ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ) –ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ آﻣﺎري – ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ روﻧﺪ ادﻏﺎﻣﻬﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ( 47      56  ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺟﻬﺎن  73  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ  78  اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ اي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ)ﺗﺸﻜﻴﻼت  79  ( ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  اﻟﻤﻠﻠﻲ)ﺗﺸﻜﻴﻼت  88  ( ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ)درآﻣﺪي  88  ( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن)ﺟﻬﺎن  99  ( اﻳﺮان و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﭘﺎداش ﻣﺪﻳﺮان در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ /اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  107   درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺎء و ﻣﻮﺳﺴﺎت در ﻣ ﺣﻖ ﻘﺎﻳﺴﻪ درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ  109   اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  111   اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ)ﭼﺸﻢ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﻲ و آﻳﻨﺪه  114  ( اﻧﺪاز ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ  125   اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن  126  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (23128      132  ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬار در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان  137   اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ در  139  وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري  148  ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪاي اﺳﺎﻣﻲ آﺧﺮﻳﻦ اﻋﻀﺎي ﻛﺎﻧﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ﺗﺎ ﺳﺎل 1358    152  154  ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬ

8   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ          ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر    ﮔﺬار از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ارزش ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺻﻮرت در ﺑﻨﺪي اﻧﺴﺎ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﻲ  ن را ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎدي ﺷﻜﻞ ﻣﻲداد  . ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي دو ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎر، ﺟﻨﮕﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻠﻮه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﺎرز اﻟﮕﻮي ﭘﻴﺸﻴﻦ  .اﻳ وﺟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻓﻜﺮي و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻦ  ﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻲ اي دور ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺰاره ﺑﺎوري، از ﻫﺰاره ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه و ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر )داﻧﺎﺋﻲ اﻗﺘﺼﺎد  (اﺳﺖ ﻃﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  .ﺗﻮ اﻫﻤﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت در  ﻟﻴﺪ ﺛﺮوت در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد  .  ﺛﺮوت

ﺗﺎرﻳﺦ  ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼدﻣﺴﻴﺢ

ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت

ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺖ

ﻋﺼﺮ ﻛﺸﺎورزي

ﻋﺼﺮﺷﻜﺎر و زﻧﺪﮔﻲﮔﺮوﻫﻲ

1950 ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ

1800 ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ

3000 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ

9 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﺮوﻫﻲ و ﺷﻜﺎر اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻧﺪازه در اﻳﻦ دوران ﻣﻌﻴﺎر  ﮔﻴﺮي ﺛﺮوت، ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ ﺑﻮده  .  در دوره ﺑﻌﺪي وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ، ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺶ ﻣﻲ داﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻧﻘﺸﻲ ﻣﻬﻢ   . در اﻳﻦ دوران ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺪازه اﺳﺖ ﮔﻴﺮي ﺛﺮوت، زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺮاد ﺑﻮده    . دوران ﺳﻮم دوران اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ  . در اﻳﻦ دوران رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺒﺎرت از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺪازه ﻣﻌﻴﺎر ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﻴﺮي ﺛﺮوت در اﻳﻦ دوران ﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  . در اﻳﻦ دوران ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ژاﭘﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌ ﮔﺮدﻳﺪ ﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ   . دوران ﭼﻬﺎرم، دوران اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰار رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ  . در اﻳﻦ دوران ﺛﺮوت از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻳﺪ، ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮي از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد  . اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﺧ ﺑﺎﺷﺪ ﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎء   . اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎء از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ .ذي ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ  ﻧﻔﻌﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  . ﻣﻴﺰان اﻳﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻄﻮري ﺑ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻘﺶ  ﺴﺰاﺋﻲ در اﻳﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺸﻲ اﻳﻔﺎء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  . در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ داﺷﺘﻪ ﮔﻴﺮي ﺣﻀﻮر اﻧﺪ .ﻣﻲ در اﻳﻦ دوران ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻣﻲ ًاﺻﻄﻼﺣﺎ دﻳﺪ و  داﻧﺴﺖ )ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ  .(ﺳﺮﻣﺎﻳ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻪ ﺑﺰرگ داري و در ﻧﺘﻴﺠﻪ   ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻓﺮاد ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺑﻪ )ﻏﺎﻳﺐ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ   ( درﺟﻪ اﻃﻼع آﻧﻬﺎ از ﻛﻢ و ﻛﻴﻒ اوﺿﺎع ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و اﻳﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻫﺪ اوﺿﺎع ﺷﺪﻧﺪ  . در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻣﺎﻟ ﻣﻲ ﻜﻴﻦ در اﺻﻄﻼح ﻧﻪ ﻣﻲ دﻳﺪﻧﺪ و ﻧﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ  . از اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ )داﻧﺴﺘﻦ دﻳﺪن و  (ﺷﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﭘﻴﺪا   . اﻣﺮوزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در  ﮔﻴﺮﻳﻬﺎ و ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدي دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻴﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ  رو در ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎر و دارد ارﻗﺎم ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع   .

10   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﻳﺮان  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  در اﻳﺮان  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ  درازي  دارد .اﻟﻮاح  ﺑﻪ  دﺳﺖ  آﻣﺪه  از ﺗﻤﺪن  ﻋﻴﻼﻣﻲ  در ﺟﻨﻮب  اﻳﺮان  در ﺷﻮش   ﻗﺒﻞ  از ﻣﻴﻼد (از ﻗﺪﻣﺖ  ﭼﻨﺪﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  در اﻳﺮان  ﺣﻜﺎﻳﺖ  ﻣﻲ 3000) ﻛﻨﺪ .رﺳﺎﻟﻪ  ﻣﺤﻤﺪ   در ﻗﺮن  دﻫﻢ « ﻛﺘﺎب  ﺿﺮورﻳﺎت  ﻋﻠﻢ  ﺣﺴﺎب  ﺑﺮاي  ﻛﺎﺗﺒﺎن  و ﻛﺎﺳﺒﺎن »  اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎي  ﺑﻮزﺟﺎﻧﻲ  ﺗﺤﺖ  ﻋﻨﻮان ﻣﻴﻼدي  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  راﻫﻨﻤﺎي  ﻋﻤﻠﻲ  در اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ  ﺣﺴﺎب  در ﺣﺴﺎﺑﺪاري  اﺳﺖ . ﺣﺴﺎﺑﺪاران  اﻳﺮاﻧﻲ  در ، ﻗﺮون  ﺑﻌﺪ ﻛﻮﺷﺸﻲ  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در ﺗﺪوﻳﻦ  ﻣﺒﺎﻧﻲ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﺳﻴﺎق  و ﺣﺘﻲ  آﻳﻴﻦ  رﻓﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎن  و ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎن  ﺑﻪ  ﻋﻤﻞ  آوردﻧﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﻧﻤﻮﻧﻪ اي  ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮان  از ﻛﺘﺎب  ﻓﺮوﻏﺴﺘﺎن  در ﺳﺪه  ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻳﺎد ﻛﺮد .ﺑﺎ اﻳﻦ  ﺣﺎل   اﻧﺪﻳﺸﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت  اﻗﺘﺼﺎدي  ﻛﺸﻮر، زاده  ﺗﻐﻴﻴﺮات  و ﺗﺤﻮﻻت ، اﻗﺘﺼﺎدي  ﻛﺸﻮر ﻧﺒﻮد و در ﭘﺎﺳﺦ  ﺑﻪ  ﻧﻴﺎزﻫﺎ و در ﺗﺪاوم  و ﺗﻜﺎﻣﻞ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﺑﻮﻣﻲ  اﻳﺮان  ﺷﻜﻞ  ﻧﮕﺮﻓﺖ . ﺑﻠﻜﻪ  در اﻗﺘﺒﺎﺳﻲ  ﺳﺎده اﻧﮕﺎر و اﻟﮕﻮﺑﺮداري  ﺑﺪون  ﻣﻀﻤﻮن  از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎ و رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي  در ﻏﺮب ،    ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  ﻗﺎﻧﻮن  ﺗﺠﺎرت  ﺑﻠﮋﻳﻚ  ﺗﻬﻴﻪ  و ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﺷﺪ و در آن 1311  ﺗﺠﺎرت   ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺳﻬﺎﻣﻲ ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺠﺎﻣﻊ  ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺻﺎﺣﺒﺎن  ﺳﻬﺎم  ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ  ﻳﻚ  ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزرس)  ﻣﻔﺘﺶ ( را اﻧﺘﺨﺎب  ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺑﻪ  ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك  ﺷﺮﻛﺖ  درﺑﺎره  اوﺿﺎع  ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺷﺮﻛﺖ  و ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ)  ﺑﻴﻼن ( ﺗﻬﻴﻪ  ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺪﻳﺮان  ﮔﺰارﺷﻲ)  راﭘﺮﺗﻲ ( ﺑﻪ  ﻣﺠﻤﻊ  ﺑﺪﻫﻨﺪ . ً  اﮔﺮﭼﻪ  در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﻌﺪ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ  ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ  ﺷﻜﻞ  ﺳﻬﺎﻣﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه  ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎزرﺳﺎﻧﻲ  اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎه  اﻳﻦ  ﺑﺎزرﺳﺎن  ﺑﻪ  ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي  ﺷﺮﻛﺖ  رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  در ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ  ﻛﻪ  داﻧﺶ  و ﺣﺮﻓﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺳﺎل  ﭘﻴﺶ  از آن  داﺷﺖ 70  ﺣﺘﻲ  در ،   در ﻛﺎر ﻧﺒﻮد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ  در ﻣﻮرد ، اﻏﻠﺐ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺳﻬﺎﻣﻲ  ﺧﺎص  و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي  از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺳﻬﺎﻣﻲ  ﻋﺎم  ﺑﻪ  ﻛﺎر ﻧﻤﻲ رود .در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻗﺎﻧﻮن  ﻫﻴﭻ  ﻧﻘﺶ  ﻣﻮﺛﺮي در ﭘﻴﺪاﻳﺶ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﺣﺮﻓﻪ 1311  ﺗﺠﺎرت اي  و ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺟﻮاﻣﻊ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﻧﺪاﺷﺖ .       اﻧﺠﻤﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﻗﺴﻢ  ﺧﻮرده     ﺑﻪ  اﺳﺘﻔﺎده  از ﺧﺪﻣﺎت 1328  و در ﻗﺎﻧﻮن  ﺟﺎﻣﻊ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ 1326  در اﺻﻼﺣﻴﻪ  ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ در ﺳﺎل ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﺣﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮن  اﺧﻴﺮ ﻣﻘﺮر داﺷﺖ  ﻛﻪ  در ﻫﺮ 30   اي  در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﺑﺪرﺳﺘﻲ  ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎده ﻣﻮﻗﻌﻲ  ﻛﻪ  اﻧﺠﻤﻦ  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎن  و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده  در ﻛﺸﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺷﻮد، وزارت  داراﻳﻲ  ﻣﻜﻠﻒ  اﺳﺖ  ﻧﺘﻴﺠﻪ  رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎن  ﻗﺴﻢ  ﺧﻮرده  را در ﻣﻮرد ﺣﺴﺎب  ﻳﺎ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺮ ﺑﺎزرﮔﺎن  ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ  ﺑﭙﺬﻳﺮد .ﺑﺎ اﻳﻦ  ﺣﺎل ﻧﺸﺎﻧﻲ  از ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﭼﻨﻴﻦ  اﻧﺠﻤﻨﻲ  در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﻌﺪ دﻳﺪه  ﻧﻤﻲ ،  ﺷﻮد .در ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﺎﻟﻴﺎت  ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻋﻼوه  ﺑﺮ ﭘﻴﺶ 1335 ﺑﻴﻨﻲ  اﺳﺘﻔﺎده  از ﺧﺪﻣﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﻗﺴﻢ  ﺧﻮرده  در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ 33   در ﻣﺎده ، ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻛﻪ  وزارت  داراﻳﻲ  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﻃﺮز ﻛﺎر و اﻧﺘﺨﺎب  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎن  ﻗﺴﻢ  ﺧﻮرده  را ﺗﻬﻴﻪ  و ﺑﻪ  اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد .آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  اﻧﺠﻤﻦ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ  ﻗﺴﻢ  ﺗﻬﻴﻪ  و ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  وزﻳﺮ داراﻳﻲ 1340   ﺧﻮرده  در ﺳﺎل   ﺗﻬﻴﻪ  و ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﺷﺪ ﻛﻪ  در آن ﻋﻼوه  ﺑﺮ ذﻛﺮ ﻣﻘﺮراﺗﻲ 1342  رﺳﻴﺪ .اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  اﻧﺠﻤﻦ  ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل در ﻣﻮرد ارﻛﺎن  اﻧﺠﻤﻦ  ﺗﺪوﻳﻦ  اﺻﻮل  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﻣﻮازﻳﻦ  اﺧﻼﻗﻲ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﻋﻀﻮ ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﺷﺪه  ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي  از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي  و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻣﺆﺛﺮ اﻳﻦ  اﻧﺠﻤﻦ  در دﺳﺖ  ﻧﻴﺴﺖ .

11 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   اﻧﺠﻤﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  اﻳﺮان   ﻫﻤﺰﻣﺎن  ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ  ﻛﻪ  در زﻣﻴﻨﻪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ  اﻧﺠﻤﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﻗﺴﻢ  ﺧﻮرده  در ﺟﺮﻳﺎن  ﺑﻮد اﻧﺠﻤﻦ  دﻳﮕﺮي  ﻧﻔﺮ از ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﺗﺤﺼﻴﻞ 15  ﺑﻪ  ﻧﺎم  اﻧﺠﻤﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  اﻳﺮان  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮده  در ﺧﺎرج  از ﻛﺸﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻫﺪف  از آن  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ﺣﺮﻓﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت  ﺟﻬﺖ  ﺗﺮﺑﻴﺖ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  و ﺗﺮوﻳﺞ  و ﻣﺮاﻋﺎت  دﻗﻴﻖ  ﻣﻮازﻳﻦ  ﺣﺮﻓﻪ  ﺑﻪ  ﺛﺒﺖ  رﺳﻴﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  رﺳﻤﻲ 1343   اي  و اﺧﻼﻗﻲ  ﻋﻨﻮان  ﺷﺪ .اﻳﻦ  اﻧﺠﻤﻦ  در ﺑﻬﻤﻦ 1345  ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮد و ﺷﺮوع  ﺑﻪ  ﭘﺬﻳﺮش  اﻋﻀﺎي  ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮد .از اداﻣﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  اﻳﻦ  اﻧﺠﻤﻦ  ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل اﻃﻼﻋﻲ  در دﺳﺖ  ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﻪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﺎﻟﻴﺎت و 1345   ﻫﺎي  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻣﺼﻮب ً ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻛﺎﻧﻮن  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  اﻳﻦ  اﻧﺠﻤﻦ  ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ  و ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺤﻞ  ﺷﺪه  ﺑﺎﺷﺪ  .  ﻛﺎﻧﻮن  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ   ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﺣﺮﻓﻪ 1345   ﻫﺎي  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اي  را ﻛﻪ  ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ  ﻋﺎم  اﺳﺖ  ﺑﻪ  داﻣﻨﻪ  ﻳﻚ    ﻣﻘﺮر ﻛﺮد ﻛﻪ  ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ  و ﻣﻌﺮﻓﻲ 275  ﻗﺎﻧﻮن  و ﻳﻚ  ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﺎص  ﻣﻌﻄﻮف  ﻛﺮد و در ﻣﺎه ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و ﻓﺮاﻫﻢ  آوردن  وﺳﺎﻳﻞ  ﻻزم  ﺑﺮاي  ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن  ﺳﻄﺢ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  در ﻛﺸﻮر و ﺗﻬﻴﻪ  زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي  ﺗﺪوﻳﻦ  ﻣﻮازﻳﻦ  ﻓﻨﻲ  و اﺧﻼﻗﻲ  ﺣﺮﻓﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و ﻧﻈﺎرت  ﺑﺮ اﺟﺮاي  ﻣﻮازﻳﻦ  ﻣﺰﺑﻮر، ﻛﺎﻧﻮن  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻃﺒﻖ  ﻣﻘﺮرات  اﻳﻦ  ﻓﺼﻞ  از ﻗﺎﻧﻮن  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻲ 281 – 276  ﺷﻮد در ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن  ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﻪ  ﻣﻘﺮراﺗﻲ  در ﻣﻮرد ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  اﺧﺘﻼف  ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  و ﻣﻤﻴﺰ و ، ﺑﻴﻄﺮﻓﻲ  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  آﻣﺪه  ﺑﻮد .آﻳﻴﻦ و 1346   ﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  ﻧﺤﻮه  اﻧﺘﺨﺎب  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  در ﺳﺎل  ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﺷﻮراﻳﻲ  ﻣﺮﻛﺐ  از ﻣﻘﺎﻣﺎت  دوﻟﺘﻲ)  ﻣﻮﺿﻮع 1351  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﻛﺎﻧﻮن  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  در ﺳﺎل ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﺎﻟﻴﺎت 275  ﻣﺎده ﻫﺎي  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ( رﺳﻴﺪ .ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻛﺎﻧﻮن  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ   اﻋﻀﺎي  اﻳﻦ  ﻛﺎﻧﻮن  ﻛﻪ ، از ﺑﻴﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﻣﺘﺨﺼﺺ  اﻧﺘﺨﺎب  ﺷﺪه  ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺑﻪ  دﻓﺘﺮﻫﺎ و ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ  ﻣﺆدﻳﺎن  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  را در اﻣﻮر ارﺟﺎﻋﻲ  از ﻃﺮف  ﻣﺆدﻳﺎن  و ﻳﺎ وزارت  داراﻳﻲ  ﺑﻪ  ﻋﻬﺪه  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  . ﺑﻪ  ﻣﻮازات  اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ  ﻛﻪ  در ﺟﻬﺖ  اﻧﺘﺨﺎب  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم  ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﺗﺤﺖ  ﻫﺪاﻳﺖ  و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ  دوﻟﺖ  و ﺑﺎ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده  از ﺧﺪﻣﺎت  اﻳﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  در اﻣﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  در  ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  رﺳﻴﺪ و در 1347  ﺟﺮﻳﺎن  ﺑﻮد، اﺻﻼﺣﻴﻪ  ﻗﺎﻧﻮن  ﺗﺠﺎرت  در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺳﻬﺎﻣﻲ  در ﺳﺎل آن ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺳﻬﺎﻣﻲ  ﻋﺎم  ﻣﻜﻠﻒ  ﺷﺪه  ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ  ﺣﺴﺎب ،  ﻫﺎي  ﺳﻮد و زﻳﺎن  و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ  ﺧﻮد ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  را ﺿﻤﻴﻤﻪ  ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ  اﻳﻦ  ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﻣﻮﺿﻮع  اﺳﺘﻔﺎده  از ﺧﺪﻣﺎت  اﻋﻀﺎي  ﻛﺎﻧﻮن  ﺣﺴﺎﺑﺪاران ، رﺳﻤﻲ  در ﻗﺎﻧﻮن  ﺗﺠﺎرت  ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﻲ  ﺑﺮاي  ﺧﻮد ﺑﺎز ﻛﺮد .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  دو ﻣﻘﻮﻟﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺑﺎزرﺳﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻣﺠﺰا و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺬﻳﺮ ﻓﺮض  ﺷﺪه  ﺑﻮد ﻋﺪه اي  از ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻛﻪ  در ﻋﻴﻦ  ﺣﺎل  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﺑﺎزرس  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺳﻬﺎﻣﻲ  ﻋﺎم  اﻧﺘﺨﺎب  ﺷﺪه  ﺑﻮدﻧﺪ دو ﮔﺰارش  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﺑﻪ  ﻣﺠﺎﻣﻊ  ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻋﺮﺿﻪ  ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻛﺎﻧﻮن  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺬﻳﺮش  اﻋﻀﺎي  ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﺣﺮﻓﻪ اي  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺑﻮرس  اوراق  ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان  و اﻟﺰام  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪه  ﺑﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ، در ﻃﻮل  ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﻌﺪ ﺑﻪ  ﻛﻨﺪي  ﮔﺴﺘﺮش  ﻳﺎﻓﺖ .

12   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ از ﻟﺤﺎظ  اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺪرن ﺑﻪ  ﻛﺎرﮔﻴﺮي  روش ،  ﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي  ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺗﺮﺑﻴﺖ  ﻧﺴﻞ  ﺗﺎزه اي  از ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ،  ﻫﺎي  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي  داﺷﺖ  اﻣﺎ ﭘﻴﺶ  از آﻧﻜﻪ  ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﻧﻬﺎدي  ﺣﺮﻓﻪ اي  در ﻗﺎﻟﺐ  ﺷﺮاﻳﻂ  اﻗﺘﺼﺎدي  -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻛﺸﻮر ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻲ  ﺑﻴﺎﺑﺪ در ﻣﺪار اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  و ﺑﺴﻴﺎري  از ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  داﺧﻠﻲ  ﺑﻪ  ﺻﻮرت  اﻗﻤﺎر ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺑﻴﻦ  ﻛﻪ  ﺑﻪ 1357   اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  درآﻣﺪﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮري  اﺳﻼﻣﻲ  در ﺳﺎل ﻣﺼﺎدره  ﻣﻠﻲ  ﻛﺮدن  ﺑﺮﺧﻲ  از ﺻﻨﺎﻳﻊ  و واﺣﺪﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﺪﻳﺮ دوﻟﺘﻲ  ﺑﺮاي  ﺗﻌﺪادي  از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ، ، اداﻣﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺘﺸﻜﻞ  از ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺧﺎرﺟﻲ  ﺑﺎ ، در ﻻﻳﺤﻪ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  اﺻﻼح  ﭘﺎره 1359  اﺷﻜﺎﻻت  ﻣﺘﻌﺪدي  روﺑﺮو ﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه  در ﺳﺎل اي  از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎي  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮاد راﺟﻊ  ﺑﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻟﻐﻮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،    ﻛﺎﻧﻮن  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ ،   . ﻣﻨﺤﻞ  ﺷﺪ ًﻋﻤﻼ  ﺑﺎزرﺳﺎن  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ   ﺑﻪ  ﻣﻮازات  اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ  ﻛﻪ  در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻛﺎﻧﻮن  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  در ﺟﺮﻳﺎن  ﻗﺎﻧﻮن  اﺻﻼح  ﻗﺴﻤﺘﻲ  از ﻗﺎﻧﻮن  ﺗﺠﺎرت 144  ﺑﻮد و در ﺗﺒﺼﺮه  ﻣﺎده   در اﻗﺘﺒﺎس  از ﻗﺎﻧﻮن  ﺗﺠﺎرت  ﻓﺮاﻧﺴﻪ ، ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻛﻪ  در ﺣﻮزه ﻫﺎﻳﻲ  ﻛﻪ  وزارت  اﻗﺘﺼﺎد اﻋﻼم  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻇﺎﻳﻒ  ﺑﺎزرﺳﻲ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺳﻬﺎﻣﻲ  ﻋﺎم  را اﺷﺨﺎﺻﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم  دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  ﻧﺎم  آﻧﻬﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ  رﺳﻤﻲ  ﺑﺎزرﺳﺎن  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ درج  ﺷﺪه  ﺑﺎﺷﺪ . آﻳﻴﻦ ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  رﺳﻴﺪ .در اﻳﻦ  آﻳﻴﻦ 1349   ﻧﺎﻣﻪ  اﺟﺮاﻳﻲ  اﻳﻦ  ﻣﺎده  در ﺑﻬﻤﻦ  ﻣﺎه ﻧﺎﻣﻪ  ﺷﺮاﻳﻄﻲ  ﺑﺮاي  ﺑﺎزرﺳﺎن  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺳﻬﺎﻣﻲ  ﻋﺎم  ﺗﻌﻴﻴﻦ  و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﺷﺪه  ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻛﺎﻧﻮن  ﺑﺎزرﺳﺎن  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺳﻬﺎﻣﻲ   ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ  ﻣﻘﺮرات  و اﻟﺰاﻣﺎت  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ًﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻫﻴﭻ،  ﮔﻮﻧﻪ  ﺳﺎﺑﻘﻪ اي  در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب  ﺑﺎزرﺳﺎن  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  و ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻛﺎﻧﻮن  ﺑﺎزرﺳﺎن  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺑﻪ  دﺳﺖ  ﻧﻴﺎﻣﺪ  .    (IICA)   اﻧﺠﻤﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﺧﺒﺮه  اﻳﺮان ﺑﻪ  دﻧﺒﺎل  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻛﺎﻧﻮن  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان  و ﺑﺎ اﻧﺤﻼل  ﻋﻤﻠﻲ  اﻧﺠﻤﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  اﻳﺮان   اﻧﺠﻤﻦ ، ﺑﻪ  ﻫﻤﺖ  ﺟﻤﻌﻲ  از ﻓﺎرغ 1353  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﺧﺒﺮه  اﻳﺮان  در ﺳﺎل اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  از ﺧﺎرج  و داﺧﻞ  ﻛﺸﻮر ﺗﺄﺳﻴﺲ  ﺷﺪ .اﻳﻦ  اﻧﺠﻤﻦ  ﻛﻪ  در ﺧﺎرج  از ﺣﻴﻄﻪ  و ﺣﻤﺎﻳﺖ  ﻗﺎﻧﻮﻳﻦ  ﺧﺎص  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺷﺪه  اﺳﺖ  ﻫﺪف ﻫﺎﻳﻲ  ﭼﻮن  ﻣﺸﺎرﻛﺖ  اﻓﺮاد ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار در ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ  ﺣﺮﻓﻪ   ﺗﺪوﻳﻦ  آﻳﻴﻦ  رﻓﺘﺎر و ﻣﻮازﻳﻦ ، ﺣﺮﻓﻪ اي  و ﻧﻈﺎرت  ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎ و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺮاي  ﺣﻤﺎﻳﺖ  از اﻋﻀﺎ را در ﺷﻤﺎر ﻫﺪف ﻫﺎي  ﺧﻮد دارد .اﻋﻀﺎي  اﻧﺠﻤﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﺑﻪ  دو دﺳﺘﻪ  اﻋﻀﺎي  ﻋﺎدي  و ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  و ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ  دارﻧﺪ .ﻋﻼوه  ﺑﺮ اﻳﻦ   ﺷﺮاﻳﻄﻲ  ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ، ﻋﻀﻮ، در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  اﻧﺠﻤﻦ  ﻣﻘﺮر ﺷﺪه  اﺳﺖ . ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﺪوﻧﻲ  ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد آﻳﻴﻦ  رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي  و اﻟﺰام  اﻋﻀﺎ ﺑﻪ  رﻋﺎﻳﺖ  آن  وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ  اﻧﺠﻤﻦ  ﺑﺎ اﻧﻄﺒﺎق  ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  ﺣﺎﻛﻢ  ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ   ﺗﺎﻛﻨﻮن  ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﻧﺴﺒﻲ  ﺑﻪ ، ﺑﻪ  ﻋﻀﻮﻳﺖ  ﻓﺪراﺳﻴﻮن  ﺑﻴﻦ 1377  ﺣﻴﺎت  ﺧﻮد اداﻣﻪ  داده  و در ﺳﺎل   (ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ IFAC)   اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺷﻤﺎره  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه  اﺳﺖ 154 ﺷﺪه  اﺳﺖ . ﻧﺸﺮﻳﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪار ارﮔﺎن  اﻧﺠﻤﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﺧﺒﺮه  اﻳﺮان  ﺗﺎﻛﻨﻮن  در .

13 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   اﻧﺠﻤﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﺧﺒﺮه  اﻳﺮان  ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺠﻤﻦ  ﺣﺮﻓﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ  ﺷﺪه  و 1353   اي  ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ  اﺳﺖ  ﻛﻪ  در ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﻣﻨﺴﺠﻢ  ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف  ارﺗﻘﺎي  ﺣﺮﻓﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  در اﻳﺮان  ﭘﻲ  ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﺳﺖ ًﻣﺴﺘﻤﺮا .     اﻫﺪاف  اﻧﺠﻤﻦ :   اﻟﻒ  ـ ﻓﺮاﻫﻢ  آوردن  وﺳﺎﻳﻞ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﻫﻤﻪ  ﺟﺎﻧﺒﻪ  ﺗﻤﺎﻣﻲ  اﻓﺮاد ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار در ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ  ﺣﺮﻓﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ .   ب  ـ اﺳﺘﻔﺎده  از ﻓﻨﻮن  و ﺗﺠﺎرب  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  ﺣﺮﻓﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  در دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ  اﻫﺪاف  اﺳﻼﻣﻲ  و ﻣﻴﻬﻨﻲ  و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ﻗﺎﻧﻮن  اﺳﺎﺳﻲ  ﺟﻤﻬﻮري  اﺳﻼﻣﻲ  اﻳﺮان  ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن  ﺳﻄﺢ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ .   پ  ـ وﺿﻊ  اﺻﻮل  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﺮاي  اﻋﻀﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ﻣﻘﺮرات  و ﻗﻮاﻧﻴﻦ  ﺟﺎري  ﺟﻤﻬﻮري  اﺳﻼﻣﻲ  اﻳﺮان .   ت  ـ ﺗﺪوﻳﻦ  آﺋﻴﻦ  رﻓﺘﺎر و ﻣﻮازﻳﻦ  ﺣﺮﻓﻪ اي  و ﻧﻈﺎرت  ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎء  . ث  ـ ﺗﻘﻮﻳﺖ روح  ﭘﮋوﻫﺶ  و ﺗﺘﺒﻊ  و اﺑﺘﻜﺎر در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ  و ﻋﻤﻠﻲ ﺣﺮﻓﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ .   ج  ـ ﺑﺮرﺳﻲ  و ﺣﻞ  ﻣﺴﺎﺋﻞ  و ﻣﺸﻜﻼت  ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ  در ﺳﻄﺢ  ﻛﺸﻮر و اراﺋﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻘﺘﻀﻲ  در اﻳﻦ  زﻣﻴﻨﻪ  و ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ  ﻣﺸﺎوره ﻫﺎي  ﻻزم  ﺑﻪ  دوﻟﺖ  و ﻣﺮاﺟﻊ  ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري  و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت  ارﺟﺎع .   چ  ـ اﻳﺠﺎد و ﺑﺮﻗﺮاري  ارﺗﺒﺎط  ﺻﺤﻴﺢ  و ﻣﻨﻄﻘﻲ  رﻓﺘﺎري  و ﻓﻨﻲ  ﺑﻴﻦ  اﻋﻀﺎء  . ح  ـ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت  آﻣﻮزﺷﻲ  ﻻزم  در ﺟﻬﺖ  ارﺗﻘﺎي  ﺳﻄﺢ  داﻧﺶ  اﻓﺮاد در ﺣﺮﻓﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ .   خ  ـ ﺳﻌﻲ  و اﻫﺘﻤﺎم  در ﺟﻬﺖ  ﻧﺸﺎن  دادن  ﻧﻘﺶ  اﺳﺎﺳﻲ  و اﺻﻮﻟﻲ  ﺣﺮﻓﻪ  در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻤﻠﻜﺖ .   د ـ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺮاي  ﺣﻤﺎﻳﺖ  از اﻋﻀﺎء در اﺟﺮاي  اﺻﻮل  و ﺿﻮاﺑﻂ  ﺣﺮﻓﻪ اي .   ذ ـ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ  اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ  و اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﻛﺎر ﺑﺮاي  اﻋﻀﺎء ﺑﻪ  ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن .   ارﻛﺎن  اﻧﺠﻤﻦ :  ﻣﺠﺎﻣﻊ  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ)  ﻧﻪ  ﻧﻔﺮ (و ﺑﺎزرﺳﺎن  ﻣﻲ ،  ﺑﺎﺷﺪ .رﺋﻴﺲ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﻣﺴﺌﻮل  اداره  اﻣﻮر اﻧﺠﻤﻦ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .  ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن  داراي  ﻋﻨﻮان  ﺣﺴﺎﺑﺪار 210 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ  ﻛﻪ  ﺗﻌﺪاد 2300  ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي  اﻧﺠﻤﻦ  در اﻳﻦ  ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﺘﻘﻞ)  ﺣﺴﺎﺑﺮس ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  . ﺷﺮاﻳﻂ  ﻋﻀﻮﻳﺖ  ﻋﺎدي :   اﻟﻒ  ـ اﻟﺘﺰام  ﺑﻪ  ﻗﺎﻧﻮن  اﺳﺎﺳﻲ  ﺟﻤﻬﻮري  اﺳﻼﻣﻲ  اﻳﺮان .   ب  ـ دارا ﺑﻮدن  ﺣﺪاﻗﻞ  درﺟﻪ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  در رﺷﺘﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل  آن  و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي  ﻣﺮﺗﺒﻂ   ﺑﻪ ، ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  اﻧﺠﻤﻦ .   پ  ـ دارا ﺑﻮدن  ﺣﺪاﻗﻞ  ﭘﻨﺞ  ﺳﺎل  ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻛﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي  ﻛﻪ  ﻻاﻗﻞ  ﺳﻪ  ﺳﺎل  آن  ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ درﺟﻪ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺑﻮده  و ﻳﻚ  ﺳﺎل  از ﺳﻪ  ﺳﺎل  ﻣﺰﺑﻮر در اﻳﺮان  ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻮاﺑﻂ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻛﺎر از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع  و ﻛﻔﺎﻳﺖ  ﺗﺠﺮﺑﻪ  و ﻗﺒﻮل  ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻛﺎر ﻃﺒﻖ  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺼﻮب  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  اﺳﺖ .   ت  ـ دارا ﺑﻮدن  ﺣﺴﻦ  ﺷﻬﺮت  و ﺻﻼﺣﻴﺖ  اﺧﻼﻗﻲ  و اﻋﺘﻘﺎد و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ  ﺷﺌﻮن  ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺑﻪ  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﭘﺬﻳﺮش  و آزﻣﻮن  و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  اﻧﺠﻤﻦ .

14   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ث  ـ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪن  در آزﻣﻮﻧﻲ  ﻛﻪ  ﺗﻮﺳﻂ  ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﭘﺬﻳﺮش  و آزﻣﻮن  ﻃﺒﻖ  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺑﻪ  ﻋﻤﻞ  ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ  .   ﺷﺮاﻳﻂ  اﺣﺮاز ﻋﻨﻮان  ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺴﺘﻘﻞ :    اﻟﻒ  ـ دارا ﺑﻮدن  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺳﻪ  ﺳﺎل  ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﻌﺪ از ﻋﻀﻮﻳﺖ  در اﻧﺠﻤﻦ  ﻧﺰد ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ .    ب  ـ دارا ﺑﻮدن  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  اﻧﺠﺎم  ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﻪ  ﺻﻮرت  ﻣﺴﺘﻘﻞ .   ﺷﻤﺎره  آن  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه  اﺳﺖ 189  ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ  اﻧﺠﻤﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﺧﺒﺮه  اﻳﺮان  اﺳﺖ  ﻛﻪ  ﺗﺎﻛﻨﻮن .   ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  داﻧﺸﮕﺎه  ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ 1372  اﻧﺠﻤﻦ  ﺳﻮﻣﻴﻦ  ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮي  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  اﻳﺮان  را در ﺳﺎل ،  ﺑﺎ 1378  ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  داﻧﺸﮕﺎه  ﺗﻬﺮان  و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ  ﺳﻤﻴﻨﺎر را در ﺳﺎل 1375  ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ  ﺳﻤﻴﻨﺎر را در ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎري  داﻧﺸﮕﺎه  ﻋﻼﻣﻪ  ﺑﺮﮔﺰار  وﺗﺎﻛﻨﻮن  ﻫﺠﺪه  ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻓﺼﻠﻲ  ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺗﻮﺳﻂ  اﻧﺠﻤﻦ  ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه  اﺳﺖ .   در ﺧﺼﻮص  آﻣﻮزش  اﻧﺠﻤﻦ  از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ  ﻓﻌﺎل  ﺑﻮده  و از ﻛﻼﺳﻬﺎي  ﻛﻮﺗﺎه  ﻣﺪت  ﺗﺎ ﻛﻼﺳﻬﺎي  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و ، ً ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت  را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  اﺗﺎق  ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ  ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ  ﻣﺸﺨﺼﺎت  آن  در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ  درج  ﻣﻲ ﺷﻮد.    ازCIMA  اﻧﺠﻤﻦ  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﺎز آﻣﻮزش  و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  اﻧﺠﻤﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﺧﺒﺮه  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دو ﺳﺎل  ﻗﺒﻞ  ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  داﻧﺸﮕﺎه  ﻧﻔﺖ  ﻓﻌﺎل  ﮔﺮدﻳﺪه  و ﺗﺎﻛﻨﻮن  ﺳﻪ  دوره  اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  آﻧﺮا در ﺗﻬﺮان  ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮده  اﺳﺖ .   ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻓﺪراﺳﻴﻮن  ﺑﻴﻦ 1998   اﻧﺠﻤﻦ  از ﺳﺎل در اﻳﺮان  ﺑﻮده  و وب IFAC   اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﮔﺎه  اﻧﺠﻤﻦ   ﻣﻲhttp://www.iran:anica.com ﺑﺎﺷﺪ  .    ( IAA )   اﻧﺠﻤﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  اﻳﺮان ﺗﻨﻲ  ﭼﻨﺪ از اﺳﺘﺎدان  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت  ﻋﻠﻤﻲ  داﻧﺸﮕﺎه 1376   در ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﺼﻮﺑﻪ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  اﻧﻘﻼب  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  اﻳﻦ  اﻧﺠﻤﻦ  را ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻬﺎده اﻧﺪ  . اﻫﺪاف  و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎي  اﻧﺠﻤﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  اﻳﺮان  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  : ـ اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻋﻠﻤﻲ  و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  در ﺳﻄﺢ  ﻣﻠﻲ  و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ .    ـ ﻫﻤﻜﺎري  ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي  اﺟﺮاﺋﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ اي .    ـ ﻫﻤﻜﺎري  ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي  ﻋﻠﻤﻲ  و ﭘﮋوﻫﺸﻲ .    ـ اﻧﺠﺎم  اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ  و ﭘﮋوﻫﺸﻲ .    ـ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﻲ ﻫﺎي  ﻋﻠﻤﻲ  و اﺟﺮاﺋﻲ  در ﺳﻄﺢ  ﻣﻠﻲ  و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ .    ـ ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ  و ﻧﺸﺮﻳﺎت  ﻋﻠﻤﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ اي .    اﻧﺠﻤﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  اﻳﺮان  ﻳﻜﻲ  از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ  رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي  داﻧﺸﮕﺎه»   ﺧﻮد را اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﻣﻲ«  و ﺣﺮﻓﻪ داﻧﺪ  .  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺟﺪي  ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده  از ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎدان  رﺷﺘﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري 1382   اﻧﺠﻤﻦ  ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ  از ﺳﺎل

15 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻛﺸﻮر و اﻋﻀﺎي  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ در ﺣﺮﻓﻪ  ﻋﻀﻮﮔﻴﺮي  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺣﺴﺎﺑﺪاري  واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ،  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  ﻋﻀﻮﻳﺖ  اﻧﺠﻤﻦ  درآﻳﻨﺪ  . اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ  در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  : اﻟﻒ ( اﻋﻀﺎء ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ)  دﻛﺘﺮي  و ﻓﻮق  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻛﺎر.(   اﻟﺒﺘﻪ  اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎت  ﻋﻠﻤﻲ  ﻣﻮﻇﻒ  ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻮ ﺟﺰء اﻳﻦ  ﮔﺮوه  ﻫﺴﺘﻨﺪ  .  ( ﺳﺎل  ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻛﺎر اﺟﺮاﺋﻲ 5   ب ( اﻋﻀﺎء واﺑﺴﺘﻪ)  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ ج ( ﻣﻮﺳﺴﺎت  و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ  . آدرس  اﻧﺠﻤﻦ : ﺗﻬﺮان   ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼﺻﺪرا ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﻮارزﻣﻲ)ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن   ( 7 ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻴﻼد ﭘﻼك ﻏﺮﺑﻲ درب ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ-ﺗﻠﻔﻦ :  -8803841888051341   ﻣﻲwww.iranianaa.ir وب ﮔﺎه اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ  .    (IACPA)  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن  ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﺟﻨﮓ  ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ  و ﺷﺮوع  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ  در ﻗﺎﻟﺐ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ  اﻗﺘﺼﺎدي   اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ﻛﺸﻮر، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي  اﻗﺘﺼﺎدي  ﺟﺪﻳﺪي  در ﻣﻮرد واﮔﺬاري  ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ  از ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺗﺼﺪي  دوﻟﺖ  ﻛﻪ  ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ  دوﻟﺖ  ﻣﻨﺎﻓﺎت  ﻧﺪارد، ﺑﻪ  ﺑﺨﺶ ﻫﺎي  ﺧﺼﻮﺻﻲ  و ﺗﻌﺎوﻧﻲ   اﺗﺨﺎذ و ﺑﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺳﺎﻻﻧﻪ ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و اﻋﻤﺎل  روش  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﻗﻴﻤﺖ  ﺗﻤﺎم  ﺷﺪه  ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﻴﻦ  ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ  ﻟﺰوم  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻧﻈﺎم  ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﻣﻨﺴﺠﻢ  و ﻣﻘﺘﺪري  را آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﻧﻤﻮد و در راﺳﺘﺎي  آن   ﻗﺎﻧﻮن  اﺳﺘﻔﺎده  از ﺧﺪﻣﺎت ، ﺗﺨﺼﺼﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ  ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻣﺠﻠﺲ  ﺷﻮراي  اﺳﻼﻣﻲ  رﺳﻴﺪ .اﻳﻦ 1372   اي  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ذﻳﺼﻼح  در ﺳﺎل ﻗﺎﻧﻮن  ﺑﺮ ﻟﺰوم  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺑﺎزرﺳﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪه  در ﺑﻮرس  اوراق  ﺑﻬﺎدار، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺑﺎزرﺳﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺳﻬﺎﻣﻲ  و ﻏﻴﺮﺳﻬﺎﻣﻲ  و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻴﻘﻲ  و ﺣﻘﻮﻗﻲ  ﺗﻮﺳﻂ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد .در ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي  اﻳﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﺷﺪه  اﺳﺖ :   اﻧﺘﺨﺎب  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻃﺒﻖ  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي  ﻛﻪ  ﺑﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﻳﻲ  ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻫﻴﺄت  وزﻳﺮان  ﻣﻲ ﻣﺎده  واﺣﺪه .( آﻳﻴﻦ 1   رﺳﺪ) ﺗﺒﺼﺮه  ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻫﻴﺄت  وزﻳﺮان  رﺳﻴﺪ 1374  ﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺮداد و اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺘﺨﺎب  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  را ﺑﻪ  ﻫﻴﺄﺗﻲ  ﺑﻪ  ﻧﺎم  ﻫﻴﺄت  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  واﮔﺬار ﻛﺮد .اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄت  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  را وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﻳﻲ  اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  . ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان  ﺑﻪ  ﺻﻮرت  ﻣﻮﺳﺴﻪ اي  ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ   ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ  و داراي  اﺳﺘﻘﻼل ، ﻣﺎﻟﻲ  و ﺷﺨﺼﻴﺖ  ﺣﻘﻮﻗﻲ  ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ  اﻣﻮر و اﻋﺘﻼي  ﺣﺮﻓﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﻧﻈﺎرت  ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺑﺮ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  از ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﺪوﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اي  ﻛﻪ  ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  ﮔﺮوه    ﻣﺎده 2  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﻫﻴﺄت  ﻣﻮﺳﺲ ﺗﻬﻴﻪ  و ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻫﻴﺄت  وزﻳﺮان  رﺳﻴﺪ) ﺗﺒﺼﺮه واﺣﺪه .( ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  ﮔﺮوه  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ   ﺑﻪ  ﺗﻌﺪاد ده  ﻧﻔﺮ، اﻧﺘﺨﺎب  ﺷﺪﻧﺪ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران ، رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان ﻛﻪ  در آن  ﻣﺪاﺧﻠﻪ  و ﻧﻈﺎرت  دوﻟﺘﻲ  در ﺣﺪي  ﺑﺎﻻ ﺑﻪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ،  رﺳﺪ، ﺗﺪوﻳﻦ  ﺷﺪ و در ﺳﺎل    ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻫﻴﺄت  وزﻳﺮان 1378  ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻫﻴﺄت  وزﻳﺮان  رﺳﻴﺪ ﻛﻪ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 1377 ﺑﺮﮔﺰار و در ﺣﺎل  ﺣﺎﺿﺮ 1380  رﺳﻴﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ  آن  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه

16   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﻪ  ﺻﻮرت  ﻧﻬﺎد ﺳﺮاﺳﺮي  ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻓﻌﺎل  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .وب ﮔﺎه  ﺟﺎﻣﻌﻪ   ﻣﻲ www.iacpa.ir ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1385  ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 1,429   66 ﻧﻔﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻔﺮ زن و ﻣﻲ 1363 ﻧﻔﺮ ﻣﺮد   ﺑﺎﺷﻨﺪ  .

17 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﻗﺎﻧﻮن  اﺳﺘﻔﺎده  از ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ذي ﺻﻼح  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ       ﻣﺠﻠﺲ  ﺷﻮراي  اﺳﻼﻣﻲ 1372/11/27  و اﺻﻼﺣﻴﻪ  ﻣﻮرخ 1372/10/21  ﻻﻳﺤﻪ  ﻣﺼﻮب ﻣﺎده  واﺣﺪه -ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل  ﻧﻈﺎرت  ﻣﺎﻟﻲ  ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ  و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ،    ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺣﺼﻮل ، اﻃﻤﻴﻨﺎن  از ﻗﺎﺑﻞ  اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن  ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  واﺣﺪﻫﺎي  ﻣﺰﺑﻮر در ﺟﻬﺖ  ﺣﻔﻆ  ﻣﻨﺎﻓﻊ  ﻋﻤﻮﻣﻲ   ﺻﺎﺣﺒﺎن، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  و دﻳﮕﺮ اﺷﺨﺎص  ذﻳﺤﻖ  و ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ  دوﻟﺖ  اﺟﺎزه  داده  ﻣﻲ ،  ﺷﻮد ﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد و ﻧﻴﺎز، ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت  ﻻزم  را ﺑﺮاي  اﺳﺘﻔﺎده  از ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ذي ﺻﻼح  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻪ  ﻋﻤﻞ  آورد  : اﻟﻒ  ـ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺑﺎزرﺳﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪه  ﻳﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ  ﭘﺬﻳﺮش  در ﺑﻮرس  اوراق  ﺑﻬﺎدار،   ب  ـ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺑﺎزرﺳﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺳﻬﺎﻣﻲ ،   ج  ـ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﻏﻴﺮﺳﻬﺎﻣﻲ  و ﻣﻮﺳﺴﺎت  اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ  و ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ،    اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 7  د ـ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺑﺎزرﺳﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪﻫﺎي  اﻟﻒ  و ب  ﻣﺎده   ،1366  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺼﻮب ﻫـ ـ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻴﻘﻲ  و ﺣﻘﻮﻗﻲ .      ﺷﺮاﻳﻂ  و ﺿﻮاﺑﻂ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  اﻧﺘﺨﺎب  آﻧﺎن -1  ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻄﺎﺑﻖ  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻫﻴﺄت  وزﻳﺮان  ﻣﻲ رﺳﺪ  . ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ  اﻣﻮر و اﻋﺘﻼي  ﺣﺮﻓﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﻧﻈﺎرت  ﺣﺮﻓﻪ -2  ﺗﺒﺼﺮه اي  ﺑﺮ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ ﻧﻔﺮ ﻣﻲ (10)   ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  ﮔﺮوه  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﺑﺎ ﻧﺼﺎب  ﺣﺪاﻗﻞ  ده ،  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان   را ﺑﻪ  ﺻﻮرت  ﻣﻮﺳﺴﻪ « ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان » ﻫﻴﺄت  ﻣﻮﺳﺲ اي  ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ  ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ  و ، داراي  اﺳﺘﻘﻼل  ﻣﺎﻟﻲ  و ﺷﺨﺼﻴﺖ  ﺣﻘﻮﻗﻲ  ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺗﺸﻜﻴﻞ  دﻫﻨﺪ .اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻴﺄت   ﺗﻬﻴﻪ  و ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻫﻴﺄت  وزﻳﺮان  ﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺲ رﺳﺪ   . ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻣﻲ -3  ﺗﺒﺼﺮه  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران »   ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ﺷﺮاﻳﻄﻲ  ﻛﻪ  در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻲ« رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان آﻳﺪ، ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ  دﻫﻨﺪ  .  ﺣﺪود و ﺿﻮاﺑﻂ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  اﺳﺘﻔﺎده  از ﺧﺪﻣﺎت  و ﮔﺰارﺷﻬﺎي  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و -4  ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺰﺑﻮر، ﻣﻄﺎﺑﻖ  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻫﻴﺄت  وزﻳﺮان  ﻣﻲ رﺳﺪ  . دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  دوﻟﺘﻲ  ﻣﻲ -5  ﺗﺒﺼﺮه ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ـ ﻛﻪ  ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  دوﻟﺘﻲ  ﻣﺤﺴﻮب  ﻣﻲ ﺷﻮد ـ ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﻨﻨﺪ  .

