سوالات مهم برنامه‌ریزی حسابرسی

درآمد

 

سوالات مهم  برنامه‌ریزی حسابرسی

1- در مواردی که حسابرس سطح قابل پذیرش خطر عدم کشف را پایین برآورد می‌کند، باید به کدام مورد زیر عمل نماید؟

الف- آزمون‌های محتوا را با اتکا بر ارزیابی خطرهای ذاتی و کنترل، کاهش دهد.

ب- زمان‌بندی اجرای آزمون‌های محتوا را به پایان سال موکول کند.

ج- سطح ارزیابی خطر ذاتی را هنگام رسیدگی، به عنوان عامل برنامه‌ریزی، حذف کند.

د- سطح ارزیابی خطر کنترل را از حداکثر به پایین‌تر از حداکثر کاهش دهد.

2- حسابرس براساس آزمونهای محتوا، نتیجه‌گیری می‌کند که تحریف با اهمیت در مانده یک حساب وجود ندارد، در صورتی که مانده آن حساب حاوی تحریف با اهمیت است؛ کدام‌ مورد زیر بر این مهم اشاره دارد؟

الف- خطر نمونه‌گیری                       ب- خطر غیر نمونه‌گیری

ج- خطر عدم کشف                           د- خطر ذاتی

3- در صورتی که سطح قابل پذیرش خطر عدم کشف کاهش یابد، حسابرس باید به کدام مورد زیر عمل کند؟

الف- افزایش میزان آزمونهای محتوا         ب- کاهش میزان آزمونهای محتوا

ج- افزایش میزان آزمون‌ کنترلها            د- کاهش میزان آزمون کنترلها

 

4- کدام‌یک از اجزای خطر حسابرسی را می‌توان به طور کیفی ارزیابی کرد؟

خطر ذاتی خطر کنترل خطر عدم کشف
الف- خیر بلی بلی
ب- بلی بلی خیر
ج- بلی بلی بلی
د- بلی خیر بلی

5- تفاوت بین خطر ذاتی و خطر کنترل با خطر عدم کشف ناشی از این است که خطرهای کنترل و ذاتی؟

الف- از به کارگیری نادرست روشهای حسابرسی ناشی می‌شود.

ب- ممکن است برحسب اطلاعات کمی و کیفی ارزیابی شود.

ج- مستقل از حسابرسی صورتهای مالی وجود دارد.

د- می‌تواند به دلیل تصمیم‌گیری حسابرس تغییر یابد.

6- حسابرس برمبنای ارزیابی شواهد حسابرسی جمع‌آوری شده، تصمیم گرفته است تا سطح ارزیابی شده خطر کنترل را نسبت به سطح اولیه برنامه‌ریزی شده افزایش دهد. در این‌صورت حسابرس برای دست‌یابی به سطح حسابرسی که مشاهده سطح خطر برنامه‌ریزی شده حسابرسی می‌باشد، باید کدام‌یک از موارد زیر را انجام دهد؟

الف- کاهش آزمونهای محتوا ب- افزایش خطر ذاتی

ج- کاهش عدم کشف                    د- افزایش میزان اهمیت

 

7- کدام‌یک از موارد زیر ارتباط بین خطر کنترل و خطر عدم کشف را بیان می‌کند؟

الف- موازی                ب- معکوس     ج- مستقیم    د- مساوی

8- کدام‌مورد زیر قضاوت اولیه حسابرس را دوباره اهمیت تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

الف- پیش‌بینی اندازه نمونه برای اجرای آزمونهای محتوا

ب- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی میان دوره‌ای واحد مورد رسیدگی

ج- نتایج پرسشنامه کنترلهای داخلی.

د- محتوای نامه مدیریت.

9- کدام‌ مورد زیر درباره اهمیت صحیح نیست؟

الف- طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، مفهوم اهمیت ملاک و مبنای تفکیک اقلام با اهمیت از اقلام بی‌اهمیت در صورتهای مالی است.

ب- حسابرس از مفهوم اهمیت برای هدفهای برنامه‌ریزی جهت کشف تحریف اقلام عمده با اهمیت در ارتباط با هر یک از بخش‌های صورتهای مالی استفاده می‌کند.

ج- قضاوت حسابرس برحسب شرایط و الزاما براساس اهمیت کمی و کیفی اقلام صورت می‌پذیرد.

د- ارزیابی حسابرس از اهمیت براساس درک وی از نیاز اشخاصی منطقی است که بر صورتهای مالی اتکا خواهند کرد

10- کدام مورد زیر بر به کارگیری استانداردهای حسابرسی، به ویژه استانداردهای «اجرای عملیات» و «گزارشگری» تاکید دارد؟

الف- سیستم کنترل داخلی     ب) کنترل کیفیت

ج- شواهد موید              د) اهمیت و خطر نسبی

11- در ارزیابی اهمیت برای اهداف برنامه‌ریزی، حسابرس معتقد است که تحریفات (تجمعی) با مبلغ 000/000/10 ریال بر صورت سود و زیان و تحریفات (تجمعی) با مبلغ 000/000/20 ریال بر ترازنامه واحد مورد رسیدگی اثر با اهمیتی خواهد داشت، در این‌صورت، طراحی روشهای حسابرسی برای کشف تحریفات (تجمعی) تا چه مبلغی (ریال) مورد انتظار است؟

الف- 000/000/10                          ب- 000/000/20

ج- 000/000/15              د- 000/000/30

12- به احتمال زیاد، کدام مورد بر قضاوت اولیه حسابرس درباره اهمیت مؤثر خواهد بود؟

الف- نتایج برآورد اولیه خطر کنترل.

ب- پیش‌بینی اندازه نمونه برای آزمونهای محتوای برنامه‌ریزی شده

ج- صورتهای مالی سال گذشته.

د- ادعاهای متبلو در صورتهای مالی.

13- با فرض ثبات سایر عوامل مؤثر بر برنامه‌ریزی، کاهش مبلغ تحریف قابل تحمل در یکی از گروه‌های معاملات، به احتمال زیاد حسابرس را به این امر وامی‌دارد که؟

الف- آزمونهای محتوای برنامه‌ریزی شده را قبل از تاریخ ترازنامه به اجرا درآورد.

ب- روشهای حسابرسی برنامه‌ریزی شده را نزدیک به پایان سال اجرا کند.

ج- سطح برآوردی خطر کنترل را برای ادعاهای مربوط افزایش دهد.

د- حدود روشهای حسابرسی را برای آن گروه معاملات کاهش دهد.

14- حسابرس پس از ارزیابی یافته‌های خود، برای ارائه نظر مقبول، باید نسبت به کدام مورد زیر اطمینان یابد؟

الف- مبلغ موارد تحریف شناسایی شده، در تاییدیه مدیران مطرح شده است.

ب- برآورد مجموع موارد تحریف احتمالی، کمتر از مبلغ اهمیت است.

ج- مبلغ موارد تحریف شناسایی شده مورد پذیرش صاحبکار و توسط وی ثبت شده است.

د- برآورد مجموع موارد تحریف احتمالی شامل آنهایی است که صاحبکار، سند اصلاحی برای آنها صادر کرده است.

15- کدام مورد زیر نمونه‌ای از گزارشگری مالی متقلبانه است؟

الف- مدیریت شرکت به منظور کمتر از واقع نشان دادن قیمت تمام شده کالای فروش رفته با تغییر در برگه‌های شمارش، موجودی کالای پایان دوره را بیشتر نشان می‌دهد.

ب- خزانه‌دار شرکت با حساب به حساب کردن وجوه نقد دریافتی از مشتریان و سرانجام، منظور کردن مانده حساب این‌گونه مشتریان به حساب هزینه، برداشت از وجوه نقد شرکت را مخفی می‌کند.

ج- کسری موجودی کالای دزدیده شده توسط کارکنان، در حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته ثبت شود.

د- ابزارآلات دزدیده شده، در حساب هزینه‌های عملیاتی متفرقه ثبت شود.

16- کدام مورد زیر، عامل خطر تقلب را به بهترین وجه تشریح می‌کند؟

الف- عواملی که وجود آن نشانه خطر تقلب در سطح بالاست.

ب- عواملی که وجود آن در شرایطی مشاهده شده که تقلب رخ داده است.

ج- عواملی که وجود آن تعدیل روش‌های حسابرسی را ضروری می‌سازد.

د- شرایط قابل گزارش که در جریان حسابرسی، شناسایی شده است.

17- کدام مورد زیر در ارتباط با ضرورت افشای تقلب توسط حسابرس، درست است؟

الف- تقلب مدیران ارشد (بدون توجه به مبلغ آن) مستقیماً به کمیته حسابرسی گزارش می‌شود.

ب- تقلب دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالی، مستقیماً توسط حسابرس به بورس اوراق بهادار گزارش می‌شود.

ج- تقلب دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالی، به صورت بند تاکید بر موضوع خاص در گزارش حسابرس می‌آید.

د- تحت هر شرایطی حسابرس هیچگونه مسئولیتی برای افشای تقلب در قبال استفاده‌کنندگان برون سازمانی ندارد.

18- حسابرس در حسابرسی سالانه، خطر تحریف با اهمیت در صورتهای مالی را به دلیل کدام‌یک از موارد زیر، مشخصاً ارزیابی می‌کند؟

الف- اشتباهات              ب- تقلب

ج- اعمال غیرقانونی         د- مخاطرات تجاری

19- در حسابرسی صورتهای مالی برای کسب اطمینان از کشف تحریف، کدامیک از موارد زیر طراحی می‌شود؟

اشتباهات گزارشگری مالی متقلبانه سوءاستفاده از دارایی‌ها
الف- بلی بلی بلی
ب- بلی بلی خیر
ج- بلی خیر بلی
د- خیر بلی خیر

20- حسابرس با توجه به کدام مورد زیر نمی‌تواند نسبت به کشف تحریف ناشی از تقلب در صورتهای مالی، اطمینان مطلق کسب کند؟

الف- تبانی کارکنان

ب- اسناد و مدارک جعلی

ج- نیاز به بکارگیری قضاوت حرفه‌ای در ارزیابی عوامل خطر تقلب

د- تردید حرفه‌ای

21- کشف کدام مورد تحریف ناشی از تقلب، به شرح زیر، دشوارترین است؟

الف- ثبتهای تکراری معاملات.

ب- معاملات ثبت نشده.

ج- معاملات ثبت نشده در دفتر معین.

د- حسابهای دریافتنی ناشی از معاملات با اشخاص وابسته.

22- هنگام بررسی عوامل خطر تقلب در رابطه با ویژگی‌های مدیریت، کدام مورد زیر با احتمال کمتری بر خطر تحریف ناشی از تقلب اشاره دارد؟

الف- کوتاهی در اصلاح شرایط قابل گزارش.

ب- نگرانی مدیران غیرمالی برای انتخاب اصول حسابداری.

ج- وابسته بودن بخش قابل ملاحظه‌ای از پاداش مدیریت به نتایج زیاده‌خواهانه.

د- استفاده از رویه‌های بسیار محافظه‌کارانه حسابداری.

23- کدام مورد زیر در طول اجرای حسابرسی ممکن است ارزیابی حسابرس را از خطر تحریف ناشی از تقلب تغییر دهد؟

الف- چکهای با مبلغ قابل ملاحظه که در پایان سال صادر شده است.

ب- مستندات ایجاد شده در کامپیوتر.

ج- وجود اشتباه در اسناد و مدارک.

د- ثبتهای اصلاحی دفتر روزنامه در پایان سال.

24- چنانچه «خطر تحریف با اهمیت ناشی از تقلب» برای اثبات وجود موجودی کالا در سطح بالا ارزیابی شود، حسابرس کدام روش رسیدگی زیر را اجرا می‌کند؟

الف- شمارش آزمایشی موجودی کالا در مکانهای تعیین شده و بدون اطلاع قبلی.

ب- ارجای روشهای تحلیلی به جای شمارش آزمایشی موجودی کالا.

ج- درخواست از صاحب کار برای شمارش موجودی کالا قبل از پایان سال.

د- درخواست از صاحب کار برای شمارش موجودی هر انبار در زمانهای مختلف.

25- کدام مورد زیر یک نمونه از تقلب است؟

الف- اختلاس ناشی از ضعف برنامه‌های کامپیوتری.

ب- اشتباه در کاربرد (بکارگیری) اصول حسابداری.

ج- اشتباه در پردازش اطلاعات.

د- برآورد غیرمنطقی حسابداری ناشی از اشتباه.

26- کدام‌یک از خصوصیات زیر، خطر تغییرات عمدی را در صورتهای مالی، افزایش می‌دهد؟

الف- تغییر (گردش) کارکنان ارشد مالی، کم است.

ب- علت خرید سهام شرکت توسط کارکنان ارشد ناشی از دسترسی آنان به اطلاعات مالی است.

