استاندارد حسابداري شماره 30 سود هر سهم

استاندارد حسابداري

استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
(لازم الاجرا براي كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ
اول فروردين 1389 يا بعد از آن شروع مي شود)
673
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
فهرست مندرجات

شماره بند
• هدف 1
2- • دامنه كاربرد 4
5- • تعاريف 7
8- • اندازه گيري 28

 

8- – سود پايه هر سهم 18
19- – سود تقليل يافته هر سهم 25
26- – سهام عادي بالقوه تقليل دهنده 28
29- • تجديد ارائه 30
31- • نحوه ارائه 34
35- • افشا 36
• تاريخ اجرا 37
• مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري 38
• پيوست شماره 1 : توضيحات تكميلي
• پيوست شماره 2 : مثالهاي توضيحي
• پيوست شماره 3 : مباني نتيجه گيري

 

675
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
اين استاندارد بايد باتوجه به ”مقدمه اي بر استانداردهاي حسابداري“ مطالعه و
بكار گرفته شود.
هدف
1 . هدف اين استاندارد، تجويز ضوابط تعيين و ارائه سود هر سهم، به منظور بهبود قابليت
مقايسه عملكرد واحدهاي تجاري مختلف در يك دوره گزارشگري و مقايسه عملكرد يك
واحد تجاري در دوره هاي گزارشگري مختلف است . اگرچه به دليل كاربرد رويه هاي
حسابداري متفاوت در تعيين سود، اطلاعات مربوط به سود هر سهم محدوديتهايي دارد
با اين ح ال ثبات رويه در تعيين مخرج كسر در محاسبات مربوط به سود هر سهم ،
گزارشگري مالي را بهبود مي بخشد. لذا، تأكيد اصلي اين استاندارد بر مخرج كسر در
محاسبه سود هر سهم است.
دامنه كاربرد
2 . اين استاندارد بايد توسط واحدهاي تجاري كه سهام عادي يا سهام عادي بالقوه آنها ب ه عموم
عرضه شده يا در جريان عرضه عمومي است، بكار گرفته شود.
3 . در مورد واحد تجاري اصلي كه صورتهاي مالي تلفيقي و صورتهاي مالي جداگانه را با هم ارائه
مي كند، الزامات افشاي اين استاندار د تنه ا بايد برمبناي اطلاعات تلفيقي اعما ل شو د. چنانچه
واحد تجار ي علاوه ب ر افشاي سود هر سهم بر مبنا ي اطلاعات تلفيقي، بخواهد سود ه ر سه م را
برمبناي صورتهاي مالي جداگانه نيز افشا كند، بايد آن را تنه ا در متن صورت سود و زيان
جداگانه ارائه نمايد و چنين اطلاعاتي نبايد در صورتهاي مالي تلفيقي ارائه شود.
4 . ساير واحدهاي تجاري، در صورت افشاي سود هر سهم، بايد مبلغ آن را براساس اين استاندارد
محاسبه و افشا كنند.
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
676
تعاريف
5 . اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است:
• ابزار مالكانه : هر قراردادي كه معرف وجود حقوق باقيمانده نسبت به داراييهاي واحد
تجاري پس از كسر كليه بدهيهاي آن است.
• تقليل : كاهش در سود هر سهم يا افزايش در زيان هر سهم با فرض تبديل سهام عادي
بالقوه به سهام عادي مي باشد.
• سهام عادي : ابزار مالكان ه اي است كه حقوق مترتب بر آن مؤخر بر ساير ابزارهاي مالكانه
است.
• سهام عادي بالقوه : قراردادي كه دارنده آن از حق تملك سهم عادي برخوردار است.
• صاحبان سهام عادي : دارندگان سهام عادي واحد تجاري يا واحد تجاري اصلي در گروه.
• ضدتقليل : افزايش در سود هر سهم يا كاهش در زيان هر سهم با فرض تبديل سهام عادي
بالقوه به سهام عادي مي باشد.
6 . اصطلاح ”سود هر سهم“ در عنوان و متن استاندارد، با ف رض سودآور بودن عمليات
واحدهاي تجاري انتخاب شده است، لذا در مواردي كه عمليات واحد تجاري منجر به
زيان گردد، اصطلاح ”زيان هر سهم“ جايگزين مي شود.
7 . اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام عادي و حق تقدم خريد سهام نمونه هايي از سهام
عادي بالقوه هستند.
اندازه گيري
سود پايه هر سهم
8 . واحد تجاري بايد مبالغ سود پايه هر سهم را بر اساس سود خالص يا زيان قابل انتساب به
صاحبان سهام عادي محاسبه نمايد.
9 . سود پايه هر سهم بايد با تقسيم سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي بر
ميانگين موزون تعداد سهام عادي طي دوره محاسبه شود.
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
677
10 . هدف سود پايه هر سهم، ارائه شاخصي براي اندازه گيري منافع هر سهم عادي از عملكرد
واحد تجاري طي دوره گزارشگري است.
11 . ميانگين موزون تعداد سهام عادي طي دوره، به منظور انعكاس تغييرات در مبلغ سرمايه
سهامداران عادي ناشي از تغيير تعداد سهام بكارگرفته مي شود. ميانگين موزون تعداد سهام
عادي طي دوره برابر است با تعداد سهام عادي موجود در ابتداي دوره و تغييرات سهام
عادي طي دوره كه با استفاده از عامل وزني زمان تعديل مي شود. عامل وزني زمان، نسبت
تعداد روزهاي درجريان بودن سهام به مجموع تعداد روزهاي دوره است.
12 . در تعيين ميانگين موزون تعداد سهام عادي در شركتهاي سهامي عام، تاريخ ثبت افزايش
سرمايه در مرجع ثبت شركتها ملاك عمل قرار مي گيرد. در ساير واحدهاي تجاري، زمان
منظور كردن سهام عادي با توجه به شرايط خاص صدور آنها تعيين مي شود. در اين رابطه
بررسي دقيق محتو اي رويدادهاي مرتبط با صدور سهام به خصوص زمان دسترسي به
منابع ناشي از افزايش سرمايه يا تسويه تعهدات مربوط از اهميت خاصي برخوردار است.