18   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان       ﻫﻴﺄت  وزﻳﺮان 1379/3/18  و اﺻﻼﺣﻴﻪ  ﻣﻮرخ 1378/6/28  ﻣﺼﻮب  ﺟﻠﺴﻪ  ﻣﻮرخ ﻛﻠﻴﺎت    در اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  اﺻﻄﻼﺣﺎت  زﻳﺮ ﺑﻪ  ﺟﺎي  ﻋﺒﺎرات  ﻣﺸﺮوح  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  ﻛﺎر ﻣﻲ -1  ﻣﺎده رود  : اﻟﻒ-  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺻﻼﺣﻴﺖ :  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  اﻧﺘﺨﺎب  ﻫﻴﺄت  وزﻳﺮان 1374/7/23  ﻫـ ﻣﻮرخ 13875  ت/9045  آﻧﺎن  ـ ﻣﻮﺿﻮع  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻧﺎﻣﻪ  ﺷﻤﺎره ،  ب –  ﻫﻴﺄت  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺻﻼﺣﻴﺖ (1)  :  ﻫﻴﺄت  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﺎده آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺻﻼﺣﻴﺖ ،   پ –  ﺟﺎﻣﻌﻪ :  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان ،   ت  -ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ اي :  ﺧﺪﻣﺎت  ﻳﺎد ﺷﺪه  ﺑﻪ  اﻣﻮر ذﻳﻞ  اﻃﻼق  ﻣﻲ ﺷﻮد  : ـ ﺧﺪﻣﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺷﺎﻣﻞ  اﻧﻮاع  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ،   ـ ﺑﺎزرﺳﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،   ـ ﻣﺸﺎوره  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻣﺎﻟﻲ ،   ـ ﻃﺮاﺣﻲ  و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي  ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﺎﻟﻲ ،   ـ ﺧﺪﻣﺎت  ﻣﺎﻟﻲ  و ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ،   ـ ﻧﻈﺎرت  ﺑﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ،   ـ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ  ﻛﻪ  ﺗﻮﺳﻂ  دادﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ  ﻗﻀﺎﻳﻲ  در ﭼﺎرﭼﻮب  ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ارﺟﺎع  و ﺗﻮﺳﻂ  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد  . ﺗﺒﺼﺮه-  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد در ﭼﺎرﭼﻮب  ﻣﻘﺮرات  اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  و ﻗﻮاﻧﻴﻦ  ﺑﺮﻋﻬﺪه  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  اﺳﺖ .   ث  -ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﺷﺎﻏﻞ  و ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ :  آن  دﺳﺘﻪ  از ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻛﻪ  ﺗﻤﺎم  وﻗﺖ  ﺧﻮد را ﺑﻪ  ﺧﺪﻣﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺑﺎزرﺳﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ اي)  ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪ ت  ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ( ﺗﺨﺼﻴﺺ  دﻫﻨﺪ و داراي  ﻣﺸﺎﻏﻞ  دﻳﮕﺮي  اﻋﻢ  از ﻣﻮﻇﻒ  و ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ)  ﺑﻪ  اﺳﺘﺜﻨﺎي  ﺗﺪرﻳﺲ  ﭘﺎره وﻗﺖ  در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت  آﻣﻮزش  ﻋﺎﻟﻲ ( ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﺷﺎﻏﻞ  ﻧﺎﻣﻴﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ  ﺻﻮرت  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ،   ج  -ﻗﺎﻧﻮن :  ﻗﺎﻧﻮن  اﺳﺘﻔﺎده  از ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ذي ﺻﻼح  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﺣﺴﺎﺑﺪاران     ،1372  رﺳﻤﻲ  ـ ﻣﺼﻮب چ  -ﻧﻈﺎرت  ﺣﺮﻓﻪ اي :  ﻧﻈﺎرت  ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ ،   ح  -ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ :  ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ .   ﺗﺒﺼﺮه -ﺧﺪﻣﺎت  ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ)  ﻣﺸﺎوره  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻣﺎﻟﻲ  ـ ﻃﺮاﺣﻲ  و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي  ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﺎﻟﻲ  ـ ﺧﺪﻣﺎت  ﻣﺎﻟﻲ  و ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻮارد ﺗﺒﺼﺮه  ﺑﻨﺪ ت  اﻳﻦ  ﻣﺎده  ﺑﺮاي  ﺗﻨﻈﻴﻢ  اﻣﻮر ﺣﺮﻓﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  اﺳﺖ  و ﻣﺸﻤﻮل  ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده  دوﻟﺖ  از ﺧﺪﻣﺎت  اﺷﺨﺎص  ﺗﺤﺖ  ﻋﻨﻮان  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ

19 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﻣﻮﺿﻮع  اﻳﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  ﻧﻤﻲ ً . ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن  ﻫﻴﭻ  ﻳﻚ  از ﺧﺪﻣﺎت  ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ  را ﺑﻪ  اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻴﻘﻲ  و ﺣﻘﻮﻗﻲ  ﻛﻪ  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  رﺳﻤﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  ﻗﺎﻧﻮن  را در آن  ﺑﺮﻋﻬﺪه  دارد اﻧﺠﺎم  دﻫﺪ  .  ﻫﺪف  از ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻋﺒﺎرت  اﺳﺖ  از ﺗﻨﻈﻴﻢ  اﻣﻮر و اﻋﺘﻼي  ﺣﺮﻓﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  در -2  ﻣﺎده ﻛﺸﻮر و ﻧﻈﺎرت  ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺑﺮ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  از ﻃﺮﻳﻖ :   اﻟﻒ  ـ ﺗﺸﻜﻞ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ ،   ب  ـ ﺑﻬﺒﻮد و ﮔﺴﺘﺮش  ﺧﺪﻣﺎت  ﺣﺮﻓﻪ اي  از ﻃﺮﻳﻖ  ﻛﻤﻚ  در ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ،   اﺷﺎﻋﻪ  و ارﺗﻘﺎي  اﺻﻮل  و ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ،  ﺧﺪﻣﺎت،   ﻣﺎﻟﻲ  و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي ،   پ  ـ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن  داﻧﺶ  ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  از ﻃﺮﻳﻖ  ﮔﺴﺘﺮش  و ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش  اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  و ، اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳﺎت  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ اي ،   ت  ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ  از ﺣﻘﻮق  ﺣﺮﻓﻪ اي  اﻋﻀﺎ،   ث  ـ ﺑﺮﻗﺮاري  ارﺗﺒﺎط  ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻨﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺑﻴﻦ  اﻋﻀﺎ،   ج  ـ ارﺗﺒﺎط  ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت  و ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي  ﺣﺮﻓﻪ اي  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  و در ﺻﻮرت  ﻧﻴﺎز ﻋﻀﻮﻳﺖ  در آﻧﻬﺎ  . اﺷﺨﺎﺻﻲ  ﻛﻪ  در اﺟﺮاي  آﻳﻴﻦ -3  ﻣﺎده ﻧﺎﻣﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ﻣﻘﺮرات  اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  . اﺷﺨﺎﺻﻲ  ﻛﻪ  ﻋﻨﻮان  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  آﻧﻬﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻲ -1  ﺗﺒﺼﺮه ﺷﻮد، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ  اﺳﺘﻔﺎده  از ﻋﻨﻮان  ﻳﺎد ﺷﺪه  ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻀﻮﻳﺖ  آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻣﻨﺘﻔﻲ  اﺳﺖ .   ﻗﺎﻧﻮن (3)   ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  ﺗﺒﺼﺮه -2  ﺗﺒﺼﺮه  . ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ارﻛﺎن     ارﻛﺎن  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﻪ  ﺷﺮح -4   ﻣﺎده  زﻳﺮ اﺳﺖ :   اﻟﻒ  ـ ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ ،   ب  ـ ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه ،   پ  ـ ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت .     اﻟﻒ-  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ     ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  از ﺑﻴﻦ  اﻋﻀﺎي  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺗﻮﺳﻂ  اﻋﻀﺎ (11)   اﻋﻀﺎي  اﺻﻠﻲ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﻳﺎزده -5  ﻣﺎده اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  .  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  ﻧﺤﻮه  ﺑﺮﮔﺰاري  اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺷﺎﻣﻞ  ﻃﺮز ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺟﻠﺴﻪ  و -1  ﺗﺒﺼﺮه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ﻫﻴﺄت  رﻳﻴﺴﻪ  ﺟﻠﺴﻪ   ﻧﺤﻮه  داوﻃﻠﺐ  ﺷﺪن  ﺑﺮاي  ﻋﻀﻮﻳﺖ  در ﺷﻮراي  ﻣﺬﻛﻮر، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  اداره ، ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب  اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻠﺴﻪ ،  ﻃﺮق  اﺧﺬ آرا و ﺷﻴﻮه  ﻧﻈﺎرت  ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاري  اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،   ﺑﺮاي  اوﻟﻴﻦ  دوره  ﺑﺎ ، ﻗﺎﻧﻮن ( ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﻣﻲ (2)  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت  ﻣﻮﺳﺲ) ﻣﻮﺿﻮع  ﺗﺒﺼﺮه رﺳﺪ  . ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﻳﺎد ﺷﺪه  ﺑﻨﺎ ﺑﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراي  ﻣﺬﻛﻮر و ،

20   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﺻﻮرت  ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .    ﺷﺮاﻳﻂ  داوﻃﻠﺒﺎن  ﺑﺮاي  ﻋﻀﻮﻳﺖ  در ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺑﻪ  ﺷﺮح  ذﻳﻞ  اﺳﺖ -2  ﺗﺒﺼﺮه :   اﻟﻒ  ـ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪﻫﺎي)  اﻟﻒ ب،  ت،  (اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 15)    ث  و ج ( ﻣﺎده ،  ،  ﺳﺎل  ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ (10)  ب  ـ داﺷﺘﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺪﻣﺎت  ﻣﺎﻟﻲ ،    ﻃﺮاﺣﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ  و ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻣﺎﻟﻲ ، ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻣﺪرك  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ)  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ.(    ﺑﺎﻻ ﺑﺮ (2)   ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  داوﻃﻠﺒﺎن  ﻋﻀﻮﻳﺖ  در ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﺒﺼﺮه -3  ﺗﺒﺼﺮه ﻋﻬﺪه  وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  . ﻣﺪت  ﻋﻀﻮﻳﺖ  اﻋﻀﺎي  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺳﻪ  ﺳﺎل  اﺳﺖ  و اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ در دوره -4  ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي  ﻣﺘﻮاﻟﻲ  ﻣﺠﺎز اﺳﺖ . اﻋﻀﺎي  ﻗﺒﻠﻲ  ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب  اﻋﻀﺎي  ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﻇﻒ  ﺑﻪ  اداﻣﻪ  ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت  ﻓﻮت  اﺳﺘﻌﻔﺎ، ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻋﻨﻮان  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  آﻧﻬﺎ، ﻋﻀﻮ ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﻴﺎن  اﻋﻀﺎي  ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل  ﺑﺮاي  ﻣﺪت  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﻣﻲ ﺷﻮد  .  ﺳﻪ  ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  ذﻳﻞ  ﺑﺪون  داﺷﺘﻦ  ﺣﻖ  راي  در ﺟﻠﺴﺎت  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺷﺮﻛﺖ  ﺧﻮاﻫﻨﺪ -5  ﺗﺒﺼﺮه ﻛﺮد   : ـ ﻳﻚ  ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه  ﺑﻪ  اﻧﺘﺨﺎب  وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ 1 ،  ـ ﻳﻚ  ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه  ﺑﻪ  اﻧﺘﺨﺎب  ﺷﻮراي  ﺑﻮرس 2 ،      . ـ ﻳﻚ  ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه  ﺑﻪ  اﻧﺘﺨﺎب  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ 3  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  رﻛﻦ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  اﺳﺖ  و وﻇﺎﻳﻒ  و اﺧﺘﻴﺎرات  آن  ﺑﻪ  ﺷﺮح  زﻳﺮ اﺳﺖ -6  ﻣﺎده :   ـ اﻧﺘﺨﺎب  اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه 1 ،  ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺧﻂ  ﻣﺸﻲ  و ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 2 ﻫﺎي  ﺟﺎﻣﻌﻪ ،   ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ  آﻳﻴﻦ  اﺧﻼق  و رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ 3 اي  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  در ﭼﺎرﭼﻮب  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  اﻋﻼم  ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺮاﺟﻊ  ذي ﺻﻼح  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،   ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ  آﻳﻴﻦ 4 ﻧﺎﻣﻪ  اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ  و ﻧﻈﺎرت  ﺣﺮﻓﻪ اي ،   ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ  آﻳﻴﻦ 5 ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ،  اداري  و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ،  ،   ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﺑﻮدﺟﻪ  ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ 6 ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  و ﮔﺰارش  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه ،  ،  ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ  اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﺑﺪوي  از ﺑﻴﻦ  اﻋﻀﺎي  ﺟﺎﻣﻌﻪ 7 ،  ـ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ  اﻋﻀﺎي  ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺗﺨﺼﺼﻲ 8 ،  ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ 9 آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ وﻇﺎﻳﻒ  و اﺧﺘﻴﺎرات  ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺗﺨﺼﺼﻲ ،  ،  ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺣﻘﻮق  و ﻣﺰاﻳﺎي  اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  و ﺣﻖ 10 اﻟﺰﺣﻤﻪ  اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﺑﺪوي  و ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺗﺨﺼﺼﻲ ،  ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﺗﺸﻜﻴﻼت  ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ 11 ،   ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ  رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي  ﻓﻨﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ 12 اي  در ﭼﺎرﭼﻮب  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  اﻋﻼم  ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺮاﺟﻊ  ذي ﺻﻼح  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،     ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﺒﻠﻎ  ورودﻳﻪ  و ﺣﻖ  ﻋﻀﻮﻳﺖ  ﺛﺎﺑﺖ  و ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻋﻀﺎ، 13

21 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ـ ﺗﻬﻴﻪ  ﮔﺰارش  ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺷﻮرا ﺑﺮاي  اراﺋﻪ ﺑﻪ  وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ 14 ،  ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ  روزﻧﺎﻣﻪ  ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮاي  درج  آﮔﻬﻲﻫﺎي  رﺳﻤﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ 15 ،   ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل  ﻧﺸﺮﻳﻪ  ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ 16 ،   ـ اﻋﻤﺎل  ﻧﻈﺎرت  ﺣﺮﻓﻪ 17 اي  از ﻃﺮﻳﻖ  ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺗﺨﺼﺼﻲ ،   ـ ﺗﺼﻤﻴﻢ 18 ﮔﻴﺮي  در ﺧﺼﻮص  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي  ﻛﻪ  ﺑﺮاي  اﻳﻔﺎي  وﻇﺎﻳﻒ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻻزم  اﺳﺖ  و در اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﺟﺰو وﻇﺎﻳﻒ  ﺳﺎﻳﺮ ارﻛﺎن  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻧﺸﺪه  اﺳﺖ .      ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻴﻦ  ﺟﻠﺴﻪ  ﻫﺮ دوره  ﻳﻚ  ﻧﻔﺮ را از ﺑﻴﻦ  اﻋﻀﺎي  ﺧﻮد ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  رﺋﻴﺲ -7  ﻣﺎده ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺑﺮاي  دوره  ﺳﻪ  ﺳﺎﻟﻪ  اﻧﺘﺨﺎب  ﻧﻤﺎﻳﺪ  . ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﻗﺒﻞ  از اﻧﻘﻀﺎي  دوره  ﺳﻪ  ﺳﺎﻟﻪ  ﺑﺮﻋﻬﺪه  ﺷﻮراي  ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ -1  ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎﺷﺪ  . رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ -2  ﺗﺒﺼﺮه   ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ  ﺳﺎزي  و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺟﻠﺴﺎت  و اﺑﻼغ  ﻣﺼﻮﺑﺎت  ﺷﻮراي ، ﻣﺬﻛﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ذﻳﺮﺑﻂ  ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ  ﻳﺎد ﺷﺪه  را ﺑﺮﻋﻬﺪه  ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .    اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﺠﺪد ﻳﻚ  ﻓﺮد ﺑﺮاي  رﻳﺎﺳﺖ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  در دوره -3  ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي  ﺑﻌﺪي  ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ﻣﻘﺮرات  ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ  اﺳﺖ .     . ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺣﻖ  ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎي  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺑﺮﻋﻬﺪه  وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد -4   ﺗﺒﺼﺮه ﻫﻴﺄت  ﻣﻮﺳﺲ ﻣﻮﻇﻒ  اﺳﺖ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﭘﺲ  از ﻻزم -8  ﻣﺎده اﻻﺟﺮا ﺷﺪن  اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﺑﺮﮔﺰاري  اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ﺑﺮﻃﺒﻖ  ﺿﻮاﺑﻂ  اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  اﻗﺪام  ﻧﻤﺎﻳﺪ  . ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ رﺳﻤﻴﺖ  ﻣﻲ (8)   ﺟﻠﺴﺎت  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ  ﻫﺸﺖ -9  ﻣﺎده ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت  ﻧﻔﺮ از ﺣﺎﺿﺮان  ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ (6)  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪه  ﺑﺎ آراي  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻮاﻓﻖ  ﺷﺶ .    ب –  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه     ﻧﻔﺮ اﺳﺖ  ﻛﻪ  از ﺑﻴﻦ  اﻋﻀﺎي  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺗﻮﺳﻂ (5)  و ﻳﺎ ﭘﻨﺞ (3)   ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻣﺮﻛﺐ  از ﺳﻪ -10  ﻣﺎده ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺑﺮاي  ﻣﺪت  ﺳﻪ  ﺳﺎل  اﻧﺘﺨﺎب  و ﺑﺎ ﺣﻜﻢ  رﺋﻴﺲ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﻣﻨﺼﻮب  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﺑﺮﺧﻲ  از اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  در اﺛﻨﺎي  ﻣﺪت  ﻳﺎد ﺷﺪه  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ، ﻋﻀﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي  ﻣﺪت  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  اﻧﺘﺨﺎب  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .   ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  اﻋﻀﺎي  ﻣﻮﻇﻒ  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  از ﺑﻴﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﺷﺎﻏﻞ  اﻧﺘﺨﺎب  ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﺎرت -1  ﺗﺒﺼﺮه ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  آﻧﻬﺎ در دوران  ﺗﺼﺪي  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  از ﺷﺎﻏﻞ  ﺑﻪ  ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ  ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي  ﻣﻮﻇﻒ  و ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﺗﻮﺳﻂ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  . اﻧﺘﺨﺎب  اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  از ﺑﻴﻦ  اﻋﻀﺎي  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ -2  ﺗﺒﺼﺮه .    اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﺠﺪد اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ﻣﻘﺮرات  ﺑﺮاي  دوره -3  ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي  ﺑﻌﺪي  ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ  اﺳﺖ .    ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  از ﺑﻴﻦ  اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه -11  ﻣﺎده  ﻳﻚ  ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  و دﺑﻴﺮﻛﻞ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﺮاي  ﻣﺪت  ﺳﻪ  ﺳﺎل  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .رﺋﻴﺲ  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  و دﺑﻴﺮﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﻪ  ﺻﻮرت  ﺗﻤﺎم  وﻗﺖ  اﻧﺠﺎم  وﻇﻴﻔﻪ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .  رﺋﻴﺲ  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  و دﺑﻴﺮﻛﻞ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  اداره  اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  را ﺑﻪ  ﺟﺰ در ﻣﻮاردي  ﻛﻪ  ﺑﺮ -1  ﺗﺒﺼﺮه

22   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻋﻬﺪه  ارﻛﺎن  ﻗﺮار دارد و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  اﺟﺮاي  ﻣﺼﻮﺑﺎت  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه  ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .    رﺋﻴﺲ  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  و دﺑﻴﺮﻛﻞ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﺎ ﺣﻜﻢ  رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﻣﻨﺼﻮب  ﻣﻲ -2  ﺗﺒﺼﺮه ﺷﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ آن  ﻗﺒﻞ  از اﻧﻘﻀﺎي  دوره  ﺳﻪ  ﺳﺎﻟﻪ  ﺑﺮﻋﻬﺪه  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  اﺳﺖ .     وﻇﺎﻳﻒ  و اﺧﺘﻴﺎرات  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﺑﻪ  ﺷﺮح  زﻳﺮ اﺳﺖ -12  ﻣﺎده :   ـ اﺟﺮاي  ﻣﺼﻮﺑﻪ 1 ﻫﺎي  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ ،   ـ ﺗﻬﻴﻪ  و ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 2 ﻫﺎي  ﺟﺎﻣﻌﻪ  در ﭼﺎرﭼﻮب  ﺧﻂ ﻣﺸﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ ،   ـ ﺗﻬﻴﻪ  و ﺗﻨﻈﻴﻢ  آﻳﻴﻦ  اﺧﻼق  و رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ 3 اي ،   ـ ﺗﻬﻴﻪ 4  و ﺗﻨﻈﻴﻢ  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ  و ﻧﻈﺎرت  ﺣﺮﻓﻪ اي ،   ـ ﺗﻬﻴﻪ  و ﺗﻨﻈﻴﻢ  آﻳﻴﻦ 5 ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ،  اداري  و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ،  ،   ـ ﺗﻬﻴﻪ  و ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺑﻮدﺟﻪ  ﺳﺎﻻﻧﻪ 6 ،    ـ ﺗﻬﻴﻪ  ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  و ﮔﺰارش  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  و اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت  و 7 ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ ،    ـ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و اﻧﺘﺨﺎب  اﻋﻀﺎي  ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﻳﺎد ﺷﺪه  ﭘﺲ  از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﺗﻮﺳﻂ 8 ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ ،   ـ ﺗﻬﻴﻪ  آﻳﻴﻦ 9 ﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ وﻇﺎﻳﻒ  و اﺧﺘﻴﺎرات  ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺗﺨﺼﺼﻲ ،  ،     ـ ﻋﺰل  و ﻧﺼﺐ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن  و ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺣﻘﻮق  و ﻣﺰاﻳﺎي  آﻧﻬﺎ، 10 ـ ﺗﻬﻴﻪ  و ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺗﺸﻜﻴﻼت  ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ 11 ،   ـ اداره  اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ 12 ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ  و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ،  ،      ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺒﻠﻎ  ورودﻳﻪ  و ﺣﻖ  ﻋﻀﻮﻳﺖ  ﺛﺎﺑﺖ  و ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻋﻀﺎ، 13 ـ ﻋﻘﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﻗﺮارداد اﻋﻢ  از ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮوش 14 اﺟﺎره ،   اﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼت  ﻣﺎﻟﻲ  و ﻫﺮ ﻧﻮع  ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  دﻳﮕﺮ در ، ﺣﺪود ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  و ﺑﻮدﺟﻪ  ﻣﺼﻮب  ﺟﺎﻣﻌﻪ ،   ـ اﻓﺘﺘﺎح  ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي  ﺑﺎﻧﻜﻲ 15 ،     ـ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  در ﻛﻠﻴﻪ  ﻣﺮاﺟﻊ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺑﺎ ﺣﻖ  ﺗﻮﻛﻴﻞ  ﺑﻪ  ﻏﻴﺮ، ارﺟﺎع  ﺑﻪ  داوري  و در ﻣﻮارد ﻻزم 16 ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﺻﻠﺢ  و ﺳﺎزش ،   ـ ﺗﻬﻴﻪ  و ﺗﺼﻮﻳﺐ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي  اﺟﺮاي  وﻇﺎﻳﻒ  ﻣﺤﻮل  ﺷﺪه 17 .   ﻣﺎده – ﺟﻠﺴﺎت  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻛﺜﺮﻳﺖ  اﻋﻀﺎ رﺳﻤﻴﺖ  ﻣﻲ 13   ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪه  ﺑﺎ راي  ﻣﻮاﻓﻖ  اﻛﺜﺮﻳﺖ  اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ . آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  داﺧﻠﻲ  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻴﺄت  ﻳﺎد ﺷﺪه  ﺗﻬﻴﻪ  و ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﻣﻲ رﺳﺪ  . ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﻛﻪ  ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ  اﻋﻀﺎي  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻲ -14  ﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ  ﺑﺮ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ   : ـ ﻛﻨﺘﺮل  ﻛﻴﻔﻴﺖ 1 ،  ـ ﻓﻨﻲ 2 ،   ـ ﻗﻮاﻧﻴﻦ  و ﻣﻘﺮرات 3 ،

23 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ـ آﻳﻴﻦ  رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ 4 اي ،   ـ آﻣﻮزش  و ﻛﺎرآﻣﻮزي 5 ،  ـ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ 6 ،   ـ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ 7 ،   ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  و ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ 8 .   ﺗﺒﺼﺮه -ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﻳﺎد ﺷﺪه  داراي  ﻣﺎﻫﻴﺖ  ﻓﻨﻲ  و ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﺑﻮده  و ﻧﻈﺮﻫﺎي  آﻧﺎن  ﺟﻨﺒﻪ  ﻣﺸﻮرﺗﻲ  دارد و ﺗﺤﺖ  ﻧﻈﺮ ارﻛﺎن  ذﻳﺮﺑﻂ  و ﺑﺮاﺳﺎس  ﻣﻘﺮرات  اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .  پ  ـ ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت     ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت  ﻣﺮﻛﺐ  از ﻳﻚ  ﻧﻔﺮ رﺋﻴﺲ و دو ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ  ﻛﻪ  ﺑﺮاﺳﺎس  ﺷﺮاﻳﻂ  ذﻳﻞ  از -15  ﻣﺎده ﺑﻴﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺗﻮﺳﻂ  وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﺑﺮاي  ﻣﺪت  دو ﺳﺎل  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي  دوره ﻫﺎي  ﺑﻌﺪي  ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ  اﺳﺖ :   اﻟﻒ  ـ ﺣﺴﻦ  ﺷﻬﺮت  و ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻠﻲ  ﺑﻪ  اﺣﻜﺎم  دﻳﻦ  ﻣﺒﻴﻦ  اﺳﻼم ،   ب  ـ وﻓﺎداري  ﺑﻪ  ﻗﺎﻧﻮن  اﺳﺎﺳﻲ  ﺟﻤﻬﻮري  اﺳﻼﻣﻲ  اﻳﺮان ،   پ  ـ داﺷﺘﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﭘﻨﺞ  ﺳﺎل  ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﺪﻣﺎت  ﻣﺎﻟﻲ ،  ﻃﺮاﺣﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ  و ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻣﺎﻟﻲ ،  ،   ت  ـ داﺷﺘﻦ  ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ  دوﻟﺖ  ﺟﻤﻬﻮري  اﺳﻼﻣﻲ  اﻳﺮان ،   ث  ـ ﻧﺪاﺷﺘﻦ  ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ  ﻛﻴﻔﺮي  ﻣﺆﺛﺮ،  ج  ـ ﻧﺪاﺷﺘﻦ  ﺳﻮاﺑﻖ  ﺳﻮء ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺎﻟﻲ  و اداري ، .   ﺗﺒﺼﺮه -رﺋﻴﺲ  ﻫﻴﺄت  ﻳﺎد ﺷﺪه  ﺑﻪ  ﺻﻮرت  ﻣﻮﻇﻒ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﻀﺎي  آن  ﺗﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ  اﻋﻀﺎي  ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ  اﻧﺠﺎم  وﻇﻴﻔﻪ  اداﻣﻪ  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  . ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل  اﻃﻤﻴﻨﺎن  از رﻋﺎﻳﺖ  ﻣﻘﺮرات  ﻣﺮﺑﻮط  و اﺣﺮاز ﻛﻔﺎﻳﺖ  ﻧﻈﺎرت  ﺣﺮﻓﻪ -16  ﻣﺎده اي   ﻫﻴﺄت، ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت  داراي  وﻇﺎﻳﻒ  ذﻳﻞ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  : اﻟﻒ  ـ رﺳﻴﺪﮔﻲ  و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ درﺑﺎره  درﺳﺘﻲ  اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﻨﺪرج  در ﮔﺰارش  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه ،   ب  ـ رﺳﻴﺪﮔﻲ  و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص  ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻛﻪ  ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﺗﻬﻴﻪ  و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد،   پ  ـ ﻧﻈﺎرت  ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﺟﺎﻣﻌﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ  ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺗﺨﺼﺼﻲ ،  ت  ـ اﻧﺠﺎم  دﻳﮕﺮ وﻇﺎﻳﻒ  ﻧﻈﺎرﺗﻲ  ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  و اﻋﻀﺎي  آن  ﻛﻪ  ﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  و ﻳﺎ وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  و اﺑﻼغ  ﻣﻲ ﺷﻮد  . ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت  در ﺻﻮرت  ﻟﺰوم  ﻣﻲ -17  ﻣﺎده ﺗﻮاﻧﺪ در اﺟﺮاي  وﻇﺎﻳﻒ  ﺧﻮد از ﺧﺪﻣﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ـ ﺷﺎﻏﻞ  و ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ  ـ و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻋﻀﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ  اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﻨﺪ . ﺿﻮاﺑﻂ  ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ  اﺷﺨﺎص  ﻳﺎد ﺷﺪه  ﺑﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت  و ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻣﺸﺨﺺ  ﻣﻲ ﺷﻮد  .   ﺣﻘﻮق  و ﻣﺰاﻳﺎي  رﺋﻴﺲ و اﻋﻀﺎي  ﻣﻮﻇﻒ  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت  ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻌﺎدل  ﺣﻘﻮق  و ﻣﺰاﻳﺎي -18  ﻣﺎده

24   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  و دﺑﻴﺮﻛﻞ و اﻋﻀﺎي  ﻣﻮﻇﻒ  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﺟﺎﻣﻌﻪ  اﺳﺖ .   ﺗﺒﺼﺮه-  ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ  اﻋﻀﺎي  ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت  ﺗﻮﺳﻂ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻲ ﺷﻮد  . دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت  زﻳﺮ ﻧﻈﺮ رﺋﻴﺲ  آن  اداره  ﻣﻲ -19  ﻣﺎده ﺷﻮد .ﺗﺸﻜﻴﻼت  دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت  ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻣﻲ رﺳﺪ  . ﻛﻠﻴﻪ  ﻫﺰﻳﻨﻪ -20  ﻣﺎده ﻫﺎي  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت  و ﻫﺰﻳﻨﻪ  اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  از ﻣﺤﻞ (17)   ﻫﺎي  ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﺎده ﺑﻮدﺟﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺗﺄﻣﻴﻦ  و ﭘﺮداﺧﺖ  ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﻣﻮﻇﻒ  اﺳﺖ  ﻫﺮ ﺳﺎل  ﺿﻤﻦ  ﺑﻮدﺟﻪ  ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ  ﺧﻮد، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت  را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺄت  ﻳﺎد ﺷﺪه  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  و در ﺑﻮدﺟﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻣﻨﻈﻮر و ﺗﻘﺪﻳﻢ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻛﻨﺪ  . ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه -21  ﻣﺎده رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  و دﺑﻴﺮﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،    ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ، ﻋﻀﻮ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت  و ﺗﺴﻬﻴﻼت  ﻻزم  را ﺑﺮاي  اﻧﺠﺎم  وﻇﺎﻳﻒ  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت  ﻓﺮاﻫﻢ  ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻠﻴﻪ  اﻃﻼﻋﺎت  . اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك  ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ  را در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن  ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،    ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت  ﻣﻮﻇﻒ  اﺳﺖ  ﺑﻪ  ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮔﺰارش  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﺧﻮد را ﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد ﺑﻪ -22  ﻣﺎده وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  . ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  و ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ارﺳﺎل  ﻛﻨﺪ ، – آﻳﻴﻦ 23  ﻣﺎده ﻧﺎﻣﻪ  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  اﻧﺠﺎم  وﻇﺎﻳﻒ  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت)  درﺧﺼﻮص  ﻣﻮاردي  ﻛﻪ  در ﻣﻘﺮرات  اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﺷﺪه  اﺳﺖ ( ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻴﺄت  ﻳﺎد ﺷﺪه  ﺗﻬﻴﻪ  و ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ .     ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ -24  ﻣﺎده ﻣﻮﺳﺴﻪ،  اي  اﺳﺖ  ﻛﻪ  ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم  ﺧﺪﻣﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﺑﺎزرﺳﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ، و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (1)   اي  ﻣﻨﺪرج  در ﺑﻨﺪ ت  ﻣﺎده  ﺗﻮﺳﻂ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺳﻪ  ﻧﻔﺮ ، ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﺷﺎﻏﻞ  و ﺑﺮاﺳﺎس  ﺷﺮاﻳﻂ  زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻲ ﺷﻮد  : ـ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﭘﺲ  از ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﻴﺲ  ﺗﻮﺳﻂ  ﺟﺎﻣﻌﻪ 1   ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻃﺒﻖ  ﻣﻘﺮرات  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﻣﻮﺳﺴﻪ ، اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ  ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري  ﺛﺒﺖ  ﺷﻮد  . و ﺑﻪ  دﻧﺒﺎل  ﻧﺎم  ﻣﻮﺳﺴﻪ « ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ »  ـ در ﻧﺎم  ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺒﺎرت 2   ﻋﺒﺎرت،   . ﻗﻴﺪ ﺷﻮد « ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ » ً  ـ ﺷﺮﻛﺎي  ﻳﻚ  ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  ﻃﻮر ﺗﻤﺎم  وﻗﺖ 3 ﻣﻨﺤﺼﺮا در ﻫﻤﺎن  ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺑﻪ  ﻛﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي  اﺷﺘﻐﺎل  داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ  .  . ـ ﺷﺮﻛﺎي  ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﻣﻮﺳﺴﻪ  و اﺷﺨﺎص  ﺛﺎﻟﺚ  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ  دارﻧﺪ 4 ً  ﺗﺒﺼﺮه -ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  ﻳﺎد ﺷﺪه  در اﻳﻦ  ﻣﺎده  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺠﺎم  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ  آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع  اﺳﺖ .    اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﻫﺮ ﻳﻚ  از ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ﻛﻠﻴﻪ  ﻣﻮارد ﭘﻴﺶ -25  ﻣﺎده ﺑﻴﻨﻲ  ﺷﺪه  در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ اي  ﻛﻪ  ﺑﻨﺎ ﺑﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ  و ﭘﺲ  از ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  و دﺑﻴﺮﻛﻞ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﻪ  ﺛﺒﺖ  ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .ﻣﺮﺟﻊ  ﺛﺒﺖ  ﻣﻮﺳﺴﺎت   ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ  را ﺑﻪ ،

25 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    ﺛﺒﺖ  ﻣﻲ « ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ »  ﻧﺎم ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  از ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان  اﺟﺎزه  ﺗﺄﺳﻴﺲ  دارﻧﺪ  . ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ  ﻣﻘﺮراﺗﻲ  را ﻛﻪ  در ﻣﻮرد ﺗﺸﻜﻴﻞ -26  ﻣﺎده   اداره  و ﻧﺤﻮه  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ، ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺗﻮﺳﻂ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  وﺿﻊ  ﻣﻲ ﺷﻮد، رﻋﺎﻳﺖ  ﻛﻨﻨﺪ  . آﻳﻴﻦ -27  ﻣﺎده ﻧﺎﻣﻪ  اﺟﺮاﻳﻲ  اﻳﻦ  ﻓﺼﻞ  ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﺗﻬﻴﻪ  و ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻣﻲ رﺳﺪ  .  ﻧﻈﺎرت  ﺣﺮﻓﻪ اي     ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن  از ارﺗﻘﺎي  ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺧﺪﻣﺎت  ﺣﺮﻓﻪ -28  ﻣﺎده اي  اﻋﻀﺎ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  در روﺷﻬﺎي  اﻧﺠﺎم  اﻣﻮر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺑﺎزرﺳﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﮔﺰارﺷﻬﺎي  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ،  ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  از رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺌﻮن  ﺣﺮﻓﻪ اي  و ﺿﺮورت  ﮔﺬراﻧﺪن  دوره ﻫﺎي  ﺑﺎزآﻣﻮزي  ﺗﻮﺳﻂ  اﻋﻀﺎ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  رﻋﺎﻳﺖ  ﻣﻘﺮرات  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﻔﺎد اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي  اﺟﺮاﻳﻲ  آن ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﺮ ﻛﺎر ﺣﺮﻓﻪ ،  اي  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻧﻈﺎرت  ﻣﺴﺘﻤﺮ دارد  . ﻧﻈﺎرت  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺣﺮﻓﻪ -1  ﺗﺒﺼﺮه اي  اﻋﻀﺎ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺗﺨﺼﺼﻲ  ذﻳﺮﺑﻂ  ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت  ارﻛﺎن  ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ  اﻧﺠﺎم  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت  و ﻣﺪارك  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺮاي  ﺑﺮرﺳﻲ  در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﻳﺎد ﺷﺪه  وﻇﻴﻔﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ،  اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش  ﻣﻘﺘﻀﻲ  ﺑﻪ  ارﻛﺎن  ذي ،  ﺻﻼح  ﺟﺎﻣﻌﻪ  را اﻧﺠﺎم  ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد  . ﻛﻠﻴﻪ  اﻃﻼﻋﺎت -2  ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺪارك  و ﭘﺮوﻧﺪه ،  ﻫﺎي  ﻳﺎد ﺷﺪه  در اﻳﻦ  ﻣﺎده  ﺟﺰو اﺳﻨﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﺷﺪه  ﺗﻠﻘﻲ  ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ  ﺻﻮرت  اﻣﺎﻧﺖ  در اﺧﺘﻴﺎر اﻋﻀﺎي  ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺄﻣﻮران  آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻓﺸﺎي  ﻣﻄﺎﻟﺐ  ً آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮا در ﻣﺮاﺟﻊ  ذي ﺻﻼح  ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .    رﻋﺎﻳﺖ  ﻣﻘﺮرات  ﺟﺎﻣﻌﻪ  و ﭘﻴﺮوي  از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ﺗﺬﻛﺮات  اﺑﻼغ  ﺷﺪه  از ﺳﻮي  ارﻛﺎن  ذي -29  ﻣﺎده ﺻﻼح  ﺟﺎﻣﻌﻪ  در ﻣﻮرد رﻓﻊ  ﻧﺎرﺳﺎﻳﻴﻬﺎي  ﺧﺪﻣﺖ  ﺣﺮﻓﻪ اي  اﻋﻀﺎ ﺗﻮﺳﻂ  آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﻲ  اﺳﺖ . ﻋﺪم  ﺗﻮﺟﻪ  اﻋﻀﺎ ﺑﻪ  ﻣﻮارد اﻋﻼم  ﺷﺪه  در اﻳﻦ  ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰم  اﺣﺎﻟﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ  رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺑﻪ  ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  اﺳﺖ ، .    ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﻣﻮﻇﻒ  اﺳﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻫﺮ ﺳﺎل  ﻳﻚ  ﺑﺎر ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺣﺮﻓﻪ -30  ﻣﺎده اي  ﻫﺮ ﻳﻚ  از اﻋﻀﺎ را رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﻛﻨﺪ  .  ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ     ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺑﻪ  ﺗﺨﻠﻔﺎت  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  اﻋﻀﺎي  ﺟﺎﻣﻌﻪ  از ﻣﻘﺮرات  ﻣﺮﺑﻮط -31  ﻣﺎده   ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ، ﺑﺪوي  و ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  . ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﺑﺪوي  ﺑﻪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻲ -1  ﺗﺒﺼﺮه ﮔﺮدﻧﺪ  . ﻫﺮ ﻳﻚ  از ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﺑﺪوي  داراي  ﺳﻪ  ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ  و ﻳﻚ  ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲ -32  ﻣﺎده اﻟﺒﺪل  اﺳﺖ  ﻛﻪ  ﺗﻮﺳﻂ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  و ﺑﺮاي  ﻣﺪت  ﺳﻪ  ﺳﺎل  ﻣﻨﺼﻮب  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ  از اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي

26   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ً ﻳﺎد ﺷﺪه  ﻗﺒﻞ  از ﭘﺎﻳﺎن  دوره  ﺗﺼﺪي  آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ  دو ﺳﻮم  آراي  اﻋﻀﺎي  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  اﻧﺠﺎم  ﻣﻲ ﺷﻮد  . ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲ -1  ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺒﺪل  در ﻏﻴﺎب  ﻫﺮ ﻳﻚ  از اﻋﻀﺎي  اﺻﻠﻲ ﺑﻪ  ﺟﺎي  آن  اﻧﺠﺎم  وﻇﻴﻔﻪ  ﻣﻲ ،  ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﺎن  وﻇﺎﻳﻒ  و اﺧﺘﻴﺎرات  و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي  ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ  را ﺑﺮﻋﻬﺪه  دارد  .  اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﺑﺪوي  ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻴﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ  اﻧﺘﺨﺎب  ﺷﻮﻧﺪ و -2  ﺗﺒﺼﺮه ﻫﻴﭽﻴﻚ  از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻴﺶ  از ﻳﻚ  ﻫﻴﺄت  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﻋﻀﻮﻳﺖ  داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ  . رﺋﻴﺲ و ﻧﺎﻳﺐ  رﺋﻴﺲ ﻫﺮ ﻳﻚ  از ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﺑﺪوي  ﺗﻮﺳﻂ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻲ -3  ﺗﺒﺼﺮه ﺷﻮد  . اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﺠﺪد اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي  ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ  اﺳﺖ -4  ﺗﺒﺼﺮه .    ﺟﻠﺴﺎت  ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﻠﻴﻪ  اﻋﻀﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ -5  ﺗﺒﺼﺮه .    ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﻣﺮﻛﺐ  از ﺳﻪ  ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ  و ﺳﻪ  ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲ -33  ﻣﺎده اﻟﺒﺪل  اﺳﺖ . ﻫﻴﺄت  ﻳﺎد ﺷﺪه  ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ  زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻲ ﺷﻮد  : ـ ﻳﻚ  ﻧﻔﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ  ﺑﻪ  اﻧﺘﺨﺎب  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ 1 ،  ـ ﻳﻚ  ﻧﻔﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﺑﻪ  اﻧﺘﺨﺎب  وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ 2 ،   ـ ﻳﻚ  ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ  رﺷﺘﻪ  ﺣﻘﻮق  ﺑﻪ  اﻧﺘﺨﺎب  وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮي 3 .     وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  و وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮي  و ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻫﺮ ﻛﺪام  ﻳﻚ  ﻧﻔﺮ را -1  ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺮﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد ذﻳﺮﺑﻂ  ﺑﺎ ﻫﻤﺎن  ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪﻫﺎي  ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي  ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ  ـ ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد  . ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲ -2  ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺒﺪل  در ﻏﻴﺎب  ﻫﺮ ﻳﻚ  از اﻋﻀﺎي  اﺻﻠﻲ  ﺑﻪ  ﺟﺎي  آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم  وﻇﻴﻔﻪ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﺎن  اﺧﺘﻴﺎرات  و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي  ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ  را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه  دارد .ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل  ﺑﺮﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد، ﺑﻪ  ﺟﺎي  ﻋﻀﻮ ، اﺻﻠﻲ  ﻣﺮﺑﻮط  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  . اﻋﻀﺎي  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﻧﻤﻲ -3  ﺗﺒﺼﺮه ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﺑﺪوي  ﻋﻀﻮﻳﺖ  داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ  .   رﺋﻴﺲ و ﻧﺎﻳﺐ  رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﺗﻮﺳﻂ  وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ -4  ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد  . اﻋﻀﺎي  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ -34  ﻣﺎده ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه ،  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت ،    ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﺎده ،  (اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﻧﻤﻲ 14) ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  ﻋﻀﻮﻳﺖ  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  و ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﺑﺪوي  درآﻳﻨﺪ  . ﻣﺎده – ﺗﻨﺒﻴﻪ 35   ﻫﺎي  اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ  اﻋﻀﺎ ﺑﻪ  ﺷﺮح  زﻳﺮ اﺳﺖ :   ـ اﺧﻄﺎر ﺑﺪون  درج  در ﭘﺮوﻧﺪه 1 ،  ـ ﺗﻮﺑﻴﺦ  ﺑﺎ درج  در ﭘﺮوﻧﺪه 2 ،  ـ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ  از ﭘﺬﻳﺮش  ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي  ﻣﺪت  ﻣﻌﻴﻦ 3 ،   ـ ﺗﻌﻠﻴﻖ  ﻋﻀﻮﻳﺖ  ﺗﺎ ﻳﻚ  ﺳﺎل 4 ،   ـ ﺗﻌﻠﻴﻖ  ﻋﻀﻮﻳﺖ  ﺑﻴﺶ  از ﻳﻚ  ﺳﺎل 5 ،

27 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ـ ﻟﻐﻮ ﻋﻨﻮان  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ 6 .    آراي  ﺻﺎدر ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﺑﺪوي  در ﻣﻮرد ﺗﻨﺒﻴﻪ -1  ﺗﺒﺼﺮه (2) و (1)   ﻫﺎي  ردﻳﻔﻬﺎي ﻗﻄﻌﻲ  اﺳﺖ  و ﻗﺎﺑﻞ  ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  . درﺧﺼﻮص  ﺗﻨﺒﻴﻪ -2  ﺗﺒﺼﺮه (اﻳﻦ  ﻣﺎده 6) ﺗﺎ (3)   ﻫﺎي  اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  ردﻳﻔﻬﺎي   ﭘﺲ  از ﺻﺪور راي ، ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻴﺄت  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﺑﺪوي ﻣﻔﺎد آن  ﺗﻮﺳﻂ  دﺑﻴﺮﻛﻞ ﺑﻪ  ﻣﺘﻬﻢ  اﺑﻼغ  ﻣﻲ ،  ﺷﻮد .ﻣﺘﻬﻢ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف  ﻣﺪت  ﻳﻚ  ﻣﺎه  از ﺗﺎرﻳﺦ  اﺑﻼغ ً  درﺧﻮاﺳﺖ  ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و دﻓﺎﻋﻴﺎت  ﺧﻮد را ، ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﺗﺴﻠﻴﻢ  ﻛﻨﺪ  . دﺑﻴﺮﻛﻞ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ -3  ﺗﺒﺼﺮه   از راي  ﻳﺎد ﺷﺪه  ﺗﻘﺎﺿﺎي ،(2)   ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف  ﻣﻬﻠﺖ  ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و آن  را ﺑﻪ  ﻃﻮر ﻛﺘﺒﻲ  ﺑﻪ  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﺗﺴﻠﻴﻢ  ﻛﻨﺪ  . ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﺑﺎ دﻋﻮت  از ﻣﺘﻬﻢ  و اﻧﺠﺎم  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي  ﻻزم -4  ﺗﺒﺼﺮه راي  ﻣﻘﺘﻀﻲ  را ﺻﺎدر ﻣﻲ ،  ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ  راي  در ﺧﺼﻮص  ﺗﻨﺒﻴﻪ (اﻳﻦ  ﻣﺎده  ﻗﻄﻌﻲ  و ﻻزم 4) و (3)   ﻫﺎي  اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ  ردﻳﻔﻬﺎي اﻻﺟﺮاﺳﺖ  و ﻋﺪم  ﺗﺴﻠﻴﻢ  ﺑﻪ  ﻣﻮﻗﻊ  دﻓﺎﻋﻴﻪ  ﺑﺎ ﻋﺪم  ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻬﻢ  در ﺟﻠﺴﺎت  رﺳﻴﺪﮔﻲ   ﻣﺎﻧﻊ  از ﺻﺪور راي  ﻧﻴﺴﺖ . ﻗﻄﻌﻲ  ﺷﺪن ، راي  ﺻﺎدره  در ﻣﻮرد ﺗﻨﺒﻴﻪ   (ﻣﻨﻮط  ﺑﻪ  ﺗﺎﻳﻴﺪ وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ 6) و (5)   ﻫﺎي  اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ  ردﻳﻔﻬﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  راي  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  را در ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه  ﻧﻘﺾ  ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻮﺿﻮع  و ﭘﺮوﻧﺪه  ﻣﺮﺑﻮط  را ﺑﻪ  ﻫﻴﺄت  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﺑﺮاي  اﺗﺨﺎذ راي  ﻧﻬﺎﻳﻲ  ارﺟﺎع  ﻣﻲ دﻫﺪ  . آﻳﻴﻦ (2)   ﺑﻨﺪﻫﺎي  ج  و د ﻣﺎده -5  ﺗﺒﺼﺮه ﻧﺎﻣﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ  از ارﺟﺎع  وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و ﺑﺎﻻ (اﺟﺮا ﻣﻲ (4)  داراﻳﻲ)  ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﺒﺼﺮه ﺷﻮد  . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﻣﺘﻬﻢ  ﻳﺎ دﺑﻴﺮﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻇﺮف  ﻳﻚ  ﻣﺎه  از ﺗﺎرﻳﺦ  اﺑﻼغ  راي -6  ﺗﺒﺼﺮه   ﺑﻪ  آراي  ﺻﺎدر ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ ، ﻫﻴﺄت  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ﺑﺪوي  ـ ﻣﻮﺿﻮع  ﺗﻨﺒﻴﻪ ً   (اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 35)   (ﻣﺎده 6) ﺗﺎ (3)   ﻫﺎي  ردﻳﻔﻬﺎي ﻛﺘﺒﺎ اﻋﺘﺮاض  ﻛﻨﺪ، ﻣﻮﺿﻮع  ﻗﺎﺑﻞ  ﻃﺮح  در ﻣﺮﺟﻊ  ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ   در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ  ﺻﻮرت  آراي  ﺻﺎدره  ﭘﺲ  از اﻧﻘﻀﺎي ، ﻣﻬﻠﺖ  ﻳﺎد ﺷﺪه  ﻗﻄﻌﻲ  و ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ . در ﺻﻮرت  اﻧﺠﺎم  اﻋﺘﺮاض  در ﻇﺮف  ﻣﻬﻠﺖ  ﻳﺎد ﺷﺪه   ﭘﺮوﻧﺪه ، ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ارﺳﺎل  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .   رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺑﻪ  ﺗﺨﻠﻔﺎت  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  اﻋﻀﺎي  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ -36  ﻣﺎده ً اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  اﺳﺖ  و ﻫﻴﺄت  ﻣﺬﻛﻮر راﺳﺎ ﺑﻪ  آن  رﺳﻴﺪﮔﻲ  و راي  ﻗﻄﻌﻲ  و ﻧﻬﺎﻳﻲ  را ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  . اﻧﺼﺮاف  اﻋﻀﺎ از ﻋﻀﻮﻳﺖ  در ﺟﺎﻣﻌﻪ -37  ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻊ  از رﺳﻴﺪﮔﻲ  و اﻋﻤﺎل  ﺗﻨﺒﻴﻪ ،  ﻫﺎي  اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ  ﻋﻀﻮ ﻣﺘﺨﻠﻒ  ﻧﻴﺴﺖ .    آن  دﺳﺘﻪ  از اﻋﻀﺎي  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻛﻪ  ﺑﻪ  ﺗﻨﺒﻴﻪ -38  ﻣﺎده (35)   (ﻣﺎده 6)  (و 5) ،(4)   ﻫﺎي  ﻣﻘﺮر در ردﻳﻔﻬﺎي اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﺑﻪ  ﻃﻮر ﻗﻄﻌﻲ  ﻣﺤﻜﻮم  ﻣﻲ ﺳﺎل (4)   ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮاي  ﻣﺪت   (ﺳﺎل  و ﺑﻪ  ﻃﻮر داﻳﻢ 10) ، در ارﻛﺎن  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ  داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ  . درﺧﻮاﺳﺖ  ﭘﺬﻳﺮش  ﻣﺠﺪد اﺷﺨﺎﺻﻲ  ﻛﻪ  ﻋﻨﻮان  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  آﻧﻬﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻲ -39  ﻣﺎده (5)   ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺪت ﺳﺎل  در ﻫﻴﺄت  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﻗﺎﺑﻞ  ﻃﺮح  ﻧﻴﺴﺖ .    آﻳﻴﻦ -40  ﻣﺎده ﻧﺎﻣﻪ  اﺟﺮاﻳﻲ  اﻳﻦ  ﻓﺼﻞ  ﻣﺸﺘﻤﻞ  ﺑﺮ ﻧﺤﻮه  رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ  اﻧﻮاع  ﺗﺨﻠﻔﺎت  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ

28   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺎ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت  و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  و ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻣﺸﺘﺮك  وزراي  اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  و دادﮔﺴﺘﺮي  ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ  .  ﻣﻘﺮرات  ﻣﺎﻟﻲ    درآﻣﺪﻫﺎي  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﻪ  ﺷﺮح  زﻳﺮ اﺳﺖ -41  ﻣﺎده :      ـ ورودﻳﻪ  اﻋﻀﺎ، 1  ،( ـ ﺣﻖ  ﻋﻀﻮﻳﺖ)  ﺛﺎﺑﺖ  و ﻣﺘﻐﻴﺮ 2 ـ درآﻣﺪ ﺑﺮﮔﺰاري  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 3 ﻫﺎي  آﻣﻮزﺷﻲ  و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎ و اﻧﺘﺸﺎرات ،  ،  ـ ﻛﻤﻜﻬﺎي  داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ  و ﻫﺪاﻳﺎي  اﺷﺨﺎص 4 .    ﻣﺒﻠﻎ  ورودﻳﻪ  و ﺣﻖ  ﻋﻀﻮﻳﺖ -1  ﺗﺒﺼﺮه   (ﻗﺎﺑﻞ 52)  (و 51) ،(50)  ﭘﺲ  از اﻋﻤﺎل  ﻧﻈﺎرت  ﻣﻨﺪرج  در ﻣﻮاد ، وﺻﻮل  اﺳﺖ .    درﻳﺎﻓﺖ  ﻛﻤﻜﻬﺎي  داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ  و ﻫﺪاﻳﺎ ﭘﺲ  از ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﻣﺠﺎز اﺳﺖ -2  ﺗﺒﺼﺮه .    وﺟﻮه  ﭘﺮداﺧﺘﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  اﻳﻦ  ﻣﺎده  ﺗﻮﺳﻂ  اﻋﻀﺎ و دﻳﮕﺮ اﺷﺨﺎص -3  ﺗﺒﺼﺮه  از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﺟﺰو ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  ﻗﺎﺑﻞ  ﻗﺒﻮل  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ﺣﺴﺎب  ﻣﻲ آﻳﺪ  . ﻫﺰﻳﻨﻪ -42  ﻣﺎده ﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي  ﺟﺎﻣﻌﻪ  در ﭼﺎرﭼﻮب  ﺑﻮدﺟﻪ  ﻣﺼﻮب  و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ﻣﻘﺮرات  اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  ﻣﺮﺑﻮط  اﻧﺠﺎم  ﻣﻲ ﺷﻮد  . ً  ﻛﻠﻴﻪ  اﺳﻨﺎد و اوراق  ﻣﺎﻟﻲ  و ﺗﻌﻬﺪآور، اﻓﺘﺘﺎح  ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي  ﺑﺎﻧﻜﻲ  و ﺑﺮداﺷﺖ  از آﻧﻬﺎ -43  ﻣﺎده ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي  دﺑﻴﺮﻛﻞ  و ﻳﻜﻲ  از اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻏﻴﺎب  دﺑﻴﺮﻛﻞ ﺑﻪ  اﻣﻀﺎي  ﻣﺸﺘﺮك  دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ـ ﻛﻪ  ﻳﻜﻲ  از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ  دﺑﻴﺮﻛﻞ  ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻣﻲ ﺷﻮد ـ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .   ﺳﺎل  ﻣﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  از ﺗﺎرﻳﺦ  اول  ﻓﺮوردﻳﻦ  ﻣﺎه  ﻫﺮ ﺳﺎل  ﺷﺮوع  و در ﭘﺎﻳﺎن  اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ﻫﻤﺎن  ﺳﺎل -44  ﻣﺎده ﺧﺎﺗﻤﻪ  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .اوﻟﻴﻦ  دوره  ﻣﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ  ﺗﺸﻜﻴﻞ  آن ،   ﺷﺮوع  ﻣﻲ ﺷﻮد  . در ﺻﻮرت  اﻧﺤﻼل  ﺟﺎﻣﻌﻪ -45  ﻣﺎده ﻣﺎزاد داراﻳﻲ  ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻲ  آن ،   ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻧﻈﺮ وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و ، داراﻳﻲ ﺑﻪ  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﻋﻠﻤﻲ  ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ  ﻛﺸﻮر واﮔﺬار ﻣﻲ ،  ﺷﻮد  .  ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  و ﮔﺰارﺷﻬﺎي  ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ      ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﻣﻮﻇﻒ  اﺳﺖ  ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  و ﮔﺰارش  ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻣﺎه -46  ﻣﺎده ﭘﺲ  از ﭘﺎﻳﺎن  ﺳﺎل  ﻣﺎﻟﻲ  ﺑﻪ  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت  و وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  اراﺋﻪ  ﻧﻤﺎﻳﺪ  .   ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت  ﻣﻜﻠﻒ  اﺳﺖ  ﻇﺮف  ﻳﻚ  ﻣﺎه  از ﺗﺎرﻳﺦ  درﻳﺎﻓﺖ  ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  و ﮔﺰارش -47  ﻣﺎده ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (16)   ﮔﺰارش  رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻣﻘﺮرات  ردﻳﻔﻬﺎي)  اﻟﻒ ( و) ب ( ﻣﺎده ،  ، ﺑﻪ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  و وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  اراﺋﻪ  ﻛﻨﺪ  .   ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﻣﻮﻇﻒ  اﺳﺖ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف  ﻳﻚ  ﻣﺎه  از ﺗﺎرﻳﺦ  درﻳﺎﻓﺖ  ﮔﺰارش  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ -48  ﻣﺎده ﻧﻈﺎرت در ﺧﺼﻮص  ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  و ﮔﺰارش  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﺗﺼﻤﻴﻢ ،  ﮔﻴﺮي  ﻛﻨﺪ  .