ج- تاکید مدیریت بر دستیابی به سود پیش‌بینی شده.

د- سرعت تغییر در صنعت واحد تجاری کم است.

27- کدام مورد زیر، مسئولیت حسابرس را برای کشف تحریف ناشی از اشتباهات و تقلب منعکس می‌کند؟

الف- حسابرس برای کشف اشتباهات و تقلب ساده کارکنان مسئول است در صورتی که برای کشف تقلب ناشی از تبانی کارکنان یا زیر پاگذاری کنترلهای داخلی توسط مدیریت، هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

ب- حسابرس باید حسابرسی را برای کشف تحریف ناشی از اشتباهات و تقلب  برنامه‌ریزی نماید که ناشی از انحراف با اصول پذیرفته شده حسابداری باشد.

ج- حسابرس هیچگونه مسئولیتی برای کشف تحریف ناشی از اشتباهات و تقلب ندارد مگر در مواردی که کشف آنها ناشی از اجرای استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی باشد.

د- حسابرس باید حسابرسی را طوری برنامه‌ریزی کند که از کشف تحریف ناشی از اشتباهات و تقلب که بر صورتهای مالی اثر با اهمیتی دارد اطمینان معقول به دست آورد.

28- مسئولیت اطلاع‌رسانی در مورد تقلب به اشخاصی غیر از مدیریت ارشد صاحب‌کار، کمیته حسابرسی و هیئت‌‌مدیره آن به عهده حسابرس نیست. به هر حال، حسابرس وجود تقلب را ممکن است به کدام‌یک از اشخاص زیر اطلاع دهد؟

به بورس اوراق بهادار، در صورت تغییر گزارش حسابرس به حسابرس جانشین، هنگامی‌که حسابرس جانشین از حسابرس قبلی پرس و جو کند سازمانهای دولتی تامین کننده منابع مالی
الف- بلی بلی خیر
ب- بلی خیر بلی
ج- خیر بلی بلی
د- بلی بلی بلی

29- طبق بیانیه‌های استانداردهای حسابرسی، کدام مورد زیر به عنوان اشتباه تلقی می‌شود؟

الف- سوءاستفاده از دارایی‌ها در جهت منافع شخصی مدیران.

ب- تفسیر نادرست مدیریت از حقایق موجود در تاریخ ترازنامه.

ج- تهیه اسناد و مدارک جعی توس کارکنان برای پوشش یک سوء جریان.

د- حذف عمدی اطلاعات با اهمیت اسناد و مدارک یک معامله در جهت منافع اشخاص ثالث.

30- حسابرس چگونه نسبت به کشف تحریف ناشی از اشتباهات، تقلب و اعمال غیرقانونی با اثر مستقیم که دارای اثر با اهمیتی بر صورتهای مالی است، اطمینان کسب می‌نماید؟

اشتباهات تقلب اعمال غیرقانونی دارای اثر مستقیم
الف- اطمینان سلبی (نسبی) اطمینان سلبی (نسبی) اطمینان سلبی (نسبی)
ب- اطمینان سلبی (نسبی) اطمینان سلبی (نسبی) اطمینان معقول (منطقی)
ج- اطمینان معقول(منطقی) اطمینان سلبی (نسبی) اطمینان سلبی (نسبی)
د- اطمینان معقول(منطقی) اطمینان معقول (منطقی) اطمینان معقول (منطقی)

31- حسابرس با چه نگرشی هنگام طراحی و اجرای روشهاس حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی باید خطر تحریف با اهمیت در صورتهای مالی را ارزیابی کند؟

الف- قضاوت عینی (بی‌طرفانه) ج- تردید حرفه‌ای

ج- درستکاری و بی‌طرفی       د- محافظه کاری

32- کدام مورد زیر، تحریف با اهمیت را به بهترین وجه توصیف می‌کند؟

الف- تقلب و اعمال غیرقانونی با اثر مستقیم

ب- تقلب مدیران ارشد و تقلب‌های با اهمیت

ج- اشتباه با اهمیت و تقلب با اهمیت و برخی اعمال غیرقانونی صاحب کار

د- اشتباه با اهمیت و اعمال غیرقانونی با اهمیت

33- کدام مورد زیر مسئولیت حسابرس را برای کشف فشارهای مالی مربوط به کارکنان یا تضاد روابط بین شرکت و کارکنان، به بهترین وجه بیان می‌کند؟

الف- ضرورت برنامه‌ریزی حسابرس برای کشف این موارد در تمام حسابرسی‌ها

ب- این شرابط بیانگر گزارشگری مالی متقلبانه است و حسابرس در مواردی که صاحب کار در معرض خطر سوءاستفاده از دارایی‌ها قرار دارد باید حسابرس را برای کشف این شرایط برنامه‌ریزی کند.

ج- حسابرس ملزم به برنامه‌ ریزی برای کشف این شرایط در مواردی که است که به تحریف صورتهای مالی منجر می‌شود.

د- حسابرس ملزم به برنامه‌ریزی برای کشف شرایط فوق نیست اما، در صورت آگاهی از وجود آن در طول حسابرسی باید آن را مورد توجه قرار دهد.

34- در مواردی که حسابرس معتقد است تحریف ناشی از تقلب اثر با اهمیتی بر صورتهای مالی ندارد، کدام کار زیر را انجام می‌دهد؟

الف- توجه به سایر جنبه‌های برنامه‌ریزی شده برای حسابرسی.

ب- کناره‌گیری از کار حسابرسی.

ج- بررسی تقلب

د- هماهنگی با مقامات ذی‌صلاح.

35- کدام مورد زیر در ارتباط با ارزیابی تقلب توسط حسابرس صحیح است؟

الف- توجه حسابرس در ارزیابی تقلب به اعمال متقلبانه‌ای است که تحریف با اهمیت در صورتهای مالی را به وجود می‌آورد.

ب- عامل اصلی تمیز دهنده تقلب از اشتباه این است که تقلب، عمدی است در حالی که اشتباه، سهوی است.

ج- تقلب همواره از فشار یا انگیزه برای ارتکاب آن و سوءاستفاده از دارایی‌ها ناشی می‌شود.

د- گرچه حسابرس باید همواره نگران احتمال وجود تقلب باشد، اما مدیریت و نه حسابرس است که مسئولیت کشف آن را برعهده دارد.

36- حسابرس در طول حسابرسی برای کشف کدام‌یک از عوامل یا شرایط زیر، با احتمال کمتری برنامه‌ریزی می‌کند؟

الف- فشارهای مالی مربوط به کارکنان.

ب- تغییرات پی در پی مدیران ارشد.

ج- نظارت ناکافی ناشی از اعمال کنترلها.

د- عدم توانایی برای کسب جریانات نقدی مثبت حاصل از عملیات.

37- در کدام مرحله (مراحل) حسابرسی ممکن است عوامل خطر تقلب شناسایی شود؟

برنامه‌ریزی کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی اجرای عملیات حسابرسی
الف- بلی بلی بلی
ب- بلی بلی خیر
ج- بلی خیر خیر
د- خیر بلی بلی

38- در مدام مورد زیر نگرش مدیریت نسبت به گزارشگری مالی زیاده‌خواهانه و تاکید آن بر دستیابی به سود پیش‌بینی شده، به احتمال زیاد، بر محیط کنترلی واحد تجاری نوذ قابل ملاحظه‌ای دارد؟

الف- سیساست‌های اتخاذ شده توسط اشخاص برون سازمانی بر رویه‌های حسابداری واحد اقتصادی اثر دارد.

ب- مدیریت و مالکیت یکی باشد.

ج- حسابرسان داخلی مستقیماً به هیئت‌مدیره و مدیریت واحد تجاری دسترسی دارند.

د- کمیته حسابرسی ناظر بر سیاست‌های گزارشگری مالی واحد اقتصادی است.

39- احتمال استفاده کدام‌یک از موارد زیر در حسابرسی کمتر است؟

الف- آزمون اختصاصی ثبت‌های دفتر روزنامه و تعدیلات.

ب- بررسی برآوردهای حسابداری از نظر بی‌طرفی.

ج- ارزیابی منطقی فعالیت واحد تجاری برای معاملات عمده غیرعادی.

د- تعیین وضعیت حقوقی از نظر اینکه تقلب اتفاق افتاده است.

40- کدام‌یک از موارد زیر، به احتمال زیاد، پاسخ همه‌جانبه برای خطرهای تقلب شناسایی شده در یک کار حسابرسی است؟

الف- عدم نظارت مستمر بر تیم حسابرسی و تکیه بیشتر بر قضاوت.

ب- پیش‌بینی غیرمؤثر در روشهای حسابرسی

ج- قضاوت فقط بر مینای گواهی حسابداران رسمی.

د- تاکید بیشتر حسابرس بر روی معاملات عینی به جای ذهنی.

41- حسابرس کدام‌یک از سئوالات زیر را با احتمال کم، هنگام کسب اطلاعات برای شناسایی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب از مدیریت پرس و جو می‌نماید؟

الف- آیا گزارشهای مالی عملیات توسط یک قسمت مشخص کنترل می‌شود؟

ب- آیا مدیریت از وجود تقلب یا احتمال تقلب آگاهی دارد؟

ج- آیا مدیریت برنامه‌هایی برای کم کردن خطرهای تقلب داده است؟

د- آیا ماهیت کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی به کمیته حسابرسی گزارش شده است؟

42- افرادی که مرتکب تقلب می‌شوند به طور عادی قادرند عمل خود را توجیه نمایند. ارتکاب تقلب افراد ناشی از وجود و استفاده کدام‌یک از موارد زیر می‌باشد؟

انگیزه فرصت
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر

43- کدام‌یک از موارد زیر مسئولیت حسابرس را در ارتباط با تقلب کشف شده (از نظر مالی با اهمیت نباشد) بیان می‌نماید؟

الف- گزارش تقلب به کمیته حسابرسی.

ب- گزارش تقلب به مجمع عمومی و هیأت‌مدیره.

ج- گزارش تقلب به سطحی مناسب از مدیران اجرایی که حداقل یک رده بالاتر از افراد درگیر باشند.

د- تعیین اینکه مبلغ تقلب بی‌اهمیت بوده و حسابرس مسئولیت گزارشگری ندارد.

44- کدام‌یک از موارد زیر، به احتمال زیاد، یک عامل خطر مرتبط با تحریف ناشی از گزارشگری مالی متقلبانه به حساب می‌آید؟

الف- تسلط مدیریت بر سطوح اجرایی بالا در شرکت.

ب- گردش وجه نقد به میزان قابل توجه.

ج- جریانات نقدی منفی حاصل از عملیات.

د- نگهداری اقلام موجودی مواد و کالا دارای ارزش بالا و حجم کم.

45- کدام‌یک از موارد زیر، به احتمال زیاد، با فرض خطر تقلب در اجرای کار حسابرسی به حساب می‌آید؟

الف- منظور کردن مخارج تعمیرات و نگهداری به حساب اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات.

ب- شاسایی نامناسب درآمد.

ج- شناسایی نامناسب هزینه بهره ثبت و پرداخت نشده.

د- معرفی محصولات جدید عمده.

46- حسابرس مستقل کشف نمود که کارکنان واحد مورد رسیدگی مبالغ «رشوه» جزئی به مأمور دولت پرداخت نموده‌اند. براساس کدام‌یک از موارد زیر وی از کار حسابرسی کناره‌گیری می‌نماید؟

الف- در صورتی‌که پرداخت‌ها نقض سیاست‌های واحد مورد رسیدگی برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی باشد.

ب- در صورتی‌که واحد مورد رسیدگی کمکهای مالی از دولت دریافت کرده باشد.

ج- در صورتی‌که شواهد مؤید ثابت کند که رشوه پرداخت شده وجود ندارد.

د- در صورتی‌که مدیریت از انجام دادن اقدامات اصلاحی مناسب قصور کرده باشد.

47- کدام‌یک از موارد زیر، به احتمال زیاد، باعث عدم پذیرش کار جدید حسابرسی می‌شود؟

الف- صاحب کار شمارش عینی موجودی کالا را قبلاً انجام داده است.

ب- عدم شناخت حسابرس مستقل از فعالیت و صنعت صاحبکار.

ج- ناتوانی حسابرس مستقل در بررسی کاربرگهای حسابرسان قبل.

د- عدم تمایل صاحبکار برای ارائه همه اسناد و مدارک مالی قابل دسترس به حسابرس منتقل مستقل.

48- کدام‌یک از عوامل زیر، به احتمال زیاد، نگرانی حسابرس را درباره گزارشگری مالی متقلبانه در واحد مورد رسیدگی بالا می‌برد؟

الف- مبالغ زیادی دارایی‌های شبه نقد وجود دارد که به آسانی قابل تبدیل به نقد می‌باشد.

