دستورالعمل حسابداری اجاره به شرط تملیک

حسابداری

دستورالعمل حسابداری اجاره به شرط تملیک

 

 

1.

 

پس از انعقاد قرارداد، شرکت و یا اشخاص حقیقی اقدام به پیش¬پرداخت به بانک می¬نمایند:
حساب پیش¬پرداخت ×××
حساب بانک جاری200 ×××
پرداخت به بانک بابت پیش¬پرداخت ساختمان
2. تحویل اموال موضوع اجاره به شرط تملیک به مستأجر
حساب ساختمان اجاره به شرط تملیک (به قیمت تمام¬شده) ×××
حساب پیش¬پرداخت هزینه کارمزد ×××
حساب تعهدات- اجاره سرمایه¬ای ×××
حساب پیش¬پرداخت ×××

حساب تعهدات- اجاره سرمایه¬ای شامل تسهیلات اعطایی بانک به انضمام هزینه کارمزد بانکی در مدت 15 سال یا 20 سال و یا …. می¬باشد.حسابداری اجاره به شرط تملیک

3. پرداخت اقساط
حساب تعهدات- اجاره سرمایه¬ای ×××
حساب بانک- جاری 200 ×××
پرداخت هر قسط از دو قسمت تشکیل می¬گردد:
الف) بابت اصل وجوه دریافتی از بانک
ب) بابت هزینه کارمزد اجاره به شرط تملیک
با توجه به مراتب فوق در پایان هر سال و همچنین در پایان هر قرارداد اجاره به شرط تملیک با استفاده از روش محاسباتی، هزینه کارمزد اجاره به شرط تملیک به شرح زیر محاسبه می¬گردد:
r=R.(K(K+1)-L(L+1))/(N(N+1))
در این فرمول:
r: کارمزد مربوط به هر دورهR: کل کارمزد اجاره به شرط تملیک
K: تعداد اقساط باقیمانده در ابتدای دوره
L: تعداد اقساط باقیمانده در انتهای دوره
N: تعداد کل اقساط است.
توضیح اینکه فرمول فوق کلی بوده و محاسبه کارمزد مربوط به هر قسط نیز به وسیله آن امکان¬¬پذیر می¬باشد، مشروط به آنکه اقساط و فاصله پرداخت آن مساوی باشد:
اسناد شماره 3، 4 و 5 تکراری است.

پس از خاتمه قرارداد اجاره به شرط تملیک در صورتی که قرارداد کاملاً اجرا و تمام اقساط اجاره¬بها پرداخت و کلیه تعهدات دیگر طبق قرارداد کاملاً انجام شده باشد، حساب اجاره به شرط تملیک ساختمان به شرح زیر تسویه خواهد شد:
حساب ساختمان ×××
حساب استهلاک انباشته اجاره به شرط تملیک ساختمان ×××حساب اجاره به شرط تملیک ساختمان ×××حساب استهلاک انباشته اجاره به شرط به تملیک ×××
با ثبت سند حسابداری فوق کلیه حسابهای اجاره به شرط تملیک در دفاتر شرکت تسویه شده و اموال مورد اجاره طبق مفاد قرارداد به مالکیت شرکت در خواهد آمد.
مثال 1-4- شرکت سهامی الف برای خرید ساختمان اداری خود در تاریخ 1/4/74 اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک ساختمان نمود و مبلغ 20000000 ریال به عنوان پیش¬پرداخت به حساب بانک واریز کرد، و از تسهیلات بانکی برای خرید یک باب ساختمان به مبلغ 4000000 ریال استفاده کرد.

مدت استفاده از این تسهیلات 15 سال می¬باشد. ساختمان در تاریخ 1/6/74 در اختیار شرکت قرار گرفت و اولین قسط در تاریخ 1/7/74 پرداخت گردید. اقساط ماهانه 500000 ریال می¬باشد. عمر مفید ساختمان 20 سال و استهلاک به روش خط مستقیم محاسبه می¬گردد. بازپرداخت وجوه در این مدت 90000000 ریال می¬باشد.
مطلوبست: ثبت در دفاتر شرکت.
r=R.(K(K+1)-L(L+1))/(N(N+1))
در این فرمول:
R50000000=
K180=12×15=
L174=6-180=
چون در سال جاری 6 قسط پرداخت می¬گردد بنابراین اقساط باقیمانده برابر است با 174
N180=12×15=
r=?
r=50000000×(180(180+1)-174(174+1))/180(180+1)
r=50000000 (32580-30450)/32580
ریال کارمزد پرداختی در سال 74 r=50000000×2130/32580=3268875
کل اقساط پرداختی 3500000=7×500000