29 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ     ﺧﻼﺻﻪ  ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  و ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﻲ  ﺑﻪ  اﻃﻼع  اﻋﻀﺎي  ﺟﺎﻣﻌﻪ  و -49  ﻣﺎده وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﺑﺮﺳﺪ  .  ﻧﻈﺎرت  ﻋﻤﻮﻣﻲ     : ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ  را ﺑﺮاي  وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ارﺳﺎل  ﻧﻤﺎﻳﺪ -50  ﻣﺎده اﻟﻒ  ـ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (6)   (ﻣﺎده 4) و (3)   ﻫﺎي  ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪﻫﺎي ،   اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (6)   (ﻣﺎده 13) ب  ـ ﻣﺒﻠﻎ  ورودﻳﻪ  و ﺣﻖ  ﻋﻀﻮﻳﺖ  ﺛﺎﺑﺖ  و ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻋﻀﺎ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪ .    را ﻇﺮف  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت  ﻳﻚ  ﻣﺎه  از (50)   وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه  در ﻣﺎده -51  ﻣﺎده ﺗﺎرﻳﺦ  وﺻﻮل  آﻧﻬﺎ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻗﺮار داده  و ﻣﻮارد ﻣﻐﺎﻳﺮت  آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ  و ﻣﻘﺮرات  ﺟﺎري  ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ  و ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻟﻴﻞ  ﺑﻪ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  اﻋﻼم  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﺻﻮرت  ﻧﺒﻮدن  ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻬﺎي  ﻳﺎد ﺷﺪه   ﻣﻮﺿﻮع  ﻋﺪم ، ﻣﻐﺎﻳﺮت  ﺗﻮﺳﻂ  وزﻳﺮ ﻇﺮف  ﻣﻬﻠﺖ  ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ارﺳﺎل  ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﻇﺮف  ﻣﻬﻠﺖ  ﻣﺰﺑﻮر اﻋﻼم  ﻧﻈﺮ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، در ﺣﻜﻢ  ﻣﻮاﻓﻘﺖ  وي  ﺗﻠﻘﻲ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺼﻮﺑﻪ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﻗﺎﺑﻞ  اﺟﺮاﺳﺖ .     ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﻣﻮﻇﻒ  اﺳﺖ  ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻬﺎي  اﻋﻼﻣﻲ  ﺗﻮﺳﻂ  وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  را رﻓﻊ  ﻛﻨﺪ -52  ﻣﺎده  (ارﺳﺎل  ﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت  رﻓﻊ  ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻬﺎي  ﻳﺎد 51)  و آن  را ﺑﺮاي  وي  ﺟﻬﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺠﺪد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺎده ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  اﻟﺰاﻣﻲ  اﺳﺖ .      در ﻣﻮاردي  ﻛﻪ  وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  وﻇﺎﻳﻒ  و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي  اﻋﻀﺎي -53  ﻣﺎده ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ،  اﻋﻀﺎي  ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ ،   اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت  و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ، اﻋﻀﺎي  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺨﻠﻒ  ﻣﺎﻟﻲ ،  اداري  و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت  ﺣﺮﻓﻪ ،  اي  ﻣﺸﺎﻫﺪه  و ﻳﺎ اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﻳﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺑﻪ  اﻣﺮ را ﺑﻪ  ﻣﺮاﺟﻊ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ذي ﺻﻼح  ارﺟﺎع  و ﭘﻴﮕﻴﺮي  ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  .  ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  رﺳﻤﻲ    ﻫﻴﺄت  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ -54  ﻣﺎده  ﻓﻬﺮﺳﺖ  آﻧﺎن  را ، ﺑﺮاي  ﺻﺪور ﻛﺎرت  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻋﻜﺴﺪار ﺑﻪ  دﺑﻴﺮﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﻪ  ﻃﻮر ﻛﺘﺒﻲ  ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد  .   ﻛﻠﻴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﺑﺎﻳﺪ داراي  ﻛﺎرت  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻋﻜﺴﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ  ﻛﺎرت  ﺑﻪ  ﻣﻨﺰﻟﻪ -55  ﻣﺎده ﭘﺮواﻧﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  رﺳﻤﻲ  ﻣﺤﺴﻮب  ﻣﻲ ﺷﻮد .اﺷﺘﻐﺎل  ﻫﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﺑﻪ  ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ اي  اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ( ﻣﻨﻮط  ﺑﻪ  دارا ﺑﻮدن  ﻛﺎرت  ﻳﺎد ﺷﺪه  ﻣﻲ (1)  )ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪ ت  ﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ  . ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﻲ  ﻛﻪ  ﻛﺎرت  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﺷﺎﻏﻞ  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات  ﺑﻪ  ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻏﻞ  ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺷﻮد، ﻓﻬﺮﺳﺖ  آﻧﺎن  ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻴﺄت  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺑﺮاي  دﺑﻴﺮﻛﻞ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ارﺳﺎل  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .  ﻛﺎرت (54)   دﺑﻴﺮﻛﻞ  ﻣﻮﻇﻒ  اﺳﺖ  ﻛﻪ  ﺑﺮاي  ﻫﺮ ﻳﻚ  از ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﺎده -56  ﻣﺎده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻋﻜﺴﺪار ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺪت  اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ  ﻛﺎرﺗﻬﺎ دو ﺳﺎل  اﺳﺖ  و ﻫﺮ دو ﺳﺎل  ﻳﻚ  ﺑﺎر ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد  . آﻳﻴﻦ (2)   ﻫﻴﺄت  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﻣﻜﻠﻒ  اﺳﺖ  در اﺟﺮاي  ﺑﻨﺪ ب  ﻣﺎده -1  ﺗﺒﺼﺮه ﻧﺎﻣﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺻﻼﺣﻴﺖ ،

30   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  از ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻛﺴﺐ  ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس  و ﺑﻪ  اﺳﺘﻨﺎد آن  اﻗﺪام  ﻧﻤﺎﻳﺪ  .  اﻳﻦ  ﻣﺎده  ﻫﻴﺄت  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  اﺷﺨﺎﺻﻲ  از ﺣﺴﺎﺑﺪاران (1)   ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه -2  ﺗﺒﺼﺮه رﺳﻤﻲ  را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻨﻤﻮد، ﻓﻬﺮﺳﺖ  آﻧﺎن  را ﺑﻪ  ﻃﻮر ﻛﺘﺒﻲ  ﺑﻪ  دﺑﻴﺮﻛﻞ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  اﻋﻼم  ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  .  دﺑﻴﺮﻛﻞ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  در دي  ﻣﺎه  ﻫﺮ ﺳﺎل  ﺻﻮرت  اﺳﺎﻣﻲ  ﻛﻠﻴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  را ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺷﺎﻏﻞ  و -57  ﻣﺎده ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ  در روزﻧﺎﻣﻪ  رﺳﻤﻲ  و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻳﻜﻲ  از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .اﺳﺎﻣﻲ  اﺷﺨﺎﺻﻲ  ﻛﻪ  ﻃﻲ  ﻫﺮ ﺳﺎل  ﻋﻨﻮان  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  آﻧﺎن  ﻟﻐﻮ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  از راﻫﻬﺎي  ﻳﺎد ﺷﺪه  ﺑﻪ  اﻃﻼع  ﻋﻤﻮم  . وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  و ارﻛﺎن  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﺮﺳﺪ ، ﺗﺒﺼﺮه-  ﻣﺮاﺟﻊ  ذﻳﺮﺑﻂ  ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت  اﻋﻀﺎﻳﻲ  را ﻛﻪ  ﻋﻨﻮان  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  آﻧﺎن  ﻟﻐﻮ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ  ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻫﺎي  اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ  ﻣﺤﻜﻮم  ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺮاي  دﺑﻴﺮﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ  و ﻫﻴﺄت  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﺑﻪ  ﻃﻮر ﻛﺘﺒﻲ  ارﺳﺎل  دارﻧﺪ  .  ﻣﻘﺮرات  ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ     ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان  ﺟﺎﻣﻌﻪ -58  ﻣﺎده اي  ﺣﺮﻓﻪ اي  و ﻏﻴﺮﺳﻴﺎﺳﻲ  اﺳﺖ  و از ﻣﺠﺎﻣﻊ  ﺣﺮﻓﻪ اي  ـ ﺑﻪ  ﺣﺴﺎب  ﻣﻲ 1366  ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ـ ﻣﺼﻮب (2)   (ﻣﺎده 4) ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪ آﻳﺪ  . ﻣﺎده ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  ﺟﺒﺮان  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﺧﺴﺎراﺗﻲ  ﻛﻪ  از اراﺋﻪ  ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ -59   اي  اﻋﻀﺎ ﺑﻪ  اﺷﺨﺎص  ﺛﺎﻟﺚ  وارد ﺷﻮد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه  ﻋﻀﻮ ذﻳﺮﺑﻂ  اﺳﺖ . در ﺧﺼﻮص  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  در ﺻﻮرﺗﻲ  ﻛﻪ  داراﻳﻴﻬﺎي  ً  ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺑﺮاي  ﺟﺒﺮان  ﺧﺴﺎرات  ﻛﺎﻓﻲ  ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺷﺮﻛﺎي  ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﺴﺌﻮل  ﺗﺎدﻳﻪ  ﻣﺎﻧﺪه  ﺧﺴﺎرات  ﻫﺴﺘﻨﺪ  . ﻋﻀﻮﻳﺖ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﺷﺎﻏﻞ  ﺑﻪ  ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ  در ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ -60  ﻣﺎده ﻫﻴﺄت  ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎرت ،  ، ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  و ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  از ﻣﺼﺎدﻳﻖ  ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ اي  ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪ اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﻧﻴﺴﺖ (1)  ت  ﻣﺎده .    ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﺷﺎﻏﻞ  در ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ -61  ﻣﺎده  و ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﻳﺎ در ﻧﺰد ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اراﺋﻪ  دﻫﻨﺪه  ﺧﺪﻣﺎت  ﺣﺮﻓﻪ اي  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ  اراﺋﻪ  ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ ،  اي  ﻣﺴﺘﻘﻞ  از ﺳﺎزﻣﺎن  و ﻣﻮﺳﺴﺎت  و اﺷﺨﺎص  ﻳﺎد ﺷﺪه  ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺪم  ﻣﺮاﻋﺎت  ﺣﻜﻢ  ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﺨﻠﻒ  ﻣﺤﺴﻮب  ﻣﻲ ﺷﻮد  . ﺳﻘﻒ  ﻣﺠﺎز اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ -62  ﻣﺎده اي  ﺗﻮﺳﻂ  اﻋﻀﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ  و ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ﻣﻮﺟﺐ  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي  اﺳﺖ  ﻛﻪ  ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ  .   ﻋﺪم  ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﻳﻚ  از اﻋﻀﺎي  ارﻛﺎن  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﻪ  دﻻﻳﻞ  ﻏﻴﺮﻣﻮﺟﻪ  در ﺳﻪ  ﺟﻠﺴﻪ  ﻣﺘﻮاﻟﻲ  ـ ﺑﻪ -63  ﻣﺎده ﺗﺸﺨﻴﺺ  رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  ـ ﺑﻪ  ﻣﻨﺰﻟﻪ  اﺳﺘﻌﻔﺎي  آﻧﻬﺎ از ﻋﻀﻮﻳﺖ  در رﻛﻦ  ﻣﺮﺑﻮط  اﺳﺖ .    آن  دﺳﺘﻪ  از ﻣﻔﺎد آﻳﻴﻦ -64  ﻣﺎده ﻧﺎﻣﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﻛﻪ  ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات  اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﻣﻐﺎﻳﺮت  دارﻧﺪ ﻣﻠﻐﻲ  ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ  .

31 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ     در ﺻﻮرت  ﻟﺰوم -65  ﻣﺎده  : اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  ذﻳﻞ  اﺻﻼح  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، اﻟﻒ  ـ ﺑﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراي  ﻋﺎﻟﻲ  و ﺗﺎﻳﻴﺪ وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  و ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻫﻴﺄت  وزﻳﺮان   ﻳﺎ، ب  ـ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  و ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻫﻴﺄت  وزﻳﺮان .     آﻳﻴﻦ   ﻗﺎﻧﻮن  اﺳﺘﻔﺎده  از ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و (4)   ﻧﺎﻣﻪ  اﺟﺮاﻳﻲ  ﺗﺒﺼﺮه ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ذي ﺻﻼح  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ       ﻫﻴﺄت  وزﻳﺮان 1379/6/13  ﻣﺼﻮب  ﺟﻠﺴﻪ  ﻣﻮرخ  1  ﻣﺎده ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل  ﻧﻈﺎرت  ﻣﺎﻟﻲ  ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ  و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺣﺼﻮل  اﻃﻤﻴﻨﺎن  از ، ﻗﺎﺑﻞ  اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن  ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻳﻞ  واﺣﺪﻫﺎي  ﻣﺰﺑﻮر در ﺟﻬﺖ  ﺣﻔﻆ  ﻣﻨﺎﻓﻊ  ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺻﺎﺣﺒﺎن  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  و ، دﻳﮕﺮ اﺷﺨﺎص  ذي ﻧﻔﻊ اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻴﻘﻲ  و ﺣﻘﻮﻗﻲ  ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ  ﻛﻪ  در اﻳﻦ  آﻳﻴﻦ ،  ﻧﺎﻣﻪ  ﻣﻌﻴﻦ  ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﺷﺎﻏﻞ  و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان  اﺳﺘﻔﺎده  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد  .  2  ﻣﺎده  ﺧﻮد را از « ﺣﺴﺎﺑﺮس»  ﻳﺎ« ﺣﺴﺎﺑﺮس  و ﺑﺎزرس  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ » اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻮﻗﻲ  ذﻳﻞ  ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد ﻣﻴﺎن  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻛﻪ  ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎب  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  : اﻟﻒ  ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪه  ﻳﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ  ﭘﺬﻳﺮش  در ﺑﻮرس  اوراق  ﺑﻬﺎدار و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺗﺎﺑﻌﻪ  و واﺑﺴﺘﻪ  ﺑﻪ  آﻧﻬﺎ،   ب  ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺳﻬﺎﻣﻲ  ﻋﺎم  و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺗﺎﺑﻌﻪ  و واﺑﺴﺘﻪ  ﺑﻪ  آﻧﻬﺎ،     ﻗﺎﻧﻮن  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت (7)  ج  ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪﻫﺎي  اﻟﻒ  و ب  ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ﻋﻤﻮﻣﻲ (132)  ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه  ﻳﻚ  ﻣﺎده ،   ﻫـ ـ ﺷﻌﺐ  و دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺧﺎرﺟﻲ  ﻛﻪ  در اﺟﺮاي  ﻗﺎﻧﻮن  اﺟﺎزه  ﺛﺒﺖ  ﺷﻌﺒﻪ  و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ  ـ در اﻳﺮان  ﺛﺒﺖ  ﺷﺪه 1376  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺧﺎرﺟﻲ  ـ ﻣﺼﻮب اﻧﺪ،    و ـ ﻣﻮﺳﺴﺎت  و ﻧﻬﺎدﻫﺎي  ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ  و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺗﺎﺑﻌﻪ  و واﺑﺴﺘﻪ  ﺑﻪ  آﻧﻬﺎ،    ز ـ ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻮﻗﻲ  و ﺣﻘﻴﻘﻲ  زﻳﺮ ﻛﻪ  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻋﻮاﻣﻠﻲ  از ﻗﺒﻴﻞ  درﺟﻪ  اﻫﻤﻴﺖ   ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، و ﺣﺠﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  آﻧﻬﺎ) ﻣﻴﺰان  ﻓﺮوش  ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت (  ﺟﻤﻊ  داراﻳﻴﻬﺎ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ  و ﻣﻴﺰان  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻴﺰان  ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﻛﺎري  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﻳﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ  آﻧﻬﺎ ، ﺗﻮﺳﻂ  وزارت  اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن  دي  ﻣﺎه  ﻫﺮ ﺳﺎل  اﻋﻼم  ﻣﻲ ﮔﺮدد  : ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺳﻬﺎﻣﻲ  ﺧﺎص  و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻮﺳﺴﺎت  اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ  ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 1 ،  ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺗﻌﺎوﻧﻲ  و اﺗﺤﺎدﻳﻪ 2 ﻫﺎي  آﻧﻬﺎ،   ـ اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻛﻪ  ﻃﺒﻖ  ﻣﻘﺮرات  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻣﺮﺑﻮط 3  . ﻣﻜﻠﻒ  ﺑﻪ  ﻧﮕﻬﺪاري  دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ،  اﺷﺨﺎص  ﻣﻮﺿﻮع  اﻳﻦ  ﻣﺎده  ﻣﻲ -1  ﺗﺒﺼﺮه ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻛﻪ  ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  دوﻟﺘﻲ  ﻣﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮس  و ﺑﺎزرس  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ »   ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﺧﻮد ﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد «ﺣﺴﺎﺑﺮس» ﻳﺎ «

32   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  . ﺿﻮاﺑﻂ  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺗﺎﺑﻌﻪ  و واﺑﺴﺘﻪ -2  ﺗﺒﺼﺮه   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ  اﺻﻮل  و ﺿﻮاﺑﻂ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﻣﻮﺿﻮع ، ﻗﺎﻧﻮن  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻲ (7)  ﺑﻨﺪ ز ﻣﺎده ﮔﺮدد  . ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ  و اﻋﻼم  وزارت  اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﻣﻲ -3  ﺗﺒﺼﺮه  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺑﺎزرﺳﻲ »   ﺗﻮان  ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص  ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪ ز اﻳﻦ  ﻣﺎده « ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ»  ﻳﺎ«ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ   از ﺧﺪﻣﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ، ﻛﺮد  .  3  ﻣﺎده  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺑﺎزرﺳﻲ »  ﻛﻪ  ﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺰارش (2)  ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  اﺷﺨﺎص  ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﺎده ﻣﻮﺿﻮع  اﻳﻦ  آﻳﻴﻦ « ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ »  ﻳﺎ«ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺎﻣﻪ  ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻴﭻ  ﻳﻚ  از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت  دوﻟﺘﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  دوﻟﺘﻲ ،  ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺑﻴﻤﻪ ،  ﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت  اﻋﺘﺒﺎري  ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺑﻮرس  اوراق  ﺑﻬﺎدار و ، ﻣﻮﺳﺴﺎت  و ﻧﻬﺎدﻫﺎي  ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ  ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ  ﻧﻔﻊ  اﺷﺨﺎص  ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺎﺑﻞ  اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  . ﺗﺒﺼﺮه -اﺳﺘﻔﺎده  اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻴﻘﻲ  و ﺣﻘﻮﻗﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  اﻳﻦ  ﻣﺎده  از ﺗﺴﻬﻴﻼت  ﻗﺎﺑﻞ  اراﺋﻪ  ﺗﻮﺳﻂ  وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت   ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ  ﻣﺎده  ﻛﻪ  وﻓﻖ  ﻣﻘﺮرات  و ﺿﻮاﺑﻂ  اﻋﻼم  ﺷﺪه ، ﻣﺴﺘﻠﺰم  اراﺋﻪ  ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد ﻣﻨﻮط  ﺑﻪ  اراﺋﻪ  ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  اﻳﻦ  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .  4  ﻣﺎده  ﮔﺰارش»  ﻳﺎ« ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺑﺎزرﺳﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ » ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﮔﺰارش  و ﻃﺒﻖ  اﺻﻮل  و ﺿﻮاﺑﻂ 1347   ﻛﻪ  ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ﻗﺎﻧﻮن  اﺻﻼح  ﻗﺴﻤﺘﻲ  از ﻗﺎﻧﻮن  ﺗﺠﺎرت  ﻣﺼﻮب « ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺗﻬﻴﻪ  ﻣﻲ ً  ﺷﻮد، ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺷﺪه  درﺑﺎره  ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺻﺮﻳﺤﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  : اﻟﻒ  ـ رﻋﺎﻳﺖ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ  و ﻣﻘﺮرات  ﺗﺠﺎري  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ  و ﻣﻘﺮرات  ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺷﺨﺺ  ﻣﻮرد ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ،   ب  ـ رﻋﺎﻳﺖ  اﺻﻮل  و ﺿﻮاﺑﻂ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  در ﺗﻬﻴﻪ  و اراﺋﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  و ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎي  ﻫﻤﺮاه  ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺰﺑﻮر،   ج  ـ ﻧﺤﻮه  اراﺋﻪ وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﺎﻟﻲ  و ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺷﺨﺺ  ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ  در ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ .    ﻫﺮﮔﺎه  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  در ﺟﺮﻳﺎن  رﺳﻴﺪﮔﻲ -1  ﺗﺒﺼﺮه  ﺑﻪ  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺨﻠﻒ  از ، ﻣﻘﺮرات  ﻣﻮﺿﻮع  اﻳﻦ  ﻣﺎده  از ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ  ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﻮارد را در ﮔﺰارش  ﺧﻮد ﻣﻨﻌﻜﺲ  ﻛﻨﻨﺪ  . ﻣﻘﺼﻮد از اﺻﻮل  و ﺿﻮاﺑﻂ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ -2  ﺗﺒﺼﺮه اﺻﻮل  ﻣﺘﻌﺎرف  در ﺣﺮﻓﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ،    اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ، ﻗﺎﻧﻮن  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و آﻳﻴﻦ  رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ (7)  ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪ ز ﻣﺎده   (ﻣﺎده 3)  اي  ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪ (اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان  ﻣﻲ 6) ﺑﺎﺷﺪ  .

33 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    ﻣﻘﺼﻮد از اﺻﻮل  و ﺿﻮاﺑﻂ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري -3  ﺗﺒﺼﺮه   اﺻﻮل  ﻣﺘﺪاول  در ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﻣﻮﺿﻮع ، ﻗﺎﻧﻮن  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻲ (7)  ﺑﻨﺪ ز ﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ  .  5  ﻣﺎده ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻛﻪ  ﻋﻬﺪه دار اﻧﺠﺎم  وﻇﺎﻳﻒ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺑﺎزرﺳﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  و ﻳﺎ اﻳﻦ  آﻳﻴﻦ (2)  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  اﺷﺨﺎص  ﻣﺸﻤﻮل  ﻣﺎده ﻧﺎﻣﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرت  درﺧﻮاﺳﺖ  اﺷﺨﺎص  ﻣﺰﺑﻮر ﻓﻮق (4)  ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻋﻼوه  ﺑﺮ ﮔﺰارش  ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﺎده ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﻃﺒﻖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ،  اي  ﻛﻪ  از ﻃﺮف  وزارت  اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﺗﻬﻴﻪ  و در دﺳﺘﺮس  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﻛﻨﻨﺪ و ﺟﻬﺖ  ﺗﺴﻠﻴﻢ  ﺑﻪ  ﺣﻮزه  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﻣﺮﺑﻮط  در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺆدي  ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﮔﺰارش  اﺧﻴﺮاﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ  : اﻟﻒ  ـ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻣﻄﺎﺑﻖ  آﻳﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪ  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﺗﻨﻈﻴﻢ  و ﺗﺤﺮﻳﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري  دﻓﺎﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻛﻔﺎﻳﺖ  اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﺑﺮاي  اﻣﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻃﺒﻖ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ،   ب  ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ  درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل  ﻣﺎﻟﻴﺎت  ﺑﺮاﺳﺎس  ﻗﻮاﻧﻴﻦ  و ﻣﻘﺮرات  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﺑﻪ  وﻳﮋه  ﻣﻘﺮرات  ﻓﺼﻞ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  ﻗﺎﺑﻞ  ﻗﺒﻮل  و اﺳﺘﻬﻼﻛﺎت ،   ج  ـ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻳﻲ  ﻛﻪ  ﻣﺆدي  ﺑﻪ  ﻣﻮﺟﺐ  ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﻜﻠﻒ  ﺑﻪ  ﻛﺴﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ  آن  ﺑﻪ  وزارت  اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﺑﻮده  اﺳﺖ)  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي  ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ.(      ﻫﺮﮔﺎه  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  در اﺟﺮاي  ﺑﻨﺪ اﻟﻒ  اﻳﻦ  ﻣﺎده  ﺑﻪ  ﻣﻮارد اﻳﺮادي -1  ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ  ﻧﻈﺮ او ﺑﻪ  اﻋﺘﺒﺎر دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺧﻠﻠﻲ  وارد ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ  درآﻣﺪ واﻗﻌﻲ  ﻣﺸﻤﻮل  ﻣﺎﻟﻴﺎت  اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ  درج  ﻣﻮارد اﻳﺮاد در ﮔﺰارش  ﺧﻮد، درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل  ﻣﺎﻟﻴﺎت  را ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و در ﺻﻮرﺗﻲ  ﻛﻪ  دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك  ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل  ﻣﺎﻟﻴﺎت  ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ  رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺑﻮده  ﻳﺎ ﺑﻪ  ﻋﻠﺖ  ﻋﺪم  رﻋﺎﻳﺖ  ﻣﻮازﻳﻦ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل  واﻗﻊ  ﻧﺸﻮد، ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺗﺐ  را ﺑﻪ  اداره  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﻣﺮﺑﻮط  و ﻣﺆدي  ﻛﺘﺒﺎً اﻋﻼم  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ اداره    . ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﺪ (97)   (ﻣﺎده 3) ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺄت  ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪ ﻓﻮق (97)   (ﻣﺎده 3) ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺄت  ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺒﻨﻲ  ﺑﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻋﺘﺒﺎر دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺄت  ﺑﺎﻳﺪ وﺳﻴﻠﻪ  اداره  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﺟﻬﺖ  اداﻣﻪ  رﺳﻴﺪﮔﻲ  و ﺗﻌﻴﻴﻦ  درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل  ﻣﺎﻟﻴﺎت  ﺑﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  اﺑﻼغ  ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ  ﻛﻪ  ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺄت  ﻣﺒﻨﻲ  ﺑﺮ رد دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ  ﺻﻮرت  ﻣﻤﻴﺰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻣﻘﺮرات  ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل  ﻣﺎﻟﻴﺎت  و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  ﻣﺎﻟﻴﺎت  اﻗﺪام  ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  . از ﻟﺤﺎظ  ﻣﻘﺮرات  اﻳﻦ  آﻳﻴﻦ -2  ﺗﺒﺼﺮه ﻧﺎﻣﻪ   ﻗﺒﻮل  ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﻣﻮﻛﻮل  ﺑﻪ  آن  اﺳﺖ  ﻛﻪ ، اﻳﻦ  آﻳﻴﻦ (4)  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﻛﻨﻨﺪه  ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﺎده ﻧﺎﻣﻪ ،   اﻳﻦ (6)  آن  را ﺗﻬﻴﻪ  ﻧﻤﻮده  و اﻳﻦ  ﮔﺰارش  ﺑﻪ  ﺿﻤﻴﻤﻪ  ﮔﺰارش  اﺧﻴﺮ و ﻳﺎ ﻇﺮف  ﻣﻬﻠﺖ  ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﺑﻪ  ﺣﻮزه  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﺗﺴﻠﻴﻢ  ﺷﺪه  ﺑﺎﺷﺪ  .

34   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    6  ﻣﺎده ﻣﺄﻣﻮران  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻣﺎﻟﻴﺎت   ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  را ﻛﻪ  ﻫﻤﺮاه  اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ، ﺳﻪ  ﻣﺎه  از ﺗﺎرﻳﺦ  اﻧﻘﻀﺎي  ﻣﻬﻠﺖ  ﺗﺴﻠﻴﻢ  اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﺗﺴﻴﻠﻢ  ﺷﺪه  ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون  رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﻗﺒﻮل  ﻧﻤﻮده  و ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻣﻘﺮرات  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﺑﺮگ  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻣﺎﻟﻴﺎت  ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  . در ﺻﻮرﺗﻲ  ﻛﻪ  ﻗﺒﻞ  و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺑﺮگ  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻣﺎﻟﻴﺎت -1  ﺗﺒﺼﺮه   ﺣﺴﺐ  اﻃﻼﻋﺎت  و ﻣﺪارك  ﺑﻪ ،   ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻋﺪم  ﺛﺒﺖ (4)  دﺳﺖ  آﻣﺪه  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  در ﺧﺼﻮص  ﺑﻨﺪ اﻟﻒ  ﻣﺎده ً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  ﺑﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ  اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك  و دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ، اداره  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  را ﻛﺘﺒﺎ از ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﻣﺆدي  ﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻼم  ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  .  در ﺻﻮرﺗﻲ  ﻛﻪ  ﻗﺒﻞ  از ﺻﺪور ﺑﺮگ  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻣﺎﻟﻴﺎت  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  در -2  ﺗﺒﺼﺮه  ﺑﻪ  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  و ﻣﺪارﻛﻲ  ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﺗﺒﺼﺮه  ﻓﻮق (5)  ﺧﺼﻮص  ﺑﻨﺪﻫﺎي  ب  و ج  ﻣﺎده اﻗﺪام  ﺷﻮد .ﻣﺆدي  ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻜﻠﻒ  اﺳﺖ   ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف  ﻳﻜﻤﺎه  از ﺗﺎرﻳﺦ ، اﺑﻼغ   اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك  و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع  ﺗﺒﺼﺮه  ﻳﻚ  و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  و اﻃﻼﻋﺎت  ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  و ﻣﺪارك  ﻣﻮﺿﻮع  اﻳﻦ ، ﺗﺒﺼﺮه  را ﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد ﺑﻪ  اداره  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﻣﺮﺑﻮط  اراﺋﻪ  ﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﺻﻮرت  اﺣﺮاز ﻋﺪم  ﺛﺒﺖ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻣﺎﻟﻲ  ﻳﺎ در ، ﺻﻮرت  ﻋﺪم  اراﺋﻪ  اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك  و دﻓﺎﺗﺮ و ﻳﺎ ﻋﺪم  اراﺋﻪ  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  و ﻣﺪارك  در ﻣﻬﻠﺖ  ﻓﻮق ، ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻣﺎﻟﻴﺎت  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ  اﻃﻼﻋﺎت  و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك  ﺑﻪ  دﺳﺖ  آﻣﺪه  ﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﺑﻨﺪ   ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  رﻓﺘﺎر و ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل  ﻣﺎﻟﻴﺎت  و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ (97)   (ﻣﺎده 3)  (ﻳﺎ 2) ﻣﺎﻟﻴﺎت  ﻣﺘﻌﻠﻖ  و ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي  ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ  ﻃﺒﻖ  ﻣﻘﺮرات  ﻣﺮﺑﻮط  اﻗﺪام  ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  . (97)   (ﻣﺎده 3)  در ﻣﻮاردي  ﻛﻪ  ﭘﺮوﻧﺪه  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﻣﺆدﻳﺎن  ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﻠﺴﻪ  ﻫﻴﺄت  ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪ -3  ﺗﺒﺼﺮه ﻓﻮق  ﻣﻄﺮح  اﺳﺖ  ﻳﻜﻲ  از اﻋﻀﺎي  ﻫﻴﺄت  ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ  وزارت  اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  از ﺑﻴﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ  اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﻲ ﺷﻮد  .   در ﺻﻮرﺗﻲ  ﻛﻪ  درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل  ﻣﺎﻟﻴﺎت  ﻗﻄﻌﻲ  ﺷﺪه  ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل  ﻣﺎﻟﻴﺎت  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺷﺪه -4  ﺗﺒﺼﺮه ﺗﻮﺳﻂ  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  (%ﻣﺸﺮوط  ﺑﻪ  اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﻴﺶ  از ﻣﺒﻠﻎ  ﻳﻜﺼﺪ 20)  ﺑﻴﺶ  از ، ﻣﻴﻠﻴﻮن  رﻳﺎل  ﺷﻮد، اﺧﺘﻼف  داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ، و ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ  اﺧﺘﻼف  در ﻫﺮ ﺻﻮرت  ﺑﻴﺶ  از ﻣﺒﻠﻎ  ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن  رﻳﺎل  ﮔﺮدد، وزارت  اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  در ﺻﺮوت  ﻟﺰوم  ﻣﺮاﺗﺐ  را ﺟﻬﺖ  رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺑﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻋﻼم  ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت  اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ   ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﺗﻌﻘﻴﺐ  ﻣﺘﺨﻠﻒ  ﻳﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ، اﻗﺪام  ﺷﻮد .ﻧﺼﺎﺑﻬﺎي  رﻳﺎﻟﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  اﻳﻦ  ﺗﺒﺼﺮه  ﺑﺮاي  ﻫﺮ ﺳﺎل  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ﻧﺮخ  ﺗﻮرم  رﺳﻤﻲ  ﺳﺎﻻﻧﻪ  اﻋﻼم  ﺷﺪه  از ﺳﻮي  ﺑﺎﻧﻚ  ﻣﺮﻛﺰي  ﺟﻤﻬﻮري  اﺳﻼﻣﻲ  اﻳﺮان  ﺑﻪ  وﺳﻴﻠﻪ  وزارت  اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  در ﺳﻪ  ﻣﺎﻫﻪ  اول  ﺳﺎل  ﺑﻌﺪ اﻋﻼم  ﻣﻲ ﮔﺮدد  . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  اﻋﻼم  ﻋﺪم  رﻋﺎﻳﺖ  ﻣﻘﺮرات  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي  ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ  ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺆدي  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ -5  ﺗﺒﺼﺮه ، در ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻧﻘﺺ  ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻔﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﮔﺮدد، ، وزارت  اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  در ﺻﻮرت  ﻟﺰوم  ﻣﺮاﺗﺐ  را ﺟﻬﺖ  رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺑﻪ  ﺗﺨﻠﻒ  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﺑﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻋﻼم  ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  .

35 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ     7  ﻣﺎده اﻳﻦ  آﻳﻴﻦ (2)  ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻮﻗﻲ  و ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻛﻪ  ﻣﺸﻤﻮل  ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﻧﺎﻣﻪ  ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  و ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﮔﺰارش  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﺧﻮد را ﺑﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ارﺟﺎع  و ﮔﺰارش  ﻣﺰﺑﻮر را، ﺑﻪ  ﺿﻤﻴﻤﻪ  اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  و ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ   و ﻳﺎ ﻇﺮف  ﻣﻬﻠﺖ  ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ،  (اﻳﻦ  آﻳﻴﻦ 6) ﻧﺎﻣﻪ  ﺑﻪ  ﺣﻮزه  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺗﺴﻠﻴﻢ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در اﻳﻦ  ﺻﻮرت (6)  (و 5)  ﻣﺸﻤﻮل  ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد ، اﻳﻦ  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي  ذﻳﻞ  آن  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد  . ﺗﺒﺼﺮه -وزارت  اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  و ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﮔﺰارش  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻮﻗﻲ  و ﺣﻘﻴﻘﻲ  را ﺑﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ .در اﻳﻦ  ﺻﻮرت  ﭘﺮداﺧﺖ  ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ  . ﻃﺒﻖ  ﻣﻘﺮرات  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  ﻋﻬﺪه  وزارت  ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،   8  ﻣﺎده اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻴﻘﻲ  و ﺣﻘﻮﻗﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ  ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺗﺄﻣﻴﻦ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  دﻓﺎﺗﺮ ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  و ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﮔﺰارش  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﺒﺎﻟﻎ  ﻣﺸﻤﻮل  ﻛﺴﺮ ﺣﻖ  ﺑﻴﻤﻪ  ﺧﻮد را ﺑﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  اﻳﻦ  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ارﺟﺎع  و ﺣﺴﺎﺑﺪاران  و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن  ﺑﺮ ، ﻣﺒﻨﺎي  ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻘﺮرات  و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺗﺄﻣﻴﻦ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،  ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻻزم ،  ر ا ﺗﻬﻴﻪ  ﻛﻨﻨﺪ )ﻛﻪ  در اﻳﻦ  ﺻﻮرت  ﮔﺰارش  ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﻨﺎي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺣﻖ  ﺑﻴﻤﻪ  ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .   ( ﺗﺒﺼﺮه  ـ ﺣﻜﻢ  اﻳﻦ  ﻣﺎده  ﻣﺎﻧﻊ  ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  ﺣﻖ  ﺑﻴﻤﻪ  ﻧﺎﺷﻲ  از اﺷﺘﺒﺎه  در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  و ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه  در ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺬﻛﻮر در ﻓﻮق  ﻃﺒﻖ  ﻣﻘﺮرات  ﺗﺄﻣﻴﻦ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات   ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف  ﻣﺪت ، ﺷﺶ  ﻣﺎه  از ﺗﺎرﻳﺦ  ﺗﺴﻠﻴﻢ  ﮔﺰارش  ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .  9  ﻣﺎده اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻮﻗﻲ  و ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ  ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  دوﻟﺘﻲ  درﻳﺎﻓﺖ  ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي  ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﺑﻪ ،  اﻟﺘﻔﺎوﺗﻬﺎي  ﻗﻴﻤﺖ  ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮق  و ﻋﻮارض  دوﻟﺖ ،   ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ، آﻣﻮزش  و ، ﭘﺮورش   ﺗﺮﺑﻴﺖ  ﺑﺪﻧﻲ  و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد، از ﺧﺪﻣﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﺮاي  ﺗﻬﻴﻪ ، ﮔﺰارﺷﻬﺎي  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  وﻳﮋه  در ﺧﺼﻮص  ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه  اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در اﻳﻦ  ﺻﻮرت  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  دوﻟﺘﻲ  ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮔﺰارﺷﻬﺎي  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  وﻳﮋه  ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﺒﻨﺎي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  و درﻳﺎﻓﺖ  ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت  ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ   . ً  ﺗﺒﺼﺮه-  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  دوﻟﺘﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  اﻳﻦ  ﻣﺎده راﺳﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  وﻳﮋه  و ﺗﻬﻴﻪ  ﮔﺰارش  ﻣﺮﺑﻮط  در ﺧﺼﻮص  اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻮﻗﻲ  و ﺣﻘﻴﻘﻲ  را ﺑﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در اﻳﻦ  ﺻﻮرت  ﭘﺮداﺧﺖ  ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ  ﻃﺒﻖ  ﻣﻘﺮرات  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  ﻋﻬﺪه  دﺳﺘﮕﺎه  دوﻟﺘﻲ  ذي رﺑﻂ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .  10  ﻣﺎده ﻛﻠﻴﻪ  اﺷﺨﺎص  ﻣﻮﺿﻮع  اﻳﻦ  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﻛﻪ  ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻃﺒﻖ  ﻣﻘﺮرات  ارزي  ﻛﺸﻮر ﺗﻤﺎم  ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ  از درآﻣﺪ اﺻﻞ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،  ﮔﺬاري ﺣﻖ،  اﻻﻣﺘﻴﺎز، اﻗﺴﺎط  و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت  درﻳﺎﻓﺘﻲ  و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ  را ﺑﻪ  ارز و از ﻃﺮﻳﻖ  ﺷﺒﻜﻪ  ﺑﺎﻧﻜﻲ  ﺑﻪ  ﺧﺎرج  از ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد ﮔﺰارش  وﻳﮋه  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  در ﺧﺼﻮص  اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  اﻧﻄﺒﺎق  ﻣﻴﺰان  ارز

36   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات  و ﻣﻘﺮرات  ﻣﺮﺑﻮط  را ﺑﻪ  درﺧﻮاﺳﺖ  ﺧﻮد ﻣﻨﻀﻢ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .   ﺣﻜﻢ  اﻳﻦ  ﻣﺎده  ﺷﺎﻣﻞ  ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت  و اﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼت  از ﺧﺎرج  از ﻛﺸﻮر ﻛﻪ  ﻋﻤﻠﻴﺎت  آن -1  ﺗﺒﺼﺮه از ﻃﺮﻳﻖ  اﻋﺘﺒﺎرات  اﺳﻨﺎدي ﺛﺒﺖ  ﺳﻔﺎرش  و اﻣﺜﺎل  آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت  ﻣﻲ ،  ﮔﻴﺮد و ﻣﺸﻤﻮل  اﻋﻤﺎل  ﻧﻈﺎرت  ﻣﺮاج  ذي رﺑﻂ  دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  . ﻗﺎﻧﻮن  ﺟﻠﺐ  و ﺣﻤﺎﻳﺖ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ (2)   ﻫﻴﺄت  ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده -2   ﺗﺒﺼﺮه 1334   ﻫﺎي  ﺧﺎرﺟﻲ  ﻣﺼﻮب  ﺳﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد از ﺧﺪﻣﺎت  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻤﺎﻳﺪ  .  11  ﻣﺎده ﻛﻠﻴﻪ  ﮔﺰارﺷﻬﺎي  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد ﺑﻪ  وﺳﻴﻠﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﺑﺎ درج  ﻧﺎم  و ﻧﺎم  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  و ﺷﻤﺎره  ﻋﻀﻮﻳﺖ  اﻣﻀﺎ و ﻣﻬﺮ ﺷﻮد و در ﻣﻮرد ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﻪ  اﻣﻀﺎي  ﻳﻜﻲ  از ﺷﺮﻛﺎي  ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﺎم  و ﻧﺎم  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  و ﺷﻤﺎره  ﻋﻀﻮﻳﺖ  وي  و ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺑﺮﺳﺪ  . ﻣﺎده 12   اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻮﻗﻲ  و ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه  ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت  ﻣﺠﺎز ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و    ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده « اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان » (1)  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .  13  ﻣﺎده ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  آﻳﻴﻦ  اﺧﻼق  و رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ (6)   (ﻣﺎده 3)  اي  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان  ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻛﻪ  در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  و ﻣﻨﺎﻓﻊ  واﺣﺪ ، ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺷﺮﻳﻚ  و ﺳﻬﻴﻢ  ﺑﻮده  ﻳﺎ ﺑﺎ واﺣﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﺎﻣﻼت  ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ  و اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ  داﺷﺘﻪ  و ﺑﻪ  آن  واﺣﺪ ، ﺧﺪﻣﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  و ﻣﺎﻟﻲ  اراﺋﻪ  ﻧﻤﻮده  و ﻳﺎ از ﻃﺮف  آن  واﺣﺪ وﻛﺎﻟﺖ  ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت  ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه  داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺒﻮده  و ﺑﻪ  ﻧﻔﻊ  واﺣﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺎﺑﻞ  اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  . ﺗﺒﺼﺮه-  در ﺻﻮرﺗﻲ  ﻛﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  و ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻬﺪه ،  دار اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  ﻣﺸﺎوره اي  و ﻃﺮاﺣﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  ﺑﻪ  ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر ﺷﺪه  ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ  اﻋﻼم  ﻣﺮاﺗﺐ  ﺑﻪ  دﺑﻴﺮﻛﻞ  ﺟﺎﻣﻌﻪ)  ﻗﺒﻞ  از ﺷﺮوع  ﺑﻪ  ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ( و رﻋﺎﻳﺖ  دﻗﻴﻖ  اﺻﻮل  و ﺿﻮاﺑﻂ  ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺑﻪ  ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻋﻤﻞ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ  ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﺣﺮﻓﻪ اي  و اﺳﺘﻘﻼل  وي  ﺧﺪﺷﻪ  وارد ﻧﺸﻮد  .  14  ﻣﺎده در ﻣﻮاردي  ﻛﻪ  ﻣﺮاﺟﻊ  ﻗﻀﺎﻳﻲ  و ﻳﺎ داوري  اﻋﻢ  از داﺧﻠﻲ  و ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ  درﺧﻮاﺳﺖ  اﺳﺘﻔﺎده  از ﺧﺪﻣﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  را داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ارﺳﺎل  ﻓﻬﺮﺳﺖ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  اﻗﺪام  ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﺷﺨﺺ  ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻣﻜﻠﻒ  اﺳﺖ  ﻣﺮاﺗﺐ  را ﺑﻪ  اﻃﻼع  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان  ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

37 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ      « وزارت  اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ 1  اﻃﻼﻋﻴﻪ  ﺷﻤﺎره » در ﺧﺼﻮص  اﻟﺰام  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺗﺴﻠﻴﻢ  ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺷﺪه     و ﺑﻪ  ﺑﻌﺪ 1384  اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻴﻘﻲ  و ﺣﻘﻮﻗﻲ  ﺑﺮاي  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻴﻦ 2   ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﺎده ،1381  ﭘﻴﺮو اﻃﻼﻋﻴﻪ  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  ﺳﺎل ﻗﺎﻧﻮن  اﺳﺘﻔﺎده  از (4)   ﻧﺎﻣﻪ  اﺟﺮاﻳﻲ  ﺗﺒﺼﺮه ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﺨﺼﺼﻲ  و ﺣﺮﻓﻪ  ﻫﻴﺎت  ﻣﺤﺘﺮم  وزﻳﺮان  ﻛﻠﻴﻪ 1379/6/13   اي  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﻣﺼﻮب واﺣﺪﻫﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪي   ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ  و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ  زﻳﺮ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺑﺮس  و ﺑﺎزرس  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮس ،   و ﺑﻪ  ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﺎن  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ 1384  ﺧﻮد را ﺑﺮاي  ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ اﻳﺮان  و ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ)  در ﻣﻮرد ﻛﻠﻴﻪ  ﺑﻨﺪﻫﺎي  زﻳﺮ (ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ)  ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد   . ﻣﺎده  ﻣﺬﻛﻮر (اﻧﺘﺨﺎب  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 3  ﺑﻨﺪ) ز (زﻳﺮ ـ ﻣﻮﺿﻮع  ﺗﺒﺼﺮه اﻟﻒ  ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪه  ﻳﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ  ﭘﺬﻳﺮش  در ﺑﻮرس  اوراق  ﺑﻬﺎدار و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺗﺎﺑﻌﻪ  و واﺑﺴﺘﻪ  آﻧﻬﺎ  . ب  ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺳﻬﺎﻣﻲ  ﻋﺎم  و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺗﺎﺑﻌﻪ  و واﺑﺴﺘﻪ  آﻧﻬﺎ  .  ﻗﺎﻧﻮن  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت (7)  ج  ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪﻫﺎي  اﻟﻒ  و ب  ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ﻋﻤﻮﻣﻲ (132)  ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه  ﻳﻚ  ﻣﺎده .   ﻫـ ـ ﺷﻌﺐ  و دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺧﺎرﺟﻲ  ﻛﻪ  در اﺟﺮاي  ﻗﺎﻧﻮن  اﺟﺎزه  ﺛﺒﺖ  ﺷﻌﺐ  و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ   ـ در اﻳﺮان  ﺛﺒﺖ  ﺷﺪه 1376 ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺧﺎرﺟﻲ  ﻣﺼﻮب  ـ اﻧﺪ  . و ـ ﻣﻮﺳﺴﺎت  و ﻧﻬﺎدﻫﺎي  ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ  و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺗﺎﺑﻌﻪ  و واﺑﺴﺘﻪ  ﺑﻪ  آﻧﻬﺎ) از ﺟﻤﻠﻪ  ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺗﺎﺑﻌﻪ  و واﺑﺴﺘﻪ  ﺑﻪ  آﻧﻬﺎ  ( ز ـ ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻴﻘﻲ  و ﺣﻘﻮﻗﻲ)  ﺷﺎﻣﻞ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺳﻬﺎﻣﻲ  ﺧﺎص  و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻮﺳﺴﺎت  اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ  ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺗﻌﺎوﻧﻲ  و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ،  ﻫﺎي  آﻧﻬﺎ و اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻛﻪ  ﻃﺒﻖ  ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﻜﻠﻒ  ﺑﻪ  ﻧﮕﻬﺪاري  دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ (و ﺑﺮ اﺳﺎس  آﺧﺮﻳﻦ  اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ  ﺧﻮد ﺟﻤﻊ     ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل)  در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري  ﺟﻤﻊ  ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ 8 درآﻣﺪ) ﻓﺮوش  ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ( آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ  از  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ( ﻳﺎ ﺟﻤﻊ 8  درآﻣﺪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب  ﺷﺪه  ﻫﺮ ﺳﺎل  آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺑﺖ  ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎي  ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﺶ  از ﻣﺒﻠﻎ داراﻳﻲ  . ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل  ﺑﺎﺷﺪ 16   ﻫﺎي  آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ  از ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮﺿﻴﺢ :      ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻛﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان (132)   ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ  ﺑﻪ  ﺗﺒﺼﺮه  ﻳﻚ  ﻣﺎده -1 ﻣﻨﺘﺨﺐ  وزارت  اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  و داراﻳﻲ  ﺑﺮاي  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺑﺎزرﺳﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  دوﻟﺘﻲ  ﻛﻪ   (%ﺳﻬﺎم  آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ  ﺑﻪ  دوﻟﺖ 100) ﺻﺪدر ﺻﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ،  ﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت  دوﻟﺘﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻲ ﺷﻮد .  ﻗﺎﻧﻮن  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ (7)  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪﻫﺎي)  اﻟﻒ ( و) ب ( ﻣﺎده ﻣﺠﺎز ﺑﻪ  اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان  و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﺣﺴﺎﺑﺮس  و ﺑﺎزرس  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  . آﻳﻴﻦ (3)   ﻃﺒﻖ  ﻣﺎده -2 ﻧﺎﻣﻪ  ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻮﻗﻲ  و ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪﻫﺎي)  اﻟﻒ ( ﺗﺎ) ز (ﻓﻮق  ﻛﻪ  ﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد ﻓﺎﻗﺪ) ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺑﺎزرﺳﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ( ﻳﺎ) ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ( ﻣﻮﺿﻮع

