استاندارد حسابداري شماره 6 گزارش عملكرد مالي 153

استاندارد حسابداري

استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملكرد مالي
153
استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملكرد مالي
فهرست مندرجات
شماره بند

• مقدمه 1
• تعاريف 2
3 – • اجزاي عملكرد مالي 4
5 – • صورت سود و زيا ن جامع 14
• صورت سود و زيا ن 15
16 – • اقلام استثنايي 17
18 – (حذف شده است) 30
31 – • تغيير در براوردها ي حسابداري 36
37 – • تعديلات سنواتي 43
39 – – تغيير در روي ه حسابداري 40
41 – – اصلاح اشتباه 43
44 – • تغييرات حقوق صاحبان سرمايه 46
• تاريخ اجرا 47
• مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري 48
• پيوست : نمونه اي از اجزاي عملكرد مالي

155
استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملكرد مالي
اي ن استاندارد بايد با توج ه ب ه ” مقدم ها ي بر استانداردها ي حسابداري“ مطالع ه و
بكار گرفت ه شود.
مقدمه
1 . هدف استاندارد حسابداري شماره 6  ملزم كردن و احدهاي تجاري به انعكاس مشخص و بارز برخ ي عناصرعملكرد مالي است تا به درك استفاده كنندگان صورتهاي مالي از عملكرد مال ي واحدتجاري طي يك دوره كمك كند و مبنايي جهت ارزيابي عملكرد مالي و جريانهاي نقديآتي براي آنها فراهم آورد.تعاريف2 . اصطلاحات ذيل در اي ن استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است :• عمليات متوقف شده : يك بخش از واحد تجاري است كه واگذار يا بركنار شده يا به عنوان نگهداري شده براي فروش طبقه بندي شده است، و :الف . بيانگر يك فعاليت تجاري يا حوزه جغرافيايي عمده و جداگانه از عمليات است،ب . قسمتي از يك برنامه هماهنگ براي واگذاري يا بركناري يك فعاليت تجاري يا حوزهجغرافيايي عمده و جداگانه از عمليات است، و ياج . يك واحد فرعي است كه صرفاً با قصد فروش مجدد خريداري شده است.• عمليات در حال تداوم: كليه عمليات واحد تجاري به استثناي عمليات متوقف شده.• اقلام استثنايي : اقلامي با اهمي ت است كه منشأ آ ن رويدادها يا معاملات ي م ي باشد ك هدر چارچوب عمليات در حال تداو م شركت واق ع م ي گردد و ب ه منظور ارائ ه تصويريمطلوب ، افشاي جداگانه آنها، منفرداً يا د ر صورت تشابه نوع ، در مجموع ، به لحاظ استثناي ي
بودن ماهيت يا وقوع ضرورت مي يابد.
• تعديلات سنواتي : تعديلاتي با اهمي ت است كه به سنوات قبل مربوط مي شود و از تغيير در
رويه حسابداري يا اصلا ح اشتباه ناشي مي گردد. تعديلات سنواتي ، اصلاحا ت تكرار شوند ه
معمول و تعديل براوردهاي انجام شده در سنوا ت قب ل را شام ل نمي شود.
استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملكرد مال ي
156
• يك بخش از واحد تجار ي : جزئي از عمليات و جريانهاي نقدي واحد تجاري است كه از لحاظ
عملياتي و اهداف گزارشگري مالي، به وضوح از ساير فعاليتهاي واحد تجاري متمايز باشد.
