ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

 

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري:  ﻫﻤﻪ ي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت )ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ (اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫـﺎي ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت ﺧـﻮد را ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن      ﺳﺎزي و ﺳﺪ ﺳﺎزي و  …را در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ اﻧﻌﻘـﺎد ﻗـﺮارداد ﺑـﯿﻦ     ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ:  ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﺑﺮاي اﺟﺮا ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﮔﺬار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.  روش ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ درآﻣﺪ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر) :ﻣﻬﻢ(  در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮارداد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان از دو روش زﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درآﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد: 

 

  ( روش درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر 1 ( روش ﮐﺎر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه 2   : – روش درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر 1 در اﯾﻦ روش درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﻫـﺮ دوره ي ﻣـﺎﻟﯽ   اﻧـﺪازه  ﮔﯿﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﺎ درﺟﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ درآﻣـﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ي دوره ي   ﺟﺎري ﭘﯿﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺿﺮب درﺟﻪ ي ﺗﮑﻤﯿﻞ در ﮐﻞ درآﻣﺪ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﺑﺮآوردي ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.

 

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ روش ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ اﺷـ   ﮑﺎل ﻣﻬـﻢ آن ﻧﻘـﺾ اﺻـﻞ ﺗﺤﻘـﻖ درآﻣـﺪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ        ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درآﻣﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮآﯾﺪن ﮐﺴﺐ ﺳﻮد اﺳﺖ.  ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ درآﻣﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ روش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ روش ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﺑﺮآوردي ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﯿـﺎر ﻗﻄﻌﯿـﺖ ﻣـﯽ    ﺑﺎﺷﺪ.      : – روش ﮐﺎر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه 2 %ﻋﻤﻠﯿـﺎت  (ﺗﮑﻤﯿـﻞ و ﺻـﺮﻓﺎ   97 در اﯾﻦ روش ﺷﻨﺎﺧﺖ درآﻣﺪ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻞ ﭘﯿﻤﺎن و ﯾﺎ ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪه ي آن   )ﺣـﺪاﻗﻞ  ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﺮﯾﺐ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد ﭘﯿﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺛﺒـﺖ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﮐـﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت       ﭘﯿﻤﺎن اﻧﺠﺎم و ﯾﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﻦ روش ﺳﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ روش و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮد ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت  ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 

  

اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻫﺮ دوره ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﯿﺰان ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ي ﻃﯽ دوره را ﺑـﺮوي ﭘﯿﻤـﺎن ﻫـﺎ    ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و ﻧﺎﻗﺺ اﺻﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري:  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ارﺟﺎء ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ: ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد      ﻣﺮﺣﻠﻪ اول:  در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺎرﻣﺰد ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪ    ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه، ﺳﻮدآور ﺑﻮدن آن، اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  .

 

 

ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ اﻗـﺪام ﺑـﻪ     ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آن ﻧﻤﻮده، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از داﺷﺘﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﺷﺪ ﭘـﺮوژه ﺗﺼـﻮﯾﺐ   ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم:  در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ از ﻧـﻮع ﻋﻤـﻮﻣﯽ، ﻣﺤـﺪود و ﯾـﺎ       ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ.  در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮐﻠﯿﻪ ي ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن در آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﺳـﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﮐـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت     ﻓﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎن در آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ي ﭘﯿﻤﺎن و ﻣﺒﻠﻎ و ﻧﻮع ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ، ﻣﺤـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ    در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.  

 

%ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾـﻪ ي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎري ﺗﻬﯿـﻪ    50ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﻌﺎدل ﮐﺮده و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ دﻫﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ در ﭘﺎﮐﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻋـﻼم ﻧﻤﺎﯾـﺪ   .از ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ، ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪه ي اول و ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﺮ دوم اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه و ﺑﻘﯿـﻪ ي ﺿـﻤﺎﻧﺖ     ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .  در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ي ﻣﺤﺪود، ﺑﻪ ﺟﺎي درج آﮔﻬﯽ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ در    ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. 

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري 

در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آن ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺠﻮد ﻧﺪارد، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘـﺲ از اﺧـﺬ ﻣﺠـﻮز ﻫـﺎي     ﻻزم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم:  ﻗﺮاردادي ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻮع ﯾﺎ اﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻘﻄﻮع اﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﻄﻮع، ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ او ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣـﺎه و  ﯾﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ي ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺘﯽ از ارزش ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

 

 

ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣـﻮاد  ﭘـﺎي ﮐـﺎر   )ﻣﻮادي ﮐﻪ از اﻧﺒﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﻧﺪ (را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ.  ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻮﻣﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ارزش ﮐﻞ ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه از آﻏـﺎز ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺗـﺎ     ﻟﺤﻈﻪ ي ﺗﻬﯿﻪ ي ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ.)ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﻠﻎ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.(    %و ﺳـﭙﺮده ﺣﺴـﻦ اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر     1.6 %و ﺑﯿﻤـﻪ  5ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻻزم اﺳﺖ از آن ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻧـﺮخ   %ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﺪوق ﻣﻬﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزي و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺘﻬﻼك ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧـﺖ از ﻣﺒﻠـﻎ ﺻـﻮر   ت وﺿـﻌﯿﺖ ﮐﺴـﺮ ﻧﻤـﻮده و    2 %و 10 ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺒﻠﻎ را ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ.  ﻧﻮع دوم ﻗﺮاداد اﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮاداد ﮐﻠﯿﻪ ي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎي ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﻣﺒﻠﻐـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣـﻖ         اﻟﺰﺣﻤﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  ﻧﻮع ﺳﻮم ﻗﺮاداد، ﻗﺮارداد ﻣﻘﻄﻮع اﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﻣﻮاد ﺑﻪ ﭘﺎي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ي دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.              ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ اول 