38   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻫﻴﭻ  ﻳﻚ  از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت  دوﻟﺘﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  دوﻟﺘﻲ ،  ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺑﻴﻤﻪ ،  ﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت  اﻋﺘﺒﺎري  ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ   ﺳﺎزﻣﺎن  ﺑﻮرس  اوراق  ﺑﻬﺎدار و ﻣﻮﺳﺴﺎت  و ﻧﻬﺎدﻫﺎي  ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺒﻮده  و ﺑﻪ  ﻧﻔﻊ  اﺷﺨﺎص  ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﺑﻞ  اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .  ﻣﺠﻠﺲ 1380/11/27  اﺻﻼﺣﻲ  ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻣﺼﻮب (272)    -ﺑﻪ  اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 3 ﺷﻮراي  اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ،    ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  و ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران ، رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان  ﻛﻪ  ﻋﻬﺪه دار اﻧﺠﺎم  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  و ﺑﺎزرﺳﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻮﻗﻲ  و ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﺑﻨﺪﻫﺎي)  اﻟﻒ ( ﺗﺎ) ز (ﻓﻮق  ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرت  درﺧﻮاﺳﺖ  اﺷﺨﺎص  ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﺗﻨﻈﻴﻢ  و ﺟﻬﺖ  ﺗﺴﻠﻴﻢ  ﺑﻪ  اداره  اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﻣﺮﺑﻮط  در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺆدي  ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  . در اﻳﻦ  ﺻﻮرت  اداره  اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  را ﺑﺪون  رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﻗﺒﻮل  و ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻣﻘﺮرات  ﺑﺮگ  ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻣﺎﻟﻴﺎت  ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .    -ﻗﺒﻮل  ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﻣﻮﻛﻮل  ﺑﻪ  آن  اﺳﺖ  ﻛﻪ  ﻣﺆدي  ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 4 ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﺎﻟﻲ  را ﻛﻪ  ﻃﺒﻖ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻤﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ  ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺷﺪه  اﺳﺖ  ﺿﻤﻴﻤﻪ  ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﻫﻤﺮاه  ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف  ﺳﻪ  ﻣﺎه  از ﺗﺎرﻳﺦ  اﻧﻘﻀﺎي  ﻣﻬﻠﺖ  ﺗﺴﻠﻴﻢ  اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ  ﺑﻪ  اداره  اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﺗﺴﻠﻴﻢ  ﻧﻤﺎﻳﺪ  .  ـ اﺳﺎﻣﻲ  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان  و ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  ﺷﺎﻏﻞ 5 اﻧﻔﺮادي  ﻋﻼوه  ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻛﻪ  ﻣﺠﺎز ﺑﻪ  ﭘﺬﻳﺮش  ﺳﻤﺖ  ﺣﺴﺎﺑﺮس  و ﺑﺎزرس  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت  و اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  اﻳﻦ  اﻃﻼﻋﻴﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺳﺎﻳﺖ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ  اﻳﺮان  ﺑﻪ  ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ

39 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺷﮕﺮﻓﻲ را در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻤﻲ داد ﺗﻮان ﻣﻠﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮاﻣﻠﻴﺘﻲ را ﺗﺸﺨﻴﺺ   . زﻳﺮا ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻫﻤﻪ آبﺑﺎرﻳﻜﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﭘﻴﺶ رود  . ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ د ﻣﻮﻟﻔﻪ ر ﺟﻬﺎن ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ در آﻏﺎز ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺎن اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ   . 1) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﺎ  (ﺷﺎﺧﺼﻪ 14 ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن در ﻣﻲ 2006 ﺳﺎل و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در ﻛﻞ ﺟﻬﺎن را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ  :   -(ﺷﺎﺧﺺ 1) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة اﻗ ﻫﺎي    2006 ﺘﺼﺎدي اﻳﺮان ﺳﺎل

ﺟﻤﻌﻴﺖ  )ﻧﻔﺮ  (

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺑﻨﺮخ رﺳﻤﻲ )ﻣﻴﻠﻴﻮندﻻر (

ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر  )ﻧﻔﺮ  (

ﺗﺮاز ﺣﺴﺎبﺟﺎري  )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن   (

GDP ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن   (  71,000,000  178,100  23,680,000  8,179  552,800 PPP ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ)دﻻر  ( GDP ﻧﺮخ واﻗﻌﻲ رﺷﺪ   درآﻣﺪ ﺑﻮدﺟﻪ اي )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن   ( دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ  )ﻧﻔﺮ  ( ﺑﺪﻫﻲ ﺧﺎرﺟﻲ  )رﻳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن   (  8,100/8  4  48,820  7,500,000  16,940 ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه  )ﺑﺸﻜﻪ  ( ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ  )درﺻﺪ  ( واردات  )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن   ( ﺻﺎدرات  )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن   (ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻌﺪاد ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎي     133,300,000,000  40  42,500  55,420  14,571,000 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺸﻮر  )ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ   ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻧﻔﺖ )ﺑﺸﻜﻪ  ( ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻧﻔﺖ )ﺑﺸﻜﻪ  (ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎي ﺳﻴﺎر)ﻣﻮﺑﻴﻞ  ( 1,648,000 /5  27  3,979,000  1,425,000  4,300,000 Source: 2006 CIA World Fact Book

 

 

 

 

ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎري -دﻻر   1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  65,116  61,027  56,965  52,757  49,713  47,433  45,189  42,229  40,172  38,696  36,520  34,436  32,587  30,812  29,461  28,223  26,866  2,572  23,398  21,623  20,267   19,140  17,907  16,489  11,779  14,371  12,868  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺎن  12,954  12,427  11,925  11,336  10,967  10,645  10,195  9,606  9,203  8,835  8,448  8,132  7,758  7,390  7,237  7,009  6,710  6,303  5,870  5,464  5,178  4,932  4,670  4,402  4,153  3,894  3,568  اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ  2,183  2,024  1,890  1,752  1,644  1,562  1,468  1,394  1,339  1,285  1,228  1,143  1,091  1,047  1,022  1,013  975  921  862  803  769  736  697  648  622  567  515  اﻓﺮﻳﻘﺎ  1,307  1,218  1,039  856  696  600  617  653  631  583  577  537  418  426  391  500  510  508  483  452  416  372  365  386  393  3,87  374  اروﭘﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ  2,010  1,879  1,720  1,612  1,519  1,483  1,484  1,384  1,359  1,309  1,239  1,162  1,079  1,050  1,008  1,008  1,058  1,040  991  942  885  834  788  734  683  639  587  آﺳﻴﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ  1,800  1,682  1,559  1,442  1,329  1,256  1,186  1,110  1,075  1,023  965  900  855  820  790  742  664  607  571  565  545  547  518  482  440  415  371  ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ  245  192  161  134  116  115  96  105  98  106  111  91  67  86  115  97  85  81  84  96  83  80  168  162  133  106  94  اﻳﺮان  176  130  105  88  74  69  69  70  55  48  51  48  43  38  36  35  33  36  28  24  24  22  27  28  31  33  30  اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه  103  89  79  81  87  95  99  90  85  76  68  60  52  47  42  46  91  110  88  73  51  46  40  35  29  24  22  ﻣﺼﺮ   Source: World Bank –fact book

41 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    -(ﺷﺎﺧﺼﻪ 3) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة   ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و رﺗﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ  : -(3) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة – وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان ﺟﻬﺎن در   ﺷﺮح   رﺗﺒﻪ اﻳﺮان در ﺟﻬﺎن  اﻳﺮان  ﺟﻬﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز )ﻣﻜﻌﺐ  2,824,000,000,000  83,900,00,000  8  ( ﻣﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز )ﻣﻜﻌﺐ  2,820,000,000,000  85,540,000,000  9  ( ﻣﺘﺮ ﺻﺎدرات ﮔﺎز )ﻣﻜﻌﺐ  81,0900,000,000  3,560,000,000  28  ( ﻣﺘﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﺎزي )ﻣﻜﻌﺐ  172,200,000,000,000  26,620,000,000,000  3  ( ﻣﺘﺮ  17,150,000,000,000  155,700,000,000  21  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي  16,180,000,000,000  145,100,000,000  21              ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي  83,000,000  3,979,000  5  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ  82,590,000  1,510,000  180  ( ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ )ﺑﺸﻜﻪ  —  2,500,000  6  ( ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ )ﺑﺸﻜﻪ  1,326,000,000,000  132,500,000,000  4  ( ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺘﻲ )ﺑﺸﻜﻪ  12,450,000,000,000  63,180,000,000  40  ﻛﻞ ﺻﺎدرات  12,080,000,000,000  45,480,000,000  45  ﻛﻞ واردات  —  58,460,000,000  16  ذﺧﺎﻳﺮ ارزي و ﻃﻼ  44,620,000,000,000  14,800,000,000  73  ﺑﺪﻫﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﻦ   1,263,367,600  18,986,000  16  ( ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ)ﻋﺪد – ﺗﻌﺪاد ﺛﺎﺑﺘﻬﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ  2,168,433,600  7,222,000  51  ( ) ﻋﺪد  1,018,057,389  7,500,000  31  ( دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ )ﻧﻔﺮ  49,024  321  27  ﺗﻌﺪاد ﻓﺮودﮔﺎه  1,115,205  7,256  28  ( راه آﻫﻦ )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  32,345,165  179,388  29  ( ﺟﺎده )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  671,886  850  71  ( ﻟﻮﻟﻪ آب )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  33,222  141  42 ( ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﻲﻫﺎ) ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ  —  4,300,004  26   ﻫﺎي درﺻﺪﻫﺰﻳﻨﻪ     3/3  39 GDP ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ 1/9 ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ 21   ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ( 26  1,648,000  510,072,000      —  58/6  16  ذﺧﻴﺮه ﺗﺮاز ﺧﺎرﺟﻲ  6,525,170,264  71,000,000  69  ( ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن) ﻧﻔﺮ    1/7  128  ( ﻧﺮخ زاد و وﻟﺪ )درﺻﺪ    5/5  178  ( ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ )درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻮزادان )ﻫﺰار    40  72  ( در    70  129  ( اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ )ﺳﺎل ﺧﺮﻳﺪ GDP ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺪرت      21  610  65,000,000  —  5  100 ( ) درﺻﺪ GDP رﺷﺪ واﻗﻌﻲ ﺳﺮاﻧﻪ GDP ﺑﺮ اﺳﺎس      93  8,900  69,000 ﺟ ﻛﺎر  3,001,000,000  24,360,000  24  ( ﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي ) ﻧﻔﺮ  —   11/2  125  ( ﻧﺮخ  ﺑﻴﻜﺎري )درﺻﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم) درﺻﺪ  ( ) وﻧﺰوﺋﻼ– ﺑﻪ ﺟﺰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﺑﺮﻣﻪ –   زﻳﻤﺒﺎﺑﻮه – ﮔﻴﻨﻪ ﻋﺮاق و (   217/8  15—  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺛﺎﺑﺖ  %   16 GDPﺑﻪ  —  % 3ﻧﺮخ ﺑﺪﻫﻲ دوﻟﺘﻲ   %  —  %25/3  89  GDPﺑﻪ   %3/2  108  ( ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ) درﺻﺪ ﻫﺴﺖ %50 ﻧﺮخ ﺗﺎ ﻫﻢ

42   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  -(ﻣﺨﺘﻠﻒ 4) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻮﺟﻮدي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﻼي ﻛﺸﻮرﻫﺎي    ﻧﺎم ﻛﺸﻮر     –ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﻠﻴﺎرددﻻر   ﻧﺎم ﻛﺸﻮر   دﻻر –ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﻠﻴﺎرد      165    ﻫﻨﺪﺳﺘﺎن 280  ﺗﺎﻳﻮان  ﺟﻨﻮﺑﻲ 314  روﺳﻴﻪ  235   ﻛﺮه  77    ﺑﺮزﻳﻞ 864  ژاﭘﻦ  82    ﻣﺎﻟﺰي 1,034  ﭼﻴﻦ  85    ﻣﻜﺰﻳﻚ 132  ﻫﻨﮓﻛﻨﮓ      134  ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر   -(5) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ده ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺳﺎل 2006   ردﻳﻒ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎم    درآﻣﺪ)دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن   ( ﺳﻮد)دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن   ( 1Exon mobile   339,938  36,130 2Wal-Mart Stores   315,654  11,231 3Royal Dutch Shell   306,731  25,311 4BP   267,600  22,341 5General Motors   192,60410,567)  ( 6Chevron  189,481  14,099 7Daimler Chrysler  186,106  3,536 8Toyota Motor  185,805  12,119 9Ford Motor   177,210  2,024 10Conoco Phillips  166,683  13,529 Source: Furtune 500

43 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    -(6) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ده ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ درآﻣﺪ 2006  –  2005 ﻣﺒﺎﻟﻎ :دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن   رﺗﺒﻪ ﻓﺮوش  83   رﺗﺒﻪ  ﻓﺮوش   84   ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ      84ﻓﺮوش  86ﻓﺮوش  1  1   9,257  74,983  12,232  105,358  ( ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزي ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﺮان)ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﮓ  2  2   5,383  43,605  17,395  60,432  ( ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو)ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﮓ اﻳﺮ  3  3 ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ    32,680  26,471  7,109  43,995  ( ان)ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﮓ ﺳﺎﻳﭙﺎ  4  4  3,188  25,825  4,381  37,241   ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ  5  5  2,337  18,934  3,083  26,206   ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺎﺑﻌﻪ  6  6  2,220  17,188  2,974  25,282   ﺳﺎﭘﻜﻮ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  7  7   2,072  16,779  2,711  23,045  ( ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ)ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﮓ ﻣﻠﺖ  8  8  1,475  11,955  2,076  17,653   ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات  9  9  1,421  11,514  1,976  16,803   ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺒﺎرﻛﻪ  10  13  1,037  8,402  1,896  16,122   ﻓﻮﻻد        -(7) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  2005 -2006 ارزش ده ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎي                       ﻣﺒﺎﻟﻎ :دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد   ردﻳﻒ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎم    ﭘ  2006 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺗﺎ    2005 ﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1NYSE   15,421  13,311 2Tokyo Stock Exchange   4,614  4,572 3Nasdaq Stock Market   3,865  3,604 4London Stock Exchange   3,794  3,058 5Euronext   3,708  2,707 6Hong Kong Exchanges  1,715  1,055 7TSX Group  1,701  1,482 8Deutsche Borse  1,638  1,221 9BME Spanish Exchanges   1,323  960 10SWX Swiss Exchange  1,212  935

44   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  -(ﺟﻬﺎن 8) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم در ده ﺑﺎزار ﺑﺰرگ                            ﻣﺒﺎﻟﻎ :دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد   ردﻳﻒ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎم       2006 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  2005 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1NYSE   21,789  14,125 2Nasdaq Stock Market   11,807  10,087 3London Stock Exchange   7,583  5,674 4Tokyo Stock Exchange   5,825  4,427 5Euronext   3,805  2,901 6Deutsche Borse  2,742  1,912 7BME Spanish Exchanges   1,941  1,568 8Borsa Italiana   1,596  1,300 9SWX Swiss Exchange  1,396  975 10Korea Exchange  1,340  1,204 Source: World Federation of Exchanges 2006 Market Highlights                           -(ﺑﻴﻦ 9) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ارزش ﺳﻬﺎم ﺑﻮرﺳﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﻋﻀﻮ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮرﺳﻬﺎي      ﻣﺒﺎﻟﻎ :دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد     2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  ﺷﺮح 49,924 40,885 37,169 31,326 22,833 26,595 30,956 35,005  ارزش ﻛﻞ ﺳﻬﺎم 69,521  50,966 42,121 33,331 33,115 41,834 56,491 33,074  ارزش ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ   -(10) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﻗﺮﺿﻪ ده ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 2006  –  2005            ﻣﺒﺎﻟﻎ :دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد   ردﻳﻒ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎم       2006 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  2005 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1BME Spanish Exchanges   4,985  4,090 2London Stock Exchange   3,309  2,999 3OMX   2,894  3,089 4Colombia Stock Exchange   721  468 5Istanbule Stock Exchange   407  532 6Euronext   367  178 7Korea Exchange  304  355 8Deutsche Borse  288  383 9Borsa Italiana   155  155 10Swiss Exchange   139  149

45 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ      -(ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي 11) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺳﻮدآورﺗﺮﻳﻦ ﺟﻬﺎن        ﻣﺒﺎﻟﻎ :دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن  City Group Royal dusth Mobile exam 24,589 25,311   36,130    -(ﻛﺎرﻛﻨﺎن 12) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد  State Grid  ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﭼﻴﻦ Walmorth 844,031 1,090,232   1,800,000     500 -(13) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ در ﻛﺸﻮرﻧﺪ؟ ﻛﺪام   USAJapan  UK & Europe    170  70  38

-(14) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درآﻣﺪ آﺳﻴﺎ 5 ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ          ﻣﺒﺎﻟﻎ :دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن    Toyota Singapour Nippo  Motor Honda  State grid    185,805  98,784  94,869  87,510  86,984

 

46   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺧﻼﺻﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن  در ﺳﺎل وب 2006  ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮔﺎه ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺪوق   اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  : ∗    اﺳﺘﻔﺎده 1995 در ﺳﺎل 20 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 2000  ﺑﻪ 400  رﺳﻴﺪه 2006 ﻣﻴﻠﻴﻮن و در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﻫﺸﺘﺎد ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ اﻧﺪ. ∗  ﻣﻲ 1997 در ﺳﺎل ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﺎه ارﺳﺎل    2001 ﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺳﺎل در ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﺪ.  ﻟﻮس ∗ ﻫﺰﻳﻨﻪ ارﺳﺎل ﻳﻚ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺑﺎﺑﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﻮﺳﺘﻮن ﺑﻪ   1970 آﻧﺠﻠﺲ در ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل 150,000 دﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ اﺳﺖ 12 ﺳﻨﺖ رﺳﻴﺪه .  ∗  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭼﻬﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪارك از ﺷﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﻴﺎ ﻣﻌﺎدل ده ﺳﻨﺖ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺎﻛﺲ ﻣﻌﺎدل ده دﻻر و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ 50  دﻻر ﺑﺎﺷﺪ. ∗   20 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺎه در اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻌﺎدل 60   22  دﻻر و درآﻣﺮﻳﻜﺎ دﻻر ﻣﻲ ﻣﻲ 60 ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﻤﺘﺮ از دﻻر ﺑﺎﺷﺪ.  اﺳﺘﻔﺎده ∗ ﺗﻌﺪاد   68 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در اﻳﺴﻠﻨﺪ درﺻﺪ 56)  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در آﻣﺮﻳﻜﺎ (   ﻣﺎﻟﺰي ، درﺻﺪ 34) (  درﺻﺪ 8) اردن ، (  درﺻﺪ 4) ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ، (  درﺻﺪ 0/6) ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ، (   0/1) و ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن درﺻﺪ.( ﻣﻲ 4/4 ∗ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  ﻫﺴﺘﻨﺪ ∗ ﺳﻪ ﭘﻨﺠﻢ آﻧﻬﺎ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺮوم .  ﻣﻲ ∗ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ∗  ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ روﻧﺪ.  ﻣﻲ ∗ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ رﻧﺞ ﺑﺮﻧﺪ. ∗  ﺛﺮوت ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدان ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل اﺳﺖ 600 ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻳﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن .  ∗  ﺑ 860 درآﻣﺪ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪ   ﻴﺴﺖ درﺻﺪ از ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ∗  ﻣﻲ 1/2 ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ درآﻣﺪي ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ دﻻر در روز زﻧﺪﮔﻲ   ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ .  ﻣﻲ ∗ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﻨﺪ.

47 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ  )ﺗﺎرﻳ ﺗﺸﻜﻴﻞ –ﺨﭽﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ – ادﻏﺎم روﻧﺪ ﻫﺎ -ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري ﻫﺎي   ( ﻣﻲ 1543 از ﺳﺎل ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ    (John Guuge) ﺷﻮد ﺟﺎن ﮔﻮگ اوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 1588 در ﻟﻨﺪن ﭼﺎپ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺳﺎل  دوﻣﻴﻦ (John Millis) ﻣﻴﻼدي ﻛﻪ ﺟﺎن ﻣﻴﻠﺲ ﻛﺘﺎب ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ درآورد ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ اول ﻧﺒﻮد ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ ﺧﺎﺻﻲ   . از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻧﻔﺮادي ﺑﺎ ﻧﻀﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺑﻮد، ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻇﻬﻮر ﻛﺮدﻧﺪ   . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﻬﺎن ﻛﻪ در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎي ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺸﺎن   دﻫﺪ ﻛﻪ 150 ﺑﻴﺶ از (WW Deloitte) ﺳﺎل از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ وﻳﻠﻴﺎم وﻟﺶ دﻳﻠﻮﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﻮد را در ﺟﻮار دادﮔﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﻟﻲ در ﻟﻨﺪن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮد ﻣﻲﮔﺬرد  . 15 وﻳﻠﻴﺎم وﻟﺶ دﻳﻠﻮﻳﺖ در (ﺷﺪ 1833) ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻫﻤﻜﺎر ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺎﻟﻲ دادﮔﺎه اداره ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻟﻨﺪن   . دﻳﻠﻮﻳﺖ ﺑﻌ  1845 در ﺳﺎل ًﺪا دﻓﺘﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺧﻮد را در ﺟﻮار ﻫﻤﻴﻦ دادﮔﺎه ﺗﺄﺳﻴﺲ و در ﺳﺎل راه 1849 دﻳﻠﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪ آﻫﻦ اﻧﺘﺨﺎب   . 1854 در ﺳﺎل ﻧﻴﺰ اوﻟﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه ﺟﻬﺎن در ادﻳﻨﺒﻮرگ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﺗﻮﻣﺎس ﻧﻴﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺟﻮرج ﺗﻮش  ) ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻌﺪي دﻳﻠﻮﻳﺖ (ﺷﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ  .ﺷﺪ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻇﻬﻮر ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺟﻬﺎن   . در ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺮ اﻧﻔﺠﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﻴﺪه ا ﺷﻮد، ﻫﺠﻮم داده ﻧﺒﻮه اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي   در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، ﭘﻮﻟﻲ و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻏﻴﺎب ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﻲ رﺳﻤﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪ ﺷﻮد ﮔﺎن از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺠﺮ   . در واﻗﻊ ﻋﺼﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺧﻠﻖ داﻧﺶ ﻧﻴﺰ در ﭘﺮﺗﻮ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ اﻳﻦ داﻧﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺪد و رﻗﻢ ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﻮزة ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺴﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻮزة ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺤﺪود ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮد آن ﺧﻮاﻫﺪ  . ﺣﻮزه زﻳﺮا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ درون ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺮد ﻫﺎ رﺧﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ  .داراي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن  دو ﻣﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻤﺘﺎز   ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﻮد . اول ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ داده ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، دوم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺨﺸﻲ و اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي آﻛﻨﺪه از ﺷﺪ ﻫﺎ داده ﻛﻤﻲ  ه ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ داده ﺑﻮد ﻫﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ   . ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در رده اول ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﺰاره دارد ﺳﻮم ﻗﺮار  . ﭼﺎﻟﺶ زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻌﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻤﻮده و آن را در ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ  ﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﻳﺶ رﺷﺘﻪ روزاﻓﺰوﻧﻲ ﺑﻪ   ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ رﺷﺘﻪ (MBA) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي   Cima, CA, ACCA, CPA اي در ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﮔﺮدد رﺷﺘﻪ و رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻤ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و  ﺘﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود. رﺗﺒﻪ ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻜﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣ ﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ را در ﺳﺎل ﻛﺎرﻛﻨﺎن 2006 ﺑﻪ ﺧﻮد داده  اﻧﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دﻳﻠﻮﻳﺖ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم، ارﻧﺴﺖ اﻧﺪ ﻳﺎﻧﮓ رﺗﺒﻪ دوازدﻫﻢ، ﻛﻲﭘﻲام ﺟﻲ رﺗﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، اﻛﺴﻨﭽﺮ رﺗﺒﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن از ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق در آﻣﺮﻳﻜﺎ

48   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ و ﺣﺘﻲ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻞ ﺟﻠﻮﺗﺮ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ و ارج و ﻗﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ در ﺟﻬﺎن، ﺑﺮﺧﻼف ﻛﺸﻮر ﻣﺎ دارد  . ﻧﮕﺎﻫﻲ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، آﻣﺮﻳﻜﺎ  و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﻧ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ  ﮕﻠﺴﺘﺎن)ﻛﺎﻣﻨﻮﻟﺚ (ﻣﻲ ﻧﺸﺎن  دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻬﺪ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ روﻧﺪ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺼﻮرت ﻓﺮدي و ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه ﺷﺮوع و ﭘﺲ از  ﻫﺎي ﺟﺪي دوﻟﺘﻬﺎ و در ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻧﺸ » ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ .« ﺑﺰرگ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺪهاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت   ﭘﺮاﻳﺲ واﺗﺮﻫﺎوس ﻛﻮﭘﺮز (PWC)   (Deloitte) و دﻳﻠﻮﻳﺖ ﻧﺸﺎن از ادﻏﺎم ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻃﻲ ﺣﺪود ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل در اﻳﻦ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ دارد  . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺠﻴﻞ در اﻣﺮي ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ) ادﻏﺎم و ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ( ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ رود ﻛﻪ آﺧﺮ و ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﻧﺎروﺷﻦ   . ﻣﺜﻞ ﺑﺴﻴﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي وارداﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻠﻴﺸﻪ اي ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﺑﻌﻠﺖ  ﺑﺮداري و اﻟﮕﻮﺋﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺷﺪ   . (Partner) ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ و ﻧﺤﻮه ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺎء ) (Principle) و اﻋﻀﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﺳ ﻣﻲ ﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ داراي ﺣﻖ اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ( در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪة ﺗﻚﺳﻬﺎم داري ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻦ  (Partners) اﻟﻤﻠﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد راﺑﻄﺔ ﺷﺮﻛﺎء ﻓﺮﻣﻮل (Principls) و ﻣﺪﻳﺮان ﺗﺎﺑﻊ   ﻣﻲ(Bonus + Benefit) ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ  . ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻗﺎي ﺟﺎن ً ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﻲ 3/6 ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دﻳﻠﻮﻳﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ   ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺪار ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ رﺳﻴﺪه و از ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺰاﻳ ﺑﻨﺪي ﺣﻘﻮق و ﻓﻮق ﺎ  اﻟﻌﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺳﻬﻢ ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس  اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺷﺮﻛﺎء و ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ و اﻋﺘﺒﺎر آﻧﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه    %70 ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ %30 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ  !! ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ داوﻃﻠﺒﻲ ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﺑﻤﺤﺾ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر در ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﺮﻳﻚ ﺷﺪن را دارد  !! ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل اﺻﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذي ﻣﻲ رﺑﻂ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺟﻠﺐ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اول ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺮورت ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻴﺮي   . زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﻳﻦ ﺿﺮورت ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﺮور ت ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﻠﻤﻮس ﻧﮕﺮدد اﻣﺮ ادﻏﺎم ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  . ﺑﻪ وﻳﮋه آﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺧﻮد را ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ و ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﻧﺪارﻧﺪ داﻧﻨﺪ و ﻇﺮف ﭘﺬﻳﺮش رﻫﺒﺮي دﻳﮕﺮان را   . ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺎء ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ  ﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ )ﺗﺠﺎرت ﻛﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎت و   (… و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻣﺎﻟﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ اي اﻳﺮاﻧﻲ

49 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  وﺟﻮد دارد .ﺣﺴ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻟﮕﻮﺑﺮداري ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺎﺑﺮﺳﻲ در اﻳﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﺧﺎﺻﻲ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﻟﺰام ﺷﺮﻛﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ ﺗﻤﺎموﻗﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ، ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺮﻳﻚ ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ و  …د از ﻃﺮف  ﻳﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺮﻓﻪ وب اي ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﺎص را در ﻣﻲ ﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺠﻼت ﺑﻌﻤﻞ  آورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺑﻌﻠﺖ ﺑﻲ ﻧﻤﻲ اﻃﻼﻋﻲ آن را ﻣﺠﺎز  داﻧﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻪ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﺷﻮد .ﺑ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻜﻪ در اﻃﺮاف ﺷﺎﻫﺮاﻫﻬﺎي ﺑﺰرگ ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﻮﺳﺴﺎت   Big Four ﺰرگ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻳﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي ورودي ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﻮش ﻣﻲ آﻣﺪ  ﮔﻮﻳﺪ  .

50   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ         (Family tree) ﺑﺮاي اﻃﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن درﺧﺖ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ 1843 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دﻳﻠﻮﻳﺖ ﺗﻮش ﺗﻮﻣﺎﺗﺴﻮ ﻛﻪ از ﺳﺎل ﻣﻴﻼدي ﺷﺮوع ﺷﺪه در ﻧﻤﺎﻳﺔ (اﺳﺖ 15) ﺷﻤﺎرة درج ﺷﺪه :   -(15) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درﺧﺖ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دﻳﻠﻮﻳﺖ اﻧﺪ ﺗﻮش ﺗﻮﻣﺎﺗﺴﻮ اﻧﺪ

51 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺮده اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﺑﻴﺸﻤﺎري را ﻃﻲ ﻛﺮده 1 اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﻌﻠﻲ را ﻛﺴﺐ اﻧﺪ و ﻃﻲ   150 ﺣﺪود ﺳﺎل ﺑﻴﺶ از ﺣﺴﺎﺑ 2000 ﻣﻮﺳﺴﻪ    1980 ﺮﺳﻲ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در دﻫﻪ ﺑﺰرگ » Big ten ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺪﻳﺪه  « ده ﻣﻮﺳﺴﻪ  «1986» Big Eight و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ اﺳﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻫﺸﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺒﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از  : ﻳﺎﻧﮓ – آرﺗﻮ آﻧﺪرﺳﻦ آرﺗﻮر –  واﺗﺮﻫﺎوس – ارﻧﺴﺖ اﻧﺪ وﻳﻨﻲ ﭘﺮاﻳﺲ – ﻣ ﭘﻴﺖ ﻣﺎروﻳﻚ ﻴﭽﻞ راس –  ﺗﻮش، ﻫﺴﻜﻴﻨﺰاﻧﺪ ﻟﻴﺒﺮاﻧﺪ ﺳﻠﺰ و ﻛﻮﭘﺮز اﻧﺪ  .ﺑﻌﺪ ﺳﻪ ﺳﺎل  ﻛﺮد (1989  -1998) Big Six ﭘﺪﻳﺪه ﻇﻬﻮر  . در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  دﻳﻠﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺮاﻳﺲ واﺗﺮﻫﺎوس ﻟﻨﺪن ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع ادﻏﺎم اﻳﻦ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﻣﻨﺘﻔﻲ وﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﭘﺮاﻳﺲ واﺗﺮﻫﺎوس ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ادﻏﺎم ﻛﻮﭘﺮز اﻧﺪ ﻟﻴﺒﺮاﻧﺪ ﺑﻨ و   ﺎم PWC  ﻣﺸﻬﻮرﺷﺪ .ﺳﺎل ﻣﻮﺳﺴ1997  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺎت  KPMG ارﻧﺴﺖ اﻧﺪ ﻳﺎﻧﮓ و ﻣﺬاﻛﺮه ادﻏﺎم را آﻏﺎز ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ از ادﻏ اﻧﺤﺼﺎر در ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع  ﺎم اﻳﻦ دو ﺑﻮ PWC ً ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ و ﻛﻮﭘﺮز اﻧﺪ ﻟﻴﺒﺮاﻧﺪ ادﻏﺎم ﺷﺪه دﻧﺪ  . آﺛﺎر ادﻏﺎم PWC  KPMG اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل ﺟﺎري ً آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﺿﻤﻦ ﻃﺮح ﺷﻜﺎﻳﺖ   (FRC) ﺑﻪ ﺷﻮراي ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ PWC  از اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ  . ﻋﻠﻴ KPMG ﻧﮕﺮاﻧﻲ از آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي ﺑﺮ   ﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻴﻮﻳﻮرك  آن رﻗﻴﺐ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ، ﻛﻮﺷﺶ .  ﺑﺮاي  KPMG ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ آرﺗﻮر آﻧﺪرﺳﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ     را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ KPMG و ﻣﻴﺮاث ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮهKPMG ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ آﻣﻴﺰ   . ﺑﻌﺪﻫﺎ دﻳﻠﻮﻳﺖ ﻫﺴﻜﻴﻨﺰ اﻧﺪ ﺳﻠﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮش راس و ﻣﻮﺳﺴ ﻪ ارﻧﺴﺖ اﻧﺪ وﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آرﺗﻮر ﻳﺎﻧﮓ و ﭘﺮاﻳﺲ واﺗﺮﻫﺎوس ﺑﺎ ﻛﻮﭘﺮز اﻧﺪ ﻟﻴﺒﺮاﻧﺪ ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي دﻳﻠﻮﻳﺖ اﻧﺪ ﺗﻮش،  ارﻧﺴﺖ اﻧﺪ ﻳﺎﻧﮓ و  (1989-2002) Big Five ﭘﺮاﻳﺲ واﺗﺮﻫﺎوس ﻛﻮﭘﺮز ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ اﻳﻦ ادﻏﺎم ﻇﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮد  : Price Waterhouse & Coopers Lybrand  (PWC), Deloitte & Touche & Tomatso (DTT), KPMG, Ernst & Young (E&Y), Arthur Andersen (AA) آﻧﺪرﺳﻦ » ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط آﻧﺮون و اﻧﺤﻼل  « ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آرﺗﻮر ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ .رﺗﺒﻪ Big Four ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ و ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻌﺪي  ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣ ﻣﻴﺎﻧﻲ » از « ﻮﺳﺴﺎت ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ   : BDO International- RSM International- Grant Thornton International- Baker Tilly International- Harwath International- Moors Rowland International.

 

ﻣﻲ (1 ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺮاي ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ وب ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ   www.icaew.co.uk/liberary ﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و در ﺑﺨﺶ library  firm simplified family trees ﻛﻠﻤﻪ را ﻛﻠﻴﻚ  و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺰرگ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻨﺪ..

52   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

(-ﺗﺎرﻳﺨﻲ 16) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة Big Eight to Big Four  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ

 

53 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   17) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة و (آرﺗﻮ 18 ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻣﻮﺳﺴﻪ  رآﻧﺪرﺳﻦ درآﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دﻳﻠﻮﻳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت رده ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .   – (17) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ درآﻣﺮﻳﻜﺎ) درﺻﺪ  (  2002  1997  1988  ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ Arthur Andersen   14  17  –Deloitte Haskins & sales   9 Touch & Ross   8  13  16 Ernst & Winnuy   11 Arthur Young   7  18  22 KPMG  14  17  19 Coopers & Lyber   14  11 Price Waterhouse   21  9  21 Other   2  15  22 100  100  100     ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺟﻬﺎن  داﻣﻨﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪ                اي اﺳـﺖ      . از ﻧﻈـﺮ اﻧـﺪازه، ﻣ ﻣﻲ ﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺷﻮﻧﺪ  :                           – ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺤﻠﻲ داراي ﻳﻚ ﻳـﺎ دو دﻓﺘـﺮ ﻛـﺎر و ﻓﻘـﻂ ﻳـﻚ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺷـﺮﻳﻚ ً ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ، ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎران اراﺋﻪ ﻣﻲ           ﻛﻨﻨﺪ   . ﺧـﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ                ﻣﺎﻟﻴﺎت، اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣـﺴﺎﺑﺪاري اﺳـﺖ .         .           ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻛﺎر آﻧـﺎن اﺳـﺖ ً ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ واﺣـﺪﻫﺎيً ﺻـﺎﺣﺒﻜﺎران ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺗﺠﺎري ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﭘﻴﻮﺳـﺖ ﻛـﺮدن ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ وام                   ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  .   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ  اي ﺑﺴﻴﺎر                     ي از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺘﺘـﺎح دﻓـﺎﺗﺮ ﻛـﺎر ﺑﻴـﺸﺘﺮ در ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﻳـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﻤﺠﻮار و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪ         اي ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﻣﻨﻄﻘـﻪ   اي ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ  ﺷـﻮﻧﺪ    . ادﻏـﺎم ﺑـﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺤﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ راﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ            اي ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺳﺖ          . ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ً اﻳﻦ رﺷـﺪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت دﻳﮕﺮ   ﺑﺎﺷﺪ  .

54   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻠﻲ       ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﻣﻠـﻲ ً ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻳﻚ ﻛﺸﻮر واﺣﺪ دﻓﺎﺗﺮي دارﻧﺪ، اﺻﻄﻼﺣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ  ﺷﻮد                 . اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد ﻳﺎ از راه ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ در آن ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ  .  ﭼﻬﺎر ﺑﺰرگ  (Big Four)   ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺧﺒﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ       ﭼﻬﺎر   ﻣﻮﺳﺴﻪ   ﺑﺰرگ             ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﭼﻬﺎر» ﺑﺰرگ «  ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ .          ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت در ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دﻓﺎﺗﺮي دارﻧـﺪ    . اﻳـﻦ ﭼﻬـﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ             ﻛﺎرﻛﻨﺎن و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ   ﻲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮق     اﻟﻌﺎده ﺑـﺰرگ  رادارﻧﺪ       .      ﺗﻤﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰرگ ًﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر   ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ                     ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠـﻢ ﻛـﺎر آﻧﻬـﺎ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳـﺖ . درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از      ﭼﻬﺎر    ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ    ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎر   د دﻻراﺳﺖ    . اﺳﺎﻣﻲ اﻳﻦﭼﻬﺎر    ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ       ﺣﺠﻢ درآﻣﺪي                 (PWC) ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺮاﻳﺲ واﺗـﺮ ﻫـﺎوس ﻛـﻮﭘﺮز اﻧـﺪ ﻟﻴﺒﺮاﻧـﺪ دﻳﻠﻮﻳـﺖ، (Deloitte)             (EY) ارﻧﺴﺖ اﻧﺪ ﻳﺎﻧﮓ ،      .(KPMG) ﻛﻲ ﭘـﻲ ام ﺟـﻲ ،     2007 درآﻣـﺪ ﺳـﺎل اﻳـﻦ ﭼﻬـﺎر اﺳﺖ 89/2 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮده .

55   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ( -ﺳﻬ 18) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة   Big Fiveﻢ Big Four و از ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲﺳ   1997 -2004ﻨﻮات

 

 

56   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در   -(ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ 19) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ  ﻧﮕﺎه 2005 -2007  در ﻳﻚ      ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﻛﻞ ﺳﺎل )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد   (  2005  2006  2007 ﺗﻌﺪاد   ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن  ﺗﻌﺪاد  ﺷﺮﻛﺎء   ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﺣﺮﻓﻪاي  ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ )دﻻر  ( ﺳﻬﻢ درآﻣﺪي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ )دﻻر  (  70  76  85  380,000  30,300  99,000  2,508,250  12,500,000   -(20) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ درآﻣﺪ ﺳﺎل 2006   آﻣﺮﻳﻜﺎ  اروﭘﺎ ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ آﺳﻴﺎي   ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ   %4344    %%121    %   -(21) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة Big Four درآﻣﺪ ﺳﺎل 2006   PWCDeloitte KPMG E&Y  21 /120 /916 /418   -(درآﻣﺪي 22) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ    آﻣﺮﻳﻜﺎ  اروﭘﺎ  ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ آﺳﻴﺎي   %117    %%12    -(وﺿﻌﻴﺖ 23) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة   درآﻣﺮﻳﻜﺎ 2002 -2007 Big Four    2007  2006  2005  2004  2003  2002  ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ  28,106  24,170  21,375  21,700  21,470  21,556 (M$)  *  درآﻣﺮﻳﻜﺎ Big Four درآﻣﺪ ﺑﻌﺪي 6) درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ   4,133  3,860  2,814  1,250  290  288   ( آﻣﺮﻳﻜﺎ  —  6,383  11,649  2,420  2046  1359   آﻣﺮﻳﻜﺎBig Four ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن    —  998  1,098  293  245  234  ﺑﻮرﺳﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻴﺎﻧﻲآﻣﺮﻳﻜﺎ Public Accounting Report – Top 100 for 2005-2006   *KPMG, E&Y, DTT, PWC ﻫﺴﺘﻨﺪ Big Four ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ . RSM, Grant Thornton, BDO  Second tire را Midtire ﻳﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﺎ رﺗﺒﻪ ﭘ ﺗﺎ 50 ﻨﺠﺎﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ داراي ﺷﺮﻳﻚ    500 ﻣﻲThird tire ﺷﺮﻳﻚ را ﮔﻮﻳﻨﺪ  .  ﻧﻤﺎﻳﻪ  19) ﻫﺎي ﺷﻤﺎرة ﺗﺎ 23   ( 2006 وﺿﻌﻴﺖ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن را در ﺳﺎل را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ  .

57 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    (24) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻲ2005 ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ  . اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪ ﺑﻴﻦ ر ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﺰرگ ﺷﺪن و   اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺪن ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﻲ ﺣﺮﻓﻪ دارﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎء و اﻋﻀﺎي  اي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ و درآﻣﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻧﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﺑﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻛﻪ دﻫﺪ   Big ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ Eight  Big Four ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻧﺤﺼﺎر ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ   Big ﻣﻴﺎﻧﻲ Four ﺑﻮده و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت   Midtire, RSM, GT, BDO, Horwath, BK)  (Second tire ﻳﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ) ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن 1988-2005 ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ درآﻣﺪي و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد   ( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﻓﻮق ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت  اي اﻋﻄﺎء و ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ .اﮔ ﻟﺬا  ً 1950 ﺮ ﻓﺮدي ﻣﺘﻮﻟﺪ دﻫﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ 1980 ارج و ﻗﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ اﺳﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺗﻮاﻣﺎن ﺗﺒﻠﻮر دارد  . (ﻣﻲ 24) ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﺸﺎن ﺣﺮﻓﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  اي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ 8 ﺗﺎ ) ﻧﺴﺒ ﻣﻲ 15 ﺖ ﻓﻌﻠﻲ در اﻳﺮان ده ﺑﺎﺷﺪ(ﺑﻴﻦ   ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداري ﺑﻪ ﻛﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ، اﻟﻤﻠﻠﻲ 18/7 ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﻓﻪ 26 درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن    72 اي ﺑﻪ ﻛﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺗﺎ 78   درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻜﻨﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ  دار ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻛﺎر، درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎء و ﻛﺎر ﺣﺮﻓﻪ ﻛﻨﺎن ﻣﻲ اي را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ  .

58   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ     -(24) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  2005 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل     (1)   درآﻣﺪ )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد (

ردﻳﻒ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺎم

2002  2003  2004  2005 )1(

ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻳﻚ )2(  )ﻧﻔﺮ(

ﺗﻌﺪاد  ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﺣﺮﻓﻪ اي )3(  )ﻧﻔﺮ(

ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداري )4(  )ﻧﻔﺮ(

ﺗﻌﺪاد  ﻛﻞ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن  )5(  ) ﻧﻔﺮ(

درآﻣﺪ  ﻫﺮ   ﺷﺮﻳﻚ  2 ÷ 1  )دﻻر(

ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ   3 ÷ 1  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪاي  )دﻻر(

ﻣﺘﻮﺳﻂ   درآﻣﺪ  ﻛﻞ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن  5 ÷ 1  )دﻻر(

2 ÷ 3  %

2 ÷ 5  %

4   ÷   5  %

ﺳﺎل  ﺗﺎﺳﻴﺲ  ﺷﺮﻛﺖ  ﻣﺎدر

ﺗﻌﺪاد   دﻓﺘﺮ  در  ﺟﻬﺎن

ﺗﻌﺪاد  ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﻣﺤﻞ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

1 PWC 7/13  6/14  6/17  3/20  8,019  94,877  27,307  130,203  2,531,000  232,000  155,000  8  6  9/21  1849  771  146  2 Deloitte  5/12  1/15  2/16  2/18  7,744  90,833.  22,706  114,932  2,350,000  200,000  158,000  8  7  7/19  1833  668  152  3 E&Y  7/10  1/13  5/14  9/16  7,000  75,700  23,950  106,000  2,414,000  223,000  159,000  9  7  8/23  1848  700  141  4 KPMG 1/10  1/12  4/13  6/15  6,600  76,000  21,000  93,983  2,372,000  205,000  166,000  8  7  3/22  1870  672  148  5 BDO 1/2  6/2  3  3/3  2,220  20,383  5,225  27,828  1,487,000  162,000  118,585  11  8  7/18  1860  601  105  6 RSM 7/1  08/2  1/2  52/2  2,320  15,643  5,037  23,000  1,078,000  151,000  108,700  15  10  9/21  1844  621  77  7 GT 6/1  08/2  1 /2  51/2  2,090  15,707  4,269  22,066  1,202,870  159,800  113,750  13  9  3/19  1844  519  112  8 Baker Tilly 5/1  6/1  8/1  1/2  2,219  13,852  3,948  20,019  950,878  152,324  105,400  16  11  19  1889  552  93  9 Horwath 57/1  7/1  77/1  2  2,248  13,186  4,390  19,824  889,680  151,676  100,888  17  11  22  1876  413  54  10 Moores Rowland 58/1  8/1  79/1  9/1  2,146  12,113  4,917  19,176  885,368  156,856  99,082  18  11  26  1886  605  93

59 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻻزم ﺑﻴﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزار ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺟﻬﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، آﻟﻤﺎن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ژاﭘﻦ، ﻫﻠﻨﺪ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ دارﻧﺪ ﻗﺮار   . (50) از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ درﺻﺪﻧﻤﺎﻳﺔ   (25)ﺷﻤﺎرة رﺗﺒﻪ  150 ﺑﻨﺪي ) و Big Four ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ دﻳﻠﻮﻳﺖ، ﭘﺮاﻳﺲ  اﺗﺮﻫﺎوس ﻛﻮﭘﺮز، ﻛﻲ ﭘﻲ ام ﺟﻲ و ارﻧﺴﺖ ﻳﺎﻧﮓ (ﻣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ Midtire  ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت 6 درﺻﺪردهﻫﺎ  BDO ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ،4) ( Baker Tilly درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﺖ ﺗﻮرﻧﺘﻮن ، ﻣﻲ RSM و ﺑﺎﺷﺪ  . (رﺗﺒﻪ 20) از ﻳﻚ ﻣﻨﻈﺮ دﻳﮕﺮ درﺻﺪ اﻳﻦ   ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲآﻣﺮﻳﻜﺎ ﺋﻲ، 13) ( درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ) (11 درﺻﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻟﻤﺎﻧﻲ و ) (7 درﺻﺪ ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻮي و ﻛﺎﻧﺎداﺋﻲ ﻗﺮار دارد  . ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺔ  ﺷﻤﺎرة (رﺗﺒﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ 25) ﺑﻨﺪي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻫﺮ    را در ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶﻣﻲ دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺔ    (رﺗﺒﻪ 24)ﺷﻤﺎرة ﺑﻨﺪي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪي ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﻧﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ  . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دﻳﻠﻮﻳﺖ درﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻲ (24)  رﺗﺒﻪ دوم ﺟﻬﺎن را دارا ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎ  رﺗﺒﻪ اول را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ داده و ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  دﻳﻠﻮﻳﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ر ﻛﻪ  ﺗﺒﻪ دوم را ﺑﺎﺷﺪ  ، در آن ﻛﺸﻮر دارا ﻣﻲ رﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺟﻬﺎن را ﻧﻴﺰ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻳﺮان را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺟﻠﺐ   ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﻳﻜﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎتﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ ﻣﻲ “BDO”  ﻲ آﻧ ﺷﻮد و ﺑﻘﻴﻪ ﻬﺎ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻲ Big Four ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ  ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن از رﺗﺒﻪ،   درآﻣﺪي ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺟﻬﺎن را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة )  (24 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن و ﺗﺮﻛﻴﺐ درآﻣﺪي آﻧﺎن را ﻧﻤﺎﻳﺶﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦﻧﻤﺎﻳﺔ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن اﺳﺖ 2005 دﻫﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺳﺎل رﻗﻤﻲ ﺣﺪود ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮده .   ﻣﻲ 350 ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن    343 دﻫﺪ ﻛﻪ Big  ﺷﺮﻛﺖ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ Four و ﻓﻘﻂ ﻣﻲ 7  ﺗﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻛ دﻫﺪ ﻪﺿﺎﺑﻄﻪ  رﺗﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس درآﻣﺪ آﻧﺎن ﺻﻮرت  ﮔﻴﺮدﺷﺒﻴﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮدان ﺟﻬﺎن  و ﻳﺎ ﭘﻮﻟﺪارﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮد ﺟﻬﺎن و …ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ درآﻣﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻧﻮﻋﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺪﻣﺎت آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺪان روي اﻧﺪ .ﻧﮕﺎﻫﻲ وب ﺑﻪ    ) Deloitte Plus Co. ﮔﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ Portal PWC.com, PWC plus.com ( ﻣﻮﺳﺴﻪ دﻳﻠﻮﻳﺖ  ﻧﺸﺎن PWC ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ و داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪ وب اي ﻧﻬﺎن در اﻳﻦ دو ﻣﻲ ﮔﺎه  و ﻳﺎ اﻳﻦ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎﻗﺪ آن ﻣﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺟﺰ در ﭘﺮﺗﻮ  ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از درآﻣﺪﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ  .

