گزارش معاملات فصلی به صورت آنلاین و آفلاین همراه با نکات مهم

معاملات

 

1   

  

  گزارش معاملات فصلی به صورت آنلاین و آفلاین همراه با نکات مهم  

        

 

 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 95 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده  فهرست معاملات خود را بصورت الکترونیکی (بر اساس سال شمسی) ، تا یک ماه پس از 11/11/1951 پایان هر فصل بصورت الکترونیکی از طریق پرتال سازمان به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال فرمایند. 1 تخلفات و جرائم موضوع ماده  : مکرر و تبصره های ذیل آن ۹5 مکرر و یا استفاده غیر قانونی از کد اقتصادی دیگران موجب 1۹5 عدم انجام تکالیف قانونی در خصوص ماده تعلق جریمه هایی به شرح زیر می گردد (نکته: در صورتی که رعایت موارد مذکور در مادة فوق بنا به  تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهدة مؤدی خارج بوده  باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب  مورد نخواهد بود):گزارش معاملات فصلی https://www.accountingcoach.com/

– عدم صدور صورت حساب یا عدم درج 1   شمارة اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شمارة اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شمارة  اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ده %) مبلغ مورد معامله11  درصد ( ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود. – عدم ارائة فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی 2  کشور طبق دستورالعمل  صادره مشمول جریمه %)  معاملاتی که  فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جریمة مذکور غیر 1 ای معادل یک درصد ( قابل بخشش است و از طریق  مقررات اجرایی موضوع این قانون  قابل وصول خواهد بود. – استفاده کنندگان از شمارة اقتصادی دیگران

 

نسبت به 9   مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که  شمارة اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت  تضامنی خواهند داشت . –  در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام  دادن هر یک از تکالیف  مقرر در این ماده 4 خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود تبصره: در مواردی که خریدار از ارائه شماره  اقتصادی خودداری کند،

 

چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع  معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی  کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف  فوق از این بابت نخواهد بود. – اشخاص حقوقی و  صاحبان مشاغل موضوع 9 بندهای (الف ) و (ب ) این قانون مکلف به نگهداری 59 ) مادة (  صورت حساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال  بعد از آن می باشند و در صورت درخواست  مأموران مالیاتی باید  به  آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده  درصد  .%) صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود11(

 

 1۹5 – هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع دستورالعمل ماده ۹ در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی ، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.  نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی و تکلیف مودیان: ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارك مرتبط با شماره اقتصادی را  مکرر و رعایت 1۹5 مورد بررسی قرار دهند گزارش معاملات فصلی

 

و نیز براساس اختیارات قانونی و وفق مفاد دستور العمل ماده سایر مقررات قانونی ضمن اعلام نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان، بررسیهای لازم را در صورت دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستور العمل بعمل آورند. چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های بعمل آمده با تخلفات ذکر شده مواجه  قانون مالیاتهای 19۱شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده مستقیم مطالبه نمایند. مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند

گزارش معاملات فصلی گزارش معاملات فصلی

. در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا بوده و جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود. چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موضوع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند،

گزارش معاملات فصلی

موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نما یند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگیرد قضائی قرار گیرند.  . مکرر نخواهد بود1۹5 اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده  نکات مهم: در ذیل به اهم مواردی که می بایست کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی درخصوص انجام تکالیف و وظایف در اجرای صحیح قانون برای ارسال فهرست معاملات فصلی رعایت نمایند ذکر می شود:

 گزارش معاملات فصلی

– کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را تا یک ماه پس 1  از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد تا یک ماه از تاریخ انجام معامله به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی ارسال و یا در قالب فایل تولید شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند . اطلاعات صورت حساب های صادره باید با نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی مطابقت داشته باشد.  توضیح: نکته ای که ذکر آن در اینجا ضروری است

گزارش معاملات فصلی

این است که اگر انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی ار فصول قرار گیرد، روش کار بدین شکل است که می بایست برای فصل شمسی فوق، دو  مرداد ماه باشد 19 فهرست معامله تنظیم و ارسال نمود  به به عنوان مثال چنانچه پایان سال مالی شرکتی مرداد و 19 باید در آن فصل دو گزارش خرید و فروش ارسال شود که دوره گزارش اول از ابتدای تیر ماه تا   شهریور می باشد 91 مرداد تا 1۹ تاریخ گزارش دوم از ) قانون 9 ) مبلغ حد نصاب معاملات کوچک که در تبصره یک ماده ( 11%( – درخصوص خریدهای تا میزان 2 برگزاری مناقصات اعلام شده ،فقط باید معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید بصورت ) مبلغ حد نصاب، عیناً به 11%( تجمیعی درج نمود.