ب- رشد و سودآوری واحد تجاری در مقایسه با سایر شرکتها در همان صنعت پایین است.

ج- مدیران مالی در انتخاب اولیه اصول حسابداری مشارکت داشته باشند.

د- واحد مورد رسیدگی دارای ساختار سازمانی بسیار پیچیده شامل اختیارات غیرعمدی مدیران باشد.

49- حسابرس مستقل کشف نمود که کارکنان واحد مورد رسیدگی مبالغ (رشوه) جزئی به مامور رسمی دولت پرداخت نموده‌اند، که براساس کدام‌یک از موارد زیر وی از کار حسابرسی کناره‌گیری می‌نماید؟

الف- در صورتی‌که واحد مورد رسیدگی کمکهای مالی از دولت دریافت کرده باشد.

ب- در صورتی‌که شواهد مؤیدی ثابت کند ارتکاب به اعمال غیرقانونی وجود ندارد.

ج- در صورتی‌که عمل کارکنان، توانایی حسابرس را در اعتماد به تاییدیه مدیران تحت تاثیر قرار دهد.

د- در صورتی‌که برای افشاء عمل (اقدام) کارکنان در یادداشت‌های صورتهای مالی تصور شده باشد.

50- حسابرس برای کسب اطمینان منطقی از کشف کدام‌یک از اعمال غیرقانونی زیر باید برنامه‌ریزی نماید؟

الف- اوراق بهادار خریداری شده برای خویشاوندان مدیریت با توجه به اطلاعات درون سازمانی.

ب- شناسایی نامناسب درآمد از صورت وضعیت‌های تایید شده (پرداخت نشده) در قراردادهای پیمانکاری.

ج- تخطی از قوانین اتحادیه‌های بزرگ صنایع.

د- قیمت‌گذاری تبانی گرانه و انحصاری.

51- کدام تحریف به نسبت کوچک زیر می‌تواند اثر با اهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشد؟

الف- پرداخت غیرقانونی به مقامات کشورهای بیگانه و ثبت نکردن آن.

ب- عدم برکناری تجهیزات فرسوده اداری.

ج- وجود تنخواه‌گردان بدون مجوز.

د- عدم حذف حسابهای دریافتنی غیرقابل وصول.

52- طی حسابرس سالانه شرکت سهامی ایران، حسابرس جانشین تعیین نمود که هدایای غیرقانونی در طی 5 سال گذشته و سال جاری به مقامات سیاسی پرداخت شده است. وی پرداخت هدایا را به هیأت‌مدیره اطلاع داده و هیأت‌مدیره از انجام هر اقدامی به دلیل بی‌اهمیت بودن مبالغ اهدایی بر صورتهای مالی امتناع نموده است. حسابرس جانشین به دلیل درجه اهمیت موضوع، در مورد کدام‌یک از موارد زیر باید تجدیدنظر کند؟

الف- گرفتن تاییدیه از وکیل حقوقی صاحبکار.

ب- برنامه حسابرسی سالهای قبل.

ج- تاییدیه مدیران.

د- قضاوت اولیه درباره سطوح اهمیت.

53- کدام مورد زیر بهترین توضیح درباره این است که چرا منطقا کشف همه اعمال غیرقانونی صاحب‌کار را در رسیدگی‌های حسابرس نمی‌توان انتظار داشت؟

الف- اعمال غیرقانونی با زیر پا گذاری کنترلهای داخلی توسط مدیریت صورت می‌پذیرد.

ب- اعمال غیرقانونی صاحب کار مربوط به جنبه‌های عملیاتی است نه جنبه‌های حسابرسی.

ج- آزمونهای محتوای کمتری به دلیل وجود کنترلهای داخی مؤثر (قوی) صاحب کار اجرا می‌شود.

د- اعمال غیرقانونی توسط اشخاصی صورت می‌گیرد که هم به دارایی‌ها و هم به مدارک حسابداری شرکت دسترسی دارند.

54- در صورتی‌که اطلاعات خاص نظر (توجه) حسابرس را به این نکته جلب می‌نماید که وجود اعمال غیرقانونی اشاره می‌نماید که می‌تواند اثر با اهمیت ولی به طور غیرمستقیم بر صورتهای مالی داشته باشد، وی بایستی کدام‌یک از روشهای زیر را اجرا نماید؟

الف- به کارگیری روشهای خاص حسابرسی که فورا اطمینان می‌دهد که اعمال غیرقانونی اتفاق افتاده است.

ب- بررسی و مشورت با متخصص شایسته و با اطلاع از قوانین اجرایی در ارتباط با بدهی‌های احتمالی.

ج- گزارش موضوع به سطح مناسبی از مدیران اجرایی که حداقل یک رده بالاتر از افراد درگیر باشند.

د- مذاکره درباره شواهد و مدارک با کمیته‌های هیأت‌مدیره واحد مورد رسیدگی یا سایرینی که مسئولیت پاسخ‌گویی دارند.

55- حسابرس از ارتکاب یک عمل غیرقانونی توسط کارکنان صاحب کار آگاه شده است که اثر با اهمیتی بر صورتهای مالی درامد، حسابرس در کدام‌ مورد زیر از کار حسابرسی کناره‌گیری خواهد کرد؟

الف- این عمل غیرقانونی، تخطی از اصول پذیرفته شده حسابداری باشد.

ب- مدیریت از انجام دادن اقدام اصلاحی که حسابرس ضروری می‌داند، سرباز زند.

ج- این عمل غیرقانونی مربوط به سال پیش باشد که واحد مزبور مورد حسابرسی قرار نگرفته است.

د- حسابرس خطر کنترل را در سطح حداکثر ارزیابی کرده باشد.

56- در مدل خطر حسابرسی، خطر تحریف، از ترکیب کدام‌یک از خطرهای زیر می‌باشد؟

خطر ذاتی خطر کنترل خطر عدم کشف
الف- بلی بلی بلی
ب- بلی بلی خیر
ج- بلی خیر بلی
د- بلی خیر خیر

57- حسابرس مستقل پیش از پذیرش کار جدید حسابرسی باید درباره کدام مورد زیر اطلاعات کسب کند؟

الف- کسب شناخت از صنعت و فعالیت صاحب‌ کار.

ب- امضای موافقت‌نامه حسابرسی توسط صاحب‌ کار.

ج- کسب شناخت اولیه از محیط کنترلی صاحب کار.

د- اجازه صاحب کار برای پرس و جو از حسابرس قبلی، در صورت وجود.

58- حسابرس جانشین پیش از پذیرش کار جدید حسابرسی باید نسبت به کدام‌‌یک از موارد زیر، از حسابرسان قبلی آن کار پرس‌وجوهای خاصی به عمل آورد؟

الف- عدم توافق صاحب کار با حسابرس قبلی در ارتباط با روشهای حسابرسی و اصول حسابداری.

ب- ارزیابی حسابرس قبلی از مسائلی که از لحاظ حسابداری دارای اهمیت مدام است.

ج- میزان همکاری وکیل صاحب کار با حسابرس قبلی در رابطه با تاییدیه وکیل حقوقی شرکت.

د- ارزیابی حسابرس قبلی از خطر ذاتی و قضاوت وی درباره اهمیت.

59- حسابرس جانشین پیش از پذیرش کار جدید حسابرسی باید درباره کدام‌یک از موارد زیر، از حسابرس قبلی آن کار پرس‌وجوهای خاصی به عمل آورد؟

الف- نظر وی درباره رویدادهای بعد از تایخ ترازنامه که از تاریخ صدور گزارش وی تاکنون رخ داده است.

ب- دلیل (یا دلایل) تغییر حسابرس از نظر وی.

ج- آگاهی از رعایت یکنواختی استانداردهای حسابداری در دوره‌های متوالی.

د- ارزیابی وی از مسائلی که از لحاظ حسابداری دارای اهمیت مدام است.

60- کدام‌یک عوامل زیر، به احتمال زیاد، باعث می‌شود که حسابرس مستقل تصمیم بگیرد یک کار جدید حسابرس را نپذیرد؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- عدم شناخت حسابرس مستقل از تکنیک‌های حسابرسی کامپیوتری حسابرسان داخلی صاحب‌کار.

ب- بی‌اعتنایی مدیریت از مسئولیتش برای حفظ و نگهداری کافی از محیط کنترل داخلی.

ج- عدم توانایی حسابرس مستقل برای اثبات انجام شدن معامله طبق شرایط معادل با معاملات حقیقی و در شرایط عادی.

د- امتناع مدیریت برای اجازه به حسابرس مستقل برای اجرای آزمونهای محتوا قبل از پایان سال.

61- حسابرس ملزم است شاخت خود را از یک صاحب‌کار را در ارتباط با خدماتی که باید برای هر کار اجرا شود مستند نماید، این شناخت به طور عمومی شامل کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف- مسئولیت مدیریت برای اشتباهات و فعالیت‌های غیرقانونی کارکنانی که معکوس است باعث تحریف با اهمیت شوند.

ب- مسئولیت حسابرس برای اطمینان از اینکه کمیته‌های مدیریت (کمیته حسابرسی) از شرایط قابل گزارش موردنظر حسابرس با خبر بود.

ج- مسئویت مدیریت برای کمک به حسابرس در ارزیابی خطر تحریف با اهمیت ناشی از تقلب.

د- مسئولیت حسابرس برای تعیین قضاوت اولیه درباره اهمیت و عوامل خطر حسابرس.

62- کدام مورد زیر به احتمال زیاد مستلزم برنامه‌ریزی خاص حسابرسان در ارتباط با ارزشیابی دارایی‌ها است؟

الف- موجودیهای انبار از جواهرات (سنگهای قیمتی) تشکیل شده است.

ب- صاحب‌کار اخیرا یک ماشین کپی گرانبها خریداری نموده است.

ج- دارایی‌های با قیمت کمتر از 000/000/250 ریال حتی با وجود عمر مورد انتظار بیش از یک‌سال، به حساب هزینه منظور می‌شود.

د- استفاده از روش نزولی برای استهلاک تجهیزات کارخانه.

63- کدام‌یک از عوامل زیر به احتمال زیاد بر تصمیم‌گیری حسابرس نسبت به قابلیت انجام حسابرسی صورتهای مالی شرکت مؤثرتر است؟

الف- پیچیدگی سیستم حسابداری ب- وجود معاملات با اشخاص وابسته

ج- کفایت مدارک حسابداری    د- اثربخشی روشهای کنترل داخلی

64- حسابرس برای کسب شناخت به منظور برنامه‌ریزی حسابرسی از فعالیت صاحب‌کاری که سالها حسابرسی آن را به عهده داشته است، کدام‌یک از روشهای زیر را به احتمال زیاد اجرا می‌کند؟

الف- اجرای آزمونهای جزئیات و مانده حسابها

ب- بررسی کار برگهای حسابرسی سال قبل و پرونده دائمی صاحب‌کار

ج- مطالعات مجدد اختصاصی صنعت

د- ارزیابی مجدد محیط کنترلی صاحب کار

65- کدام‌یک از موضوعات زیر عموما در قرارداد حسابرسی درج می‌شود؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- مسئولیت مدیریت برای رعایت واحد مورد رسیدگی از قوانین ومقررات.

ب- عواملی که در قضاوت اولیه حسابرس درباره اهمیت باید در نظر گرفته شود.

ج- مسئولیت مدیریت نسبت به اقدامات غیرقانونی مرتکب شده توسط پرسنل.

د- مسئولیت حسابرس برای جستجو از ضعف‌های قابل ملاحظه در کنترل داخلی.

66- حسابرس مستقل در مرحله برنامه‌ریزی اولیه حسابرسی، به احتمال زیاد، کدام‌یک از موارد زیر را اجرا می‌نماید؟

الف- شناسایی فعالیت‌های خاص کنترل داخلی که احتمالاً برای جلوگیری از تقلب هستند.

ب- ارزیابی منطقی از برآوردهای حسابداری صاحبکار.

ج- گفتگوبا مدیریت صاحبکار درباره زمانبندی روشهای حسابرسی.

د- پرس‌وجو از وکیل حقوقی شرکت درباره اینکه کدام‌یک از ادعاهای ثبت نشده محتمل هستند.

67- کدام موضوع زیر به احتمال بسیار کم در قرارداد حسابرسی می‌آید؟

الف- حق‌الزحمه حسابرسی این موسسه براساس نرخ نفر- ساعت به اضافه هزینه‌های ایاب و ذهاب و سایر مخارج مستقیم محاسبه خواهد شد.

ب- امکان ارائه راهکاریهایی برای مقرون به صرفه‌تر کردن عملیات یا بهبود کنترلها بر روی آن عملیات.

ج- این قرارداد در صورتی اجرا می‌شود که تحریف با اهمیت یا تقلب، در صورت وجود کشف نشود.

د- مذاکره پیرامون سایر روشهای رسیدگی مورد لزوم برای تکمیل کار حسابرسی پس از اجرای روشهای تحلیلی مقدماتی.

