روشهای کنترل اشتباه حسابداری

حسابداری

روشهای کنترل اشتباه حسابداری

 

بروز اشتباه در مشاهدات مربوط به مسايل تحقيقــاتي درعلوم رفتاري اجتناب ناپذيراســت. در حسابرسـي بـه عنـوان يكـي از رشـته هاي علـــوم رفتــاري، روشهای کنترل اشتباه حسابداری ازاهميت بسياري برخوردار اســت. دراينجا استفاده از واژه« کنترل نه به معني حــذف و يـااز بين بردن اشتباهات، که امري غيرممكن است، بلكه
به معني تایيد بر کـاهش اشتباهات اسـت.

 

سـه روش متداول کنترل اشتباهات در علوم رفتاري عبـارت اسـت از

جداسازي
خنثي کردن  و
جبران اشتباه
سيســتم کنــترل داخلــي و نــيز مجموعـــه شـــواهدحسابرسي (کاربرگها) دو روش ديگر کنترل اشتباهاتاست که ويژه حسابرسي است.

جداسازي

روشهای کنترل اشتباه حسابداری

اساسي ترين عامل جداکننده حسابرس ازواحدمورد رسيدگي استقلال اوســت. لـزوم اسـتقلالبراي حسابرسان،اثرات مثبت در بردارد و احراز هر چــهبيشتر آن به طور جدي مورد نظر حرفه است.

خنثـي کردن اشـتباه:

زمـاني که مشـاهدات توســـط چندين مشــاهده کننده انجــام مــيگيــرد، اشـــتباهاتغيرسيستماتيك يك مشاهده کننده ، گرايش به خنثـي
کردن اشتباهات غيرسيستماتيك مشاهده کننده ديــگرخواهد داشت. در اصل در مورد تكرار مشاهدات توســطيـــك مشـــــاهده کننده نــــيز صادق اســــت.اگرچــــهحسابرسان مشاهده يك پديده را تكرارنمیکنند ، وليبــــه مشــــاهده مســــتقل پديده هــــاي يكســان ومشابه ميپردازند.
جـبران اشـتباه:

روشهای کنترل اشتباه حسابداری

در حسابرسـي، روش متـداول جــبران اشـتباه، ازطريـق ارزيـابي عملكـرد حسابرسـان انجــام ميشود. ارزيابي عملكرد گذشته يك حسابرس زمينـهمساعدي جهت برآورداحتمال وقوع اشتباه بــه وسـيلهاو و نوع آن ميباشد. احتمال ارتكاب اشتباه توسط يــك
حسابرس با سرپرستي تنگاتنگتــر، کارآموزي بيشـتر،گماشـتن بـه کارهـاي کم اهميت تـر و در غايت خاتمــهخدمت وي جبران و در نتيجه کنترل ميشود.

روشهای کنترل اشتباه حسابداری

در حسابرسـي، اتكـا بـه سـاختارکنـترل داخلي سـازمان مـوردرسـيدگي بـه عنـوان يــكمكـانيزم کنترل اشـتباهات بسـيار متـداول و از اهميـــت
خـاصي برخـوردار اسـت.اهميـت سـاختار کنـترلي يــك سـازمان بـراي حسابرسـان بـــه دليل نبــود يــا کمبــودشـــواهد مســـتقيم و نـــيز ايـــن امـــر اســـــت کـــه مبنــاي تصميمگيــري حسابرســان، در اغلــــب مـــوارد
شواهد غيرمستقيم است.

روشهای کنترل اشتباه حسابداری

مجموعه شواهد حسابرســي (کاربرگهـا):

 

روشهای کنترل اشتباه حسابداری

اسـتفاده گسـترده ازکـاربرگهـاي متنـوع بـــراي مســتند کردن شـــواهد و جمـــع آوري آنـــها در مجموعـــــه شــــواهدحسابرسـي، در واقـع بـه رسـميت شناختن مشــكلات مربــــوط بــــه حافظــــه اســــت. يكــــي از اهــــــداف مجموعه شواهد حسابرسي، کمك رساني بــه حافظـه حسـابرس درپاسـخگويي بـه سـوالاتي اســت که درآينـده ممكـن اسـت مطرح شـود. همچنيـن بـايد توجــه داشـــــــــــــــت مجموعــــــــــه شــــــــــــــــواهد
حسابرســي يكي ازروشهاي انتقال اطلاعات بين اعضاي گروه حسابرسي است.

روشهای کنترل اشتباه حسابداری

موجوديهاي شرکت مي بايستي در تاريخ تنظيم گزارش حسابرسان نيز داراي پوشش کافي باشند. (در اين خصوص ضروري است بدليل اهميت موضوع، نتيجه بررسي در ذيل کاربرگ اصلي موجودي مواد و کالا منعکس گردد).

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...