گزارش معاملات فصلی

شایان ذکر است همین موارد درخصوص فروش تا میزان  ) ریال می باشد 19،511،111 مبلغ 1954 روش خرید قابل اجراست) حد نصاب معاملات کوچک در سال – تا زمانی که برای اشخاص مذکور شماره اقتصادی صادر نشده باشد باید برای اشخاص حقیقی از شماره 9 ملی و اشخاص حقوقی از شناسه ملی بجای شماره اقتصادی استفاده شود.  

گزارش معاملات فصلی

مکرر ق.م.م 1۹5  موضوع ماده 59 مهمترین تغییرات طبق آئین نامه جدید معاملات فصلی سال تاریخ لازم الاجرا برای آیین نامه اجرایی جدید معاملات فصلی   می باشد اما نحوه ارسال 59 با اینکه تاریخ اجرای آیین نامه اجرایی جدید معاملات فصلی از ابتدای فصل بهار  کماکان مطابق مقررات و دستورالعملهای قبلی صادره سازمان 59 فهرست معاملات فصل بهار و تابستان سال امور مالیاتی است  .  اشخاص مشمول ارسال معاملات فصلی   . – کلیه اشخاص حقوقی 1 . مرحله فراخوان مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده شده اند ۹ – اشخاص حقیقی که بر اساس 2 . میلیارد ریال فروش کالا و خدمات در سال 91 – اشخاص حقیقی دارای بیش از 9

 

5 گزارش معاملات فصلی
  میلیارد ریال 91  بیش از 51  برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده آنها در سال 11 – اشخاص حقیقی که 4 است.    مهلت ارسال معاملات فصلی  مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل تا یکماه و نیم پس از پایان هر فصل میباشد.   مرداد19 فصل بهار تا  آبان19 فصل تابستان تا  بهمن19 فصل پاییز تا  اردیبهشت سال بعد 19 فصل زمستان تا  نصاب معاملات فصلی   نیاز به ثبت ،  %نصاب معاملات کوچک دولتی 11  برای کلیه معاملات (شامل خرید و فروش )زیر ” قبلا شماره اقتصادی طرف معامله نبود

 

اما در آیین نامه جدید شرایط محدود شده به این شکل که:  . – ثبت تجمیعی و بدون شماره اقتصادی محدود به عملیات خرید بوده و شامل فروش نمیباشد 1  – فقط اشخاص حقیقی را میتوان بصورت تجمیعی ثبت نمود و کلیه اشخاص حقوقی حتی اگر معامله با 2 آنها زیر نصاب باشد را باید با شماره اقتصادی و بصورت غیر تجمیعی ثبت نمود.  .

گزارش معاملات فصلی

 

%کاهش یافته است 9  %به 11 – نصاب از 9   %آن یعنی 9  ریال است تا 211.111.111  که نصاب معاملات کوچک دولتی 59 بدین صورت ؛ در سال  ریال برای خریدهای از اشخاص حقیقی نیاز به ثبت شماره اقتصادی نبوده و میتوان آن 11.111.111 معاملات را بصورت تجمیعی ثبت نمود.  مهلت رسیدگی معاملات فصلی   مکرر ؛ مهلت رسیدگی سازمان امور مالیاتی به چگونگی انجام 1۹5  طبق آیین نامه اجرایی جدید ماده . سال تعیین شده است 9 تعهدات مودیان،  سال جهت رسیدگی معاملات فصلی 9 بدین صورت ؛ نگهداری اسناد و دفاتر و مدارك حسابداری حداقل تا اجباری میباشد.

 

6 گزارش معاملات فصلی

البته رسیدگی ارزش افزوده نیز تاکنون فاقد سقف زمانی میباشد.  1۹5 جرائم عدم انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده  %مبلغ مورد معامله 1 – – عدم صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات 1  %مبلغ مورد معامله 2- – عدم درج شماره اقتصادی خود یا طرف معامله 2 – استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای 9  %مبلغ مورد معامله 2- معاملات خود  %مبلغ 1- – عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق روشهای تعیین شده 4 معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است.   جریمه قابل محاسبه و مطالبه ،  در هر معامله 2  و 1   *تبصره- درصورت انجام همزمان تخلفات ردیف . %مبلغ همان معامله میباشد 2 حداکثر معادل برای انجام تکالیف قانونی صبور باشند! 

