براثر آتش سوزي بعد از
تاريخ ترازنامه،
ه . اعلام يا شروع اجراي تجديد ساختار عمده (به استاندارد حسابداري شماره 4
با عنوان ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي مراجعه شود)،
و . تغييرات عمده در سرمايه و تركيب سهامداران واحد تجاري بعد از تاريخ ترازنامه،
ز . تغييرات عمده غيرمتعارف در قيمت داراييها يا نرخ ارز بعد از تاريخ ترازنامه،
ح . تغييرات در نرخهاي مالياتي يا قوانين مالياتي وضع شده يا اعلام شده بعد از تاريخ
ترازنامه، در صورتي كه به دوره هاي مالي گذشته تسري نداشته باشد،

 

ط . ايجاد تعهدات يا بدهيهاي احتمالي عمده، براي مثال از طريق صدور ضمانت نامه، و
ي . دعواي حقوقي عمده كه صرفاً ناشي از رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه باشد.
استاندارد حسابداري شماره 5
رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
( (تجديدنظر شده 1384


 

 

تاريخ اجرا
1385 و بعد از آن /1/ 20 . الزامات اين استاندارد د رمورد صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1
شروع مي شود، لازم الاجرا ست.
مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري
21 . با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين المللي حسابداري شماره 10 با عنوان
رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه ( 31 مارس 2004 ) نيز رعايت مي شود.
استاندارد حسابداري شماره 5
رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
( (تجديدنظر شده 1384


 

 

پيوست
مباني نتيجه گيري
اين پيوست بخشي از استاندارد حسابداري شماره 5 محسوب نمي شود.
1 . براساس استاندارد حسابداري قبلي، شركتها مجاز بودند سود سهام پيشنهادي را به عنوان
بدهي شناسايي كنند. در استاندارد جديد، شناسايي سود سهام پيشنهادي به عنوان بدهي در
تاريخ ترازنامه منع شده است زيرا تصويب سود سهام از اختيارات مجمع عمومي صاحبان
سهام است و درنتيجه در تاريخ ترازنامه ” تعهد فعلي“ و به تبع آن بدهي وجود ندارد .
ضمناً اين روش هماهنگ با استانداردهاي بين المللي حسابداري است.

 

2 . تعدادي از اعضاي كميته اعتقاد دارند باتوجه به الزام اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تقسيم
10 درصد سود و همچنين سياست گذشته شركت در مورد تقسيم سود و مشخص بودن
پيشنهاد هيئت مديره در مورد تقسيم سود، مي توان بدهي شركت را از اين بابت به طور
برآوردي تعيين و شناسايي كرد.

 

3 . در مرحله نظرخواهي پيش نويس استاندارد نيز در همين ارتباط نظراتي ارائه شده بود و
مجدداً موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهايتا اكثريت اعضاي كميته با
شناسايي نكردن بدهي بابت سود سهام پيشنهادي موافقت كردند.

 

4 . در اين استاندارد تصويب سود سهام توسط مج مع عمومي شركتهاي فرعي و وابسته براي
دوره يا دوره هاي قبل از تاريخ ترازنامه شركت اصلي يا همزمان با آن، در شركت اصلي
به عنوان رويداد تعديلي تلقي مي شود.

 

دلايل اصلي اين روش، وجود كنترل يا نفوذ
قابل ملاحظه شركت سرمايه گذار در تصميم گيري نسبت به تخصيص سود شركت
سرمايه پذير (حتي در موارد موقتي بودن كنترل يا نفوذ قابل ملاحظه) و نيز تأكيد بر سود
شركت اصلي طبق صورتهاي مالي جداگانه در تصميم گيري مربوط به تقسيم سود توسط
مجمع عمومي صاحبان سهام است . با اين روش سود شركت اصلي طبق صورتهاي مالي
جداگانه به سود طبق صورتهاي مالي تلفيقي نزديكتر مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...