اجزاي عملكرد مالي
3 . كليه درآمدها و هزين ه هاي شناسايي شده بايد در صور ت سود و زيا ن يا صور ت سود و زيا ن جامعمنعكس شود . درآمدها و هزين ه ها تنها در موارد ي درصورت سود و زيا ن دوره انعكاس نم ي يابدكه به موجب استانداردهاي حسابداري مستقيماً به حقوق صاحبان سرمايه منظور مي شود.4 . بخشهاي متعدد فعاليتها ي واحد تجاري داراي ويژگيهاي بارزي است كه از نظر ثبات ،مخاطره و قابليت پيش بيني باهم متفاوت است و اين امر افشا ي جداگانه اجزاي تشكيل دهندهعملكرد مالي را در صورت سود و زيا ن و صورت سود و زيان جامع ايج اب مي كند. افشايجداگانه اين اجزا با هد ف تسهيل درك عملكرد مالي يك دوره و كمك به استفاده كنندگان
صورتهاي مالي به منظور تصميم گيري در مورد ميزان اتكا ب ه نتايج دوره هاي قبل جهت
ارزيابي نتايج بالقوه دوره هاي آتي صورت مي گيرد. بنابراين افشاي جداگانه اجزاي مذكور،
صرف نظر از ماهيت در صورت ي ضرورت دارد ك ه براي ارزيابي بعضي از جنبه هاي عملكرد
مالي حائز اهميت باشد.
صورت سود و زيان جامع
5 . صورت سود و زيا ن جامع به عنوان يك صورت مالي اساسي ، بايد ك ل درآمدها و هزين ه هاي
شناسايي شده طي دوره را ك ه قاب ل انتسا ب ب ه صاحبان سرماي ه اس ت ، ب ه تفكي ك اجزا ي
تشكيل دهنده آنها نشان دهد.
6 . هدف از تهي ه صورت سود و زيان و صورت سود و زيا ن جامع ، ارائ ه كليه درآمدها و
هزينه هاي شناسايي شده طي يك دوره مالي مي باشد. تمركز اصل ي صورت سود و زيا ن
دوره بردرآمدها و هزينه هاي عملياتي اس ت . درآمدها و هزينه ها تنها در مواردي در صور ت
سود و زيا ن منعكس نمي شود ك ه به طور مشخص به موجب استانداردهاي حسابداري
مستقيماً به حساب حقوق صاحبان سرمايه منظور شود . از آنجا يي كه جهت تصميم گيري
اقتصادي استفاده كنندگان صورتهاي مالي ، آگاهي از كليه جنبه هاي عملكرد مال ي واحد
تجاري طي دوره ضرورت دارد، لازم است كليه درآمدها و هزينه هاي شناسايي شده طي
استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملكرد مال ي
157
آن دوره مورد ملاحظ ه قرار گيرد . بدين لحاظ همان گونه كه در مفاهيم نظري گزارشگري مال ي مقرر
شده ، تهي ه و ارائه يك صورت مالي اساسي جديد با عنوان ” صورت سود و زيان جامع “
لازم است تا ميزان افزايش يا كاهش حقوق صاحبا ن سرمايه از باب ت درآمدها و هزينه هاي
مختلف دوره نشان داده شود.
7 . صورت سود و زيا ن جامع به طرق زير به اهداف گزارشگري مالي كمك مي كند:
الف . تركيب اطلاعات مربوط به جنبه عملياتي عملكرد و موارد مرتبط با آ ن با ساير
جنبه هاي عملكرد مالي واحد تجار ي.
ب . ارائه اطلاعاتي كه همراه با اطلاعات مندرج در ساير صور تهاي مالي اساسي ، براي
ارزيابي بازده سرماي هگذاري در ي ك واحد تجار ي مفيد واقع شود.
8 . صورت سود و زيان جامع بايد موارد زير را به ترتيب نشان دهد:
الف . سود يا زيان خالص دوره طبق صورت سود و زيان .
ب . ساير درآمدها و هزينه هاي شناسايي شده به تفكيك .
ج . تعديلات سنواتي .