 

دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر:  ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري واﮔﺬاري ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر:    ﭘﺮداﺧﺖ ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ، ﺛﺒـﺖ آن در دﻓـﺎﺗﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ         30000ﺑﺎ ﻓﺮض آﻧﮑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      30000  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  30000    ﺑﺎﻧﮏ  درﯾﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:   %ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﺳﺖ (ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ   5 در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻧﮑﺘﻪ :ﮐﻪ اﯾﻦ  %ﻗﯿﻤـﺖ ﭘﺎﯾـﻪ   ﭘﯿﻤـﺎن  از ﺑﺎﻧـﮏ درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻮده و ﺗﺤﻮﯾـﻞ     5در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ

 

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﻌﺎدل % ﻣﺒﻠﻎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣـﻪ ارزش   120 ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ دﻫﺪ .ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻻزم اﺳﺖ وﺛﯿﻘﻪ اي ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  از ﺳـﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و      50000000 داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮض آﻧﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾـﻪ ي ﭘﯿﻤـﺎن   رﯾــﺎل ﺑﺎﺷــﺪ و ﻫــﻢ ﭼﻨــﯿﻦ ﻣﺒﻠــﻎ اوﻟﯿــﻪ ي ﭘﯿﻤــﺎن   40000ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎي ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﮐــﺎرﻣﺰد ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣــﻪ ي ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ    %ﻣـﯽ  5 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد).ﻧﮑﺘﻪ :ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺿـﺮﺑﺪر 52000000 ﺑﺎﺷﺪ(        ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      (50000000 × %5)   2500000          ( ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ )ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ    (2500000× %120)   3000000  ( ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ )ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  2500000              ( ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ )ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  3000000        ( ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ )ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      40000  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺎﻧﮑﯽ  40000    ﺑﺎﻧﮏ 

 

ﺛﺒﺖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاداد:  اﻟﻒ (اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﯿﻤﺎن:  اﮔﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪه ي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، اﻟﺰام ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاداد ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾـﺪ در  اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ را ﺑـﻪ         ﺣﺴﺎب ﭘﯿﻤﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ.  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      70000  ﭘﯿﻤﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ  30000    ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  40000    ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺎﻧﮑﯽ       ب (ﺛﺒﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ي ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات:   %ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ي ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣـﻪ ي ﺣﺴـﻦ     5ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﻬﺖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاداد ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﻌﺎدل % ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣـﻪ را در ﻗﺎﻟـﺐ ﺳـﭙﺮده    10 اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات از ﺑﺎﻧﮏ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ دﻫﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ي ﻓﻮق % ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺳﭙﺮده ي ﻧﻘﺪي در ﻗﺎﻟﺐ وﺛﯿﻘﻪ ي ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

 

ﺑـﺎ ﻓـﺮض   120ﻧﻘﺪي و ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺛﯿﺖ ﻫﺎي زﯾـﺮ زده ﻣـﯽ   50000آﻧﮑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﺑﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﻮات ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻮد:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      (52000000 × %5) 2600000            ( ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ )ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات    (2600000 × %10)  260000               ( ﺳﭙﺮده ﻧﻘﺪي ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ )ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات    (2600000 260000) × %120) 2808000  ( ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ )ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات    50000  ﭘﯿﻤﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ                                            2600000    ( ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ )ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات  2808000             ( ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺛﯿﻘﻪ )ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات  31000    ﺑﺎﻧﮏ )ﭘﯿﻤـﺎن در ﺟﺮﯾـﺎن ﺗﮑﻤﯿـﻞ    (ﺑـﻪ  50000 )ﺳﭙﺮده ﻧﻘﺪي  (و 260000 ﮐﻪ در ﺛﺒﺖ آﺧﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺠﻤﻮع 310000 )ﻧﮑﺘﻪ :ﻋﺪد دﺳﺖ آﻣﺪه( . 

 

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

 

ﺛﺒﺖ اﺑﻄﺎل ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:  ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاداد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺎﻣﻪ ي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      2500000  ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ      2500000 * %120 = 3000000     ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  2500000    ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ    3000000    ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ         ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت:  ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ از ﺳﻮي ﮐﺮﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. 

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ازاي درﯾﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ي ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.  وﺛﯿﻘﻪ ي ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ي ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨـﺶ ﻧﻘـﺪي و ﻏﯿـﺮ ﻧﻘـﺪي اﺳـﺖ      .ﺑﺨـﺶ   %ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﺲ از ﮐﺴـﺮ ﺳـﭙﺮده ﻧﻘـﺪي ﻣـﯽ       120 %ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي آن  ﻣﻌﺎدل 10ﻧﻘﺪي آن ﻣﻌﺎدل  %ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ ي ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ در ازاي درﯾﺎﻓﺖ ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣـﻪ   ﺑـﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر   20 ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻓﺮض آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻌﺎدل   .( رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ) .

