اﻫﻢ نکات در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺤﺮﻳﺮ دﻓﺎﺗﺮ قانونی

سامانه صیاد
جهت اطمینان از صحت اطلاعات و جمع بندی صحیح آنها برای ارسال اظهارنامه مالیاتی، می توان اقداماتی را جهت پیشگیری از تبعات بعدی انجام داد:
شهریور ۳, ۱۳۹۷
سرقفلی
کاملترین تعریف « نقد»
شهریور ۳, ۱۳۹۷
مالی

مالی

اﻫﻢ نکات در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺤﺮﻳﺮ دﻓﺎﺗﺮ قانونی

         ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻳﺮان، در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺴﺘﻨﻲ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص روش ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﭼﮕ   ۲ ﻮﻧﮕﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ۹۵ﻣﺎده  ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ  .       ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده اول اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ   ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮدﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ، ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ  و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط اراﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  .       ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮدﻳﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺠﺎزﻧﺪ و در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن روﻳﻪ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  . در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻪ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ  اﺛﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻪ را ﺑﺮای ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻃﻲ ﻳﺎدداﺷﺘﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  . ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ         ﺑﺮ ﻃﺒﻖ   -۲ﻣﺎده دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﻠﻴﻪ دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻛﻞ اﻋﻢ از ﻣﺸﺘﺮک ﻳﺎ ﺟﺪا  از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ)ﻫﺰﻳﻨﻪ دﻓﺘﺮ درآﻣﺪ و   ( ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت  ۱۱ ﺣﺴﺎﺑﺪاری در آﻧﻬﺎ، دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻛﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد  ۱۲و  ۱۳۱۱ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب ﺳﺎل از ﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ از ﻃﺮف ادارات اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻣﻀﺎ و ﭘﻠﻤﭗ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .

 ۲

-۱ ﺗﺒﺼﺮه اﺷﺘﺒﺎه در ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺻﻔﺤﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻠﻤﭗ دﻓﺎﺗﺮ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎری دﻓﺎﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  . اﺳ -۲      ﺗﺒﺼﺮه ﻧﻮﺷﺘﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﻮ  ﺖ)ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد  (ﻣ اﺳﺖ ﻤﻨﻮع   .         -۴ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ از دﻓﺎﺗﺮ اﻣﻀﺎء، ﭘﻠﻤﭗ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻇﺮف ﻳﻚ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﺛﻨﺎء ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﻳﺪ اﻣ ﻀﺎء، ﭘﻠﻤﭗ و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻛﻨﻨﺪ ۱۶ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ را در دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺛﺒﺖ   . درج ﺗﻌﺪاد و ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ، در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺳﺎل اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ  .        دﻓﺘﺮ -۳ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ  ی اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﻳﺮ روﻳﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﻣﻮازﻳﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮع در آن ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .      ﺗﺒﺼﺮه – ﻧﮕﻬﺪاری روز دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ واﺣﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻳﺎ دﻓﺎﺗﺮ  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  .          -۵ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده دﻓﺘﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در دﻓﺘﺮ ﻳﺎ دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻳﺎ ﻛﺪﮔﺬاری ﺣﺴﺎب ﻫﺎ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺼﻮص آن ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ از آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ  .         -۶ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک روزﻧﺎﻣﻪ و ﻛﻞ دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ دارای ﺳﺘﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ،  ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺘﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮد را از آن اﺳﺘﺨﺮاج و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .

۳

-۷ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ)ﻫﺰﻳﻨﻪ دﻓﺘﺮ درآﻣﺪ و   ( دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای ﺳﺘﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای درج ﺗﺎرﻳﺦ، ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻣﻼت، درآﻣﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ و داراﻳﻲ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮع در آن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮری  ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻤﻊ درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮدی و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ ن از آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ   . ا ﺣﺴﺎب ، ﺳﺎﻳﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﺪارک             -۸ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده دﻓﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﻣﺠﺰا ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﺴﺎب ﻫﺎی دﻓﺘﺮ ﻛﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣ ﺷﻮد ﺴﺎب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪاری   . ﻛﺎرت ﻫﺎی ﺣﺴﺎب در ﺣﻜﻢ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ  .          -۹ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻓﺮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﻳﺮ روﻳﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺪﻫﻜﺎر  ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎر ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﻣﺮاﺟ ﻊ ذﻳﺼﻼح ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  .      ﻣ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ    -۱۰ ﺎده ﻣﺪارک ﺣﺴﺎب ﻋﺒﺎرت از ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﻗﻮع ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ روﻳﺪاد ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻮده و اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری و دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد  . ﻧﺤﻮه ﺗﺤﺮﻳﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ            -۱۱ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﻣﻮدﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻛﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﻳﺮ روﻳﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ و ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ )ﻫﺰﻳﻨﻪ دﻓﺘﺮ درآﻣﺪ و   ( ﺑﺎﻳﺪ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش داراﻳﻲ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک ﺧﻮد را  ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻮ آﻧﻜﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎب ﻫﺎ از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻛﺎرت ﻫﺎی ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد  .