9 . از آنجا كه صورت سود و زيا ن جامع دربرگيرنده كلي ه درآمدها و هزينه هاي شناسايي شده ،
اعم از تحق ق يافته و تحق ق نيافته است ، سود يا زيان خالص دوره مالي به عنوان اولي ن قلم
در صورت سود و زيا ن جامع انعكاس مي يابد. اين بدان معني است كه صورت سود و زيان
دوره ، يكي از اقلام صورت سود و زيان جامع را به تفصيل نشان مي دهد و ساير درآمدها
و هزين ههاي شناسايي شده ، ب هطور جداگانه در صور ت سود و زيان جامع انعكاس مي يابد.
10 . ساير درآمدها و هزين ههاي شناسايي شده شامل موارد زير است :
الف . درآمدها و هزينه هاي تحقق نيافته ناشي از تغييرات ارزش داراييها و بدهيهايي كه
اساساً به منظور قادر ساختن واحد تجاري به انجام عمليات به نحو مستمر نگهداري
مي شود و به موجب استانداردهاي حسا بداري مربوط مستقيماً به حق و ق صاح بان
سرمايه منظ ور مي شود (از قبيل درآمده ا و هزينه هاي ناشي از تج ديد ارزيابي
داراييهاي ثابت مشهود).
استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملكرد مال ي
158
ب . درآمدها و هزينه هايي كه طبق استانداردهاي حسابداري به استناد قوانين آمره
مستقيماً در حقوق صاح بان سرمايه منظور مي شود (از قبيل مابه التفاوتهاي حاصل از
تسعير داراييها و بدهيها ي ارزي موضوع ماده 136 قانون محاسبات عمومي ).
11 . موارد مندرج در رديفهاي الف و ب بند 8 ، سود يا زيا ن جامع سال را تشكيل مي دهد .
تعديلات سنواتي (مشتمل بر آثار انباشته تغيير در رويه هاي حسابداري و اصلاح اشتباه )
حسب مورد از سود يا زيا ن جامع سا ل كسر يا به آن اضافه مي شود تا سود يا زيا ن جامع
شناسايي شده در فاصله تاريخ صورتهاي مالي دوره قب ل و پايان دوره مالي جاري به دست آيد.
12 . نظر به ا ينكه صورت سود و زيا ن جامع دربرگيرنده كليه درآمدها و هزينه هاي شناساي ي
شده طي دوره ازجمله درآمدها و هزينه هاي تحق ق نيافته است ، تحقق بعدي اقلام
اخيرالذكر منجر به گزارش مجدد آنها در صور ت سود و زيان نمي شود. در نتيجه ، هرگاه
تغييري در ارزش يك دارايي ايجاد شود يا آن داراي ي به فرو ش رسد، سود يا زيا ن گزارش
شده معادل تفاوت ارزش جديد يا عوايد فروش داراي ي و آخرين مبلغ دفتري آن است .
براي مثال درآمد تحق ق نيافته ناشي از تجديد ارزياب ي يك دارايي ثابت مشهود درصورت
سود و ز يان جامع دوره تجديد ارزيابي انعكاس مي يابد. تحقق تمام يا بخشي از درآمد
مزبور به هنگام فروش دارايي در دوره هاي بعدي ، درآمد آن دوره محسوب نمي شود بلك ه
مبين درآمدي است كه قبلاً تا زمان تجديد ارزيابي شناسايي شده است .
13 . هرگاه اجز اي صورت سود و زيا ن جامع محدود ب ه سود يا زيا ن خالص دوره و تعديلا ت سنوات ي
باشد، ارائه صورت سود و زيا ن جامع ضرورتي ندارد . در چني ن حالتي بايد در يادداشت ي ذي ل
صورت سود و زيان دور ه، عدم لزوم ارائه صورت سود و زيان جامع افشا شود.