13 . در تركيب تجاري، سهام عادي كه به عنوان بخشي از مابه ازاي خريد صادر شده است از
تاريخ تحصيل در محاسبه ميانگين موزون تعداد س هام عادي منظور مي شود زيرا واحد
تحصيل كننده، نتايج عمليات واحد تحصيل شده را از آن تاريخ در صورت سود و زيان
ارائه مي كند.
14 . در مواردي كه مابه ازاي سهام عادي به طور كامل وصول نشد ه است ، اين سهام متناسب با
مابه ازاي دريافت شده، در محاسبه ميانگين موزون تعداد سهام منظور مي شود.
15 . چنانچه بخشي از سهام واحد تجاري اصلي، در تملك واحد (هاي) تجاري فرعي آن باشد،
براي محاسبه سود هر سهم در صورتهاي مالي تلفيقي بايد تعداد سهام عادي متعلق به
واحدهاي تجاري فرعي از تاريخ تملك، از محاسبه ميانگين موزون تعداد سهام عادي
مستثني شود.
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
678
16 . در مواردي كه تعداد سهام عادي بدون تغيير در منابع يا تعهدات افزايش يا كاهش م ي ياب د،
ميانگين موزون تعداد سهام عادي براي كليه دور ه هايي كه اطلاعات آ ن ارائه مي شود بايد تعديل
گردد.
17 . نمونه هايي از مواردي كه تعداد سهام عادي بدون تغيير در منابع يا تع هدات كاهش يا
افزايش مي يابد به شرح زير است:
الف. سود سهمي (افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده يا اندوخته ها )،
ب . تجزيه سهام، و
ج . كاهش اجباري سرمايه در اجراي ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت.
همچنين در مواردي كه حق تقدم با مبلغي كمتر از ارزش بازار سهام، صا در مي شود، تنها
معادل مبلغ اعمال حق تقدم ، منابع يا تعهدات تغيير مي كند ليكن از بابت تفاوت مبلغ
اعمال حق تقدم با ارزش بازار سهام در زمان تصويب افزايش سرمايه كه ”عنصر جايزه در
حق تقدم“ ناميده مي شود، تغييري در منابع يا تعهدات ايجاد نمي شود.
18 . در مورد سود س همي و تجزيه سه ام، بدون دريافت مابه ازا، سهام عادي براي سهامداران
فعلي صادر مي شود. بنابراين، تعداد سهام عادي بدون تغيير در منابع يا تعهدات افزايش
مي يابد. در كاهش اجباري سرمايه در اجراي ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت ممكن است
تعداد سهام عادي موجود، بدون تغي ير در منابع يا تعهدات كاهش يابد. تعداد سهام عادي
قبل از اين گونه رويدادها، متناسب با تغيير سهام عادي تعديل مي شود با اين فرض كه
رويداد مربوط در آغاز دورة گزارشگري و دوره هاي ارائه اطلاعات مقايسه اي رخ داده
است. براي مثال، چنانچه به ازاي هر سهم موجود، دو سه م به عنوان سود سهمي صادر
شود، براي محاسبه ميانگين موزون تعداد سهام عادي، تعداد سهام قبل از تاريخ تصويب
افزايش سرمايه در عدد سه ضرب مي شود.
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
679
سود تقليل يافته هر سهم
19 . واحد تجاري بايد مبالغ سود تقليل يافته هر سهم را بر اساس سود خالص يا زيان قابل انتساب به
صاحبان سهام عادي محاسبه كند.
20 . واحد تجاري براي محاسبه سود تقليل يافته هر سهم، بايد سود خالص يا زيان قابل انتساب به
صاحبان سهام عادي و ميانگين موزون تعداد سهام عادي را با فرض تبديل سهام عادي بالقوه
تقليل دهنده، تعديل كند.
21 . هدف سود تقليل يافته هر سهم، هم انند سود پايه هر سهم، ارائه شاخصي براي اندازه گيري
منافع هر سهم عادي از عملكرد واحد تجاري طي دوره گزارشگري است با اين تفاوت كه
آثار تبديل فرضي كليه سهام عادي بالقوه تقليل دهنده درنظرگرفته مي شود.
22 . واحد تجاري بايد براي محاسبه سود تقليل يافته هر سهم، اقدامات زير را انجام دهد:
الف. سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي را به ميزان هزين ههاي مالي
مربوط به سهام عادي بالقوه تقلي ل دهنده طي دوره و همچنين هر گونه درآمد يا هزينه
ناشي از تبديل سهام عادي بالقوه تقلي ل دهنده، با درنظر داشتن آثار ماليا تي مربو ط،
تعديل كند، و
ب . ميانگين موزون تعداد سهام عادي را با اين فرض كه كليه سهام عادي بالقوه تقلي ل دهنده
به سهام عادي تبديل شده است، تعديل نمايد.
23 . براي محاسبه سود تقليل يافته هر سهم بايد فرض شود سهام عادي بالقوه تقلي ل دهند ه،
در ابتداي دوره به سهام عادي تبديل شده است، مگر اينكه تاريخ صدور آن د ر طي دوره باش د،
كه در اين صورت تاريخ صدور ملاك عمل است.
24 . تعداد سهام عادي بالقوه تقل يل دهنده براي هر دوره، به طور مستقل تعيين مي شود .
در گزارشگري ميان دوره اي، دوره مزبور، از ابتداي سال مالي تا تاريخ ترازنامه دوره مياني
درنظر گرفته مي شود و ميانگين موزون تعداد سهام عادي بالقوه محاسبه شده در دوره هاي
مياني قبلي، تأثيري بر محاسبات نخواهد داشت.
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
680
25 . در محاسبه ميانگين موزون تعداد سهام عادي، سهام عادي بالقوه براي دوره اي كه
در جريان است، درنظر گرفته مي شود. سهام عادي بالق وه اي كه در دوره گزارشگري
بازخريد يا ابطال مي شود فقط براي بخشي از دوره كه در جريان بوده است در محاسبه
سود تقليل يافته هر سهم منظور مي شود. سهام عادي بالقوه اي كه در دوره گزارشگري به
سهام عادي تبديل شده است، در محاسبه سود تقليل يافته هر سهم از ابتداي دوره تا تاريخ
تبديل و از تاريخ تبديل نيز سهام عادي مربوط، در محاسبه سود پايه و تقليل يافته هر سهم
درنظر گرفته مي شود.