۴

ﺗﺒﺼﺮه – اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا در اﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری در  دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﺻﻼح و ﻣﺴﺘﻨﺪات آن اراﻳﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻠﻠﻲ وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد  .         -۱۲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ روزاﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ردﻳﻒ در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  . ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺘﻮن ﺷﺮح دﻓﺘﺮ، ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﻗﻴﺪ و اﮔﺮ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را ﻧﻴﺰ در ﺳﺘﻮن ﻣﺰﺑﻮر درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻗﻼم درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش داراﻳﻲ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻣﻮار د در دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻤﺎره ردﻳﻒ دﻓﺘﺮ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .          -۱۳ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده در ﻣﻮاردی ﻛﻪ دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻛﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﻳﺮ روﻳﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ  ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮارد ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ، درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش داراﻳﻲ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﺎن روز اﻧﺠﺎم، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد  .         -۱ ﺗﺒﺼﺮه ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺪارک ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﺮوش ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ و ﻏﻴﺮه ﻣﻼک ﻗﻄﻌﻲ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺠﺎم و ﺧﺘﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ روش و ﻃﺮز ﻛﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت و ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺎده ﺑﺮای ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎ ﻣﺪارک و روز آﻣﺎده ﺷﺪن آن ﺑﺮای ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .         ﺗﺎﺧ -۲ ﺗﺒﺼﺮه  ۱۵ ﻴﺮ در ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ روز ﺑﻪ  ۳ ﺗﺸﺨﻴﺺ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺑﻴﺶ از آن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺎت  ۳ ﻧﻔﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  ۹۷ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺪ ۶۶/۱۲/۳ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻠﻠﻲ وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ   .

۵

-۳ﺗﺒﺼﺮه در ﻣﻮاردی ﻛﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از دﺳﺘﺮس ﺣﺪا ﻣﻮدی ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺻﺎﺣﺐ دﻓﺘﺮ از ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮع اﻳﻦ اﻣﺮ  ﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻲ روز دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﻳﺪ اﻣﻀﺎء، ﭘﻠﻤﭗ و ﻋﻤﻠﻴﺎت آن ﻣﺪت را در دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﻛﻨﺪ، ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت در اﻳﻦ  ﻣﺪت ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻠﻠﻲ وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد  .         -۴ﺗﺒﺼﺮه ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺛﺒﺖ دﻓﺎﺗﺮ در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ و در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص از ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺎ ﺳﻲ روز ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .          -۱۴ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻛﻞ ﻧﻘﻞ ﺷﻮد  .         -۱۵ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ دارای ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺧﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﺷﻌﺐ ﺧﻮد را در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دارای دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺑﺎر )ﺣﺴﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺎ ب  (ﻛﻨﻨﺪ و در ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺛﺒﺖ   .          -۱۶ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده اﻣﻀﺎ و ﭘﻠﻤﭗ دﻓﺎﺗﺮ ﺿﻤﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻀﺎء و ﭘﻠﻤﭗ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﻮﻟﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻣﻀﺎء ﭘﻠﻤﭗ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺮر در   ۳ ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ﻣ ۴و  ۱۳ﺎده ۱۴ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮرد دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﺎده اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮرد دﻓﺘﺮ ﻛﻞ، ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻠﻠﻲ وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.           -۱۷ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﻣﻮدﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎ را ت داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  در  دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺴﺐ  ۱۴ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﺎده اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻛﺎر ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آن و ﻧﺤﻮه دﻫﻨﺪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻣﻮران رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار   .