60  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

( -رﺗﺒﻪ 25) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة   150ﺑﻨﺪي  2005 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل Ref Firm Country Fee income ($m) Ref Firm Country Fee income ($m) Ref Firm Country Fee income ($m) 1 Deloitte US 7,814.0 51 Price Waterhouse Coopers Sweden 396.2 101Deloitte Sweden 142.6 2 Ernst & Young (e) US 6,337.7 52 AGN International US 382.4 102Rodl & Partner Germany 142.0 3 Price Waterhouse Coopers US 6,167.0 53 Ernst & Young Switzerland 373.9 103KPMG Austria 141.7 4 KPMG US 4,700.0 54 Deloitte Australia 366.8 104Grant Thornton International Germany 141.7 5 Price Waterhouse Coopers UK 3,211.5 55 Baker Tilly International UK 327.3 105Deloitte (e) Italy 138.1 6 Deloitte UK 2,469.9 56 IGAF Worldwide US 314.0 106Deloitte Ireland 130.9 7 KPMG UK 2,257.8 57 Grant Thornton International Canada 308.2 107Ernst & Young (e) Mexico 130.6 8 Ernst & Young UK 1,705.0 58 Deloitte Spain 296.2 108KPMG Mexico 130.2 9 Price Waterhouse Coopers Germany 1,372.8 59 BKR International US 290.0 109Polaris International US 129.0 10 KPMG Germany 1,253.7 60 Price Waterhouse Coopers Korea 288.8 110HLB International UK 127.8 11 RSM  US 1,213.7 61 Deloitte Denmark 285.8 111Deloitte (e) Mexico 127.7 12 Ernst & Young Germany 1,143.6 62 KPMG Switzerland 283.9 112Constantin Group France 124.1 13 Horwath International US 1,110.0 63 Price Waterhouse Coopers Spain 271.4 113IGAF Worldwide UK 121.9 14 Baker Tilly International US 1,063.9 64 Mazars Group France 266.4 114IGAF Worldwide Germany 120.9 15 Moores Rowland International US 970.0 65 Price Waterhouse Coopers (e) South Africa 261.4 115Ernst & Young South Africa 116.3 16 Deloitte Canada 916.0 66 Deloitte South Africa 247.5 116Mazars Group UK 115.9 17 KPMG France 834.6 67 Nexia International UK 247.5 117Ernst & Young Ireland 112.4 18 Ernst & Young France 832.3 68 BDO International Netherlands 246.6 118BDO International Switzerland 110.6 19 Deloitte Netherlands 829.0 69 DFK International US 245.0 119Deloitte Austria 102.3 20 Grant Thornton International US 828.6 70 BDO International Germany 237.1 120Baker Tilly International Netherlands 99.6 21 Price Waterhouse Coopers France 795.6 71 Price Waterhouse Coopers (e) Belgium 233.3 121Baker Tilly International Canada 99.5 22 Leading Edge Alliance US 790.0 72 Ernst & Young Sweden 232.5 122Baker Tilly International France 97.1 23 Price Waterhouse Coopers Australia 761.5 73 GMN Enterprise US 229.0 123Ernst & Young (e) Korea 96.6 24 KPMG Canada 756.4 74 CPA Associates International US 222.0 124Ernst & Young Denmark 96.2 25 Price Waterhouse Coopers Netherlands 755.5 75 Moores Rowland International UK 221.9 125Moore Stephens International Germany 96.0 26 Ernst & Young Netherlands 731.6 76 SC International US 221.6 126Mazars Group (e) Netherlands 94.7 27 KPMG Netherlands 726.8 77 KPMG Sweden 218.2 127Grant Thornton International France 93.9 28 Price Waterhouse Coopers Canada 715.1 78 PKF International UK 213.6 128Deloitte Norway 93.0 29 RSM McGladrE&Y Network  US 652.3 79 KPMG Denmark 210.7 129Moore Stephens International Canada 91.3 30 Deloitte Japan 652.2 80 Price Waterhouse Coopers Italy 203.2 130Horwath International UK 89.6 31 Moore Stephens International US 651.9 81 BDO International Canada 202.0 131PKF International Germany 88.1 32 Ernst & Young Canada 641.3 82 Ernst & Young Belgium 201.2 132Deloitte Korea 83.9 33 KPMG Japan 637.1 83 UHY International US 196.8 133DFK International UK 82.8 34 Kreston International US 597.6 84 Price Waterhouse Cooper Ireland 182.4 134PKF International Australia 82.2 35 Deloitte Germany 588.7 85 KPMG Ireland 182.1 135KPMG Korea 80.0 36 Fiducial International  France 581.7 86 KPMG Spain 181.2 136BDO International UK 77.7 37 Ernst & Young Japan 559.7 87 Morison International UK 180.4 137Moore Stephens International Australia 77.5 38 Ernst & Young Australia 556.0 88 Ernst & Young Spain 178.8 138Baker Tilly International Korea 74.5 39 PKF International US 551.0 89 Price Waterhouse Coopers Denmark 176.5 139DFK International Canada 73.2 40 Deloitte France 532.4 90 Morison International US 173.4 140Fiducial International US 72.0 41 HLB International  US 512.0 91 Moores Rowland International Germany 166.1 141Russell Bedford International US 70.0 42 Deloitte (e) Belgium 505.0 92 Ernst & Young (e) Italy 162.8 142Horwath International Austria 69.8 43 KPMG Australia 487.4 93 KPMG (e) South Africa 157.8 143RSM International Canada 69.6 44 Nexia International US 476.0 94 KPMG Italy 157.8 144HLB International Germany 69.6 45 Grant Thornton International UK 461.5 95 Moore Stephens International UK 154.1 145Price Waterhouse Coopers (e) Austria 68.9 46 Price Waterhouse Coopers Switzerland 460.7 96 Price Waterhouse Coopers  Mexico 151.9 146Kreston International Germany 68.7 47 Price Waterhouse Coopers Japan 451.5 97 RSM International UK 151.8 147Kreston International UK 68.4 48 BDO International US 440.0 98 BDO International France 147.9 148Nexia International Germany 67.7 49 JHI US 418.9 99 BKR International France 145.9 149SC International Germany 66.2 50 BDO International UK 411.4 100RSM International Germany 145.0 150BDO International Ireland 63.6 Source: IAB 2005

61 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   – (26) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درآﻣﺪ 17  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن در اروﭘﺎ ﺳﺎل 2006    ﺷﺒﻜﻪ 2005 رﺗﺒﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ   ﻛﻞ درآﻣﺪ   ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  ﻧﺮخ رﺷﺪ    2006 ﺳﺎل ﻧﺮخ رﺷﺪ     2005 ﺳﺎل رﺗﺒﻪ   2006  1Price Waterhouse Coopers  6,763  10  2  1  2KPMG   6,390  13  3  2  3Ernst & Young   5,945  17  1  4  4Deloitte   5,590  8  3  3  5BDO  1,259  11  9  5  6Grant Thornton   839  10  4  7  7Fiducial  797  1  1  6  8Nexia   663  10  8  9  9Baker Tilly   641  2  32  8  10Moores Rowland   552  2  3  10  11Mazars  537  10  4  12  12AGN International   508  2  6  11  13Moores Stephens  464  14  12  16  14PKF International   454  8  7  14  15Horwath   431  8  5  13  16HLB   400  11  7  17  17RSM International   340  13  8  15

62  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  15  -(27) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮﺗﺮ آﺳﻴﺎي ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺳﺎل 2006   ﺷﺒﻜﻪ  2005 رﺗﺒﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ   ﻛﻞ درآﻣﺪ   ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  ﻧﺮخ رﺷﺪ    2006 ﺳﺎل ﻧﺮخ رﺷﺪ     2005 ﺳﺎل  2006رﺗﺒﻪ  1Price Waterhouse Coopers  2,559  16  15  1  2KPMG   1,920  15  36  2  3Deloitte   1,868  16  11  3  4Ernst & Young   1,866  13  39  4  5Horwath   267  6  12  5  6BDO   223  15  16  6  7SC International   176  305  14  20  8Nexia   169  52  29  11  9Grant Thornton   165  21  23  8  10Baker Tilly   153  2  5  7  11PKF International   145  48  28  13  12RSM International   138  16  13  9  13Moores Stephens Asia Pacific   126  13  200  10  14Moores Rowland   113  109)  (  12  15AGN International   99  15  —  14

63 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   -(28) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻋﻤﻠﻜﺮد ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل 2006

رﺗﺒﻪ  ﺷﺒﻜﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ   ﻛﻞ درآﻣﺪ   ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر

ﻧﺮخ رﺷﺪ    2006 ﺳﺎل

ﻧﺮخ رﺷﺪ     2005 ﺳﺎل

درآﻣﺪ ﻛﻞ ﺑﺪون درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺮﻳﻜﺎ )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن   (

رﺗﺒﻪ ﺑﺪون درآﻣﺪ    آﻣﺮﻳﻜﺎ    1Price Waterhouse Coopers 21,900  9  17  15,064  1  2Deloitte  20,000  10  11  11,231  4  3Ernst & Young  18,400  9  17  11,510  3  4KPMG  16,800  8  16  12,079  2  5BDO   3,900  17  13  3,353  5  6Grant Thornton   2,800  12  17  1,813  6  7RSM International   2,700  10  18  1,435  7  8Baker Tilly   2,300  9  17  1,158  10  9Horwath   2,100  9  12  832  14  10Moores Rowland   2,100  8  9  988  11  ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة -ﻧﻤﺎﻳﺔرﺗﺒﻪ (29)  ﺑﻨﺪيدﻫﮕﺎﻧﻪ درآﻣﺪي و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻦ  2006  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ درﺻﺪ درآﻣﺪي ﺗﺮﻛﻴﺐ   ردﻳﻒ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺎم   درآﻣﺪ ﺳﺎل 2006 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﺧﺪﻣﺎت  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺳﺎﻳﺮ  ﺧﺪﻣﺎت  1Price Waterhouse Coopers   21,986  54  25  —  21 2Deloitte Touche Tohmatso   20,200  49  21  22  8 3Ernst & Young   18,400  66  26  —  8 4KPMG   16,880  49  20  —  31 5BDO International   3,911  58  20  14  8 6Grant Thornton International   2,800  50  21  22  7 7RSM International   2,758  45  26  15  14 8Baker Tilly International   2,310  48  24  16  12 9Horwath International   2,188  48  23  18  11 10Moores Rowland International    2,114  50  26  19  5

64  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  Big Blog ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در درآﻣﺪ ﺳﺎل 2006   ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ، (21/9) PWC ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از (20/2) دﻳﻠﻮﻳﺖ، ،E&Y4) 18/  (  (16/8) KPMG و ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دﻳﻠﻮﻳﺖ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻮدهاﺳﺖ .  ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة )  (29 وﺿﻌﻴﺖ درآﻣﺪي و رﺗﺒﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺪي ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن را ﻧﻤﺎﻳﺶ داده   . Accounting Age ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻜﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﺼﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺟﺎﻳﺰه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  2005ﺳﺎل Ruth DoolE&Y ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﮔﺮاﻧﺖ ﺗﻮرﻧﺘﻮن اﻫﺪا ﻛﺮد و در ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺮﺗ 2005 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎي ﺳﺎل را ﺑﻪ    Robert Half International ﻴﺐ ﻣﻮﺳﺴﺎت ،BDO ، PWC، KPMG ،DTT ﻧﻤﻮد Moore & SmallE&Y ، اﻋﻼم  . ﻣﻲ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰه ﻧﺸﺎن  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺰرگ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺟﺬب ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺟﻬﺎن را دارا ﻣﻲ رﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران اﻳﺮان ﻛﻪ   ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻟﻲ و ﻛﻬﻨﺴﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺪﻳﺮان در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  در ﻣﻴﺎن ﻣﺪﻳﺮان ﺟﻮان ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ و PWC ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺧﺎﺻﻲ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺳﻦ 24  ﺳﺎﻟﮕﻲ را ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮد !!ﻏﻴﺮ اﻣﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺴﻴﺎر   ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ   !! اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  دﻫﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻘﻼي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﺪاوم ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ راﻫﻜﺎري ﻣﮕﺮ ﺟﻮاﻧﮕﺮاﺋﻲ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﻳﺪ از اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﺋﻲ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﺗﻔﻜﺮات دوﻟﺘﻲ دارد ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎن ر آزﻣﻮده اﻫﻲ را ﺑﺮوﻳﻢ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان    » اﻧﺪ زﻳﺮا آزﻣﻮده را آزﻣﻮدن  «!ﺧﻄﺎﺳﺖ

65 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    (30) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة Big Four ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪي 6) رﺗﺒﻪ  (  را در ﻣﻲ 2005 ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ  :  -(ﺳﻬﻢ 30) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻴ Big Four ( )  درﺻﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت   ﺎﻧﻪ از ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﻬﺎن در  2005 ﺳﺎل ﻣﻴﺎﻧﻪ E&Y  KPMG  Deloitte PWC   ﻧﺎم ﻛﺸﻮر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت     30  17  15  18  20  ﺟﻬﺎن  34  17  12  21  16  آﻣﺮﻳﻜﺎ  26  13  18  19  24  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  31  16  18  16  19  اروﭘﺎ  9  22  25  26  18  ژاﭘﻦ  21  19  18  23  19  ﻫﻠﻨﺪ  36  13  8  14  29  ﻛﺮه  27  15  13  12  26  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻻﺗﻴﻦ  13  21  17  26  23  * ي  26  16  18  23  17  ﻛﺎﻧﺎدا  37  16  19  10  18  ﻓﺮاﻧﺴﻪ  29  18  21  10  22  آﻟﻤﺎن  20  18  19  18  25  ** آﺳﻴﺎي ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ  24  14  23  16  23  اﻳﺮﻟﻨﺪ  19  19  19  16  27  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ  26  14  10  26  24  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ FTSE   43  18  21  16  1 ﭘﻴﺶ ﺟﻬﺎن2015 ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎل     20  25  13  15  27 * آرژاﻧﺘﻴﻦ، ﺷﻴﻠﻲ، ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ، ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ، اﻛﻮادر، اﻟﺴﺎﻟﻮادر، ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ، ﻫﻨﺪوراس، ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ، اروﮔﻮﺋﻪ و وﻧﺰوﺋﻼ ﺟﺰء ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ي ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ.  **ﺗﻮﺿﻴﺢ : در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻴﻮزﻟﻨ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، اﻧﺪوﻧﺰي، ژاﭘﻦ، ﻣﺎﻟﺰي، ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ،  ﺪ، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺗﺎﻳﻮان و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ.

66  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  – (31) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  2005 درآﻣﺪ ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺳﺎل

ﻣﺒﺎﻟﻎ : ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ

ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ  آﻣﺮﻳﻜﺎ  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  اروﭘﺎ  آﺳﻴﺎي  آرام

آﺳﻴﺎي   ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ  ﻛﺎﻧﺎدا

اروﭘﺎي  ﺷﺮﻗﻲ  و  ﻛﺸﻮرﻫﺎي   CIS

ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ  ﻫﻠﻨﺪ  ﭼﻴﻦ  ژاﭘﻦ  آﻟﻤﺎن  ﻓﺮاﻧﺴﻪ  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ   اﻓﺮﻳﻘﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲ  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ  اﻳﺮﻟﻨﺪ  ﻣﻜﺰﻳﻚ  ﺑﺮزﻳﻞ

Deloitte 7,814  2,469  6,573  2,807  1,610  916  201  119  829  731  652  588  532  367  340  248  1/138  133  7/127  —  PWC 6,167  3,211  6,157  2,044  2,210  715  436  4/158  756  407  443  1,372  795  761  311  261  203  197  7/151  —  E&Y 6,337  1,705  5,135  2,014  1,586  641  415  990  731  217  559  1,143  832  556  179  116  163  118  130  —  KPMG 4,700  1,281  5,670  2,121  1,670  756  235  131  726  394  637  1,253  834  487  137  155  157  193  130  89  GT 6/828  461  756  174  137  308  2/17  9/22  46  —  26  142  94  91  15  33  —  27  2/17  6/24  BDO 440  411  1,115  246  194  202  90  44  246  50  16  237  151  78  55  21  11  64  5/15  2/59  RSM 1,213  155  416  160  126  70  31  4/14  19  —  13  145  55  95  51  9  —  7  7/14  7/11  Baker Tilly 1,063  327  625  189  149  5/99  11  1/8  100  270  13  —  97  75  4  5/8  4/9  4  7/1  8/8  Horwath 1,110  86  453  321  253  1/18  7/9  4/10  11  30  59  68  15  70  22  9  —  14  3/9  1/7  Moores Rownal 970  222  567  131  103  3/91  36  8/7  26  —  26  166  22  92  11  8  6  110  6/9  1/20   (ﻣﻲ 31) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﻔﻜﻴﻚ درآﻣﺪ ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﻬﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  دﻫﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درآﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ  . اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اروﭘﺎ، ﻛﺎﻧﺎدا و ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،    – (32) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة 2005 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺳﺎل در ﻛﺪامﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ ﺑﻮده :  ﻣﺒﺎﻟﻎ :دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن   ﻧﺎم ﻛﺸﻮر  اروﭘﺎ  آﻣﺮﻳﻜﺎ  اﻧﮕﺴﺘﺎن  ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ آﺳﻴﺎي   آﻟﻤﺎن  ﻓﺮاﻧﺴﻪ  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  ﻛﺎﻧﺎدا  ﻫﻠﻨﺪ  ژاﭘﻦ  ﭼﻴﻦ  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ  ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻓﺮﻳﻘﺎي   اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ  اﻳﺮﻟﻨﺪ  ﻣﻜﺰﻳﻚ  درآﻣﺪ )دﻻر  741  841  859  867  1,119  1,656  2,512  3,083  3,578  3,893  5,342  5,597  9,021  13,005  30,186  39,812 ( ﻣﻴﻠﻴﻮن (ﻣﻲ 32) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﭘﺮداﺧﺖ  ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اروﭘﺎ ازآﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ .

67   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   -(33) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة   آﻣﺮﻳﻜﺎ2005-2007 ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل درآﻣﺪ )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن (   ﺗﺮﻛﻴﺐ وزﻧﻲ)درﺻﺪ (درآﻣﺪ  رﺗﺒﻪ  ﻣﻮﺳﺴﻪ  2007  2006  2005   ﻧﺎم ﺗﻌﺪاد   ﺷﺮﻛﺎء  ﻧﻔﺮ  ﺗﻌﺪاد  ﻛﺎرﻛﻨﺎن   ﺣﺮﻓﻪاي  ﺗﻌﺪاد  دﻓﺎﺗﺮ   در آﻣﺮﻳﻜﺎ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن   Other MCS TaxAA    ﺑﻮرس 1 Deloitte 6,876 7,814 9,856 2,560  23,841  98  1,454  44  30  22  4  2 Ernst & young 5,511 6,331 6,890 2,130  15,900  84  1,897  72  27  —  1  3 Price Waterhouse Coopers 5,189 6,167 6,992 2,019  20,056  83  1,778  63  26  —  11  4 KPMG 411  4,359 4,433 1,607  13,184  93  1,254  77  23  —  —  5 RSM 1,053 1,281 1,389 775  4,567  97  103  46  33  18  3  6 Grant Thorenton 634  898  939  444  3,575  50  411  64  25  11  —  7 BDO 365  558  466  240  1,803  34  301  62  23  15  —  8 CBiz/ mayer 373  421  589  197  1,726  144  21  23  27  50  —  9 Crowe Group 286  423  430  129  1,458  20  104  34  17  29  21  10 BKD 230  287  318  207  1,078  27  58  46  32  22  —  Source: Public accountancy report Aug. 31, 2006, inside public accounting Aug. 2007.

 

68  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ       (33)   ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺑﺮﺗﺮي درآﻣﺪي ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲآﻣﺮﻳﻜﺎ         ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن را ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ       . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ         ﮔﺮدد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧـﻮد را ﺑـ ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره               اي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮده       اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ            ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑﺎﺷﺪ         . ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎء و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪ         اي ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ﺳـﺎل ﻣﻲ2006 ﺑﺎﺷﺪ  . -(34) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درآﻣﺪ ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺳﺎل 2006  –  2004 ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ     2004 درآﻣﺪ ﺳﺎل )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن   (  2005 درآﻣﺪ ﺳﺎل )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن   (  2006 درآﻣﺪ ﺳﺎل )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن   ( درآﻣﺪ  ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ  )دﻻر  ( Deloitte   465  482  520  1,716,172 PWC 910 1000  1,104  2,616,114    E&Y 676 694  766  2,787,273    KPMG 602 707  792  2,467,290    BDO 94 102  128  1,084,112    Horwath 91 94  113  1,279,545    Moore Stephen   81  86  90  1,167,162 GT   69  75  86  1,247,857 RSM   66  72  79  1,282,258   (اﻧﮕﻠﺴﺘﺎ 35) ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎرة  2002 -2007 درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ن درآﻣﺪ )ﭘﻮﻧﺪ ردﻳﻒ ﻣﻴﻠﻴﻮن   ( ﻣﻮﺳﺴﻪ  2007  2006  2005  2004  2003  2002   ﻧﺎم 1PWC  1,936 1,600 1,500 1,568 1,780  1,980 2Deloitte   934 1,191 1,248 1,350 1,550  1,790 3KPMG  1,023 1,018 1,008 1,066 1,281  1,454 4E&Y   722  754  812  828  945  1,130 5Grant Thornton   204  218  231  254  284  387 6BDO   201  193  181  210  275  330 7Baker Tilly   158  157  168  173  184  200 8Smith Willson   70  99  108  127  137  153 9PKF   102  107  110  114  117  130 10Tenon   55  96  81  95  100  123 11Moore Stephen   72  77  84  83  89  107 12RSM   50  66  74  85  85  64 13Vantio   16  19  24  52  71  85

69 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  -(ﺑﻴﻦ 36) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻋﻤﻠﻜﺮد ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ     2001 -2006 اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﺒﺎﻟﻎ :ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر   ME&Yers BDO GT E&Y KPMG PWC Deloitte   ﺳﺎل Colines RSM  2006  1,238  928  985  810 387  280  174  121  105 2005  1,151  879  855  788 361  261  142  109  98 2004  1,028  784  707  632 338  243  123  98  94 2003  1,024  730  698  556 315  231  106  97  90 2002  892  676  745  534 301  222  84  86  83 2001  895  1,010  732  554 270  215  76  73  74  ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق رﺗﺒﻪ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن  ﺑﻨﺪي دﻫﮕﺎﻧﻪ درآﻣﺪي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑ ﻣﻲ ﺪون ﻣﻌﺎرض ﺟﺎﺑﻪ رﺗﺒﻪ ً ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺟﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت در ﻣﻴﺎن  ﻫﺎي ﻳﻚ ﺗﺎ ده ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد  .   -(37) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  2000 -2005  درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ در ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲآﻣﺮﻳﻜﺎ  2005  2004  2003  2002  2001  2000  ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﺎت  65/4  64/1  67/1  70/5  79/1  80/4 Big Four  درﺻﺪ ﺳﻬﻢ درﺻ ﻣﻮﺳﺴﺎت  34/6  35/9  32/9  29/5  20/9  19/6   ﺪ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺔ  ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن   Big Four دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺳﺴﺎت از ﺑﺎزارآﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت از 4 80/  در 2000 ﺳﺎل ﺑﻪ  در 65/4 ﺳﺎل 2005   ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺮون و ورﻟﺪﻛﺎم و ﻣﻮ ﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آرﺗﻮر آﻧﺪرﺳﻦ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت (Midtire) ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ  ﺷﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎزار ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻘﻮط ﻳﻜﻲ  ! ﺷﻮدBig Four دﻳﮕﺮ از

70  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ -(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 38) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﻤﺎﻳﻪ   وBig Four اي درآﻣﺪ  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎ  رده اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 50 در                       ﻣﺒﺎﻟﻎ : دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن    Big Four($M)   ﺳﺎل ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت رده ($M)50  ﺗﺎ  1998  3,733  1,014  1999  4,117  1,131  2000  4,841  1,275  2001  5,320  1,468  2002  5,879  1,570  2003  5,321  1,696  2004  4,649  1,686  2005  5,360  1,865  2006  6,123  2,113 RSM ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻮﺳ ﻣﻲ RSM ﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر    رود ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ آن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ RSM . اﺧﻴﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺨﻔﻒ اول اﺳﻢ ﺳﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺰرگ   ﻣﻲ RSM دﻫﻨﺪه   Robson Rhode ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ، Salustro Roydel ﻓﺮاﻧﺴﻮي و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ MCGladrey & Putten ﺋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  . ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺧﻴﺮاﻟﺬﻛﺮ  ﻣﻲBig Four ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﺷﺪ   . RSM ﻻزم ﺑﻴﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه آن ﻳﻚ ﻧﻔﺮ زن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ا ﺑﺮ    New York Business ﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﻪ 2006 در ﺳﺎل RSM ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ درآﻣﺪي درﺻﺪ59)  (  درﺻﺪ106) و رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎء (  را در آﻣﺮﻳﻜﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .  (39) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة 2000 -2006 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻨﻮات RSM ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة )  (40 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻲ RSM ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﻧﺸﺎن   دﻫﺪ  : ﻧ  -(39) ﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة 2000-2006 RSM ﻧﻤﺎﻳﻪ آﻣﺎري ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺳﺎل  درآﻣﺪ ﻛﻞ   )دﻻر  (دﻓﺎﺗﺮ ﺗﻌﺪاد   ﺷﺮﻛﺎء ﺗﻌﺪاد   ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻌﺪاد   ﺣﺮﻓﻪاي  ﻛﺎرﻛﻨﺎن   اداري  ﺟﻤﻊ    2000  1,588,000,000  627  2,059  12,454  4,444  18,957  2001  1,632,000,000  565  2,065  11,547  4,428  18,040  2002  1,700,000,000  599  2,245  12,755  47,536  19,556  2003  2,080,000,000  606  2,242  13,373  4,821  20,436  2004  2,100,000,000  603  2,140  13,187  5,044  20,371  2005  2,502,000,000  621  2,320  15,648  5,037  23,005  2006  2,758,000,000  633  2,478  16,514  5,106  24,178 Source: RSM International

71   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  (-ﺑﻴﻦ 40) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درﺧﺖ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   RSMاﻟﻤﻠﻠﻲ

 

Source: icaew.firm simplified family trees

72  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   (41) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة 500 ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن را در ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﻬﺎن در ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ500 ﺟﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ .    -(ﺑﻴﻦ 41) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮﺳﺴﺎت   ﺟﻬﺎن 500 اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ  Fortune 500 ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ   درآﻣﺪ ﺳﺎل B$ رﺗﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  PWC /2  20  321 Deloitte    20  323 E&Y  /1  17  379 Accenture /4  18  352 KPMG /7  15  430 اﻳﻦ ﺟﺪول ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد   500 ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪة رﺷﺪ درآﻣﺪي و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻳﺮان اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ر ﻣﻲ ا ﺑﻴﻦ ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻧﺸﺎن  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﺮ درآﻣﺪي و ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﻖ اي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺑﺎ ﻣﻲ اﻟﺰﺣﻤﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ  . -(42) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة آﻣﺎر Big Four درآﻣﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت از ﺟﻬﺎن 250 ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ    2006 2005-  ﻣﺒﺎﻟﻎ : ﭘﻮﻧﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن     2006  2005 ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ100  ﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ250   ﺷﺮﻛﺖ100   ﺷﺮﻛﺖ250      PWC   259/9  111/6  302/2  92 Deloitte   104/3  68/3  109/3  71 KPMG /3  163/5  55/2  161/5  68 E&Y /3  109/8  46/3  122/5  9 ﻣﻴﺎﻧﻲ  1/7  5/2  7/9  0/3   ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت

73 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  ﺗﻌﺪد ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎن درآﻣﺪي و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮزون ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ  . 102 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻳﮋه ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺤﻠﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و اﻳﺮﻟﻨﺪي ﻛﻪ ﻧﺒﻮده ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﺪ   » ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮب و ﺑﺪ و زﺷﺖ در ﺣﺮﻓﻪ آ « ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در  ﺷﺪه 2004 ورﻳﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن    دﻫﺪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ داراي درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  20,000 اي ﻣﻌﺎدل ﭘﻮﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺳﺖ 3/7 ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻮده  .  از ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ 102 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻳﺮﻟﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل    62 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت  %13 ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻣﺎﻟﻴﺎت،  %3 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻣﺸﺎوره %5 ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ، ﺧﺪﻣﺎت   %11 اي وﻳﮋه ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  . 102 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ 21,000   ﭘﻮﻧﺪ 260,300 و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﭘﻮﻧﺪ  وﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺳﺴﺎت در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده   : ﭘﻮﻧﺪ20,000 ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از   ﻣﻮﺳﺴ  200,000 ﺎت ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ ﭘﻮﻧﺪ500,000     500,000 ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﻧﺪ1,000,000    ﭘﻮﻧﺪ1,000,000 ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از     (43) ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎرة ﻣﻲ 2006 ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را در ﺳﺎل ﻧﺸﺎن دﻫﺪ  : ﺷﺮح   ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ  ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺿﻌﻴﻒ   ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻣﻨﺎﺳﺐ   ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﻋﻤﻠﻜﺮد     780,000  330,000  242,431  160,482  10,000  ( درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ )ﭘﻮﻧﺪ  81,275  49,436  40,444  33,559  10,000  ( درآﻣﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮﻛﺎء  )ﭘﻮﻧﺪ   %  64  36  28  21  (210)  ( ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻛﺎء)ﭘﻮﻧﺪ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ )ﺷﺮﻛﺎء  260,300  100,000  62,683  44,000  (21,000)  ( ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺮ ﺣﻘﻮق ) (ﭘﻮﻧﺪ %ﺷﺮﻳﻚ  20/5:1  7/8:1  6:1  4/1:1  1:1   ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ  1,800  954  800  625  405  ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ  (126)  11  27  60  187  ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر واﻗﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﺿﺮﻳﺐ ﺳﺮﺑﺎري ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﻮﻧﺪ ﺣﻖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  5/06  3/71  3/37  3/04  2/09   اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 35,000 ﻧﺮخ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از      33  62  70  79  105 ﺿﺮﻳﺐ ﺳﺮﺑﺎري ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﻮﻧﺪ ﺣﻖ ﺣﻘﻮق اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاي  ﭘﻮﻧﺪ35,000ﻫﺎي   /59  1/99  2/37  3/81  3/06  5

74  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻜﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  :  ﺳﺎﻋﺘﻲ ×  ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺮخ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ×  ﻛﺎرآﻳﻲ  ×   ﺗﻮان =    ﺷﺮﻳﻚ ﺳﻮد ﻫﺮ   ﻣﻲ – ﺗﻮان اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ از ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آن اﻫﺮم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد  و زﻣﺎن در دﺳﺘﺮس ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد  . ﻛﺎرآﻳﻲ از ﺑﻬﺮهوري-ﻣﻲ درﺻﺪ زﻣﺎن در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﺎﺣﺒﻜﺎران ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد-و   ﻧﺮخ ﭘﻮﺷﺶ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان زﻣﺎن ﺣﺬف )ﺷﺪه ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ -(ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد  . ﻧﺮخ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺒﺎرت از ﻧﺮخ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺖ Write off ﭘﺲ از ﻫﺎ    . ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺸﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ دﻫﻨﺪة ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻫﺎي در ﻣﻮﺳﺴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺪاري   .    -(44) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة Big Four ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺗﺎ    (اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 50)رده 2007 1998 –   ) Big Four  ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ  ( ﺑﻌﺪي 46 ﻣﻮﺳﺴﻪ    ) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ  (  1998  3,733  1,014  1999  4,117  1,131  200  4,841  1,275  2001  5,320  1,468  2002  5,879  1,570  2003  5,321  1,696  2004  4,952  1,378  2005  4,812  1,888  2006  5,556  2,064  2007  6,354  2,346   -(45) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درآﻣﺪ ﻛﻞ 60  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 2007  –  2001  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  ﺳﺎل ﺑﺮﺗﺮ 60 ﻛﻞ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ) ﭘﻮﻧﺪ  8,700  7,800  6,772  6,312  6,201  6,229  7,000  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن

75   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﺻﺎد – (46) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﻤﺎﻳﺔ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  1995  -2005 رات و واردات ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در

ﻣﺒﺎﻟﻎ :ﭘﻮﻧﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن     2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995 ﺷﺮح  AA MC AA MC AA MC AA MC AA MC  AA MC  AA MC  AA MC  AA MC  AA MC  MC   3,310 3,288 732 3,127  683 2,545 728 1,069  642 1,083  662 1,101  603  952 477  933 258  668 178  610  156 ﺻﺎدرات 2,550 2,328 293 1,924 300 1,428 251  569 228  456 213  387 119  371 108  327  98  310 128  263 105  واردات  760  960 439 1,203 383 1,117 477  500 414  627 449  714 484  581  369  606  160  358  50  347  51  ﺧﺎﻟﺺ Source: ONS Balance of payments year book 2005 AA= Auditing & Accounting Services MC= Management Counsultancy Services

76  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   -(47) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة وﺿﻌﻴﺖ درﺻﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 2006  –  2005 Big Four  Next 5   ﺳﺎﻳﺮ Firm ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ    2005  2006  2005  2006  2005  2006 = 100FTSI   100  99  0  1  0  0 = 250FTSI /8  96/4  96  2  3/2  1/4  0  7/1  6/7  15/7  14/5  77/2  78/7  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ  5/1  5/3  11/9  11/2  83  83/5  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ =100FTSI ﻳﻜﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ FTSI = 250 دوﻳﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺮﻛﺖ    -(ﮔﺮ 48) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﺟﻬﺎن وه ﻳﻜﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ   -20061998   ﻣﺒﺎﻟﻎ  : ﻣﻴﻠﻴﻮنﭘﻮﻧﺪ   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  ﻧﻮع درآﻣﺪ  481  321  263  247  212  215  175  187  186  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  219  311  348  467  636  628  481  392  266  ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  700  632  611  714  848  943  656  579  452  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ دورة   ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ  )روز  (  64  64  61  60  59  59  59  60  61 ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ   ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ  )ﭘﻮﻧﺪ  (  1,820,000  1,890,000  1,890,000  2,210,000  2,380,000  2,450,000  2,750,000  3,260,000  3,710,000 -(49) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺎل 2005 2000-  ﺗ ﺷﺮﻛﺎي ﻌﺪاد ﻣﺪﻳﺮان ﻳﺎ   ﺻﺎﺣﺐ اﻣﻀﺎء   ACCA ICAEW  ICAI  ICAS  TOTAL    1  2,170  2,822  679  166  5,837 2 ﺗﺎ 6     771  2,111  341  157  3,721 7 ﺗﺎ 10     21  147  12  12  192 11 ﺗﺎ 50     6  99  9  7  121  18  1  3  14  0  50 ﺑﺎﻻي  9,889  343  1,044  5,193  2,968  2005/12/31 ﺟﻤﻊ در  9,950  374  1,048  5,475  3,053  2004/12/31 ﺟﻤﻊ در  10,888  423  1,046  6,336  3,083  2003/12/31 ﺟﻤﻊ در  11,087  453  1,044  6,478  3,112  2002/12/31 ﺟﻤﻊ در  11,172  482  1,044  6,671  2,975  2001/12/31 ﺟﻤﻊ در  (49) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎي ﺻﺎﺣﺐ اﻣﻀﺎء در ﻣﻮ ﻣﻲ ﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ  .

77 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻳﺎدآور ﻣﻲ  2006 ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺗﻌﺪاد 1730   ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و رﺳﻴﺪه (PACOB) ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻮرس آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﻧﺪ  . 2005 در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل رﺳﻴﺪه 11,172 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﻧﺪ .ﻣﻮﺳﺴ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد  ﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺿﻌﻒ ﻓﻮق دارد اﻟﻌﺎده ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در اﻳﺮان  . اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻚ ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﻈﺮ   رﺳﺪ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از اﻟﮕﻮي ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ اﻧﻔﺮادي در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ارﻛﺎن ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻲ   . ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻜﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮا ن ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ، ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎده واﺣﺪ ﻣﺼﻮب  1372 و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻣﻜﺎن ورود ﺷﺮﻳﻚ ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ًﻋﻤﻼ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﻧﻔﺮ   در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺮﻳﻚ ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺪار اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر   رود در اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺷﺮﻛﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺷﺮﻳﻚ ﺿﺎﻣﻦ و ﺷﺮﻳﻚ   ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ و ً ﻏﻴﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺎي ﺿﺎﻣﻦ اﻟﺰاﻣﺎ ﺷﺮﻛﺎي ﻏﻴﺮﺿﺎﻣﻦ وﻛﻼء ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ  .

78  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ اي   » (1966) در ﺳﺎل (ICAEW) اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ  اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮهآﻣﺮﻳﻜﺎ ، (IAICPA) ﺑﻴﻦ (CICA) اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه ﻛﺎﻧﺎدا ،   ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ، (AISG) اﻟﻤﻠﻠﻲ را 1973 ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺳﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ دﻫﻨﺪ (IASC) اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﻳﺎري  .  در 1997 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﺎ ﺑﻴﻦ 1999  ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺧﻮد اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ   را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و ﻫﻴﺄت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺷﺪ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮر  .اوج ﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻫﻴﺄت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ  1990 اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن در دﻫﻪ ﺣﺎﻛﻲ از رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮد ﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻠﻴﺘﻲ   . ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻮ ﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻪ اﻧﺪر دﺳﺖ  ﻛﺎر ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭼﻨﮓ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ   . ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ Big Four ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻴﺶ از 36  ﺑﺎر از اﺳﺖ 54 اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ  .  ﻧﻤﺎﻳﺔ  (50) ﺷﻤﺎرة ﻛﻤﻴﺘﻪ Big Four ﺣﻀﻮر را در ارﻛﺎن اﺻﻠﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و   ﻫﺎي ﻛﺎري آن ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ  .   -(50) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺧﺒ Big Four ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ در ارﻛﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران   ﺮه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن (ICAEW)  ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ  ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در   ﺟﻤﻊ  ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ  ﺗﻌﺪاد  دﻓﻌﺎت  ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل  ﻋﻀﻮﻳﺖ  ﺗﻌﺪاد  دﻓﻌﺎت  ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل   ﻋﻀﻮﻳﺖ  ﺗﻌﺪاد  دﻓﻌﺎت  ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل  ﻋﻀﻮﻳﺖ  Price Waterhouse Coopers LLP   22  28  12  14  34  42 Deloitte & Touche LLP    2  2  16/5  19  18/5  21 Ernst & Young LLP    5  13  5  7  10  20 KPMG LLP    9/5  10  —  —  9/5  10 BDO Stoy Hayward LLP   1  1  3/5  2  4/5  3 PKF   —  —  3  3  3  3 Grant Thorenton UK LLP   2  2  —  —  2  2 Kingstom smith   —  —  2  2  2  2 Other   13/5  14  1  1  14/5  15 Non- practicing  n/a  n/a  n/a  n/a    5  5 Total   54  71  42  49  101  125

79 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ)ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و   (  -(ﺟﻬﺎن 51) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺻﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در    ﻧﺎم  اروﭘﺎ  آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﻤﺎﻟﻲ ي     %11  %8  ﺷﺮﻳﻚ  %64  %70  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪاي  %25  %22  ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن رﺳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻨﺪرج در ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة )  (51 و ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار درﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮاﻧﻲ آﺋﻴﻦ و اﺻﻼح   ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻘﻒ ﻛﺎر ﮔﻴﺮد ﻗﺮار   .

80  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   (ﺗ 52) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻌﺪاد دﻓﺎﺗﺮ و ﺷﺮﻛﺎء و ﻛﺎرﻛﻨﺎن)ﺣﺮﻓﻪ اداري اي و  ( ﻣﻲ 2005 ﭘﺎﻧﺰده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ:   -(52) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ  ﺟﻬﺎن 15اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮ    2004 -2005 در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﻌﺪاد دﻓﺘﺮ در ﺟﻬﺎن  ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎء  )ﻧﻔﺮ(  ﺗﻌﺪاد ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اي  )ﻧﻔﺮ(  ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداري  )ﻧﻔﺮ(  ﺟﻤﻊ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  )ﻧﻔﺮ(  ردﻳﻒ  ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ  2005  2004  2005  2004  2005  2004  2005  2004  2004  2005

درآﻣﺪ  2005  ) ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر(

1   20/3  130,203  122,471  26,247  27,307  88,471  94,877  7,753  8,019  769  771  (PWC) ﭘﺮاﻳﺲ واﺗﺮ ﻫﺎوس ﻛﻮﭘﺮز 2   18/2  121,283  114,932  22,857  22,706  84,364  90,833  7,711  7,744  669  668  (Deloitte)دﻳﻠﻮﻳﺖ ﻳﺎﻧﮓ 3  16/9  106,650  100,601  23,558  23,950  70,070  75,700  6,973  7,000  698  700  (E&Y)   ارﻧﺴﺖ اﻧﺪ  15/6  103,600  93,983  17,440  21,000  70,095  76,000  6,448  6,600  —  —  (KPMG) ﻛﻲ.ﭘﻲ.ام.ﺟﻲ 4  3/3  27,828  25,224  4,637  5,225  18,374  20,383  2,213  2,220  616  601  (BDO) ﺑﻲ.دي.او 5 اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل 6  2/5  22,066  20,486  4,203  4,269  14,257  15,707  2,026  2,090  498  484  (GT) ﮔﺮاﻧﺖ ﺗﻮرﻧﺘﻮن ار.اس.اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل 7  2/3  23,000  20,371  5,044  5,037  13,187  15,643  2,140  2,320  603  621  (RSM) ام اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل 8  2/1  20,091  18,583  3,635  4,020  12,749  13,852  2,219  2,219  501  552  (Baker Tilly) ﺑﻴﻜﺮ ﺗﻠﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل 9  1/9  19,824  18,776  3,448  4,390  13,046  13,186  2,282  2,248  436  413  (Horwath Int) ﻫﻮارت اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل 10  1/9  19,529  19,176  4,894  4,759  12,169  12,624  2,113  2,146  592  605  (Morris Roland)    ﻣﻮرس روﻟﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل 11  1/5  15,073  15,902  1,728  2,047  12,560  11,516  1,614  1,510  330  349   (Nexia) ﻧﻜﺴﻴﺎ ﭘﻲ .ﻛﻲ .اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل 12  1/3  14,974  12,627  2,594  2,857  8,387  10,339  1,646  1,778  407  417  (PKF) اف ا 13 ﻣﻮرس اﺳﺘﻔﻨﺰ    1/3  15,404  13,059  2,706  3,184  8,837  10,520  1,516  1,700  481  539  (Morris St)ﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل اچ.ال.اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل 14  1/3  13,437  12,060  2,523  2,870  7,920  8,734  1,617  1,833  430  453  (HLB) ﺑﻲ 15   0/9  13,581  11,471  2,896  2,410  7,447  10,140  1,128  1,031  428  509  (Kerston Int) ﻛﺮﺳﺘﻮن اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل

81 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ     -(53) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﻤﺎﻳﻪ آﻣﺎري ﺗﺸﻜﻴﻼت و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  2005 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺳﺎل ﻧﺎم ﻛﺸﻮر  ﭘﻮل واﺣﺪ   ﻛﺸﻮر ﻛﻞ درآﻣﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  ﺗﻌﺪاد دﻓﺎﺗﺮ ﺗﻌﺪاد  ﺷﺮﻳﻚ  )ﻧﻔﺮ( ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪاي  )ﻧﻔﺮ  ( ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداري  )ﻧﻔﺮ  ( ﺟﻤﻊ  )ﻧﻔﺮ  ( ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮﻳﻚ  ﺑﻪﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪاي    8/8  786,834  159,307  550,021  62,506  13,671  102,909  USD  ﺟﻬﺎن  7  289,057  36,972  133,239  18,967  5,442  41,321  Euro  اروﭘﺎ  6/6  198,390  43,064  134,748  20,217  3,163  38,100  USD  آﻣﺮﻳﻜﺎ  9/7  665,585  12,420  49,132  5,033  567  13,497  GBP  ( اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )ﭘﻮﻧﺪ  9 /7     109,567  20,941  80,844  8,320  1,499  9,022  USD  آﺳﻴﺎي ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ  9/1  39,684  9,296  27,387  3,001  629  6,440  Euro  آﻟﻤﺎن  12/7  24,735  1,538  11,195  1,430  1,090  5,414 Euro   ﻓﺮاﻧﺴﻪ  5/7  29,392  6,996  19,061  3,335  599  4,087  CAD  ﻛﺎﻧﺎدا  13/2  25,327  4,001  19,828  1,498  297  3,966  Euro  ﻫﻠﻨﺪ  7  20,559  4,527  14,048  1,984  241  3,893  AUS  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  5  15,791  2,232  11,335  2,224  240  2,554  Yen  ژاﭘﻦ  15/8  37,643  63/3  29,470  1,860  356  2,072  CNY  ﭼﻴﻦ  14/3  26,511  6,046  20,344  1,413  553  1,750  Euro  اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ  14/5  12,065  1,644  9,749  672  247  1,288  Euro  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ  8/7  9,205  2,118  6,359  728  91  1,046  ZAR  اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  10/6  10,033  1,296  7,987  750  202  1,042  Euro  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ  11/2  6,241  851  4,197  372  53  857  Euro  اﻳﺮﻟﻨﺪ  13/8  18,270  2,860  14,373  1,037  314  792  MXN  ﻣﻜﺰﻳﻚ  12/1  15,294  2,964  11,389  941  393  722  USD  ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ  2  2,647  391  2,083  173  59  677  BRL  ﺑﺮزﻳﻞ   -(54) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ در ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن 2005   ﻣﺒﺎﻟﻎ  :دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ  Moores Rowland Howarth  Baker Tilly  RSM  GT  BDO  E&Y  KPMG  PWC  Deloitte    1,310,000  1,700,000  970,000  1,600,000  1,990,000  1,420,000  3,110,000  2,920,000  3,050,000  3,050,000  (53) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﺮﻛﻴﺐ درآﻣﺪﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺟﻬﺎن و  (54) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة (54) درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ در ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن و ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ درآ  ﻣﻌﺎدل درآﻣﺪ ﺑﺮﺧﻲ ً ﻣﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻚ در اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت دﻫﮕﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺿﻌﻒ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده درآﻣﺪي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي ﻧﺮخ ﻧﺎزل ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻣﺎﻟﻲ در اﻳﺮان اﺳﺖ  .