گزارش معاملات فصلی

  بدانید که برای ، اگر جزء آندسته از مودیانی هستید که تکالیف قانونی خود را در اولین زمانها انجام میدهید  بایستی شکیبا باشید زیرا سازمان امور مالیاتی هنوز در صفحه ثبت ، 59 ثبت گزارش معاملات فصل بهار . را ایجاد ننموده است 59  سال، گزارش سامانه معاملات فصلی :  رعایت گردد ” در تهیه و ارسال لیست های مورد اشاره موارد ذیل دقیقا  لازم است فرم نمونه به تفکیک مشتری و نوع کالا و خدمات فروش رفته و تهیه و ارسال شود

 

و –  الف همچنین برگشت از فروش را به تفکیک مشتری و نوع کالای فروش رفته در فرم نمونه بصورت جداگانه تهیه و ارسال شود .  . چیزی نوشته نشود ” در ستون کد کالا و خدمات و کد آدرس مطلقا – ب  در ستون نام خریدار  /فروشنده نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی و نام شخص حقوقی بطور کامل – ج قید گردد .   در ستون شرح کالا و خدمات نوع کالای فروخته شده  /خریداری شده و همچنین نوع خدمات ارائه – د شده بصورت کامل معرفی گردد و از بیان اختصاری نوع کالا و خدمات خودداری گردد .

 

7 گزارش معاملات فصلی

  شرکتهایی که فعالیت آنها عمدتاً ارائه خدمات می باشد در ستون مربوط به شرح کالا و خدمات صراحتاً – ه نوع فعالیت ارائه شده خود را مشخص نمایند.   پرداخت و دریافت خود را به تفکیک تهیه و ،  فروش،  کلیه اشخاص فوق الذکر مکلفند لیستهای خرید – و تنظیم و تحویل نمایند.   کلیه اشخاص حقوقی  /حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند مکلفند صورت دریافت – ز قراردادهای خود را بر اساس فرم نمونه تکمیل و اعلام نمایند.  

 

کلیه اشخاص حقیقی  /حقوقی مکلفند لیست کلیه قراردادهای مربوط به اجاره و انبارداری و  . . .را به – ح ادارات نظارت و پیگیری یا اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.   حوزه های مالیاتی نیز مکلفند در صورت عدم ارائه اطلاعات مربوط به هریک از مندرجات این اطلاعیه از – ارائه هر گونه خدمات و تسهیلات مالیاتی به اشخاص مزبور خودداری نمایند. تبصره :   بیمارستانها و شرکتهای تعاونی مصرف و مسکن مکلفند فقط لیست خریدهای خود ،  کلیه صادرکنندگان – را اعلام نمایند.   کلیه وارد کنندگان مکلفند فقط لیست فروشهای خود را اعلام نمایند 

گزارش معاملات فصلی

.در صورت عدم صدور صورتحساب –  خدمات و قرارداد  )مطابق فرمهای ،  خرید ، فروش کالا و یا عدم ارسال فهرست خلاصه معاملات  (فروش  قانون291 نمونه و همچنین صدور یا ارائه فرمهای خلاف واقع ازسوی مودیان مالیاتی مشمول مقررات ماده مالیاتهای مستقیم می باشد  .بدیهی است با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

 

  ” 19۹۹  ق .م .م مصوب 291 ماده ”   این قانون موجود 291 در مواردی که مدارك و اسناد حاکی ازتحصیل درآمد نزد اشخاص مذکور در ماده  دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد ، باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه درصورتیکه در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود . دو روش برای ثبت و ارسال اطلاعات معاملات در سامانه پیش بینی شده است.

 

8 گزارش معاملات فصلی

  :)این روش برای آن دسته از مودیانی می باشد که در سامانه الکترونیکی ثبت نام online( – روش برخط 1  حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبار سنجی مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربری و کلمه عبور ، مودیان مرحله دوم را از طریق پاکات پستی مخصوص مربوطه دریافت نموده اند .برای این دسته از مودیان گرامی با ورود به سامانه، امکان ثبت هر یک از فرم های زیر برحسب نوع اطلاعات فراهم می باشد. – ثبت گزارش خرید – ثبت گزارش فروش – ثبت اطلاعات پرداخت قراردادها – ثبت گزارش امتناع پس از تکمیل اطلاعات هر فرم با استفاده از ثبت نهایی، اطلاعات در سیستم ثبت و امکان هیچگونه تغییر یا ورود مجدد نیست.   : )

 