14 . در موارد مذكور سود يا زيان خالص دوره مندرج در صور ت سود و زيان و نيز تعديلات
سنواتي مندرج در گرد ش حساب سود (زيان ) انباشته توأماً اطلاعا ت كافي در مورد ك ل
درآمدها و هزينه هاي شناسايي شده طي دوره ارائه مي دهد . در چني ن حالتي ارائه
استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملكرد مال ي
159
يادداشتي ذيل صورت سود و زيان به شرح زير كفايت مي كند : ” از آنجا كه اجزاي سود
و زيا ن جامع محدود ب ه سود (زيان ) دوره و تعديلا ت سنواتي است ، صور ت سود و زيان
جامع ارائه نشده است “.
صورت سود و زيان
15 . براي اينكه اطلاعات ارائه شده در ص ورت سود و زيا ن جهت تصميم گيريهاي اقتصاد ي
مفيد واق ع شود، بايد اجزاي صورت سود و زيان طبق بند 58 استاندارد حسابداري شم اره 1
با عنوان نحوه ارائه صورتهاي مالي نشان داده شود. ارائه جداگانه اقلام استثنايي و نتايج
مربوط به عمليات متوقف شده نيز ازجمل ه مواردي است كه برمفيدبودن اطلاعات ارائه
شده مي افزايد.
اقلام استثنايي
16 . اقلام استثنايي بايد در محاسب ه سود يا زيا ن عمليات در حال تداوم منظور شو د . مبلغ هر قلم
استثنايي (منفرداً يا در صور ت تشابه نوع ، در مجموع ) بايد به طور جداگانه و ترجيحاً در مت ن
صورت سود و زيا ن تحت سرفصل درآمد يا هزين ه مربوط منعكس گردد . اعم از اينك ه انعكا س
اين اقلام در مت ن صورت سود و زيا ن يا در يادداشتها ي توضيحي صورت گيرد، اي ن اقلا م بايد
به عنوان اقلام استثنايي قابل تشخيص باشد و اين گونه تصريح گردد . شرح مناسب ي در مورد
هر يكاز اقلام استثنايي جهت درك ماهيت اين اقلام ضروري است .
17 . نمونه اقلامي كه ممكن است در صورت با اهميت بودن، استثنايي تلقي شود عبارت
است از:
الف. زيانهاي ناشي از بلاياي طبيعي،
ب . هزينه هاي اخراج دسته جمعي كاركنان شاغل در بخشهاي فعال واحد تجاري ،
ج . هزينه هاي تجديد سازمان ،
د . به هزينه بردن داراييهاي نامشهود خار ج از فرايند استهلاك ،
ه . زيان انتقال صنايع مزاحم به خارج از محدود ه شهرها، طبق مقررات جاري ،
استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملكرد مال ي
160
و . كمكهاي بلاعوض غيرسرمايه اي دريافتي و كمكها ي بلاعوض پرداختي ،
ز . سود يا زيان فروش داراييهاي ثابت مشهود و سرماي هگذاريهاي بلندمدت ،
ح . هزينه هاي غيرمعمول مربوط به مطالبات مشكوك الوصول و كاه ش ارزش موجودي
مواد و كالا،
ط . ذخيره هاي غيرمعمول براي زيانهاي ناشي از پيمانهاي بلندمدت ،
ي . وجوه مازاد ناشي از حل و فص ل ادعاي خسارت از شركتها ي بيمه ،
ك . هزينه هاي جذب نشده ناشي از عدم دستيابي ب ه ظرفيت معمول (عملي ) مورد انتظار
و ضايعات غيرعادي ، و
ل . سود يا زيان ناشي از حل و فص ل دعاوي برله يا عليه شركت .
30-18 . حذف شده است.
تغيير در براوردهاي حسابداري
31 . آثار تغيير در براوردها ي حسابداري بايد در تعيي ن سود يا زيا ن خالص دوره اي منظور شود ك ه
در آن ، تغيير صور ت گرفته است . بديهي است چنانچه تغيير مزبور بر دور ه هاي بعد ي نيز اثر
گذارد، آثار چني ن تغييري بايد در تعيين سود يا زيان خالص دوره هاي بعدي منظور شود.