82  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  -(55) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  2003 -2004   درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮﺗﺮآﻣﺮﻳﻜﺎ        ﻣﺒﺎﻟﻎ  :دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ از ﻧﻈﺮ درآﻣﺪ  ) ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ  (  -195 16/  /9-2920   -9-3930   /9-4940   /9-9950   -586100   Big Four ﻛﻞ ﺟﻤﻊ     2003  1,102,000  1,073,000  1,121,000  975,000  1,333,000  1,259,000  2,205,000  1,882,000  2004  1,086,000  1,182,000  1,342,000  1,289,000  1,392,000  1,351,000  2,384,000  2,024,000 اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺎي آن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري   Big Four درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺮﻛﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  . -( ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ 56) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  1999 -2006 BDO  ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺳﺴﻪ  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  ﺷﺮح درآﻣﺪ )دﻻر  3,911  2,763  2,447  2,301  2,395  2,207  2,010  1,763  1,601  ( ﻣﻴﻠﻴﺎرد  29,714  27,828  25,118  23,226  22,589  22,349  20,939  18,515  17,434  ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن  107  105  105  99  990  98  95  88  86  ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻌﺎل   -(57) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﺮﻛﻴﺐ وزﻧﻲ)درﺻﺪ (درآﻣﺪﻫﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  BDO  ي ﻣﻮﺳﺴﻪ  2006  2005  2004  2003  ﺷﺮح  58  59  58  59  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري  20  20  21  21  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  17  16  —  —  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهاي  5  5  21  20  ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت

83 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    -(58) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎي ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲآﻣﺮﻳﻜﺎ    ( ) ﻧﻔﺮ 2003 -2004  2003  2004  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎء  123  126  ﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ ﺗﺮ 2,075  2,096  ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮ 100 درآﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ دﻻر 586 ﻣﻴﻠﻴﻮن      201  238 50 درآﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ دﻻر 99 ﻣﻴﻠﻴﻮن      51  46 40 درآﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ دﻻر 49/9 ﻣﻴﻠﻴﻮن      34  47 30 درآﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ دﻻر 39/9 ﻣﻴﻠﻴﻮن      24  29 20 درآﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ دﻻر 29/9 ﻣﻴﻠﻴﻮن      21  21 16/5 درآﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ دﻻر 19/9 ﻣﻴﻠﻴﻮن      17  16    -(ﺣﺮﻓﻪ 59) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن     2003 -2004 اي ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮآﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ د ﺑﻨﺪي    2003  2004  رآﻣﺪي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻳﻜﺼﺪﮔﺎﻧﻪآﻣﺮﻳﻜﺎ  15,664  15,804 (Big Four) ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮ  863  876   ﺻﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮ 100 ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ دﻻر 586 ﻣﻴﻠﻴﻮن      1,138  1,189 50 ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ دﻻر 99 ﻣﻴﻠﻴﻮن      358  323 40 ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ دﻻر 49/9 ﻣﻴﻠﻴﻮن      216  232 30 ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ دﻻر 39/9 ﻣﻴﻠﻴﻮن      160  179 20 ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ دﻻر 29/9 ﻣﻴﻠﻴﻮن      126  117 16/5 ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ دﻻر 19/9 ﻣﻴﻠﻴﻮن      93  87

84  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   -(60) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﻌﺪاد   2001- 2005 ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن 2001  2002  2004  2005

ﺷﺮﻳﻚ  ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اي  اداري ﻛﺎدر   ﺟﻤﻊ  ﺷﺮﻳﻚ  ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اي  اداري ﻛﺎدر   ﺟﻤﻊ  ﺷﺮﻳﻚ  ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اي  اداري ﻛﺎدر   ﺟﻤﻊ  ﺷﺮﻳﻚ  ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اي  اداري ﻛﺎدر   ﺟﻤﻊ  17,254  150,949  45,658  214,540  18,990  165,279  48,756  298,108  60,831  507,485  148,919  732,235  62,506  550,021  157,307  786,834   60) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة (ﻣﻲ 61 و ﻧﺸﺎن اﺳﺖ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻧﺎن ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ .   -(61) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  2004-2005 آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻧﻬﺎ در اروﭘﺎ ﺳﺎل  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻌﺪاد   ﺷﺮﻛﺎء ﺗﻌﺪاد   ﻛﺎرﻛﻨﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮﻓﻪ ن اي  اداري ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻤﻊ   %ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻪ    %ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻞ   2004  5,247  21,369  164,337  44,767  291,289  13  7  2005  5,442  18,967  133,239  36,972  289,057  14  5/6  (-ﺣﺮﻓﻪ 62) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎء و ﻛﺎرﻛﻨﺎن  اي ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲآﻣﺮﻳﻜﺎ  9/29- 9/19  ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  9/39- 30  ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  9/49- 40   ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  9/74- 50  ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  9/99- 75  ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  830- 100  ﻣﻮﺳﺴﻪ Big Four   ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﻜﺼﺪ      ﺳﺎل  ﺷﺮﻳﻚ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن   ﺣﺮﻓﻪاي  ﺷﺮﻳﻚ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن   ﺣﺮﻓﻪاي  ﺷﺮﻳﻚ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن   ﺣﺮﻓﻪاي  ﺷﺮﻳﻚ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن   ﺣﺮﻓﻪاي  ﺷﺮﻳﻚ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن   ﺣﺮﻓﻪاي  ﺷﺮﻳﻚ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن   ﺣﺮﻓﻪاي  ﺷﺮﻳﻚ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن   ﺣﺮﻓﻪاي  ﺷﺮﻳﻚ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن   ﺣﺮﻓﻪاي  2003  21  87  29  117  47  232  46  323  46  323  238  1189  2075 15664  123  863  2004  21  126  24  160  34  216  41  300  69  416  201  1138  2096 15804  125  874  2005  18  113  24  163  35  222  42  330  46  428  185  1187  2034 16596  127  963

85   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  (-ﺣﺮﻓﻪ 63) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درآﻣﺪﻫﺎي ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ و درآﻣﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن  اي ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮﺗﺮآﻣﺮﻳﻜﺎ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت)دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن (  9/29- 9/19  9/39- 30  9/49- 40  9/74- 50  9/99- 75  830- 100  Big Four     ﺳﺎل  ﺷﺮﻳﻚ  ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اي  ﺷﺮﻳﻚ  ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اي  ﺷﺮﻳﻚ  ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اي  ﺷﺮﻳﻚ  ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اي  ﺷﺮﻳﻚ  ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اي  ﺷﺮﻳﻚ  ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اي  ﺷﺮﻳﻚ  ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اي  2002  1,106,000 183,000  1,117,000 180,000  944,000  162,000  1,239,000  181,000  1,318,000  187,000  1,003,000 194,000  2,422,000 299,000  2003  1,213,000 191,000  1,121,000 185,000  975,000  198,000  1,386,000  188,000  1,117,000  201,000  1,241,000 222,000  2,209,000 293,000  2004  1,182,000 196,000  1,289,000 199,000  1,288,000 205,000  1,531,000  207,000  1,247,000  206,000  1,351,000 239,000  2,384,000 316,000  2005  1,324,000 212,000  1,432,000 214,000  1,355,000 213,000  1,467,000  186,000  1,848,000  199,000  1,572,000 244,000  2,627,000 322,000     -(64) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺳﻬﻢ درآﻣﺪي ﺷﺮﻛﺎي ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮﺗﺮآﻣﺮﻳﻜﺎ  ) ﺑ ﻣﻮﺳﺴﺎت 2006  2006  2004 ﻬﺘﺮﻳﻦ (  ﺷﺮح  ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻤﺎم   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ   ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ )   462,710  82,349  368,572  304,694  43,578  228,542  257,008  42,606  196,291  ( دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ )د   197  53  171  129  24  104  111  24  90  ( ﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ Sources: 2006, National Map Survey

 

86  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻗﺮار ﺣﺴﺎﺑﺮ دارد، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳ ﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻠﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻠﻲ و ﻣﻮﺳﺴﺎت   . از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻮ ﺑﻪ  First tire  ﻫﺴﺘﻨﺪ Big Four  م و ﺑﻪ ﺷﺶ ﺑﻴﻦ Second tire  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻌﺪي اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻲ Midtire ﮔﻔﺘﻪ   ﻣﻲ 50 ﺷﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻪ داراي ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺮﻳﻚ    Third tire ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺟﺎ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ  . Big Four ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ Midtire و در ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آﻧﺎن ﻣﻲﺑ ﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﮔﺮاﻧﻘﻴﻤﺖ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ رﻳﺴﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  .  (65) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة Big Four= First tire Midtire= Second tire  Third tire  DT Grant Thorenton PWC BDO KPMG RSM E&Y   50 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺷﺮﻳﻚ500    ﮔﺰارش ﻣﺸﻬﻮر  National Map ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ، ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داده ﻧﺸﺎن   دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﻮد ﺷﺮﻛﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﺎل 2004 و اﺳﺖ 2006 ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده :     -(ﺳﻬﻢ 66) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺳﻮد ﺷﺮﻛﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲآﻣﺮﻳﻜﺎ   – ﻣﺒﻠﻎ دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ    2006  2004 ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺎ اﻟﺴﻬﻢ    ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻮﺳﺴﺎت   ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ   ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻮﺳﺴﺎت   ﺧﺎﻟﺺ ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺎء  42,606  257,008  196,291  43,678  304,694  228,542   اﻟﺴﻬﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧ ﺷﺮﻛﺎء  23/7  111/2  89/7  24/5  128/8  103/9   ﺎﻟﺺ ﺣﻖ اﻟﺴﻬﻢ ﺳﺎﻋﺘﻲ

87 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   -(ﺟﻬﺎن 67) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در    ﻧﺎم ﻛﺸﻮر  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻌﺪاد    153,620  آﻣﺮﻳﻜﺎ  36,750  آﻟﻤﺎن  28,078  ﭼﻴﻦ  16,331  ﻣﻜﺰﻳﻚ  9,704  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ  9,613  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ  1,221  ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺳﺎﻳ اﻳﺮان  4,200   ﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  (66) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲﺷﺶ  ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ  . ﻃﺒﻖ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﻓﻮق ﻫﺮ ﻗﺪر ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮي در آن رﺷﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧ – (ﻃﺒﻘﻪ 67) ﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺑﻨﺪي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺸﻮر را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ . 270 ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود ﻧﻔﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ  . -(ﻃﺒﻘﻪ 68) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻨﺪي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن   رده ﺷﻐﻠﻲ  ﺗﻌﺪاد) ﻧﻔﺮ  (  9  ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ  21  ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ  65  ﻣﺪﻳﺮ  395  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ارﺷﺪ  451  ﺣﺴﺎﺑﺮس ارﺷﺪ  220  ﺣﺴﺎﺑﺮس  13  ﻛﻤﻚ ﺣﺴﺎﺑﺮس  47  ﻛﺎدر اداري  1,221  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺗﻌ ﺳﺎزﻣﺎن  270   ﺪاد ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ ﺷﺎﻏﻞ در         ﻣﻨﺒﻊ :وب ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎن

88  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦا ﻟﻤﻠﻠﻲ)ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ   (  (69) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎء، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪ اﺳﺖ اي و ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ   . -(ﺗﺤﻠﻴﻞ 69) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﺠﺰﻳﻪ و وز ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻲ   Big Four درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل 2005   درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ درآﻣﺪ  ردﻳﻒ  ﻧﺎم  ﻣﻮﺳﺴﻪ  رﺗﺒﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺎﻟﻴﺎت  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺟﻤﻊ  ﻣﻴﻠﻴﻮن  دﻻر   ﺗﻌﺪاد  دﻓﺎﺗﺮ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ   ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﺗﻌﺪاد  ﺷﺮﻳﻚ   ﺗﻌﺪاد  ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﺣﺮﻓﻪاي  1DT 40126  34  6,776  107  29,378  2,568  20,273    2E&Y 67230  3  5,511  95  25,089  12,00  16,489    3PWC 65330  35  5,189  125  23,300  2,200  21,210    4KPMG 72428  —  4,115  95  18,331  1,585  11,866      ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ  اﻟﻤﻠﻠﻲ)درآﻣﺪي ﺗﺮﻛﻴﺐ   (  -(70) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درﺻﺪ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ   ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲآﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻲ از ﺷﺮﻛ ﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒآﻣﺮﻳﻜﺎ   2004 -2005ﻳﻲ  2005  2004  رﺗﺒﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت Big Four /9  63/8  83  83/8  63/9  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻴﺎﻧﻲ 99–75 3  25/3  24/  -7450 1  18/7  18/  -49  40  13/6  15 -3930 4  9/3  10/  -29  19/1  8  8 (ﺧﺪﻣﺎ 70) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اراﺋﻪ  ت ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ دارﻧﺪ  .

89 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    -(71) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درآﻣﺪ  ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﺑﺰرگآﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ :دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن     2004  2003  2002  2001  ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ PWC /7  258/3  385/6  378/2  313 E&Y /1  95/6  251/5  221/0  184 Deloitte /6  101/1  146/6  174/5  163 KPMG /7  87/5  128/9  123/3  90  31/1  26/0  39/9  1/5  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت  782/1  924/6  951/4  608/9 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ   -(ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ 72) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻣﺮﻳﻜﺎ  -20052002   2004-2005  2003-2004  2002-2003 ﺷﺮح درآﻣﺪ  Non-Big Four Big Four  Non-Big Four Big Four  Non-Big Four Big Four    27  29  26  33  27  35  درآﻣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  21  19  21  18  25  19  درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  52  52  53  49  48  46  ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  100  100  100  100  100  100  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ   -(73) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  Big Four ﺗﺮﻛﻴﺐ درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﺪﻣﺎت    ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﺪﻣﺎت   ﻣﺸﺎوره ﺧﺪﻣﺎت اي  %5423    %%23      -(74) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة None Big Four, Big Four ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ درآﻣﺪﻫﺎي ﺳﺎل 2005  و 2001     2005  2001 ﺷﺮح  AA Tax  MCS  Other  AA Tax  MCS  Other  Big Four/6  37/1  23/4  32/9  6/8  52/1  28/6  11/1  2 None Big Four /8  43/7  29/5  22  4/7  43/9  29  20/4  6 AA= Accounting & Audit       MCS= Management Consultancy Services

90  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﺰ – (75) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درآﻣﺪ ده ﻣﻮﺳﺴﻪ  رگ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﻬﺎن درآﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 2003-2007  و    M£ =  UK، $M = US   2007  2006  2005  2004  2003 ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ  UK US  UK US  UK US  UK US  UK US  PWC 1,431  5,431  1,604  5,057  1,580  5,180  1,780  6,167  1,980  6,922  DT 1,244  6,511  1,245  6,876  1,355  6,876  1,550  7,814  1,790  9,856  KPMG 1,018  3,793  1,006  4,115  1,940  3,808  1,281  4,395  1,454  4,438  E&Y 754  5,264  812  5,685  825  5,511  945  6,331  1,130  6,890  BDO 193  350  188  365  228  440  275  558  330  589  GT 216  485  237  562  256  718  284  898  387  939  RSM  57  596  75  563  86  661  94  1,281  64  1,389  Baker Tilly 157  812  167  918  173  1,063  184  *  200  * Horwath 48  905  49  991  36  1,110  38  * 41  * Moores Rowland (Mazars) 36  920  81  870  82  970  90  * 90  *   46,200  8,700  40,100  7,727  38,010  6,781  32,846  6,461  30,186  6,315 ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺸﻮر  *130,000  112,472  102,910  88,033  79,309 (USD)  ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن Source: Top 60 firm survE&Y 2003 – 2006 Uk American’s 100 largest public accounting firm 2004-2006 USA IIA Global information network gain 12/16/2002       درآﻣﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮده اﺳﺖ*

91 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ      -(76) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة Big Four ﺟﻤﻊ درآﻣﺪﻫﺎي  (FTSE:100) از ﻳﻜﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن -20042002

ﻣﻲ 76 ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﺸﺎن   دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎرﺑﻨﺰ آﻛﺴﻠﻲ و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮ Big Four ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻃﻲ   اﺳﺖ 2002  -2004 از ﻳﻜﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ .       -(77) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة Big Five درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ درآﻣﺮﻳﻜﺎ   -20032000   ﻣﺒﺎﻟﻎ  :دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ    2000  2001  2002  2003 ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺻﻠﻲ   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺻﻠﻲ   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺻﻠﻲ   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺻﻠﻲ   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ     812,000  2,408,067  715,100  2,326,201  695,000  2,533,732  678,000  2,665,607  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ درآﻣﺪ  503,000  1,446,690  415,000  1,177,220  305,900  853,752  264,000  753,827  درآﻣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  266,348  961,377  258,000  1,148,981  340,000  1,679,980  364,550  1,911,780  درآﻣﺪ ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  122,600  523,770  123,465  552,454  —  —  —  —  درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  61,710  339,810  46,700  —  —  —  —  —  درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺳﺎﻳ درآﻣﺪﻫﺎ  —  97,796  —  —  —  —  —  —   ﺮ

2004  2003 2002  ﺷﺮح درآﻣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ )ﭘﻮﻧﺪ  263  247  212  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن درآﻣﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ)ﭘﻮﻧﺪ  348  467  636  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺟﻤﻊ)ﭘﻮﻧﺪ  611  714  848  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن  1/3  1/9  3/1  ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

92  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  -(رده 78) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﻔﻜﻴﻚ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت      (BDO, GT, RSM) ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲآﻣﺮﻳﻜﺎ -20032000   ﻣﺒﺎﻟﻎ  :دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ    2000  2001  2002  2003 ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺻﻠﻲ   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺻﻠﻲ   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺻﻠﻲ   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺻﻠﻲ   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ     291,450  555,992  266,227  569,639  264,186  608,440  218,713  608,394  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ درآﻣﺪ  197,900  371,507  185,847  370,458  150,085  323,809  138,950  263,246  درآﻣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  65,350  184,485  58,801  199,182  89,460  284,631  80,674  345,148  درآﻣﺪ ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  30,000  89,819  33,300  97,138  —  —  —  —  درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  12,500  64,565  15,450  71,720  —  —  —  —  درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  —  30,101  —  30,324  —  —  —  —  ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎ   -(ﻛﻮﭼ 79) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﻔﻜﻴﻚ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   2000 -2003   ﻚآﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ  :دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ    2000  2001  2002  2003 ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺻﻠﻲ   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺻﻠﻲ   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺻﻠﻲ   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺻﻠﻲ   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ     308,919  1,086,165  304,685  1,211,643  303,970  1,464,371  298,207  1,454,089  ( ﺟﻤﻊ ﻛﻞ درآﻣﺪ )دﻻر  210,488  609,078  185,750  524,352  165,000  411,881  149,875  382,589  درآﻣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  95,138  477,088  103,064  687,291  127,375  1,052,490  114,000  1,071,500  درآﻣﺪ ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  39,193  258,173  37,390  300,171  —  —  —  —  درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  28,825  152,669  21,503  189,524  —  —  —  —   واﺑﺴﺘﻪ  —  66,246  2,065  197,596  —  —  —  —  ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎ

93 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ     -(80) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﺮﻛﻴﺐ درآﻣﺪي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ از ﺑﺰرگ 1000 ﺷﺮﻛﺖ    ﺳﺎل   ﺗﻌﺪاد  ﺻﺎﺣﺒﻜﺎران  درآﻣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  )اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ دﻻر   ( درآﻣﺪ ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  )اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ دﻻر   ( ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  )اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ دﻻر   ( ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ-درﺻﺪ     1990  1,231 178,509,000  106,885,000  285,394,000  60  1991  1,095  169,043,000  95,375,000  264,418,000  56  1992  998  166,184,000  121,500,000  287,684,000  73  1993  1,008 179,938,000  130,046,000  309,984,000  72  1994  1,117  169,235,000  142,509,000  311,744,000  84  1995  1,120  168,700,000  150,301,000  319,002,000  89  1996  1,112  169,787,000  183,265,000  353,051,000  108  1997  1,111 175,814,000  181,622,000  357,435,000  103  1998  1,140 197,358,000  228,839,000  426,197,000  116  1999  1,162 189,759,000  226,506,000  416,265,000  119   -(ﺣﻖ 81) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ده ﺷﺮﻛﺖ اول از  2006 ﻳﻜﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ   ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﻮﻧﺪ  ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ  ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﻮﻧﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   British Sky Board Costing Deloitte   800,000  7,000,000/8  8  Morrison Supermarkets KPMG   200,000  1,100,000/5  5 King Fisher  PWC   1,100,000  5,900,000/4  5 Sainsburg  PWC   600,000  2,800,000/7  4 Xstrata  E&Y   1,800,000  8,200,000/6  4 Shire pharmaceutical  Dloitte   600,000  2,400,000  4 Smith & Nephew  E&Y   1,300,000  4,700,000/6  3 Hays  Deloitte   1,500,000  4,900,000/3  3 BP  E&Y   9,900,000  30,800,000/1  3 Intercontinental Hotels  E&Y   2,800,000  8,400,000  3 Source: FTSE 100 auditors survE&Y special repark group intercontinental hotel

94  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺟﺪول ﻓﻮق ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 3 ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎ ﻣﻲ 8/8  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻲ اﻣﺮي ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﺮان ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺪان ﺷﻮد  .  -(ﺣ 82) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درآﻣﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در    2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  ﺳﺎل  8/3  6/85  5/8  4/9  4/85  3/7  3/42  2/85  2/1  1/25  1/25  1  0/7  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﭘﻮﻧﺪ   (ﺧﺪﻣﺎ 81) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻣﺸﺎوره ت  اي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ داراي ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ اي  .اﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺠﻢ درآﻣﺪي  ﮔﻮﻧﻪ 2005 ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺎل از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻌﺎدل 3 8/  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﭘﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﺳﺖ 15/3 ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮده  . ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻜﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻲ Fornsic ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ  .  (83) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﻴﺰ درآﻣﺪده  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮﺗﺮ اي ﺳﺎﻟ ﺟﻬﺎن را در    ﻣﻲ 2003  -2004ﻬﺎي ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ  . ﻧﻤﺎﻳﺔ  -(ﻣﺸﺎوره 83)ﺷﻤﺎرة ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت   اي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن)ﭘﻮﻧﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن   ( ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ  در    2003 آﻣﺪ ﺳﺎل   2004 درآﻣﺪ ﺳﺎل  رﺗﺒﻪ  2005 درآﻣﺪ ﺳﺎل Accenture  573  753  835  1 IBM Business Consulting Services  500  560  610  2 Xansa   398  376  351  3 Deloitte   294  315  351  4 Capqemini   250  265  291  5 Logica CMG   170  205  236  6 Price Waterhouse Coopers   150  200  216  7 Capita   160  192  215  8 PA Consulting Group  183  194  202  9 McKins E&Y & Co  151  162  172  10

95 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    (ﺑﻴﻦ 84) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ در ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺣﻘﻮﻗﻲ  ﻣﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺶ  دﻫﺪ  :  -(اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 84) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درآﻣﺪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ در ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﺗﺮ    ردﻳﻒ  ﻣﻮﺳ ﻧﺎم ﺴﻪ   درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ)ﭘﻮﻧﺪ  ( 1Avalon Solidtors  10,600,000 2Slaughter and May   2,469,000 3Linldaters   1,885,000 4Clifford Chance   1,791,000 5Allen & Overy   1,736,000 6Freshflelds Brukhaus Deringer   1,693,000 7Dickson Minto   1,611,000 8Herbert Smith   1,437,000 9Ashurst   1,408,000 10CMS Cameron Mckenna   1,394,000  ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻪ   83ﻫﺎي ﺗﺎ آﻧ 85  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ   در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ   3 اﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ داراي ﺗﺎ ﻣﻲ 5 ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻘﻮﻗﻲ    ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﻮﺿﻮع و  اﻟﺰﺣﻤﻪ  ﻫﺎي ﻧﺎﭼﻴﺰ وﻛﻼء ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ وﻛﺎﻟﺖ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود  . ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد وﻛﻼء ﻳﺎ ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ )ﺗﺠﺎرت ﻗﺎﻧﻮن  (ﺑﻴﻦ و اﻣﻮر ﻗﺮاردادي ﺑﻪ وﻳﮋه ﻗﺮاردادﻫﺎي   اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .

96  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

85 ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة 25 درآﻣﺪ رﺗﺒﻪ 2007 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻣﻲ 2004 ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎل را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ. وب ﻻزم ﺑﻴﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در   CFO.Gﮔﺎه ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ وﻛﻼي ﻣﺸﻬﻮرآﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑ 2007 در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﻴﺶ از ﻫﺰار دﻻر رﺳﻴﺪه اﻳﻦ ﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ وﻛﻼء ﻣﺮدان ﻫﺰاردﻻري ﮔﻮﻳﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن و وﻛﻼء در ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﻖ ﻧﺸﺎن اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﻖ دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن رﺳﻤﻲ)ﺷﺮﻳﻚ رده  (رﺳﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻫﺰار دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ   .ﺣ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻜﻪ در ﺣﻖ ﺎل ﺣﺎﺿﺮ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ وﻛﻼء ﺑﺮاي ﻣﺸﺎوره  60 ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎوره 300 ﺗﺎ دﻻر و ﺑﺮاي   (Case) ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ 450 ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ 600 ﺗﺎ دﻻر ﺑﺎﺷﺪ.  ﺟﻬﺎن 25 -(85) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ    2007 ﺳﺎل                                          ﻣﺒﺎﻟﻎ :ﻳﻮرو ﻣﻴﻠﻴﻮن   رﺗﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  رﺗﺒﻪ    ﻣﻮﺳﺴﻪ 2004 ﺳﺎل ﻧﺎم   دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻞ   ﻣﺮﻛﺰي  اروﭘﺎ درآﻣﺪ   درآﻣﺪ  ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺳﻮد  ﺳﻮد ﺳﻬﻢ   ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ  ﺗﻌﺪاد وﻛﻼي   ﻣﺪﻳﺮ  وﻛﻼ ﺗﻌﺪاد    ﺗﻌﺪاد دﻓﺎﺗﺮ  در ﺟﻬﺎن  ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن   ﻣﺪﻳﺮ  ﺗﻌﺪاد وﻛﻼي   زن ﺷﺮﻳﻚ  1   1 Freshfields Bruckhaus Deringer UK 1,052  1,157  457  460  460  1,940  27  61  61  2   2 Clifford Chance UK 980  1,400  253  306  469  2,080  29  90  38  3   3 Linklaters  UK 913  1,061  341  344  415  1,730  30  63  50  4   4 Allen & Overy  UK 843  960  196  323  358  1,643  25  51  37  5   5 Lovells UK 515  555  221  255  297  1,153  27  61  45  6   7 Eversheds UK 436  436  83  172  335  1,712  29  82  25  7   6 Baker & McKenzie  US  421  987  112  229  360  1,193  69  65  26  8   9 DLA Piper Rudnick Gray Cary US 387  405  77  110  310  1,330  23  65  11  9   8 Slaughter and May UK 328  365  132  110  117  525  4  19  17  10   10 Herbert Smith UK 322  358  99  96  167  695  10  27  11  11   15 White & Case  US  285  766  100  113  242  854  38  44  29  12   11 Ashurts UK 284  290  99  130  148  601  11  25  5  13   12  Norton Rose UK 262  302  102  172  196  754  20  35  28  14   13 Final France 250  25  26  245  245  1,220  100  19  19  15   14 CMS Cameron McKenna UK 238  246  74  121  135  537  10  20  20  16   16 Simmons & Simmons UK 228  262  54  135  186  628  19  28  15  17   17 Denton Wilde Sapte UK 223  174  56  117  189  650  13  55  31  18   20 Shearman & Stering US 221  619  85  75  75  323  19  30  30  19   18 Hammonds UK 199  199  37  94  202  689  17  45  20  20   19 Loyens & Loeff N.V. Holland 189  214  60  100  100  694  17  7  7  21   30 Addleshaw Goddard UK 184  184  51  108  169  514  3  28  13  22   21 Garrigues Spain 172  172  15  67  167  1,201  26  19  4  23   32 Cleary Gottleb Steen & Hamilton LLP US 160  545  85  63  63  343  12  21  21  24   22 Hengeler Mueller Denmark 157  157  65  76  76  195  5  3  3  25   30 Berwin Leighton Paisner UK 150  150  35  57  125  330  2  26  10         Source : The American Lawyer, The Lawyer, Legal Business

97 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ     -(86) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درآﻣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 200 ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮرس       2006 ﺳﺎل ﻣﺒﺎﻟﻎ :اﺳﺘﺮا ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻟﻴﺎ  ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ درآﻣﺪ   ﺣﺮﻓﻪ درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت اي  درآﻣﺪ ﻛﻞ   رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻮرد   KPMG /73  86/69  40/42  127  55 Ernst & Young /92  72/95  29/87  102  47 Price Waterhouse Coopers /29  67/59  32/88  99  63 Deloitte Touche Tohmatsu /30  15/94  12/24  28  22 Others /76  2/49  0/25  3  13 Total  245,000/66  116/66  361  200   -(87) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درآﻣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﻮرﺳﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 2006   -2002         ﻣﺒﺎﻟﻎ :اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر   ﺳﺎل  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ درآﻣﺪ   ﺣﺮﻓﻪ درآﻣﺪ  ﺧﺪﻣﺎت اي  درآﻣﺪ ﻛﻞ   2002 /29  159/45  198/74  357 2003/42  175/97  164/39  340 2004/28  194/14  133/42  327 2005/48  209/00  151/48  360 2006/00  245/66  116/66  361   -(88) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺟﻬﺎن Big Four ﺗﺮﻛﻴﺐ درآﻣﺪﻫﺎي در ﺳﻄﺢ    -20052002     2004-2005  2003-2004  2002-2003  ﺷﺮح  27  26  27  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎنﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ     25  21  21  52  53  48  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮاي ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮﻳﺎن  100  100  100  ﺟﻤﻊ    -(89) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة Big Four ﺗﺮﻛﻴﺐ درآﻣﺪﻫﺎي درآﻣﺮﻳﻜﺎ  -20052003  –  2000    2000  2003  2005  54/7  50  36  ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  28/5  30/6  23  ﻣﺎﻟﻴﺎت  13/7  14/9  36  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  3/1  4/5  5  ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت  100  100  100  ﺟﻤﻊ Source: Public accounting report Aug.31/2005

98  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   -(90) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﺮﻛﻴﺐ وزﻧﻲ )  درﺻﺪ  ( اﻧﻮاع درآﻣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  2005  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن

ﻧﺎم ﻛﺸﻮر

ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و (AA)  ﺣﺴﺎﺑﺪاري

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و  ﻣﺸﺎوره   (M&C)

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  (Tax)

ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت

16  23  9  52  2002 ﺟﻬﺎن  16  23  11  49  2005 ﺟﻬﺎن  9  27  21  43  آﻣﺮﻳﻜﺎ  22  27  12  39  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  16  20  12  52  ﻛﺎﻧﺎدا  27  23  4  46  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  20  23  8  49  اروﭘﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻻﺗﻴﻦ  22  18  5  55   ي  9  27  7  57  ﻫﻠﻨﺪ  14  16  11  59  ﺑﺮزﻳﻞ  17  19  8  56  آﺳﻴﺎي ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ  11  8  6  75  ﻓﺮاﻧﺴﻪ  15  13  5  67  ﺳﻮﺋﻴﺲ  4  28  16  52  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ  12  13  10  65  اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  16  25  9  50  ژاﭘﻦ  29  11  13  47 CIS  اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي  26  19  1  54  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ  29  11  13  47  ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ  10  20  6  65  ﻣﻜﺰﻳﻚ  28  25  5  42  اﻳﺮﻟﻨﺪ Source: IAB 2006   (90) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺪاوم از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻋﺪه دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر  اي از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﻣﺪﻋﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺟﻬ ﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آﺷﻨﺎﺋﻲﻧﺪارﻧﺪ، درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 50  درﺻﺪ درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎي آﻧﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد . در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺳﺴﺎت ً ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﻋﻤﻼ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳ ﺶ درآﻣﺪ آﻧﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ و اﻣﻮر دادﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺷﺪه   .

99 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن)ﺟﻬﺎن اﻳﺮان و   (  -(ﺣﻖ 91) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ وﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ  اﻳﺮان   رده ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ  (  رﻳﺎل  دﻻر  ﻟﻨﺪن  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ   اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺮخ   دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺮﻳﻚ )ارﺷﺪ  215  540  585  639  7/8  72,200  ( ﻣﺪﻳﺮ  152  189  198  225  7/4  68,400  ﻣﺪﻳﺮ  114  189  207  171  6/6  60,800  ﺣﺴﺎﺑﺮس ارﺷﺪ  94  —  —  —  5/1  47,500  ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻛﻤﻚﺣﺴﺎﺑﺮس     15,200/1  6  —  162  144  79  109  —  —  —  —  —  ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻣﻮر اداري ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺪﻗﻴﻖ در ﺟﺪول ﻓﻮق وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻖ اﻳﺮان اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در  ) ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﮔﺮدﻳﺪه 85 اﻗﺘﺼﺎد در ﺳﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ ( ﻣﻲ را ﻧﺸﺎن   دﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ارزﻧﺪه ﺧﺎﺻﻲ درﻳﺎ ﻧﻤﻲ ﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ رﻳﺴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻳﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻖ  2006 اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺳﺎل درآﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻳﻜﺼﺪﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮﺗﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ   ه ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻳﻚ 277,000 در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ دﻻر و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮ ﻏﻴﺮﺷﺮﻳﻚ 162,759   دﻻر و ﺣﻖ ﺣﺮﻓﻪ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن   121 اي ﻣﻌﺎدل دﻻر ﺑﺮاي 1,270   ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺎل و ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪ اﺳﺖ 6/2 اي ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻌﺎدل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده .      (CPA firm slatistical analysis reference handbook 2007: )ﻣﻨﺒﻊ ً ) ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ  ( 92) را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة و (ﺣﻖ 93 ﻛﻪ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﮔﺮوه ﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ و دوﻳﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ از ﻣﻲ اي ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﻧﺸﺎن  دﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﻔﺒﺎرﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وب ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش  ﺣﻖ (www.BPAwww.com) BPA ﮔﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ   2007 اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺳﺎل درآﻣﺮﻳﻜﺎ  ﺳﺎﻋﺖ 162ﻣﻌﺎدل دﻻر در    ﺑﺮاي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ  ) (اﺳ Big Four ﻏﻴﺮ از ﺑﻮده ﺖ. ﺣﻖ ﺑﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرك ﻣﻲ CPA ﻛﻪ داراي ﺣﻖ اﻣﻀﺎء ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد . ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮﺗﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل 2007  )   (ﺣﻖ 2007 – IPA’s ﮔﺰارش اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻋﺮض ﭘﻨﺞ ﺳﺎل 2007   – 2001 ﺣﺪود ﺣﻖ 271 درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎﻟﺺ   اﻟﺰﺣﻤﻪ 305,000 ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻳﻜﺼﺪﮔﺎﻧﻪ از دﻻر در ﺳﺎل 2001  ﺑﻪ 461,200  دﻻر در ﺳﺎل 2007

100  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   1,187 رﺳﻴﺪه در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺎل 2001  ﺑﻪ 1,094   ﺳﺎﻋﺖ در اﺳﺖ 2007 ﺳﺎل رﺳﻴﺪه .     -(ﺣ 92)  ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺑﻴﻦ ﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن   2004 اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺳﺎل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ درآﻣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺑﺮﺗﺮ 250 ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ    ﻳﻜﺼﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ     ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ درآﻣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ) ﭘﻮﻧﺪ  (ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎم     ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ درآﻣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ   )ﭘﻮﻧﺪ  ( ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ  59 William Hill  32 Morrison (Wm) 64 Somerfield  34 Tesco 92 Barratt Devs  34 Sainsbury (J) 99 The Big Food Group  35 Safeway 102 Wilson Bowden  51 Legal & General 110 Computacenter  74 Scot & Southern Energy 110 Woolworths  78 BP 112 Persimmon  111 Marks & Spencer 113 Reg Vardy  119 Centrica 116 Brown (N)  121 Gallaher 959 Average  478 Average 2,412 Pillar Property  1,041 Amersham 2,418 Isis Asset Mgt  1,049 Tomkins 2,793 Singer & Friedlander  1,116 Cable & Wireless 3,317 Hammerson  1,161 Liberty Intl 3,472 Quintain Estates  1,196 Man Group 5,075 BTG  1,210 Smiths Group 5,075 RIT  Capital  1,363 Amvescap 5,088 Skyepharma  1,772 British Land 5,732 Lastminute.com  2,328 Schroders 8,852 Autonomy  2,341 3i Group ﻧﻤﺎﻳﺔ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻴﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن  اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻳﻜﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ 32 ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ درآﻣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ 2,341  ﭘﻮﻧﺪ و در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه 250   ﺷﺮﻛﺖ 59 ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ ﺷﺮ 8,852 ﭘﻮﻧﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﻲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ   ﻛﺘﻬﺎ، رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ و ﻣﺤﺪوده رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن  478 ﭘﻮﻧﺪ درآﻣﺪ در ﻳﻜﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﻮﻧﺪ )  ﭘﻮﻧﺪ 645 =2005 ﺳﺎل (   250 و در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﮔﺮوه 959 ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻌﺎدل ﭘﻮﻧﺪ )  ﭘﻮﻧﺪ1015 =2005ﺳﺎل ( اﺳﺖ ﺑﻮده  .ﻧﺸﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﻲ ن    ﺣﻖ 478 دﻫﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در اﻳﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮﺧﻬﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺗﺪاوم ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ و

101 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮدد .ﺑﺪون ﺣﻖ ﺷﻚ اﻳﻦ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ دار ﺑﺎﺷﻨﺪ اي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﺣﺬف و ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  . – (ﺑﺮﺗ 93) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درآﻣﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ رده ﻧﺨﺴﺖ از ﮔﺮوه ﻳﻜﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ   ﺮ ﺟﻬﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺣﻖ آﻧﺎن اﻟﺰﺣﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺳﺎل 2005   ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ  ﻛﺸﻮر  درآﻣﺪ  )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد   ( ﺣﻖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻟﺰﺣﻤﻪ   )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن   ( ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ     43,512  1/1  48/1  آﻣﺮﻳﻜﺎ Costco wholesale   40,850  7/1  288    آﻣﺮﻳﻜﺎ Wal-Mart Stores  28,255  2/3  63/7    ﻣﻜﺰﻳﻚ Pemex  25,171  2/1  53/2    آﻣﺮﻳﻜﺎ Amerisource Bergen  20,806  2/4  49/9    آﻣﺮﻳﻜﺎ Target  19,152  3/3  62/5    اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن Tesco  17,964  4/1  73/1    آﻣﺮﻳﻜﺎ Home Depot  16,828  4/7  79/8    ژاﭘﻦ Nissan Motor  16,690  2/7  45/5  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ Enel   12,582  4/6  80/5    ژاﭘﻦ Honda Motor  11,555  3/9  45/4    ﻧﺮوژ Statoil  10,331  16/7  172/6    ژاﭘﻦ Toyata Motor  10,032  8/0  80/5    آﻣﺮﻳﻜﺎ McKesson  9,811  27/6  270/8    آﻣﺮﻳﻜﺎ Exxon Mobil  9,324  6/1  56/4    آﻣﺮﻳﻜﺎ Kroger  9,173  5/9  53/9  آﻣﺮﻳﻜﺎ Valero Energy   8,816  13/8  121/7  آﻣﺮﻳﻜﺎ CopnocoPhilips   7,091  12/7  90/4  ﻓﺮاﻧﺴﻪ Carrefour   6,840  14/7  100/5  ژاﭘﻦ Nippon Telegraph & Telephone   6,704  9/4  63/0  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن Vodafone ﻧﻤﺎﻳﺔ ﻓﻮق ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﺴﺖ ﺣﻖ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻳﻚ دﻻر ﺑﻪ ازاي 6,704 دﻻر درآﻣﺪ و ﻳﻚ دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ اﺳ 43,727  دﻻر درآﻣﺪ ﺑﻮده ﺖ .ﺣﻖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﻴﺴﺖ   (93) ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة 986 ﻳﻚ دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ دﻻر درآﻣﺪ اﺳﺖ 2,076  ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻳﻚ دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ دﻻر درآﻣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻮده .

102  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  -(ﺟﻬ 94) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درآﻣﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ رده آﺧﺮ ﮔﺮوه ﻳﻜﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ   ﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺣﻖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻟﺰﺣﻤﻪ  ﺳﺎل 2005   ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ  ﻛﺸﻮر  درآﻣﺪ  )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد  ( ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن   ( ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﺑﻪ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    986  56/6  55/7  آﻟﻤﺎن E.ON   1,020  54/6  55/7   آﻟﻤﺎن DE&Ytche Bank  1,178  49/8  58/7   ﻓﺮاﻧﺴﻪ France Telecom  1,362  43/2  58/8   ﺳﻮﺋﻴﺲ Credit Suisse  1,411  35/9  50/7   ﻓﺮاﻧﺴﻪ Suez  1,469  66/7  98/0   آﻣﺮﻳﻜﺎ American International Group  1,617  36/9  59/7   ﺳﻮﺋﻴﺲ Zurich Financial Services  1,679  33/9  56/9   آﻣﺮﻳﻜﺎ JPMorgan Chase  1,701  30/9  52/6  آﻣﺮﻳﻜﺎ Boeing   1,762  32/3  56/9   ﺳﻮﺋﻴﺲ UBS  1,772  51/6  91/5   آﻟﻤﺎن Siemens  1,832  39/6  72/6   اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن HSBC Holdings  1,935  22/2  42/9   آﻣﺮﻳﻜﺎ Time Warner  1,941  54/6  105/9   ﻫﻠﻨﺪ ING Group  1,950  35/2  68/7   ﻓﺮاﻧﺴﻪ BNP Paribas  1,955  78/2  152/9  آﻣﺮﻳﻜﺎ General Electric  1,969  55/0  108/3  آﻣﺮﻳﻜﺎ Citigroup  2,007  25/6  51/4  آﻣﺮﻳﻜﺎ Procter & Gamble  2,048  31/6  64/7  ﻫﻠﻨﺪ Royal Ahold  2,076  25/5  52/9  آﻣﺮﻳﻜﺎ Pfizer   (ﺣﻖ 94) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻎ درآﻣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ، ﻣﺒﻠﻎ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ د ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻓﺎرغ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻫﺮ ﭼﻪ  رآﻣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﺣﻖ ﻣﻌﻨﻲ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ داري ﺑﻴﻦ ﺣﻖ درآﻣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻧﺪارد اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ وﺟﻮد   . اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻖ ﻫ 986 اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻳﻚ دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ دﻻر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ازاي    2,076ﺮ دﻻر درآﻣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  .

103 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   -(ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ 95) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس درآﻣﺪ   ﺳﺎل 2005

ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻨﺪي درآﻣﺪي    ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ

ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ داﺧﻠﻲ ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ

ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ   ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ   درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ

%ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ

ﭘﻮﻧﺪ 300 زﻳﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن      154  141  286/2  0  117/8  0 300 ﺑﻴﻦ ﺗﺎ 700   ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ     110  464  514/1  0  219/5  0 700 ﺑﻴﻦ ﺗﺎ ﭘﻮﻧﺪ 1 ﻣﻴﻠﻴﺎرد      33  814  596/7  0  447/5  0 ﺗﺎ1 ﺑﻴﻦ ﭘﻮﻧﺪ 5  ﻣﻴﻠﻴﺎرد      286  2,256  1,341/6  0  774/3  0 5 ﺑﻴﻦ ﺗﺎ 10  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﭘﻮﻧﺪ     98  7,046  3,529/5  0  2,133/3  0 10 ﺑﻴﻦ ﺗﺎ ﭘﻮﻧﺪ 30 ﻣﻴﻠﻴﺎرد      98  17,970  6,847/4  0  3,727/2  0  30 ﺑﺎﻻي ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﭘﻮﻧﺪ     33  67,652  20,317/3  0  7,554/1  0 ﻣﻨﺒﻊ  :  (IIA) اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن داﺧﻠﻲآﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻤ   (95) ﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ دﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ دﻫﻢ درﺻﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ دﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ دﻫﻢ درﺻﺪ در ﻧﻮﺳ ﺎن ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺳﺎل 1384 ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ده ﻫﺰارم ) ﻫﺰارم ﺑﺠﺎي ﻳﻚ   ( و ﻫﺸﺖ ده ﻫﺰارم)ﻫﺰارم ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﺸﺖ   ( ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻲ   ﻫﻢ ﺑﺠﺎي ﮔﺰارش اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ً دﻫﺪ و ﻋﻤﻼ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪان اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ را ﺑ ﻧﻤﻲ ﻪ ﺑﺎر  ﻣﻲ » آورد زﻳﺮا ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف  .« ﻫﺮﭼﻘﺪر ﭘﻮل ﺑﺪﻫﻲ آش ﺧﻮري  (95) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة (ﺣﻖ 94) و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ   رﺳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و درﺻﺪ ﺣﻖاﻟﺰﺣ ﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را درآﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﻴﻢ ﻛﻪ درﺻﺪ ﺣﻖ  2/9 اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﺰارم ﺗﺎ 3   ﻫﺰارم درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  .

104  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ      (-ﺣﻖ 96) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺧﺎﻟﺺ درآﻣﺪ و ﺧﺎﻟﺺ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺷﺮﻛﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ)ﻣﻮ ﻳﻜﺼﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺴﻪ  (   2004 -2006 درآﻣﺮﻳﻜﺎ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ 2006  2006  2004  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت   ﻛﻞ  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﻛﻞ  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ   ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﻛﻞ  ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ   ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻮﺳﺴﺎت    462,710  82,349  368,572  304,694  43,578  228,542  257,008  42,606  196,291  ( ﺧﺎﻟﺺ درآﻣﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻻﻧﻪ )دﻻر ﺧﺎﻟﺺ ﺣﻖ   197  53  171/4  128/8  24/5  103/9  111/2  23/7  89/7  ( اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ)دﻻر                                  Source: 2006 National Map SurvE&Y

105 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ      -(97) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ)دﻻر  ( ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﺎدر ﺑﺮﺗﺮ ) 2004 -2006 ﺷﺪه در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ   ( رده ﺷﻐﻠﻲ  ﺷﺮﻳﻚ  ﻣﺪﻳﺮارﺷﺪ  ﻣﺪﻳﺮ  ارﺷﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ   ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ    76/5  90/9  107/3  121/8  159/5  2004 ﺳﺎل  80/3  99/1  118/4  133/6  167/9  2006 ﺳﺎل                     Source: 2006 National Map SurvE&Y            -(98) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮﺧﻬﺎي ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺷﺪه ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ )  ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮ  ( ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﻜﺎرانآﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﺳﺎل 2006  –  2004 ) 2006  ) 2004  ( ﻣﺒﺎﻟﻎ دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ  ( ﺷﺮﻳﻚ  ﻣﺪﻳﺮ  ﻣﺴﺌﻮل  ﻣﺪﻳﺮ  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ارﺷﺪ  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ﺷﺮﻳﻚ  ﻣﺪﻳﺮ  ﻣﺴﺌﻮل  ﻣﺪﻳﺮ  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ارﺷﺪ  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ    168  134  118  99  80  159  122  107  91  76  -(ﺣﻖ 99) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ   اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ Big Four اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻴﺎﻧﻲ        2005ﺳﺎل

Big Four ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻟﺰﺣﻤﻪ   ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ

ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑ ﺑﻪ ﺮﺳﻲ  درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ

درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن  درﺻﺪ   ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن  درﺻﺪ

ﭘﻮﻧﺪ 50 ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﻠﻴﻮن      1,477/59  0  602/56  0 50 ﺑﻴﻦ ﺗﺎ ﭘﻮﻧﺪ 100 ﻣﻴﻠﻴﻮن      548/15  0  195/14  0 100 ﺑﻴﻦ ﺗﺎ ﭘﻮﻧﺪ 500 ﻣﻴﻠﻴﻮن      1,726/10  0  295/07  0  0/05  44  0/06  1,499  500  -5000 ﺑﻴﻦ ﻣﻴ5000 ﺑﻴﺶ از ﭘﻮﻧﺪ  —  —  0/04  237   ﻠﻴﻮن Source: Oxera’s calculations based on Oxera  panel detaset  ﮔﺰارشﺗﺎﺛﻴﺮﺣﻖ   2006 اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻪ در اﻛﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺣﻖ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ   2 اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺰارم ﺗﺎ 6   ﻫﺰارم درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻮرد رﺳﻴ اﺳﺖ ﺪﮔﻲ ﺑﻮده   .

106  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ) (100  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ درآﻣﺪ ﻣﻮرد  2004 -2006 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ :اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﻮﻧﺪ   ﺳﺎل  ﺑﺮﺗﺮ ﮔﺮوه ﻳﻜﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ    ﺑﺮﺗﺮ 250ﮔﺮوه ﺷﺮﻛﺖ      2003  478  959  2004  538  890  2005  645  1,015  2006  616  1,183

 

-(د 101) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة 50 رﺻﺪ درآﻣﺪي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 2006  –  1998  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  ﺷﺮح  72  72  73  76  79  78  79  78  79 Big Four  درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻌﺪي 46 درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ      21  22  21  22  21  24  27  28  28 ) ﭘﻮﻧﺪ Big Four درآﻣﺪ  5,472  5,112  4,864  5,396  5,846  5,382  4,898  4,130  3,800 ( ﻣﻴﻠﻴﻮن درآﻣﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت )ﭘﻮﻧﺪ  2,128  1,988  1,536  1,704  1,554  1,518  1,302  1,170  1000  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺟﻤﻊ ﻛﻞ) ﭘﻮﻧﺪ  7,600  7,100  6,400  7,100  7,400  6,900  6,200  5,390  4,800  ( ﻣﻴﻠﻴﺎرد

 

107 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻖ ﺑﺰرگ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﭘﺎداش ﻣﺪﻳﺮان در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي   ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ   (ﻣﻌﻨﻲ 102) آﻧﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة راﺑﻄﻪ  دار ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ ﺣﻖ دﻫﺪ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﻴﺶ از درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮرﺳﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ  ﻣﻲ –  اﻳﻦ دو ﻋﺪد ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ً اﻳﺮان اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ  . (ﺣﻖ 102) در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎداش ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ  . ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺪﻗﻴﻖ در اﻳﻦ ﺟﺪاول ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭼﺎﻧﻪ ﺷﻴﻮة ﻧﺎﻣﻌﻤﻮل و ﻧﺎدرﺳﺖ  زﻧﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻬﺮﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺒﺬول ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .  -(اول 102) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ده ﺷﺮﻛﺖ    از ﻳﻜﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺳﺎل 2005   ﻣﺒﺎﻟﻎ :ﭘﻮﻧﺪ  درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ردﻳﻒ  ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎم    ﻧﺎمﻣﺪﻳﺮ  ﺣﻘﻮق  ﻣﺰاﻳﺎ  ﺟﻤﻊ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮ  ﻛﻞ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻃﻮل ﻣﺪت   ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ )روز  ( ﻛﻼري Man group 1  52  1,620,000  2,049,000  1,770,000  279,000   ﭘﻴﺘﺮ 2Royal Bank وات Scotland   57  8,200,000  1,526,000  1,060,000  466,000   ﻓﺮدرﻳﻚ 3Tesco ﻫﻴﻜﻨﺴﺘﻮن  44  1,700,000  1,513,000  1,006,000  507,000   آﻧﺪره 4BAT راﺑﻴﻨﺮ  56  6,500,000  1,381,000  946,000  435,000   ﭘﻞ 5Unilever ﻣﺎرﻛﻬﺎم  63  10,500,000  1,122,000  587,000  535,000   رادﻟﻒ 6Diageo ﻧﻴﻜﻮﻻ رز  66  3,300,000  1,104,000  651,000  453,000   س 7HSBC ﻓﻠﻴﻨﺖ  55  14,171,000  1,040,092  438,092  602,000   داﮔﻼس 8BSKYB اﺳﺘﻮارت  42  800,000  966,436  566,436  400,000   ﻣﺎرﺗﻴﻦ 9Reckit Benckline دي  66  1,800,000  953,000  609,000  344,000   ﻛﻮﻟﻴﻦ 10Glasco Smith ﻛﻤﺐ  69  6,100,000  947,000  472,000  475,000   ﺟﺎن ﻣﻲ 103 ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﺸﺎن   دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﺋﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎي ﺟﺎن ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دﻳﻠﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﮔﺮدد .ﺳﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي  ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﻋﻀﺎي ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي رده ﭼﻨﺪم ﻛﺸﻮر )ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎداش   ( ﺑﻴﺶ از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ) !!ﺟﻞاﻟﺨﺎﻟﻖ  (

108  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  -(ﻣﺸﺎﻏﻞ 103) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪ   ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎل 2006  در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ   رده ﺷﻐﻠﻲ  ﺷﺮﻳﻚ  ﻣﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺮﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶ   ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﻇﺮ    ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳﻲ  دوﻟﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺨﺶ     ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ Deloitte Man Group  ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ  ICAE BBC   ﻛﻤﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﭘﻮﻧﺪ  72,000  353,000  195,000  2,600,000  3,600,000  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﺟﺎن   ﻛﻼرك ﭘﻴﺘﺮ   ﺑﻮرﻧﺪ اﺳﺘﻴﻮ   آﻧﺴﺘﻲ ارﻳﻚ   ﭘﺘﺎل زارﻳﻦ    ﻧ -(اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 104) ﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در –  -20052003   ﻃﺒﻘﻪ درآﻣﺪي  2003  2004  2005   ﺑﻨﺪي 1090,000 1,230,000 1,370,000 ( ) ﭘﻮﻧﺪ Big Four ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺎي  510,000  530,000  550,000  ( ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻴﺎﻧﻪ )ﭘﻮﻧﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ    320,000  330,000  320,000  ( ﺷﺮﻛﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت رﺗﺒﻪ ده ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ)ﭘﻮﻧﺪ   104 ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺳﺎل 2005   1,370,000 ﭘﻮﻧﺪ  ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ از درآﻣﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﺳﺖ 1385 !!  ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺷﺮﻳﻚ در  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺖ 1385 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎل درآﻣﺪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده  .  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ درآﻣﺪﻫﺎﺋﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ   ﻳﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮان رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ  .