مودیانی که از سیستم های رایانه ای خرید و فروش استفاده می نمایند، می offline( – روش غیر برخط 2 توانند در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی قالب مورد نظر این سازمان را با هماهنگی متخصصین مربوطه به ویژه تولید کنندگان این گونه نرم افزارها به طور مستقیم از سیستم کامپیوتری خود دریافت و در قالب    )نمایند، و با استفاده از نرم افزار کنترلی و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اینترنت Import( مذکور وارد مبادرت به ارسال اطلاعات به طور یکجا نموده و رسید دریافت نمایند. نمونه ای از سوالات می باشد و پاسخ ها می باشد. برای اتصال به سامانه آنلاین از چه مرورگری استفاده میشود؟ 

 

  یا بالاتر Internet Explorer 8 : پاسخ  مکرر می باشند؟ 1۹5 آیا دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل  مکرر کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند “الف” و 1۹5 پاسخ  :بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده  قانون مالیاتهای مستقیم از جمله دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور می 59 “ب” ماده باشند.   مکرر مکلف به ارسال چه اطلاعاتی هستند؟ 1۹5 دفاتر اسناد رسمی برای اجرای ماده

 گزارش معاملات فصلی

  اسناد و  …را که تحت هر ،  معاملات ، پاسخ  :دفاتر اسناد رسمی باید مبالغ دریافتی بابت ثبت قراردادها عنوان از جمله “کارمزد” و “حق التحریر” از مشتریان برای انجام امور مربوطه دریافت می نمایند در فهرست فروش و کلیه هزینه ها بابت خریدهای انجام پذیرفته را در فهرست خرید ثبت و ارسال نمایند .لازم به   متصالحین و  …به هیچ عنوان ضروری نیست و ارتباطی با ، توضیح است ارسال مبالغ قرارداد بین متعاملین تکالیف دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده مذکور را ندارد.   مکرر قانون مالیاتهای مستقیم چه اشخاصی هستند؟ 1۹5  مشمولین اجرای دستور ماده  : )صاحبان دفاتر اسناد رسمی 19 پاسخ (بند

راهنمای تصویری ارسال اطلاعات به صورت برخط(آنلاین) قبل از هرچیز لازم به ذکر است که تنها اشخاصی می توانند به روش برخط(آنلاین) اقدام به ارسال صورت معاملات فصلی کنند که قبلاً مراحل پیش ثبت نام و ثبت نام تخصیص شماره اقتصادی جدید را انجام داده  را از طریق www.tax.gov.ir و نام کاربری و کلمه عبور سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی پست دریافت کرده باشند گزارش معاملات فصلی

 

(فارغ از اینکه شماره اقتصادی جدید به آنها تخصیص داده شده یا نشده باشد). منظور از نام کاربری و کلمه عبور ، نام کاربری و کلمه عبوری نیست که برای سامانه اینترنتی عملیات  استفاده می شود. فعالانی که نام کاربری و کلمه www.evat.ir الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی عبور مذکور را ندارند می توانند از روش غیربرخط(آفلاین) استفاده کنند. نمونه نامه ای که باید توسط پست دریافت کرده باشید و حاوی نام کاربری و کلمه عبور است: 

 

11 

Internet Explor از آنجا که پیشنهاد شده این عملیات را با Internet  انجام دهید ، ابتدا تنظیمات زیر را در er  خود اعمال کنید: Explorer Pop  قسمت Privacy را انتخاب کرده و سپس از سربرگ Internet Option گزینه Toolsاز منوی –up Blocker Turn on Pop چک مارك  – را بردارید. up Blocker

بعد از اعمال این تنظیمات ، وارد سایت سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی   شوید. http://www.tax.gov.ir از منوهای سمت راست ، روی صورت معاملات فصلی کلیک کنید. پنجره کوچی در پایین همان قسمت باز خواهد شد. روی ورود به سامانه کلیک کنید.

 

11  

 مکرر) و گزارش خرید و فروش الکترونیکی خواهید 961 وارد صفحه سامانه ارسال صورت معاملات ( شد. در قسمت پایین سمت چپ صفحه ، روی ورود به سامانه ارسال الکترونیکی صورت معاملات کلیک کنید. وارد صفحه زیر خواهید شد: 

 

12 

با کد کاربری و کلمه عبور خود وارد سامانه شوید. 