سهام عادي بالقوه تقليل دهنده
26 . سهام عادي بالقوه تنها در صورتي بايد به عنوان تقلي ل دهنده درنظر گرفت ه شود كه تبديل آن
به سهام عادي، سود هر سهم ناشي از عمليات در حال تداوم را كاهش يا زيان هر سهم ناشي از
عمليات در حال تداوم را افزايش دهد.
27 . واحد تجاري، از سود خالص يا زيان ناشي از عمليات در حال تداوم قابل انتساب به
صاحبان سهام عادي، به عنوان رقم كنترلي، جهت تشخيص اثر تقليل دهندگي يا ضد
تقليل دهندگي سهام عادي بالقوه استفاده مي كند. سود خالص يا زيان ناشي از عمليات
در حال تداوم، نتايج عمليات متوقف شده را دربرنمي گيرد.
28 . براي تشخيص تقليل دهندگي يا ضد تقليل دهندگي سهام عادي بالقوه، هر مجموعه سهام
عادي بالقوه، به طور مجزا (و نه در مجموع ) بررسي مي شود. ترتيب بررسي سهام عادي
بالقوه ممكن است بر تقليل دهندگي آنها مؤثر باشد . بنابراين، به منظور حداكثرسازي تقليل
سود پايه هر سهم، هر مجموعه سهام عادي بالقوه، به ترتيب از بيشترين تا كمترين ميزان
تقليل دهندگي بررسي مي شود. معمولاً حق تقدم سهام بيشترين ميزان تقليل دهندگي را دارد.
تجديد ارائه
29 . چنانچه تعداد سهام عادي يا سهام عادي بالقوه بدون تغيير در منابع يا تعهدات، از طريق مواردي
مانند سود سهمي و تجزيه سهام و عنصر جايزه در حق تقدم، افزايش يا در اثر كاهش اجباري
سرمايه در اجراي ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت كاهش ياب د، سود پايه و تقليل يافته ه ر سه م
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
681
براي كليه دور ه هايي كه اطلاعات آن گزارش م ي شود، باي د ب ر مبناي تعداد جديد سهام تعديل
گردد. چنانچه اين تغييرات بعد از تاريخ ترازنامه اما قبل از تأييد صورتهاي مالي روي دهد،
محاسبه سود هر سهم براي آن دوره و اقلام مقايس ه اي، باي د برمبناي تعداد جديد سهام باش د.
در صورت انعكاس چنين تغييراتي در محاسبه تعداد سهام، اين موضوع بايد افشا شو د. به علاوه
به منظور انعكاس آثار اصلاح اشتبا ه و تغيير در روي ه هاي حسابدار ي، سود پايه و تقليل يافته
هر سهم بايد براي كليه دوره هايي كه اطلاعات آن ارائه مي شود، تجديد ارائه گردد.
30 . واحد تجاري سود تقليل يافته هر سهم دوره(هاي ) قبلي ارائه شده را بابت تغيير در
مفروضات مورد استفاده در محاسبه سود هر سهم يا تبديل سهام عادي بالقوه به سهام
عادي، ارائه مجدد نمي كند.
نحوه ارائه
31 . واحد تجاري بايد سود پايه و تقليل يافته هر سهم را براي سود خالص يا زيان ناشي از عمليات
در حال تداوم (به تفكيك عملياتي و غيرعمليات ي) و سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان
سهام عادي در متن صورت سود و زيان ارائه كن د. واحد تجاري بايد سود پايه و تقلي ل يافته
هر سهم را براي تمام دوره هايي كه اطلاعات آن گزارش مي شود ارائه كند.
32 . سود هر سهم براي هر دوره اي كه صورت سود و زيان تهيه مي شود، ارائه مي گردد .
چنانچه سود تقليل يافته هر سهم، حداقل براي يك دوره گزارش شود، براي تمام دوره هايي
كه اطلاعات آن ، گزارش مي شود ارائه مي گردد، حتي اگر مبلغ آن برابر با سود پايه
هر سهم باشد . چنانچه سود پايه و تقليل يافته هر سهم برابر باشد، مي توان آن را در يك
سطر در صورت سود و زيان ارائه كرد.
33 . واحد تجاري كه عمليات متوقف شده را گزارش م ي كند، بايد سود پايه و تقلي ل يافته ه ر سه م
عمليات متوقف شده را در متن صورت سود و زيان ارائه كند.
34 . واحد تجاري بايد سود پايه و تقلي ل يافته هر سهم را ارائه كند حتي اگر مبلغ آنها منفي (زيان
هر سهم) باشد.
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
682
افشا
35 . واحد تجاري بايد موارد زير را افشا كند:
الف. مبالغ استفاده شده در صورت كسر محاسبه سود پايه و تقلي ليافته هر سهم و تطبيق اين
مبالغ با سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي.
ب . ميانگين موزون تعداد سهام عادي استفاده شده در مخرج كسر محاسبه سود پايه و
تقليل يافته هر سهم و تطبيق ميانگين موزون تعداد سهام هر كدام با يكديگر.
ج . توصيف تغييرات عمده در تعداد سهام عادي يا سهام عا دي بالقوه، علاوه بر موارد ذكر
شده در بند 29 ، كه بعد از تاريخ ترازنامه انجام مي شود.
36 . مبالغ سود هر سهم بابت وقوع تغييرات ياد شده در بند 35 (ج) بعد از تاريخ ترازنامه تعديل
نمي شود زيرا اي ن گونه تغييرات بر مبلغ سرمايه بكار رفته براي ايجاد سود يا زيان دوره، تأثير
نمي گذارد. افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و يا مطالبات، و تبديل يا اعمال حقوق مربوط به
سهام عادي بالقوه در تاريخ ترازنامه به سهام عادي، نمونه هايي از تغييرات ياد شده است.