109 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺣﻖ آﻧﻬﺎ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    -(ﺣﻖ 105) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ     2005  2004  2003  2002  1999  1996  1993  1989  1985  ﺳﺎل  3/2  3/1  2/9  2/9  2/9  2/6  2/9  2/9  3/1  ﻫﺰارم  -(ﺣﻖ 106) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ د اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ر ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟2005   ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ) ﭘﻮﻧﺪ ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن   (   ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ   20/2  23/5 E&Y B.P.  ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﭘﺘﺮوﻟﻴﻮم KPMG & PWC Royal Duch Shell روﻳﺎل داچ ﺷﻞ   22  16 KPMG HSBC اچ .اس .ﺑﻲ .ﺳﻲ /7  22  14 DTT Anglo-American   اﻧﮕﻠﻮ اﻣﺮﻳﻜﻦ /5  9/9  7     -(107) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي Big Four ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ از   FST-100, FST-250, FST-350  ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺟﻬﺎن 350 -ﮔﺎﻧﻪ250 – ) ﺻﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ (         ﻣﺒﺎﻟﻎ :ﭘﻮﻧﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن   ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺪاد   ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  DTT   105/6  68 E&Y   109/8  46 KPMG   163/5  55 PWC   259/9  11  7/9  0/3  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻴﺎﻧﻲ  290/7  636  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ    (106) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ و ﻧﻤﺎﻳﺔ (ﺑﻴﻦ 105) ﺷﻤﺎرة ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   (107) اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻖ ﻣﻲ Big Four اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را از ﻳﻜﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن   ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﻖ ﺑﺨﺸﻲ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻫﺎي ﮔﺰاﻓﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺻﺮﻓﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي  ﺟﻮﺋﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺠﺎي ﻛﺎﺳﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﺣﻖ ﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻫﺎي ﮔﺰاف ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و

110  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  دﻫﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻲ ﺣﻖ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن را ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ دﻫﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻢ دارﻧﺪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﻢ درﻳﺎﻓﺖ   ! ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻜﻪ ﺑﻮرس آﻣﺮﻳﻜﺎ  ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮ ﺳﺎرﺑﻨﺰ ن   ﻫﺰﻳﻨﻪ (Sarbense- Oxely) اﻛﺴﻠﻲ ﺷﻔﺎف ً ﻋﻤﻼ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ﺳﺎزي ﺑﻪ  در اﻳﺮان ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺷﺪه ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻮال ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮدﺟﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ً ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﻇﺎﻫﺮا ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎرة ) آﺗﻲ 340 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ  (اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن   ﺷﺪه ، ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ً ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻋﻤﻼ ً وﻟﻲ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﭼﺎﻧﻪ ﻛﺮده زﻧﻲ را در اﻳﺮان ﭘﻴﺸﻪ اﻧﺪ!ﻣﻲ ﻳﺎدآور    ﺷﻮد اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻮرﺳﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ اﻧﺮون ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﻴ ﻫﺎي  ﻨﻲ را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮده زﻳﺮا اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺮ   ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و ﺳﺎﻳﺮ ارﻛﺎن ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻛﺸﻮر  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ واﻗﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻛﻮﺷﺶ ﺟﺪي ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ زﻳﺮا  ﺗﻨﺎ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻓﻌﻠﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  ﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ ﻧﺪارد و ﻧﻤﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر  ﺣﻖ داري ﺑﺎ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻛﺮد ﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ   .

111 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن    -(108) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درآﻣﺪ ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﻬﺎن 2006  –  2002 ﻣﺒﺎﻟﻎ :دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن     2006  2005  2004  2003  2002  ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ PWC   13,800  14,700  17,600  20,300  21,986 DT  12,500  15,100  16,400  18,200  20,000 KPMG   10,700  12,160  13,440  15,700  16,880 E&Y   10,100  13,100  14,500  16,900  18,400 BDO  2,395  2,670  3,017  3,328  3,911 GT  1,840  2,010  2,122  2,453  2,800 RSM   1,829  1,090  2,128  2,502  2,758 Baker Tilly  1,580  1,600  1,815  2,116  2,301 Horwath  1,650  1,700  1,777  2,005  2,188 Moores Rowland  1,700  1,800  1,794  1,960  2,114  (108) ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  (109) را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درآﻣﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺣﻖ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﻔﻨﺎﻛﻲ در ﻣﻮرد  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﺳﻴﺪ  . 85 ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪود درﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر در ﺣﻮزة دوﻟﺘﻲ و زﻳﺮ ﭼﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺳﺎل 1384   ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎدل ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ردﻳﻒ ﻧﻤﻲ 150  ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ  !! اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 1385 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎل رﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎدل 1,200,000  دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻤﻲ در ﭼﻨﻴﻦ اوﺿﺎع اﺳﻔﺒﺎري ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا از  ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ ﻲ، اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ و …ﻧﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﻖ ﻛﻨﻴﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻛﻔﺎف رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ اﻣﻮر ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﻣﻲ ﻻﻏﻴﺮ ًﺻﺮﻓﺎ دﻫﺪ و   . ﻧﻤﺎﻳﺔ ذﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻋﻤﺪه و ﺑﺰرگ ﻣﻲ 1384 ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را در ﺳﺎل و ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧ ﻪ درآﻣﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب و ﺗﺸﻜﻴﻼت و ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﻳﺮان آنﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻠﻘﻲ  ( ﻧﻤﻲ 150 ﻧﺼﻒ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ داراي رﺗﺒﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ !!ﺣﺴﺎﺑﺮ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳ ً و ﻳﺎ ﻣﺜﻼ 32 ﻲ رﺗﺒﻪ (Haysmacintyer) اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻛﻪ داراي ﻣﻲ 23 ﺷﺮﻳﻚ    2006 ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از درآﻣﺪ ﺳﺎزﻣﺎن 350 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﻮﻧﺪ 13/7) ﻣﻴﻠﻴﻮن  (  ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ آن اﺳﺖ 600,000 ﭘﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﺑﻮده ) !! ﺣﻘﻮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ  ق ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ.(!!  ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻓﻮق ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺣﻖ ﻣﻲ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﻖ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ   اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺟﻬﺎن

112  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺎز و ﺳﻴﺐ ﺣﻖ زﻣﻴﻨﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻴﺎز اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺳﻴﺐ و   را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ) !ﺣﻖ ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ   اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺷﻮراي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺐ و ﭘﻴﺎز  ( -(ﺣﻖ 109) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن   از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 1384   ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻟﺰﺣﻤﻪ   ) رﻳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن ( درآﻣﺪ ﺳﺎل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ  )ﻣﻴ رﻳﺎل ﻠﻴﺎرد (   % ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻫﺰار 2 60,432 1500 اﻳﺮان ﺧﻮدرو ده  ﻫﺰار 4 37,240 1300 ﺳﺎﻳﭙﺎ ده  ﻫﺰار 2 13,267 350 ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ده  ﻫﺰار 8 10,066 850 ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ده  ﻫﺰار 1 9,336 1271 ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ده  ﻫﺰار 3 8,295 262 ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ده  ﻫﺰار 1 4,636 900 ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﻣﻠﻲ ده  ﻫﺰار 2 1,503 400 ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻬﺮان در  ﻫﺰار 1 1,056 1,189 ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎرت ده  ﻫﺰار 8 1,680 1,357 ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات ده     -(110) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﻤﺎﻳﻪ آﻣﺎري درآﻣﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺳﻨﻮات 84 1379-        ﻣﺒﺎﻟﻎ :رﻳﺎل ﻣﻴﻠﻴﺎرد     84  83  82  81  80  79  ﺷﺮح  253  232  202  159  140  126  درآﻣﺪ ﻛﻞ  16  12/5  14  21  21  7/4  ﺳﻮد 1,404 1,466 1,582 1,629 1,693 1,713  ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن        ﻣﻨﺒﻊ : ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن    اﮔﺮ ﺣﻖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺸﻮر را ﺑﺎ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﻮا ﻳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﻔﻨﺎﻛﻲ رﺳﻴﺪ ﻫﻴﻢ   .

113 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ                      (111)   ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻢ ﻳﻚ درﺻﺪ ﺣـﻖ ﻋـﻀﻮﻳﺖ ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻨـﺪرج در      1385          ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻮراي ﻋـﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳـﺎل اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه ﺣﻜﺎﻳـﺖ از آن دارد ﻛـﻪ ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺣﺪو           50د اﻟﻲ 60       ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدل 5 1/     ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر در آﻣﺪ داﺷﺘﻪ                            1928 اﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻋﺖ ﻛـﺎرﻛﺮد ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻧـﺮخ ﺳـﺎﻋﺘﻲ اﺳﺖ 1/3 ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﻜﺎران دﻻر ﺑﻮده !!    -(111) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ درآﻣﺪ ده ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮان ) درآﻣﺪ از ﻧﻈﺮ   (  1384  1385 رﺗﺒﻪ  رﻳﺎل درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن   دﻻر  رﺗﺒﻪ  ﺑ درآﻣﺪ رﻳﺎل ﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن   دﻻر    1  12,444  1,352,608  1  14,000  1,521,806  2  11,403  1,239,456  2  10,950  1,190,382  3  10,142  1,102,391  3  9,929  1,079,368  4  9,914  1,077,728  4  9,474  1,029,782  5  9,815  1,066,965  5  9,118  991,086  6  8,444  917,942  6  8,423  915,543  7  7,094  771,087  7  8,300  834,782  8  6,271  681,630  8  6,300  790,217  9  5,750  625,000  9  5,412  728,260  10  5,718  621,521  10  4,886  670,187  ﻛﻞ 9,455,978  86,995  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  9,752,006  89,709   ﺟﻤﻊ     -( درآﻣﺪ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻏﻴﺮﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳﺮان 112) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎره  84  85 ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻮنرﻳﺎل   دﻻر  رﻳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن   دﻻر    29,141,084  253,307  30,969,618  284,915  ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  2,725,341  25,044  1,609,356  14,790  ﻣﻔﻴﺪ راﻫﺒﺮ 110 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻪ و 111   ﻓﻮق ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درآﻣﺪ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ 1385 اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل ﻣﻲ 1,244,961 دﻻر   ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ از درآﻣﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﺳﺖ  .  (112)ﻧﻤﺎﻳﻪ در» ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ آﻣﺪي  « دو ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲدوﻟﺘﻲ ﻛﺸﻮر از ﻛﻞ ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﺎﺷﺪ  .

114  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ) ﭼﺸﻢ– وﺿﻊ ﻓﻌﻠﻲ آﻳﻨﺪه اﻧﺪاز   ( ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ اﻧﺪاز آﻳﻨﺪه را در دﺳﺘﺮس و ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل   داﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ  ) ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از زﺑﺎﻧﻬﺎي زﻧﺪه دﻧﻴﺎ +ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و   ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ  ( درﺻﺪد ﺗﺴﺨﻴﺮ آﻳﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و … ﺑ آدرس ﻴﮕﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﻲ ﻧﺸﺪه  !!اﺑﺘﺪاﺋﻲ و ﺑﺎ  ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﭼﺎرﭼﻮب رﻳﺴﻚ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻲ اوﻟﻲ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز  داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ رﻳﺴﻚ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ و رﻳﺴﻚ ﻛﺸﻮر، رﻳﺴﻚ ﺻﻨﻌﺖ، رﻳﺴﻚ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش، رﻳﺴ ﻚ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و …ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻛﺪام ﺿﻠﻊ دارﻧﺪ رﻳﺰي ﻣﺎ ﻗﺮار  !ﺣﻖ و آﻳﺎ ﺑﺎ   72,200 اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ رﻳﺎل )ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮ  (ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻧﺮﺧﻬﺎي ﻣﻲ اي ﻧﺮم ﺗﻮان ﻃﺮاﺣﻲ اﻓﺰار رﻳﺴﻚ   ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪاريﻛﺮد؟  ! ﻧﻤﺎﻳﺔ  (113) ﺷﻤﺎرة 2006 ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را در ﺳﺎل درآﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ  .  -(113) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  2006  ﻧﻤﺎﻳﻪ آﻣﺎري ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ درآﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻌﺪاد دﻓﺎﺗﺮ  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻌﺪاد    اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهآﻣﺮﻳﻜﺎ    5,808  3,671 ﻣﻮﺳﺴﺎتﻓﻌﻠﻲﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ     636  297 دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺎرج ازآﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻛﻞ  3,967  6,444 ﺟﻤﻊ

115   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

(ﺗﻌﺪ 114) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ و  ﻣﻲ 22 اد ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺟﻬﺎن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.   -(114) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  2005 ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎل

ردﻳﻒ  ﻛﺸﻮر ﻧﺎم

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ  )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن (

ﺟﻤﻌﻴﺖ  )ﻧﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن (

ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ

ردﻳﻒ  ﻛﺸﻮر ﻧﺎم   داﺧﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ   )دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن  (

ﺟﻤﻌﻴﺖ  )ﻧﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن (

ﺗﻌﺪاد  ﺣﺴﺎﺑﺪاران  رﺳﻤﻲ    160,000  186  794,098    ﺑﺮزﻳﻞ 12  335,111  296  12,455,068    آﻣﺮﻳﻜﺎ 1  ﺟﻨﻮﺑﻲ 2  68,000  32  1,115,192    ﻛﺎﻧﺎدا 13  21,856  45  240,152   آﻓﺮﻳﻘﺎي  6,186  103  768    ﻣﻜﺰﻳﻚ 14  61,255  1,304  2,228,862    ﭼﻴﻦ 3  3,031  43  1,123,691    اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ 15  16,245  127  4,505,912    ژاﭘﻦ 4  ﺟﻨﻮﺑﻲ 16  110,256  1,094  785,468    ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن 5  7,169  48  787   ﻛﺮه  7,985  220  287    اﻧﺪوﻧﺰي 17  16,129  82  2,781,900    آﻟﻤﺎن 6  40,159  20  700,672    اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 18  350,010  62  2,192,553    اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 7  1,400  72  363    ﺗﺮﻛﻴﻪ 19  18,740  60  2,110,185    ﻓﺮاﻧﺴﻪ 8  1,452  68  196,343    اﻳﺮان 20  54,880  57  1,723,044    اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ 9  12,465  4  116,764    ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر 21  49,812  143  763,720    روﺳﻴﻪ 10    39  183,309    آرژاﻧﺘﻴﻦ 22  16,562  4  196,388    اﻳﺮﻟﻨﺪ 11 Source: CIA fact book

116  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

115) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة (دﻳﻠﻮﻳﺖ 119 ﺗﺎ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺳﻨﻮات ﻣﻲ 2000  -2007   در در ﺟﻬﺎن و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن دارد:   – (115) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  2000-2007 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دﻳﻠﻮﻳﺖ  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  درآﻣﺪ )   23,100  20,000  18,200  16,200  15,100  12/5  12,400  11,200  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ  14,660 132,400 121,283 114,932 119,300 100,400  95,400  92,100  ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن  142  136  148  148  144  141  140  130  ( ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻌﺎل )ﺗﻌﺪاد  675  670  668  669  698  686  708  700  ( ﺗﻌﺪاد دﻓﺎﺗﺮ در ﺟﻬﺎن )ﺷﻬﺮﻫﺎ 161,000 151,057  15,062 142,693 126,572 124,102 129,979 121,607  ( ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ )دﻻر ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ ﻫﺮ دﻓﺘﺮ )دﻻر  34/2  29/8  27/2  24/5  21/6  18/2  17/5  16  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن

117 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    -(116) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة Deloitte ﺗﺮﻛﻴﺐ درآﻣﺪ  2004  -2007  درآﻣﺮﻳﻜﺎ  2007  2006  2005  2004  ﺷﺮح درآﻣﺪ )دﻻر  9,856  8,769  7,814  6,876  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن  %44  %45  %44  %40  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ  %30  %29  %30  %30  ﻣﺸﺎوره  %22  %22  %22  %26  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  %4  %4  %4  %4  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ  2,758  2,654  2,560  2,568  ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎء 29,725 26,960  23,841 20,273  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪاي  8,515  7,504  6,599  6,537  ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداري 40,998 37,118 330,000 29,378  ﺟﻤﻊ  101  98     103  107  ﺗﻌﺪاد دﻓﺎﺗﺮ در آﻣﺮﻳﻜﺎ  92  90  92  90  ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺎﻏﻞCPA ﺗﻌﺪاد    7,588  7,495  7,770  8,108

118  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  -(ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 117) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﻳﻠﻮﻳﺖ از ﻧﻈﺮ   -2007  2004  2007  2006  2005  2004  ﻧﺎم ﻛﺸﻮر  63,000  58,200  52,300  48,200  آﻣﺮﻳﻜﺎ  56,400  50,100  47,600  47,000   آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ، اروﭘﺎ  27,200  24,100  21,400  19,800  آﺳﻴﺎي ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ و ژاﭘﻦ 146,600 132,400 121,300 115,000  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  -(اﻧﻮاع 118) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة دﻳﻠﻮﻳﺖ درآﻣﺪﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ    -2007  2004  ﻣﺒﺎﻟﻎ :ﻣﻴﻠﻴﺎرددﻻر     2007  2006  2005  2004  ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  11  9/8  8/7  7/4  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  5/2  4/5  4/ 3  3/9  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  1/9  1/5  1/3  1/2  ﻣﺸﺎوره ﻣﺎﻟﻲ  5  4 /3  3/9  3/8  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  23/1  20  18/2  16/2  ﺟﻤﻊ   -(119) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دﻳﻠﻮﻳﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 2006  –  2002        ﻣﺒﺎﻟﻎ :ﭘﻮﻧﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن    2006 2005 2004 2003 2002 ﺷﺮح 1,559 1,355 1,246 1,188 908 درآﻣﺪ 489 450 378 345 273 ﺳﻮد 461 423 375 327 259 ﺳﻮد ﺑﻌﺪ از ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و ﻣﺎﻟﻴﺎت 765,000 711,000 621,000 539,000 629,000 ﺳﻮد ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ

 

-(ا 120) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﺮﻛﻴﺐ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ دﻳﻠﻮﻳﺖ     2006 ﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ﻣﺎﻟﻲ %24    ﻣﺸﺎوره %27    ﻣﺎﻟﻴﺎت %32  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  %17   ﺧﺪﻣﺎت

 

119 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    121) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة و 122   (  PWC ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ 2003  -2006 را در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در ﺳﻨﻮات ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دارد دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺑﺮﺗﺮي اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر   .   -(121) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة PWC ﻧﻤﺎﻳﻪ آﻣﺎري ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 2006 2003 –      2003  2004  2005  2006 درآﻣﺪ ﻛﻞ )ﭘﻮﻧﺪ  1,980  1,780  1,568  1,505  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن  15,475  14,850 14,000 14,100  ﻛﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 716,000 611,000 11,000 485,00  ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﺷﺮﻳﻚ )ﭘﻮﻧﺪ    -(درآ 122) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﺮﻛﻴﺐ    PWC ﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 2006 2003-  ﺳﺎل ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ    ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎوره ﺟﻤﻊ    2006  952  592  436 1,960 2005  861  514  405 1,780 2004  725  476  367 1,568 2003  672  495  338 1,505   123) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة و 124   ( و KPMG ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را در ﺟﻬﺎن ﻣﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ  :  -(123) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة KPMG ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺳﺎل 2006  درآﻣﺪ ﻛﻞ )آﻣﺮﻳﻜﺎ دﻻر ( ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ درآﻣﺪ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت  ﻣﺸﺎوره درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت اي 16,900,000,000 8,270,000,000 3,330,000,000 5,280,000,000  – اروﭘﺎ اﻓﺮﻳﻘﺎ– ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ     8,820,000,000 3,820,000,000 1,740,000,000 3,200,000,000 آﻣﺮﻳﻜﺎ    5,960,000,000 3,390,000,000 1,200,000,000 1,370,000,000 آﺳﻴﺎي ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ    2,100,000,000 1,080,000,000 390,000 630,000

120  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   -(124) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة اﻧﮕﻠﺴﺘﺎنKPMG ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   2006 2005-    2006  2005  ﺷﺮح درآﻣﺪ )ﭘﻮﻧﺪ  1,454  1,281  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻮد )ﭘﻮﻧﺪ  374  314  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن  556  560  ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎء  10,371  9,496  ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن  18/6  16/9  ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن Source: UK KPMG annual report & Accoutage age    (ﻣﻲ 124) ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎرة ﻧﺸﺎن ﻳﻚ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن   ﻋﺪد ﺧﺸﻚ و ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ،  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﭼﺸﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ً ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا رﺳﻤﻲ اﻳﺮان و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرسو ﺑﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻚ ﻛﺮده ده ﺑﺴﻨﺪه اﻧﺪ  .   -(125) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن E&Y ﻧﻤﺎﻳﺔ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ارﻧﺴﺖ اﻧﺪ ﻳﺎﻧﮓ در    -20062002     2006  2005  2004  2003  2002  ﺷﺮح درآﻣﺪ ) ﭘﻮﻧﺪ  1,130  945  825  812  750    ( ﻣﻴﻠﻴﻮن  2,598,000  2,411,000  2,110,000  2,010,000  1,777,000  ( درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ )ﭘﻮﻧﺪ  136,000  123,000  121,000  114,000  99,000  ( درآﻣﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن )ﭘﻮﻧﺪ  626,000  541,000  488,000  450,000  348,000  ( ﺳﻮد ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﺮه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺎء )ﭘﻮﻧﺪ  587,000,000  476,000,000  376,000,000  321,000,000  297,000,000  ( ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ )ﭘﻮﻧﺪ درآﻣﺪ    309,000,000  272,000,000  261,000,000  288,000,000  280,000,000  ( ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ)ﭘﻮﻧﺪ  -(ﻳﺎﻧﮓ 126) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ارﻧﺴﺖ اﻧﺪ   آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺎﻧﺎدا و   -20062002     2006  2005  2004  2003  2002  ﻧﺎم ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ) دﻻر 6,337 5,511 5,684 5,260 5,264  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺎﻧﺎد ا)دﻻر  810  788  632  556  534  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن

121 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    -(127) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺟﻬﺎن Big Four  ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻌﺮوف در      E&Y  KPMG  PWC DT   ردﻳﻒ 1World Bank United Technology  Nike  HSBC  Total  2Master Card Toyota  Dell  BMW  British Airline  3General Motors Volksvagen  Exxon  BBC  Delta Airline  4Microsoft- Motorola Bank of America  Mobile  Misubishi  BP- Gaz prom  5Boeing Barclays  Ford motor  Halliberton  Westinghouse  6Arab Bank JP Morg  IBM  American Express  Eli lilly  7Canada Royal Bank Bayer  Unilever  Accenture  ABB- Time  8E- trade Group BT group  Royal  Occidental  Warner- Amazone  9Miltal Steel Tesco   Dutch Shell  Petrobaras    10Hyundai Motors American express    Dutch Bank    11Nissan- Bristol Mayers EBay    Citi Group    12Tata group- Dell Eni    General Electric    13American Electric Power Bristol Mayers

122  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   -(128) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ 2006 1990-    ﻣﺒﺎﻟﻎ  : ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ ردﻳﻒ ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم   ﻛﺸﻮر ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ  2004  1990   ﻧﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻠﻲ 2006     295,100  585,475  109,000  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 1  619,700  330,347  16,400  ﺑﺮزﻳﻞ 2  1,023,000  893,950  242,000  ﻛﺎﻧﺎدا 3  115,600  117,065  13,600  ﺷﻴﻠﻲ 4  1,790,000  693,765  2,030  ﭼﻴﻦ 5 ﻛﻨﮓ 6  179,400  714,597  83,400   ﻫﻨﮓ  249,100  127,997  39,100  داﻧﻤﺎرك 7  92,600  38,516  1,760  ﻣﺼﺮ 8  2,068,000  1,355,643  314,000  ﻓﺮاﻧﺴﻪ 9  2,764,000  1,079,026  355,000  آﻟﻤﺎن 10  210,700  106,845  15,200  ﻳﻮﻧﺎن 11  720,300  387,856  38,600  ﻫﻨﺪ 12  270,000  73,251  8,080  اﻧﺪوﻧﺰي 13  178,100  34,444  1,400  اﻳﺮان 14  1,694,000  614,842  149,000  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ 15  273,900  306,248  46,200  ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن 16  111,500  145,117  34,300  ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر 17  336,400  98,299  19,100  ﺗﺮﻛﻴﻪ 18  12,470,000  14,266,206  3,060,000  آﻣﺮﻳﻜﺎ 19   (ﻓﻮق 128) ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺿﻌﻒ  اﻟﻌﺎده ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان و ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ واﻗﻌﻲ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻮرس ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از دوﻟﺘﻲ ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل دوﻟﺘﻲ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  . ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷ   (129) ﻤﺎرة 2015 ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺳﺎل را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي واﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻴﻦ  14 اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎرة ژاﻧﻮﻳﻪ ﻣﻲ 2006  درج ﮔﺮدﻳﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﺪ  . اﻳﻦ 2015 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش  وﺳﻴﻊ ﺑﺎزارﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن در اﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﭼﻴﻦ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  .

123 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ     – (129) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺳﺎل 2015   2015 projected income ($m)  Firm Item 53,091  Deloitte Touche Tomatso 1 42,229  Price Waterhouse Coopers 2 33,244  Ernst & Young 3 28,292  KPMG 4 6,487  BDO International 5 5,605  RSM International 6 4,484  Grant Thornton International 7 4,478  Baker Tilly International 8 3,984  Kreston International 9 3,966  Moores Rowland International  10 3,871  Horwath International 11 3,493  HLB International 12 3,256  Moore Stephens International 13 3,234  Nexia International  14 2,965  PKF International 15 1,386  AGN International 16 1,290  IGAF Worldwide 17 1,133  DFK International 18 1,133 CPA Associates International 19 1,046  UHY International 20 208,667 Total ﺟﻤﻊ   (129) ﺑﻨﺪي ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ ﺟﻬﺎن در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري روي آورده و ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺑﺎزارﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .زﺑﺪه ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ داﻧﺶ ﺗﺮﻳﻦ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن و  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺬب رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭼﺸﻢ زﻳﺮا  اﻧﺪاز روﺷﻦ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﺟﺬب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﺪان درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﻳﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ز ﺟﻮﻳﻨﺪ ﺑﺪه از اﻳﻦ رﺷﺘﻪ دوري  .ﻣﻲ ﺑﻨﻈﺮ  رﺳﺪ ﻓﺎرغ از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي آن ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از دوﻳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﻴﺶ در ﻣﻮرد  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آﻧﻬﺎ    (130) ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را در ﻣﻮرد ﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ  . اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در اﻧﮕﻠ  2/5 ﺴﺘﺎن در ﻳﻜﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻴﻦ در ﻫﺰار ﺗﺎ 9 3/  در ﻫﺰار درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻮده 1/3 و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺗﺎ 9 2/ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ ) /3 2 ﺗﺎ 2 5/ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ (ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  .

124  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    – (130) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ و آﻳﻨﺪه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ   ﻣﺒﺎﻟﻎ :ﭘﻮﻧﺪ  ﻓﻌﻠﻲ UK ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ در وﺿﻌﻴﺖ   ﭼﺸﻢ آﺗﻲ اﻧﺪاز     801,000,000,000  801,000,000,000  ( ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﭘﻮﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  311,800,000  197,000,000  ( ) ﭘﻮﻧﺪ ﻫﺰار 2/5  ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪ در  ﻫﺰار 3/9   در      19,614,000,000  19,727,000,000  ﺟﻤﻊ ﺳﻮد ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ درﺻﺪ ﺣﻖ ﺳﻮد درﺻﺪ1   اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ درﺻﺪ1/5        —  474,000,000  ( ﻛﻞ درآﻣﺪ ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ )ﭘﻮﻧﺪ درﺻﺪ ﺣﻖ درآﻣﺪ ﻫﺰار 6   اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ در      –ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻗ ﮔﺮﻓﺘﻪ  4,467,000  4,467,000   ﺮار ﺣﻖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  70  45   اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺒﻘﻪ ﺣﻖ ﺑﻨﺪي   40,000  ( اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ)ﭘﻮﻧﺪ ﺗﺎ  17,000,000 300,000 ﺗﺎ  17,500,000 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻖ   2,900,000  1,394,000  ( اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ)ﭘﻮﻧﺪ  3,118,000  1,973,000  ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ )ﭘﻮﻧﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﻖ ﺑﻨﺪي  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻏﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ)ﭘﻮﻧﺪ  (  0ﺑﻴﻦ ﺗﺎ 47,000,000 —    Source: Anti-dumping Measures & inflation accounting 19 June 2003   ﻻزم ﺑﻴﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻀﻮ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن داراي درآﻣﺪي ﻣﻲ 3 ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ  .

125 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﻣﻮﺳ ﺑﻴﻦ ﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آﻧﻬﺎ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن   ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ دﻳﮕﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش را ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭙﻴﺸﮕﺎن ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﺎﻳﺔ ذﻳﻞ    ﻣﻲ ﻛﺪاﻣﻨﺪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺰرگ   .  ﻧﻤﺎﻳ -(ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ 131) ﺔ ﺷﻤﺎرة ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ   ﺳﺎل 2005   ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻧﺎم   PWC Horwarth  DT  GT  KPMG  GT  E&Y  BDO  GT  PKF  BDO  PWC  Nexia(Smith & Williamson) DT  Tenon  PWC  RSM  Horwarth  Horwath GT  Moores Rowland DT

126  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺗﺤﻘﻴ ﻣﻲ ﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن اﻧﺠﻤﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي  اي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺧﻮداﻧﺘﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺮوﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺮون، ورﻟﺪﻛﺎم، ﭘﺎرﻣﺎﻻت و ﺗﻘﻠﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ روي داد ﻣﻮﺿﻮع  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺸﻐﻠﻪ ذﻫﻨﻲ ﺑﺮﺧﻲ دوﻟﺘﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  . ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آﻧﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺴﻴﺎري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺮون و ﭘﺎرﻣﺎﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺣﻮزة ﺳﻴﺎﺳﻲ دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﻣﺎ دوﻟﺘﻬﺎ و ﺑﺎزار  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮار از اﺗﻬﺎم و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻘﻮط و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرﺗﻬﺎي  وﺳﻴﻊ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻴﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ اﻧﺮون ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺎزارﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ   ﺧﻮد ً اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ  . ) SEC ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮕﺮدد ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﻮرسآﻣﺮﻳﻜﺎ  ( ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ً ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻛﺎر ﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ   و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮ ارﻛﺎن ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻮده  در اﻳﺮان ﺑﺮﺧﻲ ً و ﻻﻏﻴﺮ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن و ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮ رس ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎﺻﻲ از آﺋﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﻮده و در  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮس ﻧﻈﺎرت ﺑﻮرس ﺑﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت داﻣﻦ زده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.  ﺟﺪول ذﻳﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎزارﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ  : -(ﻣﻲ 132) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد  ﻧﺎم ﻛﺸﻮر  ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻬﺎد   آﻣﺮﻳﻜﺎ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮ   Public Accounting Committee Oversight Board (PAOCB) اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت و ﺣﺴﺎﺑﺪاري  Accountancy investigation & Decipline Board (AIDB), Audit Inspection Unite (AIU) ﻛﺎﻧﺎدا  ﻛﺎﻧﺎداﺋﻲ ﻫﻴﺄت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻋﻤﻮﻣﻲ Canadian Public Accounting Board (CPAB) اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  Australion Accounting investigation اﻳﺮان   ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار +ﺣﺴ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﻤﻲ ﺎﺑﺪاران + ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻋﻴﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪ   !! Tehran Stock Exchange + Iranian Association of Certified Public Accountants ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻜﻪ آﻗﺎي ﻣﻴﺸﻞ اﻛﺴﻠﻲ ﻳﻜﻲ از دو  ً Sarbense- Oxely ﻧﻔﺮ ﻃﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺮوف اﺧﻴﺮا در ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﻨﺠﺎﻟﻲ ﻛﻪ در وب  CFO.com ﮔﺎه در   6ﺗﺎرﻳﺦ آورﻳﻞ 2007   درج ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت SEC ﺑﻪ اﺳﺖ PAOCB ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده و ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺧﻮد را از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ  .  وي در اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

127 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    404 ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎرﺑﻨﺰ اﻛﺴﻠﻲ ) ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت   ( ﺷﺎﻣﻞ SEC دو ﭘﺎراﮔﺮاف ﺻﺮﻳﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗ 330 ﺻﻔﺤﻪ   ً ﻔﺴﻴﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻼ ﺣﺮﺑﻪ 404 ﺑﺨﺶ ﺑﻪ   اي ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه .   ً در ﭘﻲ ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﻴﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس آﻣﺮﻳﻜﺎ  و ﻛﻨﮕﺮه درﺻﺪد ﺗﻬﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ !!ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺧﻮدﻛﺮده را ﺗﺪﺑﻴﺮ !ﺣﻜﺎﻳ آﺧﺮﻳﻦ اﺧﺒﺎر   ﺖ از آن دارد ﻛﻪ ﻛﻨﮕﺮهآﻣﺮﻳﻜﺎ  ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ SEC اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ FASB ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن ً رﺳﻤﺎ را ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬاري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  در اﻳﺮان ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم ﺑﻮرس ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻋﻬﺪه رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ا داﺷﺖ ران رﺳﻤﻲ ﻗﺮار  . اﻣﺎ از ﺳﺎل 1383  ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺸﺘﺮك ﺣﺴﺎﺑﺪاران و ﺑﻮرس ﭘﻼﺗﻔﺮم ﻳﻚ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان، اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه اﻳﺮان، اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻳﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرسو   اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌ ﮔﺮدﻳﺪ ﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ   . اﻳﻦ ﭘﻼﺗﻔﺮم ﺑﺪﻻﻳﻞ ذﻳﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ   ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ً ﺑﺎﺷﺪ اوﻻ دار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان اﻣﻀﺎء و  اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه اﻳﺮان و اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻳﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ً ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺸﻮر  ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﺼﻮب 1372 و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎد رﺳﻤﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه اﺳ و ﺖ ﻣﻲ ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ   رﺳﺪ در ﻏﻴﺎب ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن دﻳﮕﺮ اﻣﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان   . ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ وب   (133) ﮔﺎه دﻧﻴﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻛﻪ در ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻨﻌﻜﺲ اﺳﺖ راي 74 درﺻﺪ    36 دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺎرت  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ روﻳﻪ ﺣﺎﻛﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮن ﻣﻲ  در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻬﺎد ً ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺮﻓﺎ ي  ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه آﻣﺮﻳﻜﺎﻋﻬﺪه ﻣﻲ دار ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم  ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اﺳﺘﺮا دارد ﻟﻴﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا اﻣﺮ ﻧﻈﺎرت و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻤﺎﻛﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺮﻓﻪ ﻗﺮار   .    (23) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﻌﺪ ﺻﻔﺤﻪ     ﻫﻴﭻ ﻣﺮﺟﻊ دﻳﮕﺮي ﻧﻤﻲ ً ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﺋﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻼ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻋﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴ ﺷﻮد ﺎﺑﺮﺳﻲ   .

128  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  آﻳﻴﻦ ﻣﻮﺿ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﻮ    (23) ع ﻣﺎده اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان  ﻣﺼﻮﺑﻪ -1 ﻣﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ   از ﻫﺎي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن   : اﻟﻒ -ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف    ب-ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن، اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ .   ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ -2 ﻣﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ    ﻫﺎي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و اﻗﺪاﻣﺎت دﺑﻴﺮﻛﻞ و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از  : اﻟﻒ -ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي   آﺋﻴﻦ   در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و  ﻧﺎﻣﻪ ً ﻫﺎي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ و ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻌﻬﺪه اﻳﺸﺎن ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ  . ب-اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﻻزم و دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺮرات   ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻻﺟﺮاء در   . ج-ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﺎد ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات   ﻛﻨﻨﺪه  . د-اﻧﺤﺮاف ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب و ﮔﺰارش ﻣﻮارد .     -3 ﻣﺎده ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺸﻮر و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺣﺴ ﺎﺑﺮﺳﻲ،  دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ -4 ﻣﺎده اﺧﺬ و ﺑﺮرﺳﻲ   ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﺎ و   ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 14 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪي ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻗﺪاﻣﺎت   . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ -5 ﻣﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ   ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺳﻄﺢ   ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮرات ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺸﻜﻴﻞ، اداره و ﻧﺤﻮة ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ  . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ -6 ﻣﺎدة ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ    ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺳﻄﺢ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻋﻀﺎء)ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﻢ از   ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ اﻧﻔﺮادي (اﻃ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل  ﻤﻴﻨﺎن از ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد  . -7 ﻣﺎده دﺑﻴﺮﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺟﺮاي ﻣﺎده )  (2 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت را در زﻣﻴﻨﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ  .  دﺑ -8 ﻣﺎده  (21) ﻴﺮﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺟﺮاي ﻣﺎده اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻴﺄت را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ  . ﻣﻮﺳﺴﻪ -9 ﻣﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    ﻫﺎ و ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ اﻧﻔﺮادي واﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺄت ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل ا ﺣﺮﻓﻪ ﻃﻤﻴﻨﺎن از رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و آﺋﻴﻦ رﻓﺘﺎر  اي  .129 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﭘﺮوﻧﺪه -10 ﻣﺎده ﺑﺮرﺳﻲ   ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ اﻧﻔﺮادي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ)ت  ( (16) ﻣﺎده اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﺮ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺄت  . وﻇﺎﻳﻒ -11 ﻣﺎده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻴﺄت در اﺟﺮاي   ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردي از ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ دﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  . در اﻳﻨﺼﻮرت دﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺻﺪور راي ارﺟﺎع دﻫﺪ  . دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ -12 ﻣﺎده دﺑﻴﺮﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از   ﻫﺎي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ، ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﻛﺎرﮔﺮو  در ً ﻳﺎ ﻣﺘﻔﻘﺎ ً ﻫﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ارﺳﺎل دارد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻣﻨﻔﺮدا ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺪون ﺣﻖ راي ﺣﻀﻮر   .  -13 ﻣﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ارﺟﺎﻋﻲ وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﺋﻲ، ﺷﻜﺎﻳﺎت واﺻﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و دﺑﻴﺮﻛﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰ ارﺷﻬﺎي واﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذي ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺑﻂ و ﭘﻴﮕﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل   . -14 ﻣﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﺋﻲ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ و ﮔﺰارش ﻣ ﻮارد ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ  .  -15 ﻣﺎده ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﭘﻴﺶ (20) اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ   ﺑﻴﻨﻲ و  . آن را در ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ً دﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻋﻴﻨﺎ آﺋﻴﻦ -16 ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء ﻣﻮﻇﻒ ﻫﻴﺄت ﻃﺒﻖ   ادار ﻧﺎﻣﻪ  ي و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت و ﻣﺮﺧﺼﻲ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ و ﺑﺎ اﻃﻼع ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﮔﺮدد اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﺋﻲ ﮔﺰارش   . آ -17 ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﻲ اﺳﺘﻌﻼﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﻃﺒﻖ ﺋﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪ اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  . ﻣﺬاﻛﺮه -18 ﻣﺎده ﺧﻼﺻﻪ   ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎ و ﻣﻔﺎد ﻛﻠﻴﻪ   ﻫﺎي ﻣﺘﺨﺬه در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄت ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮ ﻫﻴﺄت در دﻓﺘﺮي ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء اﻋﻀﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ رﺳﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎي ﻫﻴﺄت و   ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ اﻣﻀﺎي رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت و در ﻏﻴﺎب وي ﺑﺎ ا ﻣﻀﺎي ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎء)ﻫﻴﺄت ﻣﻨﺘﺨﺐ   ( ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﻣﺒﺎدي ذي ﻣﻲ ﺻﻼح ارﺳﺎل  ﮔﺮدد  .  -19 ﻣﺎده ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻫﻴﺄت در اﺟﺮاي ﻣﺎده )  (22 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت و در ﻏﻴﺎب وي ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎء ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ذي ﺷﻮد اﻣﻀﺎء و ﺑﻪ ﻣﺒﺎدي   ﺻﻼح ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد  . اﻳﻦ آﺋﻴﻦ   19 ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و در ﺗﺎرﻳﺦ 8 8/86/  ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﺋﻲ رﺳﻴﺪ  .

130  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  -(ﺣﺮﻓﻪ 133) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻈﺎرت اﻳﺮان اي در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ     ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﺟﻊ     آراء ﺗﻌﺪاد   ﻣﻮاﻓﻖ درﺻﺪ   ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ر اﻳﺮان  74  111   ﺳﻤﻲ  36  111  ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﻮرس           Source: Financial Knowledge. Blogfa.com

(ﺗﻮﺳﻂ 134) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة www.waccounting.blogfa.com ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻗﺒﺎل اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن  ﻣﻌﺘﻤﺪ دارد ﻳﻌﻨﻲ در واﻗﻊ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﺪه ﻣﻲ اي ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺗﺎرﻳﻚ  ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﻣﻌﻪ درك ﻣﻨﻔﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻋﻀﺎي آن ﻧﺪارﻧﺪ  .  -(ﺣﺮﻓﻪ 134) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﻼل و رﻓﺘﺎر اﻳﺮاﻧﻲ اي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن   ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ  ﻛﻢ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  زﻳﺎد  زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ   ﭘﺮﺳﺶ  ﻛﻞ  آراء   ﺗﻌﺪاد راي  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد راي  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد راي  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد راي  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد راي  درﺻﺪ  ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺘﻘﻞ   6  4  24  16  28  16  22  15  18  12  63  ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي ﭘﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ؟  23  107  26  122  25  118  10  47  13  61 455   ﺑﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آﺷﻨﺎ  5  4  11  9  34  27  21  17  37  33  90  ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ Source: www.waccounting.blogfa.com  (ﻣﻲ 135) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه ﻧﺸﺎن   79 دﻫﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ از اﻋﻀﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ 57 ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و درﺻﺪ    63 ﺎن و درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري را در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲداﻧﻨﺪ  .  -(اﺳﺘﺎﻧﺪارد 135) ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎرة ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻲ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﻳﺮان را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟  اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن   ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ  ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن  ﻣ  63  57  79 در ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺘﻮﺳﻂ و   ﻧﻈﺎرت ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻬﺪه ﻣﻲ (ABV) دار ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﻀﺎﻳﻲ از اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻮق اﻋﻄﺎ   ﺷﻮد ﻛﻪ آزﻣﻮن ﺧﺎص ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ را ﮔﺬراﻧﻴﺪه و ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺠﺎز ارزﻳﺎﺑﻲﻛﻨﻨﺪ ه ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ  . در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ در اﻳﺮان در ﻏﻴﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ

131 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﻋﻬﺪه ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮي واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑ ﻻزم   ﻪ ﺣﻖ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ Lehman ﺳﻬﺎم ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﺷﺮحذﻳﻞﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎر -(ﺣﻖ 136)ة ﺟﺪول ﺗﻌﻴﻴﻦ   اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻬﺎم درآﻣﺮﻳﻜﺎ    %5  ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻣﺒﻠﻎ ارزﻳﺎﺑﻲ دﻻر 2 ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزد ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن    %4  دﻻر 3 ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد دو ﻣﻴﻠﻴﻮن    %3  دﻻر 4 ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن    %2  رﻳﺎل 4 ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن    %2  دﻻر 4 ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن    %1   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺪول ﺣﻖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻮرد  اﻟﺰﺣﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮي ﺣﺴﺎﺑﺪاري در رﺷﺘﻪ ﺣﻖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻟﺰﺣﻤﻪ   ﺳﻬﺎم راﻣﺒﻠﻎ رﻳﺎ 50 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧ ل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده ﭼﺸﻢ ﺸﺎن از ﻓﻘﺪان دارد اﻧﺪاز ﻋﻘﻼﺋﻲ در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻬﺎم   . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺷﻮد اي ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺷﻜﻞ درﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم  . اﻳﻦ ﺑﺪان ً   ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻬﺎم از ﻋﻬﺪه ﻫﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮﻧﻤﻲ ً ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ آﻳﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺣﻖ دارد اﻟﺰﺣﻤﻪ آن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ارزش ﺳﻬﺎم ﺑﺮآوردي   . ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻜﻪ ﺻﺪور ﻣﺪارك ﺣﺮﻓﻪ زﻣﻴﻨﻪ اي در ﻋﻤﻞ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺪارك در ﭼﻪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ   . ﻧﻤﺎﻳﺔ ذﻳﻞ ﺣﻮزة ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪارك ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ  : -( ﺣﺮﻓﻪ 137) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻲ اي ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺪرﻛﻲ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪ؟  ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺮﻓﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ اي  ACCA Accountancy, Business CIMA  Business studies, business administration, finance, accountancy CIPFA  ICAEW ICAI  ICAS  Accountancy, business degrees, finance, accountancy,  business & commerce, finance accountancy ﻻزم ﺑﻴﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻈﺎرت ﺣﺮﻓﻪ  Big Four اي و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دﻋﺎوي  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 138) ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﻛﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺪرج در ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف اﻳﻦ ا 2005 دﻋﺎوي در ﺳﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻳﻜﻲ   ز آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل اﻧﺮون و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آرﺗﻮر آﻧﺪرﺳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

132  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬار در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ             دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﻔﺎده      ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﻧﻬـﺎد ﺗـﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨـﺪه                     اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘـﻲ ﻣﻲ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  اﻳﻢ  :     اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن-1  Financial Reporting Council FRC در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﻬﺎد ﺑﺮ ﺣﻮزة ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﻈـﺎرت ﺗﺎم دارد     . و اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻫﻴـﺄت اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣـﺴﺎ  Accounting Standards Boardﺑﺪاري               1985     ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﺼﻮب وﻇﻴﻔﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬاري در ﺣـﻮزة ﺣـﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ اﻳـﻦ ﻫﻴـﺄت ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎي ﺗﻤﺎم وﻗﺖ            ) رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت و ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﻲ   (          9و ﻧﻔـﺮ دﻳﮕـﺮ از اﻋـﻀﺎي ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ذي     ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده       ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑـﻪ          وﻳـﮋه ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳــﺪه اﺳــﺖ   .  Accountging Practices Board ﻫﻴــﺄت ﺣــﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻤﻠــﻲ ﻧﻴــﺰ وﻇﻴﻔــﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬاري در ﺣﻮزة ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﻋﻬﺪه        دار ﻣﻲ   ﺑﺎﺷـﺪ      .          16 اﻳـﻦ ﻫﻴـﺄت ﻧﻔـﺮه ﻧﻴـﺰ از ﺑـﻴﻦ ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ذي      ﻧﻔﻌﺎن و اﺳﺘﻔﺎده     ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .ا ﺗﺮﻛﻴﺐ    ﻳﻦ ﻫﻴـﺄت ﻧـﺴﺒﺖ  ASB  ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ    ﺗﺮ ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ  . ﻳﺎدآور ﻣﻲ        ﺷﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻋﻤﺪه ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك    اﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺳﺎﺑﻖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، اﻳﺮﻟﻨﺪ، اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﺰي و ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .  آﻣﺮﻳﻜﺎ-2              1973    ﺗﺎ ﺳـﺎل      ﻋﻬـﺪه ً اﻧﺠﻤـﻦ ﺣـﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒـﺮه اﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﺎ دار اﻣـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬاري در ﺣـﻮزه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑـﻮده اﺳـﺖ           .          1973 از ﺳـﺎل FASB ﻫﻴـﺄت اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣـﺴﺎﺑﺪاري ﻣـﺎﻟﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﻴﺄت اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺪ                   . اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﻫﻤـﻪ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي  ذﻳـﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  :     (AAA)    اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻣﺮﻳﻜﺎ  (FMA) اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺎﻟﻲ ، ،     (NAA) اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ، ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ               ﮔﺮان ﻣﺎﻟﻲ و اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬـﺎدار، ﻫﻴـﺄت اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣـﺎﻟﻲ ﻳـﻚ ﻧﻬـﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ رﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺻﻼح اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮔﺰارﺷﮕﺮي و ﺣـﺴﺎﺑﺪاري ﻣـﺎﻟﻲ را ﺑـﺮ                   ﻋﻬﺪه دارد         . ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺧﺒﺮه ﻳﺎ        رﺳﻤﻲ و ﺳﻪ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻮزه    ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاري       ) دوﻟﺖ، ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه (ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ  . ﻳﺎدآور ﻣﻲ         ﺷﻮد ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اوراق   1933   ﺑﻬﺎدار ﻣﺼﻮب و 1934                 ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اﺧﺘﻴـﺎر و ﻗـﺪرت ﺗـﺪوﻳﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن                     (150) ﻣﺬﻛﻮر ﻃﻲ ﻧـﺸﺮﻳﻪ ﺷـﻤﺎرة از ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﻧـﺸﺮﻳﺎت

133 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ             (FASB)       ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺧﻮدف ﻫﻴﺄت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬـﺎد ﺗـﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨـﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار داده و ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺨـﺶ ﺧـﺼﻮﺻﻲ                را ﻣﺠﺎز و دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ا                    ﺻﻠﻲ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗـﺪوﻳﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﻜﺎري، اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﻮردي                   ) و ﻧﻪ ﻗﺎﻟـﺐ اﻋﻤـﺎل ﻛﻨﺘﺮﻟﻬـﺎي دﻗﻴـﻖ   ( ﻣﺠـﺎز ﻣﻲ داﻧﺪ  .  ﻛﺎﻧﺎدا  Accounting      ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬاري در ﺣﻮزه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻛﺎﻧـﺎدا ﻫﻴـﺄت اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣـﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻲStandard Board (ACSB)  ﺑﺎﺷﺪ     . 9 اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﻧﻬﺎدي ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﺣﻖ راي ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﻋـﻀﺎ ﺑـﺼﻮرت ﻧﻴﻤـﻪ وﻗـﺖ در آن ﻋـﻀﻮﻳﺖ                        دارﻧﺪ    . اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت   ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ذي   ﻧﻔﻊ اﺳﺘﻔﺎده            ﻛﻨﻨﺪه از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣـﺴﺎﺑﺪاري ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .  ﻣﺎﻟﺰي   (MASB) ﻫﻴــﺄت اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣــﺴﺎﺑﺪاري ﻣــﺎﻟﺰي ﻣﺮﺟــﻊ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬاري در ﻣــﺎﻟﺰي ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﻲ  رود         .       1997 اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .    ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻲ ASB وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ   ﺑﺎﺷﺪ  .  ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻫﻴﺄت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺎ                    13ﻣﻞ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ رﺋﻴﺲ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و  11 ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎي ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ ﻣـﻲ   ﺑﺎﺷـﻨﺪ   .        13اﻳـﻦ ﻧﻔـﺮ از ﺑـﻴﻦ اﻋـﻀﺎي اﻧﺠﻤـﻦ ﺣـﺴﺎﺑﺪاران رﺳـﻤﻲ ﻛـﺮه، ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن، ﺑﻮرس ﻛﺮه، اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ، ﻓﺪراﺳـﻴﻮن ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼـﻚ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﻓﺪراﺳـﻴﻮن                   ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻛﺮه، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻤﻪ       اي، و ﭼﻬ        ﺎرده اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﻮرس ﻛﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﻣـﻲ   ﺷـﻮﻧﺪ   . ﻫﻴـﺄت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود  .  اﻳﺮان  ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ    )ز   (               (7)ﻣﺎده اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺟـﻊ ﺗـﺪوﻳﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و اﻧﺤﺼﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ در اﺧﺘﻴـﺎر وي ﻣـﻲ                ﺑﺎﺷـﺪ    . ﺑـﻪ رﻏـ   ﻢ ﺗـﺸﻜﻴﻞ

134  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻗﺪرت ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺣﺮﻓـﻪ               ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد  . اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺎﻣﻞ            5 ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، 2     ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑ   ﺪاران رﺳﻤﻲ         1  اﻳﺮان، ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، 1      ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ      ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎﺑﻖ و ﻓﻌﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻲ           ﺑﺎﺷﻨﺪ          . در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﺑﺨـﺶ                        ﺣﻮزة ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻛﺸﻮر را ﻧﻴﺰ در اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺮار ً اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﻋﻤﻼ داده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ ﺣﺘـﻲ ﺗـﺎ ﻣـﺪﺗﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻮد  .