بعد از ورود به سامانه ابتدا باید اداره کل را مشخص کنید 

دقت کنید اداره کل خود را صحیح انتخاب کنید از طریق لینک صفحه اصلی و یا زیر منوهای ابزار می توانید به “ثبت گزارش خرید” و “ثبت گزارش فروش” دسترسی پیدا کنید

 

13  

در این آموزش ، فقط قسمت ثبت گزارش فروش توضیح داده می شود. به همین روشی که در ادامه خواهید دید می توانید قسمت ثبت گزارش خرید را هم تکمیل کنید. در مورد اینکه ثبت گزارش خرید اجباری است یا خیر و اینکه چه مواردی را می توانید در آنها وارد کنید اطلاعاتی ندارم اما مطابق پاسخ  از پرسش های متداول ، کلیه هزینه ها بابت خریدهای انجام پذیرفته را در فهرست 5سوال شماره خرید ثبت و ارسال نمایند. 

 

14 

بر روی ثبت گزارش فروش کلیک کنید وارد صفحه زیر خواهید شد: 
اکنون روی ایجاد کلیک کنید وارد صفحه زیر خواهید شد: 

 

15 

در این صفحه باید سال و فصل را تعیین کنید. 

  بعد از مشخص کردن سال و فصل روی ثبت و جدید کلیک کنید تا ضمن ذخیره فصلی که مشخص کردید  . سیستم آماده ثبت فصل بعدی شود ،

 

16 

 ، تابستان 1952 ، بهار 1951 ، زمستان 1951 ، پاییز 1951 ، تابستان 1951 ردیف ایجاد کنیم: بهار ۱باید   مهلت داریم.1959 بعد ، تا پایان فروردین 1952. برای زمستان 1952 و پاییز 1952  را مشخص کردید ، به جای ثبت و جدید ، روی ثبت کلیک 1952زمانی که آخرین فصل ، یعنی زمستان   رکورد ایجاد شده است.۱ کنید تا به صفحه ثبت گزارش فروش بازگردید که مطابق شکل زیر در آن

  اکنون نوبت وارد کردن میزان درآمد و اعداد و ارقام مربوط به هر فصل است. نگران نباشید. دفاتر اسناد رسمی قبلا هنگام ارسال گزارش مالیات بر ارزش افزوده این مبالغ را محاسبه کرده اند. برای اینکار ، روی سطر فصل مورد نظرتان دوبار کلیک کنید تا وارد صفحه زیر شوید:

 

17  

بعد از وارد شدن به صفحه فصل مورد نظرتان ، برای وارد کردن اعداد ، روی گزینه ایجاد کلیک کنید. پنجره جدید مطابق شکل زیر باز خواهد شد: 

 % مبلغ حد نصاب را تیک بزنید. 91 گزینه معاملات کمتر از

 

18 

931 دقت کنید اگر مشغول وارد کردن اطلاعات یکی از فصول سال  هستید ، و حق التحریر سندی برابر 4 93 یا بیش از مبلغ حد نصاب یعنی % مبلغ حد 11 . ریال باشد ، بدون آنکه گزینه معاملات کمتر از 111.111 نصاب را تیک بزنید ، باید اطلاعات مربوط به آن سند را جداگانه وارد کرده و اسناد باقیمانده را به صورت تجمیعی (به روش زیر) وارد کنید.  % مبلغ حد نصاب(برای ثبت مجموع فاکتورهایی با مبلغ هر فاکتور 11به عبارت دیگر ، معاملات کمتر از 5 ریال برای سال 19،511،111کمتر از    از این گزینه استفاده شود) 4 صفحه به شکل زیر تغییر شکل خواهد داد: 

 

گزارش معاملات فصلی

اکنون میزان درآمد فصل مربوطه را در کادر مبلغ خالص(تجمیعی) وارد کنید. میزان درآمد شما در این قسمت ، همان است که زمان واریز مالیات بر ارزش افزوده محاسبه کرده و برابر آن مالیات و عوارض را پرداخت کرده بودید. کادرهای مالیات بر ارزش افزوده(تجمیعی) و عوارض ارزش افزوده(تجمیعی )هم مالیات و عوارض مبلغ مندرج کادر مبلغ ناخالص(تجمیعی) است.

 

اگر سوابق مالیات بر ارزش افزوده خود را در اختیار دارید (منظور نسخه چاپ شده) ، می توانید از اعداد   مالیات بر ارزش افزوده(تجمیعی)، ) ، کادرهای مبلغ ناخالص(تجمیعی) 1مندرج در انتهای آن(جدول و عوارض ارزش افزوده(تجمیعی) را تکمیل کنید. در غیراینصورت یا به روشی که در ادامه گفته خواهد شد سوابق مالیات بر ارزش افزوده را مجددا استخراج کنید و یا محاسبات را به صورت دستی انجام دهید(میزان درآمد خود را مشخص کرده و درصدهای مالیات و عوارض آن را محاسبه کنید). دقت کنید 195 مجموع میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال  % است.5 برابر 4 در قسمت مشاهده اظهارنامه http://www.evat.ir سوابق آمار ارسالی مالیات بر ارزش افزوده شما در سایت ها در دسترس است.