68- مستند کردن کدام مورد زیر طبق استانداردهای حسابرسی، ضروری نیست؟

الف- برنامه مدورن حسابرسی که روشهای لازم را برای دستیابی به هدفهای حسابرسی مشخص می‌کند.

ب- نشانه‌های مطابقت مدارک و اسناد حسابداری با صورتهای مالی.

ج- قرارداد حسابرسی که خلاصه زمان‌بندی و جزئیات اجرای عملیات برنامه‌ریزی شده را نشان می‌دهد.

د- مبنای نتیجه‌گیری حسابرس در مواردی که خطر کنترل، پایین‌تر از حداکثر برآورد باشد.

69- کدام مورد زیر علاوه بر اطلاعات مربوط به هدفهای مورد نظر از قرارداد حسابرسی معمولاً در قرارداد حسابرسی می‌آید؟

مسئولیت حسابرس مسئولیت مدیریت محدودیتهای قراردادی
الف- بلی بلی بلی
ب- بلی خیر بلی
ج- بلی خیر بلی
د- خیر خیر خیر

70- کدام‌یک از موارد زیر به احتمال بسیار کم در قرارداد حسابرسی می‌آید؟

الف- تماس با حسابرس قبلی.

ب- حق‌الزحمه و چگونگی ارسال صورتحساب.

ج- سرمایه‌گذاری حسابرس در سهام و اوراق بهادار صاحب کار.

د- سایر خدماتی که علاوه بر حسابرسی، ارائه خواهد شد.

71- در صورت عدم تفاوت اولیه با صاحب کار، حسابرس کدام راه کار زیر را انتخاب می‌کند؟

الف- اجرای حسابرسی با تردید حرفه‌ای زیاد.

ب- خود دارای پذیرش یا اجرای حسابرسی.

ج- برآورد خطر کنترل در سطح حداکثر و اجرای حسابرسی برمبنای رویکرد محتوایی.

د- تعدیل دامنه رسیدگی برای انعکاس افزایش خطر تحریف ناشی از تقلب.

72- کدام‌مورد زیر شکلی مناسب از تفاهم با صاحب کار برای اجرای کار حسابرسی است؟

الف- گرچه تفاهم نوشته شده مرجع است، ولی می‌تواند به صورت شفاهی هم باشد، اما در همه موارد باید در کاربرگهای حسابرسی مستند شود.

ب- گرچه تفاهم نوشته شده مرجح است، ولی می‌تواند به صورت شفاهی هم باشد که در این صورت، به مسند کردن آن در کاربرگهای حسابرسی، نیازی نیست.

ج- تفاهم باید به صورت کتبی باشد و در کاربرگهای حسابرسی نیز مستند شود.

د- الزامی برای تفاهم حسابرس با صاحب کار وجود ندارد.

73- کدام‌یک از موارد زیر ارتباط بین خطر ذاتی با خطر عدم کشف را بیان می‌کند؟

الف- مستقیم   ب- مساوی      ج- معکوس      د- موازی

74- حسابرس کدام روش زیر را به احتمال بسیار زیاد در مرحله برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی اجرا می‌کند؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- کسب شناخت از فرآیند ارزیابی خطر واحد مورد رسیدگی.

ب- تعیین فعالیتهای خاص کنترل داخلی طراحی شده برای جلوگیری از تقلب.

ج- ارزیابی منطقی بودن برآوردهای حسابداری واحد مورد رسیدگی.

د- اجرای آزمونهای میان‌بر (CUT-OFF) فروشها و خریدهای واحد مورد رسیدگی.

75- کدام مورد زیر دلیلی برای کسب شناخت حسابرس از فعالیت صاحبکار است؟

الف- ارائه پیشنهادهای سازنده و مفید در رابطه با بهبود سیستم کنترل داخلی صاحب ‌کار.

ب- گسترش دیدگاه تردید حرفه‌ای در رابطه با ادعاهای مدیریت در صورتهای مالی.

ج- ارزیابی این که جمع تحریف شاخته شده باعث می‌شود صورتهای مالی به طور کلی دارای تحریف با اهمیت باشد.

د- شناخت رویدادها و معاملاتی که ممکن است بر صورتهای مالی صاحبکار تاثیر داشته باشد.

76- حسابرس کدام روش زیر را به احتمال بسیار کم در مرحله برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی اجرا می‌کند؟

الف- ایجاد هماهنگی‌های لازم برای استفاده از کمک کارکنان صاحب کار برای تهیه اطلاعات اولیه.

ب- مذاکره موضوعاتی که ممکن است رابطه حسابرسان را با سایر کارکنان موسسه حسابرسی که خدمات غیرحسابرسی به واحد مورد رسیدگی ارائه می‌کند، اثر گذارد.

ج- انتخاب نمونه‌ای از فاکتورهای فروشندگان و مقایسه آن با گزارشهای دریافت.

د- مطالعه صورتهای مالی میان دوره‌ای سال جاری.

77- به طور عادی حسابرس قبلی به حسابرس جانشین اجازه می‌دهد که وی با بررسی کاربرگهایش کدام‌یک از موارد زیر را تحلیل کند؟

رویدادهای احتمالی حسابهای ترازنامه
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر

78- در حسابرسی صورتهای مالی شرکت سهامی ابجد، حسابرس با یافتن اطلاعاتی به این نتیجه می‌رسد که صورتهای مالی حسابرسی شده سال قبل شرکت (توسط حسابرس قبلی) نیاز به اصلاح و تجدید نظر اساسی دارد. تحت این شرایط حسابرس چه تصمیمی را اتخاذ می‌‌نماید؟

الف- اطلاع دادن موضوع به کمیته حسابرسی و سهامداران مبنی بر قابل اتکا نبودن صورتهای مالی سال قبل.

ب- درخواست از شرکت ابجد برای ارائه صورتهای مالی سال قبل با تجدید نظر کامل.

ج- اطلاع دادن موضوع به حسابرس قبلی و پرس و جو از وی درباره دستکاری مدیران شرکت.

د- درخواست از شرکت ابجد برای تشکیل یک جلسه با حضور هر سه طرف برای حل موضوع.

79- حسابرس جانشین باید از صاحب‌کار جدید درخواست کند که به او اجازه دهد تا کدام مورد زیر را حسابرس قبلی برای مطالعه و بررسی در اختیار او قرار دهد؟

موافقت‌نامه حسابرس قبلی کاربرگهای حسابرس قبلی
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر

80- کدام‌ روش زیر حسابرس به احتمال زیاد در مرحله برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی اجرا می‌کند؟

الف- پرس‌وجو از مشاور حقوقی صاحب کار در ارتباط با دعاوی در شرف طرح.

ب- مقایسه صورتهای مالی با نتایج پیش‌بینی شده (بودجه)

ج- رسیدگی به گزارشهای استثنائات کامپیوتری برای اثبات اثربخشی سیستم کنترل داخلی

د- جستجو برای یافتن معاملات تصویب نشده که ممکن است به کشف بدهی‌های ثبت نشده کمک کند.

81- بررسی تحلیلی مورد استفاده در برنامه‌ریزی حسابرسی، کدام‌یک از موارد زیر تأکید دارد؟

الف- کاهش حدود آزمون کنترلها و آزمونهای محتوا.

ب- اطمینان یافتن از شناسایی تحریفهای با اهمیت احتمالی.

ج- افزایش شناخت حسابرس از فعالیت واحد مورد رسیدگی.

د- ارزیابی کفایت شواهد حسابرسی در دسترس.

82- هدف از اجرای روشهای تحلیلی در مرحله برنامه‌ریزی حسابرسی برای شناسایی وجود کدام مورد زیر است؟

الف- معاملات و رویدادهای غیرعادی.

ب- اعمال غیرقانونی صاحب کار به دلیل ضعف سیستم کنترل داخلی، کشف نشده است.

ج- معاملات اشخاص وابسته.

د- معاملات ثبت شده بدون مجوز.

83- کدام‌یک از اطلاعات غیرمالی زیر برای اجرای روشهای تحلیلی در مرحله برنامه‌ریزی توسط حسابرس مورد توجه قرار می‌گیرد؟

الف- تغییر کارمندان دایره حسابداری       ب- سطح زیربنای فروشگاه

ج- بی‌طرفی اعضای کمیته حسابرسی            د- طرحهای مدیریت برای بازخرید سهام

84- حسابرس باید برنامه مدون حسابرسی را به گونه‌ای طراحی کند که کدام مورد زیر را در برگیرد؟

الف- انتخاب شدن کلیه معاملات با اهمیت برای آزمونهای محتوا.

ب- به حداقل رسیدن آزمونهای محتوای قبل از تاریخ ترازنامه.

ج- اطمینان یافتن از دستیابی به هدفهای حسابرسی از طریق روشهای حسابرسی انتخابی.

د- آزمون مانده همه حسابها از طریق آزمون کنترلها یا آزمونهای محتوا

85- در چه صورت تدوین برنامه حسابرسی می‌تواند نهایی شود؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- ارزیابی سیستم کنترل داخلی صاحب کار، تکمیل شده باشد.

ب- موافقت‌نامه حسابرسی به اطلاع کمیته حسابرسی هیئت‌مدیره رسیده باشد.

ج- شرایط قابل گزارش به اطلاع کمیته حسابرسی هیئت‌مدیره رسیده باشد.

د- جستجو برای بدهی‌های ثابت نشده، انجام و مستند شده باشد.

86- برنامه حسابرسی باید در راستای کدام مورد زیر طراحی شود تا اینکه؟

الف- اکثر روشهای مورد نیاز، در حسابرسی ضمنی اجرا شود.

ب- خطر ذاتی در سطح پایین ارزیابی شود.

ج- حسابرسی بتواند پیشنهادات سازنده‌ای به مدیریت ارائه دهد.

د- شواهد حسابرسی گردآوری شده، پشتوانه لازم را برای نتیجه‌گیری‌های (گزارش) حسابرسان فراهم کند.

87- حسابرس در طراحی برنامه حسابرسی مدون باید هدفهای خاص حسابرسی مربوط به کدام مورد زیر را در نظر گیرد؟

الف- زمان‌بندی روشهای حسابرسی

ب- فزونی منافع بر مخارج گردآوری شواهد حسابرسی

ج- فنون حسابرسی انتخابی

د- ادعاهای مدیریت در صورتهای مالی

88- سرپرست حسابی به احتمال زیاد مسئول ارائه توضیح درباره کدام مورد زیر به گروه حسابرسی است؟

الف- تقلب بی‌اهمیت را به کمیته حسابرسی صاحب کار گزارش نکنند.

ب- نتایج روشهای مختلف حسابرسی اجرا شده توسط کمک حسابرسان، چگونه باید ارزیابی شود.

ج- رعایت بودجه زمانی مصوب «چه منافعی را برای کمک حسابرسان در بردارد».

د- چرا برخی اسناد و مدارک از پرونده جاری به پرونده دائمی منتقل می‌شود.

89- کار انجام شده توسط کمک حسابرس باید از لحاظ تعیین کفایت اجرا و ارزیابی کدام مورد زیر بررسی شود؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- سیستم کنترل کیفیت در سطح بالایی توسط کمک حسابرس حفظ شده باشد.

ب- نتایج حاصل از بررسی با مطالب قابل ارائه در گزارش حسابرسی، مطابقت دارد.

ج- روشهای حسابرسی اجرا شده با استانداردهای حسابرسی مصوب مطابقت دارد.

د- حسابرسی توسط اشخاصی اجرا شده است که صلاحیت و آموزش فنی کافی به عنوان حسارس را داشته است.

90- کدام مورد زیر در رابطه با برنامه‌ریزی حسابرسی همواره صحیح است؟

الف- اجرای بخشی از حسابرسی در زمانی پیش از تاریخ ترازنامه توسط حسابرس فعلی واحد تجاری

ب- نپذیرفتن کار حسابرسی پس از پایان سال مالی صاحب کار

ج- نظارت بر شمارش موجودی کالا در پایان سال

د- تصمیم‌گیری نهایی درباره گروه رسیدگی پیش از تکمیل مرحله برنامه‌ریزی

91- آن بخش از فرآیند برنامه‌ریزی حسابرسی که به، احتمال زیاد، باید قبل از شروع کار حسابرسی در مورد آن با صاحب کار به توافق رسید، کدام مورد زیر است؟

الف- شواهدی که باید گردآوری شود تا مبنای کافی برای اظهارنظر حسابرسان را فراهم کند.

ب- روشهایی که باید برای کشف دعاوی مطروحه، ادعاها و آرای صادره در واحد مورد رسیدگی به کار گرفته شود.

ج- آن گروه از دعاوی در شرف طرح که باید در درخواست تاییدیه وکیل حقوقی منظور شود.