۶

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ

-۱۸ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  «اﻟﻒ» اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪ  ۹۶ ﻣﺎده اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ آﺧﺮﻳﻦ اﺳﺘ ﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻋﻼﻣﻲ از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .      ﺗﺒﺼﺮه – در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻓﺮم اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮدﻳﺎن ﮔﺬارده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺣﺎوی ﻓﺮم ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ، اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اراﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﺒ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﻳﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﻮع ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻳﺎ اراﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اراﻳﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺴﺨﻪ ای از ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط را ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه  اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ذﻳﺮﺑﻂ اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .         -۱۹ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  «ب» از اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ  ۹۶ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻫﺮ ﻳﻚ ﻛﻪ در اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ  اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع آن ﺑﻨﺪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺧﻮد را  ) ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻣﻮﺟﻮدی ﻫﺎ، ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮوش و ﻏﻴﺮه (ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ روﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در اﻣﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻨﻈﻴﻢ   .      ﺗﺒﺼﺮه – ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮم اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮدﻳﺎن ﮔﺬارده ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺣﻴﺚ ﻟﺰوم اراﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده، ﻛﻔﺎﻳﺖ اﻣﺮ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻮدﻳﺎن  ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و اراﻳﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  و ﻳﺎ اراﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای از ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻳﺎ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮح ﻓﻮق ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺳﺎﻳﺮ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﺮاه اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ذﻳﺮﺑﻂ اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .

۷

ﻣﻮارد رد دﻓﺎﺗﺮ

ﺑﺎﺷﺪ -۲۰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﺗﺨﻠﻒ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮﺟﺐ رد دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻲ   : ﺑﺎﺷﺪ -۱ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دﻓﺎﺗﺮ اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از ﭘﻠﻤﭗ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ   . اﺣﺮاز -۲ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ در دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺮط .  -۳  ﺛﺒﺖ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ در .  -۴  ﺛﺒﺖ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ)آرﺗﻴﻜﻞ (ﺳﻄﻮر ﺑﻴﻦ .  -۵  ﺗﺮاﺷﻴﺪن اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺎک ﻛﺮدن و ﻣﺤﻮ ﻛﺮدن ﻣﻨﺪرﺟﺎت دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮء .  -۶  ﺟﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل در ﺻﻔﺤﺎت و ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ در دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده.  ﺣﺴ -۷ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎر ﺷﺪن  ﺎب ﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎر ﺷﺪن ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﺎ ﻧﻘﺪی ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ ﺛﺒﺖ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﺐ رد دﻓﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ.  ﻣﺸﺎﻏﻞ -۸ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و  زاﺋﺪ    ۲ ﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی  ۳و  ۴و  ۱۳ﻣﺎده و  ۱۴ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﻛﻞ زاﻳﺪ ﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده و ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ زاﻳﺪ ﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﻘﺮر در ﻧﺎﻣﻪ ۱۷ ﻣﺎده اﻳﻦ آﻳﻴﻦ .  -۹  ﻧﺎﻣﻪ ۱۵ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﺷﻌﺐ در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده اﻳﻦ آﻳﻴﻦ .   -ﻛﻪ ۱۰ اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ در ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح آن ﻃﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ۱۱ ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﺸﺪه   . -۱۱    ۱۶۹ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از اوراق ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ  .

۸

آ -۱۲ ﻋﺪم اراﻳﻪ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻛﺎر ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی  ن و ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  . -۱۳  ﻋﺪم اراﻳﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ از دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ و ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪه)ﻧﺎﻧﻮﻳﺲ وﻟﻮ  .(  -۱۴  اﺳﺘﻔﺎده از دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ و ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪه ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ) ﻧﺎﻣﻪ ۳ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده اﻳﻦ آﻳﻴﻦ   .( ﺳﻴ -۱۵ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در  ﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  . -۱۶  ﺛﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺮ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل اﻗﻼم ﻣﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ واﻗﻊ در دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺮط اﺣﺮاز ) ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻧﻜﻪ ﺛﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﻗﻮع آن ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل از ﺣﻴﺚ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺛﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ واﻗﻊ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  (. ﺗﺒﺼﺮه  –   ۶ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺮاز اﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ رد دﻓﺎﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪن ذﻳﻞ ﺻﻔﺤﺎت دﻓﺘﺮ در آﺧﺮ ﻫﺮ روز ﻳﺎ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ اﺳﻨ ﺎد دارای ﺷﻤﺎره ردﻳﻒ ﺑﻮده و ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دﻓﺘﺮ ﺧﻠﻠﻲ وارد ﻧﻤﻲ آورد  .

 

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است