تاريخ اجرا
1389 و بعد از آ ن شروع /1/ 37 . اين استاندارد براي كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاري خ 1
مي شود، لازم الاجراست.
مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري
38 . با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين المللي حسابداري شماره 33 با عنوان
سود هر سهم (ويرايش مارس 2004 ) نيز رعايت مي شود.
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
683
پيوست شماره 1 : توضيحات تكميلي
اين پيوست بخش لاينفك استاندارد حسابداري شماره 30 است.
سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي واحد تجاري اصلي
1 . براي محاسبه سود هر سهم برمبناي صورتهاي مالي تلفيقي، منظور از سود خالص يا زيان
قابل انتساب به صاحبان سهام عادي واحد تجاري اص لي، سود خالص يا زيان گروه پس از
كسر سهم اقليت است.
انتشار حق تقدم خريد سهام
2 . در مواردي كه قيمت اعمال حق تقدم خريد سهام عادي كمتر از ارزش بازار سهام باشد
صدور سهام با عنصر جايزه همراه است . چنانچه حق تقدم خريد سهام به همه سهامداران
اعطا شود، تعداد سهام عا دي استفاده شده در محاسبه سود پايه و تقليل يافته هر سهم، براي
تمام دوره هاي قبل از انتشار حق تقدم به شرح زير محاسبه مي شود:
ارزش بازار هر سهم عادي بلافاصله قبل از تصويب انتشار حق تقدم خريد سهام عادي
ارزش بازار نظري هر سهم عادي بلافاصله پس از تصويب انتشار حق تقدم سهام عادي
×
تعداد سهام عادي موجود قبل از
تصويب انتشار حق تقدم خريد سهام
ارزش بازار نظري هر سهم بلافاصله پس از تصويب انتشار حق تقدم سهام عادي به شرح
زير محاسبه مي شود:
ارزش بازار سهام بلافاصله قبل از تصويب انتشار حق تقدم سهام عادي + عوايد حاصل از اعمال حق تقدم
تعداد سهام موجود بعد از اعمال حق تقدم
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
پيوست شماره 1 (ادامه)
684
رقم كنترلي
3 . براي تشريح نحوه بكارگيري رقم كنترلي توصيف شده در بند 27 استاندارد، فرض كنيد كه
اطلاعات زير موجود است:
سود ناشي از عمليات در حال تداوم قابل انتساب به صاحبان سهام عادي – ميليون ريال 800 ر 4
( زيان ناشي از عمليات متوقف شده قابل انتساب به صاحبان سهام عادي – ميليون ريال ( 200 ر 7
( زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي – ميليون ريال ( 400 ر 2
ميانگين موزون تعداد سهام عادي 000 ر 000 ر 2 سهم
ميانگين موزون تعداد سهام عادي بالقوه 000 ر 400 سهم
سود (زيان) پايه هر سهم:
400 ر 2 ( 000 ر 000 ر 800 ر 4 : سود ناشي از عمليات در حال تداوم – ريال ( 000 ر 000 ر 2
( 600 ر 3 ) ( 000 ر 000 ر 200 ر 7 : زيان ناشي از عمليات متوقف شده – ريال ( 000 ر 000 ر 2
( زيان پايه هر سهم – ريال ( 200 ر 1
در اين مثال سهام عادي بالقوه، تقليل دهنده است ز يرا با فرض اينكه اين سهام اثر سود و
زياني نداشته باشد، سود پايه هر سهم ناشي از عمليات در حال تداوم (رقم كنترلي ) را
000 ر 000 ر 800 ر 4) ريال كاهش مي دهد. واحد ÷ 000 ر 400 ر 2 ) از 400 ر 2 ريال به 000 ر 2
تجاري 400 هزار سهم عادي بالقوه را در محاسبه ساير مبالغ سود هر سهم منظور مي كند
حتي اگر مبالغ سود هر سهم بدست آمده، در مقايسه با سود پايه هر سهم ضدتقليل باشد،
يعني زيان هر سهم كمتر شود ( 000 ر 3 ريال به ازاي هر سهم براي زيان ناشي از عمليات
متوقف شده و 000 ر 1ريال به ازاي هر سهم براي زيان دوره).
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
685
پيوست شماره 2 : مثالهاي توضيحي
اين مثالها جنبه توضيحي دارند و بخشي از استاندارد حسابداري شماره 30 نمي باشند.
مثال ( 1) – محاسبه ميانگين موزون تعداد سهام عادي (بند 11 استاندارد)
سهام صادر شده سهام موجود
000 ر 2 13 مانده در ابتداي سال مالي 000 ر 2 × 1 فروردين 2
800 ر 2 13 صدور سهام جديد در ازاي وجه نقد 800 × 31 شهريور 2
800 ر 3 13 صدور سهام جديد در ازاي وجه نقد 000 ر 1 × 30 آذر 2
13 مانده در پايان سال مالي 800 ر 3 × 29 اسفند 2
محاسبه ميانگين موزون:
12 ) = سهم 650 ر 2
3
) + ( 000 ر 1 × 12
6
) + (800×
12
12
( 000 ر 2 ×
12 ) = سهم 650 ر 2
3
) + ( 800 ر 3 × 12
3
) + ( 800 ر 2 × 12
6
000 ر 2) يا ×
مثال ( 2) – افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده يا اندوخته ها – سود سهمي (بند 18 استاندارد)
13 – ريال 000 ر 000 ر 60 × سود خالص سال 1
13 – ريال 000 ر 000 ر 120 × سود خالص سال 2
13 – تعداد 000 ر 200 × سهام عادي در 1 فروردين 1
000 ر 400
13× صدور سهام جديد (سود سهمي) در 1 مهر 2
000 ر 200 )- تعداد × دو سهم به ازاي هر يك سهم موجود( 2
= 200 ( 000 ر 000 400 ر 200 )
000 ر 000 ر 120
+ -13 ريال × سود پايه هر سهم در سال 2
= 100 ( 000 ر 000 400 ر 200 )