د- زمان‌بندی روشهای لازم که باید برای نظارت بر شمارش موجودیهای مواد و کالا استفاده شود.

92- کمیته ویژه خدمات اعتبار دهی، خدمات مزبرو را «خدمات حرفه‌ای مستقل» و شامل کدام مورد زیر تعریف می‌کند؟

الف- گزارش کتبی حاوی نتایج به دست آمده

ب- بهبود کیفیت اطلاعات یا بهبود گزارش‌های مالی برای تصمیم‌گیرندگان

ج- خدمات حسابرسی، خدمات اعتباردهی و خدمات مشاوره‌ای.

د- رسیدگی به اعتبار ادعاهای کتبی شخصی دیگر.

93- حسابرس برای انجام کدام خدمات ملزم به رعایت اصل استقلال نمی‌باشد؟

الف- حسابرسی صورتهای مالی

ب- بررسی اجمالی صورتهای مالی

ج- اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی

د- تنظیم اطلاعات مالی

94- کدام مورد زیر به عنوان خدمات اعتباردهی محسوب نمی‌شود؟

الف- روشهای مورد توافق     ب- رسیدگی صورتهای مالی

ج- تنظیم صورتهای مالی      د- بررسی صورتهای مالی

95- کدام مورد زیر اختلاف اساسی بین استانداردهای اعتباردهی و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی را بیان می‌کند؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- استانداردهای اعتباردهی چارچوبی را برای نقش اعتباردهی فراتر از صورتهای مالی فراهم می‌کند.

ب- ضرورت استقلال رای حسابرس در استانداردهای اعتباردهی پیش‌بینی نشده است.

ج- بررسی تحصیل واحد تجاری یا امکان‌سنجی، جزئی از استانداردهای اعتباردهی نمی‌باشد.

د- استانداردهای اعتباردهی شامل استانداردهای اجرای عملیات استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی نیست.

96- کدام مورد زیر جزء استانداردهای اعتباردهی به حساب نمی‌آید؟

الف- شواهد کافی باید کسب شود تا مبنایی معقول برای اظهارنظر مندرج در گزارش به دست آید.

ب- گزارش باید ادعای مورد گزارش را مشخص و ویژگی کار را بیان کند.

ج- عملیات باید به گونه‌ای مناسب برنامه‌ریزی شود و در صورت وجود کارکنان، بر کار آنان به گونه‌ای مناسب نظارت شود.

د- شناخت کافی از کنترل داخلی برای برنامه‌ریزی کار حسابرسی باید کسب شود.

97- در مورادی که حسابرسی توسط یک موسسه حسابرسی کوچک انجام می‌شود، حداقل کدام‌یک از اشخاص زیر باید درباره استانداردهای حسابرسی و حسابداری، اطلاعات لازم را داشته باشد؟

الف- حسابرس مسئول نهایی حسابرسی.

ب- همه کارکنان حرفه‌ای اجرا کننده حسابرسی.

ج- همه کارکنان حرفه‌ای اجرا کننده حسابرسی و شرکت موسسه.

د- همه کارکنان حرفه‌ای موسسه.

98- کدام مورد زیر بیانگر «رویکرد ذهن پرسشگر و ارزیابی دقیق شواهد حسابرسی» است؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- مراقبت‌های تخصصی و حرفه‌ای            ب- تردید حرفه‌ای

ج- اطمینان معقول                         د- سرپرستی و نظارت

99- کدام مورد زیر بیانگر تردید حرفه‌ای درباره فرض حسابرس نسبت به مدیریت است؟

الف- در نبود عوامل خطر تقلب، درستکاری و صادق است.

ب- نادرست است مگر تکمیل آزمونهای حسابرسی، خلاف آن را ثابت کند.

ج- نه درستکار و صادق است و نه نادرست.

د- به گونه‌ای معقول، درستکار و صادق است.

100- اظهارنظر درباره قابلیت اعتماد یک ادعای کتبی در یک گزارش مقبول معمولاً به کدام مورد زیر اشاره دارد؟

الف- تنها درباره آن ادعا   ب- تنها درباره موضوع مربوط به آن ادعا

ج- درباره ادعا یا موضوع به آن ادعا       د- نه ادعا و نه موضوع مربوط به آن ادعا

101- کدام مورد زیر به احتمال زیاد وجه تمایز بین کار حسابرسان مستقل با کار سایر کارشناسان حرفه‌ای است؟

الف- مراقبت‌های تخصصی و حرفه‌ای            ب- استقلال

ج- کاردانی و مهارت         د- مجموعه‌ای پیچیده از دانش

102- استانداردهای حسابرسی مقرر می‌دارد «در اجرای رسیدگی و تهیه گزارش باید مراقبت حرفه‌ای لازم به عمل آید». کدام مورد زیر بیانگر الزامات مزبور است؟

الف- بررسی دقیق کنترلهای موجود درباره دسترسی به دارایی‌ها و مدارک (حسابداری)

ب- بررسی محدود نشانه‌های تقلب کارکنان و اعمال غیرقانونی

ج- بررسی بی‌طرفانه وئ دقیق میزان کفایت آموزش حرفه‌ای و تخصصی کارکنان موسسه حسابرسی

د- بررسی منتقدانه کار انجام شده در هر یک از سطوح سرپرستی

103- پس از تکمیل روشهای حسابرسی، یکی از شرکای موسسه حسابرسی که در فرآیند این کار حسابرسی نقشی نداشته است، کاربرگهای کار حسابرسی را به عنوان نظر دوم مورد بررسی قرار می‌دهد. تاکید این بررسی نوبت دوم بر کدام مورد زیر است؟

الف- ارائه مطلوب صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری

ب- تقلب مدیریت و کارکنان

ج- اهمیت اصلاحات پیشنهادی حسابرسان

د- گزارش ضعفهای سیستم کنترل داخلی به کمیته حسابرسی صاحب کار

104- کدام مورد زیر در ارتباط با مسئولیت حسابرس نسبت به صورتهای مالی صحیح است؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- پیشنهادهای حسابرس درباره شکل و محتوای صورتهای مالی که مورد پذیرش صاحب کار قرار می‌گیرد استقلال وی را خدشه‌دار می‌کند.

ب- حسابرس می‌تواند صورتهای مالی واحد تجاری را براساس اطلاعات حاصل از سیستم حسابداری واحد تجاری تهیه کند.

ج- مطلوبیت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده براساس استانداردهای حسابداری، از مسئولیتهای تلوحی حسابرس است.

د- مسئولیت حسابرس درباره صورتهای مالی حسابرسی شده، به اظهارنظر وی محدود (یا منحصر) نمی‌شود.

105- کدام‌یک از نهادهای رسمی زیر، مسئول اعلام و انتشار استانداردهای اعتباردهی (شهادت‌دهی) می‌باشد؟

الف- هیئت استانداردهای حسابرسی           ب- هیئت استانداردهای حسابرس دولتی

ج- هیئت استانداردهای حسابداری مالی       د- دیوان محاسبات عمومی

106- کدام عبارت زیر به بهترین وجه مفهوم استانداردهای حسابرسی را بیان می‌کند؟

الف- روشهای لازم برای گردآوری شواهد و مدارک پشتوانه صورتهای مالی

ب- معیارهای سنجش کییت کار حسابرس

ج- انتشارات کمیته استانداردهای حسابرسی

د- مقررات پذیرفته شده توسط حرفه حسابداری به دلیل کاربرد جهانی آن.

107- بین سرپرست مسئول از کار رسیدگی و حسابرس آن در رابطه با نتایج حاصل از یکی از روشهای حسابرسی اختلاف نظر وجود دارد. اگر حسابرس بر این باور باشد که وی باید از تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع معاف شود، کدام مورد زیر باید براساس روشهای مورد عمل موسسه، مجاز باشد؟

الف- عدم توافق را به کمیته بررسی کیفیت انجمن حسابداران گزارش کند.

ب- جزئیات عدم توافق و نتایج حاصل را مستند کند.

ج- عدم توافق را با مدیریت واحد تجاری یا کمیته حسابرسی آن مطرح کند.

د- عدم توافق را به یک تیم نظارتی بی‌طرف حرفه‌ای اطلاع دهد.

108- هنگامی‌که حسابدار رسمی برای تنظیم صورتهای مالی شرکت سهامی خاص انتخاب می‌شود لازم است وی از اصول و رویه‌های حسابداری واحد اقتصادی آشنایی پیدا کند. این شرایط، به احتمال زیاد، شامل کسب شناخت عمومی از کدام‌یک از موارد زیر می‌باشد؟

الف- صلاحیت کارکنان حسابداری واحد مورد رسیدگی

ب- طراحی کنترلهای داخلی در بخش عملیات

ج- عوامل خطر مربوط به تحریف ناشی از اعمال غیرقانونی

د- اطلاع مدیریت ارشد از کنترل داخلی

109- حسابدار حرفه‌ای درباره کدام‌یک از موارد زیر لازم است از بیانیه‌های استانداردهای خدمات بررسی و حسابداری پیروی نماید؟

I- ارائه مجدد صورتهای مالی تهیه شده توسط صاحبکار، بدون تغییر و به عنوان کمک به صاحبکار.

  1. II. تهیه ثبت‌های دفتر روزنامه ماهانه برای هزینه استهلاک و هزینه‌های منقضی شده از محل پیش‌پرداختها.

الف- I        ب) II          ج- I و II      د- هیچکدام

110- کدام مورد زیر در رابطه با حسابدار حرفه‌ای که دارای منافع مالی مستقیم بی‌اهمیت در یک شرکت سهامی خاص است و از وی خواسته شود تا خدمات بررسی صورتهای مالی همان شرکت را انجام دهد، صادق است؟

الف- مستقل نیست و بنابراین نمی‌تواند با صورتهای مالی مرتبط باشد.

ب- مستقل نیست و بنابراین نمی‌تواند گزارش بررسی ارائه دهد.

ج- مستقل نیست اما می‌تواند گزارش بررسی ارائه دهد اما نمی‌تواند نظر حسابرسی ارائه دهد.

د- به دلیل بی‌اهمیت بودن منافع مالی، مستقل است و بنابراین نمی‌تواند گزارش بررسی ارائه دهد.

111- کدام‌یک از عبارتهای زیر، مسئولیت حسابرس را در ارتباط با کشف اشتباهات و تقلبات بهتر بیان می‌کند؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- حسابرس باید سیستم کنترل داخلی صاحبکار را مطالعه و ارزیابی نماید. سپس وی باید حسابرسی را جهت حصول اطمینان معقول از کشف تمامی اشتباهات و تقلب طراحی نماید.

ب- حسابرس باید ضمن ارزیابی ریسک این موضوع که اشتباهات و تقلبات باعث می‌شود صورتهای مالی حاوی تحریفات با اهمیت باشد، این موضوع را بررسی نماید که آیا روشهای ضروری کنترل داخلی، طراحی و به صورت رضایت‌بخش اجرا می‌شوند یا خیر.

ج- حسابرس باید ضمن در نظر گرفتن انواع اشتباهات و تقلبات که ممکن است اتقاق افتد، این موضوع را بررسی نماید که آیا روشهای ضروری کنترل داخلی، طراحی و به صورت رضایت‌بخش اجرا می‌شوند یا خیر.

د- حسابرس باید ضمن ارزیابی خطر صورتهای مالی حاوی تحریفات با اهمیت به دلیل وجود اشتباهات و تقلبات، حسابرسی را جهت حصول اطمینان معقول از کشف اشتباهات و تقلبات با اهمیت طراحی نماید.

112- شما برای بررسی صورتهای مالی یک شرکت سهامی خاص انتخاب شده‌اید که آن صورتها، حاوی چندین انحراف از استانداردهای حسابداری است. اگر آن صورتهای مالی اصلاح نشود و تعدیل گزارش بررسی استاندارد برای بیان این نارسایی‌ها کافی نباشد، شما به کدام مورد زیر باید عمل کنید؟

الف- از کار کناره‌گیری می‌کنید و هیچگونه خدمات دیگری در ارتباط با آن صورتهای مالی ارائه نمی‌دهید.

ب- به مدیریت اطلاع می‌دهید که کار در صورتی می‌تواند انجام گیرد که گزارش شما صرفاً برای استفاده‌کنندگان داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

ج- آثار انحرافها از استانداردهای حسابداری را تعیین و درباره صورتهای مالی، گزارش ویژه صادر می‌کنید.

د- به شرطی گزارش بررسی تعدیل شده ارائه می‌کنید که واحد تجاری بپذیرد از آن صورتهای مالی، برای کسب اعتبار استفاده نخواهد کرد.

113- طبق بیانیه استانداردهای خدمات بررسی و حسابداری، حسابدار رسمی هنگام گزارش به کدام‌یک از موارد زیر تأکید می‌نماید؟

الف- هنگامی‌که حسابدار رسمی صورتهای مالی تهیه شده توسط صاحبکار را بدون تعدیلات و به عنوان کمک به صاحبار تایپ کرده باشد.