 

19 گزارش معاملات فصلی

برای مشاهده سوابق  ، نام کاربری و کلمه عبور سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش  .1954 برای بهار سال 11 و دوره 1954 افزوده را وارد کنید .بعد از ورود سال و دوره را وارد کنید .مثلا سال بعد از کلیک بر روی جستجو ، روی نمایش کلیک کنید تا سوابق دوره وارده شده نمایش داده شود. نمونه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده: 

بعد از وارد کردن مبالغ ، اگر دقت کنید مشاهده می کنید که مبلغ کل به صورت خودکار محاسبه شده است. این همان مبالغی است که شما از مشتری خود دریافت کرده بودید (نه میزان درآمد شما). پس اگر این عدد برای شما غریب بود نگران نباشید!

 

21 گزارش معاملات فصلی

در نهایت روی ثبت کلیک کنید تا پیغام اطلاعات با موفقیت ذخیره شد نمایش داده شود. به صفحه مربوطه به فصل جاری بازخواهید گشت. در این صفحه روی بازگشت کلیک کنید تا به صفحه ثبت گزارش فروش بازگردید و همین عملیات را برای سایر فصول هم تکرار کنید. بعد از اینکه تمام فصول را تکمیل کردید ، باید اطلاعات هر فصل را ثبت نهایی کنید. برای اینکار در صفحه ثبت گزارش فروش روی هر فصل دوبار کلیک کنید تا وارد صفحه مربوط به آن فصل شوید. 

همانطور که مشاهده می کنید ، اطلاعات مالی در این صفحه نمایش داده شده است.

 

21 گزارش معاملات فصلی

روی ثبت نهایی کلیک کنید تا صفحه زیر نمایش داده شود: 

  روی تایید کلیک کنید تا پیغام اطلاعات با موفقیت ذخیره شد نمایش داده شود. ،  بعد از بررسی مجدد  

  صفحه به صورت زیر تغییر شکل خواهد داد: OKبعد از کلیک بر روی

 

22  گزارش معاملات فصلی

روی گزینه چاپ کلیک کنید و اطلاعات صفحه را چاپ کنید. علاوه بر آن می توانید برای چاپ جزئیات ، روی چاپ جزئیات کلیک کنید و در صفحه جدیدی که باز خواهد شد ، اطلاعات آن صفحه را هم ذخیره و چاپ کنید. بعد از چاپ اطلاعات ، صفحه را با کلیک بر روی انصراف ببندید. مشاهده خواهید کرد که قسمت ثبت نهایی به چاپ اطلاعات تغییر وضعیت داده و این به معنی آن است که امکان ویرایش اطلاعات وجود ندارد.

 

23  

  همین عملیات ها را برای سایر فصول هم تکرار کنید. هر فصل را باید جداگانه ثبت نهایی کرده و برای آن کد رهگیری دریافت کنید.  بعد از اینکه برای تمام فصول کد رهگیری دریافت کردید ، در صفحه ثبت گزارش فروش مشاهده خواهید کرد که کد رهگیری تمام فصول درج شده است.

 

24  گزارش معاملات فصلی

روش آفلاین اسم این نرم افزار  می باشد و از سایت TTMS  قابل دانلود می باشد و نصب آن ساده می www.tax.gov.ir باشد.ورژن این نرم افزار با توجه به دوره های زمانی عوض می شود بنابرین لازم است حتما آخرین ورژن نرم افزار دانلود شود.پس از باز کردن برنامه شکل  ( نشان داده می شود که از شما می خواهد مسیر فایل اکسس 1)    به صورت 54 به آن داده شود.شیوه نامگذاری این فایل به طور مثال برای زمستان  می باشد و برای بهار (94-4)  ) می باشد.با اتنخاب گزینه 59-1(95  صفحه ای باز می شود که در آن مسیرفایل اکسس را می توان انتخاب ok کرد می دهیم )شکل  لازم به تذکر هست برای عملکرد هر فصل باید از یک فایل اکسس خام که همراه نرم (2 افزار می باشد استفاده نمود.

