گزارش حسابرس مستقل

قانون مالیات
دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش بازرس قانونی
اسفند ۲۳, ۱۳۹۶
?مرور سریع تغییرات به وجود آمده در قانون مالیات های مستقیم? ۱- اصلاح نرخ مالیات بر ارث و برخی ضوابط حاکم بر آن. ۲- ممنوع شدن بانکها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی به تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث قانونی آنها قبل از اخذ گواهی اخذ مالیات. ۳- وضع مالیات بر اموالی که به موجب وصیت یا نذر به وراث یا غیر وراث منتقل می شود. ۴- مبنای اخذ مالیات اجاره املاک در هر نوع قرارداد اعم از رسمی و عادی نمی تواند از ۸۰ درصد جدول ارزش املاک (تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی) کمتر باشد. ۵- اخذ مالیات اجاره از واحدهای مسکونی خالی از سال دوم به بعد به صورت تصاعدی. ۶- ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می شود که در سال اول اجرای قانون اصلاحی معادل دو درصد قیمت روز منطقه خواهد بود و در سالهای بعد سالانه دو واحد افزایش می یابد تا اینکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمت های روز برسد. ۷- الزام شهرداری ها به گزارش نمودن هر فقره صدور پروانه ساختمان و پایان کار اشخاص به سازمان امور مالیاتی، در شهر های بالای یکصد هزار نفر جمعیت به منظور تشکیل پرونده مالیاتى. ۸- اخذ مالیات از سود حاصل از ساخت و فروش هر نوع ساختمان علاوه بر مالیات نقل و انتقال. ۹- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر معافیت مالیاتی سالانه مقرر،۱۰ درصد تا هفت برابر آن؛ و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است. ۱۰- پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی از قبیل حق مشاوره، حق حضور در جلسات، حق التحقیق و حق پژوهش مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد خواهد بود. ۱۱- موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان مالیاتی پایان خرداد هر سال خواهد بود. ۱۲- مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م حذف خواهد شد. ۱۳- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد به صورت تصاعدی خواهد بود. ۱۴- شرط پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی بالاتر از ۵۰ میلیون ریال پرداخت از طریق سیستم بانکی است. ۱۵- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی باشد. ۱۶- بانکها و موسسات مالی موظف به ارائه گردش کلیه حسابهای بانکی اشخاص اعم از جاری و سپرده به سازمان امور مالیاتی خواهند بود. ۱۷- ایجاد واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور به منظور کنترل دفاتر ، اسناد و مدارک مودیان مالیاتی اعم از دستی و ماشینی. ۱۸- الزام دفاتر اسناد رسمی به ارسال یک نسخه از اسناد وکالتی بلا عزل تنظیمی در خصوص اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور. ۱۹- جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان مشمول قانون سی درصد مالیات متعلق و برای سایر مودیان ده درصد مقرر شده است. ۲۰- جرایم و مجازات های متخلفین مالیاتی به میزان قابل توجه افزایش یافته و بعلاوه جرایم جدیدی تحت عنوان جرایم مالیاتی با مجازات های تعزیری درجه شش پیش بینى شده است.
دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش بازرس قانونی در مورد رسیدگی به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
اسفند ۲۳, ۱۳۹۶
قانون مالیات

ازنکات مهم قوانین مالیاتی   جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده که دانستن آن برای هر فعال اقتصادی مفید و لازم می باشدگزارش یافته های عینی حاصل از اجرای آنها با هدف تشخیص اجرای صحیح معافیت ماده(3) قانون ((حمایت از شرکتها

گزارش حسابرس مستقل

به : شرکت ……………………………

قرارداد اجرای روشهای توافقی و گزارش یافته های عینی حاصل از اجرای آنها با هدف تشخیص اجرای صحیح معافیت  ماده(۳) قانون ((حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات)) و دستورالعمل های مربوط به آن مورخ  ……../  ……. /……..  بین شرکت ……………………………….. و معاونت ……. از لحاظ رعایت مفاد بندهای ۱ الی …… آن توسط شرکت طراحی ……………………………………… ، مورد حسابرسی این موسسه قرارگرفته است.

حسابرسی این موسسه بر اساس استانداردهای حسابرسی اجرا شده است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه ، حسابرسی را چنان برنامه ریزی و اجرا کند که رعایت مفاد بندهای ۱ الی ۱۲ قرارداد اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی ، اطمینان معقول بدست آید.

حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه ای به شواهد و مدارک مربوط است ، به گونه ای که همراه با سایر رسیدگیها ، مبنای معقول برای اظهارنظر نسبت به رعایت قرارداد فوق فراهم آورد.

به نظر این موسسه ، شرکت ……………………………….. ، از تمام جنبه های با اهمیت مفاد بندهای ۱ الی ۱۲ یاد شده در بالا را تا تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ رعایت کرده است.

از آنجا که روشهای رسیدگی بالا ، حسابرسی یا بررسی اجمالی نیست ، این موسسه نیز اطمینانی درباره حسابها به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ اظهار نمی کند.

چنانچه این موسسه روشهای رسیدگی بیشتری را اجرا می کرد یا حسابرسی یا حسابرسی اجمالی منطبق با استاندادرهای حسابرسی را انجام می داد ، احتمالا با موارد دیگری برخورد می کرد که گزارش آناه ضرورت می یافت.

این گزارش منحصرا برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع شما تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر یا ارائه به سایرین استفاده شود. این گزارش ، تنها به حسابها و اقلام مشخص شده در بالا مربوط می شود و صورتهای مالی شرکت را به عنوان یک مجوعه واحد دربر نمی گیرد.

گزارش حسابرس مستقل

به : شرکت ……………………………

قرارداد اجرای روشهای توافقی و گزارش یافته های عینی حاصل از اجرای آنها با هدف تشخیص اجرای صحیح معافیت  ماده(۳) قانون ((حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات)) و دستورالعمل های مربوط به آن مورخ  ……../  ……. /……..  بین شرکت ……………………………….. و معاونت ……. از لحاظ رعایت مفاد بندهای ۱ الی …… آن توسط شرکت طراحی ……………………………………… ، مورد حسابرسی این موسسه قرارگرفته است.

حسابرسی این موسسه بر اساس استانداردهای حسابرسی اجرا شده است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه ، حسابرسی را چنان برنامه ریزی و اجرا کند که رعایت مفاد بندهای ۱ الی ۱۲ قرارداد اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی ، اطمینان معقول بدست آید.

حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه ای به شواهد و مدارک مربوط است ، به گونه ای که همراه با سایر رسیدگیها ، مبنای معقول برای اظهارنظر نسبت به رعایت قرارداد فوق فراهم آورد.

به نظر این موسسه ، شرکت ……………………………….. ، از تمام جنبه های با اهمیت مفاد بندهای ۱ الی ۱۲ یاد شده در بالا را تا تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ رعایت کرده است.

از آنجا که روشهای رسیدگی بالا ، حسابرسی یا بررسی اجمالی نیست ، این موسسه نیز اطمینانی درباره حسابها به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ اظهار نمی کند.

چنانچه این موسسه روشهای رسیدگی بیشتری را اجرا می کرد یا حسابرسی یا حسابرسی اجمالی منطبق با استاندادرهای حسابرسی را انجام می داد ، احتمالا با موارد دیگری برخورد می کرد که گزارش آناه ضرورت می یافت.

این گزارش منحصرا برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع شما تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر یا ارائه به سایرین استفاده شود. این گزارش ، تنها به حسابها و اقلام مشخص شده در بالا مربوط می شود و صورتهای مالی شرکت را به عنوان یک مجوعه واحد دربر نمی گیرد.

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.