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻠﯽ 70000 ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ي ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ   ( %ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 20 %ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ، وﻟﯽ اﯾﻨﺠﺎ 5 )ﻧﮑﺘﻪ :اﺻﻮﻻ ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      (52000000 ×%20 ) 10400000           ( ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ )ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ    (10400000× %10) 1040000               ( ﺳﭙﺮده ﻧﻘﺪي ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ )ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ    (10400000-1040000) × %120 )11232000    ( ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ )ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ    70000  ﭘﯿﻤﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ                                    10400000              ( ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ )ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ  1232000          ( ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ )ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ  1110000    ﺑﺎﻧﮏ      .( )ﺳﭙﺮده ﻧﻘﺪي  (ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ 1040000 )ﭘﯿﻤﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ (و 70000 از ﻣﺠﻤﻮع 1110000 )ﻧﮑﺘﻪ :ﻣﺒﻠﻎ

 

  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

ﺛﺒﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      10400000  ﺑﺎﻧﮏ  10400000    ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ

 

اداﻣﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت:  ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ي ﺧـﻮد ﺗﻌﯿـﯿﻦ   ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﺎﻟﻎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﺨﻮاه ﮔﺮدان ﺑﻪ وي ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﯽ ﭘﯿﻤﺎن از ﻣﺤﻞ ﺗﻨﺨﻮاه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.    ( رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﺨﻮاه ﮔﺮدان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ500000 )دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      500000  ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﺟﺎري ﮐﺎرﮔﺎه  500000    ﺑﺎﻧﮏ    . ﺑﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ200000 رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و 150000 از ﻣﺤﻞ ﺗﻨﺨﻮاه ﮔﺮدان ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      150000  ﺗﺠﻬﯿﺰات            200000  ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد  350000    ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺎه   رﯾﺎل از ﺑﺎﺑﺖ اﺟﺎره ي ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺗﻮﺳـﻂ   ﻣﺴـﺌﻮل ﮐﺎرﮔـﺎه درﯾﺎﻓـﺖ    100000 رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ و 120000ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺪ.  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      220000  ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﮐﺎرﮔﺎه  220000    ﺣﺴﺎب ﭘﯿﻤﺎن 

 

اﮔﺮ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ از دﻓﺘـﺮ ﻣﺮﮐـﺰي ﺧﻮاﺳـﺘﻪ    ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﻼم را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.    : از ﺳﻮي ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ارﺳﺎل ﺷﻮد ﺛﺒﺖ زﯾﺮ زده ﻣﯽ ﺷﻮد600000ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﻮادي ﺑﻪ ارزش ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      600000  اﻧﺒﺎر ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﯿﻤﺎن  600000    اﻧﺒﺎر ﻣﺮﮐﺰي                            ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ دوم 

 

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺑﺎر:  در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾـﺎ ﺳـﺮﺑﺎر ﻧﯿـﺰ    وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺑﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺑﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷـﻮد .ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺳـﺮﺑﺎر   ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد )در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.(  اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﮐـﻞ ﭘﯿﻤـﺎن و ﯾـﺎ ﮐـﻞ     ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻤـﺎن ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻫﺰﯾﻨـ      ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.   200000، ﻧﻬﺼﺪ ﻫـﺰار رﯾـﺎل ﺑﺎﺷـﺪ و از اﯾـﻦ ﻣﺒﻠـﻎ      200و ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻤﺎره 100 ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻤﺎره 2اﮔﺮ در ﻣﺜﺎل ﻓﻮق، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ   : ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﻫﺎي زﯾﺮ زده ﻣﯽ ﺷﻮد200 و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻤﺎره 100رﯾﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن   ××ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ   ××                             ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

ﺛﺒﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      200000         100ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻤﺎره     700000        200ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻤﺎره   900000    ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ

 

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﺑﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ:  اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب    ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.ﻣﺜﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﯾﺎ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ    ﻧﺸﺪه در ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   %ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎر آﻣـﻮزي و ﻣﺒﻠﻐـﯽ   2 %ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و 10 %ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﻪ، 1.6 %ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺖ، 5 در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻬﻼك ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻢ ﻧﻤﻮده و ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺎﻟﺺ را ﺑـﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﻣـﯽ ﭘـﺮدازد     .اﮔـﺮ ﺻـﻮرت وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه از ﺳـﻮي       ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ را ﻧﺪﻫﺪ، در اﯾﻦ ﺣـﺎل ﺑﺨﺸـﯽ از  

 

 %ﻣﺎﻟﯿـﺎت  5 ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻻزم اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻋﻠـﯽ اﻟﺤﺴـﺎب ﭘﺮداﺧﺘـﯽ      ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.   ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺗﻬﯿـﻪ و ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﺒﻠـﻎ ﺻـﻮرت         3 ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ي ﭘﯿﻤﺎن در ﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺛﺒـﺖ  52000000 و ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ 40000000 و ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ دوم 15000000وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ اول   ( %در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 22.5 ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم داد: )ﻣﺒﻠﻎ اﺳﺘﻬﻼك ﭘﯿﺶ ﭘﺮداخ ﺛﺒﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ اول:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      15000000  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ  15000000    ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ آن ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي اﻗﻼم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺳﺘﻬﻼك ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد.  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      9105000  ﺑﺎﻧﮏ                                     (15000000 × %10) 1500000  ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر              (15000000 × %5) 750000  ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت                (15000000 × %1.6) 240000  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ            ( ) (ﭼﻮن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎره 15000000 × %2) 30000                100ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻤﺎره     (15000000 ×22.5) 3375000  ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ                  15000000    ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ  : ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ 9105000 ﻧﮑﺘﻪ :ﻣﺒﻠﻎ 5895000  =3375000 +30000 +240000 +750000 +1500000  9105000  =15000000 5895000  