32 . با توجه به ابهامات موجود در محيط اقتصادي ، انجا م براوردهاي حسابداري و تجديدنظر در
آنها براي تهيه صورتهاي مالي امري اجتناب ناپذير است . پيش بيني رو يدادهاي آتي و براورد
اثرات آنها مستلزم اعمال قضاوت و تجديد نظر در اي ن براوردها ب ه هنگام وقوع رويدادهاي
جديد، حصول تجربه بيشتر يا دستياب ي به اطلاعات اضاف ي است . از آنجا ك ه تغيير در براورد،
حاصل اطلاعات جديد يا تحولا ت تازه است نبايد با تجديد نظر در ارقام سالهاي قب ل به آن
تأثير قهقرايي داد . اين اقلام بايد در صورت سود و زيان سالي كه نسبت به آنها شناخ ت
صورت مي گيرد منعكس و آثار آ ن در صورت با اهميت بودن تشريح شود . در عين حال ،
گاه تشخيص بين تغيير در روي ه حسابداري و تغيير در براورد حسابدار ي ممكن است بسيار
استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملكرد مال ي
161
مشكل باشد . در چني ن حالتي ، تغيير مورد نظر بايد به عنوان تغيير در براورد حسابدار ي تلقي
و به گونه مناسبي افشا شود.
33 . تغيير در براورد حسابدار ي ممكن است تنها بر دور ه جاري تأثير داشت ه باشد يا اينكه دوره
جاري و دوره هاي آتي را توأماً تح ت تأثير قرار دهد . براي مثال تغيير در براورد مبل غ هزينه
مطالبات مشكوك الوصول فوراً شناسايي مي شود و تنها بر دور ه جاري تأثير مي گذارد،
ليكن تغيير در عمر مفيد براورد ي يك دارايي بر هزين ه استهلاك دوره جاري و هريك از
دوره هاي آتي باقيمانده از عمر مفيد داراي ي تأثير دارد . اثر تغيير مرتبط با دور ه جاري در
هر دو حالت به عنوان درآمد يا هزين ه دوره جاري و اثر تغيير در دوره هاي آتي ،
در صورت وجود، در همان دوره ها شناسايي مي شود.
34 . آثار تغيير در براوردها ي حسابداري بايد تح ت همان سرفصلهاي ي كه قبلا در صورت سود و زيا ن
انعكاس مي يافت طبقه بندي شود.
35 . براي قابل مقايسه بودن صورتهاي مالي دوره هاي مختلف ، اثر تغيير در برآورد حسابداري
كه قبلاً در محاسب ه سود يا زيان عمليات در حال تداو م منظور شد ه است ، تحت عنوان
همان قلم درآمد و هزين ه منعكس مي گردد.
36 . ماهيت و مبل غ تغيير در براورد حسابدار ي كه داراي اثر ب ا اهميتي در دور ه جاري است يا انتظا ر
مي رود اثر ب ا اهميتي در دور ه هاي بعد داشته باشد، بايد افشا گردد. در صورتي كه تعيين مبلغ
تغيير عملي نباشد، موضوع بايد در يادداشتهاي توضيحي افشا شود.
تعديلات سنواتي
37 . تعديلات سنواتي يعني اقلام مربوط به سنوات قبل كه در تعديل مانده سود (زيان ) انباشته
ابتداي دوره منظور مي گردد، به اقلامي محدود مي شود ك ه از ” تغيير در رويه حسابداري “
و ” اصلاح اشتباه “ ناشي گردد.