000 ر 000 ر 60
+ 13 – ريال × سود پايه هر سهم (تعديل شده) در سال 1
چون سود سهمي موجب تغيير منابع يا تعهدات نمي شود فرض بر اين است كه از ابتداي سال
13 صادر شده است. ×1
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
پيوست شماره 2 (ادامه)
686
مثال( 3) – نحوه محاسبه سود تقليل يافته هر سهم ناشي از اوراق مشاركت قابل تبديل (بند 20 استاندارد)
سود خالص – ريال 000 ر 000 ر 000 ر 1
سهام عادي – تعداد 000 ر 000 ر 1
سود پايه هر سهم – ريال 000 ر 1
اوراق مشاركت قابل تبديل – تعداد 000 ر 100
هر 10 برگ اوراق مشاركت قابل تبديل به سه سهم عادي است
% نرخ ماليات 25
سود تضمين شده اوراق مشاركت در سال جاري – ريال 000 ر 000 ر 10
000 ر 000 ر 000 ر 1 + 000 ر 000 ر 10 (1-0/25) = سود خالص تعديل شده – ريال 000 ر 500 ر 007 ر 1
تعداد سهام ناشي از تبديل اوراق مشاركت 000 ر 30
000 ر 000 ر 1 + 000 ر 30 = تعداد سهام مورد استفاده براي محاسبه سود تقليل يافته هر سهم 000 ر 030 ر 1
000 ر 500 ر 007 ر 1 : 000 ر 030 ر 1 = سود تقليل يافته هر سهم- ريال 978
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
پيوست شماره 2 (ادامه)
687
مثال ( 4) – افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و يا مطالبات همراه با عنصر جايزه (بند 17 استاندارد)
13×2 13×1
000 ر 000 ر 500 ر 1 سود خالص واحد تجاري 000 ر 000 ر 100 ر 1
سهام عادي موجود قبل از انتشار حق تقدم خريد سهام 000 ر 500 سهم
انتشار حق تقدم خريد سهام يك سهم جديد به ازاي هر پنج سهم موجود
تعداد سهام عادي جديد 000 ر 100 سهم
قيمت اعمال حق تقدم خريد هر سهم 000 ر 1 ريال
13× تاريخ تصويب انتشار حق تقدم اول فروردين 2
13× تاريخ اتمام پذير ه نويسي اول خرداد 2
ارزش باز ار هر سهم عادي بلافاصله قبل از تصويب 450 ر 1 ريال
انتشار حق تقدم خريد سهام
تاريخ گزارشگري 29 اسفند هر سال
محاسبه ارزش بازار نظري هر سهم بلافاصله پس از تصويب انتشار حق تقدم خريد سهام
مجموع عوايد حاصل از اعمال حق تقدم + مجموع ارزش بازار سهام موجود بلافاصله قبل از تصويب انتشار حق تقد م ارزش بازار نظري هر سهم بلافاصله
پس از تصويب انتشار حق تقدم
=
تعداد سهام موجود بعد از اعمال حق تقدم
= ( 450 ر 1 × 000 ر 500 ) + ( 000 ر 1 × 000 ر 100 )
000 ر 500 + 000 ر 100
= 375 ر 1
محاسبه عامل تعديل:
450 ر 1 ارزش بازار هر سهم بلافاصله قبل از تصويب انتشار حق تقدم
ارزش بازار نظري هر سهم بلافاصله پس از تصويب انتشار حق تقدم =
375 ر 1 =1/054
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
پيوست شماره 2 (ادامه)
688
13×2 13× محاسبه سود پايه هر سهم 1
ريال ريال
200 ر 2 000 ر 000 ر 100 ر 1 ÷ 000 ر 500
سود پايه هر سهم گزارش شده سال
13×1
000 ر 000 ر 100 ر 1
087 ر 2
( 000 ر 500 ×1/054)
سود پايه هر سهم تجديد ارائه شده
13 با توجه به انتشار حق × سال 1
13× تقدم خريد سهام سال 2
000 ر 000 ر 500 ر 1
552 ر 2
)
12
10
)+( 000 ر 600 ×
12
2
( 000 ر 500 ×1/054×
13 (شامل × سود پايه هرسهم سال 2
آثار انتشار حق تقدم خريد سهام)
مثال ( 5)- محا سبه سود پايه هر سهم و سود تقليل يافته هر سهم و نحوه ارائه آن درصورت سود و زيان
(مثال جامع)
اين مثال نحوه محاسبه و ارائه سود پايه و سود تقليل يافته هر سهم را به صورت سه ماهه و
13 براي شركت پويا ارائه مي كند. رقم كنترلي، سود خالص (زيان ) ناشي از × سالانه در سال 1
عمليات در حال تداوم قابل انتساب به صاحبان سهام عادي شركت است . برخي اطلاعات
شركت به شرح زير است:
000 ر 000 ر 5 سهم 13×1/1/ تعداد سهام عادي در 1
000 ر 200 سهم 13×1/3/ افزايش سرمايه نقدي در 1
شركت 000 ر 000 ر 000 ر 12 ريال اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام عادي با نرخ سود 10 درصد
در جريان دارد كه هر 000 ر 000 ر 1 ريال از اوراق مشاركت، قابل تبديل به 40 سهم عادي
13 بوده كه در اين تاريخ تبديل شده است. ×1/4/ مي باشد. سررسيد اوراق مشاركت 1
نرخ ماليات 25 درصد
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
پيوست شماره 2 (ادامه)
689
سود خالص (زيان) قابل انتساب به
صاحبان سهام عادي شركت
سود خالص (زيان) ناشي از عمليات
درحال تداوم قابل انتساب به
13 صاحبان سهام عادي شركت × سال 1
ريال ريال
000 ر 000 ر 000 ر 5 سه ماهه اول 000 ر 000 ر 000 ر 5
000 ر 000 ر 500 ر 6 سه ماهه دوم 000 ر 000 ر 500 ر 6
* ( 000 ر 000 ر 000 ر 1 ) سه ماهه سوم 000 ر 000 ر 000 ر 1
( 000 ر 000 ر 700 ) ( سه ماهه چهارم ( 000 ر 000 ر 700
000 ر 000 ر 800 ر 9 كل سال 000 ر 000 ر 800 ر 11
* شركت پويا در سه ماهه سوم داراي 000 ر 000 ر 000 ر 2 ريال زيان ناشي از عمليات متوقف
شده مي باشد.