 

   

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ و وﺛﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      3375000  ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ             (3375000× %90× %120)  3645000  ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ    3375000    ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ          3645000    ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ    ﺛﺒﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ دوم:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      25000000  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ  25000000    ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه    ( ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ دوم ( )ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ اول 40000000 15000000 =25000000)

   %ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ دوم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر     25ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد.  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      *  5937500  ﺑﺎﻧﮏ    312500  ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت  6250000    ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ 

 

     

25000000 × %25 = 6250000 ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ 6250000 × %5 =     312500  ( %ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ 5)

                                                               *  5937500  ﺑﺎﻧﮏ      

 

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ دوم را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻓﻘﻂ اﻋﺪادش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.(  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      9237500  ﺑﺎﻧﮏ    2500000  ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر          937500  ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت          400000  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ       50000           100ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻤﺎره     5625000  ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ              (25000000 ( )ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب 6250000) 18750000    ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ  : ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ 9237500 ﻧﮑﺘﻪ :ﻣﺒﻠﻎ 9512500  =5625000  +50000 +400000  +937500  +2500000  9237500 =18750000 9512500 (           

  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      5625000  ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ             (5625000 × %90 × %120) 6075000  ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ  5625000        ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ  6075000    ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ  ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮم :ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺒﻠﻎ آن از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      ( وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮم ) (وﺿﻌﯿﺖ دوم 52000000 40000000 )12000000  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ  12000000    ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه     

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ در ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      8584000  ﺑﺎﻧﮏ                                (12000000× %10 )1200000  ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر           (12000000 × %5) 600000  ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت            (12000000 × %1.6) 192000  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ         (12000000 × %0.2) 24000       100ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻤﺎره     *1400000  ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ               12000000    ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ    

 

 

ﺛﺒﺖ اﺑﻄﺎل ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      1040000  ﺑﺎﻧﮏ      1400000 ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ               (1400000× %120 ×%90) 1512000  ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ     1400000  ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ         1512000    ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ  (10400000 × %10) 1040000    ﺳﭙﺮده ﻧﻘﺪي                                         ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم 

ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ 10400000  ) 1( 3375000 )2( 5625000  1400000*   

 

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ:   %ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻣﻮﻗـﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ    .در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ    97ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣـﺎه ﻧﺒﺎﯾـﺪ   6 ﮐﻠﯿﻪ ي ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﯾﺎدداﺷﺖ و ﻣﺪت ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر داده ﺷـﻮد  .ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﺪت از    ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ درآﻣﺪ و ﺛﺒﺖ اﺑﻄﺎل ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      52000000  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ             52000000    ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه  ﺛﺒﺖ اﺑﻄﺎل ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      ( )ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎن52000000 × %5) 2600000   ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات    (2600000 260000) × %120) 2808000  ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات    (2600000 × %10) 260000  ﺑﺎﻧﮏ  2600000  ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات        2808000    ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات  260000    ﺳﭙﺮده ﻧﻘﺪي                                                    ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ:  ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﮐﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ي ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از     ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﭙﺮده ي ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      2600000  ﺑﺎﻧﮏ            (52000000× %50 × %10 )2600000    ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر   

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ:  ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﺐ و ﯾﺎ ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﮐـﻪ   در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸـﮑﻞ ﺧﺎﺻـﯽ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،      ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت ﺗﻀﻤﯿﻦ، ﻧﺼﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      (52000000 × %50 × %10) 2600000  ﺑﺎﻧﮏ  2600000    ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر  دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ:  ( اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ )ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﺗﻬﯿﻪ ي اﺳﻨﺎد ﻓﻨﯽ، ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 1 رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ .ﺛﺒﺖ ﻻزم 500000 و (…ﺑﺎ ﻓﺮض آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﺒﻠﻎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ زده ﺷﻮد:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      500000  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﯿﻤﺎن  500000    ﺑﺎﻧﮏ   : ( درﯾﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر 2 ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      (50000000 × %5) 2500000  ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  2500000    ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

 : ( اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و درﯾﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات 3 ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      (52000000 ×%5 )2600000  ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات  2600000    ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات

 

 (2 ( ﺛﺒﺖ اﺑﻄﺎل ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) :ﻋﮑﺲ ﺛﺒﺖ 4 ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      2500000  ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  2500000    ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

 : ( اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب داراﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد 5 ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      500000  داراﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ  500000    ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﯿﻤﺎن

 ( درﯾﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر 6 ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      (52000000 ×%20 ) 10400000  ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ  10400000    ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ

 : ( ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ 7 ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      10400000  ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ  10400000    ﺑﺎﻧﮏ

 : ( درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ اول از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ آن 8 ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      15750000  داراﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ  15750000    ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر (15000000 × ( %ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ 5) % ﯾﺎ 105 )

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

 (%5 + %1.6 = %6.6 ( ﺛﺒﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ) :ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 9 ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      15750000  ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر  (15000000 × %22.5) 3375000    ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ                (15000000 × %6.6 )990000    *ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ      (15000000 × %5)  750000           ( ﺑﺪﻫﯽ وزارت داراﯾﯽ )ﻣﺎﻟﯿﺎت  (15000000 × %0.2) 30000    ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎر آﻣﻮزي    (15000000 × %10) 1500000    ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر         9105000    ﺑﺎﻧﮏ                            ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ) :اداﻣﻪ(  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      3375000  ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ  3375000    ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﻠﻤﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ   : ( ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 10 ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر       990000  ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ        750000  ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽ                  30000  ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻣﻮزي  1770000    ﺑﺎﻧﮏ