135 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   -(اﻳﺮان 138) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در    ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره   ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮي ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ—    ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧ اي ﺑﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺪاردﻫﺎي —      1  ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ  2  ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ  3  درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ذﺧﺎﻳﺮ، داراﻳﻴﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  )  4  (84 ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاري روﻳﺪادﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ  )  5  (85 ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه  6  ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و      7  8  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد و ﻛﺎﻻ  9  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت  10  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻛﻤﻜﻬﺎي ﺑﻼﻋﻮض دوﻟﺖ  11  ﺣﺴﺎﺑﺪاري داراﻳﻴﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد  12  اﻓﺸﺎي اﻃﻼﻋﺎت درﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ  13  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺨﺎرج ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ  14  ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ داراﻳﻴﻬﺎي ﺟﺎري و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎي ﺟﺎري ﺣﺴﺎﺑﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  15  اري  ﮔﺬارﻳﻬﺎ  16  ﺗﺴﻌﻴﺮ ارز  17  ﺣﺴﺎﺑﺪاري داراﻳﻴﻬﺎي ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﮔﺬاري در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻓﺮﻋﻲ )  18  (84 ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري  )  19  (84 ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ واﺑﺴﺘﻪ  20   ﮔﺬارﻳﻬﺎ در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺣﺴﺎﺑﺪا اﺟﺎره ري  ﻫﺎ    21 ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﺪوره  22   اي  23  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﺧﺎص ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه  24   ﺑﺮداري  25  ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  26  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي  27  ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ  28  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

136  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    -(139) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة (Claim) ﻧﻤﺎﻳﻪ آﻣﺎري دﻋﺎوي ﻣﻌﺮوف ﻣﺎﻟﻲ  Big Four ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ  2002 -2006 در ﺳﺎل • Peregrin Systems (Andersen) • Qwest (Andersen) • Sunbeam (Andersen) • Worldcom (Andersen) • Global Crossing (Andersen) • AHERF (Price Waterhouse Coopers) • AIG (PWC) • AMERCO (PWC) • Micro Strategy (PWC) • Sagety – Kleen (PWC) • Tyco (PWC) • Adelphia (Deloitte) • Fortress Re (Deloitte) • Parmalat (Deloitte and Grant Thornton) • United Companies Financial (Deloitte) • AOL Time Warner (Ernst & Young) • Banque Cantonale de Geneve (E&Y) • Cendant (E&Y) • Enron (Andersen) • Equitable life (E&Y) • JDS Uniphase (E&Y) • Superior Bank (E&Y) • PNC Bank (E&Y) • Tax Shellter  USA  (KPMG) • Faniri Mae (KPMG) • Citigroup (KPMG) • Computer Association (KPMG) • General Electric (KPMG) • Im Clane (KPMG) • Peregrine (KPMG) • Yukos oil Russian (PWC) • Xerox (PWC) • Parmala (DT & GT)

137 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖآ اﻳﺮان ﻧﻬﺎ در    1222) 1843 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫـ . ش  ( و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻲ 1340 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در اﻳﺮان ﺑﻪ دﻫﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدد .اﻳ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در  ﺮان ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي ﻓﻮاد ﻣﺠﺬوب ﺗﺄﺳﻴﺲ و اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﻴﺖ ﻣﺎروﻳﻚ، ﻛﻮﭘﺮز اﻧﺪ ﻟﻴﺒﺮاﻧﺪ، وﻳﻨﻲ ﻣﺮي، آرﺗﻮر ﻳﺎﻧﮓ، آرﺗﻮر  آﻧﺪرﺳﻦ و ﭘﺮاﻳﺲ واﺗﺮﻫﺎوس ﺑﻮدﻧﺪ  . ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﺎرﺟﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎره » ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻼح  اي  «1359/3/3 از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب ﻛﺎﻧﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ً ﻛﻪ ﻛﻼ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را در اﻳﺮان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﻣﻨﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ  . اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﺎرﺟﻲ رواﺑﻂ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻫﻤﻜﺎر ﺧﻮد در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺟﺎع ﻛﺎر ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ، ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﻳﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻦ اﺳﺖ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه    . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در اﻳﺮان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   اﻟﻤﻠﻠﻲ)ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن داراي ﺷﻌﺒﻪ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ، ﻋﻀﻮ ﻳﺎ ﻫﻤﻜﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ  ( در اﻳﺮان را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ  . (وب 139) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﻴﻦ ﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت  اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه، درج ﻣﻲﮔﺮدد  . 14 اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺎ رﺗﺒﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮاﻧﻲ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﻧﻤﻲ 14 ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ !ﻣﻲ ﻳﺎدآور  ﺷﻮد ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ذﻳﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ   (member) اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻫﺴﺘﻨﺪ (correspondence) ﻛﺪاﻣﻴﻚ ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮواﺑﺴﺘﻪ .  ﻣﻮﺳﺴﻪ (member) ﻋﻀﻮ  ﺑﻪ ﻣﻲ اي ﮔﻔﺘﻪ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاي ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺮﻓﻪ ﺎً ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اي را در ﻛﺸﻮر ﺧﻮد دارا   . ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻀﻮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﻧﺪارﻧﺪ اي   . ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻀﻮ در ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وب ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻀﻮ ﺑﻪ  ﮔﺎه ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻮرد ﺑﻴﻦ ﻔﺎده آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺎدر را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻴﻦ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت  اﻟﻤﻠﻠﻲ داراي رواﺑﻂ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻳﺎ

138  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  اﻧﺤﺼﺎري ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺤﻠﻲ )ﻏﻴﺮاﻧﺤﺼﺎري  ( ﺑﺎ ارﺟﺎع ﻛﺎر ﻫﻤﺮاه ً ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﺳﺖ .ﺗ ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﻤﻲ ﻠﻘﻲ ﻧﺮم ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻀﻮ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و  اﻓﺰار ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎدر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺼﻮرت ادواري ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ  .  ﻧﻤﺎﻳﺔ  -(ﻫﻤﻜﺎر 140)ﺷﻤﺎرة ا ﺑﻴﻦ ن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ اﻟﻤﻠﻠﻲ   رﺗﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺑﻴﻦ  2005 ﺳﺎل ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﻛﺎر ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ   ﻣﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارﺟﺎع ﺷﻮد  راﺑﻄﻪ ﻧﻮع   1   Price Waterhouse Coopers ﻫﻤﻜﺎران آﮔﺎﻫﺎن و   ؟  2   Deloitte Touche Tohmatso    (؟ 1) 3   Ernst & Young    (؟ 2) 4   KPMG    (؟ 3) 5   BDO International   —  –6   RSM International داﻳﺎراﻳﺎن  ﻋﻀﻮ  7   Grant Thornton International ﻫﻤﻜﺎران راﻳﻤﻨﺪ و    ﻋﻀﻮ  8   Baker Tilly International   —  –9   Horwath International ﺑﻬﻤﻨﺪ ﻫﺸﻴﺎر   ﻋﻀﻮ  10   Moores Rowland International    —  –11   Nexia International  ﻣﺸﺎر ﺑﻬﺮاد   ﻋﻀﻮ  12   PKF International   —  –13   Moore Stephens International ﻫﮋﻳﺮان  ﻋﻀﻮ  ﻣﺴﺘﻘﻞ HLB International    14 ﻣﺪﺑﺮان   ﻋﻀﻮ  -1  اﺳﺖ Deloitte ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه رﺳﻤﻲ در اﻳﺮان   . -2  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ارﻧﺴﺖ اﻧﺪ ﻳﺎﻧﮓ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻲ ﺧﻮد را در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﺪوﻳﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ارﺟﺎع دﻫﺪ  . -3 ﻣﻲ KPMG ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮد را در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﺎت راﻳﺎن ارﺟﺎع دﻫﺪ  .

139 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺣﺮﻓﻪ     (ﺣﺮﻓﻪ 141) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻬﺎي  اي ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎن را در ﺳﻄﻮح  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ  : -(اﻧﺠﻤﻦ 141) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﻤﺎﻳﻪ آﻣﺎري اﻋﻀﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي و اي ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ

ردﻳﻒ  ﻣﺪرك ﻧﻮع

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻲ و اﻳﺮﻟﻨﺪي

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻬﺎن

ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

اﻋﻀﺎي ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻲ و اﻳﺮﻟﻨﺪي

ﺳﺎﻳﺮ  اﻋﻀﺎي  ﺟﻬﺎن

ﺟﻤﻊ  اﻋﻀﺎء

درﺻﺪ   ﻋﻀﻮﻳﺖ  زﻧﺎن  1   ACCA   63,524  142,575  205,099  52,678  42,738  95,416  27 2   CIMA    54,064  23,859  77,923  46,820  12,96259,782    23 3   CIPFA    2,378  34  2,412  13,213  308  13,521  18 4   ICAEW    9,360  288  9,648  108,157  15,562  123,719  21 5   ICAI   3,3923,392  11,840  1,199  13,039  19    6   ICAS   2,324  3  2,327  13,004  2,162  15,166  22  —  320,643  74,931  245,712  301,801  166,759  135,042 ﺟﻤﻊ 7   AICPA   —  —  —  —  —  327,135  31 1. ACCA- The Association of Chartered Certified Accountants 2. Cima= The chartered Institute of Management Accountants 3. CIPFA= Certified Independed Public Finance Advisors 4. ICAEW= Institute of Chartered Accountants in England & Wales 5. ICAI= Institute of Chartered Accountants in Irland 6. ICAS= The Institute of Chartered Accountants of Scotland 7. AICPA= American Institute of Certified Public Accountants

 

140  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  (-رﺷﺘﻪ 142) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﻌﺪاد د اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و

ﻧﺎم ﻛﺸﻮر ﺳﺎل  ﭼﻴﻦ  ﻳﻮﻧﺎن  ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻳﺮﻟﻨﺪ  آﻣﺮﻳﻜﺎ  آﻟﻤﺎن  ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺎﻟﺰي  ﻛﻨﮓ ﻫﻨﮓ   ژاﭘﻦ  ﺳﺎﻳﺮ  ﻛﻞ  2000  10,332 28,250 4,241  12,184 11,553 13,244 12,388 9,168  8,278  6,154 106,784 222,576 2004  52,675 19,685 16,685  16,345 14,385 12,555 11,685 11,475 10,780  6,180 145,950 318,400  (ﺣ 142) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭼﻴﻨﻲ در رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ در آن ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ . آﻧﭽﻪ ﺣﻴﺮت آورﺳﺖ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻳﻮﻧﺎﻧﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ در اﺳﺖ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري !  ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻳﻮﻧﺎن در ﺳﺎل 2006  58 ﻣﻌﺎدل 2006 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻮ 58 ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎدل درآﻣﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮاﻧﻲ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ ده .

141 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    -(143) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة (AICPA)  ﻧﻤﺎﻳﻪ آﻣﺎري اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮهآﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻋﻀﺎء در  2000-2006 ﺳﻨﻮات    2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 اﻋﻀﺎء )داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ -(ﻧﻔﺮ     337,454  336,081  337,867  335,111  334,635  327,135  330,525  40/3  39/2  39/0  38/4  38/8  38/9  39/4  درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﺣﺮﻓﻪ  42/8  42/9  41/6  47/4  47/4  46/4  46/4  درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ  2/4  2/4  2/3  2/4  2/3  2/3  2/3  درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  3/9  3/9  3/9  4/1  4/0  4 /1  4/2  درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ  10/6  11/6  13/2  7/7  7/5  8/1  7/7  درﺻﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪﻫﺎ ﺗﻌﺪا ﺣﺮﻓﻪ د اﻋﻀﺎي ﻓﻌﺎل در -ﻧﻔﺮ     132,943  130,870  130,995  128,730  130,343  128,292  133,379  22/2  23/0  22/6  21/4  21/3  21/6  21/8  درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﻋﻀﻮ9-3 درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   /1  34/1  34/9  33/1  34/9  29/6  31/0  31 درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑ ﻋﻀﻮ  24/4  24/7  26/0  24/5  24/0  22/8  22/8   ﻴﺶ از ده 25 درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در  22/4  20/7  21/5  20/0  20/8  21/5  21/3   ﻣﻮﺳﺴﻪ اولآﻣﺮﻳﻜﺎ  -(ﻧﻤﺎﻳﻪ 144) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎري و ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي  اي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،آﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻛﺎﻧﺎدا،، ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ و اﻳﺮان    2000 -2006ﺳﺎﻟﻬﺎي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻳﺮﻟﻨﺪ ACCA CIMA  CIPFA  ICAEW  ICAI  ICAS  CPA USA CGA CANADA New  Zeland IRAN   ﺗﺎﺳﻴﺲ    2001  1901  1908  1887 ﺟﻤﻊ  1854  1949  1880  1885  1919  1884  ﺳﺎل  2000  79,027  54,934  13,396  118,771  11,828  14,888  292,844  337,454  11,249  —  22,702  2001  86,929  56,616  13,471  121,356  12,515  15,042  306,929  336,081  12,836  919  22,805  2002  95,416  59,782  13,521  123,719  13,039  15,166  320,643  337,867  14,114  1,133  22,606  2003  98,293  62,361  13,510  125,643  13,551  15,749  329,107  335,111  15,626  1,156  22,136  2004  104,613  65,053  13,499  126,597  14,193  15,931  339,886  334,635  16,006  1,300  22,345  2005  109,588  67,670  16,565  127,826  14,973  16,388  350,010  327,135  16,4381,379   23,529  (144) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻓﻮق دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻲ اﻟﻌﺎده در ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺑﺎﺷﺪ  . (رﺷﺘﻪ 145) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪ   2006 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ را در ﺳﺎل در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ رﺷﺘﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺑﺮﺗﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ   .

142  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎ -(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 145)رة ﻧﻤﺎﻳﻪ رده اي ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪ    2006 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺳﺎل                 اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﻮﻧﺪ   ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق   Cima ﺑﺎ ﻣﺪرك ACCA ﺑﺎ ﻣﺪرك رده  GBP GBP GBP  CGA ﺑﺎ ﻣﺪرك  (CAD)ﻛﺎﻧﺎدا  61,391  84,541  73,780  76,990  رﺋﻴﺲ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ  40,771  60,000  50,699  52,094  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ  55,412  72,556  29,750  70,600  ﺷﺮﻳﻚ  27,403  42,285  35,924  36,100  ﺣﺴﺎﺑﺪار  31,247  42,700  47,125  40,855  ﺣﺴﺎﺑﺮس  37,464  55,000  23,750  24,630  ﻣﺴﺌﻮل اﻋﺘﺒﺎرات  —  —  27,500  31,290  ﻣﺘﺼﺪي ﺣﻘﻮق  —  60,296  52,300  54,937  ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت  ﻧﻤﺎﻳ ﻣﻲ ﺔ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن  دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻬﻨﺪس در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ 50,000 ﭘﻮﻧﺪ   ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق رﺋﻴﺲ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ)ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺪون ﻣﺪرك اي  ( 65,104 در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﻮﻧﺪ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﺮﻓﻪ و ﺑﺎ ﻣﺪرك    147,000 اي ﻣﻌﺎدل 117,000 دﻻر و ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻴﻦ رﺷﺘﻪ در ﻛﺎﻧﺎدا د ﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دارد ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ    . ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻜﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺲ از ﻛﺸﻒ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻓﺮاوان در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺣ (Certified Fraud Exeminer) CFE ﺑﺎزرﺳﺎن ﺗﻘﻠﺐ ﻛﻪ داراي ﻣﺪرك ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻈﺮ درﻳﺎﻓﺖ   ﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ وﻳﮋه اﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﻨﻨﺪ اي را ﻛﺴﺐ  .

143   ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

 

(146) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺣﻘﻮقرده ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺎﺑﺪاري داراي ﻣﻲ CFE   را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ.   -(146)  ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  (CFE) ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺗﻘﻠﺐ ﺟﻬﺎن

ﻣﺒﺎﻟﻎ : دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ

ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ   ﺣﺴﺎﺑﺮسداﺧﻠﻲ  ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪار   ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺎزرس داﺧﻠﻲ   ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎزرس ﻣﺴﺘﻘﻞ     CFE Non-CFE  CFE Non-CFE  CFE Non-CFE  CFE Non-CFE  CFE Non-CFE  رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه-ﺷﺮﻳﻚ –  ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ-اﺟﺮاﺋﻲ  117,408  163,241  93,228  123,964  116,013  120,410  116,013  138,345  138,016  157,006    ﻣﺪﻳﺮ  100,930  92,305  66,831  84,205  83,771  87,256  83,771  93,609  73,670  81,284  ﻣﺪﻳﺮ  61,292  70,914  63,694  73,001  66,535  69,970  66,535  74,058  60,625  61,631  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ارﺷﺪ  52,862  58,780  51,850  58,608  51,512  58,176  51,512  64,199  54,357  58,417  ﻛﺎرﻣﻨﺪان  77,299  111,463  63,920  84,148  73,248  94,602  73,248  91,058  76,494  92,960  ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ Source: 2005 CFE compensation guide        ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﺠﻤﻦ   ﻛﻨﻴﺪ www.acfe.com ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻪ وب ﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ .

144  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   -(147)  ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ 2007  –  2006      ﻣﺒﺎﻟﻎ  : دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ      2007ﺣﺪاﻗﻞ  2007ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2007ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2006ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻛﻞ      130,000  190,000  160,000  160,000  110,000  118,000  150,000  95,000  ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ  90,000  95,000  120,000  80,000  ﻣﺪﻳﺮ  70,000  75,000  85,000  62,000  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  60,000  62,000  70,000  48,000  ﻛﺎرﻣﻨﺪ ارﺷﺪ ﺗﺎپ  54,000  55,000  58,000  42,000  ﻛﺎرﻣﻨﺪ ارﺷﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ 1 -2 ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎ ﺳﺎل      38,000  52,000  46,000  46,000  39,000  40,000  46,000  32,000  ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ زﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ 2 ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ 4 ﺳﺎل      30,000  46,000  40,000  40,000 1 ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺎ ﺗ 2   34,000  34,000  40,000  28,000   ﺳﺎل ﺠﺮﺑﻪ  27,000  27,000  32,000  26,000  داﻧﺸﺠﻮ -(رده 148)  ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺣﻘﻮق   ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   2006 -2007ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ        ﻣﺒﺎﻟﻎ  :دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ      2007ﺣﺪاﻗﻞ  2007ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2007ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2006ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ واﺣﺪ      135,000  190,000  165,000  160,000  120,000  122,000  140,000  95,000  ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ  100,000  102,000  110,000  80,000  ﻣﺪﻳﺮ  75,000  77,000  80,000  67,000  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  63,000  64,000  70,000  56,000  ﺣﺴﺎﺑﺮس ارﺷﺪ  54,000  55,000  58,000  43,000  ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺗﺠﺮﺑﻪ 1 -2 ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎ ﺳﺎل      39,000  52,000  49,000  46,000  42,000  42,000  48,000  33,000  ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ زﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ 2 ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ 4 ﺳﺎل      31,000  46,000  41,000  39,000 1 ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ 2 ﺳﺎل      29,000  39,000  35,000  34,000  27,000  27,000  29,000  25,000  داﻧﺸﺠﻮ

145 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   -(ﺣﺴﺎﺑﺪار 149)  ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ان ﺑﺎ             ﻣﺒﺎﻟﻎ  :دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ    2007 ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ ﺳﺎل   ﺣﺪاﻗﻞ   ﺣﺪاﻛﺜﺮ      2007ﺳﺎل  2006ﺳﺎل ﻣﺪﻳﺮﺣﺴﺎﺑﺪاريﮔﺮوه  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ  85,000  88,000  95,000  70,000  ( ) ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ  75,000  85,000  90,000  65,000  ( ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري) ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ  70,000  84,000  95,000  60,000  ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺎﻟﻲ  85,000  88,000  100,000  70,000  ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺳﻴﺴﺘﻢ  80,000  82,000  95,000  70,000  آﻧﺎﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎﻟﻲ  85,000  86,000  90,000  65,000  ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺧﺰاﻧﻪ  95,000  101,000  110,000  70,000  ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  70,000  87,000  100,000  75,000  ﺣﺴﺎﺑﺪار داﺧﻠﻲ -(ﺗﻌﺪا 150) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﻤﺎﻳﻪ آﻣﺎري ﺟﻬﺎن د ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ   ردﻳﻒ  ﻛﺸﻮر ﻧﺎم   رﺳﻤﻲ ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎﺑﺪاران   ردﻳﻒ ﻛﺸﻮر ﻧﺎم   رﺳﻤﻲ ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎﺑﺪاران     10,916  ﺑﻠﮋﻳﻚ 21  2,500  ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ 1  3,031  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ 22  5,558  ﭘﺮﺗﻐﺎل 2  160,000  ﺑﺮزﻳﻞ 23  15,584  اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ 3 24  335,111  آﻣﺮﻳﻜﺎ 4  68,000 ﻛﺎﻧﺎدا  1,906  داﻧﻤﺎرك 25  350,010  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 5  61,255  ﭼﻴﻦ 26  18,470  ﻓﺮاﻧﺴﻪ 6  2,300  ﺗﺎﻳﻮان 27  16,129  آﻟﻤﺎن 7  1,254  ﭼﻜﺴﻠﻮاﻛﻲ 28  16,258  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 8  18,470  ﻓﺮاﻧﺴﻪ 29  40,039  آرژاﻧﺘﻴﻦ 9  280  اﻳﺴﻠﻨﺪ 30  7,985  اﻧﺪوﻧﺰي 10 ﺟﻨﻮﺑﻲ 11 31  7,169   ﻛﺮه  16,562  اﻳﺮﻟﻨﺪ  54,880  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ 32  1,400  ﺗﺮﻛﻴﻪ 12  16,245  ژاﭘﻦ 33  12,66  ﻣﺼﺮ 13 ﺟﻨﻮﺑﻲ 14  110,256  ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن 34  21,856   آﻓﺮﻳﻘﺎي  3,009  ﻣﺎﻟﺰي 35  5,149  ﺷﻴﻠﻲ 15  12,465  ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر 36  49,812  روﺳﻴﻪ 16  6,186  ﻣﻜﺰﻳﻚ 37  1,265  اﻳﺮان 17  13,513  ﻫﻠﻨﺪ 38  600  ارﻣﻨﺴﺘﺎن 18  23,535  ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ 39  40,159  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 19  3,591  ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن 40  10,342  اﺗﺮﻳﺶ 20        Source: IFAC website

146  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   (آ 150) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ن دارد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ درﺟﻪ  ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد  . ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ از وب  536,701 (CPA’s) ﮔﺎه ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻔﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ) (151 ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ آﻧﺎن را  در اﻳﺎﻟﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ  .  -(151) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهآﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻧﺎم اﻳﺎﻟﺖ  رﺳﻤﻲ ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎﺑﺪاران   اﻳﺎﻟﺖ ﻧﺎم   رﺳﻤﻲ ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎﺑﺪاران   Alabama   700Montana   1,795 Alaska   7,946Nebraska   11,337 Arizona   4,447Nevada   1,852 Arkansas   16,321New Hampshire   2,162 California   49,030New JersE&Y   1,897 Colorado   12,073New Mexico   25,794 Connecticut   5,808New York   2,738 Delaware   1,147North Carolina   3,048 Florida   849North Dakota   28,588 Georgia   33,184Ohio   18,115 Hawaii   18,527Oklahoma   9,440 Idaho   6,673Oregon   6,26 Illinois   2,633Pennsylvania   23,420 Indiana   20,449Rhode Island   1,537 Iowa   9,185South Carolina   4,992 Kansas   2,354South Dakota   694 Kentucky   6,354Tennessee   12,710 Lousiana   5,519Texas   58,778 Maine   13,733Utah  3,597 Maryland   14,498Vermont   17,828 Massachusetts   1,626Virginia   1,157 Michigan   15,454Washington   11,926 Minnesota   11,232West Virginia   10,906 Mississippi   9,836Wisconsin   2,398 Missouri   3,503Wyoming   546

147 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   -(ﺣﺮﻓ 152) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اي   IACPA  ICAS  ICAI  ICAEW  CIPFA  CIMA ACCA   ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ  اﻳﺮان ﺳﺎل25 زﻳﺮ   /5  0  —  —/5  0  —  1  —  3  23  32/5  19/0  9  19  33  25-34 ﺑﻴﻦ  24  23  33/5  28/5  31  37  37  35-44 ﺑﻴﻦ  38  21  18  23/5  27  23/5  17/5  45-54 ﺑﻴﻦ  29  15  9/5  16/5  21  12/5  7/5  55-64 ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ 65  5  16  6/5  12  12  8  4/5   ﺳﺎل و  (152) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة در ﻣﻮرد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ 25 -34 ﻓﺎﺣﺸﻲ را در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﺳﺨﺖ   ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ً دﻫﺪ زﻳﺮا اﺳﺎﺳﺎ ﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ در ً 6 ﭘﺬﻳﺮش اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان و ﺷﺮط ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻤﻼ اﺳﺖ 34 اﻣﻜﺎن ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠﺒﺎن زﻳﺮ ﺳﺎل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ) .  18 ﺳﺎل ﺳﻦ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه +  ﭼﻬﺎر ﺳﺎل دورة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  +ﺳﺮﺑﺎزي دو ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ  +ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ  (ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ  رﺳﺪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﻳ ﺪ و ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ را ﺑﻜﺎر ﺑﺮد ﻛﻪ 25-44  ﺑﻴﻦ ً ﻫﺮم ﺳﻨﻲ اﻋﻀﺎء ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﺎل ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮم اﺻﻠﻲ ﺳﻨﻲ ﻓﻌﻠﻲ 51 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران درﺻﺪ ﺑﺎﻻي 50  ﺳﺎل و 20  درﺻﺪ ﺑﺎﻻي 60   ﺳﺎل دارﻧﺪ در واﻗﻊ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﻣﻴﺮﻧﺪه اﺳﺖ !!ﻧﻤﻲ و اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗ ﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﺪاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ .ﺗﺄﺳﻒ  2006 آور آﻧﻜﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺎل ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ 5500 اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﺑﻴﻦ داوﻃﻠﺐ ﺷﺪه 86  درﺻﺪ ﻗﺒﻮل ﺟﺎري  (1385)  اﻧﺪ در اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺎل ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ )ﻫﺰار ً رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ﺻﺮﻓﺎ ﻳﻚ در  (ﺷﺪه ﻗﺒﻮل  اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد ﺟﺎي ﺗﺄﻣﻞ و درﻧﮓ ﺟﺪي  . اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ  اي ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﺑﺪان ﺗﻔﻮﻳﺾ 400 ﺷﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش اوﻟﻴﻪ ﺣﺪود ﻧﻔﺮ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮ اﻧﺪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺟﺪﻳﺪ  ح اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﭘﺬﻳﺮش اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﻨﺎﺋﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ؟    -(ﻗﺒﻮل 153) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة درﺻﺪ    ACA ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن دﺳﺎﻣﺒﺮ 2006   ﻧﺎم آزﻣﻮن  ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﻣﺎﻟﻴﺎت  ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺰارﺷﮕﺮي     80/5  83/7  87/6  78/9  97/2  درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﻲ

148  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻧﻘﺶ زﻧﺎن درﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪاي  ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ از ﺣﺮﻓﻪ ﺟﻤﻠﻪ   ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ زﻧﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﺣﻀﻮر زﻣﺎن در رﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ ن   دﻫﻨﺪه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي آﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  . ﻧﻤﺎﻳﻪ ذﻳﻞ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺣﺮﻓﻪ را در آﻣﺮﻳﻜﺎ  و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ  : -(154) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﻤﺎﻳﻪ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ درآﻣﺮﻳﻜﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس    -20041993   ﺳﺎل  2004 1999  1997  1993  ﺟﻨﺴﻴﺖ  %44  %51  *  *  ﻣﺮد  56  49  *  *  زن ﺗﻤﺎم وﻗﺖ            58  60  %61  %64   ﻣﺮد  42  40  39  36  زن ﭘﺎره وﻗﺖ            25  19  24  29  ﻣﺮد  75  81  76  71  زن  ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤ – (ﺣﺮﻓﻪ 155)ﺎرة درﺻﺪ زﻧﺎن ﻋﻀﻮ در اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اي ﺣﺴﺎﺑﺪاري   -20051997   ﺳﺎل  درﺻﺪ    1997  20  1998  21  1999  22  2000  24  2001  24  2002  25  2003  25  2004  26  2005  26

149 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ     -(156) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  2006 – Big Four درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮان و ﺷﺮﻛﺎء ارﺷﺪ زن در Deloitte KPMG  E&Y PWC  /3  19/8  6/8  15/5  13  * 1909 اوﻟﻴﻦ زن ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  Attel Ayr ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮده و اوﻟﻴﻦ زن رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻲRSM ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎن در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﺎﺷﺪ  .   157) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة و (ﻣﻮﺳﺴ 158 ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن را در ﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دﻳﻠﻮﻳﺖ ﺣﺮ و   ﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن   دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ درﺻﺪ5) ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ درﺻﺪ زﻧﺎن ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ در اﻳﺮان   ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪود ﻣﻲ 50 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺸﺠﻮ زﻳﺮا آﻣﺎر ﻓﺎرغ ﻳﺎن و  اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در اﻳﺮان در رﺷﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در اﻳﻦ  ﻫﺎ دارد اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪ اﻧﺪ در رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ را  ﻛﺴﺐ  . ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﻲ 156 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن    دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ زﻧﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دﻳﻠﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  . -(157) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة Deloitte ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺳﺎل 2006    ﺷﺮح  درﺻﺪ    45  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ  16  ﺷﺮﻳﻚ ﻳﺎ رﺋﻴﺲ  26  ﺷﺮﻛﺎي زن ﺟﺪﻳﺪ  33  ﻣﺪﻳﺮ   -(158) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ درآﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺰرگ  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻛﻮﭼﻚ اﻳﺎﻟﺘﻲ  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ اﻳﺎﻟﺘﻲ  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻠﻲ ﺳﻤﺖ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ    ﻣﺮد  زن  ﻣﺮد  زن  ﻣﺮد  زن  ﻣﺮد  زن  ﻣﺮد  زن    %50  %25  %64  %29  %48  %36  %66  %35  %63  %34  ﺷﺮﻳﻚ  17  23  4  7  16  10  8  8  9  7  ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه  8  16  8  32  8  10  5  19  7  14  ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ  5  13  12  12  8  5  5  11  2  3  ﻣﺪﻳﺮ  0  1  0  5  4  5  2  4  0  1  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ارﺷﺪ  20  22  11  15  16  34  14  23  19  41  ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

150  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   – (159) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة (IACPA) ﻧﻤﺎﻳﻪ آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان  1385 در ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻋﻀﺎء  ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ   ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺪرك     زن  ﻣﺮد  زن  ﻣﺮد  دﻛﺘﺮا  ﻓ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ 1429 ﻮق   ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ      ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ 50/9  51/3  1363  66  ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ  50/8  726  44/9  641  4/36  62  —  —  96  4  درﺻﺪ اﻋﻀﺎ ﺳﺎﻳﺮ   ﺷﺎﻏﻞ در ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ  ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺷﺮﻳﻚ  اﻧﻔﺮادي ﺷﺎﻏﻞ   ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  9  —  416  29  294  5/20  72  5  465  5/32  173  12  ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎري  ﻛﻤﺘﺮ از دﻫﺴﺎل  ﺳﺎل10-20   30-20 ﺳﺎل   ﺑﻴﺶ از ﺳﺎل30   ﺳﺎﻳﺮ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻛﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت*  ﺣﺠﻢ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺳﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ  ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﺣﺠﻢ واﻗﻌﻲ* ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮان  ﺗﻮﻣﺎن 50 3475 139  305  212  411  425  76 ﺗﻮﻣﺎن 30   ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن 20   ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن 150   ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﻴﻠﻴﺎرد   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮري اﻳﺮان، ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ) اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن +اﻳﺮﻟﻨﺪ ( و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهآﻣﺮﻳﻜﺎ  و درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺷﺪ رو  ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﻓﺎرغ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺮﻓﻪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن  Cima, اي CPA, ACCA  ﻧﺸﺎن از ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص زﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﭘﺮدرآﻣﺪ  ﺑﻮده ﭼﻨﺎﻧﻜﻪﺑﻴﺎﻧ اﺳﺖ ﮕﺮ ﻓﻘﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﻲ در اﻳﺮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد درآﻣﺪ .  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زﺑﺪه ﻛﺸﻮر را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﺪ .

151 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   -(ﺣ 160) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در   ﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲآﻣﺮﻳﻜﺎ    2004  1999  1997  1993  رده ﺷﻐﻠﻲ  ﻣﺮد  زن  ﻣﺮد  زن  ﻣﺮد  زن  ﻣﺰد  زن  ﻣﺪﻳﺮ و ﺷﺮﻳﻚ                    19  81  17  83  16  84  12  88  ﻛﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺷﺮﻳﻚ5 ﻣﻮﺳﺴﺎت زﻳﺮ     82  18  75  25  75  25  73  27 ﺷﺮﻳﻚ5-20 ﻣﻮﺳﺴﺎت داراي     88  12  86  14  82  18  78  22 ﺷﺮﻳﻚ11-20 ﻣﻮﺳﺴﺎت داراي     82  8  90  10  85  15  88  12 20 ﻣﻮﺳﺴﺎت داراي ﺑﺎﻻي ﺷﺮﻳﻚ     95  5  93  7  90  10  88  12 ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ                    38  62  32  68  32  68  26  74  ﻛﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺷﺮﻳﻚ5 ﻣﻮﺳﺴﺎت زﻳﺮ     54  46  43  57  46  54  47  53 ﺷﺮﻳﻚ5-20 ﻣﻮﺳﺴﺎت داراي     65  35  60  40  52  48  49  51 ﺷﺮﻳﻚ11-20 ﻣﻮﺳﺴﺎت داراي     72  28  57  43  58  42  45  55 20 ﻣﻮﺳﺴﺎت داراي ﺑﺎﻻي ﺷﺮﻳﻚ     79  21  75  25  73  27  66  34 ﻣﺪﻳﺮ                    43  57  37  63  40  60  35  65  ﻛﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺷﺮﻳﻚ5 ﻣﻮﺳﺴﺎت زﻳﺮ     51  49  40  60  42  58  43  57 ﺷﺮﻳﻚ5-20 ﻣﻮﺳﺴﺎت داراي     57  43  48  52  51  49  43  57 ﺷﺮﻳﻚ11-20 ﻣﻮﺳﺴﺎت داراي     59  41  61  39  55  45  39  61 ﻣﻮﺳﺴﺎت   20 داراي ﺑﺎﻻي ﺷﺮﻳﻚ     69  31  66  34  66  34  61  39 ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ-ارﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮس                      54  46  47  53  47  53  47  53  ﻛﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺷﺮﻳﻚ5 ﻣﻮﺳﺴﺎت زﻳﺮ     43  57  43  57  34  66  33  67 ﺷﺮﻳﻚ5-20 ﻣﻮﺳﺴﺎت داراي     51  49  42  58  42  58  39  61 ﺷﺮﻳﻚ11-20 ﻣﻮﺳﺴﺎت داراي     47  53  55  45  36  64  38  62 ﻣﻮﺳﺴﺎت داراي ﺑﺎﻻي 20  ﺷﺮﻳﻚ     56  44  57  43  58  42  49  51 ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺣﺴﺎﺑﺪار                    59  41  58  42  56  44  52  48  ﻛﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺷﺮﻳﻚ5 ﻣﻮﺳﺴﺎت زﻳﺮ     40  60  37  63  29  71  31  69 ﺷﺮﻳﻚ5-20 ﻣﻮﺳﺴﺎت داراي     43  57  40  60  34  66  33  67 ﺷﺮﻳﻚ11-20 ﻣﻮﺳﺴﺎت داراي     47  53  42  58  39  61  29  71 ﻣﻮﺳﺴﺎت د  20 اراي ﺑﺎﻻي ﺷﺮﻳﻚ     52  48  52  48  47  53  47  53 ﺗﻤﺎم ﺷﻐﻠﻬﺎ در ﻣﻮﺳﺴﺎت                    42  58  43  57  40  60  38  62  ﻛﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺷﺮﻳﻚ5 ﻣﻮﺳﺴﺎت زﻳﺮ     58  42  55  45  48  52  54  46 ﺷﺮﻳﻚ5-20 ﻣﻮﺳﺴﺎت داراي     61  39  58  42  51  49  55  45 ﺷﺮﻳﻚ11-20 ﻣﻮﺳﺴﺎت داراي     60  40  60  40  50  50  53  47 ﻣﻮﺳﺴﺎت داراي ﺑﺎﻻي 20  ﺷﺮﻳﻚ     64  36  64  36  61  39  60  40

152  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﻮده 1358 اﻋﻀﺎي ﻛﺎﻧﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎل ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ  اﻧﺪ؟  در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎري و اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت اﺳﺎﻣﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﺷﺎﻏﻞ و ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪاران ر اﺳﺖ 1358/7/28 ﺳﻤﻲ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ درج ﺷﺪه .   – (161) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  1358/7/28 اﺳﺎﻣﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪارن رﺳﻤﻲ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ردﻳﻒ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎم و ﻧﺎم   ﻛﺎر ﻣﺤﻞ   ردﻳﻒ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎم و ﻧﺎم   ﻛﺎر ﻣﺤﻞ   ردﻳﻒ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎم و ﻧﺎم   ﻛﺎر ﻣﺤﻞ   آذر 1 ﻃﻐﺮل   ﺣ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺪرﺳﻦ درﮔﻬﻲ 29   ﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آرﺗﻮر ﻣﻬﺒﺎﻧﻮ   ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﻲ 57  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺣﻤﺪ   اﻣﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  آواﻛﻴﺎﻧﺲ 2 ﭘﻮرو   ﭘﺎرس دﺳﺘﻴﺎري 30  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻤﺎل   دﻗﻴﻖ ﻓﺘﻮﺣﻲ 58  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺤﻤﻮد   ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  اﺑﺮﻳﺸﻤﻴﺎن 3 ﻋﻠﻲ   ﭘﻮﻳﺎ دوﻟﻮ 31  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺣﺴﻴﻦ   ﭘﻮﻳﺎ ﻫﻮﺷ ﻗﺰوﻳﻨﻲ 59  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻨﮓ   ﭘﺎرس ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  اﻋﺘﻤﺎد 4 ﻫﺎدي   داﻧﺎ داﻧﻠﻴﺎن 32  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻫﻮﻳﻚ   اﻣﻴﻦ ﻗﻨﺒﺮي 60  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ   ﻗﻨﺒﺮي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻳﺪا …اﻣﻴﺪواري  اﻣﻌﺎن 5 ﻧﮋاد 33  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺣﻤﺪ زﻧﺪي   ﻫﻴﺘﺎ ﻗﺪس 61  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺤﻤﻮد   ﻛﻮﭘﺎﺋﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻗﺪس و  اﻧﺼﺎري 6 اﻛﺒﺮ   ﻣ ﺷﺮﻛﺎء ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪي 34  ﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  اﻧﺼﺎري و ﻣﺠﺘﺒﻲ ژﻳﺎن   داوران ﻗﻨﺪي 62  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ رﺿﺎ   ﭘﺎرس ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  اﺳﺮارﺣﻘﻴﻘﻲ 7 ﻋﺒﺎس   اﻣﻌﺎن ﺳﺎﭼﻤﻪ 35  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻓﺮﻳﺪون ﭼﻲ  اﺳﺮار ﻛﺸﺎﻧﻲ 63  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻓﺮﻳﺪون   آزﻣﻮن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  اﻟﻤﺎﺳﻴﺎن 8 ﻧﺎﺻﺮ   ﺣﻘﮕﻮ ﺳﻌﻴﺪ 36  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻠﻴﻨﻘﻲ ي  ﻛﺎوش ﺻﺎﻟﺢ 64  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺣﺴﻦ ﻛﺮﺑﻼﺋﻲ   ﺣﻘﮕﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺟﺰي 9 اﺣﻤﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ   ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻼﻣﻲ 37  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﻨﺎب و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ   ﻣﺸﻴﺮان ﻫﻤﺪاﻧﻲ 65  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﮔﻠﺒﺮ   — ﺑﻨﺎزاده 10 ذواﻟﻔﻘﺎر   ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎرﻳﺨﺎﻧﻲ 38  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ   ﺳﺎرﻳﺨﺎﻧﻲ ﮔﻠﺸﻨ 66  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻫﻮﺷﻨﮓ آﺑﺎدي ﻲ ﻧﺠﻒ   ﻃﻮس ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  زاده 11 ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺑﻬﺸﺘﻲ   اﻳﺮان ﺳﻬﻴﻠﻲ 39  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺳﻴﺎوش   اﺳﺮار ﺳﺎﻟﻚ 67  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪي   رازدار ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺑﻬﻨﺎم 12 ﺷﺎﻫﺮخ   دﻗﻴﻖ آﺑﺎد 40  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﻴﺪي ﻋﺸﻖ   ﺳﺎرﻳﺨﺎﻧﻲ ﻧﺼﺮا …ﻣﺨﺘﺎر  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ 68  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻲ ﻣﺨﺘﺎر و  ﺑﻴﺎت 13 ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ   ﻣﻴﭽﻞ ﺷﺮﻓﻲ 41  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﻴﺖ ﻣﺎروﻳﻚ ﺷﻬﺮام   اﻣﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ 69  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﻈﺎم   واﺗﺮﻫﺎوس ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﺮاﻳﺲ  ﭘﺎﻛﺮوان 14 ﻣﺤﻤﻮد   اﻳﺮان ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ 42  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ   ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻠﻜﻴﺎن 70  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ   اﻣﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺗﻮاﻧﺎ 15 ژوزف   ﻣ ﺗﻮاﻧﺎ ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﻲ 43  ﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮﺷﻤﺲ   ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺮآﻓﺘﺎﺑﺰاده 71  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ رﺿﺎ   ﺧﺒﺮه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺗﻮﻣﺎج 16 ﺷﺠﺎﻋﻲ 44 —   ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﻳﺪون   ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻌﺘﻤﺪي 72  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺒﻮي و اﻳﺮج   ﺷﺮﻛﺎء ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آرﺗﻮر اﻧﺪرﺳﻦ و  ﺟﻨﺎب 17 اﺑﺮاﻫﻴﻢ    ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﻨﺎب ﻫﻤﻜﺎران ﺻﺎدﻗﻲ 45  و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ   ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻮﺣﺪي 73  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻬﺮام   ﻛﻮروش ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺟﻮاﻫﺮي 18 ﭘﺮوﻳﺰ   دﻗﻴﻖ ا 46  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﻌﻤﺖ  …ﺟﻌﻔﺮي ﺻﺪﻳﻘﻲ   دي ﺑﺰرﮔﻲ 74  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻬﺮداد ﻣﻌﺮوﻓﻲ   اﻣﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺟﻢ 19 ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ   ﻣﻴﭽﻞ ﺻﻔﺮﻳﺎن 47  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﻴﺖ ﻣﺎروﻳﻚ ﭘﺮو ﻧﺒﻮي 75 —   ﺳﺮوش ﻳﺰ   ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺒﻮي و  ﺣﺠﺎزي 20 ﻣﺤﺴﻦ   اﻣﻌﺎن ﺻﺎدﻗﻲ 48  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﻤﺸﻴﺪ   ﻣﺮي اﺳﺖ 76  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ وﻳﻨﻲ ﺧﻮاﻧﺎ ﻧﺒﻮده . ﺷﺎﻫﻲ 21 ﺣﺴﻦ ﺣﻴﺎط   ﭘﻮﻳﺎ ﻃﻬﻮري 49  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺻﻐﺮ   ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻈﻔﺮي 77  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺒﻮي و ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻧﺼﺮت   اﻧﺪرﺳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آرﺗﻮر  ﺧ 22 اﻛﺒﺮ ﺎﺗﻤﻲ  دادرس ﺿﺮﻏﺎم 50  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺳﻬﺮاب   ﻫﻤﻜﺎران وﻗﺘﻲ 78  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺒﻮي و ﺑﻬﺮوز   رازدار ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺧﺎﺗﻤﻲ 23 ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ   دي ﻋﺮاﻗﻲ 51  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻬﺮوز   دﻗﻴﻖ ﻫﺎدوي 79  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮج   ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻫﺎدوي و  ﺧﺎﻛﺴﺎر 24 ﺳﻴﺎﻣﻚ   ﻛﻮرش ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﻲ 52   ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﺮج   ﻣ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ 80  ﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺣﺴﻴﻦ   اﻣﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﺧﻤﺎرﻟﻮ 25 داود   اﺳﺮار ﻋﻈﻴﻤﻲ 53   ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻈﻴﻢ   دﻗﻴﻖ ﻫﺸﻲ 81  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﺒﺎس   واﺗﺮﻫﺎوس ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﺮاﻳﺲ  ﺧﺮازي 26 ا 54  —   اﺻﻐﺮ ﻧﻌﻤﺖ  …راد ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻲ   اﺳﺮار ﻫﺸﻲ 82  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺻﻐﺮ   دﻗﻴﻖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   دار 27 ﺑﻬﺮوز ش  ﻣﻤﻴﺰ ﻛﻮﭘﺎﺋﻲ 55   ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎﺋﻲ   ﻛﻮﭘﺎﺋﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻗﺪس و        داوران 28 ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ   داوران ﻏﻔﻮري 56  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺣﺴﻴﻦ   ﻣﺸﻴﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

153 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ    -(162) ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة ﺻﻮرت اﺳﺎﻣﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 28 7/1358/  ردﻳﻒ  ﻧﺎم ﻧﺎم و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ   ردﻳﻒ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎم و ﻧﺎم   اﺣﻤﺮي 1 ﺳﻬﺮاﺑﻲ 18   ﻣﻨﺼﻮر اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ   اﻇﻬﺎري 2 ﺷﺎوﻟﻴﺎن 19   ﭘﺮوﻳﺰ ﻧﺠﺎت اﷲ   اﺳﻼﻣﻲ 3 ﺷﺎﻫﺮﺧﻲ 20   ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ   اﻳﺮان 4 ﺷﺮﻛﺎء 21  ﺷﺎﻫﺮخ زاد ﺟﻠﻴﻞ   اوﻟﻲ 5 ﻻوي 22   اردﺷﻴﺮ ﺑﻴﻨﺶ آق اﻟﻴﺎس ﻋﺰﻳﺰ   ﺗﻮﺟﻬﻲ 6 ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ 23   ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﻮد   ﺣﺒﻴﺒﻲ 7 ﻏﺮوي 24   اﺻﻐﺮ ﺟﻮاد   ﺧﺮدﺟﻮ 8 ﻓﺎﺿﻠﻲ 25   اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻫﺎدي   ﻛﺮﻳﻤﻲ 26  اﺳﺪا …ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺶ 9 ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ   داﻫﻲ 10 ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻲ 27   ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﻲ ﭘﺮوﻳﺰ   اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ 11 ﮔﺮو 28   ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل دري ﺟﺎن   ﺳﻠﻤﺎﺳﻲ 12 ﮔﻮﻫﺮي 29   اﷲ وردي رﺟﺎﺋﻲ ﺳﻴﺮوس   رﻫﺒﺮي 13 ﻣﺮآﺗﻲ 30   ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ   زﻳﻨﻲ 14 ﻣﻮﺷﺎﻧﻲ 31   اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ   زﻳﺎزي 15 ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان 32   ارﺳﻼن رﺿﺎ   ﺳﺠﺎدي 16 ﻣﻬﺮي 33  ﺣﺴﻦ ﻧﮋاد ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻧﺠﻔﻲ   ﺳﻤﻴﻌﻲ 17 ﻣﻬﺪي

154  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬ  1. Accountancy age- Salary SurvE&Y, Autumn 2006 2. Lafferty.com 2003 3. International Accounting Bultline Dec. 2005 4. ACCA Annual report 2005 5. AICPA Annual report 2005 6. “Accounting in Future” PWC 7. The annual audit fee survE&Y 2004-2005 FTSE-100, 250, 350 8. AICPA work/life & woman’s initiatives 2004 research 9. Big 4 blog.com 10. 2006 CGA salary survE&Y 11. Professional oversight board Nov. 2006 FRC 12. wwwicaew.co.uk/liberary 13. cia.factbook 14. Special reports top 60 firms 15. International Accounting Bulltine years 2003-2006 16. Anti-dumping measures & inflation accounting 19, June 2003 17. Public accounting report- Top 100 for 2004-2005, 2006 18. IPA 100. 2005 19. IPA 100.2006 20. Top 50 accountancy firms 2004, 2005, 2006 website accounting age 21. Website www.deloitte.com/fact & fegures deloitte, NewYork 22. How much internal audit is enough source 23. Average aduit costs by company revenue size IIA global audit information network 12/16/2002 24. The annual audit fees survE&Y FTSE-100 report 2002-2005 25. CPA merico International/ Harwath Alliance 2003-2006 26. Big Five 1999- 2002 27. PWC annual report 2004-2006 28. KPMG annual report 2004-2006 29. Deloitte annual report 2003-2006 30. Big 4: Down to Big 3 by thomas Johans mE&Yer 31. 500 Rank Co. Furtune 32. Australia Top 100 accounting firm 33. BDO- USD 1998-2006 34. Public accounting firms, Mandated study on consolidate and compition, by: GAO, Report to the Sanate Committee on banking, housing and urban affairs. 35. Report of America woman CPA 36. AICPA annually report 2005-2006 37. Woman CPA on 2002 38.  Woman CPA on illinoise 39. PWC report world in 2050 40. UK Salary survE&Y 2004-2006 41. 2006 CGA Salary survE&Y 2005- 2006 42. Salary survE&Y autumn 2005 accounting age 27 Oct. 2005 43. Salary survE&Y results by Job title accountancy- salary survE&Y authur 2006 44. FTSE- 350 Audits financial director october 2005 45. The 2007 vault Accounting firm prestige ranking

155 ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

  1. RSM- MC GladrE&Y annual report 2005-2006 47. RSMi fact & figures 48. List of Top 100 Iranian companies 2005-2007 49. Newsland Institute of Chartered Accountants annual report 2006 50. Report of Audit & Non-audit fees and capital perceptiony of auditor independnce centre for analytical finance 51. Article opportunity and balance: Journal accounting 52. Top 20 accounting firm vault site 53. Article the nature of Disclosure of fee paid to auditory, journal of accountancy November 2005 54. Iran analazie of governmental co. 2002- 2005 55. IFAC Web with the best thank for Miss Rebecca Williams for his precious cooperation to send us world IBA 56. Special report to 60 firm accounting magazine july 2003 57. Special report to 60 firm accounting magazine july 2004 58. Special report to 60 firm accounting magazine july 2005 59. Special report to 60 firm accounting magazine july 2006 60. 2006 National Map SurvE&Y 61. The good, the bad and ugly of the UK accounting profession April 2004, avn. 62. Competition and choice in the UK audit market april 2006  ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ .63 ﻛﺘﺎب اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﻠﺪ اول اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ آﻗﺎي ﻋﺒﺎس ارﺑﺎب   داﻳﺎراﻳﺎن .64 ﻛﺘﺎب ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ   ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ .65 www.audit.org.ir   وب ﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎن .66  www.iacpa.irوب ﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...