13× سه ماهه اول سال 1
محاسبه سود پايه هر سهم:
مبلغ
ريال
000 ر 000 ر 000 ر 5
سود خالص ناشي از عمليات در حال تداوم قابل انتساب به صاحبان سهام عادي
(معادل سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام عادي)
ميانگين موزون
تعداد سهام عادي
مدت
سهام موجود
تاريخ
333 ر 333 ر 3
3
2 000 ر 000 ر 5 13×1/2/ 13 تا 31 ×1/1/1
– – 000 ر 200 13×1/3/ صدور سهام در 1
333 ر 733 ر 1
3
1 000 ر 200 ر 5
جمع 666 ر 066 ر 5
سود پايه هر سهم 987 ريال
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
پيوست شماره 2 (ادامه)
690
محاسبه سود تقليل يافته هر سهم :
تعداد/ريال
سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام عادي 000 ر 000 ر 000 ر 5ريال
000 ر 000 ر 225 ريال
اضافه مي شود: اثر تبديل فرضي اوراق مشاركت قابل تبديل بر سود
× (1- % (سود تضمين شده) ( 25
4
1
( 000 ر 000 ر 000 ر 12 × %10) ×
سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام عادي با فرض تبديل 000 ر 000 ر 225 ر 5ريال
ميانگين موزون تعداد سهام عادي 666 ر 066 ر 5 سهم
اضافه مي شود: سهام عادي اضافي ناشي از تبديل فرضي اوراق مشاركت قابل تبديل 000 ر 480 سهم
ميانگين موزون تعديل شده تعداد سهام عادي 666 ر 546 ر 5 سهم
سود تقليل يافته هر سهم 942 ريال
13× سه ماهه دوم سال 1
محاسبه سود پايه هر سهم:
مبلغ
ريال
000 ر 000 ر 500 ر 6
سود خالص ناش ي از عمليات در حال تداوم قابل انتساب به صاحبان سهام عادي (معادل
سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام عادي)
ميانگين موزون
تعداد سهام عادي
مدت
سهام موجود
تاريخ
000 ر 200 ر 5 13×1/4/1
000 ر 480 13×1/4/ تبديل اوراق مشاركت قابل تبديل در 1
000 ر 680 ر 5
3
3 000 ر 680 ر 5 13×1/6/ 13 تا 31 ×1/4/1
ميانگين موزون تعداد سهام عادي 000 ر 680 ر 5
سود پايه هر سهم 144 ر 1 ريال
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
پيوست شماره 2 (ادامه)
691
محاسبه سود تقليل يافته هر سهم :
تعداد/ريال
سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام عادي 000 ر 000 ر 500 ر 6 ريال
اضافه مي شود: اثر تبديل فرضي اوراق مشاركت قابل تبديل بر سود –
سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام عادي با فرض تبديل 000 ر 000 ر 500 ر 6 ريال
ميانگين موزون تعداد سهام عادي 000 ر 680 ر 5 سهم
اضافه مي شود: سهام عادي اضافي ناشي از تبديل فرضي اوراق مشاركت –
ميانگين موزون تعديل شده تعداد سهام عادي 000 ر 680 ر 5 سهم
سود تقليل يافته هر سهم 144 ر 1 ريال
13× سه ماهه سوم سال 1
محاسبه زيان پايه هر سهم:
مبلغ
ريال
سود ناشي از عمليات در حال تداوم قابل انتساب به صاحبان سهام عادي 000 ر 000 ر 000 ر 1
( زيان ناشي از عمليات متوقف شده قابل انتساب به صاحبان سهام عادي ( 000 ر 000 ر 000 ر 2
( زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي ( 000 ر 000 ر 000 ر 1
ميانگين موزون
تعداد سهام عادي
مدت
سهام موجود
تاريخ
000 ر 680 ر 5
3
3 000 ر 680 ر 5 13×1/9/ 13 تا 30 ×1/7/1
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
پيوست شماره 2 (ادامه)
692
مبلغ
ريال
سود (زيان) پايه هر سهم:
سود ناشي از عمليات در حال تداوم 176
( زيان ناشي از عمليات متوقف شده ( 352
( زيان پايه هر سهم ( 176
محاسبه زيان تقليل يافته هر سهم :
مبلغ
ريال
سود ناشي از عمليات در حال تداوم قابل انتساب به صاحبان سهام عادي 000 ر 000 ر 000 ر 1
اضافه مي شود: اثر تبديل فرضي اوراق مشاركت قابل تبديل بر سود –
سود ناشي از عمليات در حال تداوم قابل انتساب به صاحبان سهام عادي با فرض تبديل 000 ر 000 ر 000 ر 1
( زيان ناشي از عمليات متوقف شده قابل انتساب به صاحبان سهام عادي ( 000 ر 000 ر 000 ر 2
( زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي با فرض تبديل ( 000 ر 000 ر 000 ر 1
ميانگين موزون تعداد سهام عادي 000 ر 680 ر 5 سهم
اضافه مي شود: سهام اضافي ناشي از تبديل فرضي –
ميانگين موزون تعديل شده تعداد سهام عادي 000 ر 680 ر 5 سهم
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
پيوست شماره 2 (ادامه)
693
مبلغ
ريال
سود (زيان) تقليل يافته هر سهم:
سود ناشي از عمليات در حال تداوم 176
( زيان ناشي از عمليات متوقف شده ( 352
( زيان تقليل يافته هر سهم ( 176
زيان پايه و تقليل يافته هر سهم يكسان است، لذا بطور يكجا ارائه مي شود.