ب- هنگامی‌که حسابدار رسمی صورتهای مالی را در شکل یا فرمهای مقرر (بدون مبالغ ریالی) برای استفاده مشتری در تهیه صورتهای مالی، ارائه می‌دهد.

ج- هنگامی‌که حسابدار رسمی ثبت‌های اصلاحی را به صاحبکار پیشنهاد می‌نماید که صورتهای مالی تهیه شده توسط صاحبکار را تغییر می‌دهد.

د- هنگامی‌که حسابدار رسمی با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری، صورتهای مالی تهیه شده براساس سایر مبانی جامع حسابداری را ارائه نماید.

114- بیانیه‌های استانداردهای خدمات بررسی و حسابداری، استانداردها و روشهایی را کدام‌یک از موارد زیر منتشر می‌نمایند؟

الف- کمک در تعدیل دفاتر حساب‌ها برای یک شریک

ب- بررسی اطلاعات مالی میان دوره‌ای مورد نیاز برای ارائه به بورس

ج- پردازش اطلاعات مالی برای یک صاحبکار از سایر موسسات حسابداری

د- تنظیم صورتهای مالی انفرادی برای اخذ وام رهنی

115- احتمال خطر اینکه حسابرس براساس روشهای حسابرسی انجام شده نتیجه‌گیری نماید که تحریف با اهمیتی درمانده حساب مورد رسیدگی وجود ندارد در حالیکه در واقع حاوی تحریف با اهمیتی است این مفهوم به کدام‌یک از موارد زیر اشاره می‌نماید؟

الف- خطر حسابرسی           ب- خطر کنترل

ج- خطر ذاتی                د- خطر عدم کشف

116- حسابدار حرفه‌ای کدام‌یک از خدمات حسابداری زیر را می‌تواند بدون رعایت گزارش تنظیم اطلاعات مالی و گزارش بررسی اجمالی صورتهای مالی را ارائه دهد؟

I- تهیه تراز آزمایشی.

II- تهیه ماهانه ثبت‌های ماهانه دفتر روزنامه

الف- I        ب) II          ج- I و II      د- هیچکدام

117- رسیدگی به اطلاعات مالی پیش‌بینی شده جزء خدمات حرفه‌ای است که؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- تنظیم اطلاعات مالی پیش‌بینی بر مبنای ادعاهای مدیریت است.

ب- توزیع گزارش منحصراً به مدیریت و هیأت مدیره است.

ج- شامل تقبل مسئولیت مدیریت برای به روزآوری رویدادهای کلیدی (اصلی) برای یک سال بعد از تاریخ گزارش است.

د- شامل ارزیابی تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده و پشتوانه اساسی ادعاهای مدیریت است.

118- پذیرش اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی از جانب حسابدار حرفه‌ای براساس پذیرش این فرض است که …

الف- گزارش باید منحصراً در میان اشخاصی توزیع شود که خواهان اجرای روشها بوده‌اند.

ب- اطلاعات باید براساس روشهای مقرر در سایر استانداردهای حسابرسی رسیدگی شود.

ج- مسئولیت کفایت روشهای مورد اجرا با حسابرس است.

د- در گزارش یافته‌ها نسبت به صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی به عنوان یک مجموعه اطمینان سلبی (محدود) ارائه خواهد شد.

119- نوع ماهیت و حدود رویه‌های و روشهای کنترل کیفیت موسسات حسابرسی به کدام مورد زیر بستگی دارد؟

اندازه موسسات حسابرسی ماهیت عملیات موسسات حسابرسی فزونی منافع بر مخارج
الف- بلی بلی بلی
ب- بلی بلی خیر
ج- بلی خیر بلی
د- خیر بلی بلی

120- کدام دسته از عوامل زیر معمولا در برنامه‌ریزی تامین کارکنان مورد نیاز برای یک کار حسابرسی در نظر گرفته می‌شود؟

آموزش ضمن خدمت به کارکنان جابجایی کارکنان به طور مستمر و دوره‌ای
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر

121- استانداردهای کنترل کیفیت برای موسسات حسابرسی در کدام مورد زیر کاربرد دارد؟

الف- تنها خدمات حسابرسی

ب- خدمات حسابرسی و خدمات مشاوره مدیریت

ج- خدمات حسابرسی و خدمات مالیاتی

د- خدمات حسابرسی، خدمات حسابداری و خدمات بررسی

122- یکی از هدفهای موسسات حسابرسی، ارائه خدمات حرفه‌ای منطبق با استانداردهای حرفه‌ای است. کدام مورد زیر از دستیابی به این هدفها به گونه‌ای معقول اطمینان می‌دهد؟

الف- سیستم کنترل کیفیت

ب- سیستم بررسی سایر موسسات حرفه‌ای (بررسی هم‌پیشگان)

ج- آموزش مستمر حرفه‌ای

د- رعایت استانداردهای حسابرسی (گزارشگری)

123- در کدام‌یک از گزینه‌های زیر، هدف اولیه از انتشار بیانیه‌های استانداردهای حسابرسی به بهترین شکل بیان شده است؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- رهنمودهایی جهت تدوین آن دسته از روشهای حسابرسی هستند که در اکثر شرایط، کاربرد داشته باشند.

ب- رهنمودهایی جهت کاهش شیوه‌های مختلف حسابرسی (عدم یکنواختی) و اظهارنظرهای متفاوت حسابرسان می‌باشند.

ج- بیانیه‌های رسمی می‌باشند که به وسیله آیین رفتار حرفه‌ای تقویت می‌شوند و با هدف محدود کردن میزان قضاوت حسابرسان منتشر می‌شوند.

د- تفاسیری هستند که جهت تشریح مفهوم (استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی) منتشر می‌شوند.

124- در صورتی‌که خطر تحریف با اهمیت افزایش یابد؟

الف- سطح قابل پذیرش خطر عدم کشف کاهش می‌یابد.

ب- سطح قابل پذیرش خطر تجاری افزایش می‌یابد.

ج- سطح قابل پذیرش خطر حسابرسی کاهش می‌یابد.

د- سطح قابل پذیرش اهمیت افزایش می‌یابد.

125- هنگامی‌که از حسابرس مستقل تقاضا می‌شود برای نخستین بار صورتهای مالی صاحب‌کار را بررسی نماید، وی باید با حسابرس قبلی تماس بگیرد. ضرورت تماس با حسابرس قبلی به خاطر تعیین کدام‌یک از موارد زیر می‌باشد؟

الف- امکان استفاده از کار حسابرس قبلی

ب- تشخیص علت و روش صاحبکار در مورد تعویض حسابرسان خود

ج- احتمال آگاهی حسابرس قبلی از ضعف در سیستم کنترل داخلی صاحبکار

د- پذیرفتن یا نپذیرفتن کار حسابرسی

126- کدام‌یک از موارد زیر قبل از پذیرش کار جدید، توسط حسابرس انجام نمی‌گیرد؟

الف- درستکاری مدیریت       ب- زمان‌بندی کار موقت

ج- ارتباط با حسابرس قبلی   د- توانایی انجام کار حسابرسی

127- حسابرسان کدام‌یک از اطلاعات زیر را قبل از پذیرش یک کار حسابرسی، از حسابرس قبلی آن استعلام می‌نمایند؟

الف- تجزیه و تحلیل اقلام ترازنامه‌ای

ب- تجزیه و تحلیل اقلام سود و زیان

ج- کلیه مواری که از لحاظ حسابداری همواره اهمیت دارد.

د- حقایقی درباره درستکاری مدیریت صاحب‌کار

128- نتیجه انتصاب به موقع حسابرسان مستقل، کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف- رسیدگی‌های جامع تری می‌تواند انجام شود.

ب- شناخت بهتری از سیستم کنترل داخلی کسب می‌شود.

ج- شواهد کافی و قابل قبول، گردآوری می‌شود.

د- رسیدگی‌های مؤثرتری برنامه‌ریزی می‌شود.

129- کدام‌یک از موارد زیر از اهداف قرارداد حسابرسی نمی‌باشد؟

الف- کاهش میزان آزمون‌های محتوا به وسیله حسابرس

ب- مستندسازی شرایط قرارداد

ج- تشریح مسئولیت قانونی حسابرس و صاحبکار

د- حمایت حسابرس در برابر مسئولیت قانونی

130- حدود مسئولیت حسابرس جانشین برای تماس با حسابرسان قبلی، در راستای پذیرش صاحبکار احتمالی چیست؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- حسابرس جانشین هیچ‌گونه مسئولیتی در تماس با حسابرسان قبلی ندارد.

ب- حسابرس جانشین برای تماس با حسابرسان قبلی لازم است اجازه صاحبکار را کسب نماید.

ج- حسابرس جانشین برای تماس با حسابرسان قبلی لازم نیست اجازه صاحبکار را کسب نماید.

د- در صورتی‌که حسابرس جانشین نسبت به همه حقایق مر بوط قابل دسترس صاحبکار آگاه باشد، لازم نیست با حسابرس قبلی تماس بگیرد.

131- با توجه به مفاد آیین رفتار حرفه‌ای، اگر یکی از شرکای موسسه حسابرسی دو شریکه فوت کند، شریک باقیمانده تا چه مدت می‌تواند به تنهایی تحت نام فعلی موسسه که شامل نام متوفی است فعالیت کند؟

الف- مدتی که از پنج سال بیشتر نباشد.

ب- مدتی که از دو سال بیشتر نباشد.

ج- مدت نامحدود

د- تا زمانی که موسسه، سهم شریک متوفی را به وراث او پرداخت کند.

132- تفام حاصل از مذاکرات مقدماتی بین حسابرس و صاحبکار باید به وسیله حسابرس مکتوب شود. کدام‌یک از موارد زیر بهترین روش برای تنظیم این مذاکرات می‌باشد؟

الف- قرارداد حسابرسی

ب- نامه مدیریت

ج- تاییدیه مدیران

د- این یادداشت‌ها در بخش دائمی کاربرگهای حسابرسی قرار داده می‌شود.

133- در کدام‌یک از شرایط زیر، یک موسسه حسابرسی در رابطه با تعیین حق‌الزحمه خود، آیین رفتار حرفه‌ای را نقض می‌کند؟

الف- حق‌الزحمه‌ای که بعداً توسط دادگاه ورشکستگی تعیین خواهد شد.

ب- حق‌الزحمه‌ای که بر مبنای نوع کار باشد نه بر مبنای زمان صرف شده (حق‌الزحمه‌ای که مبتنی بر ماهیت خدمات ارائه شده و تخصص حسابداران رسمی باشد).

ج- حق‌الزحمه‌ای که پرداخت آن منوط به روشن شدن اثر گزارش حسابرسی در مورد تایید یا رد درخواست شرکت برای یک وام بانکی باشد.

د- حق‌الزحمه‌ای که مبتنی بر حق‌الزحمه حسابرس قبلی صاحبکار باشد.

134- آقای حسینی، شریک موسسه حسابرسی رویال، در شرکتهای مورد رسیدگی موسسه رویال سرمایه‌گذاری با اهمیت کرده است. طبق آیین رفتار حرفه‌ای، سرمایه‌گذاری فوق به عنوان منافع مالی، شامل کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف- منافع مالی غیرمستقیم  ب- منافع مالی مستقیم

ج- فاقد منافع مالی                       د- منافع مالی جزئی

135- قبل از پذیرش کار جدید حسابرسی، حسابرس مستقل باید؟

الف- بدون مشاوره با صاحبکار احتمالی با حسابرس قبلی تماس بگیرد.

ب- کار حسابرسی را بدون تماس با حسابرس قبلی بپذیرد.

ج- با حسابرس قبلی ارتباط برقرار نکند.

د- در ارتباط با تماس حسابرس قبلی با صاحبکار مشاوره و درخواست اجازه تماس را کسب نماید.

136- طبق آیین‌ رفتار حرفه‌ای، حسابرس مستقل نسبت به کدام‌یک از فعالیت‌های زیر منع می‌شود؟

الف- تایید پیش‌بینی نتایج معاملات و رویدادهای آتی صاحبکار

ب- بیان اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی موقت

ج- نگهدای مدارک صاحبکار تا پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی

د- بیان اظهارنظر نسبت به سیستم کنترل داخلی

137- طبق آیین‌ رفتار حرفه‌ای، کدام‌یک از موارد زیر حکم استقلال را در حسابرسی از بین می‌برد؟

الف- داشتن هر گونه منافع مالی مستقیم و یا منافع مالی با اهمیت به صورت غیرمستقیم در واحد مورد رسیدگی.

ب- ارائه خدمات مشاوره به مدیریت واحد مورد رسیدگی.