38 . اثر تعديلا ت سنواتي بايد از طري ق اصلاح مانده سود (زيان ) انباشته ابتدا ي دوره در صورتها ي
مالي منعكس گردد. اقلام مقايسه اي صورتهاي مالي نيز بايد ارائ ه مجدد شود، مگر آنك ه اين امر
عملي نباشد . در چنين شرايطي موضوع بايد در يادداشتها ي توضيحي افشا شو د . همچنين ميزا ن
استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملكرد مال ي
162
و ماهي ت اقلام تشكيل دهنده تعديلات سنواتي و دلايل توجيهي تغيير در روي ه حساب داري و
همچنين اين امر ك ه اقلام مقايسه اي صورتهاي مالي ارائه مجدد شد ه است (يا عمل ي نبودن ارائه
مجدد) بايد در يادداشتها ي توضيحي افشا گردد.
تغيير در رويه حسابداري
39 . يكي از خصوصيات كيفي صورتهاي مالي قابل مقايسه بودن آن مي باشد. براي نيل به اين
خصوصيت ، ثبات رويه در نحوه عمل حسابداري طي هر دوره مالي و نيز از ي ك دوره
مالي به دوره مالي بعد ضرور ي است . از اينرو، نبايد در رويه هاي حسابداري تغييري
صورت گيرد مگر اينك ه به علت رجحان رويه جديد بر رويه پيشين ، از نظر ارائه
مطلوب تر صورتهاي مالي واحد تجاري ، تغيير در روي ه حسابداري قابل توجيه باشد يا
اينكه تغيير به موجب قوانين آمره يا استانداردهاي حسابداري جديد، الزامي شود . يكي از
مشخصات تغيير در رويه حسابداري اين است كه اين تغيير، حاص ل گزينش بين دو يا چند
روش حسابداري است . چنانچه معامله يا رويدادهايي كه ا ز نظر ماهيت با معاملات و
رويدادهاي قبلي به روشني متفاوت است ، لزوم اتخاذ ي ك روش جديد يا تعديل روش
موجود را ايجاب كند، اي ن اتخاذ يا تعدي ل روش تغيير رويه حسابداري محسوب نمي شود.
40 . چنانچه در رويه حسابداري تغييري صورت گيرد، ارقام مربوط به سال جاري ، برمبنا ي
رويه جديد منعك س و ارقا م مقايسه اي سنوات قبل نيز برمبناي رويه جديد ارائه مجدد
مي شود. در اين حالت ، تعديلات انباشته مربوط به سنوات قبل ، به جهت اينكه هيچ گونه
ارتباطي با نتاي ج عملكرد سال جاري نداشته است ، نبايد در تعيين سود يا زيا ن سال جاري
دخالت داده شود . تعديلات مزبور بايد از طري ق ارائه مجدد ارقا م سالهاي قبل به حساب
گرفته شود، درنتيجه ، مانده سود (زيان ) انباشته ابتداي دوره نيز بدين ترتيب تعديل خواهد
شد. درصورت تهيه خلاصه چندين ساله وضعيت مالي و عملكرد مالي ، جه ت حصول
اطمينان از اينكه ارقام مربوط به سنوات قبل برمبناي يكنواخت نشان داد ه مي شود، ارقا م
مزبور معمولاً ارائه مجدد خواهد شد . اگر به دليل عملي نبودن ، ارقا م خلاصه هاي
چندين ساله ، جه ت انعكاس تغيير در روي ه حسابداري ، ارائ ه مجدد نشود، موضو ع افشا
استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملكرد مال ي
163
مي گردد. همچنين در صورت ارائه مجدد، سالهايي را ك ه مورد تجديد نظر واق ع شده
است ، بايد مشخص كرد . تعديلات انباشته ناشي از تغيير در رويه هاي حسابداري ، همچنين
به عنوان آخرين قلم در صورت سود و زيان جامع منعكس م ي شود تا اثر اي ن تعديلات
براي استفاده كنندگان مشخص گردد.
