استاندارد حسابداري شماره 24 گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري

استاندارد حسابداري شماره 24 گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري استاندارد حسابداري شماره 24 گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري فهرست مندرجات شماره بند • مقدمه 1 • دامنه كاربرد 2 3 - • تعريف 4 5 - • مخارج 7 8 - • درآمدها 9 10 - • افشا 13 • تاريخ اجرا 14 • مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري 15 استاندارد حسابداري شماره 24 گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري اين استاندارد بايد با توجه به ” مقدمه اي بر استانداردهاي حسابداري “مطالعه و بكار گرفته شود. مقدمه 1 . هدف اين استاندارد، تشخيص واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري و تجويز گزارشگري مالي پاره اي اطلاعات خاص درباره آنها در مرحله قبل از بهره برداري است . توضيح اينكه معياره اي شناخت و اندازه گيري معاملات و ساير رويدادهاي مالي و نيز

استاندارد حسابداري شماره 24
گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري

استاندارد حسابداري شماره 24
گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري

 

فهرست مندرجات
شماره بند
• مقدمه 1
• دامنه كاربرد 2
3 – • تعريف 4
5 – • مخارج 7
8 – • درآمدها 9
10 – • افشا 13
• تاريخ اجرا 14
• مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري 15

 

استاندارد حسابداري شماره 24
گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري
اين استاندارد بايد با توجه به ” مقدمه اي بر استانداردهاي حسابداري “مطالعه و
بكار گرفته شود.
مقدمه
1 . هدف اين استاندارد، تشخيص واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري و تجويز
گزارشگري مالي پاره اي اطلاعات خاص درباره آنها در مرحله قبل از بهره برداري است .
توضيح اينكه معياره اي شناخت و اندازه گيري معاملات و ساير رويدادهاي مالي و نيز
بخش عمده گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري و واحدهاي
تجاري در حال بهره برداري مشابه است .

دامنه كاربرد
2 . اين استاندارد در مورد صورتها ي مال ي واحدها ي تجاري د ر مرحل ه قب ل از بهر ه بردار ي بكار
مي رود.
تعريف
3 . در اي ن استاندارد اصطلا ح واحد تجار ي د ر مرحله قب ل از بهر ه برداري با معن ي مشخ ص زير بكار
رفته است :
• واحد تجار ي د ر مرحله قب ل از بهر ه بردار ي : ي ك واحد تجار ي اس ت ك ه بخ ش عمد ه
كوششهاي خو د را برا ي ايجاد ي ك فعالي ت جديد بكار برد و يك ي از شراي ط زير در مورد آ ن
صدق كند:

الف . عمليات اصلي برنامه ريزي شده ، شروع نشده باشد، يا
ب . عمليات اصل ي برنام هريزي شده ، شروع شده ولي درآمد عملياتي قاب ل توجه ي از آن
حاصل نشده باشد.

 

4 . واحد تجار ي د ر مرحله قب ل از بهر ه بردار ي ، عمدتا كوششها ي خود را برا ي امور ي مانند
برنامه ريزي مال ي ، تأمي ن سرماي ه ، اكتشا ف و گستر ش مناب ع طبيع ي ، تحقي ق و توسع ه ، شناساي ي
منابع تامي ن مواد اولي ه ، تحصي ل داراييها ي ثاب ت مشهود يا ساير داراييها ي ع ملياتي مانند ح ق امتياز
بهره برداري از معاد ن و نيز استخدا م و آموز ش كاركنا ن ، بازارياب ي و را ه اندازي عمليا ت توليد ي
استاندارد حسابداري شماره 24
گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري

 

 

صرف م ي كند. از نظر مقاصد اي ن استاندارد، برا ي ايجاد يكنواخت ي فر ض بر اين اس ت ه ر واحد
تجاري ك ه درآمد عمليات ي آ ن كمتراز حدود 20 % درآمد عمليات ي برنام ه ريزي شد ه باشد، واحد
تجاري در مرحله قبل از بهره برداري تلقي مي شود.

مخارج
5 . مخارج واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري ، براساس استانداردهاي حسابداري
كه در واحدهاي تجاري در حال بهره برداري استفاده مي شود، شناسايي مي گردد.
6 . مخارج واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري را مي توان به سه گروه زير
طبقه بندي كرد:

 

الف . مخارجي كه به منظور تحصيل داراييهاي ثابت مشهود، داراييهاي نامشهود و
موجودي مواد و كالا تحمل مي گردد. اين مخارج با رعايت مع يارهاي شناخت
13 و 17 در دوره وقوع ،11 ، مندرج در استانداردهاي حسابداري شماره 8
به عنوان دارايي شناسايي مي شود. مخارج مزبور، حسب مورد، در بر گيرنده مخارج
سربار اداري و عمومي است كه بتوان آن را به طور مشخص با تحصيل دارايي يا

رساندن آ ن به وضعيت قابل بهره برداري ارتباط داد و لذا اين گونه هزينه ها براساسمباني منطقي بين داراييهاي مربوط تسهيم مي شود. علاوه بر اين ، مواردي از قبيلپيش پرداخت بيمه يا حقوق و دستمزد، در صورت انطباق با معيارهاي شناختدارايي در مفاهيم نظري گزارشگري مالي ، به عنوان دارايي شناسايي مي شود.ب . مخارجي كه هر چند ممكن است به جريان منافع اقتصادي آتي كمك كند

 

اما به عنوانيك دارايي جداگانه قابل تشخيص نيست و لذا حائز معيارهاي شناخت به عنوان دارايينمي باشد. اين گونه مخارج در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي شود.ج . مخارجي كه هيچ گونه منافع اقتصادي آتي ندارد و لذا در دوره وقوع به عنوان هزينه

شناسايي مي شود. مخارج دوران توقف غير عادي در فعاليتهاي قبل از بهره برداري ،
خسارات وارده به داراييه ا، مخارج دوباره كاري و مخارج نيروي كار مازاد، نمونه هايي از
اين گونه مخارج است .