11( %آن ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴـﺎب ﺑـﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪ      .)ﻣﺒﻠـﻎ  25 از ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ دوم  (40000000 :ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ دوم

 

25000000 =15000000 -40000000 25000000 × %25 =6250000 ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب  312500 =5 %×6250000

 

ﺛﺒﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ دوم:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      (25000000 × %105 )26250000  داراﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ  26250000    ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      6250000  ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر  312500    ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽ  5937500    ﺑﺎﻧﮏ   : ( ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ دوم 12 ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر       20000000  ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر  (25000000 × %22.5) 5625000    ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ                 (25000000× %6.6 )1650000    ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ    (25000000- 6250000 ×%5) 937500    ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ وزارت داراﯾﯽ        (25000000 × %0.2)50000    ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎر آﻣﻮزي    (25000000 × %10)2500000    ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر          9237500    ﺑﺎﻧﮏ 20000000=6250000-2625000 =105 %×25000000( 

                          

ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      5625000  ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ  5625000    ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ 

 

ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ:  ﺷﺮح   ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      1650000  ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ           1250000  ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽ                     50000  ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎر آﻣﻮزي  2950000    ﺑﺎﻧﮏ     

 

      ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري             

 

 

  ( ﺑﺎر ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻪ2ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎت دادﯾﻢ 2 ) (25000000 × %5) 1250000  (ﯾﺎ 937500+312500)

 21 

ﺛﺒﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮم:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      12600000  داراﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ  12600000    ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر

 

ﺛﺒﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ:  ﺷﺮح   ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      12600000  ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر  (12000000 × %5 )600000    ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽ                  (12000000× %6.6) 792000    ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ     (12000000× %0.2) 24000    ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎر آﻣﻮزي  (12000000× %10) 1200000    ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر         (T )ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ 1400000    ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ                   8584000    ﺑﺎﻧﮏ

 

ﺛﺒﺖ اﺑﻄﺎل ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      1400000  ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ  1400000    ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ  ﺛﺒﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      792000  ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ      600000  ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ وزارت داراﯾﯽ    24000  ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻣﻮزي  1416000    ﺑﺎﻧﮏ

12000000 =40000000 – 52000000  12600000 =105 %× 12000000

ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ  10400000  3375000  5625000  1400000   

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

   ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺑﻄﺎل ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات:  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      2600000  ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ي ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات  2600000    ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات  ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و آزاد ﻧﻤﻮدن ﻧﺼﻒ ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر   ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      (52000000 × %10× %50 ) 2600000  ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر    26000000    ﺑﺎﻧﮏ  ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﭙﺮده ي ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      2600000  ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر  2600000    ﺑﺎﻧﮏ  ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت:  ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎي ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت آن ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺳـﺎل ﻫـﺎ ﻃـﻮل ﺑﮑﺸـﺪ در         ﺧﺼﻮص اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ اﮔﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻮد ﭘﯿﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از روش ﮐﺎر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷـﺪه ﺟﻬـﺖ   ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد   .اﻣـﺎ اﮔـﺮ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺑـﻪ     ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎت از روش درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ روش ﻻزم اﺳـﺖ در ﭘﺎﯾـﺎن ﻫـﺮ ﺳـﺎل     ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ ﺳﻮد ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﺳﻮد ﭘﯿﻤﺎه ﻫـﺎي ﻧﺎﺗﻤـﺎم ﻣـﯽ ﺗـﻮان از     دو روش زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.   ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ 1 ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﺳﻮد ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺷﺪه ي ﭘﯿﻤﺎن 2

 

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ :  در اﯾﻦ روش ﻣﺒﻨﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮد ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣـﯽ  ﺷﻮد ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  ﺷﺮح      ارزش ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه                                                            ***    ( *** )      ***          ( *** )  ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه                 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ                                        –                ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺸﺪه  ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه                                          ﺳﻮد ﻇﺎﻫﺮي ﭘﯿﻤﺎن  ***             

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

 %ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮد از ﻧﺴﺒﺖ 50 ﻧﮑﺘﻪ  :اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﺶ از  %ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﺴﺒﺖ 50 %و 25   و اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد   . 

 

     

* ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  =ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﻣﻮاد ﭘﺎي ﮐﺎر  ﺳﻮد ﻇﺎﻫﺮي ﭘﯿﻤﺎن  =ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﻤﺎن × ﻧﺴﺒﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ×  درﯾﺎﻓﺘﯽ وﺟﻮه ارزش ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه * ارزش ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه  =وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ واﻗﻌﯽ  =ﻧﺴﺒﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ارزش ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ   ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻤﺎن  ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﻤﺎن

 