اصلاح اشتباه
41 . ممكن است در دوره جاري اشتباهاتي مربوط به صورتهاي مالي يك يا چند دور ه مالي
گذشته كشف گردد. اين اشتباهات مي تواند ازجمل ه، ناشي از موارد زير باشد:
الف . اشتباهات رياضي ،
ب . اشتباه در بكارگيري رويه هاي حسابداري ،
ج . تعبير نادرست يا ناديده گرفتن واقعيتهاي موجود در زمان تهيه صورتهاي مال ي،
د . تغيير از ي ك رويه غير استاندارد حسابداري ب ه يك رويه استاندارد حسابداري ، و
ه . موارد تقلب .
اصلاح اين اشتباهات در صورتي كه با اهميت نباشد، در سود يا زيان خالص دوره جاري
منظور مي گردد.
42 . در موارد ي ممكن است صورتهاي مالي منتشر شده يك يا چند دور ه قبل شامل اشتباهات
با اهميتي باشد كه تصوير مطلوب را مخدو ش و در نتيجه قابليت اتكاي صورتها ي مالي
مزبور را كاه ش دهد . اصلاح چنين اشتباهاتي نبايد از طريق منظور كردن آن در سود و
زيان سال جاري انجام گيرد، بلكه بايد با ارائ ه مجدد ارقام ص ورتهاي مالي سال (هاي ) قبل
به چنين منظوري دست يافت . درنتيجه ، ماند ه افتتاحيه سود (زيان ) انباشته نيز بدي ن ترتيب
تعديل خواهد شد . تعديلات سنواتي ناشي از اصلا ح اشتباهات همچنين به عنوان آخرين
قلم در صور ت سود و زيا ن جامع منعكس مي شود.
استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملكرد مال ي
164
43 . براوردهاي حسابداري ماهيتاً عبارت از تخمين هايي است كه با كس ب اطلاعات اضافي در
دوره هاي بعد ممك ن است تغيير يابد . بنابراين اصلاح اشتباه را بايد از اين گونه تغييرات
تميز داد . به گونه مشابه ، سود يا زياني را كه پس از مشخ ص شدن پيامد يك پيشامد
احتمالي مورد شناخت قرار مي گيرد و براورد دقيق آن قبلا ميسر نبوده است نمي توان
به عنوان اشتباه با اهميت قلمداد كرد.
تغييرات حقوق صاحبان سرمايه
44 . صورتهاي مالي بايد تغييرا ت حقوق صاحبان سرمايه را منعك س كند . بخشي از اي ن تغي يرات در گرد ش
حساب سود و زيا ن انباشته مستقيما در ذي ل صورت سود و زيا ن دوره انعكاس مي يابد . ساير تغييرا ت
ازجمله گردش حساب اندوخته قانوني ، حساب اندوخته اختيار ي و حسابها ي مربوط ب ه اقلام ي ك ه طب ق
استانداردهاي حسابداري مستقيما به حقوق صاحبان سرمايه منظور م ي گردد و همچني ن تغييرات ناشي از
افزايش يا كاهش سرمايه بايد در يادداشتهاي توضيحي مربوط افشا شود.
45 . تغييرات حقوق صاحبان سرمايه و ساختار آن در زمره مهم ترين اقلام اطلاعاتي مندرج در
صورتهاي مالي است و از اينرو بايد به گونه اي مشخص منعكس شود . به موجب اين
استاندارد تغييرات حقوق صاحبان سرمايه به شرح زير در صورتهاي مالي انعكاس
مي يابد:
الف . باتوجه به اهميت اطلاعات مندرج در حساب سود (زيان ) انباشته ، گردش اين
حساب ، متشكل از سود (زيان ) دوره ، سود (زيان ) انباشته ابتداي دوره ، تعديلات
سنواتي ، و هرگون ه مبلغ انتقالي از ساير سرفصلها ي حقوق صاحبان سرمايه (مجموعاً
سود قابل تقسيم )، سود سهام پيشنهادي ، مبالغ انتقالي به اندوخته هاي قانوني و
اختياري (مجموعاً تخصي ص سود )، بلافاصله زير صورت سود و زيا ن دور ه انعكاس
مي يابد.