ج- سرمایه‌گذاری مشترک با واحد مورد رسدگی (سرمایه‌گذاری در مقایسه با ارزش ویژه با اهمیت است).

د- داشتن هر گونه منافع مالی غیرمستقیم و یا منافع مالی با اهمیت به صورت مستقیم در واحد مورد رسیدگی.

138- کدام‌یک از موارد زیر جزء تعریف حسابرسی نمی‌باشد؟

الف- فرآیند سیستماتیک      ب- رسیدگی نمونه‌ای

ج- استانداردهای حسابرسی    د- قضاوت حرفه‌ای

139- کدام‌یک از موارد زیر از عوامل ایجاد تقاضای استفاده‌کنندگان از خدمات حسابرسی نمی‌باشد؟

الف- تضاد منافع بین تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی (بالفعل یا بالقوه)

ب- پیچیدگی مبادلات اقتصادی و عدم تخصیص افراد در اظهارنظر حرفه‌ای.

ج- عدم دسترسی مستقیم تصمیم‌گیرندگان به شرکت‌ها و سازمان‌ها.

د- مسئولیت حسابرس جهت ارائه اطلاعات مالی برای استفاده‌کنندگان

140- توافق بین حسابرس و صاحبکار درباره مسئولیت حسابرس نسبت به کشف اعمال غیرقانونی، معمولاً در کدام‌یک از موارد زیر قید می‌شود؟

الف- تاییدیه مدیران        ب- تاییدیه‌های درخواستی

ج- نامه مدیریت                           د- موافقتنامه حسابرسی

141- کدام‌یک از موارد زیر، بر به کارگیری استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، خصوصا استانداردهای «گزارشگری» و «اجرای عملیات» تاکید دارد؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- اصل اهمیت و احتمال خطر نسبی         ب- عوامل محیط کنترل داخلی

ج- خصوصیات مدارک مؤید      د- عناصر کنترل کیفیت

142- کدام‌یک از موارد زیر جزء استانداردهای عمومی حسابرسی نمی‌باشد؟

الف- مراقبت حرفه‌ای         ب- برنامه‌ریزی

ج- استقلال                  د- آموزش فنی

143- مهمترین دلیل انجام حسابرسی سالیانه توسط یک موسسه حسابرسی عبارت است از؟

الف- اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران و سایر افراد خارج از شرکت نسبت به قابل اتکاء بودن صورتهای مالی

ب- ایجاد امکانی برای سلب مسئولیت شخصی از مسئولین و مدیران شرکت در مورد نقایص موجود در صورتهای مالی

ج- برآوردن الزامات سازمانهای دولتی مبنی بر انجام حسابرسی

د- اطمینان از برملا شدن هر گونه تقلب، در صورت وجود

144- یک موسسه حسابرسی، برای دستیابی به اهداف کنترل کیفیت در موسسه، ممکن است مدارکی را نگهداری کند که نشان دهد، کدام‌یک از شرکاء یا کارکنان موسسه قبلاً در استخدام کدام صاحبکار موسسه حسابرسی بوده‌اند. این کار به احتمال زیاد برای رعایت کدام‌یک از هدفهای کنترل کیفیت صورت می‌پذیرد؟

الف- روابط حرفه‌ای          ب- نظارت و سرپرستی

ج- استقلال                  د- ترفیع

145- ماهیت و محتوای سه استاندارد پذیرفته شده حسابرسی موسوم به «استانداردهای اجرای عملیات» در کدام جمله زیر به بهترین نحوه خلاصه شده است؟

الف- ضرورت حفظ استقلال رای در تمام مطالب مربوط به حسابرسی

ب- برنامه‌ریزی حسابرسی و گردآوری شواهد

ج- محتوای گزارش حسابرسان درباره صورتهای مالی و موارد افشاء در یادداشتهای پیوست آن

د- صلاحیت فنی، استقلال و مراقبت حرفه‌ای حسابرسان

146- «استانداردهای عمومی» از مجموعه استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، شامل کدام‌یک از الزامات زیر است؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- حفظ استقلال رای توسط حسابرس.

ب- اجرای حسابرسی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری.

ج- سرپرستی درست کارکنان تیم رسیدگی.

د- کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی توسط حسابرس.

147- «استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی» در کدام‌یک از مراحل زیر اجرا می‌شود؟

الف- پذیرش کار حسابرسی     ب- برنامه‌ریزی حسابرسی

ج- اجرای کار حسابرسی       د- تمام مراحل حسابرسی

148- طبق «استانداردهای عمومی حسابرسی» رسیدگی باید توسط فرد یا افرادی اجرا شود که دارای صلاحیت و آموزش فنی کافی برای حسابرسی باشند. کدام‌یک از موارد زیر، مفهوم این استاندارد را بیان نمی‌نماید؟

الف- آموزش مستمر و تحصیلات دانشگاهی در رشته حسابداری

ب- تجربه حسابرسی

ج- آموزش منظم حسابرسی

د- آموزش منظم ریاضی

149- کدام‌یک از عبارات زیر به بهترین نحو معنای «استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی» را بیان می‌دارد؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- تعیین اهداف حسابرسی در کار

ب- معیارهای کیفیت اجرای کار حسابرسی

ج- روشهای مورد لزوم برای گردآوری شواهد و مدارک به عنوان پشتوانه صورتهای مالی

د- قوانین اجرا شده توسط حسابرس

150- موسسات حسابرسی باید به عوامل کنترلهای کیفیت توجه داشته باشند. کدام‌یک از موارد زیر مشمول این موضوع نیست؟

الف- تقسیم کار حسابرسی

ب- مشاوره با اشخاص مناسب و صلاحیت‌دار

ج- منع کارکنان از انجام دادن اضافه‌کاری

د- سرپرستی کار

151- آقای حسینی، حسابدار رسمی، موسسه حسابرسی خود را به آقای اخوان یکی دیگر از حسابداران رسمی واگذار می‌نماید؟

الف- آقای حسینی قبل از اینکه فرم‌ها و کاربرگهای حسابرسی موجود در موسسه را در اختیار آقای اخوان قرار دهد باید از صاحبکار خود کسب اجازه نماید.

ب- اقای حسینی باید کلیه فرم‌ها و کاربرگهای حسابرسی را به صاحبکاران خود مسترد دارد.

ج- آقای حسینی می‌تواند بدون مشاوره با صاحبکار خود، فرم‌ها و کاربرگهای حسابرسی را به آقای اخوان واگذار نماید.

د- آقای حسینی کلیه فرم‌ها و کاربرگهای حسابرسی را معدوم نماید.

152- در رابطه با «اصل اهمیت» کدام‌یک از جملات زیر صحیح است؟

الف- اصل اهمیت از طریق موسسات حسابرسی تعیین و اعلام می‌‌گردد.

ب- اصل اهمیت فقط به ارزش ریالی یک قلم نسبت به سایر اقلام در صورتهای مالی بستگی دارد.

ج- اصل اهمیت بستگی به ماهیت دارد نه به ارزش ریالی آنها.

د- اصل اهمیت به قضاوت حرفه‌ای بستگی دارد.

153- یک موسسه بزرگ بین‌المللی قرار است توسط هم‌پیشگان بررسی شود. بررسی هم‌پیشگان به احتمال زیاد توسط کدام‌یک از افراد زیر صورت خواهد گرفت؟

الف- آن گروه از شرکاء و موسسه حسابرسی که با کارهای انتخاب شده برای بررسی، ارتباطی نداشته‌اند.

ب- کارکنان واحد بررسی و کمیسیون اوراق بهادار

ج- کارکنان واحد بررسی انجمن حسابداران رسمی

د- شرکاء و کارکنان یک موسسه حسابرسی دیگر

154- حسابرس کدام‌یک از ابزارهای اساسی زیر را برای کنترل و بررسی پیشرفت کار حسابرسی استفاده می‌نماید؟

الف- خلاصه ساعات کارکرد و هزینه           ب- موافقت‌نامه حسابرسی

ج- نمودار گردش پیشرفت کار  د- برنامه حسابرسی

155- کدام‌یک از موارد زیر از عوامل توجیه کننده تقاضا برای خدمات حسابرسی نیست؟

الف- مسئولیت‌های قانونی حسابرسان          ب- عدم امکان دسترسی مستقیم

ج- تضاد منافع              د- پیامدهای اقتصادی

156- کدام‌یک از موارد زیر در موافقت‌نامه حسابرسی ذکر می‌گردد؟

مسئولیت حسابرس مسئولیت مدیریت حدود رسیدگی
الف- بلی بلی بلی
ب- بلی خیر بلی
ج- بلی خیر خیر
د- خیر خیر خیر

157- اعمال مراقبت‌های حرفه‌ای (تخصصی) مستلزم انجام کدام مورد زیر توسط حسابرسان است؟

الف- بررسی دقیق کار انجام شده در هر یک از سطوح سرپرستی

ب- رسیدگی به تمام شواهد مثبته موجود.

ج- وجود قضاوت عاری از خطا

د- مطالعه و بررسی سیستم کنترل داخلی و اجرای آزمون رعایت

158- کدام مورد زیر مسئولیت حسابرس را نسبت به مطالعه و بررسی پرونده‌های مکاتباتی صاحبکار، به بهترین وجه بیان می‌دارد؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- حسابرسان مستقل باید تمام مکاتبات مربوط به کار حسابرسی را بررسی کنند.

ب- حسابرسان مستقل باید هیچ‌یک از مکاتبات را بررسی کنند، زیرا انجام دادن آن وقت حسابرسان را که می‌توانست سبب گردآوری سایر شواهد شود، هدر می‌دهد.

ج- حسابرسان باید از تکنیک‌های آماری استفاده کنند تا نمونه‌های تصادفی از مکاتبات را برای بررسی خود انتخاب نمایند.

د- حسابرسان مستقل باید مکاتبات بانکها، موسسات اعتباری، مشاوران حقوقی و دستگاه‌های دولتی را بررسی کنند.

159- کدام‌یک از موارد زیر باعث عدم پذیرش کار جدید حسابرسی می‌گردد؟

الف- عدم تمایل صاحبکار برای اخذ مجوز پرس‌وجو از مشاور حقوقی

ب- ناتوانی در بررسی کاربرگهای حسابرسان قبلی

ج- عدم شناخت حسابرس مستقل از فعالیت و صنعت صاحبکار

د- دلایلی مبنی بر اینکه مدیریت قبل از استخدام کارکنان درباره مقام مناسب آنها تحقیق نکرده باشد.

160- کدام‌یک از اهداف زیر موجب رعایت استانداردهای متداول حسابرسی می‌شود؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- بهبود بخشیدن به کیفیت حسابرسی.

ب- دستیابی به ویژگی‌های برنامه حسابرسی.

ج- دستیابی به نحوة جمع‌آوری شواهد.

د- محدود کردن آسیب‌پذیری حسابرسان.

161- کدا‌م‌یک از موارد زیر هدف استقرار کنترل کیفیت برای حسابرسان مستقل در رابطه با قبول صاحبکار جدید و یا ادامه خدمات حسابرسی برای صاحبکاران موجود می‌باشد؟

الف- رعایت استاندارد کنترل کیفیت

ب- توانایی لازم جهت تضمین درستکاری صاحبکاران (حسن شهرت).

ج- کاهش احتمال رابطه با صاحبکارانی که مدیرانش از درستکاری (حسن شهرت) لازم برخوردار نیستند.

د- کاهش مسئولیت حرفه‌ای در رابطه با عدم کشف تحریف‌های موجود در صورتهای مالی اساسی

162- صاحبکار، از دادن اجازه به حسابرسان جانشین برای تماس با حسابرسان قبلی خودداری می‌نماید. حسابرس باید کدام‌یک از موارد زیر را انجام دهد؟

الف- مطالعه و ارزیابی سیستم کنترل داخلی صاحبکار

ب- بررسی و میزان درستکاری مدیریت

ج- بررسی مانده ابتدای دوره صورتهای مالی سال جاری

د- تایید یکنواختی به کارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری بین دو سال

163- کدام‌یک از موارد زیر، گام اول در مرحله شروع کار حسابی می‌باشد؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- مطالعه و ارزیابی سیستم کنترل داخلی اداری (انضباطی)

ب- تهیه پیش‌نویس صورتهای مالی و گزارش حسابرسی

ج- بررسی مدارک عمومی، بازدید کارخانه و دفاتر کار صاحبکار

د- مشورت و مرور کار حسابرسی قبلی با مدیریت صاحبکار قبل از بحث و انعقاد قرارداد حسابرسی

164- در کدام شرایط زیر، حسابرس مستقل در حسابرسی شرکت سهامی X استقلال ندارد؟

الف- حسابرس مستقل و مدیرعامل شرکت X عضو هیئت‌مدیره شرکت y هستند.

ب- حسابرس مستقل و مدیرعامل شرکت X، مالک 25% از سهام شرکت Z (شرکت سهامی خاص) می‌باشند.