 

25    

 گزارش معاملات فصلی

26 

حالا می توان به پر کردن اطلاعات اقدام نمود.برای وارد نمودن اطلاعات پرداخت قرارداد باید گزینه اطلاعات   نام طرفین ،  تاریخ، پرداخت قرارداد را از منوی برنامه انتخاب و نسبت به پر کردن اطلاعات قرارداد نظیر شماره  کد ملی یا شماره اقتصادی با توجه به طرف قرارداد فردی حقیقی یا حقوقی می باشد ، قرارداد 9 )شکل ( و سایر اطلاعات مورد نیاز اقدام نمود پر کردن اطلاعاتی که کادرشان رنگی می باشد اجباری می باشد و مابقی اختیاری است پس از پر کردن و زدن گزینه ثبت اطلاعات ثبتی ذخیره می شود  4 )شکل (.با زدن گزینه جدید فرم خامی برای وارد کردن اطلاعات قرارداد بعدی ایجاد می شود تمام اطلاعات قراردادها را به همین ترتیب وارد می کنیم.

 

در صورتی که نخواهیم اطلاعات وارده ذخیره شود روی گزینه انصراف کلیک می کنیم.در صورتی که نیاز به ویرایش اطلاعات باشد روی همان ردیف رفته و با انتخاب گزینه ویرایش نسبت به ویرایش اطلاعات وارده اقدام میکنیم

 

و یا در صورت نیاز با انخاب گزینه حذف به حذف همان قرارداد اقدام نمود)انتخاب  4 گزینه زیر شکل فلش در شکل (باید در نظر گرفت در خصوص قراردادهایی که در اجرای ماده  ق.م.م 104 فیمابین کارفرما و پیمانکار منعقد میگردد، ضروری است کارفرما فرم پرداخت قرارداد و پیمانکار )خدماتی ،تاسیساتی و غیره(فرم فروش ر در سامانه و یا در نرم افزار تکمیل نماید.لذا درج و ارایه گزارش قرارداد از طرف پیمانکار در سامانه مذکور اشتباه می باشد. 
شکل (3)
 
27  گزارش معاملات فصلی
 )4شکل ( برای وارد کردن اطلاعات فروش باید گزینه ورود اطلاعات فروش از منوی برنامه اقدام نمود و سپس به پرکردن   طبق قانون که اگر 54 آن اقدام نمود.طبق قانون یک حد نصاب برای معاملات در نظر گرفته شده که در سال 11 ریال باشد گزینه کمتر از 19،511،111 مبلغ هر فاکتور زیر % حد نصاب را انتخاب و فقط مبلغ خالص و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری را به صورت تجمیعی وارد می کنیم  ( واگر هر فاکتور بالای ۹ )شکل این مقدار بود باید جداگانه برای هر فاکتور اطلاعاتی نظیر نوع شخص   حقوقی غیر دولتی و یا حقوقی ، )حقیقی  مالیات و غیر که مورد نیاز نرم افزار است اقدام نمود

 

،  نام کالا ،  کد ملی یا کد اقتصادی ،( دولتی (. در 9 )شکل خصوص معاملات تجمیعی باید در نظر گرفت که فاکتورهایی که جمع آنها کمتر از حد نصاب باشد را می توان   اطلاعات را وارد نمود.اگر کالا یا خدمات برگشتی باشد اطلاعات را پر کرده و گزینه برگشتی ، بصورت تجمیعی را انتخاب می کنیم بعد ثبت می کنیم.نحو افزودن به لیست یا ویرایش و حذف نظیر روش وارد کردن اطلاعات قرارداد می باشد.  گزارش معاملات فصلی

درصد11  در موارد فروش تا میزان 1952/9/۱ مورخ 211/9594 دستورالعمل شماره 4-9 توجه: طبق بند مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده   لزومی به درج شماره ، قانون برگزاری مناقصات 3 اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات در فهرست سه ماه فروش به صورت تجمیعی وارد می شود.

 

28  گزارش معاملات فصلی

 )9شکل (

 )۹شکل ( برای وارد کردن اطلاعات خرید باید گزینه ورود اطلاعات خرید از منوی برنامه اقدام نمود و سپس به  .)فقط ۱ پرکردن آن اقدام نمود لازم به تذکر است که پر کردن اطلاعات خرید مانند فروش می باشد (شکل

 

29 گزارش معاملات فصلی

فرقی در قسمت خرید می باشد در صورتی که سر جمع مبلغ فاکتورها که به روش تجمیعی(انتخاب گزینه  درصد خرید سالانه باشد مودی بعنوان مودی ریسک دار 11 درصد حد نصاب) بیشتر از 11معاملات کمتر از محسوب می شود و در الویت رسیدگی قرار می گیرد. 