ب . گردش حساب اندوخته قانوني و اندوخته هاي اختياري تخصيص يافته از محل سود
قابل تقسيم و همچني ن گردش حسابهاي مربوط به اقلامي كه طبق استانداردهاي
استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملكرد مال ي
165
حسابداري مربوط ، مستقيماً ب ه حقوق صاحبا ن سرما يه منظور مي شود (از قبيل مازاد
تجديد ارزيابي ) در يادداشتها ي توضيحي افشا مي گردد.
ج . گردش ساير اقلام از قبيل حساب سرمايه و صر ف سهام در يادداشتهاي توضيحي
افشا مي گردد.
46 . موارد خاصي وجود دارد ك ه اقلامي با ماهي ت درآمد يا هزين ه را ك ه قاب ل انعكاس در
حساب سود و زيا ن دوره است طبق قوانين آمره بايد مستقيماً به حساب اندوخته منظور
كرد. براي مثال ، اساسنامه قانوني برخي از شركتها ي دولتي مقرر مي دارد ك ه سود حاصل از
فروش داراييهاي ثابت به حساب اندوخته سرمايه اي يا ساير اندوخ ته هاي غير قابل تقسيم
منظور گردد . به منظور انعكا س اثرات كليه اين نوع اقلام در صورتهاي عملكرد مالي ،
درآمد يا هزين ه مربوط بايد در صور ت سود و زيا ن جامع منعكس شود.
تاريخ اجرا
1380 و بعد ا ز /1/ 47 . الزامات اين استاندارد د ر مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاري خ 1
آن شروع مي شود، لازم الاجراست .
مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري
48 . با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين المللي حسابداري شماره 8 باعنوان
سود يا زيا ن خالص دوره ، اشتباهات با اهميت و تغييرا ت در روي ه هاي حسابدار ي نيز رعاي ت
مي شود.

استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملكرد مال ي
167
پيوست
نمونه اي از اجزاي عملكرد مالي
اين پيوست به منظور آشنايي با نحوه اجراي الزاما ت مندرج در استاندارد حسابداري
براي انعكاس اجزاي عملكرد مالي تهيه شده است و بخشي از استاندارد حسابداري
تلقي نمي شود.
استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملكرد مالي
پيوست : نمونه اي از اجزاي عملكرد مالي
168
شركت نمونه
صورت سود و زيان
13 × براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 2
(تجديد ارائه شده)
13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
62 فروش خالص 140
(40) ( بهاي تمام شده فروش ( 60
22 سود ناخالص 80
(5) ( هزينه هاي فروش، اداري و عمومي ( 15
(6) خالص ساير درآمدها و هزين ههاي عملياتي 18
(11) 3
11 سود عملياتي 83
(2) ( هزينه هاي مالي ( 10
(1) ( خالص ساير درآمدها و هزين ههاي غيرعملياتي ( 30
8 سود عمليات در حال تداوم قبل از ماليات 43
(2) ( ماليات بر درآمد ( 10
6 سود خالص عمليات در حال تداوم 33
3 6 ( سود عمليات متوقف شده قبل از ماليات( 1
(2) ( اثر مالياتي ( 2
1 4
7 سود خالص 37
1) جزئيات مورد نياز در يادداشتهاي توضيحي ارائه م يشود. )
استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملكرد مالي
پيوست : نمونه اي از اجزاي عملكرد مالي (ادامه)
169
شركت نمونه
صورت سود و زيان جامع
13 × براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 2
(تجديد ارائه شده )
13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال
7 سود خالص سال 37
6 مازاد تحق ق نيافته ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت 4
7 ( سود (زيان ) تحقق نيافته سرمايه گذاري بلندمدت ( 3
20 سود جامع سال مالي 38
(11) ( كسر مي شود: تعديلات سنواتي ( 10
9 سود جامع شناسايي شده از تاريخ گزارشگري قبلي 28

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...