ﻣﺜﺎل:اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﻤﺎن اﻟﻒ و ب در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ:  ﻋﻨﻮان:  ﭘﯿﻤﺎن اﻟﻒ  ﭘﯿﻤﺎن ب    7326700  8534900  ( ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ)ﺑﺪ  6852300  7437500  ( دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه )ﺑﺪ  1250000  1500000  ( ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه )ﺑﺪ  285900  316700  ( ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﺑﺪ  385200  412600  ( ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ)ﺑﺪ  63200  54900  ( ﻣﻮاد ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر)ﺑﺲ  14500000  19500000  ارزش ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه  300000  450000  ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺸﺪه   173600  188300  ( ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد ﭘﺎي ﮐﺎر )ﺑﺲ  210000  240000  ( دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻌﻮق ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه )ﺑﺪ  18000  24000  ( ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﻮق ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه)ﺑﺪ  950000  1100000  ( ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل   )ﺑﺲ  20000000  25000000  ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﭘﯿﻤﺎن   14000000  18000000  وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺴﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﺳﻮد و زﯾﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎي ﻧﺎﺗﻤﺎم اﻟﻒ و ب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ   . %ﺑﺎﺷﺪ 50 ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﺶ از ﺷﺮح      ارزش ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه                                                          17122500    )450000(  19500000          16672500  ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه                 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ                                      –                ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺸﺪه  ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه                                            2827500  ﺳﻮد ﻇﺎﻫﺮي ﭘﯿﻤﺎن        ﭘﯿﻤﺎن اﻟﻒ  8534900  54900  7437500  188300  1500000  1100000  316700    412600    240000    18465700  1343200  17122500  )ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ(     =2827500 ×2 3 × 18000000 19500000=1740000  ﺳﻮد ﻇﺎﻫﺮي ﭘﯿﻤﺎن =ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ×ﻧﺴﺒﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ × وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ارزش ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر        1740000  ﭘﯿﻤﺎن اﻟﻒ    1740000    ﺳﻮد ﭘﯿﻤﺎن اﻟﻒ

 

ﺷﺮح      ارزش ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه                                                          15141300    )300000(  14500000          )14841300(  ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه                 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ                                      –                ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺸﺪه  ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه                                            (341300 )  زﯾﺎن ﭘﯿﻤﺎن                      ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ    ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      341300  زﯾﺎن ﭘﯿﻤﺎن ب  341300    ﭘﯿﻤﺎن ب

             ﭘﯿﻤﺎن ب  7326700  6852300  1250000  285900  385200  210000  18000 

63200  173600  950000 

16328100  1186800  15141300    

 

  : ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺮآوردي روش دوم در اﯾﻦ روش ﺳﻮد ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﺗﻤﺎم از ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﭘﯿﻤﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .      ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎن =ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﭘﯿﻤﺎن ± ﻣﺒﻠﻎ اﻓﺰاﯾﺶ  )ﮐﺎﻫﺶ  (ارزش ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺮآوردي ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎن+ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ =ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﭘﯿﻤﺎن       ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﭘﯿﻤﺎن  =ﺳﻮد ﮐﻞ ﺑﺮآوردي    ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﭘﯿﻤﺎن وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ارزش ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه *واﻗﻌﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ  * ﺳﻮد ﮐﻞ ﺑﺮآوردي= ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽﺷﺪه ارزش ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ  *ﺷﺪه ارزش ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ  ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﻤﺎن * ﺳﻮد ﮐﻞ ﺑﺮآوردي = ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ    ﻣﺜﺎل : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه ﺳﻮد ﭘﯿﻤﺎن اﻟﻒ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮآوردي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .    15000000  ارزش ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه  20000000  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎن   1500000  ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ  500000  اﻓﺰاﯾﺶ در ارزش ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  42000000  ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎن  13500000  وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ  8151250  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ      =ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﭘﯿﻤﺎن 42000000 +500000 +1500000=44000000   =ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﭘﯿﻤﺎن 8151250+20000000=28151250   =ﺳﻮد ﮐﻞ ﺑﺮآوردي 44000000-28151250=15848750 4130133= *   =ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 15848750* 4862684  = *    =ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 15848750*    ﻧﮑﺘـــ : اﮔﺮ ھﺰﯾﻨ ھﺎی واﻗﻌﯽ در ﻣﺴﺌﻠ داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ  )ﺗﯽ  (ھﺰﯾﻨ ﭘﯿﻤﺎن را ﮐﺸﯿﺪه و  ﻣﺒﻠﻎ ھﺰﯾﻨ ھﺎی واﻗﻌﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ .

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ :  ﻗﺮاردادﻫﺎي اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻧﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪار در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻي ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺴﺎط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ وي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .      : روش ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺒﺖ در دﻓﺎﺗﺮ اﺟﺎره ﻓﺮوﺷﻨﺪه در اﯾﻦ روش اﺟﺎره ﻓﺮوش ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﻬﺮه اﻗﺴﺎﻃﯽ روي ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﮕﺮدد .   ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻒ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﻪ ارزش X 1 / 1 / 1 ﻣﺜﺎل : آﻗﺎي ﺧﺎوري ﯾﮏ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺧﺮﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ    .