 )۱شکل ( در صورت وجود امتناع از ارایه کد اقتصادی و یا کد ملی خریدار یا فروشنده برای هر ماه جداگانه نسبت به پر کردن اطلاعات اقدام کرد و برای هر ماه از یک فایل اکسس جداگانه استفاده نماییم با روش نام دهی برای اسم  .)8) اقدام نمود (شکل 52-۱( 52) و یا مهر 59-9(59 فایل اکسس به شکل به طور مثال خرداد

 

31  گزارش معاملات فصلی

 )8شکل ( پس از وارد کردن تمام اطلاعات باید یکبار اطلاعات وارد شده توسط نرم افزار بررسی شود که درست وارد شده یا نه و بعد به واحد مالیاتی تحویل داده شود.برای بررسی اطلاعات توسط نرم افزار در منو روی گزینه عملیات کلیک کرده بسته به اینکه که اطلاعات قرارداد ،خرید،فروش و یا امتناع رو وارد کرده باشیم روی ارسال اطلاعات خرید ،ارسال اطلاعات فروش،ارسال اطلاعات پرداخت قرارداد و یا ارسال اطلاعات امتناع  ) که فصل و سال را از ما میخواهد

 

گزینه تایید و ادامه را می 5 کلیک کرده و یک پنجره باز می شود(شکل   ) در این قسمت ما گزینه بررسی داده ها را انتخاب می کنیم 11 زنیم و پنجره دیگری باز می شود (شکل   ) و در غیر این صورت پنجره ای میاید که می گوید اطلاعات وارده 11 اگر دادهای وارده درست باشد (شکل   آمد گزینه 11 درست نمی باشد

 

.اگر داده ها درست باشد و شکل  را انتخاب میکنیم و بعد پنجره دیگری ok ) در این پنجره چکیده اطلاعات ورودی ما نشان داده می شود ما گزینه انصراف را انتخاب 12 می آید(شکل می کنیم.در صورت داشتن هرکدام از اطلاعات خرید ، فروش ، امتناع و یا قراداد برای هر کدام مراحل بالا را جداگانه انجام دهیم.

گزارش معاملات فصلی

لازم به ذکر می باشد که درصورت داشتن نام کاربری و رمز عبور در این مرحله (شکل  ) می توان با زدن گزینه ارسال اطلاعات/تحویل سی دی به سازمان ، اطلاعات را به صورت آنلاین به 12 سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کرد. بعد مراحل در منوی روی گزینه انتخاب فایل کلیک و سپس گزینه مشخصات و صحت سنجی را 1 انتخاب(شکل  ) می نماییم و با توجه به اینکه کدام اطلاعات خرید ،فروش،قرارداد و امتناع را وارد کرده 9

 

31 

ایم آن گزینه را انتخاب می کنیم اگر به طور مثال ما اطلاعات قرارداد را وارد نکرده باشیم و در این مرحله 1 گزینه قرارداد را انتخاب نماییم شکل های  نشان داده می شود و اگر اطلاعات وارده داشته باشیم 19 و 4 آمده و ما اطلاعات درخواستی را وارد می نماییم و سپس گزینه ثبت اطلاعات و چاپ صفحه را 1۹در شکل زده و بعد از گرفتن نسخه چاپی روی گزینه انصراف کلیک می کنیم.گزارش معاملات فصلی

برای هر کدام از قسمت های فروش ، خرید ، قرارداد و امتناع در صورت پر کردن اطلاعات این کار را انجام می دهیم لازم به تذکر است که این مراحل باید به ترتیب ذکر شده بالا باید باشند تا بتوانیم از اطلاعات نسخه چاپی تهیه کنیم و همچنین فایل اکسس آن را تحویل اداره امور مالیاتی محل کار خود تحویل دهیم.اگر به طور مثال ابتدا اطلاعات را وارد و 1 و 19 گزینه مشخصات و صحت سنجی را بزنیم پنجره های شکل  نشان داده می شود.اگر ما به طور مثال 4 ما قراردادی نداشته  

32  

   

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
حسابداری
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
همه چیز درباره مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
همه چیز درباره مشاور مالیاتی

همه چیز درباره مشاور مالیاتی در این مقاله می‌خواهیم به تمام ابعاد و همه چیز درباره مشاور مالیاتی و یا وکیل مالیاتی پرداخته و با وظایف وی آشنا شویم. با آرمان پرداز خبره همراه باشید. تماس

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مالیات حقوق
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...