مبلغی که از اصل وام پرداخت شده است 231125=3268875-3500000
اگر کل اقساط مرتب پرداخت گردد در سال 1375 بابت هزینه کارمزد وام مبلغ زیر پرداخت خواهد شد:
R50000000=
K174=
L=162=12-174
N180=
r_75=5000000×(174(174+1)-162(162+1))/(180(180+1))=50000000×(30450-26406)/32580
ریال هزینه کارمزد پرداختی در سال 75 r_75=50000000×4044/32580=6206260
بنابراین ملاحظه می¬گردد در سالهای اولیه مبالغ پرداختی اقساط بابت کارمزد بوده و از اصل مبلغ کمتر پرداخت می¬گردد.

مثال 2-4- شرکتی با بانک اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک ساختمان نمود و مبلغ 40000000 ریال بابت پیش¬پرداخت داد و از تسهیلات اعتباری بانک به مبلغ 60000000 ریال در مدت 20 سال استفاده کرد. فرض می¬شود که بازپرداخت این تسهیلات 91800000 ریال و اقساط ماهیانه آن 382500 ریال باشد. از تاریخ 1/4/74 پرداخت شروع می¬گردد. نحوۀ ثبت در دفاتر شرکت با فرض آنکه عمر مفید ساختمان 20 باشد چنین است:

r=R (K(K+1)-L(L+1))/N(N+1)
R=31800000
K240=12×20=
نظر به اینکه اقساط شرکت از تاریخ 1/4/74 تا پایان سال 74 مرتباً پرداخت می¬گردد بنابراین برای محاسبه L، اقساط باقیمانده تا پایان سال عبارتند از:
L=231=9-240
N240=12×20=

r؟=
r=31800000×(240(240+1)-231(231+1))/(240(240+1))
r=31800000×(57840-53592)/57840
r=31800000×4248/57840=2334120
محاسبه هزینه کارمزد در سال 1375:
R31800000=
K=231
L219=12-231=
N=240
r_75=?
r_75=31800000×(231(231+1)-219(219+1))/240(240+1)21
r_75=31800000 (53592-48180)/57840=31800000×5412/57840
کارمزد در سال 75 r_75=31800000×0.09=2862000
تمرینات:
تمرین 1: شرکت سهامی جهان اقدام به خرید یک باب ساختمان به صورت اجاره به شرط تملیک با بانک نمود و مبلغ 60000000 ریال به عنوان پیش¬پرداخت در تاریخ 1/2/×7 به بانک واریز نمود. بانک مبلغ 180000000 ریال به عنوان تسهیلات بانکی در تاریخ 18/3/×7 در اختیار شرکت قرارداد تا ساختمان مذکور را خریداری نماید که در پایان مدت 15، سال 360000000 ریال دریافت نماید. اولین قسط از تاریخ 18/4/×7 به مبلغ هر قسط ماهانه 2000000 ریال می¬باشد.
مطلوبست:

 

نحوه ثبت عملیات در دفتر شرکت سهامی جهان و پرداخت اقساط و هزینه کارمزد در پایان هر سال و اصلاح حساب در اولین سال و استهلاک آن در صورتی که عمر مفید آن 20 سال می¬باشد.

تمرین 2: شرکت دنیا ساختمانی را به مبلغ 100000000 ریال از تسهیلات بانکی به مدت 15 سال استفاده نمود که در پایان هر ماه مبلغ 600000 ریال اقساط آن را بپردازد و در سررسید، 225000000 ریال بازپرداخت نماید. عمر مفید ساختمان 15 سال می-باشد. تاریخ اولین قسط 1/2/×7 می¬باشد.
مطلوبست: ثبت عملیات در دفتر شرکت دنیا، پرداخت اقساط و تعیین هزینه کارمزد و اصلاح حساب.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...