 

 

%ﺑﺎﺷﺪ 6 رﯾﺎل و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه 400000 رﯾﺎل درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺖ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن را در ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻂ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ 1600000 ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ  :ﺛﺒﺖ اﯾﻦ روﯾﺪاد در دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻒ           ﺛﺒﺖ ﺧﺮﯾﺪ :  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      1486800  ﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ آﻗﺎي ﺧﺎوري  1486800    اﺟﺎره ﻓﺮوش  ﺛﺒﺖ ﻗﺴﻂ اول :  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      400000  وﺟﻪ ﻧﻘﺪ   400000    ﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ  : روﯾﮑﺮد زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ٢ ﻧﮑﺘ  :ﻣﻌﻤﻮﻻ در روش ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﯽ روش اول  :در اﯾﻦ روش ﻓﺮوﺷﻨﺪه دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻓﺮوﺷﺎی اﺟﺎره ای اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﺪھﺪ  .ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ  ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻘﺪی اﺟﺎره ﻓﺮوش اﺳﺖ ﮐ ﺑﺤﺴﺎب اﺟﺎره ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺪھﮑﺎر و ﺑﺤﺴﺎب اﺟﺎره ﻓﺮوش ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﯿﺸﻮد . ﺑﺎ وﺻﻮل اﻗﺴﺎط ﺑﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪھﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻌﺪ  )درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ  (ﺑﺪھﮑﺎر ﺷﺪه و ﺟﻤﻊ ﺳﺘﻮﻧﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮه در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺑ  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﺑﺮه ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺸﻮد . ﺛﺒﺖ درآﻣﺪ ﺑﺮه : ﺷﺮح ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ۴۴۶٠۴  ﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ۴۴۶٠۴   درآﻣﺪ ﺑﺮه ١۴٨۶٨٠٠* ۶ % =۴۴۶٠۴ 

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

ﺛﺒﺖ ﻗﺴﻂ دوم :  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      400000  وﺟﻪ ﻧﻘﺪ   400000    ﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ   ﺷﺮح ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ٣٣٩۴٢  ﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ٣٣٩۴٢   درآﻣﺪ ﺑﺮه 33942 =  *6*%1131404   ﺛﺒﺖ ﻗﺴﻂ ﺳﻮم :  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      400000  وﺟﻪ ﻧﻘﺪ   400000    ﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ   ﺷﺮح ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ٢٢٩۶٠  ﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ٢٢٩۶٠   درآﻣﺪ ﺑﺮه 22960 =  *6*%765346    ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺴﻂ آﺧﺮ :  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      400000  وﺟﻪ ﻧﻘﺪ   400000    ﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ   

ﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ  1486800  44604  400000    1131404    33942  400000  765346     

 ﺷﺮح ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ١١۶٩۴  ﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ١١۶٩۴   درآﻣﺪ ﺑﺮه )22960  +33942  +44604 (- )1486800-1600000 ( 11694 = 

 

ﺣﺴﺎب اﺟﺎره ﻓﺮوﺷﻨﺪه را  ، روش دوم : ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺪﻫﮑﺎر و ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش ﻧﻘﺪي ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﮐﺮده و ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﮐﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻮق ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﻌﺎدل ﺑﻬﺮه ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ را از ﺣﺴﺎب ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻮق ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯿﺒﺮﯾﻢ .  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      1600000  ح.د-آﻗﺎي ﺧﺎوري  1486800    اﺟﺎره ﻓﺮوﺷﻨﺪه  113200    ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻮق  113200 =1486800 – 1600000       ﺛﺒﺖ ﻗﺴﻂ اول :  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      400000  وﺟﻪ ﻧﻘﺪ   400000      ﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      44604  ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻮق   44604      درآﻣﺪ ﺑﻬﺮه ﺛﺒﺖ ﻗﺴﻂ دوم :  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      400000  وﺟﻪ ﻧﻘﺪ   400000      ﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      33942  ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻮق   33942      درآﻣﺪ ﺑﻬﺮه ﺛﺒﺖ ﻗﺴﻂ ﺳﻮم :  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      400000  وﺟﻪ ﻧﻘﺪ   400000      ﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      22960  ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻮق   22960      درآﻣﺪ ﺑﻬﺮه ﺛﺒﺖ ﻗﺴﻂ آﺧﺮ :  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      400000  وﺟﻪ ﻧﻘﺪ   400000      ﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ  ﺷﺮح  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      11694  ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻮق   11694      درآﻣﺪ ﺑﻬﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ 

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

ﺛﺒﺖ در دﻓﺎﺗﺮ اﺟﺎره ﺧﺮﯾﺪار :    : ﺑﻬﺮه ﺗﺪرﯾﺠﯽ روش اول ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ در اﯾﻦ روش ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ :   ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﻧﻘﺪي ﮐﺎﻻي ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اي ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﺴﺎط ﺑﻪ داراﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 1 ﮐﺮده و در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ داراﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺪﻫﮑﺎر و ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ را ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ   )ﺧﺮﯾﺪ داراﯾﯽ (    ( در زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﻗﺴﻂ ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎر و وﺟﻪ ﻧﻘﺪ را ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  ) .ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ 2  . در زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺑﻬﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺪﻫﮑﺎر و ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﯿﺸﻮد 3

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

  : روش ﺑﻬﺮه اﺟﺎره ﺧﺮﯾﺪ روش دوم در اﯾﻦ روش ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻂ ﺛﺒﺘﯽ در دﻓﺎﺗﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد و در زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺴﻂ را ﺑﺤﺴﺎب اﺟﺎره ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده و ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻬﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه را ﺑﺤﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه اﺟﺎره ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺪﻫﮑﺎر و اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب داراﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . 

 

  : ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻮق روش ﺳﻮم در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ داراﯾﯽ ﺑﻬﺎي ﻧﻘﺪي آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب داراﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺷﺪه و ﺑﻬﺎي آﻗﺴﺎط آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺟﺎره ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻮق ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .  زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﻗﺴﺎط ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺮ ﻗﺴﻂ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ واﮔﺬارﻧﺪه ﺑﺪﻫﮑﺎر و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻬﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺪﻫﮑﺎر و ﺣﺴﺎب ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻮق ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .         