13× سه ماهه چهارم سال 1
محاسبه زيان پايه و تقليل يافته هر سهم:
مبلغ
ريال
( 000 ر 000 ر 700 )
زيان ناشي از عمليات در حال تداوم قابل انتساب به صاحبان سهام عادي
(معادل زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي)
ميانگين موزون تعداد
سهام عادي
مدت
سهام موجود
تاريخ
000 ر 680 ر 5
3
3 000 ر 680 ر 5 13×1/12/ 13 تا 29 ×1/10/1
زيان پايه و تقليل يافته هر سهم ( 123 ) ريال
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
پيوست شماره 2 (ادامه)
694
13× كل سال 1
محاسبه سود پايه هر سهم:
مبلغ
ريال
سود خالص ناشي از عمليات در حال تداوم قابل انتساب به صاحبان سهام عادي 000 ر 000 ر 800 ر 11
( زيان ناشي از عمليات متوقف شده قابل انتساب به صاحبان سهام عادي ( 000 ر 000 ر 000 ر 2
سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام عادي 000 ر 000 ر 800 ر 9
ميانگين موزون
تعداد سهام عادي
مدت
سهام موجود
تاريخ
333 ر 833
12
2 000 ر 000 ر 5 13×1/2/ 13 تا 31 ×1/1/1
– – 000 ر 200 13×1/3/ صدور سهام عادي در 1
333 ر 433
12
1 000 ر 200 ر 5 13×1/3/ 13 تا 31 ×1/3/1
– – تبديل اوراق مشاركت به سهام عادي 000 ر 480
000 ر 260 ر 4
12
9 000 ر 680 ر 5 13×1/12/ 13 تا 29 ×1/4/1
ميانگين موزون تعداد سهام عادي 666 ر 526 ر 5
مبلغ
ريال
سود پايه هر سهم:
سود ناشي از عمليات در حال تداوم 135 ر 2
( زيان ناشي از عمليات متوقف شده ( 362
سود پايه هر سهم 773 ر 1
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
پيوست شماره 2 (ادامه)
695
محاسبه سود تقليل يافته هر سهم :
مبلغ
ريال
سود خالص ناشي از عمليات درحال تداوم قابل انتساب به صاحبان سهام عادي 000 ر 000 ر 800 ر 11
000 ر 000 ر 225
اضافه مي شود: اثر تبديل فرضي اوراق مشاركت قابل تبديل بر سود
× (1 – %25) 4
1
( 000 ر 000 ر 000 ر 12 × %10) ×
000 ر 000 ر 025 ر 12
سودخالص ناشي از عمليات در حال تداوم قابل انتساب به صاحبان سهام عادي
با فرض تبديل
( زيان ناشي از عمليات متوقف شده قابل انتساب به صاحبان سهام عادي ( 000 ر 000 ر 000 ر 2
سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام عادي با فرض تبديل 000 ر 000 ر 025 ر 10
ميانگين موزون تعداد سهام عادي 666 ر 526 ر 5 سهم
000 ر 120 سهم
اضافه مي شود: سهام اضافي ناشي از تبديل فرضي اوراق مشاركت قابل تبديل
12 = 000 ر 120 )
3
( 000 ر 480 ×
ميانگين موزون تعديل شده تعداد سهام عادي 666 ر 646 ر 5 سهم
مبلغ
ريال
سود تقليل يافته هر سهم:
سود ناشي از عمليات در حال تداوم 129 ر 2
( زيان ناشي از عمليات متوقف شده ( 354
سود تقليل يافته هر سهم 775 ر 1
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
پيوست شماره 2 (ادامه)
696
نحوه ارائه اطلاعات سود (زيان) هر سهم شركت پويا در صورت سود و زيان به شرح زير است:
مبلغ
ريال ريال
سودپايه هر سهم:
سود خالص ناشي از عمليات در حال تداوم:
عملياتي 620 ر 1
غيرعملياتي 515
135 ر 2
( زيان ناشي از عمليات متوقف شده ( 362
773 ر 1
سود تقليل يافته هر سهم:
سود خالص ناشي از عمليات در حال تداوم:
عملياتي 620 ر 1
غيرعملياتي 509
129 ر 2
( زيان ناشي از عمليات متوقف شده ( 354
775 ر 1
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
پيوست شماره 2 (ادامه)
697
جدول زير شامل اطلاعات سه ماهه و سالانه سود هر سهم براي شركت پويا مي باشد. هدف اين
جدول، نشان دادن اين موضوع است كه جمع اطلاعات سه ماهه سود هر سهم براي چهار دوره،
لزوماً برابر با اطلاعات سالانه سود هر سهم نيست . به موجب استاندارد افشاي اطلاعات زير
الزامي نيست.
كل سال
سه ماهه
چهارم
سه ماهه
سوم
سه ماهه
دوم
سه ماهه
اول
شرح
ريال ريال ريال ريال ريال
سود (زيان) پايه هر سهم:
135 ر 2 (123) 176 144 ر 1 سودخالص (زيان) ناشي از عمليات درحال تداوم 987
(362) – ( زيان ناشي از عمليات متوقف شده – – ( 352
773 ر 1 (123) (176) 144 ر 1 987
سود (زيان) تقليل يافته هر سهم:
129 ر 2 (123) 176 144 ر 1 سود خالص(زيان) ناشي از عمليات درحال تداوم 942
(354) – ( زيان ناشي از عمليات متوقف شده – – ( 352
775 ر 1 (123) (176) 144 ر 1 942
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
699
پيوست شماره 3 : مباني نتيجه گيري
اين پيوست بخشي از استاندارد حسابداري شماره 30 نمي باشد.
مقدمه
1 . اطلاعات سود هر سهم به منظور ارزيابي عملكرد واحد تجاري و پيش بيني عملكرد آيندهآن سودمند است . كميته تدوين استانداردهاي حسابداري سازمان حسابرسي در پاسخ بهنيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان گزارشهاي مالي ، پروژه تدوين استاندارد حسابداريسود هر سهم را در سال 1380 در دستور كار گروه كارشناسي قرار داد . پس از انجاممطالعات اوليه، تحقيقات ميداني و ته يه پيش نويس استاندارد مذكور بنا به دلايلي از جملهنرخهاي متفاوت مالياتي براي سهامداران، اختلاف نظر در محاسبات ميانگين موزون تعدادسهام و نتايج حاصل از فرآيند نظرخواهي، اين پروژه مسكوت ماند . در سال 1385
با توجه به نياز بازار سرمايه به اطلاعات سود هر سهم، موضوع مجدداً در دستور كار
كميته قرار گرفت . حاصل كار اين كميته و گروه كارشناسي آن، تدوين استاندارد
حسابداري شماره 30 با عنوان سود هر سهم مي باشد.