ج- حسابرس مستقل یک وام اتومبیل از شرکت X اخذ نموده است (شرکت X یک صندوق پس‌انداز تعاونی و رهنی است).

د- به دلیل شرایط مالی نامطلوب، حسابرس مستقل حق‌الزحمه حسابرسی از شرکت X را تا 40% کاهش می‌دهد.

165- آیین رفتار حرفه‌ای مقرر می‌دارد که یک حسابرس مستقل نباید اطلاعات محرمانه‌ای را که در جریان کار حرفه‌ای خود به دست آورده است، افشاء کند مگر با اجاره صاحبکار، معنای این حکم، خودداری حسابرس از پاسخگویی به کدام‌یک از مقامات زیر است؟

الف- یک ارگان بازرسی از کشور

ب- هیأت دادرسی انجمن حسابداران رسمی

ج- یکی از سهامداران شرکت صاحبکار که خود نیز حسابرس مستقل می‌باشد.

د- ارگانی از انجمن که کیفیت کار اعضاء را بنا به درخواست آنان بررسی می‌کند.

166- هدف استانداردهای حسابرسی آنست که؟

الف- صورتهای مالی برمبنای آنها تهیه گردد.

ب- صورتهای مالی تمام شرکتها به طور یکنواخت ارائه شوند.

ج- حسابرسی براساس ضوابط صورت پذیرد.

د- انجام حسابرسی و ارائه گزارش براساس ضوابط صورت گیرد.

167- برای اثبات نام واقعی شرکت مورد نظر رسیدگی، حسابرس به کدام‌یک از موارد زیر نیاز دارد؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- صورتجلسات هیأت‌مدیره   ب- آیین‌نامه‌ها

ج- اساسنامه شرکت           د- اظهارنامه مالیاتی

168- در مرحله برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی، حسابرس مستقل متوجه نوسانات مهمی در مانده پایان سال برخی از اقلام صورتهای مالی اساسی می‌شود. اگر مدیران واحد مورد رسیدگی برای این نوسانات توجیه قانع‌کننده‌ای ارائه ندهند، حسابرس مستقل می‌بایستی کدام مورد را انتخاب کند؟

الف- از کار حسابرسی استعفاء کند.

ب- این موضوع را محدودیت دامنه رسیدگی (در رسیدگی) تلقی نماید.

ج- آزمونهای محتوای بیشتری برای آن مانده حسابها انجام دهد.

د- این موضوع را عدم صلاحیت مدیران واحد مورد رسیدگی تلقی کرده و نظر مشروط دهد.

169- برنامه حسابرسی برای رسیدگی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، امکان کشف تحریف و اشتباهات با اهمیت در صورتهای مالی را نشان می‌دهد. رسیدگی در ارتباط با این وضعیت به چه صورت خواهد بود؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- تردید حرفه‌ای          ب- قضاوت بی‌طرفانه

ج- محافظه‌کاری بی‌طرفانه     د- بی‌تفاوتی نسبت به موضوع

170- کدام‌یک از موارد زیر نشان‌گر زمان‌بندی و کنترل کار حسابرسی می‌باشد؟

الف- برنامه حسابرسی که در برگیرنده یک ستون برای زمان واقعی و برآوردی است.

ب- اجرای کار حسابرسی که فقط بعد از بستن دفاتر صاحبکار برای دوره تحت رسیدگی انجام می‌شود.

ج- اینکه چگونه نتایج درج شده در کاربرگهای حسابرسی بر روی گزارش حسابرسی تاثیر خواهد گذاشت.

د- موافقت‌نامه حسابرسی که دربرگیرنده حداقل و حداکثر حق‌الزحمه حسابرسی می‌باشد.

171- حسابرسان مستقل کدام‌یک از کارهای زیر را باید درباره اشتباهات و تخلفات انجام دهند؟

الف- رسیدگی‌های خود را به گونه‌ای طراحی کنند که از کشف اشتباهات و تخلفاتی که بتواند آثار با اهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشد اطمینان منطقی به دست آورد.

ب- روش جستجوگرانه را برای کشف تخلفات و اشتباهات که از آثار با اهمیتی بر صورتهای مالی دارد برنامه‌ریزی کند.

ج- رسیدگی‌های خود را به گونه‌ای طراحی کند که از کشف اشتباهاتی که اثر آنها بر روی صورتهای مالی، با اهمیت است و تخلفاتی که از اثر آنها بر صورتهای مالی، با اهمیت یا بی‌اهمیت است، اطمینان منطقی به دست آید.

د- رسیدگی‌های خود را به گونه‌ای طراحی کنند که از کشف تخلفاتی که اثر آنها بر روی صورتهای مالی، با اهمیت است و اشتباهاتی که از اثر آنها بر صورتهای مالی، با اهمیت یا بی‌اهمیت است، اطمینان منطقی به دست آید.

172- در صورت با اهمیت بودن، کدام‌یک از موارد زیر بر اثر استاندارد حسابرسی، تخلف (سوء جریان) محسوب می شود؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- سوءاستفاده از یک دارایی یا گروهی از دارایی‌ها

ب- اشتباهات دفتری در اطلاعات حسابداری مبنای تهیه صورتهای مالی

ج- اشتباه در به کارگیری اصول متداول حسابداری

د- تفسیر نادرست حقایق موجود در تاریخ تهیه صورتهای مالی

173- طبق استاندارد سوم اجرای عملیات شواهد و مدارک کافی و قابل اطمینان ممکن است از طریق بازرسی، مشاهده و نظارت، پرسش و اخذ تاییدیه کسب شود، تا مبنای معقولی جهت اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مورد رسیدگی ایجاد گردد. کدام‌یک از موارد زیر بهترین راه جمع‌آوری شواهد و مدارک لازم طبق این استاندارد می‌باشد؟

الف- کاربرگهای حسابرسی     ب- برنامه‌ریزی مناسب کار حسابرسی

ج- بررسی‌های تحلیلی.        د- بررسی‌های سیستم کنترل داخلی

174- کدام‌یک از موارد زیر از اجزای خطر حسابرسی نمی‌باشد؟

الف- خطر ذاتی              ب- خطر مالی

ج- خطر کنترل               د- خطر عدم کشف

175- میزان شواهد حسابرسی با خطر ذاتی رابطه ……… دارد

الف- مستقیم   ب- مساوی      ج- معکوس      د- موازی

176- حسابرسی بایستی عوامل خطر درباره تحریف صورتهای مالی را بررسی نماید. کدام‌یک از خصوصیات زیر بر این خطر مؤثر است؟برنامه‌ریزی حسابرسی

خصوصیات مدیریت وضعیت صنعت خصوصیات
الف- بلی بلی بلی
ب- بلی بلی خیر
ج- بلی خیر بلی
د- خیر خیر خیر

177- یکی از عوامل موثر بر احتمال خطر حسابرسی صورتهای مالی، ویژگیهای عملیاتی است. کدام‌یک از موارد زیر جزء ویژگیهای عملیاتی نیست؟

الف- برخورد مدیریت با گزارشگری مالی چندان خوب نیست.

ب- واحد تجاری به طور غیرمتمرکز اما بدون نظارت کافی اداره می‌شود.

ج- نتایج عملیات واحد تجاری در برابر عوامل اقتصادی بسیار حساس و شکننده است.

د- ب و ج

178- هدف حسابرس، اطمینان منطقی (به مطلق) از مبری (دور) بودن صورتهای مالی از تحریف با اهمیت است. کدام‌یک از موارد زیر دلیلی برای کسب اطمینان منطقی (نه مطلق)، موثر و با اهمیت است؟

الف- گزارشگری جامع         ب- تبانی کارکنان

ج- تحریف با اهمیت          د- تردید حرفه‌ای

179- در طی حسابرسی صورتهای مالی، حسابرس مستقل از کدام گروه‌های زیر در ارتباط با اطلاع (آگاهی) آنها از ارتکاب در داخل شرکت پرس‌وجود می‌نماید؟برنامه‌ریزی حسابرسی

حسابرس داخلی مدیریت هیئت‌مدیره
الف- بلی بلی بلی
ب- خیر بلی خیر
ج- بلی خیر بلی
د- خیر خیر خیر

180- کدام‌یک از روشهای زیر در مرحله برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی، توسط حسابرس اجرا می‌گردد؟

الف- پرس‌وجو از مشاور حقوقی صاحبکار در ارتباط با دعاوی در شرف طرح

ب- مقایسه صورتهای مالی با نتایج پیش‌بینی شده (بودجه)

ج- امکان کشف بدهی‌های ثبت نشده از طریق بررسی (جستجو) معاملات تصویب نشده

د- هیچکدام

181- برای کسب شناخت از تداوم فعالیت صاحبکار در مرحله برنامه‌ریزی حسابرسی، حسابرس کدام‌یک از روشهای زیر را اجرا می‌نماید؟

الف- اجرای آزمونهای جزئیات و مانده حساب

ب- بررسی کاربرگهای حسابرسی سال قبل و پرونده دائمی صاحبکار

ج- ارزیابی مجدد محیط کنترلی داخلی صاحبکار

د- هیچ‌کدام

182- کدام‌یک از عوامل زیر می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی را غیرممکن سازد؟برنامه‌ریزی حسابرسی

الف- پیچیده بودن سیستم حسابداری

ب- عدم رعایت کنترلهای حسابداری در سطوح گسترده

ج- عدم رعایت استانداردهای متداول حسابرسی

د- وجود معاملات با اشخاص وابسته

183- کدام‌یک از موارد زیر از عوامل مؤثر بر خطر ذاتی نیست؟

الف- درستکاری مدیریت       ب- اندازه واحد مورد رسیدگی

ج- وجود اشخاص وابسته       د- تغییرات مدیریت طی دوره

184- حسابرسی‌ها به سه گروه اصلی تقسیم می‌شود: (1) حسابرسی صورتهای مالی (2) حسابرسی رعایت و (3) حسابرسی عملیاتی. از خدمات حسابرسان داخلی در کدام حوزه‌ها می‌توان استفاده نمود:

الف- (1) و (2)             ب- (1) و (3)  ج- (1) و (2) و (3)  د- (2) و (3)

185- بهترین ترکیب برای اعضای کمیته حسابرسی کدام است؟

الف- نمایندگان گروه‌‌های عمده صاحبان سهام

ب- نمایندگان مدیریت و سهامداران

ج- شرکای موسسه حسابداری رسمی و مدیر مالی شرکت

د- اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره

186- بازرس قانونی برای انجام وظایف خود به موجب قانون تجارت در کدام‌یک از سه حوزه اصلی حسابرسی: (1) حسابرسی صورتهای مالی، (2) حسابرسی رعایت و (3) حسابرسی عملیاتی، مسئولیت قابل توجهی دارد؟

الف-  (1) و (3)            ب- (2) و (3) ج-  (1) و (2) و (3) د- (1) و (2)

187- کدام‌یک از موارد زیر در مورد اطلاع حسابرس از تقلب در واحد مورد رسیدگی صحیح است؟

الف- حسابرس تقلب مرتکب شده به وسیله مدیران ارشد را بدون در نظر گرفتن مبلغ آن، مستقیماً به کمیته حسابرسی گزارش نماید.

ب- اگر تقلب اثر با اهمیتی بر روی صورتهای مالی داشته باشد، مستقیماً توسط حسابرس به بورس اوراق بهادار گزارش گردد.

ج- اگر تقلب اثر با اهمیتی بر روی صورتهای مالی داشته باشد، حسابرس بایستی موضوع را با یک بند تاکیدی در گزارش حسابرسی اضافه نماید.

د- حسابرس هیچگونه مسئولیتی برای افشاء تقلب در قبال استفاده‌کنندگان خارجی ندارد.

188- میزان شواهد حسابرسی با احتمال خطر کنترل رابطه ……… دارد.

الف- مستقیم   ب- مساوی      ج- معکوس      د- موازی

189- کدام‌یک از اجزای خطر حسابرسی ممکن است به طور کمی ارزیابی شود؟

خطر کنترل خطر عدم کشف خطر ذاتی
الف- بلی بلی بلی
ب- خیر بلی بلی
ج- بلی بلی خیر
د- بلی خیر بلی

3 دیدگاه

  1. سلام.
    لطفا جواب سوالات برنام ریزی حسابرسی رو بذارین ، ما از کجا جوابها رو پیدا کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
حسابداری
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
همه چیز درباره مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
همه چیز درباره مشاور مالیاتی

همه چیز درباره مشاور مالیاتی در این مقاله می‌خواهیم به تمام ابعاد و همه چیز درباره مشاور مالیاتی و یا وکیل مالیاتی پرداخته و با وظایف وی آشنا شویم. با آرمان پرداز خبره همراه باشید. تماس

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مالیات حقوق
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...