 

ﻣﺜﺎل : ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻒ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ را در اﺑﺘﺪاء ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻪ روش اﺟﺎره ﺧﺮﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻔﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ اﻗﺴﺎط آن را ﻃﯽ   . %ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ 6 و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮ 1200000 و ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺮ ﻗﺴﻂ 4461000 دو ﺳﺎل و ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺑﻬﺎي ﻧﻘﺪي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ  :ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻮق در دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ روش .  ﺷﺮح-ﺧﺮﯾﺪ داراﯾﯽ  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر      4461000  ﺗﺠﻬﯿﺰات  4461000      ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ

 

ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ     1200000   ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ اول 

4461000  133830 

  1200000 ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ دوم   

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

3394830  101845 

  1200000  ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ ﺳﻮم 

2296675  68900 

  1200000 ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ ﭼﻬﺎر     

1165575  34425 

1200000   

1200000 

 

    ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 1 ﺷﺮح-ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ     1200000  ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  1200000      وﺟﻪ ﻧﻘﺪ    ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 1 ﺷﺮح- ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻗﺴﻂ     133830  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه  133830    ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  133830  =    *6 * %4461000        ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 2 ﺷﺮح-ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ     1200000  ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  1200000      وﺟﻪ ﻧﻘﺪ

    ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 2 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻗﺴﻂ ﺷﺮح     1018450  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه  101845    ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  101845  =  3394830 * %6 *    ﺷﺮح    ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 3 -ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ     1200000  ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  1200000      وﺟﻪ ﻧﻘﺪ    ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 3 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻗﺴﻂ ﺷﺮح     68900  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه  68900    ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  68900  =    *6 * %2296675         ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 4 ﺷﺮح-ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ     1200000  ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  1200000      وﺟﻪ ﻧﻘﺪ    ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 4 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻗﺴﻂ ﺷﺮح     34425  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه  34425    ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  4800000 – 4461000 = 339000   ارزش ﻧﻘﺪي داراﯾﯽﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ 34425) =68900+101845+133830 (- 339000    

 ﺑﻬﺮه ﺗﺪرﯾﺠﯽ روش اول

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

   روش ﺑﻬﺮه اﺟﺎره ﺧﺮﯾﺪ ﺛﺒﺘﯽ ﻧﺪارد  روش دوم 1 / 1در ﺗﺎرﯾﺦ     ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 1 ﺷﺮح-ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ     1200000  ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  1200000    وﺟﻪ ﻧﻘﺪ  6 / 31ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ     ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 1 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻗﺴﻂ ﺷﺮح    1066170  ﺗﺠﻬﯿﺰات    133830  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه اﺟﺎره ﺧﺮﯾﺪ  1200000    ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  1066170 =133830 – 1200000         ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 2 ﺷﺮح-ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ     1200000  ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  1200000    وﺟﻪ ﻧﻘﺪ  12 / 29ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ     ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 2 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻗﺴﻂ ﺷﺮح     1098155  ﺗﺠﻬﯿﺰات    101845  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه اﺟﺎره ﺧﺮﯾﺪ  1200000    ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  1098155 =101845  – 1200000         ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 3 ﺷﺮح-ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ     1200000  ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  1200000    وﺟﻪ ﻧﻘﺪ  6 / 31ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ     ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 3 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻗﺴﻂ ﺷﺮح     1131100  ﺗﺠﻬﯿﺰات    68900  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه اﺟﺎره ﺧﺮﯾﺪ  1200000    ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  1131100 =68900  – 1200000         ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 4 ﺷﺮح-ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ     1200000  ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  1200000    وﺟﻪ ﻧﻘﺪ  12 / 29ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ     ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 4 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻗﺴﻂ ﺷﺮح     1165575  ﺗﺠﻬﯿﺰات    34425  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه اﺟﺎره ﺧﺮﯾﺪ  1200000    ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  1165575 =34425 – 1200000                

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

   درﯾﺎﻓﺖ داراﯾﯽ  ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﺷﺮح     4461000  ﺗﺠﻬﯿﺰات    339000  ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻮق  4800000    ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ 4800000=1200000+1200000+1200000+1200000  339000 =4461000  – 4800000    

   ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻮقروش ﺳﻮم

    ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 1 ﺷﺮح-ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ     1200000  ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  1200000    وﺟﻪ ﻧﻘﺪ  6 / 31ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

    ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 1 ﺷﺮح-ﺑﻬﺮه ﻗﺴﻂ     133830  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه  133830    ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻮق  6 / 31 ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

    ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 2 ﺷﺮح-ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ     1200000  ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  1200000    وﺟﻪ ﻧﻘﺪ  12 / 29ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

    ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 2 ﺷﺮح-ﺑﻬﺮه ﻗﺴﻂ     101845  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه  101845    ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻮق  12 / 29ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

    ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 3 ﺷﺮح-ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ     1200000  ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  1200000    وﺟﻪ ﻧﻘﺪ  6 / 31ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

    ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 3 ﺷﺮح-ﺑﻬﺮه ﻗﺴﻂ     68900  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه  68900    ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻮق  6 / 31ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

    ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 4 ﺷﺮح-ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ     1200000  ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  1200000    وﺟﻪ ﻧﻘﺪ  12 / 29ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

    ﺑﺪﻫﮑﺎر  ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر 4 ﺷﺮح-ﺑﻬﺮه ﻗﺴﻂ     34425  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه  34425    ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻮق  12 / 29ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

     ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار داد ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...