هدف سود هر سهم
2 . هدف محاسبه سود پايه هر سهم، بهبود مقايسه عملكرد واحدهاي تجاري در يك دورهگزارشگري و مقايسه عمل كرد يك واحد تجاري در دوره هاي گزارشگري مختلف است .هدف محاسبه سود تقليل يافته هر سهم نيز هماهنگ با هدف محاسبه سود پايه هر سهممي باشد، با اين تفاوت كه آثار تبديل فرضي تمام سهام عادي بالقوه تقليل دهند ه موجوددر طي دوره را نيز درنظر مي گيرد. در واقع هدف از مح اسبه سود تقليل يافته هر سهم ،انعكاس اثر احتمالي تبديل فرضي سهام عادي بالقوه و كاهش احتمالي سود پايه هر سهم،به منظور علامت دهي در مورد كاهش بالقوه سود پايه هر سهم است.
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
پيوست شماره 3 (ادامه)
700
محاسبه سود هر سهم
ميانگين موزون تعداد سهام عادي
3 . در محاسبه سود پايه و تقليل يافته هر سهم، استفاده از ميانگين موزون تعداد سهام عاديضروري است، زيرا اثر افزايش يا كاهش در سهام موجود بر سود، به بخشي از دورهمربوط مي شود كه مابه ازاي آن در اختيار واحد تجاري بوده است . به عبارت ديگر، استفادهاز اين مبنا، مدت استفاده از مابه ازاي دريافت شده را درنظر مي گيرد.4 . به منظور تعيين ميانگين موزون تعداد سهام، در مواردي كه صدور سهام عادي در قبالمابه ازاي نقدي است، تاريخ ثبت افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركتها ، ملاك عمل قرارمي گيرد زيرا استفاده از وجوه تنها پس از ثبت افزايش سرمايه امكان پذير است.5 . در ص ورتي كه مابه ازاي سهام به طور كامل وصول نشده باشد، اين سهام متناسب بامابه ازاي دريافت شده، در محاسبه ميانگين موزون تعداد سهام منظور مي شود، زيرا فقطوجوه دريافتي، عمليات واحد تجاري را تحت تأثير قرار مي دهد و اين سهام، حقمشاركت در تقسيم سود را نيز داراست.6 . افزايش سرمايه ممكن است از محل مطالبات سهامداران باشد . در چنين مواردي، از آنجا
كه سهامدار، اختيار دريافت طلب يا خريد سهام جديد را دارد، افزايش سرمايه مانع
خروج وجه نقد از واحد تجاري مي گردد و در نتيجه با اين نوع افزايش سرمايه همانند
افزايش سرمايه نقدي برخورد مي شود. در اين موارد ، تاريخ اتمام پذيره نويسي حق تقدم،
مبناي تعيين ميانگين موزون تعداد سهام است.
تقليل
7 . هر چند سهام عادي بالقوه، در تاريخ گزارشگري حق مشاركت در سود را ندارد، اما در
آينده با تبديل به سهام عادي، حق مشاركت در سود را خواهد داشت . بنابراين، در محاسبه
سود تقليل يافته هر سهم درنظر گرفته مي شود، زيرا اين تبديل مي تواند با افزايش تعداد
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
پيوست شماره 3 (ادامه)
701
سهام، سود تقسيمي متعلق به هر سهم را كاهش دهد . از اين رو تقليل بالقوه، با نيازهاي
اطلاعاتي استفاده كنندگان در ارتباط مي باشد.
8 . اينكه سهام عادي بالقوه واقعا به سهام عادي تبديل خواهد شد، معمولاً در تاريخ
گزارشگري واحد تجاري قابل تعيين نيست . با اين حال با فرض تبديل، برآورد معقولي از
سود هر سهم امكانپذير است.
ضد تقليل
9 . در محاسبه سود تقليل يافته هر سهم به دليل رعايت احتياط، تنها سهام عادي بالقوه كه سود
هر سهم ناشي از عمليات در حال تداوم را كاهش يا زيان هر سهم ناشي از عمليات
در حال تداوم را افزايش مي دهد، درنظر گرفته مي شود. اعمال حق تقدم خريد سهام و
تبديل اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام عادي ، چنانچه تأثير ضدتقليل دهند گي داشته
باشد ناديده گرفته مي شود.
10 . براي تعيين تقليل دهندگي سهام عادي بالقوه در محاسبه سود تقليل يافته هر سهم ، از سود
خالص يا زيان ناشي از عمليات در حال تداوم (سود يا زيان قبل از عمليات متوقف شده )
به عنوان رقم كنترلي استفاده مي شود. سود خالص يا زيان ناشي از عمليات در حال تداوم
به عنوان رقم كنتر لي درنظر گرفته مي شود، زيرا اين رقم قابليت مقايسه بيشتري دارد،
در صورتي كه توقف عمليات در هر دوره گزارشگري تكرار نمي شود.
انتشار حق تقدم
11 . انتشار حق تقدم خريد سهام كه قيمت اعمال آن در زمان انتشار، كمتر از ارزش بازار سهام
بلافاصله قبل از تصويب افزايش سرما يه است، دربرگيرنده عنصر جايزه مي باشد . عنصر
جايزه به معناي افزايش تعداد سهام بدون تغيير در منابع يا تعهدات واحد تجاري است و
استاندارد حسابداري شماره 30
سود هر سهم
پيوست شماره 3 (ادامه)
702
به همين دليل همانند سود سهمي، اقلام مقايسه اي بايد به منظور قابليت مقايسه سال جاري
با سالهاي قبل، ارائه مجدد شود.
ارائه در صورت سود و زيان
12 . مبالغ سود پايه و سود تقليل يافته هر سهم براي سود خالص (زيان ) ناشي از عمليات
در حال تداوم به تفكيك عملياتي و غيرعملياتي بايد در متن صورت سود و زيان ارائه
شود، زيرا سرمايه گذاران اهميت زيادي براي اين تفكيك قائل هستند و در ارزيابي عملكرد
واحد تجاري مؤثر واقع مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...