استاندارد حسابداري شماره 24
گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري

7 . مخارجي كه در دوران قبل از بهره برداري واقع مي شود، تنها در صورت انطباق با مصاديق
بند 6 (الف )، قابل انتساب به داراييهاي مربوط است . بدين ترتيب احتساب هر گونه
مخارجي تحت سرفصل ” مخارج قبل از بهره برداري “ به عنوان يك دارايي جداگانه در
صورتهاي مالي ، با توجه به اينكه سرفصل ياد شده فاقد معيارهاي شناخت به عنوان
يك دارايي جداگانه است ، صحيح نيست .

درآمدها
8 . درآمد در واحدها ي تجار ي د ر مرحله قب ل از بهر ه برداري براسا س استانداردها ي حسابدار ي ك هدر واحدهاي تجاري در حال بهره برداري استفاده مي شود، شناسايي مي گردد.9 . درآمدهايي كه به طور مشخص بيانگر بازيافت بخشي از مخارج (اعم از دارايي و هزينه )است ، از مخارج مربوط كسر مي شود. سود حاصل از سرمايه گذاري موقت تسهيلات ماليدريافتي ، فروش ضايعات و فروش توليدات آزمايشي ، نمونه هايي از اين گونه درآمدهاست .افشا10 . واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري بايد صورتهاي مالي خود را مشابه با صورتهاي ماليواحدهاي تجاري در حال بهره برداري ارائه كنند زيرا ترازنامه ، صورتهاي سود و زيان ، سود و زيانجامع و جريان وجوه نقد و يادداشتهاي توضيحي واحدهاي تجاري در حال بهره برداري براي ارائهاطلاعات مفيد در مورد واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري به اندازه كافي مناسب است .

ارائه صورتهاي مالي خاص براي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري ممكن است به اين
تصور منجر شود كه ماهيت و نتايج معاملات اين واحدهاي تجار ي نيز خاص است در حالي كه
واحدهاي تجاري در حال بهره برداري هم معاملات مشابهي دارند . علاوه بر اين ، صورتهاي مالي
خاص به آساني با صورتهاي مالي دوره هاي بعد از مرحله بهره برداري قابل مقايسه نخواهد بود.
11 . صورتهاي مالي واحد تجاري در مرحله قبل از بهره برداري بايد شامل اطلاعات اضافي زير باشد:
الف . درج عبارت ” قبل از مرحله بهره برداري “ در كليه صفحات صورتهاي مالي ،
استاندارد حسابداري شماره 24
گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري

 

 

ب . انعكاس مبال غ انباشت ه جريانهاي ورود ي و خروج ي نقد ي از ابتدا ي شرو ع فعالي ت واحدتجاري در مرحله قبل از بهره برداري در صورت جريان وجوه نقد،ج . ارائه اطلاعا ت در مورد نو ع ، ماهي ت و مراح ل فعاليتها ي انجا م شد ه (از جمل ه درصدپيشرفت پروژه )،د . ارائه جدول زمانبندي اجراي پروژه و دلايل تأخير در اجرا در صورت وجود،ه . ارائه جدول مقايسه اي عملكرد پروژه با برآوردهاي اوليه (اعم از ريالي و ارزي )، و
و . ارائه اطلاعا ت مربو ط ب ه مبال غ انباشت ه درآمد و هزين ه از ابتدا ي فعالي ت واحد تجار ي
در مرحله قبل از بهره برداري به تفكيك اقلام عمده .

12 . واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري معمولاً مخارج عمده اي براي فعاليتهاي قبل از
بهره برداري تحمل مي كنند و طي اين دوره ، درآمد قابل توجهي تحصيل نمي كنند. فعاليتهاي قبل از
بهره برداري احتم الاً در دو يا چند دوره گزارشگري مالي انجام مي شود.

 

به منظور انعكاس اهميت
فعاليتهاي دوره هاي قبل از بهره برداري ، دامنه صورتهاي مالي ارائه شده توسط واحدهاي تجاري
در مرحله قبل از بهره برداري بايد آنچنان گسترش يابد كه اطلاعات انباشته ر ا از ابتداي مرحله
قبل از بهره برداري همراه اطلاعات جاري فراهم كند.

13 . در صورتها ي مال ي اولي ن دور ه مال ي پ س از شرو ع بهر ه برداري بايد افشا شود ك ه واحد تجار ي در
دوره مال ي گذشت ه ، د ر مرحل ه قب ل از بهر ه بردار ي بود ه اس ت و چنانچ ه صورتها ي م الي
سال ( هاي ) گذشته ك ه واحد تجار ي د ر مرحله قب ل از بهر ه برداري بود ه برا ي اهدا ف مقايس ه اي
ارائه مي شود، افشاي اطلاعات اضافي طبق بند 11 ضرورت ندارد .

 

تاريخ اجرا
1381/1/ 14 . الزامات اي ن استاندارد در مورد كلي ه صورتها ي مال ي ك ه دور ه مال ي آنه ا از تاري خ 1
و بعد از آن شروع مي شود، لازم الاجراست .
مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري
15 . استاندارد بين المللي حسابداري جداگانه اي در رابطه با ” گزارشگري مالي واحدهاي تجاري
در مرحله قبل از بهره برداري “ وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...